Iqtisodiyotga davlatning aralashuvi va davlat tomonidan tartibga solish strategiyasi

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ 
ВАЗИРЛИГИ 
ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ
         “ ИҚТИСОДИЁТ ” КАФЕДРАСИя
“ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ”ФАНИДАН
КУРС ИШИ
Мавзу: “Иқтисодиётга давлатнинг аралашуви ва
иқтисодиётни давлаттомонидан тартибга солиш стратегияси ”
Бажарди: Иқтисодиёт факултети И-53-2 гурухи талабаси 
Нарсаидов Санжар Носир ўғли
Текширди: _____________________________
РЎЙХАТГА
ОЛИНДИ
“ ____ ” _______202 2 й .
_______________
___ РЎЙХАТГА
ОЛИНДИ
“ ____ ” _______202 2й .
_______________
___
Курс иши
тақризга
топширилган сана
“ ____ ” _______202 2й . Курс иши
тақризга
топширилган сана
“ ____ ”
_______2022 й .
Курс иши
ҳимояга қилинган
сана
“____”
_______20 2 2й.
Баҳо“ ___ ”
_______ __________
_
( имзо )
__________
__
(имзо)
__________
_
(имзо) Комиссия
аъзолари aр и :
_______________
___
_______________
___
_______________
___
Тошкент Iqtisodiyotga davlatning aralashuvi va davlat
tomonidan tartibga solish strategiyasi
REJA:
KIRISH
1. Iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solish  mohiyati  va
zaruriyati
2. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyalari
3. Rivojlangan  davlatlarda  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan
tartibga solish
4. O’zbekistonda  davlatning  iqtisodiyotni  tartibga  solishdagi
asosiy vazifalari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR KIRISH
 Bozor  iqtisodiyoti  o’zining  ob’ektiv  qonunlari  hamda  o’zini-o’zi
tartiblash  dastaklari,  vositalari  orqali  amal  qiladi.  Ammo  bozor  iqtisodiyotining
ijobiy  jihatlari  bilan  bir  qatorda  salbiy  jihatlari  ham  mavjuddir.  Ularning  eng
asosiysi  iqtisodiyotdagi  ob’ektiv  qonunlar  va  munosabatlar ,  regulyatorlar  asosida
shakllanadigan  bozor  muvozanati  hamda  mutanosibliklarining  buzilishi  oqibatida
vujudga  keladigan  nomutanosibliklarning  kuchayishi,  iqtisodiy  tanglik  va
inqirozlardir.  Inqirozlar  natijasida  iqtisodiy  pasayish ,  ishsizlik,  infyatsiyaning
kuchayishi ,  xalq  turmush  darajasining  yomonlashuvi  sodir  bo’ladi.  Shu  boisdan
ham davlatning iqtisodiyotga aralashuvi va uni ustuvir ravishda iqtisodiy dastak va
vositalar  yordamida  tartiblashi  zarur  bo’ladi.  Bu  esa  zamonaviy  bozor
iqtisodiyotining  o’zini-o’zi  tartiblashining  bozor  mexanizmi  bilan  uni  davlat
tomonidan  tartibga  solish  mexanizmini  uyg’unlashtirishni  hamda  unga  mos
ravishda davlat iqtisodiy siyosatini shakllantirishni taqozo etadi. Ushbu vazifalarni
amalga  oshirish  uchun  davlatning  iqtisodiy  siyosati  mamlakatimizda
rivojlanayotgan  bozor  iqtisodiyotini  tartiblash  mexanizmini  yanada
takomillashtirish va bozorning o’zini-o’zi tartiblashning ob’ektiv mexanizmi bilan
uyg’unlashtirish muxim ahamiyat kasb etadi.
Iqtisodiy tizimlarda davlat va bozor tizimi o’ziga xos ahamiyat kasb etib, har
biri  mustaqil  amal  qiladi.  Shu  bilan  birga  turli  iqtisodiy  tizimlar  bir-biridan
iqtisodiyotni  boshqarish  va  tartibga  solishda  davlat  va  bozor  rolining  nisbati
bo’yicha keskin farqlanadi. Masalan, bir iqtisodiy tizim ko’proq davlat  tomonidan
boshqarishga  tayansa ,  boshqasi  bozor  mexanizmi  orqali  tartiblashga  ustunlik
beradi.
Mamlakatizmining  deyarli  barcha  sohalarida  davlat  aralashuvi  juda  yuqori.
Bu  o’z  navbatida  iqtisodiy  rivojlanishimizda  bir  qator  muammolarni  yuzaga
keltirmoqda.  Bu  to’g’risida  prezidentimiz  Sh.M.  Mirziyoyev  tomonidan  quyidagi
fikrlarning  bildirilgan  bizning  fikrimiz  asoslanganligini  ayon  qildi.  Xususan,
davlatimiz  rahbari  “...iqtisodiyotni  boshqarishda  davlat  aralashuvini  keskin
kamaytirish  lozim.  Bugungi  kunda  mamlakatimizda  603  ta  aksiyadorlik  jamiyati faoliyat  yuritayotgan  bo’lsa,  ularning  486  tasida  davlat  ulushi  52  trillion  so’mni
tashkil etmoqda. Yoqilg’i-energetika, neft-gaz, kimyo, transport va bank sohalarida
davlat  ishtiroki  yuqori  darajada  saqlanib  qolayotgani  ularni  bozor
mexanizmlari  asosida  rivojlantirish ,  investitsiyalar  jalb  etishga  to’sqinlik
qilmoqda. Ayrim vazirliklar o’zi nazorat qiladigan sohadagi korxonalarda ta sischiʼ
ekani  erkin  va  sog’lom  raqobatga  yo’l  bermayapti,  buniyam  bugun  ochiq  aytish
kerak.  Bunday  tizimni  endi  o’zgartirmasak,  ushbu  tarmoqlarda  ham  va  umuman ,
iqtisodiyotda  barqaror  rivojlanishga  erishib  bo’lmaydi”  deya  ta’kidlaganlar.  Har
qanday  zamonaviy  iqtisodiy  tizimning  normal  ishlashini  ta'minlashda  muhim  rol,
davlatga  tegishli.  O'zining  tarixi  davomida  davlat  butun  iqtisodiyotni,  milliy
mudofaani  tashkil  etish,  iqtisodiyot  sohasida  muayyan  funktsiyalarni  bajargan.
Umumiy  qabul  qilingan  ta'rifga  ko'ra,  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga
solish  xo'jalik  yurituvchi  sub'ektlarning  xatti-harakati,  soliq  tizimi,  bojxona
to'lovlari  tizimi,  almashish  kurslari,  almashish  kurslari,  birja  to'lovlari,  almashish
stavkalariga nisbatan bilvosita ta'sir  ko'rsatish  tizimi hisoblanadi boshqa cheklash
vositalarida yoki aksincha, ma'lum bir faoliyatni motivatsiya qilish.
Iqtisodiyotning iqtisodiyotni tartibga solish uzoq tarixga ega - Evropada ham
erta bosh kapitalizmda narxlar, tovarlar va xizmatlar sifati, foiz stavkalari va tashqi
savdo bo'yicha etakchi nazorat olib borildi. Zamonaviy sharoitda har qanday davlat
har  qanday  davlat  iqtisodiyotga  davlat  aralashuvining  turli  daraja  darajasiga  ega
bo'lgan milliy iqtisodiyotni tartibga soladi.
Davlat  va  bozorni  tartibga  solishning  qaysi  nisbati  bilan  birlashtirilishi
kerak,  ular  chegaralari  va  yo'nalishlari,  keng  iqtisodiy  libopizmga  to'liq  fikr  va
yondashuvlar  mavjud.  Biroq,  iqtisodiyotdagi  ayrim  funktsiyalarning  holatini
bajarish zarurati so'roq qilinmaydi. Bozor iqtisodiyotida davlat iqtisodiyotidagi roli
bo'yicha  klassik  vissiyada  ingliz  tilida  eng  yaxshi  ingliz  tilida  mag'lubiyat  kaliti
nomi bilan bog'liq. Uning "Bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi" faoliyati
1936  yilda  nashr  etildi.  "Keysiya  inqilobi"  da  ko'rsatilgan  g'oyalar  bozor
iqtisodiyotida klassik  qarashlarga  olib keldi.  Iqtisodiy  inqirozni  o'z-o'zini  himoya
qilish,  davlat  aralashuvi  talabi  sifatida  davlat  aralashuvi  zarurati  va  iqtisodiyotni inqirozli  davlatdan  yanada  barqarorlashtirishga  yordam  beradigan  umumiy  taklif
sifatida.
Shunday  qilib,  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solish  iqtisodiyot
uchun muhimdir va  ijtimoiy rivojlanish  mamlakatlar. Shu bilan birga, iqtisodiyotni
tartibga  solishni  amalga  oshirishni  amalga  oshirishni  amalga  oshirish,  byudjet,
soliqlar, kredit va pul-kredit va pul-kredit, iqtisodiy qonunchilik va boshqalar kabi
iqtisodiyotga  keng  ko'lamli  vositalar  va  ta'sir  usullaridan  foydalanadi.  Shunday
qilib, davlat tomonidan tartibga solish diqqatga sazovordir.
1. Milliy iqtisodiyotning samaradorligi ko’p omilli ko’rsatkich bo’lib, bunda
samaradorlikning  erishilgan  darajasi  ko’p  jihatdan  iqtisodiyotdagi  davlat  yoki
bozor  tizimining  tutgan  roliga  bog’liq  bo’lishi  mumkin.  Chunki  ancha  yuqori
samaradorlikka,  birinchidan , bozorning tartibga solish usullari orqali;  ikkinchidan ,
iqtisodiyotni  faqatgina  yagona  markazdan  ongli  ravishda  markazlashgan
boshqarish  yo’li  bilan;  uchinchidan ,  takror  ishlab  chiqarish  jarayonida  davlatning aralashuvi  va  bozor  usullarini  uyg’unlashtirish  orqali  erishiladi.  Hozirgi  davrda
Respublikamizning  milliy  iqtisodiyoti  rivoji  uchun  ko’proq  uchinchi  yo’l
xususiyatli xisoblanadi.
