Iqtisodiyotning real sektoriga Investitsiya jalb etish yo'llari

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM , FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT AMALIY
FANLAR UNIVERSITETI
Sirtqi bo`lim “Tarmoqlar iqtisodiyoti” kafedrasi
Ro'yxatga olindi №
«____» _______ 20 __ й Ro'yxatga olindi №
«____» _______ 20 __ й
                            
“TARMOQLAR IQTISODIYOTI” KAFEDRASI
“MIKROIQTISODIYOT. MAKROIQTISODIYOT” 
fanidan
Mavzu : _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ilmiy rahbar : Javqoshiyeva Shaxnoza Togoyevna
Bajardi: _____________________________________________________  
(kurs, guruh, FISh)
Komissiya a’zolari:  ____________________________
_________________________
Himoya natijasi: «_____» baho «___»  ______________ 20__ й .  
Toshkent – 20 24
1KURS ISHI                      MUNDARIJA                  BET 
 KIRISH…………………………………………………………. 3 
1-BOB. INVESTITSIYA LOYIHANI BOSHQARISH ASOSLARI VA 
KONSEPSIYASI............................................................................ 5
 1.1. Investitsiya loyihasining tushunchasi, maqsadi va strukturasi......... 5
 1.2. Loyihalarni tasniflash: katta va kichik, ichki va tashqi, texnik va notexnik, 
iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlari.................................... 11
2. INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA 
MUHITINING O’RNI..................................... 28
 2.1. Loyihani rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish usullari va ularning 
mazmuni. Loyihani boshqarishni tashkil qilishning 
maqsadi............................................................................................ 28
2.2. Rejalashtirish va boshqarishning tashkiliy bosqichlari....................30
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO YXATI…..……. 40‟
Xulosa…………………………………………………………….41
2                           KIRISH 
“Eng muhimi, investitsiya         loyihalarini to’g’ri joylashtirish kerak. Bu 
borada investorlarning yagona talabi – loyiha mo’ljallangan joy zarur 
infratuzilma tarmoqlariga ega bo’lishidir.
 Sh.M. Mirziyoyev.
  Jahon iqtisodiyotida investitsiyalarga talab va taklif o’rtasida nomutanosiblik 
tendensiyasi hukm surmoqda. Bugungi kunda investitsiyalar oqimi taraqqiy etgan 
mamlakatlardan rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga faol 
yo’naltirilayotganligining guvohi bo’lmoqdamiz. Natijada rivojlanayotgan mamlakatlar 
iqtisodiyotida to’g’ridan-to’g’ri investitsiyalar ulushi keskin oshib bormoqda. O’z 
navbatida, investitsiyalar samaradorligini oshirish bilan bog’liq ko’plab muammolar 
mavjudligi investitsiya loyihalarini boshqarishni takomillashtirish zaruratini belgilab 
beruvchi asosiy omillardan biri bo’lib qolmoqda. Ayni paytda, jahon amaliyotida xorijiy
investitsiyalarni jalb etish va ularni iqtisodiyotning istiqbolli va yuqori texnologiyalarga
asoslangan tarmoqlariga joylashtirish mexanizmlarini maqbullashtirish, investitsiya 
loyihalarini umummilliy va mintaqaviy darajada venchurli moliyalashtirish amaliyotini 
rivojlantirish, investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish va investitsiya faoliyatini 
moliyaviy boshqarish vositalarining o’zaro muvofiqligini ta minlash muhim ahamiyat ʼ
kasb etmoqda. Investitsiya loyihalarini samarali boshqarivi bo’yicha O’zbekiston 
Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev “Biz iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga 
intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo yicha investitsiya loyihalarini 	
ʻ
puxta shakllantira olsak, bu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin, - deya ta’kidlab 
o’tdilar1 . Darhaqiqat, Prezident to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi 
loyihalarni so’zsiz amalga oshirish, chet ellik investorlarga har tomonlama yordam 
berish hukumatning eng muhim vazifasi bo’lishi kerakligini ta kidladi. 	
ʼ
Investitsiyalarning asosiy qismini o’zlashtirishni yilning oxirgi oylariga surish 
amaliyotiga chek qo’yib, barcha tarmoqlar va hududlarda buni birinchi yarim yillikda 
kamida 35 foizga, to’qqiz oylikda 70 foizga yetkazish zarurligi qayd etildi. 2019 yilgi 
Investitsiya dasturiga 16,6 milliard dollarlik 3 mingdan ziyod loyiha kiritilgan. Bu 2018 
yilga nisbatan 16 foiz ko pdir. Jumladan, joriy yilgi Investitsiya dasturi doirasida 	
ʻ
umumiy qiymati 3,2 milliard dollar bo lgan 140 ta ishlab chiqarish quvvatini 	
ʻ
foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Xususan, mamlakatimiz mintaqalarida 
investitsiya faoliyatini tashkil qilish xususiyatlari, investitsiya loyihalarini 
moliyalashtirishda mintaqaviy venchurli fondlar faoliyatini tashkil etish, investitsiya 
loyihalarini kreditlashda 
-------------------------
3 1 Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor
vazifalar haqidagi Oliy Majlisg а Murojaatnomasi. 2018-yil 28-dekabr. 
  sindikatlangan kreditlarni ajratish mexanizmlarini takomillashtirish, investitsiya 
faoliyatini tashkil etishda ichki resurslar, jumladan, aholi jamg’armalaridan foydalanish 
samaradorligini oshirish kabi masalalarga muhim ahamiyat qaratish lozim. Tijorat 
banklari tomonidan yirik investitsiya loyihalarini sindikatli kreditlash usulini 
takomillashtirish banklarning uzoq muddatli resurs bazasini mustahkamlashni talab 
etadi. Buning uchun Markaziy bankning tijorat banklari uzoq muddatli depozitlariga 
nisbatan belgilangan majburiy zaxira stavkalarini pasaytirish hamda davlatga tegishli 
pul mablag’larini iqtisodiyotning tayanch tarmoqlarida sindikatli kreditlashni amalga 
oshirayotgan tijorat banklariga uzoq muddatli depozit sifatida joylashtirish hamda 
yuqori samarali loyihalarga berilgan kreditlarni sekyuritizatsiyalash orqali mablag’larni 
jalb etish banklarning investitsion loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini oshiradi.
Shuningdek, ushbu fanning asosiy maqsadi kelajakda investitsiya sohasidagi 
mutaxassislarga investitsiya loyihalarini boshqarishning nazariy asoslarini tushunib 
yetish, uni chuqur o’rganish omillariga asosiy e’tibor qaratish hamda baholashning 
samarali usullarini tanlash, muqobil variantlarini to’g’ri taqqoslash va to’g’ri moliyaviy 
qarorlar qabul qilishda mustahkam nazariy va amaliy bilim berish, tajribalarni o’rgatish,
korxona iqtisodiyotini boshqarish va oqilona investitsion siyosat olib borishni 
o’rgatishdir. “Investitsiya loyihalarini boshqarish” fanini o’rganish talabalarda 
investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo’yicha qarorlarni qabul qilish, ularni 
moliyalashtirish, monitoringini olib borish, shuningdek, samaradorligini ta’minlash 
bilan bog’liq mustahkam bilimlarni shakllantirish hamda amaliy ko’nikmalarni hosil 
qilish vazifalarini o’zida namoyon etadi. O’quv qo’llanma oliy o’quv yurtlari talabalari, 
kollej o’quvchilari hamda bankmoliya sohasi xodimlari va boshqa foydalanuvchilarga 
mo’ljallangan. “Investitsiya loyihalarini boshqarish” fanini o’qitishning asosiy maqsadi 
talabalarda moliyaviy qo’yilmalarning maqbul yo’nalishlarini tanlash, ular 
samaradorligini aniqlash va ta’minlashda muhim ahamiyat egallovchi investitsiya 
loyihalarini boshqarishni tashkil etishning asosiy yo’nalishlari, zamonaviy usullaridan 
foydalanish bo’yicha bilim, ko’nikma va malakani shakillantirishdan iborat. 
4            I-BOB. LOYIHANI BOSHQARISH ASOSLARI VA KONSEPSIYASI 
         1.1. Investitsiya loyihasining tushunchasi, maqsadi va strukturasi 
O’zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati mustaqillikning 
dastlabki yillaridanoq yoqilg’i energetika va don mustaqilligini ta’minlash, 
iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish, eksport salohiyatini oshirish 
va import o’rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarishni ko’paytirish uchun ustuvor 
sohalarni qo’llab-quvvatlash, chet el investitsiyalarini jalb qilish uchun ochiq 
eshiklar siyosatini olib borish kabilarga qaratildi.  Investitsiya siyosatni olib 
borishda quyidagi tamoyillarga asoslanildi: 
 belgilangan  davlat  ustuvorliklari  asosida  eng  muhim  tarmoqlar  va  faoliyat
sohalarini tanlab qo’llab-quvvatlash; 
 ijtimoiy ahamiyatli tarmoqlarni (sog’liqni saqlash ta’lim, madaniyat va h.k.)
aholi  turmush  darajasini  yaxshilish,  umrini  uzaytirish,  ijtimoiy  jihatdan  keskin
tabaqalanishning  oldini  olish,  iste’mol  talabining  faollashuvini  ta’minlash
maqsadida etarli darajada qo’llab-quvvatlash; 
 chet el investitsiyalarini o’zaro manfaatdorlik asosida ustuvor sohalarga jalb
qilish; 
 potentsial  investitsiya  resurslarini  savdo  sohasi  va  pul  bozoridan  sanoat
sohasiga qayta taqsimlash; 
 ilmiy-tadqiqot,  tajriba-konstruktorlik  ishlarini  qo’llab-quvvatlash,  xorijdan
yangi  texnikalar  uchun  litsenziyalar  sotib  olish,  katta  laboratoriyalarni  saqlab
turishga  quvvati  etadigan  yirik  korporatsiyalar  tuzish  orqali  ishlab  chiqarish
kapitalini jamlash hisobiga intelektual kapital va ilmiy-texnik potentsialni oshirish;
 qishloq  xo’jaligi  mahsulotlari  va  mineral  xom  ashyo  resurslarini  chuqur
qayta  ishlash  va  ularni  tashqi  bozorda  raqobatbardosh  bo’ladigan  darajaga  olib
chiqishga yo’naltirilgan investitsiya loyihalarini qo’llab-quvvatlash; 
5  aholining  oziq-ovqat  va  iste’mol  tovarlariga  bo’lgan  ehtiyojlarini
qondirishga  mo’ljallangan  ishlab  chiqarish  quvvatlarini  jadal  rivojlantirishni
investitsiyalar bilan ta’minlash; 
 investitsiya  jarayonlari  ishtirokchilarining  o’zaro  aloqalarini  tartibga  solib
turuvchi qonunchilik bazasini takomillashtirish. 
Shu maqsadda davlat tomonidan mazkur yo’nalishlarda amalga oshiriladigan 
investitsiya loyihalarini qo’llab-quvvatlashga katta e’tibor qaratish zaruriyati 
ortadi. 
 “Loyiha” so’zi bugungi kunga kelib iqtisodiy nazariya va amaliyotda keng 
tarqalib ulgurdi. Uning mazmunini talqin qilishda ham turlicha qarashlar 
mavjudligi mazkur atamaning tub mohiyatini o’rganish va ochib berishga bo’lgan 
qiziqishni oshiradi. 
Jahon bankining Iqtisodiy rivojlanish instituti mutaxassislari tomonidan 
aniqlanishicha loyiha: birinchidan, maqsadli faoliyat; ikkinchidan, foyda uning 
xarajatlaridan har doim ortiq bo’ladi; uchinchidan, u cheklangan vaqt va 
resurslarda qat’iy cheklanganlikka ega bo’ladi. 
Iqtisodiy rivojlanish kompleks jarayon sifatida o’zini namoyon etadi va bunda 
mazkur sohada yuksalish bir qancha ko’rsatkichlar: yalpi ichki mahsulot, daromad,
foyda, iste’mol darajasi, sog’liqni saqlash, umrning uzunligi, savodlilik, sifatning 
oshishi va shu kabilar orqali aks ettirilishi mumkin. Shu sababli ham loyiha g’oyasi
barcha holatlar uchun bir xil mazmun kasb etmasligi mumkin va loyihani ishlab 
chiqish va uni baholashnig ham yagona namunaviy shakli bo’lishi mumkin emas. 
O’z navbatida, loyihalar ularning alohida elementlari va ko’rsatkichlarini 
ifodalovchi bir qator maqsadli tadbirlar, loyihani amalga oshirish va ko’zlangan 
natijaga erishishga qaratilgan boshqaruv tizimi va boshqalardan tashkil topadi. 
Bunga ko’ra, uning mazmuniga berilgan turlicha ta’riflarni ham kuzatish mumkin: 
Loyiha – muayyan boshlang’ich ma’lumotlar va talab etiladigan natijalar (maqsad)
bilan bog’liq bo’lgan, uni yechish usulini o’zida mujassam etgan ayrim vazifa 
(“Loyihalarni boshqarish to’g’risida bilimlar Kodeksi”, Loyihalarni boshqarish 
instituti, AQSh); 
Loyiha (angl. Project) – nima uylab topilgan yoki rejalashtiriladigan nimadir, 
masalan, katta korxona (tolkoviy slovar Webster). 
Tizimli yondashish nuqtai nazaridan, loyiha bir qator cheklanishlar va 
mexanizmlar ishtirokida boshlang’ich holatdan yakuniy natijaga o’tish jarayoni 
sifatida qaratilish mumkin va uni quyidagi 1.1-rasm orqali ifodalash mumkin: 
6     
                          Cheklanishlar: 
     
- moliyaviy 
     
- me’yoriy-huquqiy 
     
- etika 
     
- logistik 
     
- faollashish usullari 
     
- vaqt 
     
- sifat darajasi 
     
- bilvosita ta’sirlar 
     
- atrof-muhit 
     
Ta’minot: 
     
- odamlar 
     
- bilim va tajriba 
     
- texnika va instrumentlar 
     
- texnologiya 
 
1.1-rasm. Loyiha boshlang’ich holatdan yakuniy holatga o’tish tizimi jarayoni
sifatida 
 
Loyihani amalga oshirish natijasi sifatida fizik ob’ektlar (bino, inshootlar) 
maydonga chiqqan holatlarda loyihaning aniqlanishi quyidagicha bo’lishi mumkin:
- loyiha – maqsadli yo’naltirilgan, oldindan ishlab chiqilgan va yaratilishi 
rejalashtirilgan yoki modernizatsiya qilinuvchi fizik ob’ektlarni, texnologik 
jarayonlar, ular uchun texnik yoki tashkiliy hujjatlashtirishni, moliyaviy, mehnat 
yoki boshqa resurslarni, shuningdek, ularning bajarilishi bo’yicha boshqaruv 
qarorlari va tadbirlar tizimi tushuniladi. 
Loyiha o’z tarkibiga fikr (muammo), uni amalga oshirish vositasi (muammo 
yechimi) va amalga oshirish jarayonida olinadigan natijalarni qamrab oladi 
(1.2rasm). 
 
