Jinoyatchi shaxsini o‘rganish psixologiyasi

JINOYATCHI SHAXSINI O‘RGANISH  PSIXOLOGIYASI
KIRISH
I-BOB. G’AYRIIJTIMOIY XULQNI KELTIRIB CHIQARUVCHI
SHART-SHAROITLAR
I.1.G’ayriijtimoiy xulq va «normadan chetga chiqish» tushunchasi
I.2.Jinoyatchi shaxsi va uning o’ziga xos psixologik xususiyatlari
I.3.Jinoyatchi shaxs tipologiyasi
II-BOB. ALOHIDA TOIFADAGI JINOYATCHI 
SHAXSLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
II.1.G’arazli jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslar toifasi
II.2.Zo’ravonlik jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslar toifasi
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
2 KIRISH
Kurs  ishining  dolzarbligi :  O’zbekiston  Respublikasi  mustaqillikka
erishganidan  so’ng  bozor  iqtisodiyoti  munosabatlariga  asoslangan  huquqiy
demokratik  davlat  va  adolatli  fuqarolik  jamiyatini  barpo  etishni  maqsad  qilib
qo’ydi.  Ushbu  maqsadga  erishishda,  eng  avvalo,  jamiyatda  jamoat  tartibini
saqlash va xavfsizlikni ta’minlash, jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi
kurashish sohasidagi muammolarni hal qilish asosiy vazifalardan biridir.
Birinchi  prezidentimiz  Islom  Karimov  ta’kidlaganidek,  “mamlakatimizni
demokratik yangilashning bugungi bosqichdagi eng muhim yo’nalishlaridan biri
bu  –  qonun  ustuvorligi  va  qonuniylikni  mustahkamlash,  shaxs  huquqi  va
manfaatlarini  ishonchli  himoya  qilishga  qaratilgan  sud-huquq  tizimini  izchil
demokratlashtirish  va  liberallashtirishdan  iboratdir.  Bir  so’z  bilan  aytganda,
yurtimizda  huquqiy  davlat  asoslarini  yanada  takomillashtirish  va  aholining
huquqiy ongi  va madaniyatini  yuksaltirish biz uchun  hal  qiluvchi  vazifa  bo’lib
qolmoqda” 1
.
Shu  ma’noda,  jinoyatchilikning  sodir  etilishi  demokratik  huquqiy  davlat
qurish  va  erkin  fuqarolik  jamiyatini  barpo  etishga,  jamiyatda  aholining  tinch,
osoyishta,  farovon  hayot  kechirishiga  hamda  jamiyatda  har  tomonlama  yetuk,
bilimli,  mustaqil  fikrlaydigan,  ma’naviy-ruhiy  jihatdan  komil  insonni
shakllantirishga to’sqinlik qiladi.
Kurs  ishining  predmeti :  O’zbekistonda  bugun  jinoyatchilik  ustidan
ijtimoiy-huquqiy  nazorat  shartli  ravishda  quyidagi  uch  yo’nalishda  amalga
oshirilmoqda:
– jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy,
ma’naviy-tarbiyaviy, huquqiy va boshqa tadbirlar;
–  sodir  etilgan  jinoyatlar  uchun  jazoning  muqarrarligini  ta’minlash
maqsadida amalga oshirilayotgan operativ-qidiruv, surishtiruv, dastlabki tergov
va sud tergovini amalga oshirish bilan bog’liq tadbirlar majmui;
– sodir etilgan jinoyatlar uchun sud belgilagan jazoning ijrosini 
ta’minlashga qaratilgan tadbirlar 2
.
Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, jinoiy xatti-harakatlarni kasb qilib olgan
shaxslarning ruhiy olamini o’rganish, nafaqat huquqni muhofaza qilish organlari
xodimlarini, balki ko’plab olimlarning ham diqqat-e’tiborini o’ziga qaratmoqda.
1
 
Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi
(O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va
Senatining qo’shma majlisidagi ma’ruzasi) // Xalq so’zi . – 2010. – 13 noyab.
2 Qarang: Ismoilov I., Buxarov D. Uyushgan jinoiy tuzilmalar shakllanishi va faoliyatining oldini 
olishda hamkorlikni tashkil etish. – T., 2007. – 3-b.
3 Kurs  ishining  farazlari.  Tadqiqot  ishining  maqsadiga  erishish  va  ilgari
surilgan  ilmiy  farazni  asoslash  maqsadida  ishni  tizimli  amalga  oshirish  uchun
quyidagi vazifalar belgilandi:
1.Jinoiy xulq va unda “normadan chetga chiqish” tushunchasini,
2.Jinoiy xatti-harakatni keltirib chiqaruvchi shart-sharoitlarni,
3.Jinoyatchi shaxs psixologiyasi va uning tipologiyasini,
4.Alohida turdagi jinoyatchilar toifasi,
5.Professional jinoyatchilar va ularning o’ziga xos bo’lgan psixologik 
xususiyatlari imkon qadar bayon qilish.
Kurs  ishining  vazifalari.  Tadqiqot  ishining  maqsadiga  erishish  va  ilgari
surilgan  ilmiy  farazni  asoslash  maqsadida  ishni  tizimli  amalga  oshirish  uchun
quyidagi vazifalar belgilandi:
- tadqiqot mavzusiga oid adabiyotlarni tahlilni amalga oshirish;
- tadqiqot metodikalarini tanlash va asoslash;
- jinoyatchining ijtimoiy-psixologik qiyofasini yoritib berish;
- zarur ijtimoiy fazilatlarni shakllantirishga mo’ljallangan o’yin mashqlari 
ishlab chiqish;
- zarur  kasbiy  va  ijtimoiy  malakalarni  egallashda  jinoyatchilarni
tarbiyalash va qayta tarbiyalash metodlarini qo’llash bo’yicha amaliy tavsiyalarni
ishlab chiqish.
Kurs ishining metodikalar.
1. Jinoyatchi psixologiyasini tadqiq qilish bo’yicha ma’lumot to’plash.
2. “Refleksiya” testi yordamida tajriba guruhidagilarning refleksiv 
xususiyatlarini aniqlash
3. A.Bass  va  I.Darkning  “Agressiya  shakllari  va  uning  ko’rsatkichlari”ni
diagnostika  qilish  metodikasi  orqali  sinaluvchi  insonlarning  jinoyatchilikka
moyillik darajasini aniqlash
4. Jinoyatchilikning oldini olish dasturi yordamida psixologik trening 
tashkil etish va natijalarni tahlil qilish
Kurs ishining yangiligi.
Inson  xulqida  tashqi  omillar  tizimi  ichki  shart-sharoitlar  tizimi  bilan
belgilanadi.  Shu  bois  har  bir  jinoyatda  obyektiv  va  subyektiv  omillarning  birligi
ko’rinadi,  jinoyatchi  shaxsini  aniqlash  barobarida  jinoyatning  oldini  olish  tizimi
yaratiladi.
Kurs ishining nazariy ahamiyati.
Tadqiqot  ishida  jinoyatchining  ijtimoiy  psixologik  xususiyatlari
muammosining  nazariy  tahlilida  keltirilgan  ijtimoiy-psixologik  fikrlar  yuzasidan
to’plangan  materiallar  yuridik  psixologiya,  umumiy  psixologiya,  ijtimoiy
psixologiya, psixodiagnostik, psixokorreksiya, sosial trening va amaliyot
4 sohalarini nazariy jihatdan boyitishga xizmat qiladi.
Kurs  ishining  amaliy  ahamiyati.  Ishda  jinoyatchi  shaxs  tipologiyasi,
belgilari bo’yicha metodikalar va yaratilgan usullar tizimi amaliy psixologlarning
jinoyatga  moyilligi  mavjud  shaxsda  zarur  ijtimoiy  fazilatlarni  zudlik  bilan
shakllantirish bo’yicha faoliyatlariga tadbiq etilishi mumkin.
Kurs ishining tuzilishi.
Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishi  kirish,  ikki  bob  olti  paragraf,  xulosa  va
tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati hamda ilova qismlardan tuzilgan.
Ishning  kirish  qismida  mavzuning  dolzarbligi,  ishning  maqsadi,  ilgari
surilgan  ilmiy  faraz,  vazifalari,  tadqiqotda  qo’llanilgan  metodikalar,  yangiligi,
ishning nazariy va amaliy ahamiyati haqida qisqacha ma’lumotlar berilgan.
5 I-BOB .G’AYRIIJTIMOIY XULQNI KELTIRIB CHIQARUVCHI
SHART-SHAROITLAR
I.1.G’ayriijtimoiy xulq va «normadan chetga chiqish» tushunchasi
Inson xulqi murakkab va ko’p qirrali hodisa bo’lib, uni o’rganishda tizimli
yondashuv va ehtimol tutilgan jarayonlar haqidagi zamonaviy tasavvurlarga ega
bo’lish talab qilinadi. Har bir axloqiy hodisaning mohiyati uning shaxs xulqining
umumiy  tuzilishidagi  o’rni  bilan  bog’liq.  Individual  rivojlanish  jarayonida
axloqiy tizimlar individual axloqiy strategiyaning murakkab majmuiga aylanadi
va shaxsning axloqiy tipini hosil qiladi.
An’anaga ko’ra, g’ayriijtimoiy xulq sabablari ikki guruhga
–  ijtimoiy  va  biologik  sabablarga  ajratiladi.  Biroq,  axloq-odob  me’yorlari
(qoida)  dan  og’uvchi  xulqning  ko’plab  ko’rinishlarini  tahlil  qilish  mazkur
muammoni  boshqacharoq,  ya’ni  tizimli-integrasiyalashgan  (birlashgan)  holda
o’rganish zarur, degan xulosaga olib keladi.
Ijtimoiylik  yoki  biologik  omillariga  «ruhiylik»  nomli  tizim  hosil
qiluvchi  omilni  kiritish  hamda  inson  xulqining  sababiy  bog’lanishlari
(determinasiyasi)  bilan  bog’liq  barcha  muammolar  majmuini  ijtimoiy-
psixologik-biologik  sabablar  deb  atash  zarur.  Bunda  «psixologik»  jihatning
o’rtada joylashgani uning ham ijtimoiy, ham biologik omil uchun birlashtiruvchi
funksiyaga egaligini anglatadi.
G’ayriijtimoiy xulq sabablari haqida so’z borar ekan, avvalo, 
muammoni tahlil qilishning asosiy prinsiplarini keltirib o’tamiz.
1. G’ayriijtimoiy  xulq,  normadagi  xulq  kabi,  ko’p  omillidir,  u  bir  yoki
hatto bir qancha sabablarning oqibati emas. Biroq, alohida olingan individual
axloqiy  ko’rinishning  ko’p  omillar  bilan  bog’liqligi  va  ehtimolli  xususiyati
uni o’rganib bo’lmasligini bildirmaydi. Bu o’rinda shaxsning tipik individual-
psixologik  xususiyatlari  va  axloqiy  qarashlarini  aniqlash  ustun  ahamiyatga
ega. Ijtimoiy va biologik omillar o’z-o’zicha emas, balki jinoyatchi xulqining
tipini  hosil  qiluvchi  uning  shaxsiy-psixologik  xislatlarida  birlashgan  holda
g’ayriijtimoiy xulqning aniqlovchilariga aylanadi.
2. G’ayriijtimoiy  xulq  ijtimoiy  ijobiy  xulqdan  yo’nalishining  mazmuni
bo’yicha  ham,  psixoregulyasion  xususiyatlari  bo’yicha  ham  ajralib  turadi.
Shaxs  xulqi  uning  ehtiyojlari,  anglangan  va  anglanmagan  mayllari  tizimi,
oldiga maqsad qo’yish va unga erishish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Agar
uni sxema tarzida tasvirlaydigan bo’lsak, quyidagicha ko’rinish hosil qiladi.
6 Shaxs
Anglangan vaMaqsad qo’yish
Ehtiyoj anglanmagan
va unga erishish	mayllar
Aksariyat  jinoyatchilarning  xulqiga  ijtimoiy  qadriyatlarga  moslasha
olmaslik  (dezadaptasiya)  va  o’zini  o’zi  boshqarishdagi  nuqsonlar  xosdir.
Individning  o’zini  o’zi  boshqarish  imkoniyatlari  past  darajada  bo’lganida,
g’ayriijtimoiy  mayllari,  odatlari  nafaqat  nazorat  qilinmaydi,  balki  ularning
o’zlari xulqning maqsad hosil qiluvchi mexanizmlariga aylanadi.
3. G’ayriijtimoiy  xulq  individning  o’z  ijtimoiy  mas’uliyatini  himoya
qilish  (o’zini  oqlash)  motivasiyasi,  umum  qabul  qilingan  ijtimoiy
qadriyatlarning  qadrsizlanishi  asosida  amalga  oshiriladi.  Inson  xulqi  uning
ehtiyojlari  va  yo’nalganlik  sohasi,  qabul  qilgan  qadriyatlar  tizimi,
umuminsoniy  madaniyatdan  bahramandlik  darajasi  bilan  bog’liqdir.  Inson
hayvondan farqli ravishda qandaydir yagona xulq tizimlariga mahkum emas,
u  ko’p  funksiyalidir.  Uning  xulqini  aniq  instinktiv  (tug’ma)  mayllari  emas,
balki ijtimoiylashuv darajasi yuzaga keltiradi.
4. G’ayriijtimoiy xulq – mojaroli xulq bo’lib, doimo jamiyatda, ijtimoiy
guruhlarda,  shaxs  bilan  ijtimoiy  guruh,  ayrim  shaxslar  o’rtasida  va,  nihoyat,
shaxsning  o’zidagi  ichki  ziddiyatlarga  asoslangan.  Inson  xulqidagi  tashqi
holatlar  tizimi  unda  shakllangan  ichki  ruhiy  shart-sharoitlar  tizimi  orqali
namoyon bo’ladi. Ushbu ichki ruhiy shart-sharoitlarga quyidagilar kiradi:
– qadriyatlar tizimi;
– axloqiy yo’nalganlik;
– xatti-harakatning umumlashgan usullari;
– o’zini o’zi tartibga solishning psixodinamik xususiyatlari.
5. Inson xulqida na obyektiv, na subyektiv omillarni alohida ajratish 
mumkin.
Ijtimoiy  omillar  odamlar  xulqiga  bevosita  ichki  shaxsiy,  individual-
psixologik  hodisalar  orqali  ta’sir  ko’rsatadi  (va  bu,  ba’zan  «jinoiy  tabiat»
illyuziyasini yuzaga keltiradi).