Iqtisodiy  tafakkur  tarixida  birinchi  marta  davlatning  iqtisodiyotdagi  roli
masalasi  A.Smit  tomonidan  ilmiy  asosda  ko’rib  chiqilgan.  Uning  " Х alqlar
boyligining  tabiati  va  sabablarini  tadqiq  qilish  haqida"  (1776y.)  degan  kitobida
bozor  usullari  orqali  iqtisodiyotning  o’z-o’zini  tartibga  solishning  zarurligi
ta’kidlab o’tilgan. A.Smitning  fikricha , bozor vositasida tartibga solish, har qanday
chetdan  aralashuvsiz  ishlab  chiqaruvchilarni  butun  jamiyat  manfaatlari  uchun
harakat  qilishga  majbur  qiladi,  davlatning  iqtisodiy  jarayonlarga  har  qanday
aralashuvi oxir oqibatda faqat vaziyatni yomonlashtiradi.
Davlatni  iqtisodiyotdagi  rolini  oshirish  masalasi  J.M.Keynsning  "Ish  bilan
bandlik ,  foiz  va  pulning  umumiy  nazariyasi"  (1936y.)  nomli  kitobida  o’z  aksini
topdi.  Bu  kitobda  muallif  davlat  fiskal  (xazinaviy)  va  kreditli  tartibga  solish
vositalaridan foydalanib, jamiyatning yalpi talabini rag’batlantirishni va aholining
ish bilan bandligini ta’minlashi zarurligini isbotlaydi.
Iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solishning  ma’lum  chegaralari  ham
mavjud  bo’lib,  ular  ishlab  chiqarish  samaradorligiga  davlatning  ta’siridan  kelib
chiqadi. Iqtisodiyotga davlatning har qanday aralashuvi ma’lum xarajatlarni taqozo
etadi. Ularga eng avvalo tartibga solishni tashkil etish va amalga oshirish bo’yicha
xarajatlarni  kiritish  mumkin.  Shuningdek,  tartibga  solishning  u  yoki  bu  shakli
bozor  muvozanati ,  ishlab  chiqarish  hajmi,  resurslarning  qayta  taqsimlanishiga
ko’rsatishi  mumkin  bo’lgan  ta’sirni  ham  hisobga  olish  lozim.  Bunda  tartibga
solishni  amalga  oshirish  bilan  bog’liq  bo’lgan  sarf-xarajatlarning  miqdori
davlatning  iqtisodiyotni  tartibga  solishi  natijasida  olinadigan  samaradan  kam
bo’lishi  lozim.  Ularning  nisbati  davlatning  iqtisodiyotga  aralashuvi  chegaralarini
belgilab beradi.
ХХ  asrning  80-yillarida  rivojlangan  mamlakatlarda  yangi  konservativ
konsepsiyalar  asosida  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solishni
cheklash  jarayonlari  boshlandi.  Bunda  tartibga  solishning  an’anaviy  shakllaridan voz  kechildi,  davlat  mulkini  xususiylashtirish  yo’li  bilan  davlat  sektori  ulushi
qisqartirildi,  xo’jalik  qarorlarini  qabul  qilishda  nomarkazlashuv  jarayonlari
kuchaytirildi , iqtisodiyotdagi bozor mexanizmlarining ahamiyati oshirildi.
90-yillardan  boshlab  iqtisodiyotni  tartibga  solishda  keynscha  tendensiyalar
yangidan  kuchaya  boshladi.  Iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solishning
yangi  nazariyasi  davlat  va  xususiy  sektor  o’rtasidagi  munosabatlarni  ro’yobga
chiqarish,  davlat  tomonidan  tartibga  solishning  moslashuvchanligini  oshirish,
to’g’ridan-to’g’ri  aralashuv  shakllari  va  byurokratik  nazoratning  kamayishi  bilan
tavsiflanadi.
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish ob’ektiv ravishda shartlanadi.
Ko’plab  iqtisodchilar  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solinishining
zarurligini  faqat  bozorning  kamchiliklari ,  uning  ko’plab  iqtisodiy  muammolarni
hal  eta  olmaslik  holati  bilan  izohlaydilar.  Bu  ma’lum  ma’noda  to’g’ri  bo’lsada,
biroq,  iqtisodiyotga  davlat  ta’sirining  ob’ektiv  zarurligini  eng  avvalo  ishlab
chiqaruvchi  kuchlarning  rivojlanishi  bilan  belgilanadi.  Iqtisodiyotni  davlat
tomonidan  tartibga  solishning  ob’ektiv  asosi  bo’lib  ham  milliy  iqtisodiyot
darajasida,  ham  xalqaro  miqyosda  ijtimoiy  mehnat  taqsimotining  rivojlanishi
negizida ishlab chiqarishning  umumlashuvi jarayoni  xizmat qiladi.
Bu jarayon quyidagilarda namoyon bo’ladi:

chuqurlashib  borayotgan  ijtimoiy  mehnat  taqsimoti  asosida  ishlab  chiqarishning
ixtisoslashgan  tarmoqlarining  o’zaro  aloqasi  va  o’zaro  bog’liqligi  yanada
kuchayadi;

ishlab  chiqarishning  kooperatsiyalashuvi  va  markazlashuvi  natijasida  alohida
xo’jalik birliklarining mayda bo’laklarga ajralib ketish holatlari barham topadi;

ishlab chiqarishning yirik korxonalarda to’planuvi jarayoni o’sadi; 
turli  iqtisodiy  mintaqalar  o’rtasidagi  iqtisodiy  aloqalar  va  faoliyat  almashuvi
jadallashadi.
Ishlab chiqarishning umumlashuvi darajasining oshishi bilan o’zaro 
muvofiqlashtirilgan holda xo’jalik  yuritish , takror ishlab chiqarish nisbatlarini 
ongli ravishda tartibga solish, yirik ishlab chiqarish majmualari, yaxlit 
iqtisodiyotni markazlashtirilgan holda boshqarishga ob’ektiv ehtiyoj paydo 
bo’ladi. Shunga ko’ra, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish ishlab 
chiqarish munosabatlarining har qanday tizimida ishlab chiqarish 
umumlashuvining ma’lum darajasida ob’ektiv zaruriyatga aylanadi.
2.  Davlat  milliy  iqtisodiyotni  tartibga  solishda  bir  qator  usullardan
foydalanadi. Bu usullarni umumlashtirib quyidagicha guruhlash mumkin:
1. Bevosita ta’sir qilish usullari;
2. Bilvosita ta’sir qilish usullari;
3. Tashqi iqtisodiy usullar.
Ma’lumki,  markazdan  boshqarish  tartibi  ustun  bo’lgan  mamlakatlarda
dvlatning  qitisoiy  jarayonlarga  aralashuvida  bevosita  ta’sir  qilish  usullari  ustun
bo’lsa,  bozor  iqtisodiyoti  esa  birinchi  navbatda,  iqtisodiy  jarayonlarni  bilvosita
tartibga  solish  bilan  bog’langan.  Shu  bilan  birga  barcha  mamlakatlarda
iqtisodiyotning davlat sektori mavjud. Davlat sektorini boshqarish mulkchilikning
davlat shakliga asoslanib, u asosan quyidagi uchta yo’l orqali shakllanadi:
1)  Ishlab  chiqarish  vositalari  egalariga  pul  yoki  qimmatli  qog’ozlar  bilan
tomon to’lash orqali mulkni milliylashtirish;
2)  Davlat  byudjeti  mablag’lari  hisobiga  yangi  korxonalar,  ba’zi  hollarda
yaxlit tarmoqlarni barpo etish;
3) Davlat tomonidan xususiy korporatsiyalarning aktsiyalarini sotib olish va
apralash davlat-xususiy korxonalarini tashkil etish. Bu uchinchi yo’l ustun ravishda
amal qilmoqda. Davlat iqtisodiyotni bevosita tartibga solishda ma’muriy vositalardan foydalanadi.
Ma’muriy vositalar davlat hokimiyati kuchiga tayanadi va taqiqlash, ruxsat berish
va  majbur  qilish  xususiyatidagi  tadbirlarni  o’z  ichiga  oladi.  Ayniqsa  ishlab
chiqarish tanazzulga uchragan davrda iqtisodiyotga bilvosita ta’sir qilish tadbirlari
kam  samarali  bo’lib,  ma’muriy  vositalardan  foydalanishga  ustunlik  beriladi.  Bu
usullardan quyidagilarni alohida ko’rsatish mumkin:
2010-2017  yillar  uchun  ma'lumotlar  aniqlik  kiritilgan  (qayta  baholab  chiqilgan)
ma'lumotlarni hisobga olgan holda keltirilgan;
2)  2011-2019  yillar  uchun  ma’lumotlar  XXTUT  tasniflagichi  asosida  keltirilgan.
2011-2018  yillar  uchun  ma'lumotlar  aniqlik  kiritilgan  (qayta  baholab  chiqilgan)
ma'lumotlarni hisobga olgan holda keltirilgan.
3)  alohida faoliyat turlarini hisoblash uslubiyatining o’zgarishi sababli 2011 yildan
boshlab ma'lumotlar aniqlashtirildi
Yuqoridagi  jadvaldan  ko’rinib  Respublikamizning  YaIM  ko’rsatgichlarida
ijobiy  o’zgarishlar  sodir  bo’lgan.  2017  –  2018  yillar  oralig’ida  YaIM  hajmi  105
trillion  so’mga  o’sgan.  Bunda  sanoat  maxsulotlari  va  xizmatlar  ko’rsatish
soxalarining ulushi yetakchilik qilmoqda.
Ish bilan bandlik xizmati faoliyati (mehnat birjalari) ni tashkil qilish;
4)  Iqtisodiy  sohani  tartibga  solishni  ko’zda  tutuvchi  qonunlarni  ishlab
chiqish  va  qabul  qilish  (monopoliyaga  qarshi  qonunchilik,  tadbirkorlik
to’g’risidagi,  bank  sohalari ,  qimmatli  qog’ozlar  bozorining  faoliyatini  tartibga
solishni ko’zda tutuvchi qonunlar).
Iqtisodiyotni  bilvosita  tartibga  solishda  iqtisodiy  dastak  va  vositalarga
ustunlik beriladi. U davlatning pul-kredit va byudjet siyosatida o’z ifodasini topadi.
Pul-kredit siyosatining asosiy vositalari quyidagilardan iborat bo’ladi:
1) Hisob stavkasini tartibga solish; 2)  Moliya-kredit  muassasalarining  markaziy  bankdagi  zahiralari  minimal
hajmini o’rnatish va o’zgartirish;
3)  Davlat  muassasalrining  qimmatli  qog’ozlar  bazoridagi  operatsiyalari
(davlat majburiyatlarini chiqarish, ularni sotish va to’lash)
4)  Davlat  Markaziy  bank  ehtiyojlari  orqali  banklar  mablag’larining  qarzga
beriladigan va zahirada turadigan qismlari o’zgartiradi;
5)  Markaziy  boshqa  banklarga  past  foiz  stavkasida  qarz  berib,  ularning
kreditlash ishida faol qatnashib, iqtisodiy o’sishiga ta’sir qilishini ta’minlaydi;
6)  Davlat  Markaziy  bank  orqali  xazina  majburiyatlarini  tarqatadi,  o’z
obligatsiyalarini  sotadi  yoki  qimmatli  qog’ozlarini  sotib  oladi.  Natijada  taklif
etilgan pul miqdori o’zgarib, bu foizga ta’sir qiladi.