7 
 
 
Kirish :        Chiqish: 
talablar        qanoatlantirilgan 
         talablar 
 
 
  
LOYIHA  
 
1.2-rasm. Loyihaning asosiy elementlari 
 
Har qanday loyihani amalga oshirish investitsiyalar bilan bevosita bog’liqdir. 
Shunga ko’ra, hayotda loyihalarning turli-tumanligidan kelib chiqib, unga 
yo’naltiriladigan investitsiyalarning ham yo’nalishlari, sohalari, manbalari, 
muddatlari, ishtirokchilari, investorlari, ahamiyati turlicha bo’ladi. Biroq, turli 
loyihalarga yo’naltirilgan investitsiyalarda shunday umumiylik saqlanib qoladiki, 
buni anglash maqqsadga muvofiqdir. Shunga muvofiq, biz uni “Investitsiyalar” 
tushunchasi mazmunini tavsiflovchi zaruriy belgilar qarab, ularni quyidagi 1.3-
rasm orqali ifodalashimiz mumkin. 
Loyiha atamasi bilan quyidagi tushunchalar o’zaro bog’langan: 
 loyiha davri (bosqichi); 
 loyiha tahlili; 
 loyiha menejmenti; 
 loyihani moliyalashtirish. 
Bir qator iqtisodiyot tarmoqlarida, jumladan, aviatsionno-kosmik, transport, 
mashinasozlik, mudofa sanoati, og’ir sanoat kabi tarmoqlarda bugungi kunda 
yaratilayotgan ayrim ob’ektlar shu qadar murakkab tuzilmaga egaki, ular ustida 
kompleks ishlarni amalga oshirish loyiha tarkibida emas, aksincha, Dastur 
tarkibida, asosida, doirasida olib borilmoqda va bunday Dasturlar uzoqroq 
muddatga, kengroq ko’lamga ega bo’lib, asosiy maqsadga xizmat qiluvchi bir 
necha loyihani o’z ichiga olishi mumkin. Bu loyihalar dasturning xizmat muddati 
va ko’lami bo’yicha bir nechtani tashkil etib, maqsadi, turi bo’yicha o’zaro farq 
qilishi mumkin. Bunday vaziyatda “loyiha” atamasi nisbatan qisqa muddatli 
maqsadlar bilan bog’liqlikka ega bo’ladi. 
8 
 
 
 Fikr 
( muammo, vazifa )  Amalga oshirish 
vositasi 
( qaror )  Amalga oshirish
maqsadi 
(natijalar,
yechimlar)  
Bugungi kunda O’zbekistonda ham katta hajmdagi investitsiyalarni talab etuvchi 
davlat Dasturlari amalga oshirilayotganligi barchamizga ayon va bunga qishloq 
joylarda aholini uy-joylar bilan ta’minlash va ular qurilishini amalga oshirish, 
sanoatni rivojlantirish, aholi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, 
transport va aloqa tizimini rivojlantirish va boshqa (yonilg’i va energetika, 
mashinasozlik, yo’llarni qurish va ta’mirlash, lokalizatsiya kabilar) davlat 
Dasturlarini misol qilib keltirish mumkin. 
“Investitsiya loyihasi” tushunchasi 2 xil ma’noda talqin etiladi: 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 - rasm
. “ Investitsiyalar
” tushunchasi  mazmunini  tavsiflovchi  zaruriy  belgilar
 
Investi
tsiyalar  
Foyda yoki ijtimoiy 
samaraga erishishga 
qarati
lgan bo’lishligi 
Kutila yo tgan 
natijalarga 
erishishning risklilik 
darajasini oldindan 
ba h olash va 
ani q lashning 
zarurligi Q onun bilan 
ta’ q i q lanmagan 
tadbirkorlik 
faoliyatining barcha 
ob’ektlariga 
y
o’ naltirilishi 
mumkinligi 
Kapital q iymatini 
sa q lab q olish  yo ki 
o’ stirib borish 
imkonini berishligi 
 Davlat, yuridik va 
jismoniy shaxslar 
tomonidan amalga 
oshirilishi 
mumkinligi  Barcha turdagi 
mulkiy, moliyaviy va 
intellektual 
boyliklarning safarbar 
etilishi mumkinligi 
 
Uzo q  muddat 
davomida amalga 
oshirilishga 
m
o’ ljallanganligi 
 K
o’ zda tutilmagan 
y
o’q otishlar uchun 
za h ira mabla
g’ larini 
tashkil q ilish  - muayyan  maqsadlarga  erishish  (muayyan  natijalarni  olish)ni  ta’minlovchi
qandaydir harakatlar kompleksini amalga oshirishni nazarda tutuvchi ish, faoliyat,
chora-tadbir sifatida; 
- qandaydir  harakat,  faoliyatlarni  amalga  oshirish  uchun  zarur  bo’lgan
tashkiliy-huquqiy, texnik, hisob-moliyaviy hujjatlar tizimi sifatida. 
Birinchi holatdagi mazmunga “xo’jalik tadbiri”, ish “ishlar yig’indisi”, “loyiha” 
terminlari yaqin hisoblanadi. 
Loyihaning amalga oshirilishi ma’lum ichki dinamik va tashqi muhit qurshovida 
yuz berib, unga ma’lum ta’sirini o’tkazadi. Shu bilan birga, qurilish loyihalarida 
bino etilayotgan qurilma konstruktsiyalariga tushadigan barcha turdagi statistik va 
dinamik yuklarni aniqlay olish va hisoblay olish zarurligi kabi, kengroq 
ko’lamdagi loyihada ham, loyihaga va uning muhitiga ta’sir qilishi mumkin 
bo’lgan barcha jismoniy, iqtisodiy, ijtimoiy, moliyaviy tashkiliy va h.k. omillarni 
aniqlash va hisobga olish muhim, ma’lum sharoitlarda bunday omillarning har biri 
loyiha uchun xavfli bo’lib chiqib, uning buzilishiga olib kelishi mumkin. 
Loyiha atrof-muhit o’rtasidagi munosabatni ma’lum bir mahsulot ishlab 
chiqaradigan korxona uchun mahsulotni rivjlantirish loyihasi misolida ko’rib 
chiqish mumkin. Oddiy, uzoq muddat faoliyat tashkilot o’zgarishlar va yangilanish
sharoitida talabning yuzaga chiqishiga asos bo’lib xizmat qiladi. Bu esa, natijada 
loyihaning paydo bo’lishiga olib keladi. Qachonki loyiha xaqiqatdan boshlangan 
bo’lsa, u mustaqil rivojlana boshlaydi. Loyihani amalga oshirish jarayonida uning 
ishtirokchilari o’z vazifalarini bajarishga e’tibor qaratadilar. 
Loyihani amalga oshirish davomida korxonaning ishlab chiqarish, sotish, 
boshqaruvdagi oddiy hayoti davom etaveradi. Xuddi shu holat loyihaning muhitiga
ham tegishli. Bu yerda ham o’zgarishlar yuz berib, ular korxona orqali loyihaga 
ta’sir etadi. Loyihani mavjud shart-sharoit va ular rivojidan ajratib bo’lmaydi. 
Demak, oldindan loyihaning bevosita muhitini (ya’ni, korxonaning o’zini) va 
atrof-muhitini (ya’ni, korxona atrofini) hisobga olish kerak. 
10 1.2. Loyihalarni tasniflash: katta va kichik, ichki va tashqi, texnik va 
notexnik, iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlari 
 
Loyihalarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: 
 O’lchamchilik – loyiha bo’yicha faoliyat va kutilayotgan natijalarni miqdoriy 
ifodalash imkoniyatlarini mavjudligi. 
1.  Vaqt bo’yicha cheklanganligi – loyihani ishlab chiqish hamda amalga oshirish 
muddatlarining cheklanganligi. 
 Aloxida faoliyat turlari bilan bog’liq hodisalarning aniq belgilangan ketma-ketligi.
4. Maqsadga yo’naltirilganligi. 
Investitsiya loyihalari, odatda, korxona ko’lamida amalga oshiriladi. Shunga 
muvofiq, korxona ko’lamida loyihalarni amalga oshirishda investitsiyalarni 
quyidagi guruhlarga ajratish mumkin: 
I. Iqtisodiy  samaradorlikni  oshirish  uchun  qilinadigan  investitsiyalar.  Bunday
investitsiyalardan  asosiy  maqsad  uskunalarni  almashtirish,  xodimlarning
malakasini  oshirish,  ishlab  chiqarish  quvvatlarini  samarali  hududlarga  ko’chirish
asosida firmalarning xarajatlarini kamaytirish uchun sharoit yaratishdan iborat. 
II. Ishlab  chiqarishni  kengaytirish  uchun  qilinadigan  investitsiyalar.  Bunday
investitsiyalashdan  maqsad  mavjud  quvvatlar  hisobiga  oldindan  shakllangan
bozorlar uchun tovarlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat. 
III. Yangi  ishlab  chiqarishlarni  vujudga  keltirish  uchun  qilinadigan
investitsiyalar.  Bunday  investitsiyalar  ilgari  ishlab  chiqarilmagan  tovarlar  va
ko’rsatilmagan xizmatlar turlarini  vujudga keltirish, yoki ilgari ishlab chiqarilgan
tovarlar bilan yangi bozorlarga chiqish imkonini beradi. 
IV. Davlat  boshqaruv  idoralari  talablarini  bajarish  uchun  qilinadigan
investitsiyalar.  Masalan,  ekologiya  va  mahsulot  standartlari  talablarini  bajarish
uchun  sarflanadigan  investitsiyalar.  Investitsiyalarni  bunday  tasniflashda
tavakkalchilik darajasi har xil bo’lishi asos qilib olingan. 
Yuqorida keltirilganlardan birinchi va to’rtinchi tur investitsiyalarida tavakkal 
xavfi darajasi past, qolgan ikkitasida esa yuqori hisoblanadi. Bozorda avval 
11 ma’lum bo’lmagan mahsulotni ishlab chiqarish va yangi bozorlarni egallash uchun 
investitsiya sarfi katta tavakkalchilikni talab qiladi. Shu sababli ham uchinchi 
guruh investitsiyalari tavakkalchilik xavfi eng yuqori bo’lgan investitsiyalardir. 
Ishlab chiqarishni kengaytirishga qilingan investitsiyalarda tavakkalchilik xavfi 
yangi ishlab chiqarishga qilingan investitsiyalarga qaraganda pastroq. Ayni paytda 
samaradorlikni oshirishga qilinadigan investitsiyalar bozor allaqachon qabul qilgan
tovarlarning sifatini oshirish, tannarxini kamaytirishni ko’zda tutgani uchun ham, 
ularda tavakkalchilik xavfi darajasi ikkinchi va uchinchi guruhlar 
investitsiyalarinikidan ancha past bo’ladi. Xuddi shu kabi davlat boshqaruv 
idoralari talablarini bajarishga sarflangan investitsiyalarning tavakkalchilik xavfi 
darajasi ancha kichik hisoblanadi. 
Loyihalarning turlariga tasniflanish va bo’linmalariga mos ravishda loyihalarni bir-
biridan ajratib turadigan bir necha xususiyatlari va odatiy shartlarni ajratish 
mumkin. Shunga ko’ra, uning quyidagi turlarini bilish zarur. 
1. Investitsion loyihalar. 
Uylarni qurish, tashkilotlarni qayta qurish yoki asoslarni barpo qilish – bu 
shunday loyihalarni, ular uchun quyidagilar aniqlangan va belgilangan: loyiha 
maqsadi (masalan, uy maydonining kv.m. mahsulotning ishlab chiqarish xajmi, 
o’lchami va profili): bitimning muddati va davomiylik; loyiha xarajatlari, 
loyihaning talab qilingan resurslari va xaqiqatdagi qiymati birinchi o’rinda 
ishlarning bajarilish yo’nalishi va har bir loyihaning ilgarilab borishiga bog’liq 
bo’ladi. Talab qilinayotgan quvvat bu tur loyihalar uchun bosqichlar jadvali va 
tayyorgarlik muddati hamda loyihaning yakunlanishi asosida taqdim qilinishi 
kerak. 
 