6. Shaxs  qanchalik  kam  ijtimoiylashgan  bo’lsa  (bu,  odatda,  jinoyatchi
shaxsning o’ziga xos xususiyatidir), biologik omillarning ustun (dominanta)
7 bo’lish ehtimoli shunchalik yuqori bo’ladi. Inson ongining rivojlanishi qanchalik
cheklangan  bo’lsa,  uning  xulqida  iyerarxik  jihatdan  quyi  turadigan  motivasiya
darajalari shunchalik katta rol o’ynaydi.
Kriminolog  olim  Z.S.Zaripov  va  I.Ismailovlar  jinoiy  xulq  shakllanish
jarayonini quyidagi toifalarga ajratishadi:
a) shaxs ehtiyoji va manfaatlari buzilishi bilan bog’liq jinoiy xulq 
shakllanish jarayoni;
b) shaxs ehtiyoji (manfaati) va imkoniyati o’rtasidagi farq (qarama-
qarshilik) bilan bog’liq jarayonlar;
v) shaxs ma’naviy va huquqiy tasavvurining, qadriyatlar va ijtimoiy 
yo’nalishining buzilishi bilan bog’liq jarayonlar;
g) qaror qabul qilish va amalga oshirishdagi nuqson va kamchiliklar bilan 
bog’liq jarayonlar 3
.
Jinoiy  xatti-harakat  jarayoni  quyidagi  asosiy  qismlarni  o’z  ichiga  oladi:
motivasiya,  qaror  qabul  qilish  va  uni  amalga  oshirish.  Har  qanday  ijtimoiy
ahamiyatga ega bo’lgan xatti- harakat bu shaxsdagi o’ziga xos xususiyatlar bilan
tashqi  muhitning  o’rtasidagi  aloqaning  natijasi  degan  fikrga  asoslangan  holda
muayyan jinoiy xatti-harakat jarayonini quyidagicha tasvirlasa bo’ladi:
3 Qarang: Zaripov Z.S., Ismailov I . Kriminologiya. – T., 1996 –130-b.
8 Motivatsiya Shaxsning xususiyatlari
Qaror
Tashqi muhit Amalga oshirish
Rus olimi G. A. Avanesov inson xatti-harakatiga salbiy ta’sir etuvchi 
quyidagi biologik shart-sharoitlarni ajratadi:
– jinsiy buzilish va jinoyatlarning sababiga aylanadigan biologik ehtiyojlar 
patologiyasi;
–  asab  tizimining  qo’zg’aluvchanligini  kuchaytiradigan,  noadekvat
reaksiyani  keltirib  chiqaradigan  va  harakatlarni  ijtimoiy  nazorat  qilishni
qiyinlashtiradigan  asab-ruhiy  kasalliklar  (psixopatiyalar,  nevrosteniyalar,
kasallik va sog’liq chegarasidagi holatlar);
–  turli  xil  psixosomatik,  allergik,  zaharvandlik  bilan  bog’liq  kasalliklarga
olib keladigan va qo’shimcha jinoiy omil bo’lib xizmat qiladigan psixofiziologik
zo’riqishlar 4
.
Ruhiy  anomaliya  (normadan  og’ish)lar  esa  irsiy  (genetik)  ildizlarga  ega
bo’lib, asabiy-ruhiy buzilishlar faqat noqulay muhit ta’siridagina jinoiy xulqning
sababi bo’lishi mumkin.
XX  asrning  20-yillaridayoq  psixiatrlar  (Antonyan  Yu.M.,  Borodin  S.  A.,
Vinogradov M. V., Golub S. A. va boshq.) jinoiy xulq turi bilan ruhiy anomaliya
o’rtasida bog’liqlik mavjudligini ta’kidlaganlar.
Masalan, rus olimi Yu.M. Antonyanning fikricha, «...aqli ojizlar, kundalik
hayotga  moslasha  olmaydiganlar  o’zlarining  tuban  ehtiyojlarini  qondirish
maqsadida  o’g’rilik,  ba’zan  esa  qotillik  jinoyatlarini  sodir  etadilar.  Beqaror  va
tashqi  muhit  ta’siriga  tez  beriluvchan  ixtiyorsiz  psixopatlar  odatdagi  o’g’rilar
safini oson to’ldiradilar;
4 Qarang: Avanesov G. A . Kriminologiya i sotsialnaya profilaktika. – M.,1999. – S. 226–230.
9 ma’nosiz  ruhiy  his-tuyg’ular  va  kuchli  tuban  mayllarga  ega  bo’lgan
psixopatlardan  esa  banditlar,  g’arazli  qotillar  boshqalarga  qaraganda  osonroq
hosil  bo’ladi;  patologik  qo’zg’aluvchanligi  bilan  ajralib  turadigan  psixopatlar
arzimagan  narsa  tufayli  atrofdagilar  bilan  oson  aytishib  qoladilar,  jamoat
tartibini buzadilar» 5
 .
Ruhiy anomaliyalarga chalingan  shaxslarning ulushi  (koeffisiyenti) barcha
jinoyatchiliklarning taxminan 70 % ini tashkil qiladi.
Ma’lum  bo’lishicha,  ruhiy  anomaliya  holatida  shaxslar  tomonidan  jismoniy
kuch ishlatish (odam o’ldirish, nomusga tegish, tan jarohati yetkazish) va bezorilik
jinoyatlari  sodir  etilgan.  Masalan,  aqli  raso  deb  tan  olingan  va  odam  o’ldirish,
nomusga tegish, tan jarohati yetkazish jinoyatlarini sodir etgan voyaga yetmaganlar
sud-psixiatriya  ekspertizasidan  o’tkazilganda  ularning  har  besh  nafaridan  uch
nafarida  aqli  raso  bo’lgan  holda  o’z  jinoiy  qilmishlariga  yo’l  ochuvchi  turli
anomaliya  holatlari  borligi  aniqlangan.  Ichki  ishlar  organlarining  tegishli  xizmat
sohalari  hisobida  turgan  voyaga  yetmaganlar  sodir  yetgan  huquqbuzarlik 6
larning
23–43 % ini ruhiyatida turli darajadagi ruhiy kamchiliklar
mavjud bo’lgan yoshlar amalga oshirganlar. Jismoniy kuch ishlatish orqali
og’ir turdagi jinoyat 7
sodir etganlarning umumiy miqdorida anomaliya
holatlarining mavjudligi tahlil etilganda 33 % shaxslarda anomaliya holatlari, 19
% ida markaziy asab tizimining organik jarohati, 18 % ida bosh miya jarohati,
17 % ida surunkali alkogolizm alomatlarining mavjudligi aniqlangan. 8
Shu  ma’noda,  aksariyat  jinoyatchi  shaxslarning  xulqida  janjalkashlik,  tez
ta’sirlanish,  salbiy  mayllarning  o’z-o’zidan  paydo  bo’lishi,  o’z  xulqini  ijobiy
qadriyatlar va motivasiyalar bilan boshqarish mexanizmining sustligini kuzatish
mumkin.  Mazkur  axloqiy  ko’rinishlarning  bari  genetik  anomaliyalar  –  Klayn
Felter  sindromi  (ortiqcha  X-xromosoma  –  47/XXY  sindrom  yoki  ortiqcha  Y-
xromosoma – 47/XYY sindrom) deb nomlanadi.
Bunda ortiqcha X-xromosoma haddan tashqari tajovuzkorlik bilan, ortiqcha
5 Qarang: Antonyan Yu. M . Prestupnost i psixicheskiye anomalii. – M., 1990. – S. 67.
6 Huquqbuzarlik  –  jamiyatda  o’rnatilgan  va  qonun  asosida  belgilangan  tartib  yoki  umuman  ijtimoiy  yashash
qoidalarini  buzish.  O’z  xususiyatlariga  ko’ra  huquqbuzarlik  –  jinoyat,  nojuya  harakat,  intizomni  buzish  shaklida
bo’ladi. Ko’p hollarda huquqbuzarlik qonunbuzarlik so’zi bilan hamohang bayon etiladi. Barcha huquqbuzarliklar
jinoyat emas. Shu bilan birga, qonunbuzarliklarning barchasi ham jinoyat bo’lmasligi mumkin. Jinoyat deb aytish
uchun uning o’ziga xos belgilari bo’lishi zarur // Yuridik ensiklopediya / Prof. U.Tadjixanovning umumiy tahriri
ostida. – T., 2001. – 652-b.
7 Jinoyat  –  O’zR  JKning  14-moddasiga  asosan,  JK  bilan  taqiqlangan  aybli,  ijtimoiy  xavfli  qilmish  (harakat  yoki
harakatsizlik)  jazo  qo’llash  tahdidi  bilan  jinoyat  deb  hisoblanadi.  Jinoyat  boshqa  qoidabuzarliklardan  o’ziga  xos
jihatlari bilan ajralib turadi. Bu qilmishning ijtimoiy xavfliligidir.Chunki jinoyat natijasida jamiyat va shaxs uchun
ham moddiy, ham ma’naviy zarar yetkaziladi. Shuning uchun jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi jinoiy oqibatda
aks etadi // Yuridik ensiklopediya / Prof. U.Tadjixanovning umumiy tahriri ostida. – T., 2001. – 156-b.
8 Kriminologiya: Darslik / Prof. Z.S.Zaripovning umumiy tahriri ostida. – T., 2007. – 91-b.`
10 Y-xromosoma  esa  maqsad  qo’yish  va  unga  erishish  sohasidagi  og’ish
(anomaliya)lar, xulqning irodaviy boshqaruvidagi buzilishlar bilan izohlanadi 9
.
Hozirgi  genetikaning  yutuqlari  individ  psixikasining  faqat  «muhit»  bilan
bog’liqligi  haqidagi  ilgari  shakllangan  tasavvurlarga  o’zgartishlar  kiritmoqda.
Biologik  va  ijtimoiy  jihatlar  inson  xulqining  murakkab  tizimli  bioijtimoiy
omilini hosil qiladi.
Shunday  qilib,  inson  xulqi  yagona  bioijtimoiy  omil  bilan  bog’liqdir.
Biologik  jihatdan  meros  sifatida  olingan  inson  xislatlari  muayyan  ijtimoiy
sharoitlarda uning ruhiy xislatlari rivojlanishi uchun shart-sharoit hisoblanadi.
Har bir jinoyat g’ayriijtimoiy yo’nalishdagi boshqaruv mexanizmlarga ega
xulq  natijasidir.  Xo’sh,  bu  subyektiv  ruhiy  omil  jinoyatni  keltirib  chiqarishga
sabab bo’ladimi?
Albatta, ruhiy omillar jinoyat sodir etilishida birinchi o’ringa chiqadi va bu
ularning birinchi sababi ekanligi xususidagi fikrni yuzaga keltiradi. Aslida, ruhiy
omillarning o’zi jinoyatchi shaxsi shakllanishining haqiqiy sharoitlarida yuzaga
keladi.
Hech  bir  tashqi  omil  ham,  hech  bir  ichki  holat  ham  o’z-o’zicha  axloqiy
aktni yuzaga keltirmaydi.
Shu  ma’noda,  aksariyat  jinoyatchilarda  o’z-o’zidan  yuzaga  keladigan
mayllarning  tasodifiy  vaziyatlarga  bog’liqligi  xosdir.  Shaxsning  o’zini  o’zi
boshqarish  tizimining  tarqoqligi  aksariyat  jinoyatchilarni  bir-biridan  ajratib
turuvchi asosiy psixologik jihatlardan biridir. Jinoyatchilarning ayrim xudbinona
intilishlari g’ayriijtimoiy tus olganda ularning axloqiy tizimini ong osti mayllari
darajasida boshqaradi.
Yaqin o’tmishda  bo’lgan  freydizmning asossiz  tanqid qilinishi  bizda «ong
osti»  tushunchasiga  salbiy  munosabatni  yuzaga  keltirdi.  Hozirgi  ilmiy
psixologiya «ong osti omilini» «o’z» o’rniga qaytardi.
Biroq  «ong  osti  omilining  taqiqlanganligi»  fikri  hali  bizning
huquqshunoslikda  hukmronlik  qilishda  davom  etmoqda.  Huquqshunoslik
dastlabki  bosqichlarida  faqat  ongga  asoslanadi.  Biroq,  ushbu  cheklangan
konsepsiya  asosida  shaxsning  aksariyat  vaziyat  va  impulslar  bilan  bog’liq
harakatlarining  ma’nosi  va  g’ayriqonuniy  mohiyatini  tushunib  bo’lmaydi.
Garchi  ushbu  harakatlar  mexanizmini  ifodalash  uchun  soxta  ilmiy  surrogat  –
«motivsiz jinoyat» tushunchasi o’ylab topilgan bo’lsada, bu vaziyatdan chiqish
yo’li emas, chunki sababsiz hodisalar sodir bo’lmaydi.
Ruhiy  boshqaruvlarning  ong  osti  mexanizmlari  barcha  maqsadli
harakatlarda,  axloqiy  qarashlarning  keng  miqyosli  tizimida  namoyon  bo’ladi.
Ong darajasi qanchalik past bo’lsa (aksariyat jinoyatchilarga ana shu belgi xos),
9 Qarang: Yenikeyev M.I . Yuridicheskaya psixologiya. – SPb., 2005. – S.
11 xulqni tartibga solishning ong osti mexanizmlari shunchalik katta rol o’ynaydi.
Insonning asosiy axloqiy fondi umum qabul qilgan me’yorlarga aylanib
ulgurgan.  Muayyan  shaxs  xulqining  mustahkamlangan,  umumlashgan  usullari
uning tabiatiga xos xislatlardir.
Ijtimoiylashgan  shaxs  barcha  vaziyat  va  sharoitlarda  barqaror  va  yaxlitdir.
Jinoyatchi shaxs esa vaziyatga tobedir. Shu bilan birga, ashaddiy jinoyatchilarga
xos  barqaror  g’ayriijtimoiy  yo’nalganlik  ularda  tegishli  ustunlik  qiluvchi
kriminogen  motivlar,  jamiyat  uchun  xavfli  anglangan,  ularning  hayoti  va
faoliyatidagi  boshqa  barcha  ko’rinishlarni  o’ziga  bo’ysundiruvchi  intilishlar
borligidan dalolat beradi.
O’z  navbatida,  shaxs,  o’zining  ruhiy  xislatlariga  ko’ra  jinoyatchining
ijtimoiy roliga muqarrar mahkum etilishi mumkin emas. Biroq, har bir jinoyatda
uning  subyektiv  tomoni  sifatida  jinoyatchi  shaxsning  ruhiy  holatlari  doimo
namoyon bo’ladi.