Davlatning  pulga  bo’lgan  talab  va  taklifini  o’zgartirish  borasidagi  siyosati
monetar siyosat deb yuritiladi.
Davlatning  byudjet  siyosati  uning  daromadlar  va  xarajatlar  qismii
o’zgartirishga  qaratiladi.  Davlat  xarajatlarini  qoplash  uchun  moliyaviy
mablag’larni  jalb  qilishning  eng  asosiy  dastagi  soliqlar  hisoblanadi.  Soliqlardan
xo’jalik  sub’ektlari  faoliyatiga  va  ijtimoiy  barqarorlikka  ta’sir  ko’rsatishda  ham
keng ravishda foydalandi.
Davlat iqtisodiyotni tartib solish vositasi sifatida byudjet xarajatlaridan ham
foydalanadi.  Iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solishda  asosiy  kapitalga
hisoblanadigan  jadallashgan  amortizatsiya  ajratmalari  alohida  rol  o’ynaydi.
Iqtisodiyotni  tartibga  solishda  davlat  kapital  qo’yilmalari  muhim  rol  o’ynaydi.
Jumladan, bozor kon’yunkturasi yomonlashgan, turg’unlik yoki inqiroz sharoitida
xususiy  kapital  qo’yilmalar  qisqaradi,  davlat  investitsiyalari  esa  odamda  o’sadi.
Shu  orqali  davlat  ishlab  chiqarishda  tanazzul  va  ishsizlikning  o’sishiga  qarshi
turishga harakat qiladi.
SHuningdek,  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solish  bir  qator
shakllarini ham ajratib ko’rsatish mumkin:
1. Davlat iqtisodiy dasturlarining ishlab chiqilishi; 2. Ilmiy tadqiqotlar va ilmiy-tadqiqot konstruktorlik ishlanmalari, ixtirolarni
davlat  tomonidan  rag’batlantirish  hamda  iqtisodiyotdagiikibiy  siljishlarni
ta’minlash;
3.  Investitsiya  jarayoni  va  iqtisodiy  o’sishni  davlat  tomonidan  tartibga
solish;
4. Ishchi kuchi bozoriga davlat tomonidan ta’sir ko’rsatish;
5. Qishloq xo’jaligini davlat tomonidan tartibga solish va boshqalar.
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning shakllaridan eng ustuvori
davlat  iqtisodiy  dasturlari  hisoblanadi.  Dasturning  vazifasi  tartibga  solishning
barcha  usuli  va  vositalaridan  kompleks  foyalanishdan  iborat.  Iqtisodiy  dasturlar
o’rta  muddatli,  favqulodda  va  maqsadli  bo’lishi  mumkin.  O’rta  muddatli
umumiqtisodiy  dasturlar  odatda  5  yilga  tuziladi.  Favquloddagi  dasturlar  tig’iz
vaziyatlarda,  masalan,  inqiroz,  ommaviy  ishsizlik  va  kuchli  inflyatsiya
sharoitlarida  ishlab  chiqilib,  qisqa  muddatli  xususiyaga  ega  bo’ladi.  Bunday
maqsadli  dasturlarning  ob’ekti  tarmoqlar,  mintaqalar,  ijtimoiy  sohalar  va  ilmiy
tadqiqotlarning har xil yo’nalishlari bo’lishi mumkin.
Iqtisodiyotga  davlat  tomonidan  tartibga  solish  tashqi  iqtisodiy  usullar
yordamida  ham  amalga  oshiriladi.  Tovarlar,  xizmatlar,  kapital  va  fan-texnika
yutuqlari  eksportini  rag’batlantirish  tadbirlari,  eksportni  kreditlash ,  chet  ellardan
investitsiyalar  va  eksportlash,  chet  ellardan  investitsiyalar  va  eksport  kreditlarini
kafolatlash,  chet  ellardan  investitsiyalar  va  eksport  kreitlarini  kafolatlash,  tashqi
iqtisodiy  aloqalarga  cheklashlar  kiritish  yoki  bekor  qilish,  tashqi  savdoda  boj
to’lovlarini  o’zgartirish,  mamlakat  iqtisodiyotiga  chet  el  kapitalini  jalb  qilish,
xalqaro  iqtisodiy  tashkilotlarda  va  davlatlararo  uyushmalarda  qatnashish
mamlakatlarning  tashqi  iqtisodiy  aloqalarini  tartibga  solishning  asosiy
vositalaridir.
Xullas,  davlat  tomonidan  iqtisodiyotni  tartibga  solishda  qo’llaniladigan
vosita va dastaklari birgalikda milliy iqtisoiyotni takror ishlab chiqarish jarayoniga
va  mamlkatlarning  tashqi  iqtisodiy  aloqalariga  o’z  ta’sirini  ko’rsatib  boradi.
Moliyaviy mexanizmlar va moliyaviy munosabatlarni ishlash uchun pul tovarining mavjudligi va uni aylanma harakati muhim  rol  o’ynaydi. Pulning o’z vazifalarini
bajarish jarayonidagi to’xtovsiz harakati pul muomalasi deyiladi.
Jahonda  tarixan  shakllangan  hamda  har  bir  mamlakat  tomonidan  qonuniy
ravishda mustahkamlanib qo’yilgan pul muomalasining turli tizimlari amal qiladi.
Mamlakat pul tizimining muhim tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:
1. Milliy pul birligi (so’m, dollar, yena, marka va x.q.);
2.  Naqd  pul  muomalasida  qonuniy  to’lov  vositasi  sifatida  amal  qiluvchi
qog’oz, tanga va kredit pullar tizimi;
3.  Pul  emissiyasi,  ya’ni  belgilangan  qonuniy  tartibda  pulni  muomalaga
chiqarish tizimi;
4. Pul muomalasini tartibga soluvchi davlat idoralari.
Pul muomalasi naqd va kredit pullar yordamida amalga oshiriladi. Naqd pul
muomalasiga bank biletlari va metall tangalar (pul belgilari) xizmat qiladi.
Naqd  pulsiz  hisoblar  cheklar,  kredit  kartochkalari,  vekselllar,  akkreditivlar,
to’lov  talabnomalari  kabilar  yordamida  amalga  oshiriladi.  Ularning  hammasi  pul
agregati deb yuritiladi.
Muomalada  mavjud  bo’lgan  pul  massasi  (naqd  va  kredit  pullari)  qo’shish
yo’li bilan aniqlanadi.
Pul muomalasi o’ziga xos qonunlarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Shunday
qonunlardan  biri  va  eng  muhim  muomala  uchun  zarur  bo’lgan  pul  miqdorini
aniqlash va shunga muvofiq muomalaga pul chiqarishdir.
Mazkur  davrda  valyuta  almashuv  kursi  devalvatsiyasi  hisobiga  tashqi
iqtisodiy  faoliyat  bilan  shug’ullanuvchi  sub'ektlarda  mahsulot  va  xizmatlar
nominal  hajmining  oshishi  YaIM  deflyatorining  keskin  o’sishiga  sabab  bo’ldi.
Jumladan, oldingi chorakka nisbatan tog’-kon sanoati, qurilish, transport va aloqa
sektorlarining YaIM deflyatoridagi hissasi 3 barobarga ortdi (2.2.1-rasm). 2018  yilning  3-choragiga  kelib  YaIM  deflyatori  31,6  foizga  teng  bo’ldi.
Uning  pasayishiga  asosan  devalvatsiya  effektining  kamayib  borishi  va  almashuv
kursining barqarorligi ta'sir ko’rsatdi.
Deflyatorning  YaIMning  xarajatlar  tarkibi  bo’yicha  tahlili  2018  yildagi
o’sish asosan yalpi qo’yilmalar deflyatori keskin oshishi evaziga shakllanganligini
ko’rsatmoqda,  bu,  o’z  navbatida,  iqtisodiyotga  xorijiy  valyutadagi  investitsiyalar
hajmining  ortishi  va  milliy  valyuta  almashuv  kursining  devalvatsiyasi  bilan
izohlanadi (1-rasm)
Muomalani ta’minlash uchun zarur bo’lgan pul miqdori quyidagi omillarga
bog’liq:
1. Muayyan davr davomida sotilishi va sotib olinishi lozim bo’lgan tovarlar
summasiga;
2. Pul birligining aylanish tezligiga;
3.  Kreditning  rivojlanishiga,  puldan  to’lov  vositasi  vazifasidan
foydalanishga ham bog’liq bo’ladi:
Pm = Tb – Xk + Xt – O’x-k ;
Bu yerda: Pm - muayyan davrda muomala uchun zarur bo’lgan  pul miqdori ;
Tb - sotilishi lozim bo’lgan tovarlar summasi (tovarlar miqdori narxi);
Xk – kreditga sotilgan tovarlar summasi;
Xt  –  to’lash  muddati  kelgan  tovarlar  va  xizmatlar  hamda  boshqa  to’lovlar
summasi;
O’x-k – naqd pulsiz o’zaro hisob-kitoblar;
At – pulning aylanish tezligi.
Pul miqdoriga ta’sir etuvchi omillarni hisobga olib, pul muomalasi qonuniga
quyidagicha  ta’rif  berish  mumkin:  boshqa  sharoitlar  o’zgarmay  qolganda,
muayyan davrda muomala uchun zarur bo’lgan pul miqdori sotishga chiqariladigan
tovarlar  narxi  summasiga  to’g’ri  mutanosib,  pulning  aylanish  tezligiga  teskari
mutanosibdir. Oltin  va  qog’oz  pul  muomalasi  qonunlarining  o’ziga  xos  xususiyatlari  va
bir-biridan farqlari mavjud. Masalan:
1. Oltin pul muomalada bo’lganda:
a)  ortiqcha  oltin  pul  xazinaga  jalb  qilinadi  va  har  xil  bezaklar  uchun
foydalanishga chiqariladi;
b) tovarlar hajmi ko’payib, muomala uchun qo’shimcha pul zarur bo’lganda
xazinadagi oltin pullar muomalaga kiritiladi. Shu yo’l bilan muomala uchun zarur
bo’lgan oltin pul miqdori o’z-o’zidan tartiblanadi.