2. Ilmiy izlanish va rivojlanish loyihalari. 
Yangi mahsulotni ishlab chiqarish, qurilish sohasidagi izlanishlar yoki yangi 
informatsion boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish quyidagi xususiyatlar bilan 
xarakterlanadi: loyihaning bosh maqsadi aniq belgilangan, lekin, aloxida 
maqsadlar xususiy natijalarga erishishi doirasida aniqlanishi kerak; loyihaning 
yakunlanishi va davomiyligi muddati oldindan aniqlangan, ularga iloji boricha aniq
rioya etish zarur, ammo ular olingan oraliq natijalar va loyihaning umumiy siljib 
borishiga bog’liq hamda to’g’rilanishi ham kerak; loyihaning xarajatlar rejasi 
odatda ajratilgan assignatsiyalar va oz miqdorda loyihani xaqiqatda siljib borishiga
bog’liq; asosiy cheklashlar quvvatlardan foydalanish imkoniyatlarini 
cheklanganligi bilan bog’liq (uskunalar va mutaxassislar). Qoidaga asosan, mavjud
quvvatlar loyihaning xarajatlari va uning tayorgarlik muddatini aniqlab beradi. 
3. Tashkiliy masalalar. 
12 Korxonani qayta qurish, yangi boshqaruv tizimining konsepsiyalarini realizatsiya 
qilish, yangi tashkilotni tuzish yoki xalqaro forum o’tkazish (kinoforumlar, 
ko’rgazmalar – texnika, sanoat, qishloq xo’jaligi, shaxsiy ijodiy, turli davlat va 
xalqaro tashkilotlar uchrashuvini o’tkazish, yillik hisobot uchun kengash 
yig’ilishini tashkil etish kabilar) – loyiha sifatida quyidagicha xarakterlanadi: 
loyihaning maqsadlari oldindan aniqlangan, biroq loyiha natijalarini sifat va 
miqdor jixatdan birinchi ikkita holatga nisbatan aniqlash qiyinroq, chunki ular 
tizimning tashkiliy jixatdan yaxshilashi bilan bog’liq; muddat va davomiylik 
taxminan belgilanadi; resurslar imkoniyat doirasida belgilanadi; loyiha xarajatlari 
aniq belgilanadi va iqtisodiy nazoratga qo’yiladi; biroq loyihaning siljib borishi 
yuzasidan to’g’rilanish (korrektirovka)ni talab qiladi. 
4. Iqtisodiy loyihalar. 
Korxonalarni xususiylashtirish, auditorlik tizimini tashkillashtirish, yangi soliq 
tizimining joriy etilishi (inqirozdan chiqish, bank tizimiga katta miqdorda kreditlar 
ajratish, pul reformasi, boshqa davlatga beg’araz yordam ko’rsatish, xalqaro 
hamjamiyat tuzish yoki shu kabi tashkilotlarga a’zo bo’lish, biror-bir iqtisodiy 
tizimni isloh qilish, masalan, sug’urta tizimi, moliya bozori va sh.k.) – bu o’zining 
xususiyatlariga ega bo’lgan barcha iqtisodiy loyihalar: loyihaning maqsadi 
tizimning iqtisodiy ko’rsatkichlari ishlashining yaxshilanishi hisoblanadi, shuning 
uchun ularni avvalroq ko’rib chiqilgan holatlarga nisbatan baholash qiyinroqdir; 
maqsadlar taxminan belgilanadi, lekin, loyihani siljib borishi bo’yicha 
to’g’rilanishini (korrektirovka) talab qiladi; loyiha muddatlari ham xuddi shunday, 
loyiha uchun resurslar zaruriyat yuzasidan imkoniyat doirasida taqdim etiladi; 
xarajatlar taxminan aniqlanadi, iqtisodiyligi nazorat qilinadi va loyihani siljib 
borishi aniqlanadi. Bu shuni bildiradiki, iqtisodiy natijalarga belgilangan 
muddatlarda o’rnatilgan xarajatlar asosida erishilishi kerak, resurslar talab bo’yicha
taqdim etiladi. 
5. Ijtimoiy loyihalar. 
Ijtimoiy ta’minot tizimini qayta qurish, sog’liqni saqlash, axolining kam 
ta’minlangan tabaqalarini ijtimoiy ximoya qilish, tabiiy va ijtimoiy siljishlar 
oqibatlarini yengib o’tish (Orolni qutqarish, ko’chatlar o’tqazish va bog’lar 
(Yoshlar bog’ini) yaratish, tabiatni turli chiqindilardan tozalash, yozgi 
oromgohlarda bolalarni sog’lomlashtirish dasturlari, nogiron yoki bolalar 
uyidagilarga mehr ko’rsatish, ularga turli o’yin, konsert dasturlarini tashkil etish, 
nochor oilalarda sunnat va nikoh to’ylarini o’tkazish kabilar) – bularning barchasi 
o’z xissasiga ega ijtimoiy loyihalardir: maqsadlar faqat oraliq natijalarga erishish 
doirasida to’g’rilanishi kerak va ko’zda tutiladi, ularni miqdor va sifat jixatdan 
baholash ancha murakkablashgan; loyihaning muddati va davomiyligi taxmininy 
omillarga bog’liq yoki faqat belgilanadi va oqibatda aniqlanishi zarur; loyiha 
13 xarajatlari, odatda byudjet assignatsiyalariga bog’liq; resurslar talab bo’yicha 
imkoniyat doirasida ajratiladi. 
Ijtimoiy loyihalar yuqori aniqlikka ega. 
6. Innovatsion loyihalar. 
Bunday loyihalar bozor uchun hali tanish bo’lmagan yangi mahsulot yoki uning 
yangi tarkiblarini ishlab chiqarishni yo’lga qo’yishga qaratilgan loyihalar 
hisoblanadi. 
Loyiha sinfi (loyiha tarkibi va tizimini hamda uning fan sohasi) bo’yicha: 
monoloyiha, multiloyiha, megaloyiha. Monoloyiha – bu har xil tur, qurilish va 
hajmdagi alohida loyiha. Multiloyiha – bu bir necha monoloyihalardan tashkil 
topgan va ko’p loyihali boshqaruvli tadbiqni talab qiluvchi kompleks loyiha. 
Megaloyiha – bu ta’lim sohalari va h.k.larni rivojlantirishning maqsadli dasturlari 
bo’lib, bu tartibga bir qator mono va multiloyihalar kiritiladi. 
Loyiha ko’lami – (loyihaning hajmi, qatnashuvchilar soni va atrof-muhitga ta’sir 
darajasi) bo’yicha: kichik loyihalar, o’rta loyihalar, yirik loyihalar, juda yirik 
loyihalar. Loyihalarning bunday taqsimoti juda shartlidir. Loyiha ko’lamlarini 
aniqroq shaklda ko’rish mumkin. Davlatlararo, xalqaro, milliy mintaqalararo va 
mintaqa, tarmoqlararo va tarmoqlar bo’yicha, kooperativ, tashkiliy loyihalar. 
Loyihalarning murakkabligi (murakkablik darajasi) bo’yicha: oddiy, murakkab, 
juda murakkab. 
Loyiha turi (loyihaning fan sohasi xarakteri) bo’yicha: investitsion, innovatsion, 
ilmiy-tadqiqot, aralash. Investitsion loyihalarga, odatda, investitsion qo’yilmalarni 
talab qiluvchi, bosh maqsadi asosiy fondlarni ishlab chiqarish ya’ni yangilash 
bo’lgan loyihalar kiritiladi. Innovatsion loyihalarga, tizimlar rivojlanishini 
ta’minlaydigan, bosh maqsadi yangi texnologiyalarni, nou-xau va boshqa 
yangiliklarni ishlab chiqish va qo’llash bo’lgan loyihalar kiritiladi. 
Har bir loyiha 4 ta asosiy jihati bo’yicha farqlanadi: 
2. Loyiha ko’lami bo’yicha: (kichik loyiha, megaloyiha) 
3. Amalga oshirish muddatlari bo’yicha (qisqa muddatli, o’rta muddatli
va uzoq muddatli loyihalar). 
4. Sifati bo’yicha. 
5. Resurslarning cheklanganligi bo’yicha. 
Yuqorida keltirilganidek, loyihalarni turlicha tavsiflash mumkin. Biroq, bu 
tavsiflar uning ma’lum tasnifiy jithatini namoyon etadi. Shunga ko’ra, 
loyihalarning mumuiy tasnifini quyidagi 1.4-rasm orqali ifodalash o’rinlidir. 
14 O’z navbatida, investitsiya loyihasi loyihadan farqlanishi sababli uning o’ziga xos 
xususiyatlarga egaligini namoyon etuvchi jihatlarni investitsiya loyihasi tasnifi 
keltirilgan quyidagi 1.5-rasm orqali ifodalash maqsadga muvofiqdir. 
 
Loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilish jarayoni loyihaning ichki muhitiga 
katta ta’sir ko’rsatadi. Ushbu omillar quyidagilardir: 
Maxsus tashkillashtirilganlik – loyihaning asosiy ishtirokchilari, huquqlar, 
taqsimot, javobgarlik va majburiyatlar orasidagi o’zaro aloqani aniqlab beradi 
hamda loyihani amalga oshirish muvaffaqiyatiga ta’sir qiladi. 
Loyiha ishtirokchilari – loyihani amalga oshirish jarayonida turli xil qiziqishlarni 
amalga oshirib, maqsad va rag’batga mos ravishda o’z talablarini shakllantiradi va 
o’zlarining qiziqishlari, qobiliyatlari va loyiha “jalb qilinganlik” darajasi bilan 
loyihaga ta’sir ko’rsatadi. 
Loyiha jamoasi – loyihaning “aql markazi”, motori va ishni bajaruvchi a’zosi 
bo’lib, loyihaning rivoji va muvaffaqiyati, ko’p jihatdan. unga bog’liq. 
Loyiha ishtirokchilarining tarkibi. Ularning roli, loyihaning turi, qurilish ko’lami 
va murakkabligiga bog’liq holda vazifa va javbgarlikni taqsimlash hamda 
loyihaning hayotiylik sikli fazalariga bog’liq holda shunday qilib, loyihaning 
vazifalari bo’yicha uning butun hayotiylik sikli davomida amalga oshirish doimiy 
bo’lib hisoblanadi, ishtirokchilar tarkibi esa uning roli javobgarlik va 
majburiyatlarni taqsimlash o’zgarishi mumkin. Bu yerda umum qabul qilingan 
qattiq reglamentlar yo’q. Quyida loyiha ishtirokchilari va ularning vazifalari sanab 
o’tilgan. 
Tashabbuskor – loyihaning bosh g’oyasi bo’lgan tomon, uning loyihani amalga 
oshirish bo’yicha boshlang’ich asoslari va takliflari. Tashabbuskor sifatida 
loyihaning kelajakdagi ishtirokchilaridan deyarli har qaysi maydonga chiqishi 
mumkin, lekin, natijada loyihani amalga oshirish bo’yicha ishbilarmonlik 
tashabbusi loyiha buyurtmachisidan kelib chiqishi kerak. 
Buyurtmachi – asosiy tomon bo’lib, u loyihani amalga oshirish va uning 
natijalariga erishishdan manfaatdor. Loyihaning yangi egasi va natijalardan 
foydalanuvchidir. Buyurtmachi loyihaning asosiy talablari va ko’lamini aniqlab 
beradi, o’z vositalari yoki jalb qiluvchi investorlar vositalari hisobiga loyihani 
moliyalashtiradi, loyihani asosiy bajaruvchilari bilan shartnomalar tuzadi. Bu 
shartnomalar bo’yicha javobgar bo’ladi, loyihaning barcha ishtirokchilari orasidagi
o’zaro munosabatlari jarayoni boshqaradi. Loyiha bo’yicha butun jamiyat va 
qonun oldida javobgar hisoblanadi. 
Investor(lar) – loyihaga investorlar kirituvchi tomonlar, masalan, kredit yo’li bilan.
Investorlar maqsadi loyihani amalga oshirishdan o’z investitsiyalari bo’yicha 
15 maksimal foyda. Agar buyurtmachi va investor bitta shaxs bo’lmasa, unda investor
sifatida odatda banklar, investitsion fondlar va boshqa tashkilotlar chiqadi. 
Investorlar buyurtmachi bilan aloqaga kirishadi, kontraktlar bajarilishini nazorat 
qiladi va loyihani amalga oshirish bo’yicha boshqa tomonlar bilan hisob-kitoblarni 
bajaradi. Investorlar loyihaning teng huquqli sherigi va uning mulklari egasi bo’lib,
buyurtmachi bilan shartnoma yoki kredit kelishuvi bo’yicha, ularga barcha 
vositalar to’lanmaguncha, o’z investitsiyalari hisobiga hosil qilinadi. 
Loyiha ob’ektlari va sub’ektlari. 
Loyiha rahbari – yuridik shaxs bo’lib, unga buyurtmachi va investor loyihani 
boshqarishda, ishlarni boshqarishda hisobot beradi: rejalashtirish, nazorat va 
loyihaning barcha ishtirokchilari ishlarini boshqarish. Loyihaning rahbarining 
vazifalari va javobgarliklari tarkibi buyurtmachi bilan bo’lgan shartnoma asosida 
aniqlanadi. Lekin, loyiha rahbari va uning jamoasi oldida, odatda, belgilangan 
muddatlar, byudjet va sifatga amal qilib loyihaning ma’lum maqsad va natijalariga 
erishguncha loyihaning hayotiylik sikli davomida umum faoliyat rahbarligi va 
ishlar koordinatitsiyasi vazifasi qo’yiladi. 
Loyiha jamoasi – maxsus tashkiliy tuzilma bo’lib, loyiha rahbari tomonidan 
boshqariladi va loyihani amalga oshirish davrida shakllantiriladi. Loyiha jamoasi 
vazifasi – loyihaning maqsadlari samarasiga erishishda loyihaning boshqaruv 
vazifalarini amalga oshirish. Loyiha jamoasi tarkibi va vazifalari loyihaning 
ko’lami, murakkabligi va boshqa xarakteristikalarga bog’liq; lekin, har qanday 
holatda jamoa o’zlariga yuklatilgan barcha majburiyatlarni yuqori professional 
darajada ta’minlab berishi kerak. 
Shartnomachi – loyihaning tomoni yoki ishtirokchisi bo’lib, buyurtmachi bilan 
o’zaro munosabatda bo’ladi, shartnoma bo’yicha ishlarni bajaralishi uchun 
javobgarlikni o’z bo’yniga oladi – bu loyihaning to’liq yoki bir qismi bo’lishi 
mumkin. Shartnomachi maqsadi – mumkin bo’lgan eng yuqori foyda olish. Asosiy
shartnomachi vazifalariga buyurtmachi bilan shartnoma tuzish, subshartnomalar 
bilan shartnoma tuzish va tanlash, ularning ishlarini boshqaruvini ta’minlash, 
bajaruvchilar ishlarini qabul qilish va to’lash. Shartnomachi sifatida loyiha raxbari 
yoki loyihaning boshqa faol ishtirokchilari chiqishi mumkin. 
Subshartnomachi – yuqoriroq darajadagi shartnomachi yoki subshartnomachi bilan
shartnoma aloqalariga kirishida. Shartnoma bo’yicha ish va xizmatlarni bajarishga 
javobgardir. 
Loyihalovchi – yuridik shaxs bo’lib, loyiha doirasida loyihaviy izlanish ishlarini 
shartnoma bo’yicha bajaradi. Loyihaning asosiy shartnomachisi yoki bevosita 
buyurtmachi bilan shartnoma aloqalariga kirishadi. 
16 Asosiy vositachi – yuridik shaxs bo’lib, uning taklifi buyurtmachi tomonidan qabul
qilingan. Shartnoma asosida ishlarni bajaralishiga javobgar. Alohida ishlar va 
xizmatlarni bajarishga subvositachilar bilan shartnomalar tuzadi va tanlaydi. 
Qurilish loyihalarida asosiy vositachi vazifasini odatda qurilish yoki loyiha-
qurilish firmalari va tashkilotlari bajaradi. 
Ta’minotchilar – subshartnomachilar, ular shartnoma asosida turli xil yetkazib 
berish ishlari – materiallar, uskunalar, transport vositalari va boshqalarni amalga 
oshiradi. 
Ruxsatnoma beruvchilar – tashkilotlar bo’lib, yer maydoniga egalik qilish huquqi, 
savdo qilish, ma’lum turdagi ish va xizmatlar va hakazolar uchun ruxsat beradi. 
Hukumat tashkilotlari – o’z manfaatlarini loyiha ishtirokchilarida soliq solish yo’li 
bilan qondiruvchi tomon bo’lib, loyihani amalga oshirish bilan bog’liq. Ekologik, 
ijtimoiy va boshqa umumiy va davlat talablarini olg’a suradi va qo’llaydi. 
Yer maydoni egasi – yuridik yoki jismoniy shaxs bo’lib, loyiha jalb qilingan yer 
maydoni egasidir. Yerga egalik qilish yoki foydalanish xuquqini shartnoma asosida
beradi va buyurtmachi bilan aloqaga kirishadi. 
Loyihaning yakuniy mahsuloti ishlab chiqaruvchisi – hosil bo’lgan asosiy
foizlardan foydalanishni amalga oshiradi va yakuniy mahsulotni ishlab chiqaradi. 
Asosiy maqsad – tayyor mahsulotni iste’molchilarga sotishdan daromad olish. 
Loyihaning barcha bosqichlarida ishtirok etadi va loyihaning asosiy ishtirokchilari 
bilan o’zaro munosabatga kirishadi. Uning roli va vazifasi loyihaning yakuniy 
natijalarida mulk hissasiga bog’liq. Ko’p hollarda, loyiha buyurtmachisi va 
investordir. 
Yakuniy mahsulot iste’molchilari – yuridik va jismoniy shaxslar bo’lib, mahsulot 
sotib oluvchilari va foydalanuvchilaridir, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va 
ko’rsatilayotgan xizmatlarga talablarni belgilab unga talabni shakllantirishadi. 
Loyiha xarajatlari iste’molchilar vositalari hisobiga qoplanadi va loyihaning barcha
ishtirokchilari foydasi shakllanadi. 
Loyihaning boshqa ishtirokchilari. Loyihani amalga oshirishga loyiha muhitining 
boshqa tomonlari ham ta’sir ko’rsatib, ular loyiha ishtirokchilari bo’lishi ham 
mumkin, bu: asosiy ishtirokchilarning raqiblari; loyihani amalga oshirishda 
iqtisodiy manfaatlari to’qnashadigan ijtimoiy guruhlar va noiqtisodiy loyiha 
xomiylari; turli injenerlik tashkilotlari, (loyihaga jalb etilgan) va boshqalar. 
Loyihalarni boshqarish boshqaruv orqali amalga oshiriladi. Shunga ko’ra, aytish 
mumkinki, boshqaruv  – bu ma’lum bir ijobiy natijaga erishish uchun, uslublar
va tamoyillar yig’indisi orqali biror ob’ektga maqsadga muvofiq ta’sir etish. 
17 Inson faoliyatining barcha sohalariga, shu jumladan, investitsiya loyihalarini 
amalga oshirish sohasiga ham boshqaruv jarayoniga taalluqlidir. 
Investitsiya loyihalarini boshqarish ma’lum bir uslub va tamoyillarga tayanib 
maxsus loyiha menejeri yoki loyiha boshqaruv kengashi tomonidan amalga 
oshiriladi. Loyihalarni boshqarish, aksariyat hollarda, loyiha menejeri tomonidan 
amalga oshiriladi. Loyiha menejeri – bu loyihaga yo’naltirilgan kapital 
harakati, pul oqimi, foyda, jamg’arma va reinvestitsiyalash, daramad va 
xarajatlar balansini uzluksiz tahlil qilib va o’rganib boruvchi hamda ularga 
ta’sir ko’rsatuvchi sub’ekt. 
Investitsiya loyihalarini boshqarish moliyaviy menejmentning asosiyni tashkil 
etish bilan birga o’ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Moliyaviy 
menejment shunday tizimki, bunda korxonani boshqarishning umumiy 
maqsadlariga erishishga yo’naltirilgan foliyat amalga oshiriladi. Moliyaviy 
menejment, bir tomondan, muayyan qonuniyatlariga ega boshqariluvchi tizim 
bo’lsa, boshqa tomondan, korxonani boshqarishning umumiy tizimi tarkibi sifatida
boshqarish tizim hisoblanadi. Bu holat loyiha boshqaruvida ham namoyon bo’ladi. 
Loyiha menejeri loyiha tashabbuskori yoki ta’sischilar tomonidan tayinlangan 
sub’ekt – yuridik yoki jismoniy shaxs bo’lishi mumkin. Loyihani amalga 
oshiruvchi tadbirkor bilan loyiha menejeri o’rtasidagi asosiy farq shundan iboratki,
tadbirkorda ochilgan imkoniyatlardan foydalanish bo’yicha, loyiha menejerida esa 
mavjud resurslardan foydalanish bo’yicha strategik yo’nalish mavjud bo’ladi. 
G’oyani amalga oshirishda tadbirkorda natijaga tezkor erishishga yo’naltirilgan 
revolyutsion yondashish kuzatilsa, loyiha menejeriga uzoq muddatli istiqbolga 
yo’naltirilgan evolyutsion yondashish xosdir. 
Investitsiya loyihalarini boshqarishni turli sxemalar asosida ham amalga oshirish 
mumkin va uni quyidagi variantlarda ifodalash mumkin: 
1. “Asosiy”  tizim.  Bunda  loyiha  rahbari  (menejeri)  buyurtmachining  vakili
(“agenti”)  hisoblanadi  va  u  qabul  qilinadigan  qarorlar  uchun  moliyaviy
javobgarlikni  o’z  zimmasiga  olmaydi.  Loyiha  menejeri  bo’lib,  professional
boshqarish  uchun  litsenziyaga  ega  bo’lgan  har  qanday  loyiha  ishtirokchilari  –
yuridik yoki jismoniy shaxslar bo’lishi  mumkin. Mazkur holatda loyiha menejeri
buyurtmachidan  tashqari  loyihaning  boshqa  ishtirokchilari  bilan  shartnoma
munosabatlari  asosida  faoliyat  yuritishi  mumkin  emas  va  loyihaning  ishlab
chiqilishi  va  amalga  oshirilishi  ustidan  boshqarish  va  muvofiqlashtirib  borishni
ta’minlashi zarur. 
18 Mazkur tizimning afzalligi – loyiha menejerining ob’ektivligi bo’lsa, kamchiligi – 
loyiha natijalari uchun javoobgarlik to’liqligicha burtmachi zimmasiga 
yuklatilishidadir. 
2. “Kengaytirilgan  boshqarish”  tizimi.  Mazkur  tizimda  loyiha  rahbari
(menejeri)  qat’iy,  cheklangan  (smeta)  baho  doirasida  loyiha  uchun  javobgarlikni
o’z  zimmasiga  oladi.  Loyiha  menejeri  loyiha  buyurtmachisi  va  ishtirokchilari
o’rtasidagi bitim bo’yicha loyihadagi jarayonlarni boshqarish va muvofiqlashtirib
borishni  ta’minlaydi.  Bunda  ham  “asosiy  tizim”dagi  singari  har  qarnday  yuridik
yoki  jismoniy  shaxs  –  professional  boshqarish  litsentsiyasiga  ega  bo’lgan  va
buyurtmachi  oldida  o’z  majburiyatlari  bo’yicha  javob  berishga  qodir  bo’lgan
loyiha ishtirokchisi loyiha menejeri bo’lishi mumkin. 
3. “Kaliti  bilan”  tizimi.  Bunda  burtmachi  bilan  loyihaning  e’lon  qilingan
qiymati  bo’yicha  “kaliti  bilan”  topshirish  shartnomasini  tuzuvchi  loyiha-qurilish
firmasi loyiha rahbari (menejeri) hisoblanadi. 
Investitsiya loyihalarini boshqarishning muhim tarkibiy qismi investitsion 
menejment hisoblanadi. 
Investitsion menejment quyidagi funktsiyalarni bajaradi: 
- rejalashtiruvchi  –  investitsiya  strategiyasi  va  siyosatini  ishlab  chiqishni
amalga oshirishdagi boshqaruv jarayoni stadiyasi. Investitsiya strategiyasi xo’jalik
sub’ektining  ishlab  chiqarish-xo’jalik  faoliyati   siyosati  bilan  bevosita  bog’liqdir
va  uning  barqarorligi  va  joriy  va  istiqbolli  davrdagi  ishonchliginini  ta’minlashga
yo’naltirilgan; 
- tashkiliy  –  ishlab  chiqilgan  investitsiya  strategiyasi  va  siyosatini  amalga
oshirish  uchun  moliyaviy  resurslarga  bo’lgan  talab,  o’zlik  va  jalb  etilgan
mablag’lar  nisbatini,  mablag’larni  jalb  etish  shakllarini  aniqlashni  talab  etadi.
Strategik investorlarni, birmuncha foydali investitsiya  loyihalarini  va portfellarni,
investitsiya  jarayonining  maqsadga  muvofiq  boshqarilishini  tashkil  jtish
algoritmini izlab topish muhim hisoblanadi; 
19 - muvofiqlashtiruvchi  –  investitsiya  faoliyatidan  samarali  natijani  olish
uchun  investitsiya  jarayonining  har  bir  bosqichida  monitoring  va  investitsiya
siyosatida  ko’zda  tutilgan  maqsad  va  vazifalarga  erishishga  yo’naltirilgan  barcha
harakat va chora-tadbirlarni amalga oshirish, investitsiya bozoridagi kon’yunktura
o’zgarishi bilan bog’liq qabul qilingan qarorlarni moslashtirish zarur hisoblanadi. 
Investitsiya menejmenti quyidagi vazifalarni bajarishga qaratilgan bo’ladi: 
- xo’jalik  sub’ektining  ishlab  chiqarish  salohiyati  va  iqtisodiy  o’sishini
ta’minlashga; 
- investitsiya loyihasi, ob’ektining daromadliligini maksimallashtirish; 
- investitsiya faoliyati, loyihasi risklarini minimallashtirish; 
- investitsiya ob’ekti, loyihasining risk va daromadliligini hisobga olgan holda
tahlil qilish, tanlash va baholash (yana bir bor). 
Shunga ko’ra, investitsiya menejmentining maqsadi ko’proq foyda (daromad) 
keltiruvchi va kamroq riskka ega bo’lgan investitsiyalarni, investitsiya loyihalarini 
tanlashdan iboratdir. Investitsiya menejmentining o’zi – bu bir san’atdir. Uning 
ahamiyati shunda namoyon bo’ladiki, u sabab investorda boshqa investorlarga 
nisbatan ko’proq daromad olish va nisbatan kamroq riskka duchor bo’lishga imkon
beruvchi investitsiya ob’ektlari, loyihalarini izlab topish va tanlash imkoniyati 
yaratiladi va o’z maqsadi va ustunligiga erishadi. 
Loyihalarni boshqarish amaliy va sintetik fan hisobanadi. Loyihalarni 
boshqarishning alohida fan sifatida yuzaga kelishi loyihalarni boshqarishga 
bo’lgan talab va boshqarish usullarini ishlab chiqish va tanlashga bo’lgan 
zaruriyatning ortishi bilan bevosita bog’liq hisoblanadi. Bu, ayniqsa, 1970-yillarda 
G’arb mamlakatlaridagi yirik kompaniyalarning aksariyat qismida faoliyat 
sohalarining kengayishi va murakkablashib borishi, raqobat sharoitlarining 
kuchayishi sabab loyihalarni boshqarish usullarining rivojlanishi va keng 
foydalanilishiga katta ta’sir ko’rsatdi. Mazkur jarayonning faollashuvi axborotlarni
qayta ishlashning kompyuterlashtirilgan tizimini keng joriy etish imkonini keltirib 
chiqardi va buni quyidagi 1.1-jadval orqali ham ko’rish mumkin. 
Loyihalarni boshqarish usullarining rivojlanish bosqichlari 
 
№ Qo’llash sohasi va usullar Yillar 
1970 197
5 198
0 198
5 199
0 199
5 2000
-
20 h.v. 
1 Setli rejalashtirish texnikasi + + + + + + + 
2 Loyiha ustida ishlarni tashkil etish  
+ + + + + + 
3 Loyihani tizimli rejalashtirish   
+ + + + + 
4 Logistika   
+ + + + + 
5 Dasturlarning maxsus paketlarini 
ishlab chiqish   
+ + + + + 
6 Loyihaning qayta tuzilishi usullari   
+ + + + + 
7 Funktsiyalarni tizimli boshqarish    
+ + + + 
8 Tizim ostidagilarni tizimli boshqarish    
+ + + + 
9 Loyihani yopish fazasi va 
ekspluatatsiya fazasi to’g’risida tizimli 
tasavvur  
   
+ + + + 
10 Maxsus, shu jumladan, o’ta murakkab
loyihalarni boshqarish  
   
+ + + + 
11 Boshqaruvning ob’ektga yo’naltirilgan
tuzilmasini shakllantirish  
   
+ + + + 
12 Risklarni boshqarish     
+ + + 
13 Loyihalarni boshqarishning 
psixologik jihatlarini 
boshqarishning to’liq nazariyasini 
ishlab chiqish  
 
    
+ + + 
14 Loyihalar komandasini 
shakllantirish metodologiyasi  
     
+ + 
15 “Loyihalarni boshqarish” intizomi 
to’g’risida tizimli tasavvur  
      
+ 
16 Loyihalarni boshqarish falsafasi       
+ 
 
Loyihalarni boshqarish loyihaning mohiyatiga ko’ra amal qilinishi maqsadga 
muvofiq sanaladi. Bunda loyihaning quyidagi alohida belgilariga e’tiborni qaratish 
muhimdir: 
- bir  qator  texnik,  iqtisodiy,  ijtimoiy,  moliyaviy  va  boshqa  talablarning  bir
vaqtning o’zida bajarilishi bilan erishilishi zarur bo’lgan aniq maqsadlar; 
21 - loyihani  amalga  oshirish  jarayonida  muvofiqlashtirilishi  talab  etiluvchi
vazifalar, operatsiyalar va resurslarning tashqi va ichki o’zaro bog’liqligi; 
- loyihaning boshlanish va yakunlanish muddatini aniqlash; 
- resurslarning cheklanganligi; 
- loyiha  maqsadlarining  betakrorlik  darajasi  va  amalga  oshirilish
shartsharoitlarini aniqlash; 
- turli xil kelishmovchiliklardan qocha bilmaslik. 
Iqtisodiyot transformatsiyasi va xalqaro integratsiyalashuvi, iqtisodiyotda tarkibiy 
va tuzilmaviy o’zgarishlar tobora kuchayib borgan sari yangi xo’jalik 
sub’ektlarining paydo bo’lishi, ularning va mavjudlarining kuchli raqobat va turli 
omillari ta’siri yuqori bo’lgan sharoitda yashab qolishi va rivojlanishi tobora 
murakkablashib boraveradi. Bu holat investitsiya loyihalarini boshqarishga 
nisbatan bo’lgan talab va mas’uliyatni ham yanada oshirishga olib keladi, o’z 
navbatida, yangidan-yangi usullarning paydo bo’lishiga ham sabab bo’ladi. 
Ta’sir etishi kuchaygan omillar qatorida quyidagilarni keltirish mumkin: 
1. Buyurtmachilarning talablar va ularning mas’uliyati oshishi. 
2. Loyihalarning yakuniy mahsulotlarining xususiy murakkabligi. 
3. Loyihalarning  tashqi  atrof  bilan  o’zaro  bog’liqligi  va  o’zaro  ta’siri
(iqtisodiy, siyosiy, ekologik, ijtimoiy, madaniy muhit). 
4. Risk va noaniqlik darajasi. 
5. Tashkiliy qayta qurish. 
6. Texnologiyalar almashuvi chastotasi. 
7. Rejalashtirish va narxni shakllantirishdagi xatoliklar va boshqalar. 
Yuqoridagi omillarning ta’siri loyihalarning bajarilish muddati buzilishiga, 
ortiqcha mablag’lar sarfiga, talablarning bajarilmasligiga, oxir-oqibat, foydaning 
kamayishi va zararlarning ko’payishiga olib keladi. Bunga misol qilib, Sidneydagi 
opera binosi qurilishini keltirish mumkin. Bunda mazkur bino qurilishi xarajatlari 
boshlang’ich stema qiymatiga nisbatan 16 martaga oshib ketishi yuz bergan. 
Amaliyotda minglab loyihalarning rejalashtirilgan xarajatlar va muddatlari 
bo’yicha buzilishi natijalari va sabablari yuzasidan ko’plab tadqiqotlar olib 
borilgan. Bunga quyidagi jadvalda keltirilgan tadqiqotlar natijalarini misol qilib 
keltirish mumkin. 
22 Loyihada ko’zlangan maqsadlarga erishilmaslik va unga sabab bo’lgan omillar 
ta’siri oqibatini bartaraf etishda, odatda, an’anaviy usullardan, jumladan, 
rahbariyatni almashtirish, buyruqbozlikni kuchaytirish asosida boshqaruvni yo’lga 
qo’yish kabi usullardan foydalanilganlik holatlari amaliyotdan bizga ma’lum. 
Biroq, bunday boshqaruv usullari loyihalarning samarali amalga oshirilishi, 
yakunlanishida maqbul usullardan emasligi amalda o’z isbotini ko’rsatdi. Shu 
sababdan loyihalarni boshqarishda yangicha, loyiha samaradorligini ta’minlashga 
xizmat qiluvchi oldindan tanlangan, o’z ustuvorligiga ega usullardan foydalanishga
bo’lgan talab orta bordi. 
Umuman olganda, investitsiya loyihalarini boshqarishning zarurligi va uni 
qo’llashning dolzarbligini quyidagi sabablar bilan izohlash mumkin: 
1. Investitsiya loyihalarini boshqarish usullarining paydo bo’lish sabablari: 
- loyiha tushunchasi; 
- jamiyatda,  korxona  va  tashkilotlarda  faoliyatning  loyihaviy  shakllari
kengayishi; 
- hajmi,  tuzilishi,  qiymati,  vaqti,  atrof-muhit  va  jamiyatga  ta’siri,
risklarning ortishi bo’yicha investitsiya loyihalarining murakkablashishi; 
- an’anaviy  tashkiliy  shakllarning  qanoatlantirmasligi;  -  turli
kelishmovchilik va muammolar sonining ortishi; 
- samarasiz, omadsiz loyihalarning qo’llanilish holatlari. 
2. Investitsiya loyihalarini  boshqarishni qo’llashning dolzarblik kasb  etishi va
uning ortib borishi. 
3. Investitsiya loyihalarini boshqarishning muqobillari yuzaga kelishi. 
4. Investitsiya  loyihalarini  boshqarishning  mohiyatini  o’rganishga  bo’lgan
talabning ortib borishi: 
- maqsadning natijaga qaratilganligi. Huquq va 
majburiyatlarning 
ravshanlashib borishi; 
- matritsali tashkil etish; 
- kelishmovchilik va muammolardan ogohlantirish; 
23 - investitsiya  loyihalarini  boshqarishni  omadli  qo’llashga  misollarning
mavjudligi. 
Shunga muvofiq, investitsiya loyihalarini boshqarish usullari quyidagilarni 
ta’minlashi lozimligi muhim hisoblanadi: 
- loyiha maqsadini aniqlash va uning asoslanishini amalga oshirish; 
- loyihaning  tarkibiy  tuzilishini  aniqlash  (maqsad  yo’nalishlari,
bajariladigan ishlarning asosiy bosqichlari); 
- loyihani moliyalashtirishning zaruriy hajmi va manbalarini aniqlash; 
- ijrochilarni  aniqlash,  jumladan,  konkurs  va  tender  jarayonlari  orqali
aniqlash; 
- shartnomalarni tayyorlash va rasmiylashtirish; 
- loyihani  bajarish  muddatini  aniqlash,  uni  amalga  oshirish  garfigini
ishlab chiqish, zaruriy resurslarni hisoblab chiqish; 
- loyiha smetasi va kapital byudjetini hisoblab chiqish; 
- risklarni rejalashtirish va hisoblash; 
- loyihaning  bajarilishi  ustidan  muntazam  nazoratni  ta’minlash  va
boshqa ishlar. 
Yuqoridagilarga asoslanib, investitsiya loyihalarini boshqarishning quyidagi 
mazmunini keltirib o’rinlidir: “investitsiya loyihalarini boshqarish – bu 
investitsiya loyihasida belgilangan natijalarga bajariladigan ishlar tarkibi, 
hajmi, qiymati, sifati va loyiha ishtirokchilari manfaatlari ta’minlanishi 
bo’yicha erishish uchun boshqaruvning zamonaviy usullari, texnika va 
texnologiyasidan foydalanish yo’li bilan loyiha maqsadlariga samarali 
erishishga yo’naltirilgan loyiha tsikli oralig’ida mehnat, moliyaviy va moddiy-
texnikaviy resurslarni rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va 
muvofiqlashtirish san’ati. 
Qisqacha qilib aytganda, investitsiya loyihalarini boshqarish – bu investitsiya 
loyiha bo’yicha kapital qiymatini saqlash va uni ko’paytirishga qaratilgan 
samarali tadbirlar tizimi. 
24 Investitsiya loyihalarini boshqarishda asosiy vazifani bajaruvchi investitsion 
menejerning asosiy funktsiyalari quyidagilardan iborat bo’ladi: 
- xo’jalik sub’ektining investitsiya faoliyatini ta’minlash; 
- investitsiya  strategiyasi  va  taktikasini  belgilab  olish,  aniqlash  va
tanlash; 
- investitsiya loyihasi biznes-rejasini tuzish; 
- risklarni pasaytirish va turli qo’yilmalar daromadliligini oshirish; 
- investitsiya  maqsadlariga  muvofiq  holda  xo’jalik  sub’ektining
moliyaviy holatini baholash; 
- investitsion qimmatli qog’ozlarning miqdori va sifatini aniqlash; 
- investitsion portfelni optimallashtirishga erishish; 
- investitsion portfelning to’g’riligini ta’minlash; 
- aniq  loyihlarning  investitsion  jozibadorligini  baholash  va  tanlash
olishni prognozash; 
- investitsiya loyihalari samaradorligini baholashni amalga oshirish; 
- aniq  investitsiya  loyihasining  rejalashtirilishi  va  operativ
boshqarilishini amalga oshirish; 
- investitsiya jarayoni muvofiqligini ta’minlash. 
Bu esa, o’z navbatida, investitsion menejerning o’ta tajribali, yuqori malakali, 
kuchli bilimga ega mutaxassis bo’lishini talab etadi. Shunga ko’ra, u investitsiya 
menejmenti nazariyasi, buxgalteriya hisobi, mikro va makroiqtisodiyot, texnik va 
fundamental tahlillar tamoyillari, matematik modellashtirish, asosiy qonunchilik va
me’yoriy hujjatlar, shu jumladan, soliqqa tortishga oid qonunchilikni juda yaxshi 
bilishi lozimdir. Bu menejer loyihaga taalluqli axborotlarni izlab topish, to’plash, 
guruhlash, ularni tahlil qilish va shu asosda biznes-reja tuzish tajribasi va 
amaliyotiga ham ega bo’lishi zarur. 
Investitsiya loyihalarini boshqarishning zarurligi quyidagilarga asoslanadi: 
1. Moliyaviy  nobarqarorlik  sharoitida  loyiha  bo’yicha  investitsiyalashning
amalga oshirilishi uning samaradorligini pasaytirib yuborish xavfini kuchaytiradi.
Bu  esa,  loyihadan  kutiladigan  samarani  ta’minlashda  uni  boshqarishga  bo’lgan
ehtiyojni kuchaytiradi. 
25 Loyiha samaradorligi uni baholashning bir qancha zamonaviy usullarini qo’llash 
asosida aniqlanadi. Bu loyiha boshqaruvida muhim o’rin egallaydi va uning 
natijalariga asolanib loyiha rahbari, ta’sischilar, investorlar va boshqa 
ishtirokchilarda loyihaga tegishli o’zgartirishlar kiritish yoki, pirovardida, undan 
o’z vaqtida voz kechish yuzasidan qarorlar qabul qilish imkoniyatini tug’diradi. 
(debitorlik va kreditorlik qarzdorliklarning oshib ketishi, xom ashyo va materiallar 
bahosidagi o’zgarishlar, aylanma kapital etishmovchiligi, xaridorlar moliyaviy 
ahvolining yomonlashishi kabilar) 
2. Investitsiya  loyihalarini  boshqarish  vaqt  jarayoni  bilan  amalga  oshiriladi.
Bu, o’z navbatida, vaqtning loyiha natijalariga ta’sirini maqbullashtirishda muhim
o’rin egallaydi. Pulning vaqt mobaynida o’z qiymatini yo’qotib borishi investitsiya
jarayonida  kapitalning  investor  loyihadan  kutgan  samarani  hosil  qilishini
ta’minlash  yo’lida  to’g’ri  va  optimal  ishlatilishini  ta’minlash  zaruriyatini  keltirib
chiqaradi va oshiradi. 
Investitsiyalash bo’sh pul mablag’larini jalb qilish evaziga yuz beradi 
(foydalanishdagi kapitalni bir vaqtning o’zida boshqa investitsiya maqsadlarida 
ishlatib bo’lmaydi, jumladan, uchinchi shaxs kafolatidagi mulkni ham). Harakatda 
bo’lmagan pul resurslari o’z qiymatini yo’qotib boraveradi. Bu yo’qotish aniq 
maqsadga ega bo’lmagan va samarasi tahlil qilinmagan investitsiyalashda ko’proq 
yuz beradi. Biroq, turli omillar ta’siri sharoitida vaqt o’tishi bilan puxta ishlab 
chiqilgan investitsiya loyihasiga yo’naltirilgan investitsiyalashda ham kapital 
qiymati o’zgarishi yoki o’zgarishsiz qolishi mumkin. 
3. Loyihani amalga oshirishning yakuniy natijasiga ta’sir ko’rsatuvchi muhim
omillardan  biri  inflyatsiya  hisoblanadi.  Bu,  o’z  navbatida,  foiz  stavkasining
surunkali  o’zgarib  borishi,  valyuta  kursining  o’zgarishi,  talab  va  taklifning
o’zgarishi,  qonunchilikdagi  nobarqarorlik  (depozit  va  kreditlar  bo’yicha  foiz
stavkalari,  majburiy  zaxira,  qayta  moliyalashtirish  stavkasi,  valyuta  siyosati,
bojxona  siyosati  (ichki  bozorni  ixotalash)  va  sh.k.)  kabilar  natijasida  yuzaga
keladi. 
4. Turli  noaniqliklarning  mavjudligi  va  ta’siri  sabab.  Noaniqlik  omillarini
hisobga olgan holda investitsiya loyihalarini, jarayonlarini samarali boshqarishning
zamonaviy  tamoyillari,  mexanizmlari  va  usullarini  bilish  hamda  ulardan  optimal
26 foydalanish  iqtisodiyot,  iqtisodiy  tizimning  iqtisodiyo  rivojlanishning  yangi
sifatiga o’tish imkonini beradi. 
5. Har  qanday  loyihaning  kuchli  va  ojiz  tomonlari  bo’lishini  hisobga  olgan
holda  ularnin  moliyaviy  tahlil  qilish  va  diagnostika  qilish  orqali  loyihani  amalga
oshirish  jarayonida  duch  kelinadigan  risklar,  krizisli  vaziyatdan  chiqib  ketish
yuzasidan  qarorlar  qabul  qilish,  chora-tadbirlarni  ishlab  chiqish  lozim  bo’ladi.
Bunda ko’riladigan zararlardan o’zini-o’zi sug’urtalash amaliyotini kuchaytirishga
e’tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. 
Investitsiya loyihalarini boshqarishda risklar muhim o’rin tutganligi bois, ularni 
bartaraf etishda o’zini-o’zi sug’urtalash katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur 
sug’urtalashda korxona 2 turdagi zararni ko’rishi mumkin: bevosita va bilvosita. 
Bevosita zarar kutilayotgan yillik yo’qotishda aks etadi. Bu kutilayotgan 
yo’qotishda tashqari korxonada kutilayotgan yo’qotishni qoplash maqsadida rezerv
fondiga mablag’lar yo’naltirilgan bo’lishi lozim. O’zini-o’zi sug’urtalashda 
korxona xususiy risklarni saqlab qoladi va uning uchun rezerv fondini tashkil etadi.
Faraz qilaylik, rezerv fondida ishlab chiqarishga investitsiyalangan aktivlarga 
nisbatan birmuncha likvidli shakldagi aktivlar saqlanadi va shuning uchun ular 
kamroq daromad keltiradi. Rezerv fondida saqlangan aktivlar 
investitsiyalanmaganligi sababli ular hisobidan olinadigan foyda (daromad) boy 
beriladi. 
Shunngdek, korxona tomonidan risklarni sug’urtalashda sug’urta kompaniyalariga 
murojaat qilish ham mumkin. Ushbu va o’zini-o’zi sug’urtalashda ham 
ko’riladigan zararni bir xil darajada qoplash imkoniyati mavjud. 
Risklar sug’urta kompaniyasi tomonidan sug’urtalanganida ko’riladigan zarar 
korxona qiymatiga ta’sir ko’rsatmaydi, sababi, uning o’rni to’lanadigan sug’urta 
qoplamasi hisobiga to’ldiriladi. Agarda korxonaning o’rtacha daromadligigi 
sug’urta xarajatlarini qoplay olmasa, u holda korxona qiymati pasayadi. 
27 2-BOB. LOYIHA BO’YICHA INVESTITSIYA STRATEGIYASINI ISHLAB
CHIQISH 
 
2.1. Investitsiya strategiyasi tushunchasi va uning ahamiyati 
Har bir inson biror-bir ishni bajarishdan oldin uni rejalashtiradi, xuddi shuningdek,
har bir korxona yoki tashkilot biror-bir vazifani bajarishdan avval uni 
rejalashtiradi. Strategiya ham rejalashtirishga o’xshab ketadi, ammo strategiya 
kattaroq tushunchadir. Strategiya deganda, avvalambor, tanlangan yo’l 
tushuniladi, ya’ni korxona o’z faoliyatini, kelajakni o’ylab, kelajakdagi daromadini
sarhisob qilib, bundan so’ng korxonasida qanday risklar borligini va ularning 
oldini olish yo’llarini ishlab chiqishi tushuniladi. 
Hozirda bizda juda oz korxonalarda bunday rejalashtirishlar, strategiyani tanlash 
olib boriladi. Chunki, murakkab bozor sharoitida kelajakni o’ylab aniq bir ishni 
amalga oshirish juda qiyinligi sababli korxona rahbarlari bunday strategiyalar 
tanlashmaydi va to’g’ridan-to’g’ri faoliyat olib boriladi. Bozorning tez-tez o’zgarib
turishi va boshqa bir qancha omillar ta’sirida, hatto, eng yirik tashkilotlar ham reja 
tuzmaydilar, strategiya tanlamaydilar. Ammo, faoliyatni rejalashtirish juda ko’p 
foyda keltiradi. Buyuk iqtisodchi Melvil Branch strategiya to’g’risida shunday 
fikrlar bildiradi: strategiya korxona rahbarlarining faoliyatlar istiqbolini ko’ra 
bilishini, korxona tomonidan tanlangan qarorlar aniqligini, korxona faoliyati 
yo’nalishini aniq tanlashni (ham siyosiy, ham iqtisodiy), kelajakdagi risklarni ko’ra
bilishni anglatadi. 
Loyiha strategiyasini tuzishda quyidagi to’rt elementga ko’proq e’tibor qaratmoq 
lozim. Bular: 
- geografik joy; 
- bozor hissasi; 
- «mahsulot-bozor» aloqasi; 
- raqobat va bozor mukammallashuvi. 
Strategiyaning geografik jihati 
Mahsulotning raqobatbardoshligini baholash uchun korxona o’ziga qulay bozorni 
va patensial iste’molchilari bor bo’lgan hududni tanlashi lozim. Masalan: 
28 fotoapparat, televizor va elektron kalkulyatorlar kabi mahslotlar bozori raqobatli 
bozorlardan hisoblanadi. Xalqaro raqobat strategiyasini ishlab chiqishda muhimdir.
Faoliyatning geografik o’rnini, vaziyatni baholash asosida TIAni tuzishda bir 
nechta strategik alternativlar ko’rib chiqiladi. Bu alternativ strategiyalar aniq bir 
mahsulotga hamda mintaqaviy va lokal bozorlar shuningdek, milliy va xalqaro 
bozorlar uchun aniqlanadi. Bunday mintaqalar ya’ni eksprot uchun qulay joylar 
tanlangandan so’ng, bir necha alternativlar ichidan eng mukammali tanlanadi va 
TIA tuziladi. 
Bozor hissasi va boshlang’ich strategiya 
Bu strategiyaning maqsadli yo’nalishidir. Chunki, har bir korxonaning maqsadi 
bozorga o’rnashib olish. Investitsion loyiha uchun uzoq muddatli bozorni hamda 
bozor hissasini va bozor sigmentini aniqlash zarur. Umuman olganda, daromad 
bozor hissasiga bog’liq holda o’zgarib boradi. 
Bozordagi kichkina joy ham daromadli bo’lishi mumkin. Bu o’z o’rnida 
iste’molchilar hamda kamharajatlilikka bog’liq. Sotuv hajmi va bozor hissasining 
oshishi o’z o’rnida investitsion, ishlab chiqarish hamda marketing harajatlarini 
oshirib boradi. Bunday harajatlarni qoplash hamda daromad olish maqsadida 
kompaniyalar bozordagi o’rnini kattalashtirish (kengaytirish) hamda marketing 
elementlari (narxga skidga qilish, reklama, yetkazib berish)ni hisobidan daromad 
olishlari mumkin. Ammo, har bir bozorning individual xususiyati mavjud, shu 
jihatdan, TIA tuzilganda daromadlilik va bozor hissasi orasidagi bog’liqlikning xar
bir variantini sinchiklab tahlil qilish kerak. 
Loyiha strategiyasini aniqlash 
Loyiha strategiyasini aniqlashda uchta asosiy konseptual muammolar o’rganib 
chiqilishi lozim. Loyiha strategiyasini tuzishda hamma vaqt bozor segmentatsiyasi 
ham aniqlanishi asosiy o’rinda turadi. 
Loyiha strategiyasi tanlanganda, TIAni tuzish bir nechta alternativlarni ham ko’rib 
chiqish lozim. Bunday alternativlarni baholashda quyidagi savollarga e’tibor 
qaratish kerak. 
 birinchi navbatda, TIA uchun qo’yilgan muammolarni bu alternativlar qaysi
pog’onada va qay darajada bajara oladi. 
 alternativ  strategiyalar  moliyasi  qanday  ahvolda  (daromadlilik,  investitsion
kapital uchun daromad). 
 qanday  xavflar  bu  alternativ-strategiyalarga  ta’sir  etishi  mumkin.  (siyosiy,
ekologik, moliyaviy va boshqalar). 
29 Bu alternativlar asosida ularning eng mukammali tanlanib, TIAni tuzishda eng 
maqbul variantdan foydalaniladi. 
 
 
2.2. Loyiha bo’yicha investitsiya strategiyasini ishlab chiqish tamoyillari va 
bosqichlari  
Investitsion strategiyalar uzoq davomli jarayonlarni o’zida aks ettiradi va shu bilan
birgalikda belgilangan istiqbollarda amal qilishi kerak. Ushbu istiqbolli 
mo’ljallangan faoliyat yo’nalish shakli o’zida investitsion strategiyalarni ishlab 
chiqish jarayonini aks ettiradi. Kompaniya faoliyatining strategiyasi va investitsion
strategiyalari tushunchalari iqtisodiy nazariyaga bundan 40 yillar ilgari kirib 
kelgan. Buning asosiy sababchisi jamiyat qarashlarining rivojlanishi va ilmiy 
texnika rivojidir. Shunday qilib, investitsiya strategiyasi deganda , uzoq muddatli 
investitsiya faoliyati maqsadlarini tashkil etish tizimi va bu maqsadga erishish 
uchun samarali yo’lni tanlash tushuniladi. 
Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda strategik faoliyat terminiga nisbatan 2 xil 
yo’nalish mavjud. 
Birinchi yo’nalish namoyondalari uni uzoqqa mo’ljallangan maqsad tizimi va 
undagi istiqbolga erishish jarayoni sifatida, ikkinchisi esa, buni huddi qaror qabul 
qilish uchun qoidalar to’plami sifatida, o’z faoliyatini tartibga soladigan yoki o’z 
maqsadiga erishish vositasi deb hisoblaydilar 1
. Mantiqan o’ylab qaraganda 
strategiya uzoqqa mo’ljallangan va belgilangan maqsadlar shuningdek, istiqbol 
yo’llarini ishlab chiqish shu bilan birgalikda amalga oshirish jarayonidir. 
Investitsion strategiya bu uzoqqa mo’ljallangan investitsion faoliyat tizimi va 
samarali yo’llarini tanlashdir. 
Kompaniyalarning investitsion faoliyatdagi strategik boshqaruv, shuningdek, uning
investitsion strategiyasini ishlab chiqish jarayoni ushbu investitsion kompaniya 
portfelidagi boshqaruv taktik faoliyat yo’nalishi jarayoniga aniqlik kiritishni o’z 
ichiga oladi. 
Investitsion portfel investitsion strategiyadan o’zining o’rta muddatli boshqaruv 
jarayoni bilan farq qiladi. O’z o’rnida investitsion faoliyatning boshqaruv taktika 
jarayoni, loyiha va alohida investitsion dasturlar amalga oshirishning tezkor 
1 Ансофф И. Стратегическое управление – М,Экономика, 1989, с 68-69. 
30 boshqaruvida asosiy hisoblanadi. Xullas investitsion strategiyani ishlab chiqish 
kompaniyalar investitsion faoliyatini boshqaruv jarayonining birinchi pog’onasi 
hisoblanadi. Investitsion strategiya asosiy bir faktor sifatida kompaniyaning 
iqtisodiy rivojlanish strategiyasida samarali yo’nalish hisoblanadi. Kompaniyaning
investitsion strategiyasini tuzish jarayoni bir qancha etaplarda amalga oshiriladi. 
(2.1-rasm). 
Dastlabki bosqich uni tuzishdagi umumiy muddatni belgilash hisoblanadi. Bu 
muddat qator shartlardan kelib chiqadi. Asosiy sharti bo’lib investitsiya bozoridagi
iqtisodiy yo’nalishlarni oldindan aytib borish hisoblanadi. 
Keyingi shart kompaniya qabul qilgan iqtisodiy strategiyaning davomliligidir. 
U belgilangan yo’nalishdan chiqmaydi va bo’ysinuvchilik xarakteriga ega bo’ladi. 
Yana bir shartlardan biri uning ma’lum bir sohaga mansubligidir va oxirgi shart 
kompaniyaning hajmi hisoblanadi. 
Ikkinchi bosqich investitsion strategiyasining maqsadini belgilash. Bu tizimning 
umumiy iqtisodiy maqsadidan kelib chiqadi. 
 