Jinoyatchilar  bir-birlaridan  hamda  ijtimoiy  hayotga  moslashgan,  qonunga
itoatkor  odamlardan  «jinoiy  jihatlari»  bilan  emas,  balki  hayoti  va  faoliyatining
turli  sharoitlarida  shakllangan  fe’li-atvoriga  xos  salbiy  jihatlari  bilan  farq
qiladilar.
«Jinoiy  ruhiyat»  ham,  «jinoiy  vorisiylik»  ham  mavjud  emas.  Ayni  vaqtda
ruhiyat  ham,  uning  tabiiy  shart-sharoitlari  ham  har  qanday  axloqiy  aktga,
jumladan g’ayriqonuniy harakatlarga «daxldordir».
Ijtimoiy  qarashlari  qat’iy  bo’lmagan  insonda  hatto  uning  tabiiy  mayllari
ham  g’ayriijtimoiy  axloq  shakllarida,  ya’ni  jinsiy  instinkt  –  nomusga  tegishda;
faol  mudofaa  refleksi  –  shaxsga  tajovuz  qilishda;  o’zini  saqlash  instinkti  –
dezertirlikda namoyon bo’lishi mumkin. Huquqiy belgilariga ko’ra bir xil jinoiy
qilmish turli ruhiy omillardan kelib chiqishi mumkin. Masalan, o’g’rilik jinoyati
aybdorning shaxsiy yo’nalishi bilan ham, irodasining sustligi va ishonuvchanligi
bilan ham, patologik xususiyati bilan ham sodir etilishi mumkin.
Insonning  jinoiy  qilmishida  namoyon  bo’ladigan  shaxsiy  xislatlari
«huquqiy ongdagi  qandaydir  umumiy nuqsonlar»dan  emas, balki aniq  axloqiy-
psixologik  qusurlari  (baxillik,  shafqatsizlik,  ijtimoiy  negativizm)dan  dalolat
beradi.
Rus  olimi  A.  R.  Ratinovning  o’tkazgan  tadqiqotida  jinoyatchilar  va
qonunga  itoatkor  fuqarolar  o’rtasidagi  jiddiy  psixologik  farqlar  borligi
kuzatilgan. Ya’ni shkalali tahlilda tekshiriluvchilarning qonunga itoatkor guruhi
barcha  asosiy  qadriyatlarga  ijtimoiy-ijobiy  munosabatini,  o’z  hayotining
mazmunini  baholashi  bo’yicha  jinoyatchilardan  ancha  ustun  ekanligi  ma’lum
bo’lgan. Jinoyatchilar bilan qonunga itoatkor shaxslar o’rtasidagi farqlar ijtimoiy
muhit, faoliyat, badiiy zavq, nikoh, sevgi, farzandlar, oila kabi qadriyatlarda
12 yorqin ko’rinadi 10
.
Ayrim  huquqshunoslar  aksariyat  jinoyatlarni  o’z-o’zidan  jinoyatni  keltirib
chiqaradigan,  uning  amalga  oshishi  uchun  sharoit  yaratadigan  kriminogen
vaziyat bilan bog’laydilar.
Kriminogen vaziyat  – bu mazmun bo’yicha jinoiy niyatning, jinoyat sodir
qilish  maqsadining  shakllanishiga  ijobiy  ta’sir  qiluvchi  jinoiy  natijaga  erishish
uchun  qulay  hisoblangan,  ya’ni  jinoyat  sodir  etishga  ko’maklashuvchi
vaziyatdir. Shuni qayd etish lozimki, har qanday kriminogen vaziyat o’z holicha
mustaqil holda shaxsni jinoyat sodir etishga olib kelmaydi.
Jinoyat  sodir etish vaqtidagi  kriminogen vaziyat  bu shaxsning  muhit bilan
aloqasining  alohida  darajasi  hisoblanadi.  Bu  aloqada  salbiy  xususiyatlarga  ega
bo’lgan  shaxsdagi  jinoyat  sodir  etishga  moyilligi  kriminogen  vaziyat  ta’sirida
muayyan  xatti-harakatga  aylanadi.  Aniq  hayotiy  vaziyatning  shaxs  muayyan
jinoyat sodir etishiga ta’siri quyidagi tasvirga ega 11
:
G’ayriijtimoiy yo’nalishga
ega bo’lgan shaxs
Aniq hayotiy vaziyat Jinoiy
xatti-harakat
Jinoyatlar birdan yuzaga kelgan kriminogen vaziyatlar tufayli emas, balki 
insonning muayyan barqaror shaxsiy xislatlari va qadriyatlari sababli sodir etiladi.
Qonunga itoat qiladigan va o’zini o’zi yuksak darajada boshqara oladigan
halol  inson  uchun  «jinoiy»  vaziyatlar  yo’q  va  bo’lishi  ham  mumkin  emas.
Vaziyat  o’z-o’zicha  jinoyatni  keltirib  chiqara  olmaydi,  u  faqat  g’ayriijtimoiy
fe’lga  ega  bo’lgan  shaxsning  muayyan  qarashlari  va  maqsadlarini  amalga
oshirishi uchun mos bo’lishi mumkin, xolos.
Har bir insonda ijobiy xulq mavjud bo’lib, bu xulq anglangan bo’lsa hamda
qarorni erkin, to’g’ri qabul qilsa, vaziyatning quliga aylanmaydi, albatta.
Biroq,  inson  xulqining  ruhiy  boshqaruv  darajasi  qanchalik  past  bo’lsa,
uning  xulqida  vaziyat  bilan  bog’liq  holatlar  shunchalik  katta  ahamiyatga  ega
bo’ladi.  Ko’pchilik  jinoyatchilarga  haqiqatan  ham  xulqining  vaziyat  bilan
bog’liqligi xos bo’lib, bu uning fe’liga xos jihatdir.
Inson o’zi uchun muayyan qiymatga ega bo’lgan narsa, hodisa sababligina
faol harakat qiladi. Qadriyatlar tizimi indi- vidual bo’lib, u insonning ruhiy
10 Qarang : Ratinov A. R. Sudebnaya psixologiya dlya sledovateley. – M.,1987.– S. 59.
11 Qarang: Zaripov Z.S., Ismailov I. Kriminologiya. – T., 1996. – 155–156-b.
13 faolligini belgilab beradi: bir kishi uchun hayotiy muhim bo’lgan narsa, boshqa
shaxs uchun unchalik muhim bo’lmasligi mumkin.
Jinoyatchining  xulqi  ham  qadriyatlar  asosida  yo’nalgan.  Ammo
jinoyatchining qadriyatlari buzilgan, ular  ijtimoiy qadriyatlarning umum e’tirof
etgan tizimga mos kelmaydi.
Ba’zi odamlar notanish insonni o’lim xavfidan o’ylab o’tirmay qutqaradilar,
boshqalar  esa  o’ylab  o’tirmay  pichoqni  qarindoshiga  sanchadilar  –  hammasi  u
yoki  bu  odamlar  uchun  hayotning  qaysi  tomonlari  muhim  ekanligiga  bog’liq.
Ijtimoiy  jihatdan  ijobiy  qadriyatlar  tizimi  tug’ma  emas,  u  jamiyatdagi  tarbiya
jarayonida shakllanadi.
Jinoyatchining  ijtimoiy-ijobiy  qadriyatlarga  salbiy  munosabati  doimo
jamiyatdagi tarbiya nuqsonlarining natijasidir.
Ijtimoiylashgan  shaxsning  eng  asosiy  ehtiyoji  ijtimoiy-ijobiy  qadriyatlarni
amalga  oshirish  ehtiyojidir. Ashaddiy  jinoyatchida  bunday  ehtiyojning yo’qligi
uning asosiy xususiyatidir.
Jinoyatchining ijtimoiy xavfliligi uning alohida
«jinoiy» qadriyatlari va ehtiyojlarida emas, balki ijtimoiy qadriyatlarni tan
olmasligidadir. Jinoyatchining yo’nalishlarini aniqlash jinoyatchi rad etayotgan
ijtimoiy qadriyatlarni aniqlashdir.
Jinoyatchilar  odatda  o’zini  oqlash  uchun  motivlar,  bahonalar  tizimini
keltiradilar va jinoiy maqsadlariga erishishlariga xalal beruvchi qadriyatlarni rad
etadilar.  O’z  harakatlarini  oqlash  asosida  javobgarlikdan  bo’yin  tovlash
aksariyat jinoyatchilarga xos xususiyatlardan biridir.
14 I.2.Jinoyatchi shaxsi va uning o’ziga xos psixologik xususiyatlari
«Jinoyatchi  shaxsi»  ko’p  qirrali  tushuncha  bo’lib,  bir  qator  fanlarning
o’rganish  obyekti  hisoblanadi.  Uni  nafaqat  psixologlar,  balki  yuristlar  ham
predmet obyekti sifatida o’rganadilar. Jinoyatchi shaxs psixologiyasi haqida bir
qator  psixolog  (M.I.Yenikeyev,  O.L.  Kochetov,  Yu.V.  Chufarovskiy,  Yu.L.
Vasilyev va boshq.) olimlar ilmiy adabiyotlarda o’z fikrlarini bildirganlar.
Yuridik  psixologiyada  ham  ushbu  muammo  markaziy  o’rinlardan  birini
egallaydi.  Jinoyatchi  shaxsi  –  jinoyatchining  asosiy  intellektual-ma’naviy
xislatlari, ruhiy va jismoniy holatining majmuidir. Jinoyatchi shaxsini o’rganish
shaxs  sodir  etgan  qilmishni  malakali  baholashni,  jumladan  individual  bashorat
qilishni  ta’minlash  uchun  hal  qiluvchi  ahamiyatga  ega.  Jinoyatchi  shaxsi
to’g’risida har tomonlama va chuqur tasavvurga ega bo’lish uchun tahlil nafaqat
jinoyat  sodir  etilgan  vaqtni  va  uni  tekshirish  davrini,  balki  tekshiriluvchining
rivojlanishini ham qamrab olish kerak. Bunda jinoyat sodir etilishining yashirin
motivlarini  ham,  psixologik-psixiatrik  xususiyatlarini  ham  baravar  inobatga
olish  lozim.  Jinoyatchining  shaxsi  va  jinoyat  o’zaro  bog’liq  bo’lganligi  bois,
kriminalistik  ish  doirasida  jinoyatchining  shaxsi  to’g’risida  tegishli
ma’lumotlarni  olish  jinoyatni  tergov  qilish  faoliyatining  muhim  tarkibiy  qismi
hisoblanadi.  Chunki  O’zR  JK  54-moddasiga  binoan,  sud  jazo  tayinlashda
jinoyatchi shaxsini boshqa holatlar bilan bir qatorda inobatga olishi lozim 12
.
Jinoyatchi  shaxsning  ichki  dunyosini  anglash  uchun  uning  hayotda  tutgan
o’rni,  atrof  muhitdagi  voqyelik,  insonlar,  jamiyat,  davlat,  qonun,  mehnat  va
hokazolarga  munosabatini  bilish  lozim.  Buni  esa  uning  ehtiyojlari,  ma’naviy
yo’nalishlari  va  faoliyatining  motivlarini  o’rganmasdan  turib  amalga  oshirish
mumkin emas.
Ya’ni, har qanday jinoiy faoliyat ko’p jihatdan jinoyatchining o’ziga xos
individual-psixologik  xususiyatlariga  bog’liq.  Jinoyat-prosessual  qonuni
isbotlash  predmetini  belgilashda  ayblanuvchining  javobgarlik  darajasi  va
xususiyatiga  ta’sir  etuvchi  holatlarni,  shuningdek,  ayblanuvchi  shaxsini
ifodalaydigan  boshqa  holatlarni  aniqlashni  talab  etadi.  Shu  bois  jinoyatchi
shaxsining  aniqlanishi  lozim  bo’lgan  belgilarini  ishlab  chiqish  yuridik
psixologiyaning asosiy vazifasi hisoblanadi.
Jinoyatchi shaxsini psixologik jihatdan o’rganishda uni ijtimoiy muhit bilan
o’zaro aloqadorlikda tahlil qilish kerak bo’ladi. Chunki jinoiy xulqni shaxs yoki
muhit  emas,  balki  aynan  ularning  o’zaro  aloqasi  yuzaga  keltiradi.  Ijtimoiy
muhitning jinoiy xulqqa ta’siri murakkab xususiyatga ega. Boshqacha aytganda,
jamiyat hayotining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatlari jinoyatning
12 Yuridik ensiklopediya / Prof. U.Tadjixanovning umumiy tahririda. – T.,2001. – 165-b.
15 modellashtiriladigan  mexanizmi  shakllanishiga  tashqi  ta’sir  ko’rsatadi,  ayni
vaqtda,  modellashtiriladigan  jinoyatchining  psixologik  xususiyatlari  uning
go’yoki ichki mazmunini tashkil etib, uni shakllantiradi.
Jinoyatchi shaxsi yuridik psixologiya uchun ham, kriminologiya uchun ham
alohida  qiziqish  uyg’otadi,  zero  u  muayyan  tashqi  shart-sharoitlarni  oddiygina
aks ettirib qolmay, balki o’zaro aloqaning faol tomonini tashkil etadi.
Binobarin  kriminologiyada  “jinoyatchi”  va  “jinoyatchining  shaxsi”  kabi
atamalar  kategoriya,  ya’ni  har  biri  mustaqil  tushuncha  sifatida  talqin  qilinadi.
“Jinoyatchi  shaxsi”  tushunchasi  o’ziga  xos  ravishda  jinoyatchining  ijtimoiy
belgilarini  ifodalaydi,  ya’ni  shaxsning  “ijtimoiy  qiyofasi”ni  ochib  berishga
xizmat qiladi 13
.
Ijtimoiy shart-sharoitlarning g’ayriijtimoiy xulq bilan aloqasi murakkabdir,
buning  ustiga  doimo  ijtimoiy  shart-sharoitlar  jinoyatda  muayyan  shaxs  orqali
o’zgargan  holda  namoyon  bo’ladi.  Bir  qator  hollarda  ular  uzoq  vaqt  ijtimoiy
o’zaro munosabatda bo’lish jarayonida shaxsda nisbatan barqaror iz qoldiradi va
ayrim jinoiy harakatlarni emas, balki barqaror g’ayriqonuniy yo’nalishni yuzaga
keltiradi. Bu yo’nalish jinoyatchiliklar majmuida ko’rinadi.