2.  Muomala  uchun  zarur  bo’lgan  oltin  pul  miqdori  tovarlar  qiymatining
miqdoriga  teskari  mutanosiblikda,  oltinning  o’z  qiymatiga  nisbatan  esa  to’g’ri
mutanosiblikda o’zgaradi:
a) oltin pul qiymati va tovarlar hajmi o’zgarmagan taqdirda tovarlar qiymati
qancha  past  bo’lsa,  muomala  uchun  zarur  bo’lgan  pul  miqdori  ham  shunga  kam
bo’ladi,  agar  tovarlar  qiymati  o’zgarmasa,  pulning  miqdori  tovarlar  hajmining
ortishiga qarab unga mutanosib ravishda ko’payadi;
b)  agar  tovarlar  hajmi  va  qiymati  o’zgarmaydi,  deb  faraz  qilsak,
muomaladagi  oltin  pul  miqdori  oltinning  o’z  qiymatiga  qarab  o’zgaradi,  ya’ni
uning  qiymati  oshsa,  pul  miqdori  kamayadi,  qiymati  pasaysa,  pul  miqdori
ko’payadi.
Qog’oz  pul  muomalasi  qonunlari  oltin  pul  muomalasidan  farq  qilib,  uni
quyidagicha ifodalash mumkin:
1.  Qog’oz  pul  qancha  miqdorda  chiqarilmasin,  unda  belgilangan  qiymat
miqdori  muomalaga  uchun  zarur  bo’lgan  oltin  pul  miqdorining  qiymatiga  teng
bo’ladi.
2.  Qog’oz  pulning  har  birligida  belgilangan  qiymat  miqdori  muomalaga
uchun  zarur  bo’lgan  oltin  pul  qiymatining  muomalaga  chiqarilgan  qog’oz  pul
miqdori nisbatiga mos keladi.
Naqd  pullar  rivojlangan  bozor  iqtisodiyoti  mamlakatlarda  umumiy  pul
massasining  9-10  fozni,  bozor  iqtisodiyotiga  o’tayotgan  mustaqil  hamdo’stlik
davlatlarida 35-40 foizni tashkil qiladi. Pul  bozori  –  bu  mamlakatdagi  pul  miqdori  hamda  foiz  stavkasining  turli
darajalarida  pul  mablag’lariga  bo’lgan  talab  va  pul  taklifining  o’zaro  nisbatini
ifodalovchi mexanizm.
Pul  taklifi  ko’p  jihatdan  inflyatsiya  jarayonlariga  ham  ta’sir  ko’rsatadi.
“Inflyatsiya”  atamasi  (lotincha  “inflation”  –  shishmoq,  kengaymoq)  ilk  bora
Shimoliy  Amerikada  1861-1865  yillardagi  fuqarolar  urushi  davrida  qo’llanilib,
muomalada  qog’oz  pullarning  haddan  ortiq  ko’payib  ketishini  ifodalagan  edi.
Iqtisodiy  adabiyotlarda  esa  bu  atama  XX  asrda,  birinchi  jahon  urushidan  keyin
keng tarqaldi.
Inflyatsiya deb pul muomalasi qonunlari buzilishi bilan bog’liq holda qog’oz
pullarning  qadrsizlanishiga  aytiladi.  Inflyatsiya  –  bu  qog’oz  pul  birligining
qadrsizlanishi va shunga mos ravishda tovar narxlarining o’sishidir.
Qog’oz pul tovarlarga, oltinga va xorijiy valyutalarga nisbatan qadrsizlanadi.
Inflyatsiya  narx  indeksi  yordamida  bazis  davrga  nisbatan  aniqlanadi.  Masalan,
iste’molchilik tovarlariga narx indeksi 2008 yilda 113,6; 2009 yilda 118,3ga teng
bo’lsa,  inflyatsiya  sur’ati  qo’yidagicha  bo’ladi:
Inflyatsiya sur’ati =118,3–113,6 x 100% = 4,1%
Kelib  chiqish  sabablari  va  o’sish  sur’atlariga  qarab,  inflyatsiyaning  bir
qancha turlari mavjud.
Talab  inflyatsiyasi  –  iqtisodiyotning  ishlab  chiqarish  sohasi  mahsulotning
real hajmining ko’paytirib ortiqcha talabni qondira olmaydi, chunki barcha mavjud
resurslar  to’liq  foydalanilgan  bo’ladi.  Shu  sababli  bu  ortiqcha  talab  narxning
oshishiga olib keladi va talab inflyatsiyasini keltirib chiqaradi.
Taklif inflyatsiyasi – bu inflyatsiya ishlab chiqarish xarajatlari va bozordagi
taklifning  o’zgarishi  natijasida  ham  kelib  chiqishi  mumkin.  Ishlab  chiqarish
xarajatlarining o’sishi keltirib chiqadigan inflyatsiya mahsulot birligiga qilinadigan
xarajatlarning ko’payishi hisobiga narxlarning oshishini bildiradi.
Inflyatsiyaning o’rmalab boruvchi, jadal va giperinflyatsiya kabi turlari ham
mavjud:  urmalab  boruvchi  inflyatsiya  holatida  narxlar  yiliga  10  foizgacha ,  jadal inflyatsiyada 20dan 200 foizgacha, giperinflyatsiyada 200 foizdan yuqori darajada
o’sishi ko’zatiladi.
Bozor iqtisodiyoti  sharoitida pul muomalasini  ta’minlashda  banklar muhim
rol  o’ynaydi.  Banklar  pul  mablag’larini  to’plash,  joylashtirish  va  ularning
harakatini tartibga solish bilan shug’ullanuvchi iqtisodiy muassasalardir.
Banklar tizimi odatda ikki bosqichli bo’lib, o’z ichiga Markaziy (emission)
bank va tijorat (depozitli) banklarning tarmoq otgan shaxobchalarini oladi.
Davlat  banki  –  mamlakat  pul-kredit  tizimini  markazlashgan  tartibda
boshqaradi  va  davlatning  yagona  kredit  siyosatini  amalga  oshiradi.  Davlat  banki
Markaziy  bank  hisoblanadi.  Buning  mazmuni  shundan  iboratki,  birinchidan,
ko’pchilik mamlakatlarda davlat banki  yagona markaziy bankdan iborat  bo’lib, u
o’tkazadigan siyosat tartiblari yuqori davlat organlari tomonidan o’rnatiladi.
Ikkinchidan,  Markaziy  bank  tijorat  banklari  va  jamg’arma  muassasalaridan
mablag’larni  qabul  qilib,  ularga  kredit  beradi.  Xususan,  shu  sababga  ko’ra
Markaziy bank “baklar banki” deyiladi.
Uchinchidan, Markaziy bank faqat foyda olishga ijtimoiy faoliyat qilmaydi,
davlatning  butun  iqtisodiyot  holatini  yaxshilash  siyosatini  amalga  oshiradi  va
ijtimoiy siyosatni amalga oshirishga qo’maklashadi.
Markaziy bank ko’plab xilma-xil vazifalarni bajaradi:
1) boshqa bank muassasalarining majburiy zahiralarini saqlash;
2)  cheklarni  qayd  (inkassatsiya)  qilish  mexanizmini  ta’minlash  va
banklararo hisob-kitoblarni amalga oshirish, ularga kreditlar berish;
3) davlatning monetar siyosatini amalga oshirish;
4)  barcha  banklar  faoliyatini  uyg’unlashtirish  va  ular  ustidan  nazoratni
amalga oshirish;
5) xalqaro valyuta bozorlarida milliy valyutalarni ayirboshlash;
6) pul taklifi ustidan nazorat qilish, milliy valyutani muomalaga chiqarish.
Tijorat  banklari  o’zlarining  xo’jalik  mavqeiga  ko’ra  aktsionerlik  tipidagi
muassasalar hisoblanadi. Tijorat banklar sanoat, savdo va boshqa xil korxonalarni omonat  tarzida  jalb  etilgan  pul  mablag’lari  hisobidan  kreditlaydi,  korxonalar
o’rtasida hisob-kitobni amalga oshiradi.
Ixtisoslashgan  tijorat  banklar  –  iqtisodiyotning  turli  sohalarida  tijorat
tamoyillarida kredit-pul operatsiyalarining muayyan turlarini amalga oshiradi.
Xalq banki – mamlakatda omonat ishlarini tashkil etishni, naqd pulsiz hisob-
kitob  qilishni  va  aholi  uchun  kassa  vazifasini  amalga  oshirishni,  aholiga  shaxsiy
ehtiyojlarga kredit berishni va shu kabi operatsiyalarni ta’minlaydi.
Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  milliy  banki  eksport-import  operatsiyalarini
bevosita  amalga  oshiruvchi  korxona  va  muassasalarga  kredit  beradi,  qo’shma
korxonalarga kredit berishda qatnashadi.
Investitsion  banklar  –maxsus  kredit  muassasalari  bo’lib,  obligatsiya  hamda
qarz  majburiyatlari  boshqa  turlarini  chiqarish  yo’li  bilan  uzoq  muddatli  ssuda
kapitalini  jalb  qiladi  va  ularni  mijozlar  (asosan  davlat  va  tadbirkorlar)  ga  taqdim
qiladi.
Ipoteka banklar – bu ko’chmas mulk (er va inshoot) hisobiga uzoq muddatli
ssuda  berishga  ixtisoslashgan  kredit  muassasalaridir,  uning  resurslari  o’zlarining
ipoteka obligatsiyalari hisobiga shakllanadi.
Bugungi  kunda  respublika  hududida  mulkchilikning  turli  shaklidagi  30dan
ziyod  tijorat  ixtisoslashgan  banklar  va  ularning  3,7  mingdan  ko’proq  filiallari
faoliyat qilib turadi.
2-jadval
O’zbekiston  Respublikasida  tijorat  banklari  faoliyatining
asosiy ko’rsatkichlari 6 Ko’rsatkich 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018
Tijorat  banklari
aktivlari  (mlrd
so’m) 3198,0 3918,2 4419,0 6400,0 6630,6 7208,0
9276,2 12065,0
Tijorat  banklari
yalpi  kapitali
hajmi  (mlrd
so’m) 602,0 714,7 791,0 824,0 930,9 1250,0
1502,6 2104,0
Faoliyat
ko’rsatayotgan
mini-banklar
soni (birlik) 309 530 795 1122 1450 1500
2038 2161
Kichik
tadbirkorlik
sub ’ ektlariga 20
6,0 256,
0 2
94,0 353,9 419,9 547,9
743,7 1251,0 ajratilgan
kreditlar  hajmi
( mlrd  so ’ m )
Tijorat
banklarda  aholi
omonatlari
qoldig’i  (mlrd
so’m) 91,5 170,1 245,0 323,0 449,5 975,0
994,6 1724,0
O’rta  va  uzoq
muddatli
kreditlarning
jami  ktredit
qo’yilmalaridagi
ulushi (foiz) 74,
0 81,0 8
1,0 82,8 81,0 85,0
86,7 - Ijtimoiy iqtisodiy o’zgarishlarning pirovard maqsadini belgilab olish hozirgi
iqtisodiyotni isloh qilish strategiyasining boshlangich nuktasi bo’lib xizmat kiladi.