 
2.1-rasm. Firma investitsion strategiyasini tuzish jarayoni asosiy bosqichlari 
 
 
Uchinchi bosqich investitsion faoliyat strategiyasini amalga oshirishning samarali 
yo’llarini ishlab chiqish. Bu 2-yo’nalishda o’z aksini topadi: 
31Investitsion faoliyat strategik 
y
o‘ nalishini ishlab chiqish   
Investitsion strategiya tuzish davrin i belgilash 
Investitsion faoliyat strategik maqsadini tuzish 
 
Investitsion faoliyat strategik maqsadini amalga 
oshirishning samaraliroq y
o‘ llarini ishlab chiqish 
Investitsion strategiyani amalga oshirish davrini 
aniqlashtirish 
Ishlab  chiqilgan  inves titsion  strategiyani  baholash Investitsion resurslar tuzish 
strategiyasini ishlab chiqi sh   1. Investitsion faoliyat strategiya yo’nalishini ishlab chiqish. 
2. Investitsion resurslar strategiyasini ishlab chiqish hisoblanadi. 
Bu bosqich juda murakkab hisoblanib, u keyingi taqsimotlarni to’laligicha qamrab 
oladi. 
To’rtinchi bosqich investitsion strategiyani amalga oshirish muddatlarini oshirish 
muddatlari aniqlashtirish. Bu vaqtlardagi ichki va tashqi sintranizatsiyadan iborat 
bo’ladi. 
a) tashqi  sintranizatsiya  kompaniyaning  umumiy  iqtisodiy  strategiya
yo’nalishi 
bilan investitsion strategiyani amalga oshirish vaqtidagi moslashuvni bildiradi. 
b) ichki  sintranizatsiya  alohida  yo’nalishdagi  investitsiyalarni  o’zaro
amalga 
oshirish vaqtidagi muvofiqlikni o’z ichiga oladi. 
1. Korxonaning investitsiya strategiyasining,  korxona umumiy iqtisodiy
rivojlanishi bilan muvofiqligi. 
2. Investitsiya  strategiyasining  ichki  balanslanganligi,  ya’ni  investitsiya
faoliyatining  ayrim  strategik  yo’nalish  va  maqsadlarning  bir-biriga  mosligi
va ularni ketma-ket amalga oshirish mumkinligi. 
3. Investitsiya  strategiyasining  tashqi  muhit  bilan  bog’liqligi.  Bu
bog’liqlik investitsiya tashqi strategiyasini amalga oshirishda mamlakatdagi
investitsion muhit va iqtisodiy rivojlanishining ta’sirida ko’rinadi. 
4. Korxona  investitsiya  strategiyasining  amalga  oshirishda  mavjud
resurslar  potensialini  hisobga  olgan  holda  baholash.  Bunda  asosiy  e’tibor
korxonaning  o’z  mablag’i  hisobidan  investitsiya   strategiyasini  amalga
oshirish ko’zda tutiladi. 
5. Korxona  investitsiya  strategiyasini  amalga  oshirishda  mavjud
resurslarni baholash. 
6. Korxona  investitsiya  strategiyasining  natijalarini   baholash.  Kunda
korxonaning  investitsiya  strategiyasini  amalga oshirish natijasida olingan
32 natijalar   tahlil  qilinadi,  ya’ni   korxona  mavqeining  o’sishi,  korxona
hodimlari mehnat sharoitlarining yaxshilanishi, korxona mijozlariga xizmat
ko’rsatishning yaxshilanishi va boshqalar. 
Shunday qilib korxona investitsiya strategiyasining ishlab chiqish, korxonani 
samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda, korxona rivojlanishi, uning ichki va 
tashqi faktorlarga ta’sirini moslashtirishda asosiy rol o’ynaydi. Loyiha bo’yicha 
investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish strategik rejalashtirish funksiyalari 
asosida amalga oshiriladi. Strategik rejalashtirish xo’jalik faoliyatida boshqaruv 
qarorlari uchun asos bo’lib xizmat qiluvchi vosita hisoblanadi. Uning asosiy 
vazifasi – korxona hayotiy faoliyati uchun zarur bo’lgan yangilik va tashkiliy 
o’zgarishlarni ta’minlashdan iborat. 
Jarayon sifatida strategik rejalashtirish o’zi ishlab chiqarishiga 4 xil faoliyatni 
qamrab oladi. Ularga quyidagilar kiradi: rasurslar taqsimoti; tashqi muhitga 
moslashish; ishlab chiqarishni muvofiqlashtirish va tartibga solish; tashkiliy 
o’zgarishlar. 
 
1. Rasurslar  taqsimoti .  Ushbu  jarayon  moddiy,  moliyaviy,  mehnat,
axborot  va  boshqa  rasurslar  taqsimotini  qamrab  oladi.  Korxonaning
shakllanish  strategiyasi  nafaqat  biznesni  kengaytirish,  bozor  talabini
qondirish,  balki  rasurslardan  samarali  foydalanish,  ishlab  chiqarish
xarajatlarini muntazam kamaytirib borish orqali ham mustahkamlanadi. Shu
bois  biznesning  turli  sohalari  o’rtasida  rasurslarni  samarali  taqsimlash,
ulardan  ratsional  foydalanish  yo’llarini  axtarish  strategik  rejalashtirishning
muhim funksiyasi hisoblanadi. 
33Strategik  rejalashtirish  funksiyalari 
Resurslar 
taqsimoti  Tashqi  muhitga 
moslashish  Muvofiqlashtirish  va 
tartibga  solish  Tashkiliy 
o‘zgarishlar 
 
2. 3 - rasm. Strategik rejalashtirish funksiya lari  2. Tashqi  muhitga  moslashish .  Moslashishni,  umuman  olganda,
korxonaning  o’zgaruvchan  bozor  sharoitlarida  faoliyat  olib  borishga
ko’nikuvi  sifatida  qabul  qilish  mumkin.  Bozor  muhiti  xo’jalik  yurituvchi
sub’ektlarga  nisbatan  doimo  maqbul  va  nomaqbul  shart-sharoitlarga
(ustunliklar  va  xavflarga)  ega  bo’ladi.  Bu  funksiyaning  vazifasi  -  korxona
xo’jalik mexanizmini ushbu shartlarga ko’niktirish, ya’ni raqobat kurashida
ustunliklardan  foydalanish  va  turli  xavf-xatarlarni  bartaraf  etishdan  iborat.
Ushbu  funksiyalar  korxonalarning  joriy  boshqaruvi  jarayonida  bajariladi.
Lekin,  tezkor  boshqaruv,  agar  raqobatga  doir  ustunliklar  va  to’siqlar
oldindan  ko’rilsa,  ya’ni  rejalashtirilsa,  samaradorlikka  erishadi.  Strategik
rejalashtirishning  vazifasi  korxonani  tashqi  muhitga  moslashtirish
mexanizmini yaratish orqali unga yangi, qulay imkoniyatlar taqdim etishdan
iborat. 
3. Ishlab  chiqarishni  muvofiqlashtirish  va  tartibga  solish.  Ushbu
funksiya firmaning strategik rejasida ko’zda tutilgan maqsadlariga erishishi
uchun  tarkibiy  o’zgarishlarni  (korxonalar,  ishlab  chiqarish,  sexlar)
kuchaytirishdan  iborat.  Korxona  strategiyasi  o’zaro  bog’liq  maqsad  va
vazifalarning  murakkab  tizimini  qamrab  oladi.  Shuning  uchun  strategik
rejaning  barcha  qismlari  resurslar,  tarkibiy  bo’linmalar  va  ijrochilar
o’rtasida  o’zaro  bog’liq  bo’lishi  shart.  Bu  bog’liqlik  rejalashtirish
ko’rsatkichlarini  shakllantirish  tizimi,  shuningdak,  korxona  boshqaruv
apparatida uyg’unlikka javob beruvchi bo’linma yoki ijrochining mavjudligi
bilan ta’minlanadi. Ichki ishlab chiqarish operatsiyalari muvofiqlashtirish va
tartibga solishning ob’ektlari hisoblanadi. 
4. Tashkiliy  o’zgarishlar.  Ushbu  faoliyat  tashkilotning  shunday
shakllanishini  nazarda  tutadiki,  bu  shakllanish  boshqaruvchi  xodimlarning
murakkab  ishini,  menejerlar  fikrlash  qobiliyatining  rivojlanishini,  strategik
rejalashtirishning  oldingi  tajribalari  hisobini  olib  borishni  ta’minlaydi.
Natijada, ushbu funksiya korxonada turli tashkiliy o’zgarishlarni o’tkazishda
34 namoyon  bo’ladi.  Ularga  boshqaruv  funksiyalari,  boshqaruv  apparati
ishchilari  vakolati  va  huquqlarini  qayta  taqsimlash;  strategik  reja  va
boshqalarda  ko’zda  tutilgan  maqsadlarga  erishuvga  ta’sir  etuvchi
rag’batlantirish  tizimini  yaratish  va  boshqalar  kiradi.  Ushbu  tashkiliy
o’zgarishlar  tashkiliy  strategik  bashorat  qilishning  natijasi  bo’lishi
muhimdir. 
 
 
Investitsiya faoliyatida strategik yo’nalishlarni ishlab chiqish, bu faoliyatni 
amalga oshirish siyosatiga asoslanadi. 
Korxona investitsiya faoliyatida strategik yo’nalishlarni ishlab chiqishda quyidagi
vazifalar hal qilinadi: 
1. Korxona  rivojlanishida  investitsiya   turlarining   o’zaro  nisbatini
aniqlash; 
2. Korxona investitsion faoliyatining tarmoq yo’nalishini belgilash; 
3. Investitsiya faolyatining hududlar yo’nalishi belgilash. 
Korxona rivojlanishida investitsiya turlarining o’zaro nisbatini aniqlash, bu 
korxona faolyati funksional yo’nalishi bilan o’zaro bog’liq. Ko’p xollarda 
investorlar o’zlarining investitsion faoliyatini fond bozorida amalga oshiradilar. 
Bunda investorlar uchun qimmatli qog’ozlar bozorida o’z mablag’larini 
investitsiya qilish yaxshi samara berishi mumkin. Ularning uzoqqa mo’ljallangan 
investitsion faoliyatining asosiy shakli aksiya, obligatsiyalar va boshqa xil 
qimmatli qog’ozlar bo’lishi mumkin. 
Bu vaqtda ba’zi bir korxonalar (investorlar) real investitsiyalarga mablag’lar 
sarflashni o’zlari uchun maqsad qilib qo’yishadi. Bu esa kelajakda korxona asosiy 
fondlarini yangilash, texnik qayta jixozlash bilan yangi raqobatbardosh 
mahsulotlar ishlab chiqarishga zamin yaratadi. 
Bu esa korxonaning yangi tovar va hududiy bozorlarga kirishga imkon 
beradi. 
Bunday korxonalarning moliyaviy investitsiya faoliyatidagi ishtirokini qisqa 
muddatli, ya’ni vaqtinchalik bo’sh mablag’larini bu investitsiya turiga qisqa 
muddatli yo’naltirish yoki ma’lum bir korxona moliya-xo’jalik faoliyati ustidan 
nazorat o’rnatishga yo’naltirilgan bo’ladi. 
35 Korxona rivojlanishida investitsiya turlarining o’zaro nisbati, kompaniya yoki 
korxona hayotiy sikl bosqichlariga bog’liq bo’ladi. 
Iqtisodiyotning umumiy holati barqaror bo’lmaganda, inflyatsiya darajasi yuqori 
bo’lsa, soliq siyosati doimo o’zgarib tursa, unda real investitsiyalar samaradorligi 
keskin kamayib ketadi va shu bilan birga investitsion risk oshib ketadi. Bunday 
holatda qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar samarali hisoblanadi.(shu shart 
bilanki, agar bu investitsiyadan olingan daromad darajasi, inflyatsiya darajasidan 
yuqori bo’lsa). 
Bu shartlarni hisobga olgan holda korxona investitsion strategiyasi har bir 
bosqichi bo’yicha investitsiya turlarining o’zaro nisbati differensiyalanib turadi. 
Korxona yoki kompaniya investitsion faoliyatining tarmoq yo’nalishini belgilash 
investitsiya strategiyasini ishlab chiqishning eng qiyin va og’ir vazifasi 
hisoblanadi. 
Korxonaning investitsiya faoliyatini, uning umumiqtisodiy rivojlanish strategiyasi 
bilan bog’liqlikda bosqichma-bosqich olib borishni taqazo etadi. 
Birinchi bosqichda, investitsiya faoliyatining tarmoq konsentratsiyasi 
(markazlashuvi) yoki diversifikatsiyasi maqsadliligi ko’rib chiqiladi. 
Qoidaga ko’ra korxona investitsiya faoliyatinig boshlang’ich bosqichi investor 
uchun yaxshi tanish bo’lgan bir tarmoqqa konsentratsiya qilish bilan bog’liq 
bo’ladi. Ko’pgina G’arb davlatlari kompaniyalari amaliyoti shuni ko’rsatadiki, ular
o’z strategiyasi yo’nalishlarini ko’p tarmoqli emas, balki bir tarmoqqa 
konsentratsiya qilish orqali boshlang’ich yaxshi samaraga erishganlar. Ko’p 
xollarda kompaniyalar o’z investitsion faoliyatini ilk marta amalga oshirishda  
bir tarmoq bo’yicha barcha resurslarini konsentratsiya qilishmoqda, ya’ni xozirgi
kunda ko’p korxonalar kompyuter texnikalar ishlab chiqarish, kompyuter 
dasturlari yaratishga sarf etmoqdalar. Lekin, shuni unutmaslik kerakki, bunday 
investitsion faoliyat strategiyasi korxonani bankrot holatiga olib kelishi mumkin. 
Shuning uchun ko’p xollarda kompaniyalar o’z investitsion strategiyasi 
yo’nalishlarini ishlab chiqishda, investitsiya faoliyatini tarmoqlar bo’yicha 
diversifikatsiya qilib beradilar. 
Ba’zi yirik kompaniyalar investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida
strategik xo’jalik markazlari tuzmoqdalar. Bunday xo’jalik markazlari birinchi
marta AQShning “Djeneral Elektrik” kompaniyasida paydo bo’ldi. 
Kompaniya investitsion faoliyat strategiyasi yo’nalishlarini ishlab chiqishda, 
kompaniya investitsiya faoliyatining hududlari yo’nalishi ham hisobga olinadi. 
Chunki, bunday kompaniyalar iloji boricha yuqori riskli investitsion faoliyat olib 
bormaydilar. 
36 Kompaniyalar investitsion faoliyat strategiyasi hudud yo’nalishlarini ishlab 
chiqishda, mamlakat hududlari bo’yicha investitsiyalarni jalb etish bo’yicha 
shartsharoitlar hisobga olinadi. 
Investitsion faoliyat yo’nalishlarini hududiy belgilash. Bu 2 (ikki) shart bilan 
bog’liq. Birinchi shart kompaniya xajmi hisoblanadi. Bu kompaniya o’z faoliyatini
investorlar yashab turgan hududda (bir hudud doirasida) amalga oshirishi 
tushuniladi. 
Ikkinchi sharti kompaniya faoliyatining davomiyligi hisoblanadi, ya’ni kompaniya 
o’z faoliyatini 1 ta hududda amalga oshira turib, uni ko’zda tutgan maqsadini 
uzoqqa mo’ljallanganligi tushunish mumkin bo’ladi, ya’ni bir hududda uzoqroq 
faoliyat yuritish hisoblanadi. Bu esa o’z navbatida kompaniyaning investitsion va 
xo’jalik faoliyati yo’nalishlari samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. 
Investitsion faoliyatning tarmoq yo’nalishlarini belgilash jarayoni har bir tarmoq 
rivojlanish prognozlari bahosini olgan holda investitsion faoliyatini diversifikatsiya
qilish hisoblanadi. 
Umumiy hajmdagi investitsion resurslariga ehtiyojlarni prognozlash quyidagi 
ketma-ketlikda amalga oshiriladi: 
 Birinchi bosqichda real investitsiyalar uchun zarur moliyaviy mablag’lar hajmi 
aniqlanadi. Yangi qurilish ob’ektlari qiymati qurilishdagi haqiqatdagi xarajatlar 
bo’yicha aniqlanadi (inflyatsiya omillari hisobi bilan) va u quyidagi formula orqali 
hisoblanadi. 
KV
N = M * U
KV + P,   
 
KV
N – yangi ob’ekt qurilishi uchun umumiy kapital qo’yilmasiga talab; 
M – qurilish birligi yoki mos ishlab chiqarish ob’ektlari quvvatliligi birligi (m, m 3
 
va h.k.); 
U
KV – mazkur quvvatlilik birligiga ketadigan o’rtacha xarajat 
summasi; P – ob’ekt qurilishi bilan bog’liq qo’shimcha xarajatlar. 
Yangi qurilish ob’ektlari qiymati bilan birga, uning aylanma aktivlariga ham 
qo’yilmalarni ko’rib chiqish kerak. 
Yangi ob’ektni ishga tushirish bilan bog’liq investitsion resurslar quyidagicha 
aniqlanadi. 
Pir    KV U N
OF 100  ,  
37 
bu yerda: P
ir – yangi ob’ektni qurish va ishga tushirishda investitsion resurslarga 
umumiy talab; KV
N – yangi ob’ektni qurish va texnik jihozlash uchun umumiy 
kapital qo’yilmalarga talab; U
OF – shu tarmoqdagi korxona aktivlar umumiy 
summasidagi asosiy fondlarning solishtirma og’irligi. 
Harakatdagi kompaniya (korxona)ni sotib olish qiymati quyidagi usullar 
yordamida aniqlanadi: 
a) Sof balans qiymati asosida, bunday baholash tamoyili kompaniya umumiy 
aktivlar balans qiymatidan uning majburiyatlarini chegirishga asoslangan. Uni 
quyidagi formula bilan aniqlash mumkin: 
 
S
b = OF + NA + Z + F + KV + NS * K
i ,  
 
bu yerda: S
b – kompaniya (korxona) sof balans qiymati; OF – kompaniya 
indekslashgan asosiy fondlarining qoldiq qiymati; NA – nomoddiy aktivlar 
summasi; Z – material aylanma fondlari zahiralarining qoldiq qiymati bo’yicha 
summasi; F – kompaniya barcha shaklida moliyaviy resurslaridan uning 
qarzdorligi ayrilgandagi summasi; NS – tugallanmagan qurilish; K
i – asosiy 
fondlarni indekslash koeffitsienti. 
b) Foyda asosida, bunday baholash tamoyili keyingi yillarda olingan o’rtacha yillik
foyda real summasi va investitsiyaning o’rtacha foyda me’yori asosida aniqlanadi. 
Soddalashgan hisob-kitobi quyidagi formula bilan hisoblanadi: P S
SK   N 
P  , 
bu yerda: S
K – foyda miqdori asosidagi korxona qiymati; P
S – o’rtacha yillik 
foyda real summasi; N
P – investitsiya o’rtacha foydalilik me’yori. 
Ikkinchi bosqichda moliyaviy investitsiyalarni amalga oshirish uchun zarur 
bo’lgan investitsion resurslarga ehtiyoj prognozi aniqlanadi. 
Buning hisob-kitobi, prognozlashtirilayotgan davrda investitsiya shakllari nisbatiga
asoslangan va u quyidagi formula bilan hisoblanadi: 
IR
IRF   RU 
R U F ,  
bu yerda: IR
F – moliyaviy investitsiyalarni amalga oshirish uchun investitsion 
resurslarga talab; IR
R – real investitsiyalarni amalga oshirish uchun investitsion 
38 resurslarga talab; U
F – prognoz davridagi moliyaviy investitsiyalarning solishtirma 
og’irligi; U
R – prognoz davridagi real investitsiyalarning solishtirma og’irligi. 
Har xil manbalar hisobiga investitsion resurslarni tashkil etish imkoniyatlarini 
o’rganish strategiyani ishlab chiqishning ikkinchi bosqichi hisoblanadi. 
Investitsion resurslar o’zlarini maxsus tovar sifatida namoyon etadi. 
Investitsiyalarini quyidagi guruhlarga ajratish qabul qilingan: 
1.  Investitsiya ob’ekti bo’yicha ajratiladi: 
- real (kapital ko’rinishidagi) investitsiyalar – bu ishlab chiqarishga qo’yilgan
uzoq muddatli mablag’, qoida bo’yicha, real aktivlarini sotib olish bilan bog’liq; 
- portfel  (inominal)  investitsiyalar  –  bu  qiymatli  qog’ozlarga  qo’yilgan
mablag’, boshqa korxonaga o’z mablag’ini kreditga berish hisobiga (pay) hissadir.
Portfel  investitsiyada  investorining  vazifasi  investitsion  portfelini  mukammal
boshqarish  va  shakllantirish,  qoida  bo’yicha,  qiymatli  qog’ozlarining  oldi-sotdi
jarayonini amalga oshirishdan iboratdir. Shunday qilib, investitsion portfel – qisqa
muddatli moliyaviy jarayondir; 
- intellektual  (aqliy,  ilmiy)  investitsiya  –  mablag’ini  kadrlar  tayyorlashga
qo’yish, kadrlar malakasini oshirish, qayta tayyorlash (insoniy kapital), reklamaga,
ilmiy  izlanishga  (innovatsiya),  ijtimoiy  sohaga  qo’yishdir.  Ularining  muhimligi
shundaki, investitsiya qo’yiladigan ob’ekt va samara beradigan ob’ekt bir-birlariga
vaqt bo’yicha  ham, makon bo’yicha ham mos kelmaydi, bu ularni rejalashtirish va
baholashini qiyinlashtiradi. 
39                Xulosa
Kurs ishining birinchi bob bo`yicha xulosani boshlashdan avval 
kichik ta‘rif kiritib ketishni lozim topdik. Ya‘ni unga ko`ra mamlakatni iqtisodiy 
rivojlantirish jarayonida ilmiy va nazariy asoslangan, barcha uchun tushunarli 
ishlarning hajmi qanchalik ko`payaversa, ushbu ishlarni amaliyotda ro`yobga 
chiqarish nisbatan osonroq tartibda amalga oshiriladi . ‖
Kurs ishining birinchi rejasi Iqtisodiyotga investitsiyalarini jalb 
qilish va boshqarishga bo`lgan yondashuvlar konsepsiyasi ga qaratilgan. Unga 	
‖
ko`ra butun dunyo mamlakatlarining olimlari ushbu konsepsiya ustida ko`plab 
ilmiy izlanishlar olib borgan. Ushbu izlanishlarni o`rgangan holda mamlakatga 
investitsiyalarni jalb qilish va boshqarish konsepsiyasining asosida quyidagi 
muhim yondashuvlar mavjud: 
- investitsion faoliyatni tanlash jarayoni sifatida ko`rib, investitsion 
resurslarni jalb qilish va asoslash hamda investitsiyalash mexanizmini investitsion 
faoliyatni amalga oshirish maqsadida foydalanish zarur; 
- investitsiyalarni jalb qilish va boshqarish obyektning investitsion 
jozibadorligini baholash bilan amalga oshiriladi; 
- turli xil tarmoqlarga investitsiyalarni jalb qilish va ularni boshqarishning 
usullari tanlanayotganda investitsiyalash jarayonida ishtirok etayotgan investorning 
manfaatlari mamlakatning manfaatlariga mos kelishini inobatga olish lozim; 
- hukumat tomonidan loyihalarni investitsiyalashda aholi va davlat 
olinadigan natijalardan manfaatdor bo‗lishi shu bilan birga ijtimoiy muammolarni 
40 hisobga olish talab etiladi. 
Turli xil adabiyotlarda keltirilgan investitsiyalarni jalb qilish va boshqarish 
haqidagi tushunchalar o`rin olgan. Unda jahon amaliyotida qo`llanilib kelayotgan 
investitsiyalarni jalb qilish odatiy va deyarli barchaga ma‘lum usullari, ya‘ni o`z- 
o`zini moliyalashtirish, ya‘ni faqat o`z mablag`lari hisobiga investitsiyalash; 
lizing;loyihaviy moliyalashtirish kabi yo‘nalishlar kiritilgan.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI 
 
1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O’zbekiston, 2017 yil.
2. O’zbekiston  Respublikasining  “Chet  el  investitsiyalari  to’g’risida”gi
Qonuni, 1998 yil 30 aprel, 609-I-son. 
3. O’zbekiston  Respublikasining  “Chet  ellik  investorlar  huquqlarining
kafolatlari  va  ularni  himoya  qilish  choralari  to’g’risida”gi  Qonuni,  1998  yil  30
aprel,  611-I-son.  4.  O’zbekiston  Respublikasining  “Investitsiya  faoliyati
to’g’risida”gi Qonuni. Yangi tahrir. 2014 yil 9 dekabr. 
5. O’zbekiston  Respublikasining  “Raqobat  to’g’risida”gi  Qonuni.  2012
yil 6 yanvar. 
6. O’zbekiston  Respublikasining  “Tadbirkorlik  faoliyati  erkinligining
kafolatlari to’g’risida”gi Qonuni. 2000 yil 25 may. 
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 28
апрелдаги  “Сертификатлаштириш  тартиботларини  ва  сифат  менежменти
тизимларини  жорий  этишни  такомиллаштиришга  доир  қўшимча
чоратадбирлар тўғрисида”ги 122-сонли Қарори. 
8. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  7  fevraldagi
“O’zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo’yicha  Harakatlar
strategiyasi  to’g’risida”gi  PF-4947-sonli  Farmoni,  O’zbekiston  Respublikasi
Qonun hujjatlari to’plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.  
9. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martdagi “Bank
xizmatlari  ommabopligini  oshirish  bo’yicha  qo’shimcha  chora-tadbirlar
to’g’risida”gi PQ-3620-son Qarori. // O’zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari
ma’lumotlari milliy bazasi, lex.uz. 
10. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2018  yil  7  maydagi
“Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini
takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi Qarori. 
41