G’ayriijtimoiy  xulqning  qonuniy  xatti-harakatdan  farqi,  bizningcha,
qadriyatlar,  qarashlar  va  ijtimoiy  maqsadlar  tizimidan,  ya’ni  ongning  mazmun
bilan  bog’liq  tomonidan  kelib  chiqadi.  Umum  e’tirof  etishicha,  g’ayriijtimoiy
xulqning  bevosita  sabablarini  aynan  shaxs  va  ijtimoiy  muhitning  qadriyatli-
normativ tizimlaridan, ularning o’zaro munosabatidan izlash kerak 14
.
Yuridik  psixologiyaga  oid  adabiyotlarni  tahlil  qilish  ham  jinoyatchi
psixologiyasini  o’rganish  masalalariga  katta  e’tibor  qaratilgani  va
qaratilayotganidan dalolat beradi 15
.
Shunga qaramay, amaliyotning ko’rsatishicha, jinoyatchilarning psixologik
xususiyatlari  borasida  amalga  oshirilgan  nazariy  tadqiqotlar  jinoiy  faoliyatning
manzarasini  yetarlicha  to’liq  aks  ettira  olmayapti,  ya’ni  ko’pgina  savollar
(masalalar) «kadr ortida» qolib ketmoqda. Masalan, jinoyatni sodir etish usulini
tanlashda,  jinoyatchi  ko’p  hollarda  nafaqat  psixologik  xusu-  siyatlarni,  balki
ruhiy holatlarni ham hisobga oladi. Ruhiy holat esa, ma’lumki, psixologiyaning
predmetini tashkil etadi.
Shaxsni psixologik tiplashtirish  mazkur hodisani bilish usullaridan biridir,
ammo  muayyan  jinoyatchilarning  shaxs-larini  o’rganishda  olingan
ma’lumotlarni tegishlicha nazariy asoslash zarur.
Jinoyatchilikni ijtimoiy determinasiyalash mexanizmi shaxsni o’rganishda
13 Qarang: Kriminologiya: Darslik / Prof. Z.S.Zaripovning umumiy tahriri ostida. – T., 2007. – 84-b.
14 Qarang: Vasilyev V. L. Yuridicheskaya psixologiya. – M., 1999. – S. 222–224.
15 A. R. Ratinov, K. Ye. Igoshev, V. V. Glazirin, A. V. Dulov, V. L. Vasilyev kabi olimlarning asarlariga qarang.
16 ikki  xil  yondashuvni  –  ijtimoiy-tipologi k  va  ijtimoiy-rolli  yondashuvlarni
birlashtirishni talab qiladi.
Ijtimoiy-tipologik  yondashuvda  avvalo  shaxsning  ijtimoiy  o’rni
(pozitsiyasi), unga mos ijtimoiy qadriyatlar, me’yorlar, ularning idrok etilishi va
bajarilishi  tahlil  qilinadi.  Ikkinchi  holda  shaxsga  faol  arbob,  ijtimoiy
munosabatlarning subyekti sifatida qaraladi.  Ijtimoiy- rolli yondashuv  obyektiv
jihatdan kriminogen xususiyatga ega bo’lgan pozisiya va funksiyalarni ko’rishga
imkon  beradi,  chunki  ular  shaxs  zimmasiga  amaldagi  qonunlarga  zid
majburiyatlarni yuklaydi va shu bois u ushbu majburiyatlarni faqat jinoyatchilik
sodir  etib  bajarishi  mumkin  bo’ladi,  shaxsga  bir-birini  istisno  etuvchi  talablar
qo’yadi,  bu  esa  ijtimoiy-huquqiy  nizolarni  keltirib  chiqaradi,  shaxsni  uning
uchun  zarur  bo’lgan  ijobiy  ta’sirlar  majmui  amal  qiladigan  doiradan  chiqarib
yuboradi.
Yuridik  psixologiyadagi  asosiy  masalalardan  biri,  avvalo,  shaxsning
motivasion sohasi tashqi muhitdagi muayyan omillar bilan o’zaro aloqadorlikda
ushbu shaxs uchun kriminogen vaziyat yaratishi mumkin bo’lgan ichki shaxsiy
shart-sharoitlarni ajratib olishdir.
Har bir insonga o’z ehtiyojlarini qondirish, shaxsiy va umumiy maqsadlarga
erishish  uchun  boshqa  odamlar  bilan  birlashishga  intilish  xosdir.  Qonunga
itoatkor  odamlar,  qonunbuzarlardan  farqli  ravishda,  noqulay  vaziyatlarda
guruhdan  chiqish,  o’zlarini  qanoatlantirmaydigan  aloqadan  qochishga
qodirdirlar  yoxud  bunday  holatlarga  nisbatan  o’z  pozitsiyasini  o’zgartirishga
harakat qiladilar.
Amaliyotning ko’rsatishicha, jinoyatlarning har xil (g’arazli, zo’ravonlikka
asoslangan,  ehtiyotsizlik  orqasida  sodir  etiladigan)  turlariga  jinoyatchilarning
motivasion sohasida bo’ladigan turli buzilishlar xosdir.
Shaxsning aynan jinoiy harakatni sodir etishi ham tashqi vaziyat (obyektiv
omil), ham ichki (subyektiv omil) maqsadlar bilan bog’liq.
Jinoyatchilik  sabablari  majmuidagi  muhim  tarkibiy  qismlardan  biri
iste’molning aholining to’lovga qobiliyatli talabidan orqada qolishi bilan bog’liq
bo’lgan  ana  shu  iste’mol  sohasi  ishtirokchilari  bo’lmish  odamlar  talablarining
qanoatlantirilmasligidir.  Hozirgi  kunda  moddiy-tovar  boyliklar  va  xizmatlarga
bo’lgan  ehtiyojlar  bilan  ularni  qondirish  imkoniyatlari  o’rtasidagi  uzilish
ijtimoiy salbiy oqibatlarni keltirib chiqarayotgani hammaga ma’lum. Bu o’rinda
jinoiy xulq shakllanishining kamida ikki variantini farqlash lozim.
U  biz  yuqorida  ko’rib  chiqqan  mehnat  va  taqsimot  sohalaridagi  ijtimoiy
ziddiyatning  ta’siriga  o’xshash  tarzda  yuz  beradi,  ya’ni  iste’mol  tovarlari  va
xizmatlarning  taqchilligi  aholining  psixologiyasiga  salbiy  ta’sir  etadi  va
noadekvat (nomos) ijtimoiy qarashlarni yuzaga keltiradi, bu esa aholining jinoiy
17 faollik  darajasida  ko’rinadi.  Xizmat  (ish)  o’rinlarining  yetishmovchiligi
jinoyatchilikning  ortib  borishiga  olib  keladi  Maishiy  xizmatlarning  yaxshi
rivojlanmaganligi  odamlar  o’rtasidagi  munosabatlarda  keskinlikning  ortishiga,
nizoli  ijtimoiy-psixologik  muhit  shakllanishiga  olib  keladi.  Tadqiqotlar
natijalarining  ko’rsatishicha,  maishiy  xizmatlar  kamroq  rivojlangan  hududlarda
ushbu sohadagi nizolar boshqa joydagilardan ko’proq bo’ladi 16
.
Ta’kidlash  lozimki,  taqchillik  jinoiy  faoliyat  bilan  shug’ullanishga  shart-
sharoit  yaratuvchi  omillardan  biri  hisoblanadi.  Iste’mol  sohasidagi  taqchillik
buyurtma  qotilliklar,  terrorchilik  harakatlari,  firibgarlik,  odam  savdosi,
poraxo’rlik, korrupsiya, narkobizneslarning tarqalishiga sharoit yaratadi 17
.
Shu  ma’noda  jinoyatchi  shaxsi  –  individ  sodir  etgan  muayyan  turdagi
jinoiy qilmishni keltirib chiqargan uning tipologik xislatlari majmui.
Jinoyat  sodir  etgan  shaxsni  o’rganishda  unda  ustunlik  qiluvchi,  uning
qadriyatlari,  hayot-faoliyatining  mazmuni,  mayllari  va  qarashlarini  aniqlash
zarur.
Chunki,  jinoyatchilar  o’zlarining  g’ayriijtimoiy  xatti-  harakatlarining  asl
mohiyatini ko’proq yoki kamroq darajada anglagan holda, o’zlarini oqlaydigan
motivlar,  bahonalar  tizimini  axtaradilar  va  jinoiy  maqsadlariga  erishishlariga
xalal  beruvchi  qadriyatlarni  rad  etadilar.  O’z  harakatlarini  oqlash  maqsadida
javobgarlikdan  bo’yin  tovlash,  o’zini  ruhiy  jihatdan  himoyalash  aksariyat
jinoyatchilarga xos bo’lgan psixologik xususiyatdir.
Oldindan rejalashtirilgan va sodir etilgan jinoyatni oqlash turli usullar bilan
amalga oshiriladi:
– jinoyat qurbonining aybdorligini bo’rttirib ko’rsatish;
– ijtimoiy va huquqiy normalarni g’ayriijtimoiy guruhlar (banda, o’g’rilar 
to’dasi)ning qoidalariga qarshi qo’yib qadrsizlantirish;
– javobgarlikni boshqalarning gardaniga qo’yish, yuzaga kelgan vaziyat 
bilan o’zini oqlash va sh.k.
Ijtimoiy  qadriyatlardan  begonalashgani  bois  jinoyatchi  ruhiy
dekompensasiyalar  (ichki  ruhiy  muvozanat  hosil  qiluvchi  soxta
«o’rinbosar»lardan  foydalanish)  asosida  o’zining  jinoiy  xulqi  sabablarini  ichki
salbiy  xislatlarida  emas,  balki  tashqi  vaziyatlar,  boshqa  odamlarning  xatti-
harakatlaridan axtaradi.
Jinoyat motivlari jinoyatchining shaxsiy salbiy xislatlari
– g’araz, kek saqlash, rashk, shuhratparastlik, yolg’on qarashlar tizimi (burch, 
o’rtoqlik kabi xislatlarni noto’g’ri tushunish) orqali shakllanadi.
16 Alimov S., Antonov-Romanovskiy G. V. Kriminologicheskoye znacheniye izucheniya konfliktov v osnovn ы x 
sferax jiznedeyatelnosti // Aktualn ы ye problem ы ugolovnogo prava i kriminologii. – M., 1999. – S. 61–67.
17 Chufarovskiy Yu. V. Yuridicheskaya psixologiya. – M., 2003. – S. 120.
18 Aksariyat  jinoyatchilar  ko’p  narsaga  da’vogar  bo’ladilar,  ammo  buni
amalga  oshirish  imkoniyatlari  juda  kam  bo’ladi.  Ushbu  holat  deyarli  barcha
jinoyatchilarning ichki shaxsiy nizolari asosida yuzaga keladi.
Ko’pchilik holatlarda jinoyatchi shaxslarning qadriyatlar va normalar tizimi
buzilganini, ya’ni voqyelikni noto’g’ri idrok etishini kuzatish mumkin. Ularning
xulqini  bir  daqiqalik,  muayyan  vaziyat  bilan  bog’liq  mayllar,  eng  quyi
darajadagi ehtiyojlar egallab turadi.
Jinoyat  sodir  etgan  shaxslarning  ehtiyojlari  asosan  quyidagi
xususiyatlarga ega:
– ehtiyojlarning torligi, cheklanganligi, moddiy-utilitar xarakterga ega 
ekanligi;
– ijtimoiy zarur ehtiyojlarning (mehnat, axloqiy xulqqa bo’lgan 
ehtiyojlarning) rivojlanmaganligi;
– shakli buzilgan, o’rtacha standartdan va qondirishning qonuniy 
imkoniyatlaridan ortiq bo’lgan ehtiyojlar;
– buzilgan ehtiyojlar.
Shu ma’noda aksariyat huquqbuzar shaxslarda iste’molchilik gipertrofiyasi
mavjuddir.
Iste’molchilik  gipertrofiyasi  deganda  talon-torojlik,  poraxo’rlik,  o’g’rilik,
talonchilik  va  bosqinchilikning  asosiy  shart-sharoitlaridan  birini  tushunish
mumkin.  Aksariyat  odamlarning  ijtimoiy  buzilishi  ularning  yaratuvchilik
xislatlarining  buyumlarga  egalik  borasida  ustunlik  qiluvchi  his-tuyg’ulari
tomonidan  siqib  chiqarilishida  ko’rinadi.  Ularda  «jamg’arish  instinkti»
chegaraga  ega  bo’lmaydi.  Falokat  to’planadigan  buyumlarda  emas,  balki
iste’molchi  odam  ishlab  chiqaruvchi  shaxs  sifatida  passiv  bo’lib  qolishi,
g’ayriijtimoiy, so’ngra esa odatda jamiyatga qarshi (firibgar, poraxo’r, mansabni
suiiste’mol qiluvchi) bo’lib qolishidadir.
Ba’zan  salbiy  xulqning  muayyan  shakllari  shaxsning  dastlabki  ehtiyojlari
bilan  bog’liq  shart-sharoitlardan  uzilgan  holda  yakka-yu  yagona  manfaatga
aylanadi. Fitna, g’iybat, tuhmat, boshqalarga ko’ngilsizliklar yetkazish, janjallar
– ko’pincha shaxsning o’zini qaror toptirish va ijtimoiy faolligini namoyon 
etishning buzilgan shakli sifatida yuzaga chiqadi.
Biroq,  hattoki  bir  qarashda  bema’ni  tuyulgan  jinoyatlar  ham  jinoyatchi
uchun muayyan ma’noga, tegishli shaxsiy  ahamiyatga ega bo’ladi. Har qanday
jinoyat  jinoyatchi  shaxsining  ehtiyoji,  manfaat  yoki  qarashlari  bilan  muayyan
tarzda bog’liq bo’ladi.
Ba’zi  jinoyatlar  odatdagi  harakatlarning  amalga  oshirilishi  bilan  bog’liq.
Ular ong osti va yarim avtomat xususiyatiga ega bo’lib, javobgarlikni bekor
qilmaydi, zero shakllanishi jarayonida to’liq ongli nazorat bosqichidan o’tgan 19 bo’ladi.
Aksariyat  jinoyatchilarga  o’z-o’zidan  yuzaga  keladigan  mayllar,  ularning
tasodifiy vaziyatlarga bog’liqligi xosdir. Bu esa ularda o’zini o’zi boshqarish va
uyushgan qadriyatlar tizimi yo’qligidan dalolat beradi.