Iqtisodiyotni  erkinlashtirishning  hozirgi  sharoitida  brinchi  darajali  chora
tadbirlar  hamda  ustuvor  yo’nalishlar  sifatida  moliya  va  soliq  siyosati  sohasida
quyidagilar ilgari suriladi;
qattiq  moliyaviy  siyosatni  amalga  oshirish ,  davlat  budjeti  defitsitini  iloji
boricha hamaytirish, budjetdan beriladigan dotatsiyalar va subsidiyalarning barcha
turlarini bosqichma-bosqich kiskartirib borish;
budjet  mablag’lari  daromad  tushganidan  keyingina  taqsimlashtiradigan
yo’ldan  ogishmay  borish,  birinchi  darajali,  eng  zarur  umumdavlat  ektiyojlari
uchungina budjetdan mablag’ ajratish;
Xalq  xo’jaligi  tarmoqlarini,  ayrim  korxonalarni  rivojlantirish  uchun
budjetdan  pul  bilan  qaytarilmaydigan  kilib  ta’minlash  amaliyotidan  voz  kechish.
Ana shu maqsadlar uchun investitsiya kreditlaridan keng foydalanish;
Soliq tizimini takomillashtirish, budjet daromadlari barkaror suratda to’ldirib
turilishini  ta’minlaydigan,  kichik  va  xususiy  korxonalarning,  chet  el  kapitali
ishtirokidagi,  kishlok  xo’jalik  mahsulotini  qayta  ishlaydigan  va  xalq  is’temoli
mollari  ishlab  chiqaradigan  ko’shma  korxonalarning  rivojlanishini
rag’batlantiradigan pishik-puxta soliq siyosatini olib borish.
Byudjet  xarajatlari  2017-yilga  nisbatan  60  foiz  yoki  29  trillion  so mgaʻ
oshgan. Ushbu mablag larning 5,6 trillion so mi “Obod qishloq”, “Obod mahalla”,	
ʻ ʻ
“Yoshlar – kelajagimiz” dasturlari va arzon uy-joylar qurilishini moliyalashtirishga
yo naltirildi.  Yosh  tadbirkorlarga  imtiyozli  kreditlar  berish,  aholini  ish  bilan	
ʻ
ta minlash  uchun  “Mikrokreditbank”  aksiyadorlik  tijorat  bankiga  700  milliard
ʼ
so m  va  Xalq  bankiga  1  trillion  so mdan  ziyod  mablag ,  mamlakatimiz  mudofaa
ʻ ʻ ʻ
qobiliyatini oshirishga 4,5 trillion so m ajratildi.	
ʻ 
Asosiysi,  byudjet  sohasi  xodimlari  ish  haqi,  pensiya  va  nafaqalarini
inflyatsiya ko rsatkichidan yuqori oshirish bilan birga tarbiyachilar, o qituvchilar,	
ʻ ʻ ilmiy  xodimlar,  profescor-o qituvchilar,  madaniyat  xodimlarining  ish  haqi  30ʻ
foizdan 100 foizgacha oshirildi. 
Xususan, 2019-yil 1-yanvardan: 
– tushumdan olinadigan majburiy ajratmalarni to liq bekor qilish natijasida	
ʻ
korxonalarda qo shimcha 5,2 trillion so m daromad qoladi;	
ʻ ʻ
–  jismoniy  shaxslar  uchun  daromad  solig ining  eng  yuqori  stavkasi  22	
ʻ
foizdan 12 foizgacha, yagona ijtimoiy to lovi 25 foizdan 15 foizgacha tushirilishi,	
ʻ
fuqarolarning 8 foizlik sug urta badali bekor qilinishi natijasida aholi daromadlari	
ʻ
6,5 foizga oshadi; 
– yuridik shaxslar mol-mulk solig i 5 foizdan 2 foizgacha, foyda solig i 14	
ʻ ʻ
dan 12  foizgacha,  kichik biznes  subyektlari  yagona  solig i  5  foizdan  4  foizgacha	
ʻ
kamaytirilishi natijasida tadbirkorlar ixtiyorida 2 trillion so m qo shimcha mablag
ʻ ʻ ʻ
qoladi.  Umuman olganda , mavjud 19 ta soliq va majburiy to lovlar turi 15 tagacha
ʻ
kamaytiriladi. 
Davlatning  asosiy  vazifalaridan  biri  iqtisodiyotni  barqarorlashtirish
hisoblanadi.  Bunday  barqarorlashtirishga  fiskal  siyosat  orqali  erishiladi.  Fiskal
siyosat shuningdek, byudjet-soliq siyosati deb ham aytiladi. Byudjet-soliq siyosati
deganda  noinflyatsion  YaIM  ishlab  chiqarish  sharoitida  iqtisodiyotda  to’liq
bandlilikni,  to’lov  balansining  muvozanatini  va  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlashga
qaratilgan  davlat  xarajatlari  va  soliqlarini  o’zgartirishni  o’z  ichiga  olgan  chora
tadbirlar tushuniladi.
Iqtisodiyot  turg’unlik  yoki  pasayish  davrida  bo’lgan  vaziyatlarda  davlat
tomonidan rag’batlantuvchi fiskal siyosat-fiskal ekspansiya olib boriladi.
Iqtisodiyotda  to’liq  bandlik  va  ortiqcha  talab  natijasida  inflyatsiya  kelib
chiqishi mumkin bo’lgan vaziyatlarda cheklovchi fiskal siyosat- fiskal restriktsiya
olib  boriladi.  Cheklovchi  fiskal  siyosat  davlat  xarajatlarnni  (G)  kamaytirish  yoki
soliqlarni  (T)  oshirish  yoki  bo’lmasa  ikkala  tadbirni  bir  vaqtda  olib  borish  orqali
iqtisodiyotning davriy o’sishini chegaralashdan iborat.
Ushbu  farq  fiskal  siyosat  vositalarini  tanlashda  muhim  rol  o’ynaydi.  Agar
hukumat davlat sektorini kengaytirmoqchi bo’lsa, davriy pasayishni tugatish uchun o’z  xarajatlarini  oshirishi,  inflyatsiyani  cheklash  uchun  esa  soliqlarni  oshirishi
maqsadga muvofiq bo’ladi.
Aksincha, fiskal siyosat davlat sektorini cheklashga qaratilgan bo’lsa, davriy
pasayish  sharoitida  soliqlarni  kamaytiradi,  davriy  ko’tarilish  paytida  esa  davlat
xarajatlarini oshirish maqbul yo’l hisoblanadi.
Xukumatning  bandlik  darajasi,  ishlab  chiqarish  hajmi,  inflyatsiya  sur’atlari
va  to’lov  balansi  holatini  o’zgartirishga  yo’naltirilgan  maxsus  qarorlarni  qabul
qilishi natijasida davlat xarajatlari, soliqlar va davlat byudjeti qoldig’ini maqsadli
o’zgartirilishi diskret fiskal siyosat deyiladi. Diskretsion fiskal siyosat yuritilganda
iqtisodiy  pasayish  davrida  jami  talabni  rag’batlantirish  uchun  davlat  xarajatlarini
oshirilishi va soliqlarni kamaytirilishi natijasida davlat byudjeti kamomadi yuzaga
keltiriladi.  O’z  navbatida  davriy  ko’tarilish  paytida  byudjet  ortiqchaligi  yuzaga
keltiriladi.
Diskretsion  fiskal  siyosat  iqtisodiy  tebranishlarni  yumshatishda  muhim  rol
o’ynasada,  uning  ayrim  kamchiliklari  mavjud.  Bu,  avvalambor,  vaqt  oraliqlari
bilan bog’liq.
Nodiskretsion fiskal siyosat — davlat xarajatlari, soliqlar va davlat byudjeti
qoldig’ini  avtomatik  o’zgartirishni  ko’zda  tutadi.  Nodiskretsion  fiskal  siyosat
o’rnatilgan barqarorlashtirgichlarga asoslanadi. Rivojlangan davlatlarda o’rnatilgan
barqaror-lashtirgichlari  rolini  progressiv  soliq  tizimi, davlat  transfertlari  tizimi  va
foydada  ishtirok  etish  tizimi  o’ynaydi.  Nodiskretsion  fiskal  siyosat  davriy
tebranishlarni yumshatish uchun huqumatning bevosita aralashuvini talab etmaydi
Yuridik  va  jismoniy  shaxslar,  xorijiy  davlatlar,  xalqaro  tashkilotlar  va
xalqaro  huquqning  boshqa  sub’ektlari  oldidagi  (davlat  kafolatlari  bo’yicha
majburiyatlarni  qo’shgan  holda)  mamlakat  hukumatining  qarziy  majburiyatlari
hukumatning  davlat  qarzini  vujudga  keltiradi.  Bu  qarz  davlat  xazinasini  tashkil
etadigan davlat mulki bilan to’liq va hech qanday shartsiz ta’minlanishi kerak.
Bunda  davlat  hokimiyati  organlari  mamlakat  hukumatining  qarziy
majburiyatlari  va  davlat  qarziga  xizmat  qilish  uchun  respublika  byudjetining
daromadlarini shakllantirish bo’yicha barcha vakolatlardan foydalanadilar. Mamlakatning  qarziy  majburiyatlari  quyidagi  shakllarda  bo’lishi  mumkin:
qarz  oluvchi  sifatida  mamlakat  hukumati  nomidan  kredit  tashkilotlari,  xorijiy
davlatlar  va  xalqaro  moliyaviy  tashkilotlar  bilan  tuzilgan  kredit  bitimlari  va
shartnomalari;
mamlakat  hukumati  nomidan  qimmatbaho  qog’ozlarni  chiqarish  orqali
amalga oshirilgan davlat zayomlari;
mamlakat  hukumati  tomonidan  davlat  kafolatini  berish  to’g’risidagi
shartnomalar;
o’tgan  yillardagi  mamlakatning  qarziy  majburiyatlarini  restrukturizatsiya
qilish va muddatini o’zgartirish to’g’risidagi mamlakat hukumati nomidan tuzilgan
(shu jumladan, xalqaro) bitimlar va shartnomalar;
Mamlakatning  qarziy  majburiyatlari  o’zining  muddatiga  qarab  qisqa
muddatli (bir yilgacha), o’rta muddatli (bir yildan ortiq va besh yilgacha) va uzoq
muddatli  (besh  yildan  yuqori)  bo’lishi  mumkin.  Ular  zayomning  konkret
shartlariga muvofiq ravishda (zayom  shartlarini , jumladan, to’lov muddatlari, foiz
to’lovlarining miqdori, muomala muddatlarini o’zgartirmasdan) qaytarilishi kerak.
Mamlakat hukumatining davlat ichki qarzlari quyidagilardan iborat bo’lishi
mumkin:
hukumatning  davlatni  qimmatbaho  qog’ozlari  bo’yicha  qarzining  asosiy
nominal summasi;
hukumatga taqdim etilgan kreditlar bo’yicha asosiy qarzning hajmi;
mamlakat  hukumati  tomonidan  berilgan  kafolatlar  bo’yicha  majburiyatlar
hajmi; va boshqalar.
O’z navbatida, hukumatning davlat tashqi qarzlari:
xorijiy  davlatlar  hukumatlari,  kredit  tashkilotlari,  firmalar  va  xalqaro
moliyaviy  tashkilotlarga  mamlakat  hukumati  tomonidan  taqdim  etilgan  davlat
kafolatlari bo’yicha majburiyatlar hajmi;
xorijiy  davlatlar  hukumatlari,  kredit  tashkilotlari,  firmalar  va  xalqaro
moliyaviy tashkilotlardan hukumat  olgan kreditlar bo’yicha asosiy qarz hajmidan
iborat bo’ladi. Xususan, bunda iqtisodiyotdagi soliq yukini izchil kamaytirib borish siyosati
sharoitida  byudjet  xarajatlarini  manzilli  va  maqsadlik  darajasini  oshirish,  jon
boshiga  moliyalashtirish  tizimini  joriy  etish,  byudjet  ijrosining  g’aznachilik
tizimini joriy qilish kabi chora-tadbirlarning ahamiyati kattadir.
3.  Rivojlangan  bozor  iqtisodiyoti  bo'lgan  mamlakatlarda  qabul  qilingan
qonunlarga  muvofiq,  Markaziy  bank  faoliyati  hukumatning  iqtisodiy  siyosatining
maqsadlarini  bajarishga  qaratilgan  bo'lishi  kerak.  Shu  bilan  birga,  ushbu  kredit
markazi hukumatga nisbatan boshqa maqomga ega bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda
Markaziy  bank  to'liq  javobgar,  ba'zida  kichik  mustaqillik  mavjud  va  ba'zida  bu
juda mustaqil mavqega ega.
Mustaqillikning  ma'lum  darajasi  Markaziy  bank  energiyani  ajratish
printsipiga  asoslangan  holda  beriladi.  G'arb  mamlakatlarining  tajribasi  shuni
ko'rsatadiki,  maxsus  maqom  Markaziy  bankka  davlatning  irodasi  a'zosi  bo'lish
huquqini  beradi.  Qiyin  iqtisodiy  vaziyat  sharoitida  hukumat  qo'shimcha
miqdordagi pul tarmog'iga berish orqali moliyaviy muammolarini hal qilish uchun
kredit markazini talab qila olmaydi.
Amaliyot  xorijiy  davlatlar  Shoular:  Markaziy  bankning  operatsion
mustaqilligi,  qoida  tariqasida,  eng  muvaffaqiyatli  makroiqtisodiy  natijalarga  olib
keladi.
Markaziy  bank  pul  muomalasi  sohasida  faoliyat  yuritayotgan,  turli
vositalardan  foydalanadi.  Ularning  aksariyati  bilvosita  ta'sir  xususiyatiga  ega.  Bu
iqtisodiyotda  davlatning  umumiy  printsiplariga  taqqoslanadi.  Biroq,  kredit
markazining  ba'zi  operatsiyalari  to'g'ridan-to'g'ri  amalga  oshirilishi  mumkin.
Operatsiya  operatsiyalari  Markaziy  bankning  iqtisodiyotga  ta'sirining  eng  ko'p
bozoridir.  Rasmiylashtirilgan  maqsad  mamlakatda  muomalada  pul  miqdorini
tartibga  solishdir.  Qimmatli  qog'ozlarni  tijorat  banklariga  sotish  paytida  ularda
qoldiq  zaxiralari  mavjud.  Natijada,  pul  massasi  kamayadi.  Qimmatli  qog'ozlar
sotib olingan taqdirda, KB biznes banklari ularning narxini to'laydilar va shu bilan
xalqning aylanmasiga qo'shimcha pulni taqdim etadi. Majburiy  minimal  zaxiralarning  siyosati  -  bu  biznes  banklarining
aktivlarining  Markaziy  bankdagi  aktivlarining  bandligini  bron  qilish.  Qonunga
ko'ra,  barcha  banklar  Markaziy  bank  ixtiyorida  o'z  aktivlarining  taxminan  20
foizini  ushlab  turishlari  shart.  Ushbu  mablag'lar  doimiy  badallar  shaklida
joylashtirilgan.  Markaziy  bankda  saqlash  uchun  ulush  "Zaxira  kursi"  deb
nomlanadi.  Rossiyada  ushbu  operatsiyani  (majburiy  qo'riqxonalar)  1990  yildan
beri  amal  qila  boshladi.  Zaxira  kursi  2,5  dan  18%  gacha  (aktivlarning  turli
guruhlariga ko'ra).
Markaziy bankning ishlashi - bu muomaladagi pul etkazib berish miqdoriga
ta'sir  qilish  mexanizmi  hisoblanadi.  Ushbu  usulni  tavsiflash:  "Boshqa  tartibga
solish  imkoniyatlariga  nisbatan  u"  qo'pol  "deb  hisoblanadi.  Bu  bozor  yo'nalishi
(masalan, ochiq bozorda operatsiyalar bilan taqqoslaganda).
Shunday qilib, tartibga solish jarayonida eng katta ta'sir ko'rsatadi:
a) keng ko'lamli usullardan foydalanish,
b) biznes banklarining reaktsiyasiga qarab, ulardan maqsadli ketma-ketlikda
(yumshoqroqgacha).
Hozirda Rossiyada asosan ikkita operatsiyani amalga oshirmoqdalar:
Qayta moliyalash siyosati
Majburiy minimal zaxiralarning siyosati.
Markaziy  bank  tijorat  banklari  bilan  biznes  shartnomalarini  tuzishga
qaratilgan.  Ushbu  usul  sizga  tez  va  maxsus  byurokratik  bo'lmagan  operatsion
echimlarni qabul qilish imkoniyatini beradi.
Pul  siyosatini  ko'rib  chiqishni  umumlashtirish,  quyidagi  xulosalar
chiqarilishi mumkin:
a)  uni  amalga  oshirish  jarayonida  kredit  siyosati  bir  qator  samarali
partiyalarga ega. Shu bilan birga, aniq xatolar mavjud;
b)  iqtisodiyotga  ta'sir  qilishning  pul  usullari  (shuningdek,  moliyaviy)  ikki
tomonlama  tabiatga  ega.  Bir  tomondan,  ular  davlat  iqtisodiy  siyosatini  amalga
oshirish  mexanizmi  hisoblanadi.  Boshqa  tomondan,  bu  makroiqtisodiy  tartibga
solishning mustaqil yo'nalishi. Iqtisodiy yoki kredit mexanizmi yordamida iqtisodiy yoki kredit mexanizmi
yordamida iqtisodiy yoki kredit mexanizmi yordamida iqtisodchilar oldida muhim
masala, qaysi vaziyatda ko'proq yoki boshqasi? Tegishli va boshqa jihat: moliyaviy
va kredit choralarining nisbati iqtisodiyotda amalda qanday ta'sir ko'rsatadi?
Moliyaviy tadbirlarni tartibga solish jarayonining tarqalishi iqtisodiy siyosat
uchun  Kernoriya  varianti  tomonidan  amalga  oshiriladi.  Qabul  qilingan  kredit  va
pul  mexanizmiga  ko'proq  e'tibor  iqtisodiy  fan  "Mon  Tacarizm"  nomi.  G'arbiy
mamlakatlarda iqtisodiy siyosatni amalga oshirish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, eng
oqilona  bu  tartibga  solishning  ikkala  yo'nalishi  kombinatsiyasi.  Biroq,  uning
doirasida  muqobil  tebranish  har  doim  iqtisodiy  vaziyat  holatiga  qarab  bir  yoki
boshqa usulni kuchaytirish yo'nalishi bo'yicha kuzatilmoqda.
Davlat  tomonidan  tartibga  solish  usullarida  davriy  tebranishlar  (moliyaviy
va kredit va pul-kreditlar o'rtasida) tsikllikka o'xshaydi. Biroq, mexanik takrorlash
mavjud  emas.  Iqtisodiyot  -  iqtisodiy  rivojlanayotgan  va  murakkablashishi  uchun
asosidir.  Masalan,  "Koliyatianizm"  mamlakatga  qaramlik  darajasi  zaiflashganda
o'sha paytda muvaffaqiyatli ishladi. Xalqaro tanlov shunchalik shafqatsiz emas edi.
Mamlakatlar hozirgi iqtisodiy ochiqlik darajasi yo'q edi.
Shunday  qilib,  ob'ektiv  voqelik  shundaki,  iqtisodiy  siyosat  bir  vaqtning
o'zida bir vaqtning o'zida bir vaqtning o'zida, balki bir-biriga zid bo'lgan holda bir
vaqtning  o'zida  hal  qilishi  kerak.  Shuning  uchun  davlat  har  doim  ham  osongina
birlashtirilgan  va  ba'zan  qarama-qarshi  bo'lgan  vositalarni  (moliyaviy,  pul-pulni)
ishlatishga majburdir. Bu davlat tomonidan tartibga solishning asorati xususiyatlari
bilan namoyon bo'ladi.
Rossiyaning  iqtisodiy  siyosatida  ikkala  vositadan  foydalanish  amaliyoti
qo'llaniladi. Islohot boshlanishi muqarrar ravishda pul-tadbirlar rolini kuchaytirdi,
i.e. pul-kredit siyosati. Sababi: Ushbu yo'nalishda islohotning o'zi boshlana olmadi.
1985-1992  yillarda  tartibga  solishda  moliyaviy  hisobma-moddalarning  tarqalishi.
Bu tub o'zgarishlarning boshlanishini berolmadi.
Shu bilan birga, pul-tadbirlarning ahamiyatini oshirish moliyaviy mexanizm
uning  faoliyatini  kamaytirishiga  olib  kelmadi.  Mahalliy  iqtisodiyot  (ayniqsa qishloq  xo'jaligi  va  ijtimoiy  tarmoqlar)  ishlab  chiqarishni  byudjet  tomonidan
moliyalashtirish hisobiga katta darajada rivojlanishni rag'batlantiradi.
4.  Mamlakatda  davlatning  iqtisodiyotdagi  ishtirokini  qisqartirish,  samarali
raqobatbardosh  muhitni  shakllantirish  hamda  tadbirkorlarga  yanada  qulay  shart-
sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda.
Shu bilan birga, davlat tomonidan alohida sohalarni ortiqcha tartibga solish
holatlari  hanuzgacha  mavjudligi  xususiy  sektorning  davlat  funksiyalarini  amalga
oshirishdagi ishtiroki darajasiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.
Jumladan,  davlat  funksiyalarini  xususiy  sektorga  berish  imkoniyatini
o’rganishga  hamda  mazkur  yo’nalishda  tegishli  shart-sharoitlarni  yaratishga
ko’maklashuvchi  tizimning  mavjud  emasligi  davlat  organlari  tomonidan  ushbu
masalalarga e’tibor qaratilmayotganligiga olib kelmoqda.
Bozor  sharoitida  raqobatni  yanada  rivojlantirish,  tadbirkorlikning  yangi
yo’nalishlarini  rivojlantirishga  qo’shimcha  imkoniyatlar  yaratish,  fuqarolarning
ishchanlik  faolligini  oshirish,  aholiga  xizmat  ko’rsatish  tizimini  yanada
takomillashtirish  maqsadida,  shuningdek,  2017  —  2021-yillarda  O’zbekiston
Respublikasini  rivojlantirishning  beshta  ustuvor  yo’nalishi  bo’yicha  Harakatlar
strategiyasiga  muvofiq:
1.  Adliya  vazirligi,  Iqtisodiy  taraqqiyot  va  kambag’allikni  qisqartirish
vazirligi,  Moliya  vazirligi,  Monopoliyaga  qarshi  kurashish  qo’mitasi  va  Savdo-
sanoat  palatasining quyidagilarni  nazarda tutuvchi  “Davlat funksiyalari — biznes
uchun imkoniyat” loyihasini amalga oshirish to’g’risidagi taklifiga rozilik berilsin:
1-ilovaga  muvofiq  davlat  boshqaruvi  sohasiga  xususiy  sektorni  jalb
qilishning dastlabki yo’nalishlari;
davlat  funksiyalarini  autsorsing,  kraudsorsing,  davlat  ijtimoiy  buyurtmasi,
akkreditatsiya,  sertifikatlashtirish  va  boshqa  usullar  orqali  bosqichma-bosqich
xususiy  sektorga  o’tkazish  hamda  davlat  boshqaruvi  sohasida  amalda  mavjud
imkoniyatlarni kengaytirish; tegishli  hududlarda  davlat  funksiyalari  o’tkazilayotgan  sohalarda  yetarli
miqdorda  xususiy  sektor  subyektlari  tashkil  etilguniga  qadar  mazkur
funksiyalarning davlat organlari va tashkilotlari tomonidan ham amalga oshirilishi;
xususiy  sektorga  o’tkazilishi  taklif  etilayotgan  davlat  funksiyalari,
shuningdek,  xususiy  sektorning  tegishli  takliflarini  e’lon  qilish  va  muhokamadan
o’tkazish uchun elektron maydoncha faoliyatining ishga tushirilishi;
vazirlik va idoralar kesimida xususiy sektorga o’tkazilishi mumkin bo’lgan
davlat funksiyalarini tahlil etish mexanizmlarini yo’lga qo’yishga qaratilgan davlat
funksiyalarining yagona reyestri shakllantirilishi.
2. Kadastr ishlarini bajarish sohasida:
a) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-apreldagi “Ko’chmas
mulkka  bo’lgan  huquqlarni  davlat  ro’yxatidan  o’tkazish  tizimini  yanada
takomillashtirish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  PQ-4270-son  qarori  bilan  2020-yil
1-yanvardan  boshlab  tajriba-sinov  tariqasida  Toshkent  viloyati  va  Toshkent
shahrida  ko’chmas  mulk  bo’yicha  kadastr  muhandisi  instituti  joriy  etilganligi
inobatga olinsin;
b)  belgilab  qo’yilsinki,  Toshkent  viloyati  va  Toshkent  shahrida
o’tkazilayotgan  mazkur  tajriba-sinov  2022-yil  31-dekabrga  qadar  amal  qiladi
hamda uning doirasida:
2021-yil 1-apreldan boshlab Kadastr agentligi tomonidan beriladigan malaka
shahodatnomasiga  ega  ko’chmas  mulk  bo’yicha  kadastr  muhandislariga,  shu
jumladan  ko’chmas  mulk  obyektlariga  birlamchi  kadastr  yig’majildini  tayyorlash
huquqi beriladi;
ko’chmas  mulk  obyektlariga  kadastr  yig’majildini,  shu  jumladan  birlamchi
kadastr  yig’majildini  tayyorlash  jarayonlari  maxsus  avtomatlashtirilgan  axborot
tizimi  orqali  amalga  oshiriladi  hamda  Kadastr  agentligi  tomonidan  monitoringi
olib boriladi;
ko’chmas mulk bo’yicha kadastr muhandisi o’z faoliyatini yuridik shaxslar
bilan  mehnat  shartnomasini  tuzish  orqali  yoki  yakka  tartibdagi  tadbirkor  sifatida
amalga oshiradi; ko’chmas  mulk  obyektlariga  kadastr  yig’majildini,  shu  jumladan  birlamchi
kadastr  yig’majildini  tayyorlash  bo’yicha  xizmatlar  uchun  narxlar  tadbirkorlik
subyekti tomonidan mustaqil ravishda Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan minimal
stavkalardan  kam  bo’lmagan  miqdorda  belgilanadi  hamda  kelib  tushadigan
mablag’lar to’liq hajmda uning tasarrufida qoladi.
3.  Yo’l  harakati  xavfsizligini  ta’minlash  sohasida  2021-yil  1-martdan
boshlab  tadbirkorlik  subyektlariga  avtomobil  yo’llarida  yo’l  harakati  qoidalari
buzilganligini  qayd  etuvchi  maxsus  avtomatlashtirilgan  foto  va  video  dasturiy-
texnik vositalari o’rnatilishini tashkil etish huquqi berilsin. Bunda:
Ichki  ishlar  vazirligi  va  Avtomobil  yo’llari  qo’mitasi  maxsus
avtomatlashtirilgan  foto  va  video  qayd  etish  dasturiy-texnik  vositalari  o’rnatilishi
mumkin bo’lgan joylarning dislokatsiyasini, mazkur hududdagi transport oqimi va
oxirgi  ikki  yilda  aniqlangan  yo’l  harakati  qoidalari  turlari  bo’yicha
qoidabuzarliklar  to’g’risidagi  ma’lumotlarni  “E-IJRO  AUKSION”  tizimidagi
alohida veb-sahifada e’lon qilib boradi;
maxsus  avtomatlashtirilgan  foto  va  video  qayd  etish  dasturiy-texnik
vositalari  o’rnatiladigan  joylarni  tadbirkorlik  subyektlariga  biriktirish  elektron
auksion savdolari orqali amalga oshiriladi;
elektron auksion savdolariga qo’yish uchun maxsus avtomatlashtirilgan foto
va  video  qayd  etish  dasturiy-texnik  vositalari  o’rnatiladigan  joylarning  minimal
qiymati  (boshlang’ich  narxi)  Ichki  ishlar  vazirligi  va  Moliya  vazirligi  tomonidan
belgilanadigan tartib asosida aniqlanadi;
elektron  auksion  savdolarida  g’olib  bo’lgan  tadbirkorlik  subyektlariga
maxsus  avtomatlashtirilgan  foto  va  video  qayd  etish  dasturiy-texnik  vositalari
o’rnatiladigan  joylar  cheklanmagan  muddatga  va  boshqa  tadbirkorlik  subyektiga
o’tkazish huquqi bilan biriktiriladi;
elektron auksion savdolarida g’olib bo’lgan tadbirkorlik subyektlari maxsus
avtomatlashtirilgan  foto  va  video  qayd  etish  dasturiy-texnik  vositalarini  Ichki
ishlar  vazirligi  tomonidan  belgilanadigan  aniq  mezonlar  va  texnik  topshiriqlarga
muvofiq xarid qiladi hamda Ichki ishlar vazirligi va Avtomobil yo’llari qo’mitasi tomonidan belgilanadigan talablar va boshqa zarur shartlarga muvofiq biriktirilgan
joylarda o’rnatadi;
o’rnatilgan  maxsus  avtomatlashtirilgan  foto  va  video  qayd  etish  dasturiy-
texnik  vositalarini  Davlat  yo’l  harakati  xavfsizligi  xizmatining  “Ma’muriy
amaliyot”  kompleks  avtomatlashtirilgan  axborot  tizimiga  integratsiya  qilish  Ichki
ishlar vazirligi tomonidan amalga oshiriladi;
o’rnatilgan  maxsus  avtomatlashtirilgan  foto  va  video  qayd  etish  dasturiy-
texnik vositalarining texnik ekspluatatsiyasi va uzluksiz ishlashini ta’minlash, shu
jumladan  joriy  elektr  energiyasi  xarajatlarini  qoplash  tadbirkorlik  subyektlari
zimmasiga yuklatiladi;
tadbirkorlik subyektlariga tegishli maxsus avtomatlashtirilgan foto va video
qayd  etish  dasturiy-texnik  vositalari  orqali  qayd  etilgan  yo’l  harakati  qoidalari
buzilganligi  uchun  jarimalardan  ajratmalar  miqdori  Vazirlar  Mahkamasi
tomonidan belgilangan tartibda taqsimlanadi.
2021-2022-yillarda  respublika  bo’yicha  maxsus  avtomatlashtirilgan  foto  va
video  qayd  etish  dasturiy-texnik  vositalarini  o’rnatish  dasturi  2-ilovaga  muvofiq
tasdiqlansin.
4.  Milliy  haydovchilik  guvohnomasini  berish  sohasida  2021-yil  1-apreldan
boshlab  avtomototransport  vositalari  va  shahar  elektr  transporti  vositalari
haydovchilarini  tayyorlash,  qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish
bo’yicha  nodavlat  ta’lim  xizmatlari  ko’rsatish  faoliyati  uchun  litsenziyaga  ega
tadbirkorlik  subyektlariga  barcha  toifadagi  avtomototransport  vositalarini
(trolleybus  va  tramvaydan  tashqari)  boshqarish  huquqini  beruvchi  haydovchilik
guvohnomasini  olish  uchun  nazariy  va  amaliy  imtihonlarni  o’tkazish  huquqi
berilsin. Bunda:
haydovchilarni  tayyorlash,  qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini
oshirishga  qo’yiladigan  davlat  talablarida,  shu  jumladan  tadbirkorlik  subyektlari
uchun zamonaviy avtodromlarni tashkil etish va ularni avtomatlashtirilgan maxsus
transport  vositalari  bilan  jihozlash  bo’yicha  qo’shimcha  majburiyatlar  nazarda
tutiladi; haydovchilik  guvohnomasini  olish  uchun  nazariy  va  amaliy  imtihonlarni
o’tkazish  va  baholash  inson  omilisiz,  to’liq  avtomatlashtirilgan  holda  amalga
oshiriladi;
haydovchilik  guvohnomasini  olish  uchun  nazariy  va  amaliy  imtihonlar
Davlat  yo’l  harakati  xavfsizligi  xizmati  vakilining  bevosita  yoki  onlayn  nazorati
ostida o’tkaziladi;
haydovchilik  guvohnomasini  olish  uchun  imtihonlarni  o’tkazish  bo’yicha
xizmatlar  uchun  to’lovlar  miqdori  tadbirkorlik  subyekti  tomonidan  mustaqil
ravishda  belgilanadi  hamda  kelib  tushadigan  mablag’lar  to’liq  hajmda  uning
tasarrufida qoladi;
nazariy  va  amaliy  imtihonlarni  muvaffaqiyatli  topshirgan  shaxslarga
haydovchilik  guvohnomasini  olish  uchun  asos  bo’ladigan  maxsus  himoyalangan
sertifikatlar beriladi;
maxsus himoyalangan sertifikatlarning barcha zarur rekvizitlari tadbirkorlik
subyekti  tomonidan  davlat  xizmatlari  markazlari  va  ichki  ishlar  organlariga
avtomatlashtirilgan holda taqdim etiladi.
XULOSA
Xulosa qilib aytganda, davlatning iqtisodiyotga aralashishi anchagina iqtisodiyotga
yaxshi ta’sir ko’rsatadi. Biroq davlat iqtisodiyotga to’g’ridan to’g’ri emas, o’zining
richaklari orqali aralashishi maqsadga muvofiq bo’lar edi.
Rivojlangan  mamlakatlardagi  davlatning  juda  muhim  vazifalaridan  biri
iqtisodiyotni  barqarorlashtirish,  iqtisodiy-moliyaviy  inqirozlarning  oldini  olish,
ulardan  chiqish  va  iqtisodiy  o sishni  rag batlantirish  bo yicha  choratadbirlarʻ ʻ ʻ
ko rishdir. Davlat boshqa mamlakatlar xo jaliklari bilan iqtisodiy, savdo va to lov	
ʻ ʻ ʻ
balanslarini  nazorat  qiladi,  ularni  muvofiqlashtirishga  va  faollashtirishga  harakat qiladi. Bularning hammasi milliy iqtisodiyotning barqarorligi, rivojlanishiga jiddiy
ta sir ko rsatadi.ʼ ʻ
Rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi davlatlarning tobora ko proq inson va	
ʻ
butun  xalq  manfaatdorlgini  ko zlaydigan  hamda  aholining  mutlaq  ko pchiligi	
ʻ ʻ
ko llab-quvvatlaydigan	
ʻ  davlatlarga  aylana  borishi ,  kelajakda  bu  mamlakatlardagi
jamiyatlarning,  ijtimoiy-iqtisodiy  tuzumlarning  umum-demokratik  ijtimoiy
jamiyatga aylanishi kuzatilmoqda.
Hozirgi davrda o zini sotsialistik hisoblab kelayotgan mamlakatlar — Xitoy	
ʻ
Xalq  Respublikasi,  Vyetnam  Sotsialistik  Respublikasi,  Koreya  Xalq  Demokratik
Respublikasi  va  Kuba  Respublikasida  iqtisodiyot  asosan  umumlashgan
mulkchilikka,  markazdan  boshqarishga  va  rejalashtirishga  asoslangan  iqtisodiyot
bo lib  qolmoqda.  Biroq  ularning  ba zilari  (Xitoy,  Vyetnam)da  jiddiy  iqtisodiy	
ʻ ʼ
islohotlar  amalga  oshirilmoqda,  bozor  iqtisodiyotini  ham  shakllantirish  siyosati
o tkazilmoqda; mamlakat iqtisodiyotida, ayniqsa, erkin iqtisodiy zonalarda, davlat
ʻ
nazoratida  xususiy  va  xorijiy  kapital  faoliyatiga,  kapital,  yollanma  mehnat
munosabatlariga  erkinlik  berilmoqda.  Natijada  ularda  Davlat  kapitalizmi.ning
ko lami va iqtisodiy hayotga ta siri o smoqda.
ʻ ʼ ʻ
Bozor iqtisodga o tayotgan sobiq sotsialistik mamlakatlarga xorijiy tovarlar	
ʻ
va kapitallar juda erkin, tez kirib kelmoqda, ba zi tarmoqlarda vabozorlarda katta	
ʼ
hukmron  mavqelarga  ega  bo lmoqda.  Davlat  tomonidan  tartibga  solish	
ʻ
iqtisodiyotni rivojlantirishga muvofiq zarurdir. Bundan tashqari, davlat tomonidan
tartibga  solish  darajasi  bozor  munosabatlarining  rivojlanish  darajasiga  bog'liq.
Qanday  bo'lmasin,  har  qanday  mamlakatda,  har  qanday  ijtimoiy-siyosiy  va
ijtimoiy-iqtisodiy  tizimga  ega  bo'lgan,  iqtisodiyot  davlat  organlarida  davlat
tomonidan davlat tomonidan tartibga solinadi. Davlat qonunchilikni cheklash, soliq
tizimi,  majburiy  to'lovlar  va  ajratmalar,  davlat  investitsiyalari,  subsidiyalar,
subsidiyalar, subsidiya, subsentsiya, kreditlar, kreditlar, kreditlash, davlat ijtimoiy-
iqtisodiy dasturlarini amalga oshirish orqali ta'sir qiladi.
Xavfsizlik  iqtisodiy  o'sish  Asosan  mamlakatning  iqtisodiy  rivojlanishiga
davlat ta'siri sifati bilan belgilanadi. Iqtisodiy o'sish iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga  solishning  eng  muhim  va  belgilab  olinishi  va  iqtisodiy  o'sishni
ta'minlashning  ko'plab  vazifalari  sezilarli  darajada  oshib  borishi  va  Rossiya
iqtisodiyotining  mavjud  o'sish  potentsialini  amalga  oshirishga  qaratilgan  bo'lishi
kerak.
Bozor sharoitida davlat oldidagi qiyin vazifa mavjud: bir tomondan, u bozor
tizimining ishlashini qo'llab-quvvatlash va osonlashtirish kerak, boshqa tomondan,
ushbu tizimni haddan tashqari ta'sir bilan buzmang.
Iqtisodiy o'sish soliq yukini kamaytirish yoki davlat xarajatlarini ko'paytirish
orqali  davlatdan  jiddiy  yordamga  ega  bo'lishi  mumkin.  Ikkinchisi  davlat
daromadlarining  etarli  darajada  yuqori  darajasi  natijasida  amalga  oshirilishi
mumkin.  Soliq  ma'muriyati  darajasini  oshirishda  soliq  stavkalarining  pasayishi
orqali  daromadlarning  davlatini  ko'paytirish  muammosini  hal  qilish.  Bunga  soliq
to'lash uchun byudjetda imkon qadar ko'proq erishish kerak.
Soliq  tizimi  moslashuvchan  va  dinamik  bo'lishi  kerak.  Iloji  boricha  tezroq
bozorda  yuzaga  keladigan  turli  xil  yangiliklarga  moslashishga  tayyor  bo'lishi
kerak. Bunday harakatchanlikka erishish uchun asosiy to'siq - bu qonunchilik soliq
jarayonining jarayoni. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
O’zbekiston Respublikasi Qonunlari
1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.:2017
2. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2007 y., 4—6-
son, 39-modda
3. O’zbekiston Respublikasi Qonuni. Raqobat to’g’risida. 2012 yil 6 
yanvar.
4. O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. - T.:«Adolat» 2018.
5. O’zbekiston Respublikasi Prezdentining “2017-2021 yillarda 
O’zbekiston Respublikasini rivojlanishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha 
Harakatlar Strategiyasi to’g’risida” PF-4947-sonli farmoni
6. O’zbekiston Respublikasining Prezdentining 2017 – yil 2 fevraldagi 
“Ish haqi, pensiya, nafaqa va stependiyalar to’lash mexanizimini 
takomillashtrishga doir chora-tadbirlar to’g’risidagi” PF-2753-sonli karori
7. SH.M.Mirziyoyev ,,Milliy taraqqiyot yo’limizni qa’tiyat bilan davom 
ettirib,yangi bosqichga ko’taramiz’’
8. ,,Erkin va farovon,demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo 
etamiz’’, Sh.M.Mirziyoyev,O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga 
kirishish tantanali marosimidagi nutq.
9. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 
mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari 
va 2017-yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustivor 
yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi 
ma’ruzasi. 10. X.S.Xadjaev, I.A.Bakiyeva, Sh.sh. Fayziyev “Makroiqtisodiyot” 
darslik. T.2015.
11. Malikov T.S., Jalilov P.T. Budjet-soliq siyosati. Darslik – T.: Akadem
nashr, 2011.
12. www.stat.uz   – O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika 
Qo’mitasining rasmiy sayti
13. www.mineconomy.uz   – O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi
14. www.ceep.uz   – O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi 
huzuridagi Samarali iqtisodiy siyosat markazi rasmiy sayti.
15. www.internetindicators.com   – Iqtisodiy indikatorlar Internet veb-
sayti.
16. www.economyworld.com   –  Photius Coutsoukis  and  Information 
Technology Associates  (Axborot Texnologiyalari Assostiastiyasi) veb sayti.
17. www.Cbu.uz – o’zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti.