Jahon moliyaviy muxiti barqarorligida xalqaro moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash masalalari

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ʻ OLIY TA’LIM , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
SIRTQI FAKULTET
“________________________________________________________” KAFEDRASI
“ _______________________________________________________________ ” fanidan
    
KURS ISHI
МАVZU:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Bajardi:____________ ______ _____________
Qabul qildi:____________________________
RO’ YXATGA OLINDI
“ ____ ” _______20 23 y.
№_________
Imzo _________ Kurs ishi himoya ga tavsiya
qilingan sana
“____” _______20 23 y.
Ilmiy rahbar __ ________
Imzo _______________
Kurs ishi himoya qilingan
sana
«____» _______202 3  y .
Baho « _____ » _________ ___________
( imzo )
_ _ _________
( imzo )
___________
( imzo ) Komissiya a’zolari :
__________________
_________________ _
_________________
TOSHKENT – 20 23 Jahon moliyaviy muxiti barqarorligida xalqaro
moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash masalalari
Reja:
1. Jahon moliyaviy muhiti va unda xalqaro moliyaviy xavfsizlik masalalari.
2. Globallashuv jarayonida moliyaviy xavfsizlikni kuchaytirishning zarurligi.
3. Moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash usullari.
4. Rivojlangan  davlatlarda  moliyaviy  xavfsizlikni  ta’minlash  va  mamlakatimizda
foydalanish yo’nalishlari.
Xulosa 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
2 Kirish
Kurs  ishi  mavzusining  dolzarbligi:  Jahon  tajribasi  ko'rsatib  turibdiki,  iqtisodiy
xavfsizlikni  ta'minlash  mamlakat  mustaqilligining  kafolati,  barqarorlik  va
jamiyatning samarali hayoti va muvaffaqiyatlarga erishish shartidir. Bu iqtisodiyot
jamiyat,  davlat  va  shaxs  faoliyatining  hayotiy  jihatlaridan  biri  ekanligi  bilan
izohlanadi  va  shuning  uchun  milliy  xavfsizlik  tushunchasi  iqtisodiyotning
hayotiyligini  baholamasdan  bo'sh  so'z  bo'ladi,  uning  mumkin  bo'lgan  tashqi  va
ichki tahdidlarga qarshi kuch. Shuning uchun iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash eng
muhim milliy ustuvorliklardan biridir.
Moliyaviy  xavfsizlik  -  bu  mamlakat,  mintaqa  yoki  korxonaning  iqtisodiy
xavfsizligining  muhim  tarkibiy  qismlaridan  biridir.  Moliyaviy  xavfsizlik  -
mamlakatning  mustaqil  moliyaviy-iqtisodiy  siyosatining  kafolati  bo'lib  xizmat
qiladi. Moliyaviy xavfsizlik chet  elga katta miqdordagi kapital  chiqib ketishining
oldini  olishda,  turli  darajadagi  davlat  idoralari  o'rtasida  milliy  byudjet  tizimining
resurslarini  taqsimlash  bo'yicha  ziddiyatlarning  oldini  olishda,  global  inqirozlar
ta'sirini  susaytirishda,  moliyaviy-iqtisodiy  parametrlarning  barqarorligini
ta'minlashda  namoyon  bo'ladi.  Moliyaviy  xavfsizlik  moliyaviy  jinoyatchilikning
oldini olishni nazarda tutadi. 
Kurs  ishining  maqsad  va  vazifalari:  Bugungi  kunda  texnologiyalarning
rivojlanishi  kibernetika  sohasining  rivojlanishiga,  bu  esa  global  moliyaviy
xavfsizlikka  talabni  oshishiga  ham  sabab  bo’ldi.  Buning  natijasida  yirik  moliya
muassasalariga hackerlar tomonidan hujumlar uyushtirib, oson pul topish mumkin
bo’lib qoldi.
Kelgusida  kiber  jinoyatchilar  xavfsizlik  tizimlarini  mustaqil  ravishda  o'rgana
oladigan  sun'iy  intellektdan  foydalanishni  boshlaydilar.2024  yilga  kelib,  kiber
jinoyatlardan  moliyaviy  yo'qotishlar  deyarli  70%  ga  etadi.  Juniper  Research
tadqiqotchilarining  fikriga  ko'ra,  zarar  har  yili  o'rtacha  11  foizga  oshadi  va  2024
yilga kelib 5 trillion dollardan oshadi. O'tgan yili mutaxassislar kiber jinoyatlardan
etkazilgan  zararni  3  trillion  dollarga  baholashgan.  Har  yili  kompaniyalar  tobora
3 ko'proq  raqamli  muhitga  bog'liq  bo'lib,  zarar  yetkazilishi  ma'lumotlarning
tarqalishi uchun qonun bo`yicha olinadigan jarimalar tufayli ortadi.
Vaqt  o'tishi  bilan  nafaqat  himoya  usullari  yaxshilanmoqda.  Tahlilchilar  kiber
jinoyatchilar  kelajakda  xavfsizlik  tizimlarini  mustaqil  o'rganishga  qodir  bo'lgan
sun'iy  intellektdan  foydalanishni  boshlashlari  haqida  ogohlantirmoqda.  So'nggi
yillarda  AI  texnologiyasi  kiber  tahdidlardan  himoya  qilish  uchun  faol
foydalanilmoqda.  Kiber  xavfsizlik  korporativ  madaniyatning  tobora  muhim
qismiga  aylanib  bormoqda,  ammo  bu  tendentsiya  kompyuter  tizimlari
foydalanuvchilari  orasida  keng  tarqalmadi.  Xodimlarni  kiberxavfsizlik  asoslariga
o'rgatish ushbu sohada xarajatlarni yanada samarali rejalashtirishga yordam beradi,
tahlilchilar  fikriga  ko'ra,  har  yili  atigi  8  foizga  o'sadi.Mutaxassislar,  shuningdek,
IT-kompaniyalar har doim inson omilini hisobga olishlari kerakligini ta'kidladilar,
chunki  tajovuzkorlar  ijtimoiy  muhandislik  usullaridan  faol  foydalanishda  davom
etmoqdalar. 1
Kurs  ishining  ob’ekti  va  predmeti:  Iqtisodiy  xavfsizlik  –  iqtisodiy  kategoriya
hisoblanadi.  U  iqtisodiyotning  barqaror  iqtisodiy  o’sish  ta’minlangan,  ijtimoiy
ehtiyojlar  optimal  darajada  qondirilgan,  ratsional  boshqarish  amalg  a  oshirilgan,
milliy  va  xalqaro  darajalarda  iqtisodiymanfaatlarning  himoyalangandagi  holatini
ifodalaydi. Iqtisodiy xavfsizlik milliy xavfsizlikning muhim tarkibiy qismi, uning
moddiyasosi  bo’lib  hisoblanadi.  Iqtisodiy  xavfsizlik  o’zining  ob’ekt  va
sub’ektlariga  ega  bo’lib,  uning  ob’ekti  deganda  mamlakatning  iqtisodiy  tizimi
hamda uni tashkil etuvchi elementlari tushuniladi.
 Kurs  ishining  nazariy-amaliy  ahamiyati:  Iqtisodiy  tahdidlar  iqtisodiy
rivojlanish  strategiyasiga  o'zgartirishlar,  tuzatishlar  kiritish,  uning  shaxs,  jamiyat
va  davlat  rivojiga  yo'naltirilgan  ustuvor  yo'nalishlarini  aniqlashtirish  zaruratini
tug'diradi.  Milliy  iqtisodiyot  ichki  va  tashqi  o'zgarishlarga  duch  keladi.  Dunyo
bo'ylab  kapitalning  erkin  harakati  sharoitida  mamlakatlarning  ilgari  milliy
ixtisoslashuv asosini tashkil etgan asosiy (tabiiy) va rivojlangan (masalan, yuqori
malakali  kadrlar)  ishlab  chiqarish  omillari  bilan  yaxshiroq  ta'minlanishiga
1
 https://www.securitylab.ru/news/500645.php
4 asoslangan  mamlakatlarning  afzalliklari  ularning  dolzarbligini  yo'qotish.
Zamonaviy  jahon  iqtisodiyotida  rivojlangan  ilmiy-texnik  va  iqtisodiy  salohiyatga
ega  bo'lgan  "dunyo"  va  ushbu  xususiyatlar  bo'yicha  sezilarli  darajada  orqada
qolayotgan  dunyo  "periferiyasi"  ni  tanlash  asosan  texnologik  mehnat  taqsimoti
o'rniga bo'linish bilan almashtirilganiga yordam beradi. hayot aylanishi printsipiga
muvofiq  mehnat.  Shu  bilan  birga,  "markaz"  mamlakatlari  ilmiy  izlanishlar  va
rivojlanish bosqichlarini birlashtirishga intilmoqda, bir tomondan, atrof-muhitdagi
zo'riqishning  pasayishiga,  aholining  turmush  darajasi  va  ma'lumotlarining
oshishiga hissa qo'shmoqda.
Kurs  ishining  tuzilishi  va  tarkibi:  Kurs  ishi  tarkibiy  jihatdan  kirish,  to’rt  bob,
xulosa  va  takliflar,  foydalanilgan  adabiyotlar  ro’yxatidan  iborat.  Ish  matni  41
sahifadan iborat bo’lib, 1 ta jadval va 3ta diagrammani o’z ichiga olgan.
1.Jahon moliyaviy muhiti va unda xalqaro moliyaviy xavfsizlik masalalari.
Jahon  iqtisodiyotining  tizim  sifatidagi  faoliyati  tovarlar,  xizmatlar  va
ishlabchiqarish  omillarining  harakati  bilan  bog’liq.  Ushbu  bog’liqlik  asosida
xalqaro moliya munosabatlari yuzaga keladi.
Jahon moliya tizimidagi munosabatlar bu xalqaro moliya bozori ishtirokchisi
bo’lgan  shaxsning  qaroriga  muvofiq  tarzda  o’ziga  tegishli  bo’lgan  xorijiy
valyutalarning harakat jarayonini tavsiflovchi fundamental iqtisodiy kategoriyadir.
Jahon  iqtisodiyotida  ro’y bergan  boshqa  muhim  o’zgarishlar  ham  xalqaro moliya
munosabatlari  rivojlanishiga  ijobiy  va  salbiy  jihatdan  sezilarli  darajada  ta’sir
ko’rsatdi.  Ushbu  o’zgarishlar  jumlasiga,  jahon  va  hududiy  valyuta  tizimlaridagi
o’zgarishlar,  valyuta  tizimi  tamoyillarining  o’zgarishi,  qarzdorlik  inqirozlari,
mamlakatlar  tomonidan  iqtisodiy  integratsion  birlashmalarning  tuzilishi,  xalqaro
va mintaqaviy moliya tashkilotlarining vujudga kelishi, transmilliy korporatsiya va
banklar  faoliyatining  kengayishi,  jahonda  ro’y  bergan  moliyaviy-iqtisodiy
inqirozlarni  kiritish  mumkin.  Jahon  iqtisodiyotida  barqaror  iqtisodiy  o’sish  2016
yilning  o’rtalaridan  kuzatilgan  va  hozirgi  kunga  qadar  davom  etmoqda.  XVF
prognozlariga ko’ra 2018 yilda ham iqtisodiy o’sish kuzatilgan holda 2017 yildagi
ko’rsatkich  saqlanib  qoldi.  Lekin  bir  paytning  o’zida  iqtisodiy  o’sish  sur’atlari
5 muayyan  tebranishlarga  ega  bo’lishi  mumkin,  mazkur  tebranishlar  darajasi
yetakchi  mamlakatlar  iqtisodiyotidagi  holatga  bog’liq  bo’ladi.  Chunki,  ayrim
yetakchi mamlakatlar iqtisodiyoti rivojlanishning kutilishi mumkin bo’lgan yuqori
darajasiga erishdi. 
Bozor  iqtisodiyoti  shakllanayotgan  va  rivojlanayotgan  mamlakatlardan  ko’pgina
energiya  tashuvchilarni  eksport  qiluvchi  mamlakatlarda  o’sish  sur’atlari  neft
narxining  birmuncha  yuqoriligi  hisobidan  yaxshilangan,  lekin  o’sish  sur’atlari
Argentina,  Braziliya,  Eron  va  Turkiya  mamlakatlari  uchun  muayyan  omillar,
moliyaviy  sharoitlarning  yomonlashuvi,  geosiyosiy  keskinlik  va  neft  importi
xarajatlarining  oshishi  natijasida  sezilarli  darajada  pasaygan.  2018  yilda  jahon
moliya tizimida o’sish sur’atlari qayd etildi, lekin bir qator mamlakatlarda 2018 yil
oxirlarida  prognoz  qilingan  o’sish  sur’atlari  muayyan  omillar  ta’sirida  kutilgan
natijani  qayd  etmadi.  Rivojlanayotgan  mamlakatlarning  yuqori  iqtisodiy  faolligi
xomashyo  tovarlarining  eksport  narxlarini  oshishi  bilan  izohlanmoqda,  lekin  bu
uzoq muddatli istiqbolda o’zgaruvchan bo’lishi mumkin. O’sha rivojlanayotgan va
kam rivojlangan mamlakatlar aksincha yoqilg’i va qishloq xo’jaligi mahsulotlarini
sof  import  qiluvchilar  bo’lib  qolmoqdalar  va  buning  natijasida  neft  va  oziq-
ovqatlar  narxining  tebranishi  bilan  bog’liq  bo’lgan  qiyinchiliklarni  boshdan
kechirdilar.  Jahon  moliya  tizimidagi  xavfsizlik  darajasi  bevosita  ushbu  tizim
rivojlanishiga  sezilarli  ta’sir  ko’rsatish  imkoniga  ega  bo’lgan  iqtisodiyoti
rivojlangan mamlakatlardagi holatga bog’liq bo’ladi. Mazkur iqtisodiyoti jihatdan
rivojlangan  mamlakatlarda  yuzaga  keladigan  inqirozli  holatlar  nafaqat  hamkor
mamlakatlarga  balki,  butut  dunyo  moliya  tizimiga  o’zining  salbiy  ta’sirini
ko’rsatadi.  Xavfsizlik  muammolari  uzoq  muddatli  davr  mobaynida  birinchi
navbatda  harbiy-siyosiy  xavfsizlik  muammolari  sifatida  ko’pincha  so’zning  tor
ma’nosida talqin etilgan. Faqat XX asrning ikkinchi yarmi XXIning boshida qator
omillarning  ta’siri  ostida  xalqaro  moliyaviy  xavfsizlikni  ta’minlash  vazifasi
xalqaro  va  milliy  harbiy,  siyosiy  va  xavfsizlikning  boshqa  shakllarining  umumiy
masalalarida  mustaqil  yo’nalishga  aylangan.  Moliyaviy  xavfsizlik  tizimining
imkoniyati  uning  tuzilmaviy  tamoyillariga,  elementlarning  o’zaro  ta’sirga,
6 ishlatiladigan  vositalar  va  usullarga  bog’liq  bo’ladi.  Tashkiliy  tamoyillarni
aniqlash  va  shartsiz  bajarish  moliya-kredit  tizimining  xavfsizligini  ta’minlash
tizimini yaratish va samarali ishlashning muhim sharti hisoblanadi.
Moliyaviy  xavfsizlikni  ta’minlash  va  takomillashtirish  tizimi  quyidagi
tamoyillarga asoslangan bo’lishi kerak:
-  qonuniylik  (moliyaviy  xavfsizlikning  barcha  sub’ektlari  faoliyati  amaldagi
qonunchilik  bazasi  asosida,  huquqiy  normalarda  belgilangan  tartibda  va  tartibda
amalga oshirilishi kerak);
- munosiblik (tizimning barcha komponentlari aniq nazariy va metodologik asosga
asoslanishi kerak); 
- boshqariladigan (tizim strukturasi ierarxiyasining shartliligi, moliyaviy xavfsizlik
tizimiga  qo’yilgan  vazifalarning  murakkabligi  va  ahamiyatliligi,  ularning  ijrosi
bo’yicha so’zsiz va uzluksiz nazorat zaruriyati);
- tenglik va adolatlilik;
-  fuqarolarning  moliya  manfaatlarini  (huquqlarini)  ommaviy  ravishda  va  qo’pol
ravishda buzilishi jazosiz qolmasligi;
-moliyaviy xavfsizlik sohasidagi nizo va nizolarni hal etish mexanizmi;
- murakkablik (moliyaviy xavfsizlik tarkibiy qismlarining birortasi yo’qligini to’liq
qoplashi mumkin emas;
- makroiqtisodiy va mikro darajada moliyaviy manfaatlar muvozanatini ta’minlash;
- moliyaviy xavfsizlik sub’ektlarining barcha darajalarda o’zaro javobgarligi;
- moliyaviy xavfsizlik sohasida shaffoflik darajasini (davlat sirlarini hisobga olgan
holda) maksimal darajada ta’minlash;
– moliyaviy xavfsizlik sohasida davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlari va asosiy
yo’nalishlarini aniqlash;
– moliya-kredit sohasining asosiy mezonlari majmui uning xavfsizligini ta’minlash
nuqtai nazaridan mavjudligi;
– asosiy moliyaviy xavfsizlik ko’rsatkichlarining doimiy monitoringi.
Shu  bilan  birga,  bunday  holat  birinchi  navbatda  “moliyaviy  xavfsizlik”  va
“moliya-kredit  sohasining  xavfsizligi”  kategoriyalarini  aniqlaydi,  ikkinchisi  esa
7 birinchisining  ajralmas  qismi  hisoblanadi.  Yuqoridagilardan  kelib  chiqadigan
bo’lsak,  moliyaviy  xavfsizlik  tushunchasining  qanchalik  keng  ekanligini  ko’rish
mumkin  shuningdek,  moliya  izimining  iqtisodiy  tizim  sifatida  talqin  qilinishi
markazlashgan va markazlashtirilmagan fondlarni yaratish va ulardan foydalanish
jarayonida yuzaga keladigan munosabatlardir.
Bugungi kunda xalqaro moliyaviy muhit qanday?
Ba'zida makroiqtisodiy hodisalar ro'y berib, barcha xalqaro moliyaviy sharoitlarda
to'lqin  ta'sirini  keltirib  chiqaradi.  Hatto  bir  davlatda  biron  bir  voqea  yoki  hodisa
ro'y  bersa  ham,  ushbu  mamlakat  iqtisodiyotining  ta'siri  butun  dunyo  bozorlariga
o'tishi mumkin. Bu boshqa mamlakatlar ijobiy yoki salbiy voqea yuz bergan yoki
ochilish arafasida bo'lgan mamlakat uchun kreditor bo'lishlari bilan bog'liq bo'lishi
mumkin. Katta global iqtisodiyot yoki rivojlanayotgan bozorning ta'siri moliyaviy
muhitda  to'lqinni  keltirib  chiqarishi  mumkin,  bu  qarz  olish  xarajatlari,
transchegaraviy operatsiyalar va foyda olish imkoniyatlariga ta'sir qilishi mumkin. 
Xalqaro moliyaviy muhit butun dunyo bo'ylab iqtisodiyot yoki moliya bozorlarida
biznes yuritishning dastlabki shartidir. Bunga jiddiy bir narsa ta'sir qilishi mumkin,
masalan,  bir  mamlakat  qarzining  kreditga  layoqati.  Dunyo  bo'ylab  hukumatlar,
korporatsiyalar  va  boshqa  investorlar  foyda  olish  imkoniyatlari  paydo  bo'lganligi
sababli  tashqi  qarzni  olishda  ishtirok  etadilar.  Reyting  agentligi  tomonidan
mamlakat qarzining kamayishi ushbu mamlakatning qarz qiymatiga zarar etkazishi
va  defolt  yaqinlashishini  taxmin  qilishi  mumkin.  Ushbu  shartlar  bozorda  xavfli
qarzni  sotib  oluvchilarga  qaraganda  ko'proq  sotuvchilar  bo'lganida  yuzaga
keladigan sotishni boshlashi mumkin.
Xalqaro moliyaviy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lganidek, unga ham
ijobiy  ta'sir  ko'rsatishi  mumkin.  Jozibador  xalqaro  moliyaviy  muhit  -  bu
investitsiyalar  va  iqtisodiy  o'sish  pishgan  yoki  allaqachon  amalga  oshirilayotgan
muhit. Iqtisodiyot o'sganda, bu ko'proq infratuzilmani rivojlantirishga va ko'pincha
ko'proq  ish  o'rinlariga  ega  bo'lishga  olib  keladi.  Keyinchalik,  xalqaro
sarmoyadorlar  ushbu  o'sish  tashabbuslariga  foyda  olish  uchun  sarmoya  kiritish
imkoniyatini  tan  olishlari  mumkin,  korporatsiyalar  esa  sheriklik  aloqalarini
8 rivojlantirishi  yoki  chet  el  bozorlarida  yangi  joylarni  yaratishi  mumkin.  Ushbu
tadbirlarning barchasi yaxshi moliyaviy muhit yaratishi mumkin.
Dunyo  bo'ylab  fond  bozorlari  atrofidagi  xalqaro  moliyaviy  muhitda  bir
mamlakatning  ikkinchi  mamlakatga  munosabati  odatiy  hol  emas.  Dunyo  bo'ylab
turli  xil  vaqt  zonalari  bilan  savdo  sessiyalari  butun  dunyo  bo'ylab  kunning  turli
vaqtlarida  bo'lib  o'tadi.  Agar  sessiya  davomida  bir  mamlakatning  fond  bozori
kuchli sotuv bosimiga duch kelsa, bu fikr boshqa mamlakatda ushbu bozor savdo
qila  boshlaganda  savdo  yo'nalishiga  ta'sir  qilishi  mumkin.  Buni  bir  bozor  xatti-
harakatining ta'siri xalqaro darajadagi faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatganda, bozorni
yuqumli kasalligi bilan bog'lash mumkin.
   Jahon  moliyaviy  muhitining  globallashuv  mohiyati  va  harakatlantiruvchi
kuchlari.  Zamonaviy  jahon  iqtisodiy  tizimi  rivojlanishining  yetakchi
tendentsiyalaridan  biri  bu  globallashuv  bo'lib,  u  sifat  jihatidan  yangi
baynalmilallashuv  darajasidir  va  milliy  iqtisodiyot  va  jahon  iqtisodiyoti  o'rtasida
bevosita  aloqani  o'rnatishni  ta'minlaydi.  Iqtisodiy  globallashuv  xalqaro  savdo
hajmining  oshishi,  xalqaro  kapital  harakati,  xalqaro  mehnat  migratsiyasi  va  turli
mamlakatlar  sub'ektlari  o'rtasida  axborot  harakati  bilan  namoyon  bo'ladi.  XVF
mutaxassislari ushbu hodisani "tovar, xizmat va xalqaro kapital oqimlari bo'yicha
xalqaro operatsiyalar hajmi va xilma-xilligi oshishi natijasida, shuningdek, tobora
tezroq  va  keng  tarqalgan  diffuziya  tufayli  dunyo  mamlakatlarining  o'sib
borayotgan  iqtisodiy  o'zaro  bog'liqligi"  deb  ta'riflaydilar.  .  "  Iqtisodiy
globallashuvning  tarkibiy  qismlaridan  biri  sifatida  moliyaviy  globallashuv
kontseptsiyasining paydo bo'lishi so'nggi o'n yilliklarda xalqaro valyuta, kredit va
moliyaviy aloqalarning keskin o'sishi bilan bog'liq. Ushbu hodisa ko'p hollarda, bir
tomondan,  iqtisodiy  rivojlanishning  muhim  omili,  ikkinchi  tomondan,  global
miqyosda  moliyaviy  va  xususan,  valyuta  inqirozi  muammosining  kuchayishi
sifatida qaraladi. Moliyaviy globallashuv zaminidagi jarayonlar va ularning inqiroz
hodisalari  bilan  aloqasi  xorijiy  olimlar:  N.  Bordo,  P.  Bustelot,  K.  Garsiya,  B.
Eyxengrin, J. Kim, P. Messon, I. Olivye, K. asarlarida o'rganilgan. Okina, D. Cho,
I.  Shina,  Shirakava,  Sh.  Shiratsukiy  va  boshqalar.  Ko'pgina  tadqiqotlarda  jahon
9 moliyaviy  muhitining  globallashuvi  mamlakatlarning  xalqaro  kapital  oqimiga
bog'liqligini  kuchaytiradigan  hodisa  sifatida  qaraladi  va  shuning  uchun  valyuta
inqirozini  keltirib  chiqaradigan  kapitalning  to'satdan  chiqib  ketishiga  nisbatan
ko'proq  zaif  bo'lgan  mamlakatlar.  Shu  bilan  birga,  jahon  moliyaviy
globallashuvining ijobiy ta'siri ham qayd etilgan. Shu munosabat bilan moliyaviy
globallashuvning  ob'ektiv  mezonlardan  foydalangan  holda  kumulyativ  ta'sirini
aniqlash  muammosi  mavjud.  Moliyaviy  globallashuv  mohiyati  to'g'risida  yagona
nuqtai  nazar  mavjud  emas.  Bir  bayonotga  ko'ra,  moliyaviy  globallashuv  milliy
bozorlarning  izolyatsiyasini  yo'q  qilish  va  jahon  moliya  bozorining  alohida
segmentlari  o'rtasida  aloqalarni  shakllantirish  bilan  bog'liq.  Shu  bilan  birga,
moliyaviy globallashuvga, birinchidan, davlat, ikkinchidan, jarayon sifatida qarash
mumkin.  Boshqa  tomondan,  moliyaviy  globallashuvning  mohiyati  qayta
ishlanadigan axborotning printsipial jihatdan ancha murakkab oqimiga ega bo'lgan,
ishtirokchilarning  yangi  tarkibi  bilan  va  vazifalari  va  majburiyatlarining  mutlaqo
yangi  jadvaliga  ega  bo'lgan  yangi  global  qaror  qabul  qilish  mexanizmini
shakllantirishdan  iborat.  Birinchidan,  jamoaviy  dunyo  investorlari  tomonidan
qabul qilingan qarorlar ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy vaziyat
uchun katta ahamiyatga ega. 
Ikkinchidan,  jamoaviy  global  investor  qayta  ishlashi  kerak  bo'lgan  ma'lumotlar
miqdori  keskin  o'sib  bormoqda.  Shu  sababli,  axborotni  qayta  ishlashdagi
murakkablik,  barcha  ma'lumotlarni  to'liq  tahlil  qilish  asosida  qarorni
almashtirishga  olib  keladi  -  xulosa  qilishning  prioriter  qoidalaridan  foydalangan
holda,  javobgarlikni  yuqori  ierarxik  darajalarga  o'tkazgan  holda,  oldingi  yoki
o'xshashlik  asosida  qaror.  har  doim  ham  institutlashtirilmagan,  lekin  o'z-o'zidan
tuzilgan).  Natijada,  global  kollektiv  investorning  umumiy  xatti-harakatlari
mantiqsiz bo'lib chiqishi mumkin, bu esa global moliyaviy resurslarni eng maqbul
taqsimlashga olib keladi.
Moliyaviy  globallashuv  ikki  asosiy  ko'rinishga  ega:  moliyaviy  aktivlar  savdosi
yoki  xalqaro  kapital  oqimlari;  moliyaviy  xizmatlar  savdosi  yoki  moliya
institutlarining  boshqa  mamlakatlar  bozorlariga  kirib  borishi.  Shuningdek,
10 moliyaviy  globallashuvning  namoyon  bo'lish  shakllari  sifatida  ular  foizlar  farqi
pasayishi  bilan  tavsiflangan  foizli  arbitraj  samaradorligining  oshishini
ta'kidlaydilar.
  So'nggi  o'n  yilliklarda  moliyaviy  globallashuvning  asosiy  harakatlantiruvchi
kuchlari:
-  milliy  moliya  institutlari  va  markazlarining  raqobatbardoshligini  kuchaytirish
maqsadida  valyuta  nazoratini  zaiflashtirish  va  moliyaviy  tartibga  solishni
kengaytirish;
- Bretton-Vuds pul tizimining qulashi va o'zgaruvchan valyuta kurslariga o'tish;
turli mamlakatlarda investitsiya qilingan kapitalning turli darajadagi rentabelligi; 
- kengroq mamlakatlarga sarmoya kiritish orqali risklarni diversifikatsiya qilishga
intilgan institutsional investorlarning roli ortib bormoqda; 
-  aloqa  texnologiyalari  va  axborotni  qayta  ishlashning  jadal  rivojlanishi,  aloqa
xarajatlarini kamaytirish;
- iqtisodiy globallashuvning boshqa jihatlari.
Jahon  moliyaviy  muhiti,  bugungi  kunda  oldindan  aytib  bo’lmaydigan  darajada
o’zgardi.
2. Globallashuv jarayonida moliyaviy xavfsizlikni kuchaytirishning
zarurligi.
Xalqaro  moliyaviy  xavfsizlik  muammolari  bo’yicha  iqtisodiy  tadqiqotlarda
keltirilgan yondoshuvlarni umumlashtirgan holda xalqaro moliya xavfsizlik tizimi
har bir mamlakatni yoki mamlakatlar guruhini quyidagi xavflardan himoya qilishi
kerak: 2
– jahon iqtisodiyotida bozor kuchlari faoliyati natijasida jahon iqtisodiy rivojlanish
sharoitlarining kutilmaganda yomonlashishi;
–  mamlakatlar  o’rtasida  o’zaro  kelishuvlarsiz  qabul  qilingan  tashqi  iqtisodiy
qarorlarning nomaqbul oqibati;
2
 Господарик Ю.П. Международная экономическая безопасность. – 3-е изд., стер. – М.: Университет 
«Синергия», 2016. - 416 с.;
11 – alohida mamlakatlar tomonidan puxta o’ylanmagan ichki iqtisodiy qarorlarning
salbiy oqibatlari;
– boshqa mamlakatlar tomonidan atayin qilinadigan iqtisodiy tajovuzkorlik;
–  transmilliy  jinoyatchilik  natijasida  yuzaga  keladigan  salbiy  global  va  milliy
iqtisodiy oqibatlar.
Yuqoridagi qayd etilganlardan xalqaro moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha
asosiy vazifalar yuzaga keladi: 
Birinchi vazifa jahon xo’jaligining barqarorligini qo’llab-quvvatlash, butun dunyo
mamlakatlari  farovonlik  darajasining  va  ishlab  chiqarishining  o’sishiga  imkon
beruvchi sharoitlarni yaratish, global bozorda kutilmagan tebranishlarni cheklash,
ularning  global  iqtisodiy  inqirozlar  ko’rinishida  avj  olishiga  yo’l  qo’ymaslik,
shuningdek inqirozlar oqibatini tezlik bilan bartaraf etish kabilardan iborat bo’ladi.
Birinchi vazifani bajarish global bozorda ikkita hodisani mujassamlashtirgan holda
murakkablashadi bir tomondan bozor mexanizmining jiddiy nobarqarorligi; boshqa
tomondan  milliy  suverentitetga  asoslangan  xalqaro  tizimning  tarixiy
shakllanganligi.  Agar  alohida  davlat  doirasida  bozor  mexanizmidagi
muammolarning va inqirozli holatlarning yuzaga kelishi davlat tomonidan bartaraf
etilishi  mumkin  bo’lsa,  butun  dunyo  miqyosida  bunday  imkoniyat
chegaralangandir. 
Ikkinchi vazifa iqtisodiy siyosatda o’zaro kelishuv asosida yoki birgalikda qarorlar
qabul  qilishning  u  yoki  bu  shakllarini  ishlab  chiqishdan  iborat  bo’ladi.  Har  bir
davlatning  yurisdiktsiya  sohasi  uning  chegaralari  bilan  chegaralanganligi  tufayli,
istalgan davlat global iqtisodiy jarayonlarga maqsadli ta’sir etish qobiliyatiga ega
bo’lmaydi.  Bundan  tashqari,  davlatlarning  individual  harakati  bir-biri  bilan
qarama-qarshilikda  namoyon  bo’ladi,  global  jarayonlar  esa,  milliy  iqtisodiyotlar
chegarasida  paydo  bo’ladi.  Bularning  barchasi  barqaror  rivojlanishni  ta’minlash
bo’yicha  davlatlarning  alohida,  shuningdek  mintaqaviy  darajada  hamkorlik
qilishini taqozo etadi. 
Xalqaro  moliyaviy  xavfsizlikni  ta’minlash  bo’yicha  uchinchi  vazifa  xalqaro
moliyaviy nizolarni oldini olish, milliy iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish uchun
12 foydalaniladigan  turli  savdo-siyosiy  vositalarni  qo’llash  tartiblarini  o’rnatish
kabilarni  o’z  ichiga  oladi.  Xalqaro  moliyaviy  nizolar  ichki  yoki  tashqi  iqtisodiy
muammolarni  tartibga  solish  bo’yicha  qarorlarni  alohida  mamlakat  qabul  qilishi
natijasida  yuzaga  kelishi  mumkin.  Bunda  muammolarni  hal  etish  usullari,
metodlari va maqsadlari boshqa mamlakatlarning manfaatlari bilan mos kelmagan
holda  iqtisodiy  nizoni  hamda  ularning  iqtisodiy  xavfsizligiga  tahdidlarni  yuzaga
keltirishi  mumkin.  Shuningdek,  ushbu  masalalarni  har  bir  davlat  tomonidan
alohida  hal  etishning  imkoni  bo’lmagan  holda  xalqaro  hamjamiyatning
birgalikdagi hamkorligini talab etadi. 
To’rtinchi  vazifa  umumiy  ko’rinishda  bitta  mamlakat  chegarasidan  chetga
chiquvchi  jinoyatchilik  sifatida  belgilanuvchi  transmilliy  jinoyatchilikka  qarshi
kurashishga yo’naltirilgan. Transmilliy iqtisodiy jinoyatchilik noqonuniy yo’l bilan
iqtisodiy foyda olishga intilishni chegaralaydi. O’zining amaliy jihatdan namoyon
bo’lishiga  ko’ra  transmilliy  jinoyatchilik  milliy  va  xalqaro  ko’lamda  g’arazli
maqsadlarda  jinoyatchilikning  alohida  xavfli  ko’rinishi  bilan  shug’ullanuvchi
birmuncha yirik, barqaror va boshqariladigan kriminal tuzilmalarning mavjudligida
yuzaga  keladi.  Korrupsiya  va  xalqaro  huquq  talablariga  bo’ysunmagan  holda
g’ayriqonuniy  yo’llardan  foydalanish  orqali  soliqlarni  to’lashdan  bo’yin  tovlash
kabi  iqtisodiy  jinoyatchilik  ko’rinishlari  jahon  iqtisodiyotiga  jiddiy  ta’sir
ko’rsatadi. 
13 1-rasm. Davlatlarning risklilik darajasi(Euromoney.com)
Xalqaro moliyaviy  xavfsizlik  tizimini  tashkil  etishning  asosiy  tamoyillari  sifatida
quyidagilarni keltirish mumkin: 3
–  iqtisodiy  va  ijtimoiy  rivojlanish  strategiyasini  har  bir  davlat  tomonidan  erkin
tanlash va amalga oshirish;
– jahon iqtisodiyoti globallashuvi jarayonida ishtirok etish shakllari va yo’llarining
xilma-hilligi  sharoitida  rivojlanish  modellarini  majburan  qabul  qilishdan  voz
kechish;
– insoniyatning global muammolarini hal etishga yo’naltirilganlik;
–  o’zining  iqtisodiy,  ishlab  chiqarish  va  demografik  salohiyati  hamda  tabiiy
resurslari ustidan davlat suverenitetini ta’minlash;
–  ishchi  kuchlari,  g’oyalar,  axborotlar,  kapital  harakati,  fan  va  savdo  sohasida
jahon hamjamiyati barcha mamlakatlarining o’zaro manfaaatli hamkorligi;
3
 Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. 
Основные направления правоохранительного сотрудничества государств. – M.: 
«Юстицинформ», 2015. – 592 c
14 –  davlatlarning  ular  tomonidan  o’tkazilayotgan  iqtisodiy  siyosat  oqibatlar
yuzasidan jahon hamjamiyati oldida javobgarligi;
–  jahon  hamjamiyatining  to’g’ridan-to’g’ri  ijozatisiz  iqtisodiy  blokada  va
sanktsiyalardan voz kechish;
– iqtisodiy muammolarni tinch yo’l bilan hal etish.
Yuqorida  keltirilgan  tamoyillarga  barcha  mamlakatlarning  rioya  qilishi  jahon
miqyosida  xalqaro  moliyaviy  xavfsizlik  tizimini  samarali  tashkil  etishga,
shuningdek  mamlakatlar  o’rtasidagi  moliyaviy  munosabatlarni  o’zaro  manfaatli
tarzda  yo’lga  qo’yishga  va  pirovardida  mamlakatlar  iqtisodiy  barqarorligining
oshishiga  imkon  yaratadi.  Shuningdek,  bugungi  kunda  jahon  geosiyosatida
geostrategik  kuchlar  muvozanatining  o’  zgarishi,  ko’  p  qutbli  markazlar  yuzaga
kelishi,  ular  orasidagi  raqobat  hamda  ayrim  davlatlarning  dunyo  hukmronligi
uchun  ochiqdan  —  ochiq  da’volari  yangi  mustaqil  davlatlarda  jamiyatni
erkinlashtirish  va  huquqiy  demokratik  davlat  qurish  jarayoniga,  milliy  va
mintaqaviy  xavfsizlikni  ta’minlashga  salbiy  ta’sir  ko’  rsatmoqda.  Ushbu
geosiyosiy raqobat oqibatida xalqaro xavfsizlikning yangi noan’anaviy tahdidlari:
xalqaro  terrorizm,  diniy  ekstremizm  va  fundamentalizm,  narkobiznes,  noqonuniy
qurol  savdosi,  separatizm  vujudga  kelishi  kuzatiladi.  Mazkur  tahdidlar  esa
zamonaviy  xalqaro  munosabatlar  tizimidagi  globallashuv  va  integratsiyalashuv
natijasida  kundan-kunga  milliy,  mintaqaviy  va  xalqaro  xavfsizlikka  xavf
solmoqda.  So’  nggi  davrlarga  kelib,  geosiyosiy  vaziyatning  o’  zgarishi  hamda
raqobat  kuchayishi  natijasida  yuqorida  ko’  rsatilgan  omillardan  tashqari,  ilgari
kuzatilmagan tahdidlar yuzaga kela boshladi. Ayrim g’ arb davlatlari tomonidan o’
z milliy manfaatlarini kengaytirishda «demokratiya eksporti» «ikkilamchi me’yor»
siyosiy  va  «axborot  huruji»  kabi  asosiy  vositaga  aylanmoqda.  Globallashuv
jarayonini bevosita axborot bilan bog’ liq ekanligini tushinish qiyin emas, albatta.
Shu o’ rinda rossiyalik olim A. Zinovevning «Globallashuv yangi jahon urushi. U
yangi tipdagi jahon urushi» degan ta’kidi kishini ancha sergak torttiradi. Yana bir
olim  A.  Parshev  esa  «Aslida  globallashuvning  asosiy  mazmuni  boshqa
mamlakatlarda ishlab chiqarilgan mahsulotning qo’ shimcha qiymatini dunyodagi
15 asosiy zahiralarni o’ zlashtirishdan iboratdir» deydi. Ochig’ i bu kabi farazlarning
mohiyatida  globallashuv  jarayoniga  qarshilik  ko’  rsatishdan  ko’  ra,  uning
zamiridagi «siyosiy o’ yin»larni fosh qilishga nisbatan norozilik yotibdi desak, to’
g’ ri bo’ lar edi.
Davlatning moliyaviy xavfsizligiga tahdidlarning ikki turi mavjud: ichki va tashqi
tahdidlar.  Tashqi  tahdidlarga  rivojlanayotgan  mamlakatlarning  dunyo
iqtisodiyotiga  kirishi  hisobiga  jahon  moliya  tizimining  o'sishi  va  kapital
massasining  o'sishi  kiradi.  Ichki  tahdidlarga  moliyaviy-iqtisodiy  siyosatning
noto'g'ri  bajarilishi,  boshqaruv  organlarining  xatolari  va  davlat  moliya  tizimi
rahbariyatidagi  suiste'molliklar  kiradi.  Mamlakatdagi  moliyaviy  xavfsizlik  bilan
bog'liq  muammolar  iqtisodiy  o'sishga  va  iqtisodiy  islohotlarga  to'sqinlik  qiladi,
savdo  va  tashqi  iqtisodiy  faoliyatning  rivojlanishiga  salbiy  ta'sir  qiladi,  byudjet,
moliya  va  sug'urta  sohalarining  rivojlanishiga  to'sqinlik  qiladi.  Moliyaviy
xavfsizlik iqtisodiy xavfsizlikning tarkibiy qismlaridan biridir.
Korxonaning  moliyaviy  xavfsizligi  deganda  tahdidlarning  oldini  olish  va
korxonaning  barqaror  ishlashini  yaratish  maqsadida  moliyaviy  resurslardan
samarali  foydalanish  shartlari  tushuniladi.  Moliyaviy  xavfsizlik  deganda
kompaniyaning  raqobatchilarning  salbiy  harakatlaridan  himoyani  ta'minlaydigan
shunday holati tushuniladi.
Moliyaviy xavfsizlik tizimining uchta segmenti mavjud: pul va valyuta, kredit va
bank, byudjet va soliq.
Korxonaning  moliyaviy  xavfsizligi  uning  moliyaviy  manfaatlariga  tahdidlarga
qarshi  turish  qobiliyati  bilan  tavsiflanadi.  Moliyaviy  xavfsizlik  korxonaning
moliyaviy holatining ma'lum ko'rsatkichlarini aks ettiradi. Korxonaning moliyaviy
xavfsizligi  tizimini  shakllantirish  uchun  tahdidlarni  to'g'ri  aniqlash  kerak.
Moliyaviy  xavfsizlik  tizimini  yaratish  samaradorligi  tahdidlar  darajasi  qanchalik
to'g'ri baholanishiga bog'liq.
Davlat xavfsizligining eng muhim elementi bu moliyaviy xavfsizlikdir.
Moliyaviy  xavfsizlik  tarkibida,  birinchidan,  iqtisodiyotning  jamiyat  hayotiy
manfaatlarini  himoya  qilishga  xizmat  qiladigan  qismi,  ikkinchidan,  aniqroq
16 shaklda,  xavfsizlikning  o'ziga  xos  funktsional  turlarini  ta'minlovchi  maxsus
iqtisodiyotlar  to'plami:  iqtisodiy,  siyosiy,  harbiy,  ekologik.  Oziq-ovqat,  energiya,
xom ashyo, texnologik, moliyaviy, pul va boshqa tarkibiy qismlar ko'rib chiqiladi
va baholanadi. Shuningdek, davlatning iqtisodiy xavfsizligini har qanday bashorat
qilinadigan  yoki  kutilgan  sharoitlarda  iqtisodiyotning  asosiy  parametrlarini
belgilangan  chegaralarda  tiklash  va  saqlashni  kafolatlaydigan  mexanizmlarga ega
bo'lgan  milliy  iqtisodiyotning  barqaror  dinamik  muvozanat  pozitsiyasi  deb
tushunish kerak. ichki va tashqi tasodifiy beqarorlashtiruvchi impulslar va xatarlar.
Iqtisodiy  xavfsizlik  -  bu  asosan  o'z  aholisining  hayotini,  shuningdek  kelajakda
mavjud  bo'lish  istiqbollarini  ta'minlashga  qodir  bo'lgan  jahon  iqtisodiy
munosabatlarining  sub'ekti  sifatida  davlatning  mohiyatini  belgilaydigan
poydevordir.  Iqtisodiy  manfaatlar  ularning  siyosiy  va  harbiy-siyosiy  manfaatlari
bilan  taqqoslaganda  ta'kidlanadi.  Davlatlararo  raqobat  tobora  ko'proq  iqtisodiyot
sohasiga  kirib  bormoqda  -  uning  ijtimoiy  hayotning  barcha  sohalarini
axborotlashtirish  va  kompyuterlashtirishni,  moddiy  va  nomoddiy  ishlab
chiqarishning  barqaror  va  mutanosib  o'sishini,  aholining  turmush  darajasining
yuqori  bo'lishini,  mablag'larning  to'planishi  va  samarali  ishlashini  ta'minlash
imkoniyatlari.  inson  kapitali  va  shu  asosda  davlatning  harbiy-siyosiy  qudrati  va
xalqaro  obro'sini  oshirish.  Zamonaviy  sharoitda  mamlakat  iqtisodiyoti  milliy
xavfsizlik iqtisodiyoti bo'lishi kerak. Iqtisodiy xavfsizlik milliy xavfsizlik tizimida
etakchi  rol  o'ynaydi,  chunki  har  qanday  xavfsizlik  tegishli  iqtisodiy  yordamga
muhtoj.
Iqtisodiy xavfsizlik darajasi quyidagi omillar bilan belgilanadi:
1. Mamlakatning geosiyosiy va iqtisodiy - geografik joylashuvi va shu bilan birga
ishlab  chiqaruvchi  kuchlarning  mamlakat  hududida  joylashishi,  shuningdek  ichki
va tashqi resurslardan foydalanish.
2.  Mamlakatning  iqtisodiy  va  harbiy-siyosiy  qudrati  va  uning  rivojlanishning
strategik muhim yo'nalishlarida jahon iqtisodiy tizimidagi raqobatbardosh mavqei.
17 3. Mamlakatning institutsional tizimining milliy xavfsizlik darajasi bog'liq bo'lgan
sanoat iqtisodiyoti tarmoqlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilganligi.
4.  Raqobatbardosh  ustunlikni  ta'minlovchi  tarmoqlar,  milliy  iqtisodiyot
korxonalariga nisbatan davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlari.
5.  YaIMning  tarmoq  va  mintaqaviy  tuzilishi  parametrlari,  milliy  xavfsizlikni
ta'minlash  uchun  milliy  iqtisodiyot  tarmoqlari  va  mamlakat  mintaqalarining
strategik ahamiyati.
6.  Fors-major  holatlarida  iqtisodiy  xavfsizlikni  ta'minlash  uchun  etarli  bo'lgan
birinchi va yuqori darajadagi strategik muhim moddiy boyliklarning zaxiralarining
mavjudligi.
Milliy xavfsizlikka tahdidlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlash kerak.
Iqtisodiy  xavfsizlikni  aniqlash  bo'yicha  qarashlarning  farqiga  qaramay,  aksariyat
tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, asosiy vazifa: atrof-muhit va milliy iqtisodiyotning
ichki holati ta'sirida yuzaga keladigan xavf omillari, xavf va tahdidlarni aniqlash va
bartaraf etish.
Iqtisodiy tahdidlar (xavf-xatarlar) - individual, ijtimoiy yoki tabiiy tizimga nisbatan
beqarorlikka  olib  kelishi  mumkin  bo'lgan,  ularga  zarar  etkazishda,
uyushmaganlikda yoki to'liq yo'q qilinishda bo'lishi mumkin bo'lgan haqiqiy yoki
potentsial kuchlar va omillarning mavjudligi va harakati.
Globallashuv  sharoitida  milliy  xavfsizlikni  ta'minlashning  jiddiy  muammosi,
shuningdek,  jahon  iqtisodiyotining  tsiklik  tabiati  tomonidan  yaratilgan  bo'lib,  bu
milliy  iqtisodiyotlarning  o'zaro  bog'liqligi  va  o'zaro  bog'liqligi  tobora  ortib
borayotgan  sharoitda  ularni  iqtisodiy  faoliyatning  ko'tarilish  va  pasayishlariga
sezgir  qiladi.  dunyoda.  Shunday  qilib,  vaqti-vaqti  bilan  yuzaga  keladigan  jahon
fond  bozoridagi  inqirozlar,  qoida  tariqasida,  barcha  rus  aktsiyalari  narxlarining
pasayishiga  olib  keladi.  Jahon  tovar  bozorlarining  kon'yunktura  mamlakatlariga
kelsak,  ularga  nisbatan  eng  keskin  munosabat,  ularning  farovonligi  cheklangan
tovarlarning jahon narxlari darajasiga bog'liq bo'lgan mamlakatlardir. Globallashuv
jarayonida  moliyaviy  xavfsizlikni  kuchaytirish  iqtisodiy  va  siyosiy  taranglik
davrida XXI asrning eng dolzarb masalalaridan biri bo’lib qolmoqda.
18 3.Moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash usullari.
Jahon inqirozi boshlanganidan o'n yildan ko'proq vaqt o'tgach, siyosatchilar global
moliyaviy  xavfsizlik  tarmog'i  samaradorligini  -  zaxiralarning  kombinatsiyasi,
markaziy bank almashinuvi liniyalari, mintaqaviy moliyaviy kelishuvlar va XVFni
muhokama  qilmoqdalar.  Ushbu  ustun  xalqaro  miqyosdagi  inqirozlarda  XVF
ko'magi  va  tashqi  zaxiralardan  foydalanish  samaradorligini  baholaydi.  Valyuta
inqirozi paytida XVF ko'magidan amalda foydalanish yordam beradi - bu dastgoh
dastlab  ishlab  chiqilgan  inqiroz  turi.  Zaxiralardan  foydalanish  cheklangan
samaradorlikka ega va faqat to'satdan to'xtash paytida. 
Global  inqiroz  boshlanganidan  beri  o'n  yildan  ko'proq  vaqt  o'tgach,  siyosatchilar
xalqaro  moliyaviy  me'morchilikning  ijobiy  tomonga  rivojlanganligini  muhokama
qilmoqdalar.  Yaqinda,  2018  yil  oktabr  oyida  xalqaro  boshqaruv  sohasida  yetuk
mutaxassislardan  iborat  "Mashhur  shaxslar  guruhi"  (EPG)  G20  ga  global
moliyaviy  boshqaruvni  qanday  isloh  qilish  bo'yicha  hisobot  berdi  (EPG  2018).
So'nggi  yillarda  G20  munozaralarida  tez-tez  tilga  olinadigan  asosiy
muammolardan biri shundaki, xalqaro moliyaviy me'morchilik ko'p qutbli bo'lib, u
ham "patchier" ga aylandi (Denbee va boshq. 2016, EPG 2018). 
Ko'pgina siyosatchilarning fikriga ko'ra, ushbu rivojlanish - masalan, stress paytida
foydalanish  uchun  zaxiralarni  to'plash  (Aizenman  va  Li  2008,  Aizenman  va  Sun
2012)  yoki  yangi  o'yinchilar  paydo  bo'lishi,  masalan,  mintaqaviy  moliyaviy
kelishuvlar  (RFA).  xavotirli,  chunki  global  inqiroz  sug'urtasining  ko'p  qutbli
elementlari  bilan  barcha  mamlakatlar  teng  qamrab  olinishi  mumkin  emas.  Bu
global  moliyaviy  xavfsizlik  tarmog'ini  yaratadi  -  zaxiralar,  markaziy  bank
almashinuvi  liniyalari,  mintaqaviy  moliyaviy  kelishuvlar  va  XVF  ma'lum
bo'lganidek - unchalik samarasiz yoki dalil shunday. 
Biroq,  bu  haqiqatan  ham  shundaymi  yoki  yo'qligini  baholash  oddiy  emas.  Biri
uchun,  inqirozdan  keyin  bir  makroiqtisodiy  natija  sabab  bo'ldi  yo'qmi  o'lchash
qiyin  tomonidan  global  moliyaviy  xavfsizlik  tarmog'ining  foydalanish  yoki
timsoliga  ega  bo'lsa-da,  uning  foydalanish.  Boshqa  tomondan,  global  moliyaviy
xavfsizlik  tarmog'ining  elementlari  turli  maqsadlar  uchun  ishlab  chiqilgan  va
19 shuning  uchun  ularning  samaradorligini  belgilangan  maqsadlarga  muvofiq
ravishda o'lchash kerak. Ular o'rnini bosuvchi yoki qo'shimcha sifatida ishlatilishi
mumkin.
Yaqinda  chop  etilgan  maqolada  4
 biz  ushbu  ikkita  qiyinchilikni  ikkita  yangi
yondashuvni birlashtirib hal qilamiz. 
Birinchidan,  biz  global  moliyaviy  xavfsizlik  tarmog'idan  foydalangandan  so'ng
makroiqtisodiy natijalarni baholashda teskari sabablarni istisno qilish uchun global
xarakterga  ega  bo'lgan  to'satdan  to'xtashlar  va  valyuta  inqirozlarini  aniqlaymiz.
Ikkinchidan,  biz  Scheubel  va  Stracca  (2019)  global  moliyaviy  xavfsizligi
to'g'risidagi  ma'lumotlar  bazasiga  asoslanib, XVF ko'magi va xorijiy zaxiralardan
birgalikda foydalanishni baholaymiz. Biz global moliyaviy xavfsizlik tarmog'ining
ushbu  elementlari  inqirozni  yumshatishda  samarali  bo'ladimi  va  ular  qo'shimcha
sifatida  ishlatilganda  ayniqsa  samarali  bo'ladimi-yo'qligini  baholaymiz.  Biz,
shuningdek,  global  moliyaviy  xavfsizlik  tarmog'idan  amalda  foydalanishni
to'xtatuvchi rolini o'ynashi mumkin bo'lgan mavjudligidan ajratamiz.
Bizning  natijalarimiz  shuni  ko'rsatadiki,  global  moliyaviy  xavfsizlik  tarmog'i
muammoning  yamoqligi  haqida  emas,  balki  turli  xil  inqirozlar  uchun  mos
vositadan  foydalanish  bilan  bog'liq.  Xususan,  biz  valyuta  inqirozi  paytida  -  XVJ
ko'magi  dastavval  ishlab  chiqilgan  inqirozlar  davrida  XVJ  ko'magidan  haqiqiy
foydalanish  yordam  beradi.  Zaxiralardan  foydalanish  cheklangan  samaradorlikka
ega  va  faqat  to'satdan  to'xtash  paytida.  Biz  XVFga  kirish  imkoniyatining  yuqori
bo'lishi  yoki zaxiralarning yuqori bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi  ta'sir  ko'rsatadigan
dalillarni topa olmayapmiz.
Global  moliyaviy  xavfsizlik  tarmog'ining  o'sishga  nazariy  ta'sirini  aniqlash.
Nazariyadan kelgan xabar kutilganidan ham noaniq. Kichik ochiq iqtisodiyotning
sodda  modelini  ishlab  chiqmoqdamiz,  bu  uning  iste'molini  yumshatish  va  import
qilinadigan  mablag'larni  moliyalashtirish  uchun  xalqaro  qarz  olishini  cheklaydi.
Biz global moliyaviy xavfsizlik tarmog'iga kirish (bu cheklovni yumshatuvchi) va
4
BeatricScheubel , LivioStracca , CedricTille 20.04.2019 https :// voxeu . org / article / effectiveness -
global - financial - safety - net
20 foydalanishni  ko'rsatmoqda  (bu  mamlakatni  qo'shimcha  manbalar  bilan
ta'minlaydigan) mahsulotga noaniq ta'sir ko'rsatadi, xususan ularning vaqtinchalik
yoki  doimiy  bo'lishiga  qarab.  Chunki  global  moliyaviy  xavfsizlik  vositalari
qo'llanadigan ufq tekislash sabablari bo'yicha qarz olish yo'liga ta'sir qiladi, bu esa
import qilinadigan mablag'larni moliyalashtirish uchun qarz olish qobiliyatida aks
etadi.  Nazariyadan  aniq  xulosaning  yo'qligi  empirik  tahlilni  o'tkazishni  yanada
kuchliroq qiladi, garchi bu ham qiyinchiliklarga duch kelsa.
Global miqyosda olib boriladigan stress vaqtlarini aniqlash.
To'satdan to'xtaganidan keyin o'sish va inflyatsiya qanday rivojlanganligini ko'rib
chiqish etarli emas. Investorlar haqiqatan ham kapital oqimiga hech qanday aloqasi
bo'lmagan  sabablarga  ko'ra  zaif  o'sishni  boshdan  kechirayotgan  mamlakatdan
qaytib ketishlari mumkin. Ushbu teskari nedensellik muammosini hal qilish uchun
avval  global  miqyosda  boshqariladigan  kapital  oqimi  epizodlarini  aniqlaymiz.
Jahon  moliyaviy  tsiklidagi  giratsiyalar  rivojlanayotgan  iqtisodiyotlarga  kapital
oqimining  asosiy  harakatlantiruvchisi  sifatida  aniqlandi  (Ghosh  va  boshq.  2014,
Forbes  and  Warnock  2012,  Rey  2016)  va  ular  siyosiy  munozaralarda  va  G20
munozaralarida katta o'rin egallashdi. 
Ikkinchidan,  biz  Eykmeyer  va  boshqalarning  yondashuviga  binoan  bir  qator
moliyaviy  miqdor  va  narx  ko'rsatkichlarining  asosiy  tarkibiy  qismlarini  hisobga
olgan  holda  global  moliyaviy  tsiklning  o'z  o'lchovini  tuzamiz.  (2013).  Keyin  biz
to'satdan  to'xtashlar,  valyuta  inqirozlari  va  kapital  oqimining  boshqa  epizodlari
uchun  standart  boshqaruv  va  global  moliyaviy  tsikl  o'lchovlari  uchun  bir  qator
logit  regresslarni  amalga  oshiramiz.  Agar  epizod  bilan  mamlakat  yilida  global
moliyaviy tsiklning chekka ta'siri sezilarli bo'lsa, biz ushbu epizodni "global" deb
belgilaymiz.  Bizning  protseduramiz  kutilmaganda  to'xtashlar  va  valyuta
inqirozlarining  taxminan  yarmini  global  deb  belgilaydi  va  biz  tahlilning  qolgan
qismida bunga e'tibor qaratamiz.
Xavfsizlik choralarining o'sishga ta'siri
Epizod  sodir  bo'lgan  yil  va  keyingi  yillarda  mahalliy  proektsion  yondashuvdan
foydalanib,  to'xtash  va  inqiroz  haqiqatan  ham  o'sishga  salbiy  ta'sir  ko'rsatmoqda.
21 Global moliyaviy xavfsizlik tarmog'ining elementlari ushbu ta'sirni yumshatadimi
yoki  yo'qligini  baholash  uchun  biz  potentsial  kirish  va  foydalanish  choralarini
qo'shamizbizning  spetsifikatsiyamizga  muvofiq.  Potentsial  kirish  o'lchovi
faqatgina potentsial global moliyaviy xavfsizlik tarmog'ining mavjudligi ishonchni
kuchaytirishi  va  turg'unlik  chuqurligini  kamaytirishi  mumkinmi  yoki  ishlatilgan
resurslarning  o'lchovi  inqiroz  paytida  global  moliyaviy  xavfsizlik  tarmog'ining
haqiqiy  resurslariga  yordam  beradimi  yoki  yo'qligini  ko'rsatadi.  Biz  XVJ
resurslariga  potentsial  kirishni  XVF  kvotasi  bo'yicha  va  zaxiralarga  potentsial
kirishni  YaIM  bo'yicha  zaxiralar  sifatida  o'lchaymiz.  Biz  foydalanishni,  mos
ravishda,  ajratilgan  XVF  ssudalari  miqdori  va  zaxiralarning  tarixiy
tendentsiyalardan  chetga  chiqishi  (kursni  baholash  effektlari  uchun  tuzatilgan)
sifatida o'lchaymiz.
Moliyaviy  xavfsizlikni  ta’minlashning  usuli  va  manbalaridan  yana  biri  davlat
qarzini tartibga solish ularni kamaytirish hisoblanadi. Joriy yilda davlat qarzining
o’sishi COVID-19 pandemiyasining salbiy oqibatlarini bartaraf qilishga qaratilgan
qo’shimcha budjet xarajatlarini moliyalashtirish maqsadida tashqi qarzni jalb qilish
bilan  bog’liq  bo’ldi.  Davlat  qarzining  o’z  vaqtida  va  to’liq  so’ndirilishini
ta’minlash  maqsadida  O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  vazirligi  G’aznachiligi
huzurida  Davlat  qarziga  xizmat  ko’rsatish  bo’yicha  kafolat  jamg’armasi  tashkil
etildi.  Yana  bir  usul  oltin-valyuta  zaxirasi  miqdorini  to’g’ri  aniqlash  va  samarali
ishlatish hisoblanadi.
22 2-rasm.O’zbekiston tashqi qarz dinamikasining o’zgarishi.
Dunyo mamlakatlari oltin-valyuta zaxiralari miqdori (1-jadval)
№ Mamlakatlar Oltin-valyuta  miqdori  2020-
2021(mln.$)
1 Xitoy 3536038,0
2 Yaponiya 1392058,0
3 Shveysariya 1085056,0
4 Rossiya 591500,0
5 Hindiston 588433,0
6 Tayvan(XXR) 540000,0
7 Gonkong(XXR) 519674,0
8 Saudiya Arabistoni 456961,0
9 Janubiy Koreya 443098,0
10 Singapur 362305,0
…50 O’zbekiston 29291,0
Moliyaviy  va  iqtisodiy  xavfsizlikka  tahdid  soluvchi  tashqi  omillarga  quyidagilar
kiradi .
- Eksportda  xomashyoning  ustunligi ,  harbiy  va  muhandislik  mahsulotlarini
sotishning  an ' anaviy  bozorlarini  yo ' qotish ;
23 - Mamlakatning  ko ' plab  turdagi  mahsulotlar , shu  jumladan  strategic  ahamiyatga  ega
bo ' lgan  oziq - ovqat  mahsulotlari  importiga  bog ' liqligi ;
- Tashqi  qarzni  oshirish ;
- Eksport  va  valyuta  nazorati  va  yopiq  bo ' lmagan  bojxona  chegarasi  yetarli  emas ;
- Eksport  raqobatbardoshligini  qo ' llab - quvvatlash  va  import  tarkibini
ratsionalizatsiya  qilish  uchun  rivojlanmagan  zamonaviy  moliyaviy ,  tashkiliy  va
axborot  infratuzilmasi ;
-Eksport-import  operatsiyalariga  xizmat  ko'rsatadigan  rivojlanmagan  transport
infratuzilmasi.
-To'liq  bo'lmagan  bozor  konvertatsiyalari  (aksariyat  sanoat  va  ilmiy  korxona  va
tashkilotlarning bozor sharoitida samarali ishlay olmasligi);
-Kam rivojlangan bozor infratuzilmasi;
-Texnik va tizimli qoloqlik;
-Mavjud innovatsion salohiyatdan oqilona foydalanmaslik;
-Aholining  muhim  qismining  qashshoqligi  va  uning daromadlarining  tobora  o'sib
borishi;
-Bir qator Osiyo davlatlarida aholi portlashi fonida demografik muammolar;
-Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish samaradorligining etarli emasligi;
-Pul-kredit va moliyaviy-kredit tizimining muammolari;
-Chet elda intellektual kapitalning oqishi;
-Ishlab  chiqarish  kuchlari  va  ishlab  chiqarish  munosabatlarining  texnologik
rivojlanish darajasiga mos kelmasligi;
-Tabiiy boyliklarning nazoratsiz talon-taroj qilinishi;
-Xorijiy kapitalga yuqori darajada bog'liqlik va boshqa omillar.
Buning  sababi  islohotning  ob'ektiv  qiyinchiliklari  va  islohotlar  strategiyasini
belgilashdagi sub'ektiv xatolar edi.
24 4. Rivojlangan davlatlarda moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash va
mamlakatimizda foydalanish yo’nalishlari.
Rossiya Federatsiyasining iqtisodiy xavfsizligi.
Xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj ham inson hayoti uchun, ham davlat va jamiyat uchun
asosiy,  asosiy  ehtiyojdir.  Bozor  iqtisodiyotini  shakllantirish  sharoitida  xavfsiz
yashash  sohasi  shunchalik  torayib  ketdiki,  ushbu  ehtiyojning  doimiy  va  katta
miqdordagi  qoniqmasligi  fuqarolar,  oilalar,  tashkilotlar,  davlat  va  jamiyat
faoliyatining  rivojlanishiga  salbiy  ta'sir  ko'rsatmoqda  umuman  olganda,  uning
hayotining barcha sohalarida inqiroz holatini og'irlashtirmoqda.
Keng  ilmiy  ma'noda  xavfsizlik  deganda  aholi  hayoti  va  rivojlanishi  uchun  zarur
bo'lgan  resurslar,  texnologiyalar,  axborot  va  axloqiy  ideallarga  bo'lgan  tabiiy-
fiziologik,  ijtimoiy-iqtisodiy,  ideal-ma'naviy  va  vaziyatiy  ehtiyojlarni  himoya
qilish tushuniladi. Iqtisodiy xavfsizlik har xil xavfsizlik turlari orasida alohida o'rin
tutadi.  Buning  sababi  shundaki,  xavfsizlikning  barcha  turlarini  u  yoki  bu  tarzda
iqtisodiy qo'llab-quvvatlamasdan etarlicha amalga oshirish mumkin emas.
Iqtisodiy xavfsizlik mamlakat milliy xavfsizligining asosidir.
Milliy  iqtisodiy  xavfsizlik  -  bu  mamlakat  iqtisodiyotini  iqtisodiyotning  normal
ishlashini  buzadigan,  aholining  erishilgan  turmush  darajasiga  putur  etkazadigan
ichki va tashqi noqulay omillardan himoya qilishdir.
Rossiyada  iqtisodiy  xavfsizlik  strategiyasini  ishlab  chiqish  Rossiya  Federatsiyasi
Hukumatining 1994 yil 3 sentyabrdagi 311-r-sonli buyrug'i bilan boshlandi, unga
ko'ra  Rossiya  Iqtisodiyot  vazirligi  federal  ijro  etuvchi  organlar  ishtirokida  va
Xavfsizlik  Kengashi  va  Iqtisodiy  xavfsizlik  idoralararo  komissiyasi  bilan
birgalikda  "Rossiya  Federatsiyasining  iqtisodiy  xavfsizligi  strategiyasining  asosiy
qoidalarini" ishlab chiqish topshirildi.
Rossiya  Federatsiyasi  Prezidentining  "Rossiya  Federatsiyasining  iqtisodiy
xavfsizligining  davlat  strategiyasi  (asosiy  qoidalari)  to'g'risida"  gi  Farmoni  1996
yil 29 aprelda imzolangan.
25 Ushbu  Farmonda  iqtisodiy  xavfsizlik  iqtisodiyotning  munosib  yashash
sharoitlarini,  jamiyatning  harbiy-siyosiy  barqarorligini  va  davlat  yaxlitligini
ta'minlash,  ichki  va  tashqi  salbiy  omillarning  ta'siriga  qarshi  turish  va  moddiy
bo'lish qobiliyati va tayyorligi sifatida belgilangan. milliy xavfsizlikning asoslari.
Iqtisodiy  xavfsizlik  kafolatlari  milliy  iqtisodiyotning  barqaror  rivojlanishini
ta'minlashning zaruriy shartidir.
Iqtisodiy  xavfsizlikka  tahdid  -  mamlakatning  iqtisodiy  holatiga  salbiy  ta'sir
ko'rsatadigan,  shaxs,  jamiyat,  davlatning  iqtisodiy  manfaatlarini  cheklaydigan,
milliy  qadriyatlarga  va  milliy  hayot  tarziga  tahdid  soladigan  bunday  hodisa  va
jarayonlar.
Iqtisodiy xavfsizlikka tahdidlar ichki va tashqi bo'linadi.
Ichki tahdidlar - bu o'z-o'zini saqlab qolish va o'zini rivojlantirishga qodir emasligi,
rivojlanishdagi  innovatsion  printsipning  zaifligi,  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan
tartibga  solish  tizimining  samarasizligi,  qarama-qarshiliklar  va  ijtimoiy
ziddiyatlarni  engib  o'tishda  manfaatlarning  oqilona  muvozanatini  topa  olmaslik.
jamiyat rivojlanishining eng og'riqsiz usullarini topishga buyurtma berish.
Tashqi tahdidlar - bu jahon narxlari va tashqi savdo kon'yunkturasining o'zgarishi,
rubl  kursining  keskin  tebranishlari,  kapitalning  chiqib  ketishidan  (chet  el
investitsiyalari)  oshib  ketishi;  haddan  tashqari  importga  qaramlik,  eksportni
xomashyo bilan ortiqcha yuklash.
Shubhasiz,  har  qanday  mamlakatning  iqtisodiy  xavfsizligini  ta'minlovchi  asosiy
element  kadrlar  bo'limi  nafaqat  miqdoriy,  balki  ularning  sifat  jihatidan  ham
ifodalanishida. Afsuski, rus aholisining sog'lig'i sanoati rivojlangan mamlakatlarga
qaraganda ancha yomonroq.
Bu davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash uchun katta ahamiyatga ega. texnik
va  ishlab  chiqarish  komponenti...  Rossiyaga  mashina  va  uskunalar  importining
sezilarli darajada ko'payishi natijasida G'arb ta'minotiga tobora sezilarli bog'liqlik
shakllana boshladi.
26 Texnologik  komponent  iqtisodiy  xavfsizlik  mamlakatning  ilmiy  va  texnik
salohiyatining shunday holatini nazarda tutadi, bu eng qisqa vaqt ichida fuqarolik
va mudofaa ishlab chiqarishining etakchi tarmoqlarida yutuqni ta'minlaydigan eng
yangi texnologik echimlarni mustaqil ishlab chiqishni kafolatlaydi.
Rivojlangan mamlakatlar energiya ishlab chiqarishni kamaytirish va ijtimoiy ishlab
chiqarishning  metall  iste'molini  kamaytirish  borasida  sezilarli  yutuqlarga
erishdilar,  asta-sekin  iqtisodiy  o'sish  turiga  o'tdilar,  bunda  ishlab  chiqarish  va
odamlarning  shaxsiy  ehtiyojlarini  qondirish  resurslarning  kichik  hajmlari  bilan
amalga oshirilishi mumkin. ishlab chiqarish.
Sanoati  rivojlangan  mamlakatlar  rivojlanishga  alohida  e'tibor  berishadi  axborot
texnologiyalari.  Axborot  tarmoqlari  va  sun'iy  yo'ldosh  aloqalarining  rivojlanishi
milliy  chegaralardan  chiqib  ketishni  osonlashtiradi  va  jamiyatni  tobora  ko'proq
global qiladi.
   Iqtisodiy  xavfsizlik  tizimining  muhim  elementi  hisoblanadi  oziq-ovqat
komponenti, iqtisodiyotning qishloq xo'jaligi sektorining mamlakat aholisini oziq-
ovqat  bilan,  sanoatni  esa  zarur  qishloq  xo'jaligi  xomashyosi  bilan  ta'minlash
imkoniyatini o'z zimmasiga olgan holda. Bugungi kunda mamlakatning oziq-ovqat
mustaqilligini yo'qotish xavfi juda real bo'lib kelmoqda. Qishloq xo'jaligi texnikasi
ishlab  chiqaruvchilarining  monopoliyasi,  vositachilik  tuzilmalarining  shishishi  va
noto'g'ri  soliq  va  kredit  siyosati  qishloq  xo'jaligi  ishlab  chiqarishini  samarasiz
qiladi.
Iqtisodiy  xavfsizlik  tizimida  katta  rol  o'ynaydi  energiya  komponentimilliy
iqtisodiyot  va  mudofaa  kompleksi  ehtiyojlari  uchun  energiya  ta'minotining
barqarorligini  ta'minlashni  o'z  ichiga  oladi.  Yana  bir  bor  ta'kidlaymizki,  Rossiya
iqtisodiyoti  tobora  ko'proq  yoqilg'i  va  xom  ashyo  yo'nalishlariga  ega  bo'lib,  bu
salbiy  tendentsiya  hisoblanadi.  Shu  bilan  birga,  energiya  komponenti  iqtisodiy
o'sishning chekloviga aylanishi mumkin.
Iqtisodiy  farovonlik  davlat  faoliyatining  asosiy  shartidir.  Rossiya  Federatsiyasida
barqaror  tizimning  mavjudligi  jahon  bozorida  raqobatbardosh  pozitsiyani  saqlab
qolishga  imkon  beradi.  Rossiyaning  milliy  xavfsizlik  tizimidagi  iqtisodiy
27 xavfsizlik  hal  qiluvchi  rol  o'ynaydi,  shuning  uchun  men  ushbu  masalani  batafsil
ko'rib chiqishni taklif qilaman. Asosiy tushunchadan boshlaylik.
Iqtisodiy xavfsizlik kontseptsiyasi.
Milliy  iqtisodiy  xavfsizlik  deganda  mamlakat  iqtisodiyotini  iqtisodiy  faoliyatiga
salbiy ta'sir ko'rsatadigan va aholining turmush darajasiga putur etkazadigan tashqi
va  ichki  omillardan  himoya  qilish  tushuniladi.  Bu  milliy  xavfsizlikning  asosiy
elementidir.
Uchta asosiy printsip mavjud:
mustaqillik:  boshqa  davlatlarga  va  jahon  bozoriga  eng  kam  qaramlikka  imkon
beradigan iqtisodiyot darajasi shakllanmoqda;
barqarorlik:  barqarorlik,  inqirozlarni  istisno  qilish,  ijtimoiy  g'alayonlar,
jinoyatchilik;  milliy  iqtisodiyotning  barqaror  o'sishi:  tizimni  takomillashtirish,
fuqarolarning  ishlashi  uchun  sharoit  yaratish,  ishsizlikni  kamaytirish,  noyob
mahsulotlar ishlab chiqarish, sanoatni rivojlantirish.
Rossiyaning  iqtisodiy  xavfsizligi  kontseptsiyasi  -  fuqarolarning  normal  hayotini
ta'minlash va xalqaro bozorda ishonchli davlat maqomini saqlab qolish uchun zarur
bo'lgan  iqtisodiy  ko'rsatkichlarning  barqarorligini  va  o'sishini  ta'minlashga
qaratilgan  qoidalar  to'plami.  Iqtisodiy  barqarorlikni  saqlash  umuman  milliy
xavfsizlikka  bevosita  ta'sir  qiladi.  Shuning  uchun  siyosiy  mojarolar  yuzaga
kelganda birinchi zarba har doim iqtisodiyotga tushadi.
Rossiyaning  2030  yilgacha  bo'lgan  iqtisodiy  xavfsizlik  strategiyasi  -  bu  Rossiya
prezidenti  Vladimir  Putin  tomonidan  2017  yilda  tasdiqlanishi  kerak  bo'lgan
buyruq. U moliyaviy xavfsizlikni saqlashga qaratilgan iqtisodiy siyosatning asosiy
maqsad va vazifalarini o'z ichiga oladi. Strategiyani amalga oshirish ba'zi davlatlar
bilan  qiyin  xalqaro  munosabatlarga  qaramay,  mamlakatdagi  va  jahon  bozoridagi
vaziyatni to'liq yaxshilashi kerak.
Iqtisodiy  xavfsizlikni  mavhum  narsa  sifatida  qabul  qilish  mumkin  emas.
Xavfsizlikni  saqlash  ma'lum  sohalarda  aniq  choralarni  ko'rishni  nazarda  tutadi.
Demak, Rossiyaning iqtisodiy xavfsizligining asosiy turlari ajralib turadi.
28 Moliyaviy...  Davlat  davlatning  ishlashi  uchun  shartlarni  kafolatlashga  qodir
bo'lganda.  institutlari,  bozor  iqtisodiyotini  rivojlantirish  uchun  qulay  sharoitlar
yaratish,  fuqarolar  uchun  qulay  sharoitlar  yaratish,  ishsizlikni  kamaytirish.
Byudjetlarni  (davlat,  konsolidatsiya  qilingan),  davlat  qarzlari  darajasini,  moliya
bozorlarini, to'lov balansini va boshqa tarkibiy elementlarni nazorat qilish zarur.
Energiya...  Bu  yoqilg'i-energetika  sanoatining  holatini  anglatadi.  Mamlakatning
barcha  hududlarini  muvaffaqiyatli  rivojlanishi  uchun  ishonchli  elektr  ta'minotini
ta'minlash kerak.
Mudofaa... Armiyaning tashqi tahdidlarni oldini olishga va ularga qarshi turishga
tayyorligini aks ettiradi.
Himoya-  sanoat.  Harbiy  xavfsizlikni  ta'minlash,  xalqaro  munosabatlarning  eng
noqulay natijasiga tayyor bo'lish.
Ma `lumot... Axborotni muhofaza qilishni ta'minlash, ma'lumotlarni to'g'ri taqdim
etishga  qaratilgan  chora-tadbirlar  to'plami.  Har  qanday  qochqin  yoki  yolg'on
ma'lumot  vaziyatni  yanada  kuchaytiradi.  Shuningdek,  axborot  xavfsizligi
firibgarlikka qarshi turishni o'z ichiga oladi.
Asosiy xususiyatlar
Mamlakatda  xavfsizlikni  aniq  tavsiflashi  mumkin  bo'lgan  ko'rsatkichlar  tizimi
mavjud.  U  o'zining  ko'p  qirraliligi,  elementlarning  o'zaro  bog'liqligi  bilan  ajralib
turadi.  Ko'rsatkichlar  bir  xil  jarayonni  turli  tomondan  ko'rsatadi.  Hammasi  bo'lib
siz  150  ga  yaqin  ko'rsatkichlarni  hisoblashingiz  mumkin,  ular  4  guruhga
birlashtirilgan:
-ishlab  chiqarish  va  iqtisodiy  (YaIM,  YaIM  deflyatori,  sof  milliy  mahsulot,
daromad (sof va ishlatilgan), iqtisodiy o'sish;
-moliyaviy  va  iqtisodiy  (to'lov  balansi,  davlat  byudjeti,  defitsit,  investitsiya,  pul
ko'rsatkichlari);
-ijtimoiy-iqtisodiy  (ish  bilan  bandlik,  ishsizlik,  turmush  darajasi,  qashshoqlik  +
uning yuqori va pastki chegaralari, inflyatsiya, narxlar indeksi va boshqalar);
-siyosiy (hokimiyatning qonuniyligi).
29 Rossiyaning  iqtisodiy  xavfsizligi  ko'rsatkichlari  barqaror  emas.  Tajribali
tahlilchilarning  vazifasi  qonunchilik  darajasida  amalga  oshirish  uchun  naqshlarni
aniqlash  va  yangi  g'oyalarni  taqdim  etishga  yordam  beradigan  o'zaro  bog'liqlikni
topishdir.
Rossiyaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash muammolari quyidagicha hal etiladi:
vakolatli tahlil va mamlakat iqtisodiyotidagi zaif tomonlarni aniqlash, o'tgan yillar
(shu  jumladan  boshqa  shtatlarda)  tajribasiga  asoslanib  masalani  ko'p  qirrali
o'rganish;
bashorat qilish: xavfsizlikka tahdidlar xavfini tahlil qilishni o'z ichiga oladi, yuzaga
kelishi mumkin bo'lgan natijalarning batafsil prognozini beradi;
uzoq muddatli strategiyani ishlab chiqish va tahdidlarni kamaytirish bo'yicha aniq
choralar;
mustaqil manbalarni yaratishshu jumladan fan va texnika;
qulay xalqaro munosabatlarni normallashtirish va qo'llab-quvvatlash;
qonunchilik bazasini rivojlantirish va takomillashtirish iqtisodiyot sohasida;
moliyaviy  mustaqillikni  shakllantirish:  boshqa  mamlakatlarga  qarzdorlikni
kamaytirish, qarz berishdan bosh tortish.
Bu vazifalarning to'liq ro'yxati emas, lekin bu erda eng kerakli narsa.
Iqtisodiy xavfsizlikka tahdid
Rossiyaning  iqtisodiy  xavfsizligiga  ichki  va  tashqi  tahdidlar  mavjud.  Davlatdagi
iqtisodiyotga  salbiy  ta'sir  ko'rsatadigan  ushbu  hodisa  va  jarayonlar  jamiyat  va
individual  fuqaroning  manfaatlarini  cheklaydi,  milliy  qadriyatlarni  va  ijtimoiy
asoslarni yo'q qiladi.
Ichki tahdidlarga quyidagilar kiradi:
jamiyatning  intensiv  tabaqalanishi  -  yuqori  daromadli  fuqarolar  daromadlari
darajasining kam ta'minlanganlik darajasidan oshib ketishi;
kriminalizatsiya  -  Rossiyaning  iqtisodiy  xavfsizligiga  tahdid  sifatida  yashirin
iqtisodiyot  tobora  xavfli  muammoga  aylanib  bormoqda,  mansabdor  shaxslar  va
turli  tuzilmalar,  asosan  davlat  tuzilmalari  o'rtasida  korruptsiya  ham  yuqori
darajada;
30 ilm-fan  va  texnologiyalar  sohasidagi  potentsialni  yo'q  qilish  -  boshqa
mamlakatlarda bu sohadagi xarajatlar ancha yuqori.
Korruptsiya  Rossiyaning  iqtisodiy  xavfsizligiga  tahdid  sifatida  eng  jiddiy  ichki
muammo  hisoblanadi.  Korruptsiyalashgan  davlat  va  ayrim  xususiy  tuzilmalar
vakillari  tufayli  byudjetning  katta  miqdordagi  oqishi  yuz  bermoqda,  bu  esa
mamlakatimiz  iqtisodiyotiga  o'ta  salbiy  ta'sir  ko'rsatmoqda.  Korruptsiya  sog'liqni
saqlashdan  mudofaa  sanoatiga  qadar  hayotning  deyarli  barcha  sohalariga  ta'sir
qiladi.
Rossiyaning iqtisodiy xavfsizligiga tashqi tahdidlar quyidagicha:
intellektual  salohiyatni  yo'qotish  -  olimlar  va  yuqori  malakali  mutaxassislar
Rossiyadan  ko'ra rivojlanish  uchun  yaxshi  sharoitlarga  ega  bo'lgan  chet  elga  faol
ravishda ketmoqdalar;
kapital qochishi - mablag'lar chet elga noqonuniy ravishda oqib ketmoqda;
importga  qaramlik  -  oziq-ovqat  va  iste'mol  tovarlariga  nisbatan  Rossiya  G'arb
mamlakatlariga  juda  bog'liq,  fuqarolar  import  qilinadigan  mahsulotlardan
foydalanishga  odatlangan,  import  o'rnini  bosish  bilan  bog'liq  muammolar  o'ta
dolzarbdir.
Tashqi  siyosat  -  bu  alohida  omil,  chunki  uni  boshqarish  nihoyatda  qiyin,  hamma
narsa davlatning hamkasblariga, ayniqsa G'arblik hamkasblariga bog'liq. Suriya va
Ukrainadagi  vaziyatning  keskinlashishi,  Qrimning  qo'shib  olinishi  -  bularning
barchasi  dunyoda  shiddatli  reaktsiyaga  sabab  bo'ldi,  Rossiya  Federatsiyasi
sanktsiyalar  ostida.  Mamlakatlar  o'rtasidagi  iqtisodiy  aloqalar  birinchi  navbatda
tahdid  ostidadir,  shuning  uchun  import  o'rnini  bosish  va  tashqi  siyosiy  vaziyatni
normallashtirishga  qaratilgan  yangi  choralarni  ko'rish  haqida  o'ylash  kerak.
Rossiyaning  iqtisodiy  xavfsizligiga  tahdidlarni  zararsizlantirish  bo'yicha  zarur
choralar  qat'iy  va  tezkor  ravishda  qabul  qilinishi  kerak,  ammo  asosiy  narsa
iqtisodiyotda strategiyalarni ishlab chiqishdir.
Rivojlanish istiqbollari va xavfsizlik darajasini oshirish
Iqtisodiy  rivojlanish  vazirligi  kontseptsiyani  ishlab  chiqdi,  uning  asosiy
ko'rsatmalaridan biri jahon iqtisodiy qudrati maqomini tiklash edi. Rossiya asosiy
31 davlatlardan  biriga  aylanishi,  yuqori  darajada  rivojlangan  mamlakatlar  darajasiga
ko'tarilishi kerak. Yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha oltilikka kirish, shuningdek,
aholi  farovonligini  sezilarli  darajada  oshirish  zarur.  Ajralmas  qismi.  Ushbu  reja
ilmiy, texnologik va moliyaviy sohalarda hukmronlik qilmoqda.
Rossiyadagi  iqtisodiy  xavfsizlikning  hozirgi  holati  ko'p  narsalarni  kutmoqda,
shuning  uchun  muammoning  echimi  eksport  va  xomashyo  rivojlanishidan
innovatsion yo'nalishga o'tishdir. Ilm-fan, ta'lim va texnologiyalarning afzalliklari
iqtisodiy rivojlanishga yordam beradigan hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Rossiya
Federatsiyasining  jahon  bozorida  asosiy  ixtisoslashuvi  bo'lgan  sohalarda
kashfiyotni amalga oshirish muhimdir. 3 asosiy strategiya:
-energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohasidagi raqobat;
-kuchli ilmiy va texnologik kompleksni shakllantirish;
-bozorni rivojlantirish, tadbirkorlik, qonunchilik darajasida ta'minlash.
Rivojlanish  tendentsiyalari  ham  ma'lum  xavflarni  keltirib  chiqaradi.  Istiqbollar
jahon  iqtisodiyoti  rivojlanishining  ob'ektiv  shartlariga  va  sub'ektiv  -  jahon
arenasida  va  Rossiya  Federatsiyasining  ayrim  mintaqalarida  sodir  bo'layotgan
jarayonlarga  bog'liq.  2018  yilda  Rossiyaning  iqtisodiy  xavfsizligi  hali  ko'p
narsalarni kutmoqda, shuning uchun yangi sheriklar izlanmoqda, iqtisodiyot asta-
sekin rivojlanmoqda. 2030 strategiyasi ko'plab muammolarni hal qilishga yordam
berishi kerak.
Rossiya  Federatsiyasining  Milliy  xavfsizlik  strategiyasida  Rossiyaning  milliy
manfaatlari  -  bu  shaxs,  jamiyat  va  davlatning  iqtisodiy,  ichki  siyosiy,  ijtimoiy,
xalqaro,  axborot,  harbiy,  chegara,  ekologik  va  boshqa  sohalardagi  mutanosib
manfaatlar majmuasi ekanligi aks ettirilgan. . Ular uzoq muddatli xususiyatga ega
va Rossiyaning tashqi va ichki siyosatining asosiy maqsadlari, strategik va dolzarb
vazifalarini  aks  ettiradi.  Rossiyaning  milliy  manfaatlari  o'z  vazifalarini  Rossiya
Federatsiyasi  Konstitutsiyasi  va  Rossiya  Federatsiyasi  qonunchiligi  asosida
ishlaydigan  jamoat  tashkilotlari  bilan  hamkorlikda  amalga  oshiradigan  davlat
hokimiyati institutlari tomonidan ta'minlanadi.
32 Rossiyada  iqtisodiy  xavfsizlik  masalasi  boshqaruvning  ma'muriy  tizimidan
bozorga o'tishi bilan bog'liq holda paydo bo'ldi. XX va XXI asrlarning boshlarida.
siyosiy va iqtisodiy tizimlarning o'zgarishi sharoitida ichki iqtisodiyotning nafaqat
ichki transformatsiyalarga va ularning oqibatlariga, balki boshqa davlatlarning va
umuman  jahon  iqtisodiyotining,  milliy,  xususan  iqtisodiy,  xavfsizlikning  ta'siriga
ta'sirchanligi alohida ahamiyatga ega bo'ldi. 
Rossiya  Federatsiyasi  uchun  iqtisodiy  xavfsizlikni  ta'minlash  yuzaga  kelishi
mumkin bo'lgan tashqi va ichki tahdidlar va ta'sirlarga nisbatan iqtisodiy, ijtimoiy,
siyosiy  va  mudofaa  mavjudligini  va  innovatsion  rivojlanishini,  daxlsizligini  va
mustaqilligini etarli darajada ushlab turadigan iqtisodiyot holatini nazarda tutadi.
Shaxs,  jamiyat  va  davlatning  siyosiy,  iqtisodiy,  ijtimoiy,  harbiy,  texnogen,
ekologik,  axborot  va  boshqa  xarakterdagi  tahdidlardan  xavfsizligini  ta'minlash
sohasidagi  davlat  strategiyasi  Prezidentning  Farmoniga  asoslanadi.  Rossiya
Federatsiyasi  2009  yil  12-maydagi  537-sonli  "Rossiya  Federatsiyasining  2020
yilgacha  bo'lgan  milliy  xavfsizlik  strategiyasi  to'g'risida".  Iqtisodiy  va  moliyaviy
xavfsizlikni ta'minlash masalalari Rossiya iqtisodiyoti uchun doimo dolzarb bo'lib
kelgan.  Ammo  ular  iqtisodiy  islohotlar  davrida  alohida  ahamiyatga  ega  bo'ldilar,
chunki o'sha paytda davlatning iqtisodiy hayotida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi va
har doim ham muvozanatli emas, ham shaxslar, ham turli xil ijtimoiy guruhlarning
huquqlarini  ta'minlash  sohasida.  Rossiya  2014-yildan  beri  moliyaviy  bosimlarga,
iqtisodiy  sanksiyalarga  qarshi  kurashib  keladi.  Rossiyaga  G’arb  davlatlaridan
bo’layotgan bosimlar, qo’llanilayotgan iqtisodiy sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotini
diversifikatsiyalashga turtki bo’ldi. Import hajmi keskin pasayishi fonida Yevropa
Ittifoqi davlatlari sanksiyalar hisobiga 2020-yil mart oyidagi ko’rsatkichlarga ko’ra
50  mlrd.  yevro  atrofida  yo’qotishlarga  duch  keldi.  Bu  Yevrohudud  iqtisodiyotini
pasayishiga xizmat qildi. 
33 Xulosa
 XXI  asrda  globallashuv  jarayoni  juda  tezlashib  ketdi.  Bu  iqtisodiy-siyosiy,
moliyaviy  sohalarda  ancha  sezilarli  darajada  o’sdi.  Texnologiyalar  rivojlanishi
kiberjinoyatichilikni oshishiga ham turtki bo’ldi. Globallashuv dunyo hamjamiyati
ishtirokchilari  uchun  yangi  imkoniyatlar  yaratish  bilan  bir  vaqtda,  milliy
iqtisodiyotlar faoliyatiga salbiy ta’sir ko’rsatadigan xavf-xatar va tahdidlarni ham
vujudga keltiradi. Globallashuv jarayonl ari kuchayib borgan sari bunday tahdidl ar
miqyosi kengayib, ularni bashorat qilish va bartaraf etish qiyinl ashib boradi. Bir
paytning  o’zida  ham  dunyo  hamjamiyatiga,  ham  alohida  olingan  konkret
mamlakatga  tahdid  soladigan  yangi  global  xavf-xatarlar  vujudga  keladi  .Bugungi
ko’p  qutbli  dunyo  boshqaruvini,bir  qutbli  boshqaruv  tomoniga  o’zgartirishga
urinayotgan  davlatlar  o’zlarining  manfaatlari  uchun  har  qanday  yo’nalishda
ishlashga  tayyor.Globallashuv  iqtisodiy  taraqqiyotning  industrial  bosqichidan
postindustrial  bosqichiga  o’tish  davrining  mahsuli  bo’lib  hisobl  anadi.Global-
lashuv  jahon  hamjamiyatining  bugungi  kundagi  taraqqiyoti  bosqichini  ifoda-
lovchi  jarayondir.  Taraqqiyotning  hozirgi  bosqichida  ishlab  chiqarish  va  tashqi
iqtisodiy aloqalar jadallik bilan chuqurlashib, milliy iqtisodiyotlarning baynalmilall
ashuvi  kuchayib  bormoqda.  Bunday  sharoitda  iqtisodiy  xavfsizlikni  ta’minlash
nafaqat  mamlakat  darajasida,  balki  mintaqa  darajasida  ham  eng  muhim
masalalardan  biriga  aylanib  boradi.  Globallashuv  dunyo  ham-  jamiyati
ishtirokchilari  uchun  yangi  imkoniyatlar  yaratish  bilan  bir  vaqtda,  milliy
iqtisodiyotlar faoliyatiga salbiy ta’sir ko’rsatadigan xavf-xatar va tahdidlarni ham
vujudga keltiradi. Globallashuv jarayonlari kuchayib borgan sari bunday tahdidlar
miqyosi  kengayib,  ularni  bartaraf  etish  va  prognozl  ash  qiyinlashib  boradi.  Bir
paytning  o’zida  ham  dunyo  hamjamiyatiga,  ham  alohida  olingan  konkret
mamlakatga  tahdid  soladigan  yangi  global  xavf-  xatarlar  vujudga  keladi.  Buning
uchun  ular  rivojlanayotgan  davlatlarga  o’zlarining  iqtisodiy-siyosiy  bosimlarini
kuchaytirib  kelishayapti.  Rivojlanish  uchun  global  dunyoga  qo’shilish  kerakligi
hammaga  ma’lum,  bu  yaxshi  tomonga  ham,  yomon  tomonga  ham  o’zgarishi
mumkin. 
34 Bu  holatlarning  oldini  olish  mamlakatning  iqtisodiy  mustaqilligini  ta’minlash
uchun  turli  xil  yo’nalishlarda  olinayotgan  chet  el  qarzlarini  kamaytirish,  oltin-
valyuta  zaxirasini  mustahkamlash,  mamlakat  ichida  AQSH  dollarida  savdoni
cheklash,  milliy  valyuta  barqarorligini  oshirish,  ishsizik  darajasini  kamaytirish,
eksport  salohiyatini  oshirish  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Bugungi  kunda  ayrim
mamlakatlarda  savdoni  AQSH  dollarida  emas,  balki  kriptovalyutalarda  amalga
oshirish  imkoniyati  yaratilayapti.  Bu  esa  o’z  navbatida  offshorzonalarning  paydo
bo’lishiga,  mamlakatdan  kapitalning  oqib  ketishiga  sabab  bo’layapti.
Mamlakatning  moliyaviy  xavfsizligini  ta’minlash  maqsadida  IT-sohalarni  ham
rivojlantirish  zarur.  Kuchli  IT-mutaxassislari  kiberhujumlarga  munosib  javob
qaytarishga imkon yaratadi.
Bugungi  kunda  ijtimoiy  tarmoqlarda  O’  zbekiston  hukumati  tomonidan  olib
borilayotgan tashqi qarz, oltin-valuta zaxiralarini ushlab turish, pul-kredit va valuta
siyosatlari  hamda  soliq  islohotlari  borasida  tanqidiy  fikrlar  bir  qator  mustaqil
ekspertlar  tomonidan  yangramoqda.  Iqtisodiy  tadqiqotlar  va  islohotlar  markazi
eksperti,  iqtisodchi  Xalilulloh  Hamidov  mustaqil  ekspertlarni
«xavotirlantirayotgan»  va  ko’  pchilikka  qiziq  bo’  lgan  masalalar  –  tashqi  qarz,
oltin-valuta zaxiralari ko’ payishi va ulardan foydalanish, Markaziy bankning pul-
kredit  va  valuta siyosati  haqida to’  xtalib  o’  tdi. Xo’  sh,  nima  uchun  oltin-valuta
zaxiralari  2020  yilda  5,7  milliard  dollarga  ko’  payganidan  keyin,  2021  yil  1-
chorakda 2,2 milliard dollarga kamaydi? Nima uchun koronavirus inqirozi davrida
tashqaridan qarz olindi, lekin oltin-valuta zaxiralari  «yoqilmadi»? Markaziy bank
almashuv kursini barqaror ushlab turibdimi? Markaziy bankning pul-kredit siyosati
doirasida asosiy maqsadi nimalardan iborat?
Oltin-valuta zaxiralari va tashqi qarz. 2020 yil boshidan hozirga qadar mustaqil
ekspertlar  tomonidan  qayta-qayta  ko’  tarilayotgan  masalalardan  biri  –
moliyalashtirish  manbasi  sifatida  oltin-valuta  zaxirasidan  foydalanish  va  tashqi
qarz  masalasi  bo’  lib  qolmoqda.  Ayrim  iqtisodiy  siyosat  tanqidchilari
mamlakatning  budjetni  va  investitsiya  dasturlarini  moliyalashtirish  uchun  ichki
imkoniyatlari  bo’  la  turib,  tashqaridan  arzon  bo’  lmagan  qarzlarni  jalb  qilishini
35 iqtisodiy  mantiq  nuqtayi  nazardan  tushunarsiz,  deb  hisoblasalar,  ayrimlari  2020
yilda  yalpi  tashqi  qarzni  9,88  milliard  dollarga  (26,3  mlrd  dollardan  36,2  mlrd
dollarga) oshirmasdan, 5,73 milliard dollarga ko’ paygan oltin-valuta zaxiralaridan
foydalanish  «oqilona»  yechim  bo’  lar  edi,  degan  xulosalarni  berishdi.  Lekin,  bir
tomondan,  tanqidchilar  tashqi  qarzlarning  arzon  emasligi  bo’  yicha  aniq  hisob-
kitoblarini  taqdim  etmagan  bo’  lsalar,  ikkinchi  tomondan,  ichki  imkoniyatlari
sifatida  ko’  rsatayotgan  oltin-valuta  zaxiralari  o’  zgarishini  tahlil  qilishda
xatoliklarga  yo’  l  qo’  yishgan.  Xo’  sh,  2020  yilda  oltin-valuta  zaxiralari  qaysi
omillar  hisobiga  5,7  milliard  dollarga  ko’  paygandan  keyin,  2021  yil  1-chorakda
2,2 milliard dollarga kamaydi?
Birinchi  navbatda,  ta'kidlash  kerakki,  oltin-valuta  zaxiralari  o’  zgarishiga  (ko’
payishi yoki kamayishiga) 4 xil omil ta'sir qiladi: 
-Markaziy bank tomonidan pul-kredit siyosati doirasida sterilizatsiya operatsiyalari
amalga oshirilishi;
-ishlab chiqaruvchilardan oltin sotib olinishi;
-jahon bozorida oltin narxlari o’ zgarishi;
-O’  zbekiston  Tiklanish  va  taraqqiyot  jamg’  armasining  Markaziy  bankka
ishonchli boshqaruvga berilgan aktivlari hajmining o’ zgarishi.
Oltin-valuta zaxiralari o’ zgarishini tahlil qilganda mazkur omillarni hisobga olish
lozim bo’ ladi. 2020 yilda oltin-valuta zaxiralari hajmi 5,7 milliard dollarga oshgan
bo’ lsa, ushbu summaning 4,2 milliard dollari (yoki 74 foizi) jahon bozorida oltin
narxi ko’ tarilishi hisobiga to’ g’ ri keldi. Misol uchun, 2020 yil 1 avgust holatiga 1
troy  unsiya  (qariyb  31,1  gramm)  oltin  narxi  1951,7  dollarni  tashkil  qilib,  1  iyul
holatiga (1770,8 dollar) nisbatan 180,9 dollarga qimmatladi. Natijada, oltin-valuta
zaxiralari  tarkibida  sof  oltin  qoldig’  ining  qayta  baholanishi  zaxiralar  hajmining
1,99 mlrd dollarga oshishiga sabab bo’ ldi. Bu go’ yoki, sizning mashinangizning
bozordagi narxi 10 ming dollarga (aytaylik, 9000 dollardan 10 ming dollarga) ko’
tarilganda,  aynan  o’  sha  paytda  (mashinangizni  sotmagan  taqdiringizda  ham)
sizning  boyligingiz  1000  dollarga  ko’  payadi.  Lekin,  keyingi  kuni  mashina  narxi
500 dollarga arzonlasa, boyligingiz 500 dollarga kamayadi.
36 37 Foydalanilgan adabiyotlar:
1 . O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent:1992 yil 8-dekabr
2 .  Mirziyoev  Sh.M.  “Erkin  va  farovon,  demokratik  O’zbekiston  davlatini
birgalikda barpo etamiz”- Toshkent:2016.-56b.
3. Mirziyoev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik –
har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak”-  Toshkent:
“O’zbekiston”.2017.-104b.
4.  Mirziyoev  Sh.M.  “Qonun  ustuvorligi  va  inson  manfaatlarini  ta’minlash  –  yurt
taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi”. – Toshkent: “O’zbekiston”.2017.
– 48b.
5.  Mamadjanova R. – TMI magistranti” Jahon moliyaviy muhiti va unda xalqaro
moliyaviy xavfsizlik holati” 2017.
6.  М.Н.  Ахметова,  Ю.В.  Иванова,  К.С.  Лактионов,  М.Г.  Комогорцев,  В.В.
Ахметова, В.С. Брезгин, А.В. Котляров, А.С. Яхина Проблемы современной
экономики  ( II ):  материалы  междунар.  заоч.  науч.  конф.  –  Челябинск:  Два
комсомольца, 2012. – vi , 210 с.
7 .  Кондрат  Е.Н.  Международная  финансовая  безопасность  в  условиях
глобализации.  Основные  направления  правоохранительного  сотрудничества
государств. – M.: «Юстицинформ», 2015. – 592 c
8. Господарик Ю.П. Международная экономическая безопасность. – 3-е изд.,
стер. – М.: Университет
« Синергия », 2016. - 416 с .;
9.  Beatric  Scheubel,  Livio  Stracca,  Cedric  Tille  “Global  moliyaviy  xavfsizlik
samaradorligi”maqola 20.04.2019
Internet saytlari:
www.wikipedia.org
www.voxeu.org www.saratov.ru
www.izlov.ru
www.econ56.moluch.ru
38