Har  bir  jinoyat  nihoyatda  individual  va  ko’p  omilli  hodisadir.  Jinoiy  xulq
genezisini  nazariy  qamrab  olish  uchun  jinoiy  xulqning  eng  ko’p  tarqalgan
tiplarini tahlil qilish zarur. Jinoyatchi xulqining mexanizmlarini tushunish uchun
«jinoyatchi shaxsining tipi» tushunchasidan kelib chiqish zarur.
Jinoyatchi shaxsining tipi – shaxsning unga xos bo’lgan jinoiy xulq usullari
bilan  bog’liq  barqaror  jinoiy  yo’nalganligi.  Jinoyatchi  shaxsining  tuzilishi,
albatta,  jinoyatning  dastlabki  sababi  emas.  Uning  dastlabki  sababini
jinoyatchining shakllanish shart-sharoitlari tashkil qiladi.
20 I.3.Jinoyatchi shaxs tipologiyasi
Jinoyatchi shaxsning tipologiyasida uch darajani farqlash lozim:
1) jinoyatchining umumiy tipi;
2) muayyan toifadagi jinoyatchi shaxs;
3) muayyan turdagi jinoyatchi shaxs. Bu darajalar bir-biri bilan umumiylik,
maxsuslik va yakkalik kabi munosabatda bo’ladi.
Shaxsning  ijtimoiy  o’zagini  uning  yo’nalganligi,  hayotiy  munosabatlari
tizimi,  motivli-qadriyatli  mo’ljallari  tashkil  etgani  bois,  bu  o’zakning  o’zi
jinoyatchi shaxsning tipini belgilashi lozim.
Jinoyatchidagi tipik xususiyatning mezoni, avvalo, uning ijtimoiy xavflilik 
darajasi, g’ayriijtimoiy buzilganlik me’yoridir.
Ushbu mezonga ko’ra jinoyatchilarning uch tipini ajratish mumkin:
– g’ayriijtimoiy (ashaddiy);
– noijtimoiy (kamroq ashaddiy);
– ruhiy boshqaruv nuqsonlari bo’lgan jinoyatchi shaxs tipi (tasodifiy). 
Ashaddiy jinoyatchilar qadriyatlari va mo’ljallarining yo’nalishi
mazmuniga ko’ra quyidagi guruhlarga ajratiladi.
G’ayriijtimoiy  g’arazli  yo’nalishdagi  jinoyatchilar .  Jinoyatchilarning  bu
guruhi jamiyatning moddiy boyliklariga, sarflangan mehnat miqdori va sifatiga
ko’ra  taqsimlanishiga  tajovuz  qiladi.  Bunday  jinoyatchilarni  kuyidagi  to’rtta
kichik guruhga ajratish mumkin:
a) xo’jalik sohasida jinoyat sodir etuvchi (tovarlarni soxtalashtirish, soliq 
to’lashdan, lisenziya olishdan bo’yin tovlash va h.k.) jinoyatchilar;
b) xizmat vazifasini suiste’mol qiluvchi (xizmat lavozimini suiiste’mol 
qilish, mijozlarni aldash, pora so’rash orqali talon-toroj qilishlar) jinoyatchilar;
v) o’g’rilar – mulkni yashirincha talon-toroj qilish bilan bog’liq tajovuzlar 
qiluvchi shaxslar (o’g’riliklar);
g) firibgarlar (hujjatlarni qalbakilashtirish, aldab tovlamachilik qilish va
h.k.).
G’ayriijtimoiy  g’araz  va  zo’ravonlik  yo’nalishidagi  jinoyatchilar  –
shaxsga  nisbatan  zo’ravonlik  qilish  bilan  g’arazli  tajovuzlar  qiluvchi  shaxslar
(zo’rlik  bilan  tovlamachilik  qilish,  talonchilik,  bosqinchilik  hujumlari  va
hokazo).
Insoniylikka  zid,  tajovuzkorona  yo’nalishdagi  jinoyatchilar  –  boshqa
shaxslarning  hayoti,  sog’lig’i  va  shaxsiy  qadr-qimmatiga  mensimay
munosabatda bo’ladigan shaxslar. Bu guruhda ham quyidagi to’rtta kichik guruh
mavjud:
21 a) bezorilar;
b) ashaddiy bezorilar;
v) haqorat va tuhmat orqali shaxsning sha’ni va qadr-qimmatiga ziyon 
yetkazuvchi shaxslar;
g) shaxsga qarshi tajovuzkorona zo’ravonlik harakatlari – qotillik, nomusga
tegish, badanga og’ir shikast yetkazish jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslar.
O’z  navbatida,  shuni  ta’kidlash  lozimki,  yuridik  psixologiyaning  alohida
bo’limida  ehtiyotsizlik  oqibatida  sodir  etilgan  jinoyatchilikning  psixologik
jihatlari ko’rib chiqiladi, bunda maishiy va kasbiy ehtiyotsizlik tadqiq etiladi.
Texnikaning jadal rivojlanishi va hayotning turli sohalariga kuchli energetik
manbalarning  kirib  borishi  bilan  ehtiyotsizlik  orqasida  sodir  etiladigan
jinoyatlarning  ijtimoiy  xavfi  keskin  oshganligini  ko’rish  mumkin.  Shu  sababli
bunday  jinoyatlarning  psixologik  mexanizmini  ochib  berish  muhim  vazifa
bo’lib,  ehtiyotsiz  xatti-harakatlarni  shaxsning  individual  xususiyatlari  bilan
bog’lashga imkon beradi.
Garchi ehtiyotsizlikning psixologik manbaini tavsiflashda «e’tiborsizlik», 
«yengiltaklik» va «beparvolik» kabi iboralar ishlatilsada, biroq ularning yuzaga 
kelish mexanizmi hamon noma’lumdir. Shu bois, ehtiyotsizlik oqibatida sodir 
etiladigan jinoyatlarning psixologik mexanizmini ochib berish, ehtiyotsiz xulqni 
subyektning ichki ruhiy olami va u asoslanadigan qadriyatlar tizimi bilan 
bog’lash muhimdir.
Ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etadigan jinoyatchilar tipini to’rt turga 
ajratish mumkin:
–  beparvolik, harakatsizlik natijasida jinoyatga yo’l qo’yadigan shaxslar;
– o’ziga haddan tashqari ishonish natijasida jinoyat sodir etadigan shaxslar;
– kuchli ruhiy hayajon (affekt holati) natijasida va boshqa shaxslarning 
g’ayriqonuniy harakatlariga javoban jinoyat sodir etadigan shaxslar;
– vaziyatga moslasha olmagani bois jinoyat sodir etadigan shaxslar. 
Qadriyatli yo’nalishda nuqsonlari mavjud bo’lgan individual jinoyatchi
shaxsni  jinoiy  guruh  a’zosi  bo’lgan  jinoyatchi  shaxsdan  farqlash  lozim.  Jinoiy
guruh a’zosi bo’lgan jinoyatchining muhim jinoiy belgisi uning guruhiy mavqei,
jinoiy guruhdagi rolli funksiyasidir.
Jinoyatchi  shaxsning  tasnifi  –  “jinoiy-huquqiy”  tasnif  bo’lib,  shaxsning
ijtimoiy  xavflilik  darajasi  tushunchasi  bilan  muvofiq  kelishi  kerak.  Jinoyat
qonunchilik  normalarida  ijtimoiy  xavf,  uning  darajasiga  aniq  ta’rif  berilgan.
Jinoyatlar  o’z  xususiyati  va  xavflilik  darajasiga  ko’ra:  ijtimoiy  xavfi  katta
bo’lmagan ; uncha og’ir bo’lmagan ; og’ir va o’ta og’ir jinoyatlarga bo’linadi.
Ijtimoiy  xavfi  katta  bo’lmagan  jinoyatlarga  qasddan  sodir  etilib,  qonunda
uch yildan ko’p muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda
22 tutilgan jinoyatlar, shuningdek, ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, qonunda besh
yildan  ko’p  bo’lmagan  muddatga  ozodlikdan  mahrum  qilish  tarzidagi  jazo
nazarda tutilgan jinoyatlar qiradi.
Uncha  og’ir  bo’lmagan  jinoyatlarga  qasddan  sodir  etilib,  qonunda  uch
yildan ortiq, lekin besh yildan ko’p bo’lmagan muddatga ozodlik mahrum qilish
tarzidagi  jazo  nazarda  tutilgan  jinoyatlar,  shuningdek,  ehtiyotsizlik  oqibatida
sodir  etilib,  qonunda  besh  yildan  ortiq  muddatga  ozodlikdan  mahrum  qilish
tarzidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlar kiradi.
Og’ir jinoyatlarga qasdan sodir etilib, qonunda besh yildan ortiq, lekin o’n
yildan  ko’p  bo’lmagan  muddatga  ozodlikdan  mahrum  qilish  jazosi  nazarda
tutilgan jinoyatlar kiradi.
O’ta  og’ir  jinoyatlarga  qasddan  sodir  etilib,  qonunda  o’n  yildan  ortiq
muddatga ozodlikdan  mahrum  qilish  yoxud umrbod ozodlikdan  mahrum  qilish
jazosi nazarda tutilgan jinoyatlar kiradi 18
.
Jinoyatchi  shaxsning  ijtimoiy  xavflilik  darajasi  tavsifi  sodir  etilgan
qilmishning ko’pligi, ularning shakl va turlari bilan bog’liq emas. Bu jinoyatchi
shaxsga tabaqalashgan holda yondashish imkoniyatini kamaytiradi.
Jinoyatning  og’irligi  bu  o’rinda  shaxsning  qanchalik  chuqur
jinoiylashganligi bilan bog’lanmaydi. Baho qilmishni sodir etgan shaxsga emas,
balki qilmishning o’ziga beriladi.
Ayni  vaqtda  jinoyatchining  har  bir  tipi  o’ziga  xos  «shaxs  sxemasi»
yo’nalishiga ega.
Jinoyatchi shaxsEhtiyoj-	Motiv-
Qadriya-	Maqsad
lar lar	
lar	qo’yish
Shuningdek,  jinoyatchi  shaxs  o’zining  huquqiy  ongi  darajasi  va  jinoyat
sodir  etishga  tayyorligi  mezonlari  bo’yicha  ham  tasniflanadi.  Ushbu  mezon
bo’yicha quyidagi jinoiy tiplarni ajratish mumkin.
Jinoiy  qilmishlarni  majburan  sodir  etuvchi,  eng  zarur  ehtiyojlarni
qonuniy  yo’llar  bilan  qondirib  bo’lmaydigan  hayotiy  vaziyatlar,  ijtimoiy
shart-sharoitlar qurboni bo’lgan shaxs tipi . Bunda jinoyatchi o’zini majburan
yo’l  qo’ygan  xatti-  harakati  uchun  qoralashi,  ichki  ziddiyat  holatida  bo’lishi
mumkin.
18 Qarang: O’zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – T., 2008. – 15-m.
23 Jinoyatni  yuzaga  kelgan  vaziyatdagi  vasvasa  ta’sirida,  uning  uchun
qimmatli  bo’lgan  natijaga,  uningfikricha,  hech  qanday  salbiy  oqibatlarsiz
erishish mumkin bo’lgan holatda jinoyat sodir etadigan shaxs tipi .
Huquqiy  ong  darajasi,  noijtimoiy  xulq  bu  yerda  birinchi  holdagiga
qaraganda ancha past.
Jinoiy  qilmish  sodir  etishni  doimo  qonunga  itoatkor  xulqqa  qaraganda
afzalroq biladigan shaxs tipi. Bu jinoiy ta’sir yuqqan shaxs tipi.
Hayot  va  faoliyatning  barqaror  jinoiy  obrazi  shakllangan  jinoyatchi
shaxs  tipi .  Jinoiy  qilmishlarni  sodir  etish  o’z-  o’zidan  uning  uchun  ehtiyojga
aylanadi.  Bu  –  professional  jinoyatchi  tipi.  Bunday  jinoiy  shaxs  doimo  jinoiy
tajovuz  predmetini  izlash  holatida  bo’ladi.  Uning  jinoiy  xatti-  harakat  usullari
ishlab  chiqilgan,  zarur  qurol  va  vositalari  doimo  yonida  bo’ladi.  Bu
jinoyatchilarning ijtimoiy jihatdan eng xavfli tipi.
Impulsiv (g’ayriixtiyoriy) jinoyatchilar tipi .  Ayrim hayotiy vaziyatlar ular
uchun  birdaniga,  to’satdan  noqonuniy  xatti-harakatga  undovchi  hisoblanadi.
Bunday  tipdagilar  asabiy-ruhiy  zo’riqish  kuchaygan  sharoitda  tezda  «o’zidan
ketadi»,  darhol  tajovuz,  g’azab,  rashk,  vaziyat  bilan  bog’liq  nafrat  holatiga
kiradilar.
Bunday  jinoiy  tiplar,  ayniqsa,  alkogol  va  narkotik  vositalardan  mast
hollarda  o’zlarini  namoyon etadilar.  Ularning  ijtimoiy  xavfli  xulqiga xos  narsa
ularda g’ayriijtimoiy xatti-harakat ko’rinishlarining shakllanganligi, ya’ni o’zini
o’zi nazorat qilish darajasining pastligidir.
Shuningdek,  jinoyat  sodir  etuvchi  shaxslarning  barqaror  motivasion
yo’nalganligi ularning muhim tipologik xususiyati  hisoblanadi.  Shu asosga
ko’ra, quyidagi jinoiy tiplarni ajratish mumkin:
1) axloqqa zid qarorlari ustunlik qiladigan jinoyatchilar;
2) barcha qulay sharoitlarda odatiy tusga kirgan jinoiy xatti-harakat 
motivlari ustunlik qiladigan jinoyatchilar;
3) muayyan  hodisalar,  muayyan  guruh  shaxslar,  muayyan  huquq  bilan
muhofaza  etiladigan  qadriyatlarga  barqaror  yomon  munosabatda  bo’lgan
jinoyatchilar;
4) jinoiy xatti-harakati g’azablanish holati (disforiya), yuqori ruhiy hayajon
(affektasiya),  jamiyatdan  begonalashuv  (autiklik),  ijtimoiy  begonalik  hissi
tufayli yuzaga keladigan jinoyatchilar.
5) o’ziga xos «majburiy» jinoyatchilar – jinoyatlarni ular go’yoki chorasiz 
vaziyatda, subyektiv talqin etiladigan zarurat orqasida sodir etadilar.
6) gedonistik  (sodda-lazzatlanish)  jinoyatchilarning  jinoyatlari  utilitar
ehtiyojlari haddan tashqari ortib ketgan sharoitda ularni qonuniy yo’l bilan
24 qondirish mumkin bo’lmaganida yuzaga keladi.
7) barqaror  g’ayriaxloqiy  mayllar,  ijtimoiy  salbiy  ehtiros  va  intilishlarga
ega  bo’lgan  manyak  jinoyatchilar.  Ko’p  hollarda  ular  alkogolizm  va
narkotiklarga  bog’liqlikka,  psixopatologik  xususiyatlar  va  jinsiy  buzuqlikka
chalingan bo’ladilar.
Jinoyatchi shaxsining barcha og’ir motivasion xususiyatlari ularning jinoiy
xatti-harakatiga xos barqaror usullar, tegishli uquv va ko’nikmalari bilan bog’liq
bo’ladi.
Shunday qilib, shaxsning jinoiy xatti-harakati muayyan jinoiy 
ahamiyatga ega bo’lgan quyidagi xususiyatlari tizimi orqali hosil bo’ladi:
a) shaxsning jinoyatga berilganlik darajasi;
b) asosan jinoiy harakatlari qaratilgan obyekti;
v) jinoiy motivlarining ustunligi;
g) jinoyat sodir etishning barqaror, yaxshi ishlangan usullari;
d) ruhiy o’zini boshqarishning umumiy nuqsonlari (anomaliyalari). 
Jinoiylashuvning ushbu barcha tarkibiy qismlari, garchi kelib chiqishi
turlicha bo’lsa-da, o’zaro bog’liqdir. Individning jinoiy harakatlari uchun asosiy
turtki  vazifasini  umumijtimoiy  (makromuhit)  va  mikromuhitdagi  sharoitlar
bajaradi.  Mikromuhit  sharoitlari  orasida  esa  shaxsning  jamiyatda  tarbiya
olayotgan  dastlabki  davrlaridagi  jinoyatchilar  muhiti,  jinoiy  submadaniyat  eng
katta  ahamiyatga  ega.  Jinoyatchining  jinoiy  muhitga,  jinoiy  submadaniyatga
«mosligi» ham uning muhim tipologik xususiyatlaridan biridir.
Jinoiy  submadaniyat  nafaqat  jinoyatchilarning  jinoiy  jipsligi  omili,  balki
jinoiy tajribani yangi avlodlarga berish, salbiy ijtimoiylashuv vositasi hamdir.
Yengish qiyin bo’lgan jinoiy submadaniyatning ijtimoiy xavfi jinoyatchilar
muhitining  jipsligida,  jinoiy  romantika  muhitining  yaratilishida  bo’lib,  u
yoshlarning ijtimoiy beqaror qismini o’ziga tortadi.
Xulosa  o’rnida  shuni  aytish  mumkinki,  jinoiy  yo’nalganlik  ijtimoiy
boshqaruv  va  ijtimoiy  nazoratdagi  kamchiliklar,  jinoiy  tajovuz  obyektlarining
ko’payishi,  huquqni  muhofaza  qiluvchi  organlar  faoliyatidagi  jiddiy  nuqsonlar,
hokimiyat  tepasidagi  amaldorlarning  korrupsiyaga  berilganligi,  umumijtimoiy
va  huquqiy  ijtimoiylashuvning  kamchiliklari  bilan  bog’liq.  Barcha  jinoiy  tiplar
jinoyatchilarning  asosan  uchta  «klassik»  tipi  –  zo’ravonlik  bilan ,  g’arazli
niyatda  hamda  g’araz  va  zo’ravonlik  bilan  jinoyat  sodir  etadigan  shaxslar
tiplariga mos tushadi. Ularda jinoyatchi shaxsining jinoiy qadriyatlari va axloqiy
xususiyatlari birlashadi.
25 II-BOB. ALOHIDA TOIFADAGI JINOYATCHI SHAXSLARNING
PSIXOLOGIKXUSUSIYATLARI 
II.1.G’arazli jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslar toifasi
G’arazli jinoyatlarni sodir etishga moyil jinoyatchi shaxslar toifalari har xil
bo’lib, ular safiga o’g’rilik, xo’jalik sohasida g’arazli jinoyatlarni sodir etuvchi
jinoyatchilar  va  xizmat  vazifalarini  g’arazli  niyatda  suiste’mol  qiluvchi
jinoyatchilar  hamda  talon-torojlik  jinoyatlarini  sodir  etuvchi  jinoyatchilarni
kiritish mumkin 19
.
O’g’rilik jinoyati  (JKning 169-moddasi)ni sodir etuvchi  shaxslar bir  qator
umumiy  tomonlarga  ega  bo’lib,  ular  jinoyatchilarning  ijtimoiy  jihatdan  eng
tuban  toifasiga  kiradilar.  Ularning  jinoiy  xatti-harakatlari  boshqa  toifadagi
jinoyatchilarnikiga qaraganda ancha oldin yuzaga keladi.
O’g’rilar  katta  jinoiy  tajribaga,  g’ayriijtimoiy  xulqqa  oid  shakllangan
qarashlar  va  ko’nikmalarga  ega  bo’ladilar.  Ularning  bu  xulqi  barqaror  jinoiy
yo’nalishga  egaligi  bilan  ajralib  turadi.  O’g’rilar  odatda  bezori  va  mayxo’r
bo’lib,  ehtiyoj  va  manfaatlari  nihoyatda  cheklangan  va  sodda,  ijtimoiy
qadriyatlardan begona bo’lgan shaxslardir.
O’g’rilarning  ijtimoiy  nomosligi  (dezadaptasiyasi)  odatda  oilasi,
mutaxassisligi,  doimiy  ishi  va  turar  joyi  yo’qligi,  turli  xil  ruhiy  anomaliyalari
bilan chuqurlashadi. Ularning jinoiy xulqi ko’proq g’ayriijtimoiy turmush tarzi
bilan chambarchas bog’liqdir.
Jinoyatchi  o’g’rining  shaxsi  odatda  uning  jinoyatchilar  muhitiga  barqaror
kirishi  bilan,  ilk  yoshidayoq  oiladagi  tarbiyasining  nuqsonlari,  asosiy
ehtiyojlarining  surunkali  ravishda  qondirilmasligi,  doimo  vaziyatga  tobeligi
bilan buzilgandir.
O’g’rilar  o’zlarining  psixologik  xususiyatlariga  ko’ra  zo’ravon
jinoyatchilarga  yaqin  turadilar.  Ular  moddiy  muhitdagi  to’siqlarni  yengish
tajribasiga ega bo’lib, talonchilik va bosqinchilik sodir etishga oson o’tadilar.
O’g’ri  – qonundan vaqtincha chekingan inson emas, balki insofsiz, odatda
oilada  va  mikromuhitda  axloqiy  me’yorlarni  rad  etish,  muhtojlik,  ijtimoiy  rad
etilish  va  ijtimoiy  nazoratning  past  darajasi  sharoitida  shakllangan  barqaror
salbiy xislatlar tizimiga ega bo’lgan irodasi bo’sh shaxs.
Xo’jalik  va  xizmat  sohalarida  g’arazli  niyatda  jinoyat  sodir  etuvchi
jinoyatchi shaxslar toifalarini esa alohida guruhga kiritish lozim. Ularga qo’shib
yozish, aldash, nohaq ravishda olingan mukofotlar va shu kabilar orqali amalga
oshiriladigan tor guruhiy manfaatlar xosdir. Bunda ruhiy himoyaning muayyan
toifasi  –  g’ayriqonuniy  firiblarini  «ish  manfaati»,  «xizmat  burchi»  bilan
niqoblash hosil bo’ladi.
19 Qarang: Yenikeyev M.I . Yuridicheskaya psixologiya. – SPb., 2005. – S. 80.
26 Talon-torojlik jinoyatlari esa ko’p hollarda mansabdor shaxslar tomonidan
sodir  etilib,  poraxo’rlik,  xaridorlarni  aldash,  sifatsiz  mahsulot  ishlab  chiqarish,
qalbaki  hujjatlar  yasash,  firibgarlik  va  boshqa  jinoyatlarda  namoyon  bo’ladi.
Davomli  talon-torojliklar  talon-taroj  qiluvchilarda  nazorat-taftish  xizmatlarini
aldashning  «professional»  usullari  borligidan  dalolat  beradi.  Talon-torojlik
jinoyatlarini  sodir  etuvchi  shaxslar  toifasining  ma’lum  bir  qismining  ma’lumot
darajasi yuqori. Ma’lumot darajasi jinoiy xatti- harakatning xususiyatida, talon-
tarojlik  sodir  qilish  usullarida  ma’lum  darajada  namoyon  bo’ladi.  Talon-
torojlikning nisbatan yuqori ma’lumotga ega bo’lgan bunday toifadagi shaxslar
tomonidan  sodir  qilinishining  murakkabligi,  amalga  oshirilayotgan  har  bir
harakatni  birma-bir  oldindan  hisob-kitob  qilinishi  va  oldindan  ko’ra  bilish
qobiliyati, kerakli aloqalarni o’rnatish, ishtirokchilarni tanlash, ularni har biriga
ajratib  berilgan  rolni  aniq  bajarilishini  tashkil  qilish  va  ta’minlash  bilan
bog’liqdir.  Sanab  o’tilgan  holatlar  bajarilayotgan  ishning  barcha  nozik
tomonlarini  chuqur  bilishga  keraklicha  imkon  beradigan  yuqori  darajadagi
professional bilimning mavjudligi haqida guvohlik beradi 20
.
Aksariyat mansab talon-torojliklari norasmiy guruhlar dinamikasi qonunlari
bo’yicha shakllanadigan jinoiy guruh tarkibida sodir etiladi. Bunda ko’plab
guruhlararo aloqalar  shakllanadi,  ichki  ruhiy ko’nikmalar  hosil  bo’ladi, mehnat
vazifalari («foydali» va «foydasiz» ish) va boshqa odamlarni
(«kerakli»  yoki  «keraksiz»  odam)  tanlash  rejasi  ishlab  chiqiladi.  O’z
jinoyatlarini yashirishdek doimiy zarurat «ikki tomonlama hayot
kechirishga» ,  buzilgan  moddiy  ehtiyojlarni  qondirish  usullarini
namoyishkorona «oddiy» hayot ko’rinishlari bilan niqoblashga olib keladi.
Barcha  g’arazli  jinoyatchilarda  umumiy  asos  –  g’arazli  mayllarining
barqarorligi  mavjud.  G’araz  –  eng  barqaror,  yo’q  qilish  qiyin  bo’lgan  insoniy
qusurlardan  biri,  ya’ni  shaxsning  barqaror  salbiy  yo’nalganligining  tizim  hosil
qiluvchi omili hisoblanadi.
G’arazli  jinoyatlar  shaxsning  umumiy  g’arazli  yo’nalganligi  bilan  sodir
etiladi.  Bu  esa  shaxs  xulqining  tizim  hosil  qiluvchi  omili  hisoblanadi.  G’arazli
jinoyatlarning  sabablarini  shaxsning  g’arazli  maqsadlarini  shakllantiradigan
omillardan izlash lozim.
20
Qarang: Ismiolv I . Aholidan qishloq xo’jalik mahsulotlarini sotib olishdagi talon-torojliklarning tavsifi. – T.,
1993. – 21–22-b.
27 II.2.Zo’ravonlik jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslar toifasi
Zo’ravonlik 21
 jinoyatlarini ko’pchilik hollarda madaniy- bilim darajasi past
bo’lgan shaxslar sodir etadi.  Zo’ravon jinoyatchi shaxs  (jismoniy kuch ishlatib
jinoyat  sodir  etishga  moyil  shaxs)  odatda  tarbiyaning  asosiy  sohalari  –  oila,
o’quv yurti, ishlab chiqarish jamoasidagi kamchilik va nuqsonlarni aks ettiruvchi
past darajadagi ijtimoiylashuv bilan ajralib turadi. Ushbu shaxsning motivasion
sohasiga egosentrizm (xudbinlik), jamiyat vakillarining bir qismi bilan barqaror
nizolashuv  va  o’zini  oqlashga  bo’lgan  intilishning  mavjud-ligidir.  Bu  yerda,
aksariyat hollarda, alkogol jinoiy maqsadni faollashtiruvchi omil hisoblanadi.
Jinoiy qasd hosil bo’lish mexanizmini aniqlashda jinoyatchilikning umumiy
qonuniyatlarini bilish bilan bir qatorda jinoyatchining shaxsini chuqur o’rganish 
ham zarur. Bunga ko’p jihatdan ushbu individ kiradigan ijtimoiy guruhlar bilan 
tanishish yordam beradi. Ushbu shaxsning yaqinlari o’rtasida hukmronlik 
qilayotgan o’zaro munosabatlar tarkibini o’rganish, bu shaxs a’zo bo’lgan 
ijtimoiy guruhlar psixologiyasini bilish, shaxs bilan jamiyat o’rtasidagi aloqani, 
individual va ijtimoiy ong aloqasini aniqlash zarur. Har qanday insonning 
ijtimoiy qiyofasi ko’p jihatdan uning mikro olami mazmuni bilan bog’liq bo’lib, 
ushbu mikro olamning psixologik tuzilishi individual xulq uchun kuchli 
katalizator bo’lib xizmat qiladi. Juda ko’p hollarda xulqning xususiyati atrof-
muhitdagi axloqiy me’yorlarning mazmuniga bog’liq bo’ladi.
Zo’ravonlikka  asoslangan  jinoyatlarning  sodir  etilishida  ijtimoiy  muhit
bilan  normal  o’zaro  aloqalarning  buzilishi,  kuchli  nizoli  vaziyat  sabab  bo’ladi.
Ko’pincha  nizoli  vaziyatning  «yuqishi»  guruhiy  bezorilik  harakatlari  va  katta
shaxslar  guruhlarining  ommaviy  tartibsizliklarida  ishtirok  etish  jarayonida  yuz
beradi.  Nizolarning  bunday  turi  beqaror  psixikaga  ega  bo’lgan,  huquqiy  ongi
past,  umumiy  madaniyat  darajasi  sust,  oson  qo’zg’aluvchan,  olomondagi
shaxslarning ta’siriga tez beriluvchan shaxslarga xosdir. Bir insonning bezorilik
harakatlari  boshqa  shaxslar  uchun  emosional  signal  yoki  taqlid  uchun  namuna
bo’lib xizmat qilishi mumkin.
Shu  sababli  zo’ravonlik  jinoyatlarini  sodir  etuvchi  shaxslarning  asosiy
xususiyati  –  ijtimoiy  qadriyatlarining  nuqsonli  ekanligi,  hissiy  to’mtoqlik,
g’ayriixtiyoriy  tajovuzkorlikda  namoyon  bo’ladi.  Qotillikda,  badanga  shikast
yetkazishda, qiynash, nomusga tegish, bezorilik harakatlari sodir etishda aybdor
shaxslar  nihoyatda  ijtimoiylashmaganligi,  g’ayriijtimoiy  xulqiy
ko’nikmalarining shakllanganligi bilan ajralib turadilar.
21 Zo’ravonlik – boshqa shaxslarga nisbatan ularning xohish-istagiga xilof tarzda sodir etiladigan, ularga 
jismoniy yoki ma’naviy zarar yetkazadigan, jinoiy, qonun bilan taqiqlangan jismoniy yoxud ruhiy ta’sir.
28 Ularning  xatti-harakatlariga  ashaddiy  xudbinlik  (egosentrizm),  qo’qqisdan
yuzaga keladigan istaklarni darhol qondirishga intilish va surbetlik xosdir. Ular
zo’rlikni nizolarni hal etishning yagona vositasi deb biladilar. Ularga psixologik
himoya  vositalaridan  keng  miqyosda  foydalanish,  ya’ni  o’zlarining
g’ayriijtimoiy  xatti-harakatlarini  oqlash,  aybni  jabrlanuvchiga  va  tashqi
holatlarga to’nkash xosdir.
Ashaddiy zo’ravonlik jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslar bir qator shaxsiy-
tipologik, psixologik xususiyatlarga ega bo’ladilar.
Bular:
– atrofdagi shaxslarni doimo o’ziga dushman sifatida qabul qilish;
– eng kichik shaxsiy muvaffaqiyatsizliklardan haddan tashqari ta’sirlanish, 
ularni ijtimoiy jihatdan mos (adekvat) baholashga qobiliyatsizlik;
– jamiyatdan begonalashganlik (autiklik);
– hissiy jihatdan nihoyatda beqarorlik, patologik darajadagi jizzakilik, 
qasoskorlik, ruhiy notayinlik, kayfiyatning tez o’zgarishi;
– da’vogarlik darajasining nihoyatda yuqoriligi;
–  ekstremal vaziyatlarda bo’lishga moyillik, ularni faol yuzaga keltirish;
– o’zini ko’rsatishga bo’lgan moyillik;
– o’zlariga xos hissiy nuqsonlarni doimo yashirishga intilish va hokazo.
Ushbu toifadagi jinoyatchilarning salbiy xislatlari ijtimoiy nazorat yetarli
bo’lmagan,  nihoyatda  salbiy  mikromuhit  sharoitida  shakllanadi.  Ushbu  xulq
shakllanishining muhim omillariga quyidagilar kiradi:
– bolalikdagi emosional zo’riqish;
– oila va ijtimoiy foydali guruhlardan ajralish.
Shu  nuqtai  nazardan  zo’ravonlikka  asoslangan  jinoyatlarda  ko’pincha
shafqatsiz  tajovuzkorlik  xususiyati  namoyon  bo’ladi,  og’ir  jismoniy  va  ruhiy
shikastlar  yetkaziladi.  Tajovuzkor  xulqning  bu  tipi  shaxsning  chuqur
buzilganidan,  shaxsda  tajovuzkor  xatti-harakatga  va  odamlarga  zarar
yetkazishga  bo’lgan  moyillikning  shakllanganidan,  shaxsning  o’zini  nazorat
qilish qobiliyati nihoyatda past darajada ekanidan dalolat beradi.
Ushbu shaxslarning xulqiga quyidagi xususiyatlar xosdir:
o’zini tajovuzkor intilishdan tiya olmasligi;
nizoning qay yo’nalishda rivojlanishi va tajovuzkor harakatlarining 
oqibatlarini ko’ra olmaslik;
nizoli vaziyatdan chiqish usullarini bilmasligi.
Biroq,  voyaga  yetmaganlar  sodir  etadigan  zo’ravonlik  jinoyatlarining
aksariyati  g’ayriixtiyoriy  tajovuzkorlik,  jinoiylashgan  guruh  sharoitida  ruhiy
ta’sirga beriluvchanlik bilan bog’liqdir.
29 G’arazli zo’ravonlik jinoyatlarida tajovuzkorlikdan ko’pincha faqat g’arazli 
maqsadga erishish vositasi sifatida foydalaniladi.
Zo’ravonlik jinoyatlarida esa birinchi o’ringa adovatli tajovuzkorlik chiqadi
– tajovuz, birovga ziyon yetkazish birinchi maqsadga aylanadi. Zo’ravonlikning
davomiyligi  va  shafqatsizligi  bu  o’rinda  jinoiy  maqsad  –  jinoyat  qurbonini
tahqirlash,  unga  rashk,  qasos,  o’zini  ko’rsatish  maqsadida  og’ir  azob  berish
kabilarga bog’liq bo’ladi.
Guruh bo’lib zo’ravonlik jinoyatlarini sodir etish ko’pincha guruh, guruhiy 
an’analar va ruhiy ta’sirlar natijasida sodir etiladi.
Zo’ravon  jinoyatchining  barqaror  ashaddiy  toifasi  doimiy  tajovuzkorlik
yo’nalishi, qo’pol kuch ishlatish stereotipining shakllangani bilan ajralib turadi.
Uning uchun tashqi muhitda doimo bahona topiladi.
Zo’ravon  jinoyatchilarning  ashaddiy  toifalari  uchun  tajovuzkorlik  –
o’zini ko’rsatishida ustunlik qiluvchi usul, qilmishning shafqatsizligi esa yagona
maqsad.  Xulqning  bu  tipi  jinoiylashgan  mikromuhitda  barqaror  o’z  e’tirofini
topadi.
Zo’ravonlikka asoslangan jinoyat qurbonlarining g’alamis xulqi  viktim
xulq deb ataladi  (lotincha  viktima  – qurbon).  Viktim xulq  – yengiltak, haddan
tashqari  ishonuvchan  yoki  axloqsiz,  janjalkash,  jinoyat  sodir  etilishi  uchun
bahona bo’luvchi xatti-harakatdir.
Viktimlik  jinoyat  qurbonining  jinsi,  yoshi,  shaxsiy  va  ijtimoiy  mavqyei
bilan  bog’liq  umumiy  hamda  shaxsning  individual  psixologik  xususiyatlari  –
ishonuvchanligi,  bilimsizligi,  irodasining  sustligi,  jinoyatchiga  ruhan  tobeligi,
ekssentrikligi, tavakkalga moyilligi, shaxsiy janjalkashligi bilan bog’liq bo’lgan
maxsus turlarga bo’linishi mumkin.
Bezori zo’ravonlar toifasida  jismoniy kuch ishlatib, bezorilik sodir etishga
moyil,  barqaror  salbiy  odatlari  bo’lgan,  jamoat  tartibini  muntazam  buzadigan
yoshlar ustunlik qiladi. Odatda bu shaxslar axloq va madaniyatga zid tarzda vaqt
o’tkazish,  ruhiy  kayfiyatini  yuqtirish  hamda  g’ayriijtimoiy  misollarga  taqlid
qilish sharoitida jinoyat sodir etadilar.
Ularga  xos  umumiy  ruhiy  xususiyatlar  quyidagilardan  iborat:  beodoblik,
nihoyatda  tajovuzkorlik,  jizzakilik,  mas’uliyatsizlik,  zo’ravonlik  harakatlari
jazosiz  qolishiga  ishonish,  yuqori  darajadagi  da’vogarlik,  o’z  harakatlarini
oqlash.  Barcha  zo’ravonlik-bezorilik  jinoyatlariga  umumiy  psixologik  va
axloqiy  asos  –  boshqa  odamlar  hayoti,  sog’liqi  va  qadr-qimmatining
qadrsizlanishi xos.
Ayollarning  jinoiy  zo’ravonlik  xatti-harakatlari  o’zining  ba’zi  psixologik
xususiyatlari  bilan  ajralib  turadi.  Ayollarning  zo’ravonlikka  asoslangan
jinoyatchiligi hajmiga ko’ra erkaklarnikidan ancha kam.
30 Ayollar  xulqi  voqyelikning  ayrim  hodisalarini  keskinroq  qabul  qilishi,
ularga ko’proq hissiyot bilan javob berishi, shaxslararo munosabatlarning ayrim
holatlariga kattaroq ahamiyat berishi bilan ajralib turadi.
Ayollar  keskin  nizoli  vaziyatlarda  ruhiy  shikastlanishga  ko’proq  moyil
bo’ladilar,  ular  oiladagi  kelishmovchilik  va  nizolarni  keskinroq  his  qiladilar.
Ular xavotirga ko’proq tushib tahdid solayotgan xavfni yuqori baholashga moyil
bo’ladilar.  Yuqori  darajadagi  hissiylik  (senzitivlik),  oilaviy  ishlarning  ko’pligi
ularda yuqori darajadagi ruhiy zo’riqishning barqaror fonini hosil qiladi.
Ayollar orasida ruhiy anomaliyalar darajasi yuqoriroq. Aksariyat jinoyatchi
ayollar  tez  ta’sirlanishlari,  ijtimoiy  o’zaro  munosabat  nuqsonlari,  chiqisha
olmaslik, asabiylik jihatlari bilan ajralib turadilar. Ular tajovuzkor harakatlarida
ko’pincha tasodifan qo’l ostida bo’lib qolgan narsalardan foydalanadilar.
Biroq,  ayollar  qasddan  qilinadigan  og’ir  jinoyatlarini  odatda  puxta  o’ylab,
niqoblashga harakat qiladilar. Shaxsga qarshi og’ir jinoyatlarni ko’pincha xatti-
harakatlari erkaklarnikiga o’xshash ayollar sodir etadilar.
Zo’ravonlik jinoyatlariga  jinsiy jinoyatlar  ham kiradi. Bunday jinoyatlarda
ustunlik  qiluvchi  ruhiy  xislat  jinsiy  tajovuzkorlik  –  jinoyat  qurboniga  jinsiy
zo’rlik  va  jismoniy  zarar  yetkazish,  ko’p  hollarda  hayotdan  mahrum  qilishdir.
Bu shaxsda psixik nuqsonlar borligidan dalolat beradi.
Mazkur  normadan  og’ishlar  jinsiy  jinoyatchilikning  shart-sharoiti
hisoblanadi,  ammo  uning  sababi  emas.  Bunday  shaxslarning  aksariyati
qonundan chetga chiqmaslikka harakat qiladilar.
Jinsiy jinoyat – nomusga tegish, ayolni jinsiy aloqaga majburlash, jinsiy
yetuklik  yoshiga  yetmaganlar  bilan  munosabatga  kirishishdir  (JKning  118,
121, 128-moddalari).
Eng  xavfli  jinsiy  jinoyat  –  nomusga  tegish  –  jismoniy  kuch,  tahdid  yoki
jabrlanuvchining  chorasiz  ahvolidan  foydalanib  sodir  etishdir.  Bunday  jinoyat
uchun  yuridik  javobgarlik  14  yoshdan  boshlanadi.  Ushbu  jinoyatning  ijtimoiy
xavfliligi  ayolning  jinsiy  erkinligini  qo’pol  ravishda  mensimaslik,  jinoyatchi
harakatlarining  zo’ravonlik  xususiyatiga  egaligi,  jabrlanuvchiga  ma’naviy  va
jismoniy  zarar  yetkazilishi,  ko’p  hollarda  ruhiy  va  jismoniy  sog’lig’ining
buzilishidan iborat.
Shunday  qilib,  zo’ravon  jinoyatchilar  qadriyatli-motivasion  va  ruhiy
boshqaruv  sohasida  bir  qator  tipik  buzilishlarga  ega  bo’ladilar.  Voqelikni  ular
ijtimoiy taqiqlarga ta’sirchanlik keskin pasaygan sharoitda aks ettiradilar.
Har bir zo’ravonlik jinoyatining asosida bir qator sabab va shart-sharoitlar,
individual-biologik, ruhiy va ijtimoiy-psixologik omillarning ulanishi yotadi.
31 Qotillik jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslar toifasi
Qotillik  jinoyatlarini  sodir  etgan  shaxslar  psixologiyasi  haqida  to’xtalib
o’tadigan  bo’lsak ,  ularda  boshqa  shaxslarga  nisbatan  nihoyatda  tobelikni
kuzatish  mumkin.  Qotillar  erkin  hayotga  moslashishi  qiyin  bo’lgan  shaxslar
toifasiga  kiradilar.  Jinoyat  fakti  –  jinoyat  qurboni  bilan  aloqadan  chiqish  ular
uchun  xatti-harakatning  deyarli  imkoni  yo’q  usuli  ekanligini  ko’rsatadi.  Shuni
nazarda  tutish  lozimki,  bu  tobelik  nafaqat  jinoyat  qurboni  bilan  aloqada,  balki
boshqa  birov  bilan  aloqada  ham  amalga  oshishi  mumkin,  o’shanda  jinoyat
uchinchi shaxsga tobelik bilan bog’liq bo’ladi.
Qotillik  jinoyatlarining  kelib  chiqishidagi  asosiy  omillardan  biri  –
jinoyatchini  boshqa  shaxslarning  rad  etishi  natijasida  uning  mustaqil  bo’lish
qobiliyatini cheklanishi (bloklanishi) 22
. Qotillik jinoyatlarining aksariyati to’g’ri
qasd bilan sodir etiladi, tajribaning ko’rsatishicha, ularning 1/3 qismi avvaldan
rejalashtiriladi.
Qotilligi  uchun  jazoga  hukm  qilingan  (500  nafar)  shaxslarni  o’rganish
quyidagilarni  ko’rsatdi.  Ularning  taxminan  yarmi  spirtli  ichimliklarni
yoshligidan  iste’mol  qila  boshlaganlar.  Alkogol  tajovuzkorlikning  namoyon
bo’lishini  bir  necha  baravar  kuchaytirgan  va  og’irlashtirgan.  Tajovuzkor
harakatlar asosan qo’rqitish, do’pposlash, haqoratlash va to’polonlarda namoyon
bo’lgan, ya’ni shaxs  va jamoat tartibiga qarshi  qaratilgan. Qotillik jinoyatlarini
asosan  erkaklar  sodir  etib,  qurbonlarning  yarmidan  ortig’i  ayollar  bo’lgan.
Ushbu jinoyatlarning 1/3 holatida qotil va jabrlanuvchi (jinoyat qurboni) bir-biri
uchun  notanish  yoki  bevosita  jinoyat  sodir  etilishidan  oldin  tanishgan  shaxslar
bo’lganlar.  30  %  holatda  ular  qarindosh,  8–6  %  holatda  er-xotin,  qolgan
holatlarda tanish, xizmatdosh, qo’shni bo’lganlar. Aksariyat qotilliklarni 20– 30
yoshlardagilar sodir etganlar 23
.
O’ta og’ir jinoyati uchun hukm qilinganlarning butun guruhiga shafqatsizlik
xos  bo’lib,  bunday  shafqatsizlik  hayvonlar,  bolalar,  qariyalar,  ayollar  bilan
muomalada namoyon bo’ladi.
Tarbiyalanish  sharoitini  tahlil  qilish  shuni  ko’rsatadiki,  qotillik  jinoyatlari
uchun hukm qilinganlar bir yarim baravar ko’p hollarda nosog’lom sharoitlarda
tarbiyalanganlar.  Bolalikda  ularning  20  %ga  yaqini  ota-onasiz,  1/3  qismi
to’liqsiz  oilada,  ayni  vaqtda  9  %  onasiz,  75  %  otasiz  o’sgan.  Har  beshinchi
holatda  oilaning  to’liqsizligi  ota-onaning  sudlanganligi  bilan  bog’liq  bo’lgan .
Eng kriminogen omil – bu onaning sudlanganligidir.
Materiallarni  tahlil  qilish  jarayonida  bolalikdagi  tajovuzkor  xulqning
o’smirlik va yigitlik davrida g’ayriqonuniy va jinoiy xulqqa o’tishi aniqlangan.
22 Qarang: Samovichev Ye.G. Ubiystvo: psixologicheskiye aspekt ы prestupleniya i nakazaniya. – M., 1998.
23 Qarang: Chufarovskiy Yu.V . Psixologiya operativno-roz ы sknoy i sled- stvennoy deyatelnosti. – M., 2004.
32 Tekshirilganlarning 1/3 qismi ilk bor 16–17 yoshlarida jazoga hukm qilinganlar.
Bu  shaxslar  ishga  vijdonan  munosabatda  bo’lmagan,  mehnat  intizomini  qo’pol
tarzda  buzgan,  ichkilikbozlik  qilgan,  doimo  janjalli  vaziyatni  yuzaga
keltirganlar.
O’ta  og’ir  darajadagi  qotilligi  uchun  jazolangan  500  nafar
tekshirilganlarning  300  nafari  sud-psixiatriya  ekspertizasidan  o’tkazilgan.  180
holatda,  ya’ni  ekspertizadan  o’tgan  har  ikkinchi  shaxsda  aqli  rasolikni  istisno
etmaydigan turli nuqsonlar – surunkali alkogolizm, psixopatiya, bosh miyaning
organik kasalliklari, shizofreniya kabilar kuzatilgan.
O’z navbatida qotillik jinoyatlarini quyidagi turkumlarga ajratish mumkin. 
Tasodifiy qotil jinoyatchilar . Ular o’zlarining ruhiy holatlarini
boshqarishlarida  nuqsonlari  mavjudligi  bilan  ajralib  turadilar.  Jabrlanuvchini
o’ldirish ular uchun fojiali tasodifdir. Lekin, aslida, bu tasodifiy emas. Bu yerda
shaxsning  murakkab,  nizoli  vaziyatdan  ijtimoiy  moslashgan  holda  chiqib  keta
olmasligi  namoyon  bo’ladi.  Odatda  bunday  qotilliklar  uzoq  vaqt  to’planib
boradigan salbiy his-tuyg’ular, zo’riqishlar zamirida yuz beradi.
Individ  himoyalanishning  axloqiy-ijobiy  va  qonuniy  usullarini  bilmagan
holda  chidab  bo’lmas  tushkunlik,  juda  og’ir  ahvolining  chorasizligi,  hayotiy
ziddiyatlardan  qonuniy  yo’l  bilan  chiqish  mumkinligiga  ishonmaslik  natijasida
oxirgi  choradan  foydalanadi.  Bunda  odatda  jabrlanuvchi  insoniy
munosabatlarning oddiy asoslarini uzoq vaqt va qo’pol ravishda buzadi, jinoyat
sodir etilishiga sharoit yaratadi.
Ayrim  tasodifiy  qotilliklar  qo’qqisdan,  favqulodda  vaziyatlarda,  ayniqsa
affekt (hissiy portlash) holatida sodir etiladi. Xalq ongida la’natlangan ashaddiy
qotillar  hamda  ehtiyotsizlik  orqasida  odam  o’ldirish  o’rtasida  katta  axloqiy-
psixologik farq borligini inobatga olish lozim. Ushbu jinoyatlardagi ayni bir xil
jinoiy  natija  jinoyatchilarning  turli  darajadagi  ijtimoiy  xavfliligi,  axloqiy-
psixologik xususiyatlari bilan bog’liqdir.
Aksariyat  qotilliklar  maishiy  asosda,  g’ayriixtiyoriy,  ba’zan  nihoyatda
arzimas  sabablarga  ko’ra  sodir  etiladi.  Bu  toifadagi  qotillar  ko’pincha  o’ch
olinmagan alamlar uzoq vaqt to’planishining natijasi hisoblanadi.
Shaxsiy  mag’lubiyat  (haqorat,  qo’pol  tarzdagi  xo’rlash,  do’pposlash)
holatlarida  shaxs  vaziyatga  batamom  tobe  bo’lib,  natijada  o’zini  o’zi
boshqarishga qobiliyatsiz bo’lib qoladi.
Ko’p  hollarda  qotillarning  hayot  yo’li  tajovuzkor  xulq  tajribasining  uzoq
vaqt to’planishi bilan kechgan.
Ashaddiy  qotil  jinoyatchilar  barqaror  g’ayriijtimoiy  qarashlari,
yo’nalishlari  bilan  ajralib  turadilar.  Ularning  axloqqa  zid  ishlari,  salbiy
ehtiyojlarining ustunligi zo’ravonlik harakatlarining nihoyatda qo’pol usullarini
33 keltirib chiqaradi.
Ular,  odatda,  ilgari  sudlangan,  ozodlikdan  mahrum  qilish  joylarida  qayta
ijtimoiylashmagan (tarbiyalanmagan) va sezilarli ijtimoiy o’ringa ega bo’lmagan
shaxslardir. Ularning kundalik xulqi jinoyatga yaqin turadi, g’ayriijtimoiy, jinoiy
submadaniyat sharoitida amalga oshadi.
Ular tashqaridan bo’ladigan har qanday ta’sirni o’ziga nisbatan hujum deb
hisoblaydilar, «to’g’ri», hamma ishi joyida odamlarga nafrat bilan munosabatda
bo’ladilar.  Ular  surunkali  ravishda  hissiy-ruhiy  zo’riqish,  xavotirlarni  his  qilib,
arzimagan sabablarga ko’ra tajovuzkor harakatlarga tayyor turadilar.
Qo’pol,  zo’ravonlik  bilan,  jinoiy  usulda  o’zini  ko’rsatishga  bo’lgan
moyillik,  chuqur  g’ayriijtimoiy  buzilishlar  –  ashaddiy  qotilning  asosiy
psixologik xususiyatidir.
34 XULOSA
Insoniyat  taraqqiyoti  davomida  jinoyatchilikni  oldini  olish,  uni  sodir
etganidan  ko’ra  har  tomonlama  ustun  ekanligi  kuzatilgan.  Hozirgi  kunda  ham
jinoyatlarining  oldini  olish  ularni  sodir  etgan  shaxslarni  jazolash  orqali  jinoyat-
chilikka  qarshi  kurashdan  ko’ra  har  tomonlama  yaxshidir.  Bu  borada  mashhur
fransuz mutafakkiri Sharl Lui Montesko o’zining “Qonun ruhi haqida”gi falsafiy-
huquqiy asarida shunday fikr bildirgan: “Aqlli qonun chiqaruvchi jinoyat uchun
jazo  berish  haqida  emas,  jinoyatlarining  oldini  olish  haqida  qayg’uradi,  ya’ni  u
jinoyat uchun jazolashga emas, balki
axloqni yaxshilashga harakat qiladi” 38
.
Jinoyatchilikning yangi jamiyat qurish uchun tug’diradigan xavfi to’g’risida
birinchi Prezidentimiz Islom Karimov shunday yozadi: «Jinoyatchi unsurlarning
yangi  xo’jalik  munosabatlari  tizimini  shakllantirish  jarayonida  faol  va  xufiyona
ishtirok etishi jamiyatda axloqsizlik vaziyatini tug’diradi. Bu esa mamlakat uchun
ham,  jahon  hamjamiyati  uchun  ham  nomaqbul  jinoiy  bozor  iqtisodiyotining
alohida turi shakllanishiga olib keladi.
Jamiyatda  jinoiy  «xufiyona  iqtisodiyot»ning  mavjud  bo’lishi  uyushgan
jinoyatchilikni  keltirib  chiqaradi.  Davlat  hokimiyati  tuzilmalarining  turli
bo’g’inlari  va  turli  darajalari  vakillari  ham  uning  yo’ldan  ozdiruvchi  ta’siriga
tushib  qoladi.  Korrupsiya  vujudga  kelib,  u  eng  avvalo  uyushgan  jinoiy
tuzilmalarga  madadkor  bo’lish  yoki  to’g’ridan-to’g’ri  yordam  berish  uchun
davlat  xizmatining  imkoniyatlaridan  foydalanadi.  Bu  esa  jinoyatchilik  va
korrupsiya  jamiyatga  keltiradigan  salbiy  oqibatlar  tufayli  jamiyat  xavfsizligi  va
barqarorligiga to’g’ridan-to’g’ri tahdiddir.
Mamlakatimizning  kelajagini  va  obro’-e’tiborini  qadrlaydigan  har  bir
vijdonli fuqaro bu tahdidni esda tutmog’i darkor. Halol mehnat qilish, o’z bilimi,
kuch-g’ayrati  va  ijobiy  qobiliyatini  sarflash  uchun  barqaror  shart-sharoit
bo’lishini  istaydigan,  farzandlari  va  yaqin  kishilari  kelajakda  ham
demokratik,fuqarolik  jamiyatida  sivilizatsiyalashgan  bozor  munosabatlarining
samaralaridan  to’la-to’kis  foydalanishni  orzu  qiladigan  har  bir  fuqaro,
jinoyatchilik va korrupsiya yo’liga o’z vaqtida zarur to’siq qo’yilmasa, bu illatlar
qanday  ayanchli  oqibatlarga  olib  kelishi  mumkinligini  yaxshi  anglab  yetmog’i
lozim» 39
.
Shuning uchun jinoyatchilar dunyosiga qarshi kurash, ularni tag-tomiri bilan
tugatish  ichki  ishlar  idoralari  har  bir  xodimining  muqaddas  burchlaridan  biri
sanaladi.
38 Qarang: Sitata manbai: Zaripov Z. S., Ismailov I. Kriminologiya. – T., 1996. – 5/b
39 Qarang: Karimov I. A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot
kafolatlari. – T., 1997. – 87– 88-6. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi . – T., 2009.
2. O’zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – T., 2008.
3. Karimov I.A . O’zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo’lmaydi. T.
13. – T., 2005.
4. Karimov I. A . Inson, uning huquq va erkinliklari hamda
manfaatlari – eng oliy qadriyat. T. 14. – T., 2006.
5. Karimov I. A . Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. –T., 2008.
6. Karimov  I.  A .  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada
chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi // Xalq so’zi.
– 2010. – 13 noyab.
7. Avanesov G.A . Kriminologiya i sosialnaya profilaktika. –M., 1999.
8. Antonyan Yu. M . Prestupnost i psixicheskiye anomalii. – M., 1990.
9. Antonyan Yu. M . Kriminalnaya patopsixologiya. – M., 1991.
10. Antonyan Yu. M., Yenikeyev M. I., Eminov V. Ye . Psixologiya prestup-
nika v rassledovanii prestuplenii. – M., 2000.
11. Gurov A. I . Prfessionalnaya prestupnost. Proshloye i sovre- mennost. – 
M., 1990.
12. Yenikopolov.S. Psixologiya terroristov i seriyn ы x ubiys. – M.,
2005.
13. Ratinov A. R . Sudebnaya psixologiya dlya sledovateley. – M., 1990.
14. Muhammadiyev N . E. Ichki ishlar idoralari xodimlarining kasb etikasi va
estetik madaniyati. – T., 1998
15. G’oziyev E. G’ . Umumiy psixologiya, 1- kitob. – T., 2002.
16. Karimova V. M . Psixologiya. – T., 2002.
17. Zaripov Z. S., Ismailov I . Kriminologiya. – T.,1996. Kriminologiya / 
Professor Z. S. Zaripovning umumiy tahriri ostida.
– T., 2007
18. Asyamov S. V . Psixologiya sovremennogo terrorizma // Щ it. – 2005.
– № 11. – S. 34–36
19. Chufarovskiy Yu. V . Psixologiya operativno-roz ы sknoy i sledst- vennoy 
deyatelnosti. – M., 2004.
20. Olshanskiy D. V . Psixologiya terrorizma. – SPb., 2002
21. Yenikeyev M. I. Yuridicheskaya psixologiya. – M., 2005.
22. Rubinshteyn S. L . Osnov ы ob щ yey psixologii. – SPb., 2006.
23. Razinkin V. S . Vor ы v zakone i prestupn ы ye klan ы . – M., 1995.
24. Ro щ in. S. Psixologiya terrorista. – SPb., 2004.
25. Qodirov A., Ismoilov M . «Qurbonlik» yoki «shahidlik» ko’rini- shidagi 
terrorchilik // Huquq– Pravo–Law. – 2004. 26. Arifxodjayeva I . X . Ichki ishlar idoralari xodimlari psixo- logiyasi. – T.,
2008.
27. Dushanov R. X., Farfiyev Yo. A . Kasbiy psixologiya. – T., 2010.

KIRISH

I-BOB. G’AYRIIJTIMOIY XULQNI KELTIRIB CHIQARUVCHI

SHART-SHAROITLAR

I.1.G’ayriijtimoiy xulq va «normadan chetga chiqish» tushunchasi

I.2.Jinoyatchi shaxsi va uning o’ziga xos psixologik xususiyatlari

I.3.Jinoyatchi shaxs tipologiyasi

II-BOB. ALOHIDA TOIFADAGI JINOYATCHI SHAXSLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

II.1.G’arazli jinoyatlarni sodir etuvchi shaxslar toifasi

II.2.Zo’ravonlik jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslar toifasi

XULOSA

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR