Joriy va eksport valyuta operatsiyalari, ularning mohiyati va amalga oshirish tartibi

Joriy va ek sport valyuta operatsiyalari, ularning
mohiyati va amalga oshirish tartibi
Mundarija:
Kirish 
I bob. Valyuta siyosati va uning xalqaro iqtisodiy munosabatlardagi mazmuni
1.1. Valyuta siyosatining mohiyati va xususiyatlari 
1.2. Xalqaro valyuta tizimining asosiy bosqichlari taraqqiyoti 
1.3. Valyuta siyosatining asosiy usullari 
II bob. O’zbekiston Respublikasining valyuta siyosati va uni takomillashtirish
2.1. Valyutani tartibga solishning xorij tajribasi
2.2. O’zbekiston Respublikasida valyuta kursini tartibga solish
2.3. Valyuta siyosatida so’m konvertatsiyasining muammolari va bartaraf etish 
imkoniyatlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati
1 Kirish
Iqtisodiy  jarayonlarni  boshqarishda,  milliy  valyutaning  xalqaro
mavqeini belgilashda vamamlakatning joriy hamda kelajakdagi iqtisodiy
munosabatlari tizimida valyutasiyosati muhim rol o’ynaydi. U iqtisodiy
rivojlanish  barqarorligini  ta’minlash,  ishsizlikning  oldini  olish  va
inflatsiyani  jilovlash,  to’lov  balansining  aktivliginisaqlab  turishda
makroiqtisodiy siyosatning muhim va ajramas qismi hisoblanadi. Oxirgi
yillarda  O’zbekistonning  tashqi  iqtisodiy  faoliyati  jadal  sur’atlar
bilanrivojlanib  bormoqda.  Xorijiy  sarmoyalar  ishtirokida  yangidan-
yangi  qo’shmakorxonalar  vujudga  kelib  tashqi  iqtisodiy  faoliyatga
qo’shilmoqda.  Tabiiyki,  mazkur  tashqi  iqtisodiy  munosabatlar
ishtrokchilari  xorijiy  sheriklari  oldidagimajburiyatlarini  bajarish  uchun
xorijiy  valyutani  sotish  yoki  sotib  olishga  kuchli  ehtiyoj  sezmoqdalar.
Mamlakat  iqtisodiyotida  muhim  ahamiyatga  ega  bo’lgan  vatashqi
iqtisodiy  faoliyat  shakllanishida  asosiy  o’rinda  turuvchi  valyuta
qonunchiligidoimo  davomiy  rivojlanish  va  takomillashishda  bo’lmog’i
lozim. 
Mamlakatimiz  birinchi  prezidenti  I.A.  Karimov
ta’kidlaganlaridek,  “Birjadan  tashqaribozorni  kengaytirish  va
rivojlantirish, tijoriy banklarning roli va mas’uliyatinioshirish hisobidan,
milliy  valyutamizni  erkin  muomaladagi  valyutaga  to’liqalmashtirish
(konvertatsiya  qilish)  masalasini  yechish  vaqti  keldi.  Bu  tadbir
mamlakatimizga kirib kelayotgan investitsiyalar hajmini oshirish garovi
vakafolatidir”  1.  Shu  bilan  birga,  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni
takomillashtirish, tashqi  iqtisodiy munosabatlarni jadallashtirish  yo’lida
yurtboshimiz  buyruqlari  va  hukumatimiz  qarorlari  bosqichma-bosqich
qabul  qilindi.  Valyuta  bozorini  erkinlashtirish  uchun  Xalqaro  Valyuta
Fondi  Bitimi  VIII  moddasiga  muvofiq  joriy  valyuta  operatsiyalari
bo’yicha konvertatsiya yo’lga qo’yildi.
2 I bob. Valyuta siyosati va uning xalqaro iqtisodiy munosabatlardagi mazmuni
1.1. Valyuta siyosatining mohiyati va xususiyatlari
Xal q aro valyuta munosabatlari - valyutalarning jahon xo jaligidagi xarakatiʼ
natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy-iqgisodiy munosabatlar majmuasi. 
Xalqaro  valyuta  munosabatlari  takror  ishlab  chiqarishga  nisbatan
ikkilamchi  xisoblanadi,  chunki  ishlab  chiqarilgan  tovarlarni  eksport-import  qilish
natijasida  xalqaro  valyuta  munosabatlari  yuzaga  keladi.  Tarixan,  xalkaro
savdoning  yuzaga  kelishi  xalkaro  valyuta  munosabatlarini  yuzaga  keltirgan
birlamchi omil bo ldi. Аmmo xalkaro valyuta munosabatlari takror ishlab chiqarish	
ʼ
jarayonining  har  bir  bosqichiga  -  ishlab  chikdrish.  T aqsimlash,  ayirboshlash  va
iste molga bevosita faol ta sir ko rsatadi.	
ʼ ʼ ʼ 
Valyuta  munosabatlari  va  takror  ishlab  chikdrish  o rtasida  bevosita	
ʼ
(to gridan-to gri  xamda  teskari)  alokalar  mavjud.  Ularning  ob ektiv  asosi  bo lib	
ʼ ʼ ʼ ʼ
tovarlar,  kapitallar,  xizmatlar  bilan  xalqaro  almashuvni  vujudga  keltiruvchi
ijtimoiy  ishlab  chiqarish  jarayoni  xisoblanadi.  Valyuta  munosabatlarining
shakllanishi,  o zgartirilishi  yoki  tugatilishining  xukuqiy  asoslari  bo lib  xalqaro	
ʼ ʼ
kelishuvlar va ichki davlat qonun-qovdalari xisoblanadi. 
Valyuta  siyosati  —  davlatning  mamlakat  ichida  va  undan  tashqarida
valyutaga,  valyuta  kursita,  valyuta  operatsiyalariga  ta sir  ko rsatish  chora-	
ʼ ʻ
tadbirlari;  davlat  iqtisodiy  siyosatining  va  tashqi  iqtisodiy  faoliyatiningtarkibiy
qismi.  V.s.ning  asosiy  dastaklari  —  valyuta  intervensiyasi,  valyuta  cheklashlari,
valyuta  subsidiyasi,  valyuta  pariteti,  valyuta  rezervlari,  devalvatsiya,  revalvatsiya
va  b.dan  tashkil  topadi.  Mamlakatda  V.s.ni  hukumat,  markaziy  bank,  markaziy
moliya muassasalari amalga oshiradi.
Jahon  miqyosida  V.s.ni  xalqaro  valyuta  —  moliya  tashkilotlari  (Xalqaro
valyuta  fondi,  xalqaro  banklar)  olib  boradi.  Uni  amalga  oshirish  davriga  ko ra,	
ʻ
joriy V.s. va uzoq muddatli V.s. kabi kurinishlari bor. Joriy V.s.da valyuta bozori
holati  o zgarishlari  (kon yukturasi),  deviz  va  diskont  siyosati,  valyuta  zaxiralari	
ʻ ʼ
yordamida  tartibga  solinadi  va  bu  siyosat  to lov  balansi  tengligini  ta minlashga	
ʻ ʼ
3 xizmat qiladi. Uzoq muddatli V.s. valyuta mexanizmi, valyutalar kursi va pariteti,
xalqaro hisob-kitoblar tartibini o zgartirish maqsadlarini ko zlaydi.ʻ ʻ
Jahon  valyuta  tizimining  samarali  hamda  barqaror  faoliyat  ko’rsatishi
uning jahon xo’jaligi tuzilmasi va holatiga muvofiqlik darajasiga bevosita bog’liq
bo’ladi.  Xalqaro  moliyaviy  muhitda  yuzaga  kelgan  bir  qator  o’zgarishlar  hamda
mamlakatlar  o’rtasidagi  iqtisodiy  munosabatlar  rivojlanishining  ta’siri  natijasida
jahon valyuta tizimining amal qilish tamoyillari ham o’zgardi.
 Jahon  valyuta  tizimi  rivojlanish  jarayonida  quyidagi  bosqichlarini  bosib
o’tdi:
– Parij valyuta tizimi (1867-1914 y.y.);
– Genuya valyuta tizimi (1922-1929 y.y);
– Bretton-vuds valyuta tizimi (1945-1976 y.y.);
– Yamayka valyuta tizimi (1976 yildan hozirgi davrgacha).
Birinchi  jahon  urushidan  keyin  mamlakatlar  o’rtasidagi  tashqi  iqtisodiy
aloqalarning qayta tiklanishi natijasida jahon valyuta tizimining yangi tamoyillarini
ishlab  chiqishga  zarurat  tug’ildi.  Ushbu  davrdan  jahon  valyuta  tizimi
rivojlanishining yangi bosqichi amal qila boshladi. Mazkur bosqich oltin quyilma
andozasi yoki Genuya valyuta tizimi sifatida nom oldi.
1922  yilda  Genuyada  o’tkazilgan  moliyaviy  va  iqtisodiy  masalalar
bo’yicha  xalqaro  konferentsiyada  rivojlangan  mamlakatlardagi  oltin  zahiralari
tashqi  savdo  va  boshqa  operatsiyalar  bo’yicha  xisob-kitoblarni  tartibga  solish
uchun  etarli  emas  deb  ta’kidlandi.  Xalqaro  aylanmada  oltin  va  funt  sterling dan
tashqari  AQSh  dollari dan  h am  keng  foydalanish  tavsiya  etildi.  Xalqaro  to’lov
vositasi  rolini  bajarishga  yo’naltirilgan  ikkala  valyuta  ham  deviz  nomini  oldi.
Germaniya, Avstraliya, Daniya, Norvegiya kabi ko’pgina mamlakatlar  oltin deviz
standartiga qo’shilishdi.
Genuya  valyuta  tizimining  asosiy  tamoyillari  ham  oldingi  Parij  valyuta
tizimi  tamoyillariga  o’xshish  edi.  Mazkur  tizimda  ham  oltin  oxirgi  jahon  puli
sifatidagi rolini saqlab qoldi, shu bilan birgalikda oltin paritetlari ham qoldirildi. 
Genuya valyuta tizimi quyidagi tamoyillarga asoslanib faoliyat ko’rsatgan:
4 1. Tizim asosini oltin va deviz valyut alar tashkil etdi. Ushbu davrda 30 ta
mamlakatning  pul  tizimi  oltin-deviz  standartiga  asoslandi.  Biroq,  zahira  valyuta
mavqei rasmiy jihatdan hech bir valyutaga berilmadi , funt sterling va AQSh dollari
ushbu sohada etakchilik uchun raqobatlashdi . 
2. Oltin  paritetlari  saqlab  qolindi.  Valyutalarning  oltinga  almashinuvi
nafaqat bevosita yo’l bilan (AQSh, Frantsiya, B.Britaniya) balki bilvosita, xorijiy
valyutalar orqali ham amalga oshirildi. 
3. Erkin suzuvchi valyuta kurslari rejimi qayta tiklandi.
4. Valyutani  tartibga  solish  faol  valyut a  siyosati  shaklida  xalqaro
konferentsiyalarda amalga oshirildi.
Oltin deviz andozasi oltin andozasining muayyan shaklini ifodalab, bunda
alohida  milliy  banknotalar  oltinga  emas  balki  boshqa  mamlakatlarning
valyutalariga (oltin quyilmalarga almashinuvchi devizlarga) almashtirilar edi. 
Mazkur sharoitda, milliy valyutalarni oltinga almashtirishning ikkita asosiy
usuli shakllandi:
1. bevosita – deviz rolini bajaruvchi (funt sterling, AQSh dollari) valyutalar
uchun ;
2. bilvosita – mazkur tizimning qolgan barcha valyut alari uchun.
Ushbu  jahon  valyuta  tizimida  erkin  suzuvchi  valyuta  kurslari  tamoyili
qo’llanilgan.  Genuya  tizimining  tamoyillariga  muvofiq  a’zo  mamlakatlarning
markaziy  banklari  milliy  pul  birliklari  valyuta  kurslarining  mumkin  bo’lgan
tebranishlarini  valyutani  tartibga  solish  usullarini  (asosan  valyuta  interventsiyasi)
qo’llagan holda ushlab turishlari lozim edi. 
barqarorlashtirish  fondlari  xizmat  qildi,  mazkur  fondlardan  eksportni
rag’batlantirish  maqsadlarida  milliy  valyuta  kursini  pasaytirishda  foydalanilgan.
Bunday  fondlar  Buyuk  Britaniyada  1932  yilda,  AQShda  1934  yilda,  Belgiyada
1935 yilda, Kanadada 1935 yilda, Gollandiyada 1936 yilda tashkil etilgan.
Ikkinchi jahon urushi xalqaro valyuta va iqtisodiy munosabatlarning to’liq
izdan chiqishiga sabab bo’ldi. Xalqaro savdo va xalqaro moliya munosabatlarining
5 asosi butkul o’zgarib ketdi. Mazkur o’zgarishlar natijasida mamlakatlar tomonidan
yangi jahon valyuta tizimini tashkil etishga tashabbus qilindi. 
Bretton-Vuds  valyuta  tizimi  ( Bretton  Woods  system)  –  ikkinchi  jahon
urushidan  keyin  shakllangan  va  milliy  valyuta  tizimlarini  etakchi  mamlakatlar
valyuta tizimiga moslashtirishga asoslangan jahon valyuta tizimidir. Mazkur jahon
valyuta tizimi 1944 yil 22 iyulda Bretton-Vudsdagi ( Nyu-Xempshir shtati) xalqaro
konferentsiyada qabul qilindi. Shuningdek, ushbu tizim doirasida Xalqaro valyuta
fondi  va  Xalqaro  tiklanish  va  taraqqiyot  banki  kabi  tashkilotlarni  tashkil  etish
qarori qabul qilindi.
Bretton-Vuds tizimi – savdo xisob-kitoblari va pul munosabatlarini tashkil
etishning  xalqaro  tizimidir.  Bu  oltin  deviz  andozasidan  erkin  savdo  orqali
valyutalarning  talab  va  taklifi  muvozanatini  o’rnatuvchi  Yamayka  tizimiga  o’tish
bosqichi  bo’ldi.  Bretton-Vuds  tizimida  oltin  bilan  bir  qatorda  AQSh  dollariga
jahon puli funktsiyasi berildi. 
Bretton-Vuds tizimini tashkil etishdan maqsad:
– xalqaro savdo hajmini qayta tiklash va oshirish;
– tashqi  savdo  balansidagi  vaqtinchalik  qiyinchiliklarga  barham  berish
uchun davlatlarga moliyaviy resurslar ajratish;
– barqaror  almashuv  kurslariga  ega  bo’lgan,  xalqaro  valyuta  tizimini
tashkil etish;
– qattiq  valyuta  nazorati  bekor  qilinishi  va  barcha  valyutalarning
konvertirlanishiga erishish.
Bretton-Vuds  tizimining  oqibati:  mamlakatlar  iqtisodiyotining
dollarlashuvi,  ushbu  holat  pul  massasini  milliy  nazorat  ostidan  chiqib  ketishiga
olib keldi.
Bretton-Vuds tizimi quyidagi asosiy tamoyillarga ko’ra amal qildi:
– xalqaro  xisob-kitoblarda oltin o’zining oxirgi pul funktsiyasini saqlab
qoldi;
– dollar yoki oltindagi qa’tiy belgilangan valyuta paritetlari o’rnatildi;
6 – asosiy  valyutaning  kursi  (AQSh  dollari)  oltinga  nisbatan  qa’tiy
belgilandi;
– asosiy  valyutaga  nisbatan  ishtirokchi  mamlakatlar  valyutalari  uchun
qa’tiy belgilangan almashinuv kurslari o’rnatildi;
– markaziy  banklar  milliy  valyutalarning  asosiy  valyutaga  nisbatan
barqaror kursini (±1%) valyuta interventsiyalari yordamida saqlab turishdi ;
– valyuta  kurslarini  revalvatsiya  yoki  devalvatsiya  orqali  o’zgartirish
mumkin edi;
– tizimning tashkiliy bo’g’inlari sifatida Xalqaro valyuta fondi va Xalqaro
tiklanish va taraqqiyot banki tashkil etildi.
AQSh  dollari  uchun  1  troya  untsiya  35  dollar  nisbatda  oltin  standarti
o’rnatildi.  Natijada  AQSh  zaiflashgan  raqobatchisi  Buyuk  Britaniyani  ortda
qoldirgan holda valyuta ustunligini oldi. Amalda  xalqaro valyuta tizimi ning dollar
ustunligiga asoslangan dollar standarti yuzaga keldi.
XX asrning o’rtalarida jami dunyo oltin zahirasining 70% AQShga tegishli
bo’ldi.  Dollar  –  oltinga  almashinuvchi  valyuta  zahira  aktivlari,  valyuta
interventsiyalari  va  xalqaro  xisob-kitoblarda  ustunlik  qiladigan  vosita  hamda
valyuta  paritetlarida  asos  bo’ldi.  Bir  vaqtning  o’zida  AQShning  milliy  valyutasi
jahon puli sifatida faoliyat ko’rsatdi. 
Xalqaro  valyuta  fondiga  a’zo  mamlakatlar  o’zlarining  valyuta  kurslarini
dollarga yoki oltinga nisbatan belgiladilar, o’z navbatida dollar oltinga bog’langan
edi. Shuning uchun oltinning dollardagi bahosi barcha narx xisob-kitoblari uchun
asos  bo’ldi.  Barcha  jahon  narxlari  dollarda  belgilana  boshladi.  Xalqaro  to’lov
vositalari asosiy zahira valyutasi sifatida AQSh dollari va oltindan tashkil topgan
bo’lishi  kerak  edi.  Markaziy  banklar  o’zlaridagi  dollarni  AQSh  g’aznachiligidan
qa’tiy belgilangan kurs bo’yicha oltinga almashtirishlari mumkin edi.
Odatda,  Bretton-Vuds  tizimi  1944  yildan  1971  yilgacha  davr  mobaynida
mavjud  bo’lgan  bo’lsa  ham,  haqiqatda  mazkur  tizim  1959  va  1968  yillar
o’rtasidagina  muvaffaqiyatli  faoliyat  ko’rsatgan  xolos.  1946  yildan  1959  yil
yanvargacha valyuta kurslari barqarorlashtirish kreditlari hisobiga ushlab turilgan.
7 1959  yildagina  G’arbiy  Evropa  mamlakatlarining  valyutalari  erkin
konvertatsiyalanishi  bilan  Bretton-Vuds  tizimi  to’liq  miqyosda  faoliyatini
boshlagan.
Bretton-Vuds valyuta tizimining inqiroz ga uchrash sabablari:
– AQSh  iqtisodiyotining  berqarorligi  va  u  bilan  bog’liq  ziddiyatlarning
rivojlanishi.  1967 yilda  iqtisodiy  o’sishning pasayishi bilan sodir bo’lgan valyuta
inqirozining boshlanishi. 
– Inflyatsiyaning  kuchayishi  jahon  narxlari  va  kompaniyalarning
raqobatbardoshligiga  salbiy  ta’siri  ko’rsatdi  hamda  “issiq”  pullarning  spekulyativ
ko’chishini  rag’batlantirdi.  Turli  mamlakatlarda  inflyatsiyaning  turli  sur’atlari
valyuta  kurslari  dinamikasiga  ta’sir  ko’rsatdi,  pullarning  xarid  qobiliyatini
pasayishi esa kurslarning keskin o’zgarishiga sharoit yaratdi.
–  1970  yillarda  spekulyativ  operatsiyalar  mamlakatlar  o’rtasidagi  “issiq”
pullar harakatini tezlashtirgan holda valyuta inqirozini yanada kuchayishiga sabab
bo’ldi.  “Issiq”  pullarning  shiddatli  oqimi  ko’rinishidagi  dollar  ortiqchaligi  bir
mamlakatdan  boshqasiga  kirib  kelishi  valyuta  bozorlarida  keskin  o’zgarishlarni
keltirib chiqardi. 
– Bretton-Vuds  tizimi  tamoyillarining  jahon  maydonida  kuchlar  nisbati
o’zgarishiga  nomuvofiqligi.  Milliy  valyutalarni  qo’llashga  asoslangan  valyuta
tizimi  jahon  xo’jaligi  baynalmillashuvi  bilan  qarama-qarshilikka  keldi.  Ushbu
qarama-qarshilik  AQSh  va  Buyuk  Britaniya  iqtisodiy  holatining  zaiflashishiga
muvofiq  kuchayib  bordi.  Chunki  ular  zahira  valyutasi  mavqeidan  foydalangan
holda  to’lov  balanslarining  taqchilligini  milliy  valyuta  emissiyasi  evaziga
pasaytirishdi. Bu holat, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarning manfaatlariga zid
bo’ldi. 
– TMKlarning  valyuta  sohasidagi  roli:  TMK  turli  valyutalardagi  yirik
miqdordagi  qisqa  muddatli  aktivlarga  ega  bo’ladi,  mazkur  aktivlar  ular  faoliyat
ko’rsatayotgan  mamlakatlar  markaziy  bankining  valyuta  zahiralaridan  ham  ortiq
bo’lishi  mumkin. Ushbu  mablag’lar milliy nazoratdan chiqishi  va oqibatda foyda
ko’rish maqsadida valyutaviy spekulyatsiyalarda ishtirok etishi mumkin. 
8 Yamayka  valyuta  tizimi  –  zamonaviy  jahon  valyuta  tizimi  bo’lib,  alohida
mamlakatlarning  valyuta  tizimlariga  emas,  balki  huquqiy  mustahkamlangan
davlatlararo  tamoyillarga  asoslangandir.  Yamayka  valyuta  tizimining  o’ziga  xos
xususiyati erkin suzib yuruvchi valyuta kurslarini joriy etilishi bo’ldi. 
Bretton-vuds  tizimining  inqirozi  valyuta  islohotlarining  ko’pgina
loyihalarini  keltirib  chiqardi:  jumladan,  jamoaviy  zahira  birliklarini  tashkil  etish,
tovar va oltin bilan ta’minlangan jahon valyutalarini chiqarish va oltin standartiga
qaytish loyihalari. 
Monetarizm  tarafdorlari  davlat  aralashuviga  qarshi  bozor  tomonidan
tartibga  solishni  yoqlashdi,  to’lov  balansini  avtomatik  tarzda  o’z-o’zidan  tartibga
solinish  g’oyasiga  asoslangan  holda  suzuvchi  valyuta  kurslari  rejimi  joriy  etishni
taklif  qilishdi  (M.  Fridman,  F.  Maxlup  va  bosh. ).  Neokeynsianchilar
J.M.Keynsning  xalqaro  valyuta  tashkil  etish  to’g’risidagi  oldingi  g’oyasiga
qaytishdi  (R. Triffin, U. Martin, A. Dey. F. Peru, J. Denize) . AQSh oltinni to’liq
demonetizatsiya  qilish  va  dollarning  mavqeini  qo’llab-quvvatlash  maqsadida
xalqaro likvid vositani tashkil etish yo’lini tutdi. G’arbiy Evropa, ayniqsa Frantsiya
dollarning  etakchiligini  cheklash  va  XVF  kreditlarini  kengaytirish  sari  harakat
qildi. 
Valyuta  inqirozidan  chiqishga  bag’ishlab  jahon  miqyosida  bir  qator
konferentsiyalar  o’tkazildi.  1972-1974  yilllarda  XVF  jahon  valyuta  tizimini  isloh
qilish loyihasini tayyorladi. 
Mazkur loyiha 1976 yilda XVFga a’zo mamlakatlarning kelishuviga ko’ra
Kingstonda  o’tkazilgan  konferentsiyada  rasmiy  jihatdan  kuchga  kirdi.  Yamayka
valyuta tizimi asosiga oltin standartidan to’liq voz kechish tamoyili qo’yildi. 
Mazkur  tizimga  muvofiq  valyuta  munosabatlari  quyidagi  tamoyillarga
asoslangan holda amalga oshirilishi lozim:
– oltin andozasi tizimi rasman bekor qilindi;
– oltin  demonetizatsiyasi  belgilandi,  uning  jahon  puli  funktsiyasi  bekor
qilindi;
– valyutani oltinga bog’lovchi oltin paritetlari taqiqlandi;
9 – markaziy  banklarga  bozor  bahosi  bo’yicha  oltinni  oddiy  tovar  sifatida
sotish va sotib olishga ruxsat etildi;
– SDR  (Special  Drawing  Rights )  standarti  joriy  etildi,  undan  jahon  puli
sifatida,  shuningdek,  valyuta  almashinuv  kurslarini  o’rnatish  hamda  rasmiy
aktivlarni baholashda foydalanish ko’zda tutildi. 
– alohida  markaziy  banklarga  ichki  pul  siyosatini  mustaqil  o’tkazish
imkoniyati  kengaytirildi.  Mamlakatlarning  markaziy  banklari  valyutaning  qa’tiy
belgilangan paritetini ushlab turish uchun valyuta bozorlari faoliyatiga aralashishga
majbur  emaslar.  Biroq,  ular  valyuta  kurslarini  barqarorlashtirish  uchun  valyuta
interventsiyalarini amalga oshiradilar.
– zahira  valyutalari  sifatida  AQSh  dollari,  Germaniya  markasi,  funt
sterling,  shveytsariya  franki,  yaponiya  ienasi,  frantsuz  franki  rasman  tan  olindi
(evro muomalaga kiritilishiga qadar);
– erkin suzuvchi valyuta kurslari rejimi o’rnatildi, shuningdek, ularni jahon
valyuta bozorida talab va taklif asosida shakllantirish belgilandi;
– davlatlarga valyuta kursi rejimini mustaqil belgilashga ruxsat etildi.
Yamayka  bitimining  barcha  ishtirokchi  mamlakatlari  asosida
valyutalarning  oltin  tarkibi  yotgan  qa’tiy  belgilangan  valyuta  kurslaridan  valyuta
bozorlaridagi  talab  va  taklif  ta’sirida  muayyan  chegaralarda  erkin  o’zgaruvchan
suzuvchi valyuta kurslariga o’tishdi. 
4 . 3.  Evropa  valyuta  tizimining  asosiy  elementlari  va  rivojlanishi
bosqichlari
Evropa  valyuta  tizimi  –  bu  mintaqaviy  valyuta  tizimi  bo’lib,  Evropa
iqtisodiy integratsiyasi  doirasida  milliy valyutalar  harakati  bilan  bog’liq  iqtisodiy
munosabatlar  majmuasini  o’zida  ifodalaydi.  Evropa  valyuta  tizimi  zamonaviy
jahon  valyuta  tizimining  muhim  tarkibiy  qismi  hisoblanadi.  U  uchta  asosiy
elementni o’z ichiga oladi: 
10 – EKYu  (European  currency  unit)  standarti.  EKYu  –  shartli  jamoaviy
valyuta bo’lib, Evropa ittifoqiga kiruvchi, Evropaning etakchi mamlakatlarining 12
ta  valyut asiga  asoslanadi.  Har  bir  valyutaning  savatdagi  og’irligi  a’zo  davlatning
Evropa  ittifoqi  YaMMda  va  ittifoq  ichidagi  eksportdagi  ulushiga  bog’liq  holda
aniqlanadi. 
– Birgalikda  suzuvchi  valyuta  kursi,  mazkur  kursni  ±2,25%  chegarada
tebranishi  belgilangan  edi,  1993  yilda  valyuta  muammolarining  kuchayishi  bilan
bog’liq holda tebranish doirasi ±15%gacha kengaytirildi (“evropa valyuta iloni”). 
1989  yilda  J.Delor  (Evropa  ittifoqi  komissiyasi  raisi)  tomonidan  ishlab
chiqilgan  iqtisodiy  va  valyuta  ittifoqini  barpo  etish  dasturi  G’arbiy  Evropa
integratsiyasi rivojidagi keskin burilish bosqichi bo’ldi.
 “Delor rejasi” doirasida quyidagi maqsadlar ko’zda tutilgan edi:
– umumiy  bozorni  tashkil  etish,  bozor  mexanizmini  takomillashtirish
maqsadida raqobatni rag’batlantirish;
– qoloq hududlarni tarkibiy jihatdan birxillashtirish;
– inflyatsiyani  jilovlash,  narxlar  darajasi  va  iqtisodiy  o’sishni
barqarorlashtirish, davlat byudjeti kamomadini cheklash hamda ushbu kamomadni
qoplash  usullarini  takomillashtirish  maqsadida  byudjet-soliq  siyosatlarini
muvofiqlashtirish;
– pul-kredit  va  valyuta  siyosatlarini  muvofiqlashtirish  uchun  muayyan
organni tashkil etish;
– yagona valyuta siyosati, qat’iy belgilangan valyuta kurslari va jamoaviy
valyuta - EKYuni joriy etish. 
1991  yildan  Evropa  valyuta  tizimida  “Delor  rejasi”  asosida  valyuta-
iqtisodiy  ittifoqni  bosqichma-bosqich  shakllantirishni  nazarda  tutuvchi  Maastrix
shartnomasi  ishlab  chiqildi  va  mazkur  shartnoma  doirasida  1999 yil  1 yanvardan
yagona evropa valyutasini joriy etishga mo’ljallangan islohotlar amalga oshirildi. 
Evropa  valyuta  tizimiga  kirish  uchun  dastlabki  qadamlarni  tashlashga
Germaniya,  Frantsiya  va  Belgiya  tayyor  bo’lib  ularning  imkoniyatlari  yuqori
baholandi. Birmuncha past salohiyat bilan Avstriya, Ispaniya, Portugaliya, Italiya,
11 Finlandiya,  Irlandiya  o’rin  egalladi,  Shveytsariya  va  Daniya  esa  ularga  ergashdi.
Valyuta ittifoqiga Buyuk Britaniyaning qo’shilishi dolzarb masala bo’ldi. 
Valyuta  ittifoqini  shakllantirish  va  yagona  valyutani  joriy  etish  bo’yicha
reja ishlab chiqildi.  Birinchi bos q ich  1998 yildan  Markaziy bankni (Frankfurt-na-
Mayne)  t ashkil  etishdan  boshlandi.  Evropa  Markaziy  bankiga  quyidagi
funktsiyalar biriktirildi:
– valyuta operatsiyalarini samarali tashkil etish;
– evrohududga a’zo  bo’lgan  davlatlarning maxsus  almashinuv  resurslarini
saqlash;
– to’lov hisob-kitob tizimi ustidan nazorat olib borish;
– evrohududda pul emissiyasini tashkil qilish.
 Evrokengash  “evro  hudud”ga  kiruvchi  mamlakatlarni  aniqladi.  Tanlash
mezonlari sifatida quyidagilar o’rnatildi:
– Inflyatsiya sur’ati Evropa Ittifoqining uchta narxlar darajasi eng barqaror
mamlakatlarning  o’rtacha  inflyatsiya  darajasidan  1,5  foiz  punktiga  oshmasligi
kerak.
– Davlat byudjeti taqchilligi YaIMning 3%dan oshmasligi kerak.
– Davlat qarzi YaIMning 60%dan oshmasligi lozim;
– Milliy valyutaning almashinuv kursi  ikki  yil mobaynida Evropa valyuta
tizimida amaldagi (±15%) tebranish chegarasidan chiqib ketmagan bo’lishi lozim. 
Ikkinchi bosqich  1999 yil  1 yanvardan boshlandi. “Evro hudud”ga kirgan
mamlakatlar  milliy  valyutalarining  almashinuv  kurslari  evroga  nisbatan  qa’tiy
belgilandi,  evro  naqdsiz  shaklda  EKYuni  birga  bir  nisbatda  almashtirish  asosida
kiritildi.
Uchinchi bosqich 2002 yil 1 yanvardan boshlandi. Yagona namunada turli
nominatsiyalarda  evro  banknot  va  tangalarining muomalasi  amalga  oshirildi, ular
a’zo-mamlakatlarning  milliy  valyutalari  bilan  parallel  muomalada  bo’ldi  hamda
asta-sekinlik bilan milliy pul birliklarini almashtirish sodir bo’ldi.
To’rtinchi  bosqichda,  2002  yil  1  iyuldan.  Ishtirokchi  mamlakatlarning
milliy valyutalari butunlay o’zlarining pul funktsiyasini yo’qotdi.
12 Ikkinchi  tomondan  nisbatan  barqaror  moliya  bozori  tashkil  etildi.  Oldingi
holatga  nisbatan  evrohududda  yagona  valyutani  kiritilishi  likvidlikni  oshiradi
hamda  raqobatni  kuchaytirib,  tovarlarni  Evropa  Ittifoqi  doirasida  taqsimlanishi
engillashtirdi.  Shuningdek,  hududda  moliyaviy  operatsiyalar  bilan  bog’liq
xarajatlarni kamaytirdi. 
Valyuta munosabatlari nisbatan mustaqil munosabatlar bo lgan holda tulovʼ
balansi,  valyuta  kursi,  hisob-kitob  operatsiyalari  orqali  jahon  iktisodiyotiga
sezilarli ta sir ko rsatadi.	
ʼ ʼ
Valyuta  munosabatlarining  asosiy  iыggirokchilari  sifatida  xalqaro
moliyaviy  tashkilotlar,  mamlakatlar,  mamlakatlarning  rezident  va  nerezident
shaxslari maydonga chikadi.
Rezident  shaxs  -  muayyan  davlagg  hududida  yashayotgan  va  shu  davlat
fuqarosi  bulgan  xamda  mazkur  davlat  hududida  faoliyat  kursatayotgan  yuridik
yoki jismoniy shaxs.
Norezident  shaxs  —  muayyan  davlat  xududida  yashab  faoliyat
kursatayotgan,  birok  shu  davlat  fuqarosi  bo lmagan  yuridik  yoki  jismoniy  shaxe.	
ʼ
Masalan,  elchixonalar,  vakolatxonalar,  chet  el  firma  va  korxonalarning
bo linmalari shular jumlasidandir.	
ʼ
Xalkaro valyuta munosabatlarini yuzaga keltiruvchi asoslar quyidagilardir:
- tovarlar eksporti va importining mavjudligi;
- xizmatlar eksporti va importining mavjudligi;
- xalkaro kreditlarning jahon aylanmasidagi harakati;
- kapitallarning jahon aylanmasidagi harakati;
- notijorat tulovlarning mavjudligi (xorijiy davlatlarda savdo va diplomagik
vakolatxonalarni ochish va saqlash, xorijiy davlatlarning xududida harbiy qismlar
saklash, turizm, sport, madaniy tadbirlar bilan bog liq bo lgan xorijiy valyutadagi	
ʼ ʼ
to povlar).	
ʼ
Valyuta  tizimi  deb,  xalqaro  valyuta  munosabatlarini  tashkil  qilishning
davlat-huquqiy shakliga aytiladi. Valyuta munosabatlarini tashkil qilishning davlat
shakli  deyilishiga  sabab  shuki,  milliy  valyuta  tizimi  har  bir  mamlakatda  davlat
13 tomonidan tashkil etiladi va tartibga solinadi. Jaxon valyuta tizimi esa, davlatlararo
kelishuvlarga  asosan  tashkil  topali.  Valyuta  munosabatlarini  tashkil  qilishning
huquqiy shakli deyilishining boisi shundaki, valyuta tizimi bo yicha qabul qilinganʼ
qonunlar,  xalkaro  qoidalar  va  boshkd  me yoriy  hujjatlarning  talablarini  bajarish	
ʼ
xalqaro  munosabatlarning  barcha  sub ekxpari  uchun  majbzfiydir.  Masalan,
ʼ
Lmaykada  qabul  qilingan  to rtinchi  jahon  valyuta  tizimining  talabiga  asosan,	
ʼ
oltindan davlatlar o rtasida to lov vositasi sifatida fovdalanish taqiqlandi.	
ʼ ʼ
Valyuta tizimining uch asosiy turi mavjud:
1. Milliy valyuta tizimi.
2. Mintakaviy valyuta tizimi
3. Jaxon valyuta tizimi.
Milliy  valyuta  tizimi  —  bir  mamlakat  xududida  xalkaro  valyuta
munosabatlarini  tashkil  qilishning  davlat-hukuqiy  shakli.  Milliy  valyuta  tizimi
mintakaviy  va  jahon  valyuta  tizimlarining  yuzaga  kelishi  uchun  asos  vazifasini
o tavdi.  Milliy  valyuta  tizimining  rivojlanganligi  mamlakatning  tashqi  iqtisodiy	
ʼ
aloqalarining rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi.
Mintaqaviy valyuta tizimi  ma lum  bir  mintakada joylashgan  davlatlarning	
ʼ
hukumatlari  o rtasida  tuzilgan  shartnomaga  asosan  shakllanadi.  Lekin  shuni	
ʼ
alohida  ta kidlash  joizki,  mintaqaviy  valyuta  tizimi  bilan  jahon  valyuta  tizimi	
ʼ
o rtasidagi  chegarani  aniqlash  juda  mushkul.  Buning  sababi  shundaki,  ayrim	
ʼ
mintakaviy  valyuta  tizimlari  allaqachon  jahon  valyuta  tizimi  talablari  darajasida
faoliyat ko rsatmoqda.	
ʼ
Jaxon  valyuta  tizimi  -  bu  davlatlar  o rtasidagi  xalqaro  valyuta	
ʼ
munosabatlarini  tashkil  kdpishning  davlat-huquqiy  shakli  bo lib,  davlatlararo	
ʼ
kelishuvlar asosida yuzaga keladi.
Milliy valyuta tizimi quyidagi elementlardan tashkil topadi:
- milliy valyuta;
- milliy valyutaning almashinish sharti;
- milliy valyutaning parigeti;
- milliy valyuta kursining rejimi;
14 - mamlakatda. valyutaviy cheklashlarning mavjudligi yoki mavjud 
emasligi:
- mamlakatning xalqaro valyutaviy likvidliligini milliy miqyosda 
tartibga solish;
- xalqaro kredit muomala vositalaridan foydalanish tartibini 
belgilash;
- mamlakatning xalkdro hisob-kigoblarini amalga oshirish tartibini 
belgilash;
- milliy valyuta bozori va oltin bozorining rejimi.
1.2. Xalqaro valyuta tizimining asosiy bosqichlari taraqqiyoti 
Jahon  valyuta  tizimi,  yuqorida  ta’kidlab  o tganimizdek,  xalqaro  valyutaʼ
munosabatlarini davlatlar o rtasida tashkil qilish shaklidir. 	
ʼ
Jahon  valyuta  tizimi  o zining  rivojlanishida  to rt  bosqichni  bosib  o tdi  va  ular	
ʼ ʼ ʼ
quyidagi xalqaro valyuta tizimlarini o zida mujassamlashtiradi:	
ʼ
1. Parij valyuta tizimi;
2. Genuez valyuta tizimi;
3. Bretgon-vuds valyuta tizimi;
4. Yamayka valyuta tizimi.
Birinchi  jahon  valyuta  tizimi  1867  yilda  Parij  da  bo lib  o tgan  davlatlararo	
ʼ ʼ
kelishuv natijasida tashkil topdi. Ushbu tizimda olgan-monega standarti, ya ni davlatlar	
ʼ
o rtasidagi  aloqalarda  to lov  vositasi  sifatida  faqat  oltindan  fovdalanish  joriy  etildi.	
ʼ ʼ
Birinchi jahon urushi davrida yuzaga kelgan iqgasodiy inqiroz natijasida birinchi jahon
valyuta tizimi barham toddi va uning o rniga ikkinchi jahon valyuta tizimi yuzaga keldi.	
ʼ
Mazkur  tizim  1922-yilda  Italiyaning  Genuya  shaxrida  bo lib  o ttan  davlatlararo	
ʼ ʼ
kelishuvning  natijasi  bo ldi.  Uchinchi  jahon  valyuta  tizimida  oltin-deviz  standart  joriy	
ʼ
qilindi.  Buning  ma nosi  shuki,  davlatlararo  munosabatlarda  oltin  bilan  birga  30  ta	
ʼ
mamlakatning  milliy  valyutalari  xalqaro  to lov  vositasi  sifatida  e tirof  etildi.  Аmmo	
ʼ ʼ
haqikdtda Аngliyaning funt sterlingi va oltin xalqaro to lov vosigasiga aylandi.	
ʼ
Buning sababi shundaki, birinchidan, Birinchi jahon urushi oqibatida funt sterling
Yevropadagi  boshka  valyutalarga  nisbatan  oz  mikdorda qadrsizlandi,  ikkinchidan, XX
15 asrning  20-yillariga  kelib  jaxon  savdosining  60  foizdan  ortiq  qismi  Аngliya  banklari
tomonidan funtsterlingda moliyalapggirilar edi, uchinchidan, Аngliya ochiq iqtsodiyotga
ega  bo lib,  shu  sababli,  Аngliya  bilan  savdo-sotiq  qilish  oson  edi,  o z  navbatida,ʼ ʼ
Аngliyadan tovar sotib olish uchun boshqa davlatlarga funtsterling kerak edi, uni topitgt
uchun esa, Аngliyagatovar sotish zarur edi. 1944 yilning 22 iyunida АQShning Brepon-
Vuds shaxrida uchinchi jaxon valyuta tizimiga asos solindi. Mazkur tizimda erishilgan
muhim natijalar kuyidagilardan iborat: 
- АQSh dollari va Аngliya funt sgerlingiga rasman jaxrnning zaxira valyutalari
degan maqom berildi; 
-  milliy  valyuta  kursining  oltin  paritetdan  tebranish  chegarasi  manfiy  1%  dan
musbat 1% gacha bo lgan oraliq sifatida belgilab qo yildi;	
ʼ ʼ
- АKT II dollaridagi zaxiralarni oltinga almashtirish katьiy belgilangan bahoda
amalga oshirildi, ya ni 1 untsiya oltin 35 dollarga almashtiriladigan bo ldi;
ʼ ʼ
-  XVF  davlatlararo  valyuta  munosabatlarini  tartibga  soluvchi  organ  sifatida
tashkil etildi. 
XX  asrning  70-yillarida  АQSh  dollari  kursining  keskin  tebrana  boshlaganligi
dollardan zaxira valyuta sifatida foydalanayotgan davlatlarning noroziligiga sabab bo ldi.	
ʼ
Natijada,  АKTs1  dollaridan  kochish  tendentsiyasi  paydo  bo ldi.  Bundan  tashqari,	
ʼ
dollarning  oltinga  almashtirilishi  natijasida  АQSh  oltsh  zaxiralari  miqtsorining  keskin
kamayishi yuz berdi. Yuqorida qayd etilgan sabablar АQSh dollarining gegemonligiga
asoslangan  uchinchi  jahon  valyuta  tizimining  yemirilishiga  va  to rtinchi  jahon  valyuta
ʼ
tizimining yuzaga kelishiga sabab bo ddi. Аyniqsa, АQShning Vьetnamda olib borgan	
ʼ
uzoq yillik urushi natilsasida Davlat byudjegining defitsiti miqdori keskin o sdi. Bu esa,	
ʼ
dollar kursining keskin xebranishi uchun jiddiy asos bo ldi. To rtinchi jahon valyuta tizimi	
ʼ ʼ
Yamayka  davlatining  Kingston  shahrida,  1976  yilning  yanvarь  oyida  bo lib  o tgan	
ʼ ʼ
davlatlararo kelishuv natijasida yuzaga keldi va 1978 yilning aprelida ratifikatsiya qilindi. 
To rtinchi jahon valyuta tizimnling muxim natijalari kuyida	
ʼ gilardan iborat:
- oltinni demonetizatsiya қшгаш  расман  тугалланди ;
- катьий белгиланган курелар режими бекор қилинди;
- олгин-девиэ стандарта СДР стандарта билан алмаштирилди;
16 -  ХВФнинг  валюта  муносабатларини  эркинлаштиришга  кўмаклашишини
кучайтириш белгиланди.
Jahon valyuta tizimining elementlari:
- zaxira valyutalar, xalqaro hisob birliklari - zaxira valyutalar sifatida
АQSh dollari, yevro, Buyuk Britaniya funt sterlingi va Yaponiya ienasi tan olinadi.
Xalkaro  hisob  birligi  sifatida  SDRni  ko rsatish  mumkin.  SDR  valyuta  savatidaʼ
2006-2010 yillarda АQSh dollarining ulushi 44,0% ni, yevroning ulushi 34,0% ni,
funt  sterlingiing  ulushi  11,0%  ni,  ienaning  ulushi  esa  11,0%  ni  tashkil  etgani
xodda, ushbu tarkib 2011-2015 yillarda 41. ,9,37,4,11,3 va 9,4 nisabatda bo lishi	
ʼ
kutilmovda (31.1.1 -jadval);
- valyutalarni  uzaro  konvertatsiyalash  shartlari  -  faqat  ichki
konvertatsiya ga ega bo lgan valyutalar, ichki va tashki konvertatsiyaga ega bulgan	
ʼ
valyutalar;
- valyuta paritetlarining umumlashtirilgan rejimlari - valyuta paritetlari
milliy  valyutalarning  xarid  qobiliyatini  yetakchi  valyutalardan  birining  tulov
qobiliyatiga nisbatan hisoblash keng qo llanmokda;	
ʼ
- valyuta kursi rejimlarini tartibga solish - katьiy belgilangan kurelar
rejimi  barham  toddi  va  davlatlarga  erkin  suzish  rejim  idan  foydalanish  tavsiya
etildi; 
- valyutaviy  cheklashlarni  davlatlararo  tartibga  solish  -  XVF  joriy
operatsiyalar buyicha valyutaviy cheklashlarini olib tashlashni talab qiladi;
- xalkaro valyutaviy likvidpikni davlatlararo tartibga solish — xalkaro
valyutaviy likvidligi past bo lgan davlatlarga XVF imtiyozli kreditlar bermadi va	
ʼ
ularga texnik yordam ko rsatadi;	
ʼ
- xalkaro  kredit  muomala  vosigalarvdan  foydalanishning  umumlash -
tirilgan  tartibi  -  xalkaro  kredit  muomala  vositalaridan  foydalanishning
umumlashtirilgan  tartibi  xalkaro  Jeneva  konventsiyalari,  akkreditiv  va  inkasso
bo yicha umumlashtirilgan qovdalarda o z ifodasini topgan; 	
ʼ ʼ
- xalkaro hisob-kitob shakllarini umumlashtirish - xalkaro xisob-kitob
shakllari ikki yirik guruhga bo linadi: sof to lovlar va hujjatlashtirilgan to lovlar;	
ʼ ʼ ʼ
17 - xalqaro valyuta va oltin bozorlarining rejimi - xalkaro valyuta va oltin
bozorlari  valyutaviy  cheklashlar  mavjud  bo lmagan  davlatlarda  joylashgan  vaʼ
ularda erkin savdo amalga oshiriladi;
- valyuta munosabatlarini tartibga soluvchi xalqaro tashkilotlar - XVF,
Jahon  banki  guruxi,  Xalqaro  xisob-kitoblar  banki  bu  sohada  nufuzli  xalkaro
tashkilotlar xisoblanadi.
SDR valyuta savati tarkibida milliy valyutalar ulushi
Valyutalar 2006-2010 yy 2011-2015 yy 
AQSH dollari 44 41.9
Yevro 34 37.4
Funt sterling 11 11.3
Yapon iyenasi 11 9.4
1.3. Valyuta siyosatining asosiy usullari 
Valyuta munosabatlari - tashqi savdo, iqtisodiy va ilmiy-texnik hamkorlik,
xorijga kredit hamda qarzlarni berish va olish, valyuta va valyuta aktivlarini sotib
olish  bilan  bog`liq  bitimlarni  amalga  oshirishda  ishtirok  etadigan,  valyuta  bilan
bog`liq munosabatlardir. Valyuta munosabatining ayrim elementlari - antik davrda
- Qadimgi Gretsiya va Qadimgi Rimda - qarzga pul to`lashga berilgan tilxat va pul
almashtirish shaklida paydo bo`lgan. Keyingi bosqich bo`lib, Yapon, Antverpen va
G`arbiy  Yevropani  boshqa  savdo  markazlarida  “veksel  yarmarkalari”  rivojlanishi
bilan  yuzaga  chiqqan.  Bu  davrda  hisob-kitoblarni  amalga  oshirish,  valyuta
yordamida  amalga  oshirilgan.  Feodalizm  davrida  va  kapitalistik  ishlab  chiqarish
rivojlanishida,  xalqaro  hisob-kitoblarni  amalga  oshirish  tizimi  banklar  orqali
rivojlandi.  O`tgan  asrga  kelib  esa,  xalqaro  munosabatlar  o`zining  mutlaqo  yangi
ko`rinishini  boshdan  kechirdi.  Shunday  qilib,  xalqaro  valyuta  munosabatlari
rivojlanishi,  ishlab  chiqarish  kuchlari  rivojlanishi,  jahon  bozori  tashkil  etilishi,
xalqaro  mehnat  taqsimotini  chuqurlashuvi,  jahon  xo`jaligining  tarkibiy  tuzilishi
hamda  xo`jalik  munosabatlari  baynanmilallashuvining  natijasidir.  Valyuta
munosabatlari  ishtirokchilariga  quyidagilar  kiradi:  davlat  (hukumat,  Markaziy  va
18 davlat banklari), xalqaro tashkilotlar, yuridik shaxslar (tijorat banklari, korxonalar:
import  va  eksport  qiluvchilar,  birjalar)  va  jismoniy  shaxslar  (brokerlar,
chayqovchilar  va  sayyohlar).  Zamonaviy  tashqi  iqtisodiy  aloqalarda,  shu  bilan
birga valyuta munosabatlarida siyosat va iqtisodiyot, diplomatiya va tijorat, sanoat
va  savdo  uyg`unlashib  borayotganligini  kuzatish  mumkin.  Xalqaro  valyuta
munosabatlarining  davlat  tomonidan  shakllantiriladigan  huquqiy-tashkiliy  shakli
valyuta  tizimi  deyiladi.  Milliy,  hududiy  va  jahon  valyuta  tizimlarini  ajratib
ko`rsatish  mumkin.  Milliy  valyuta  tizimi  deganda  ma`lum  davlatni,  boshqa
davlatlar  bilan  pulli  hisob-kitoblarini  amalga  oshirishda  qo`llaydigan  usullari,
instrumentlari  va  milliy  organlarining  umumiy  yig`indisi  tushuniladi.  Milliy
valyuta tizimi nisbatan mustaqil va faoliyat doirasi milliy chegaralardan chiqsada,
u  mamlakat  pul-kredit  tizimining  tarkibiy  qismi  hisoblanadi.  Milliy  va  jahon
valyutalar tizimlari aloqasi va rivojlanishi, ularning elementlarida namoyon bo`ladi
(1-jadval).  Hududiy  valyuta  tizimi  -  milliy  va  jahon  valyuta  tizimlarining  oraliq
elementi hisoblanib, u mamlakatlar hududiy guruhi integratsiyasiga xizmat qiladi.
Bunga  misol  qilib,  Yevropa  valyuta-iqtisodiy  ittifoqini  keltirish  mumkin.  Jahon
valyuta  tizimi  -  bu,  alohida  olingan  milliy  iqtisodiyotni  jahon  xo`jaligi  bilan
bog`lovchi mexanizmdir.
Milliy va jahon valyuta tizimining asosiy elementlari
Milliy valyuta tizimi Jahon valyuta tizimi
Milliy valyuta Milliy valyutani  konvertirlanish
shartlari
Milliy valyuta pariteti Milliy valyuta kursining tartibi
Valyutaviy  chegaraning  va
nazoratning bor yukligi Mamlakatning  xalqaro  valyuta
likvidligini tartibga solish
Xalqaro  kredit  ayriboshlash
vositalaridan  foydalanishni  tartibga
solish Mamlakatning  xalqaro  hisob-
kitoblarini tartibga keltirish
Milliy  valyuta  bozori  va  oltin
bozorining tartibi Mamlakatni  valyuta
munosabatlarini  boshqaruvchi  va
19 tartibga soluvchi milliy
Xalqaro  valyuta  hisob-kitob
birliklari valyuta zahirasi Valyutalarni  o`zaro
konvertirlanish shartlari
Valyuta  paritetini
birxillashtirish tartibi Valyuta  kursining  tarribining
reglamentatsiyasi
Valyutaviy  chegaralarning
davlatlararo tartibga solish Xalqaro  valyuta  likvidligini
davlatlararo tartibga solish
Xalqaro  kredit  ayriboshlash
vositalaridan  foydalanish  qoidalarini
yaxlitlashtirish Xalqaro  hisob-kitoblarning
asosiy shakllarini yaxlitlashtirish
Jahon  valyuta  bozori  va  oltin
bozorining tartibi Davlatlararo  valyutaviy  tartibga
solishni  amalga  oshiruvchi  xalqaro
tashkilotlar
Xalqaro  kelishuvlar,  ikkiyoqlama  va  ko`pyoqlama  shartnoma  va  aktlar,
jahon valyuta tizimining huquqiy asosini tashkil etadi. 
Jahon  valyuta  tizimining  asosiy  maqsadi  -  eksport  va  import  uchun
to`lovlarni, tovar, kapital, xizmatlar va boshqa faoliyat turlarini amalga oshirishda
xalqaro  hisob-kitoblarni  tashkil  etish  orqali  samarali  vositachilik  qilish,
shuningdek,  xalqaro  mehnat  taqsimotini  rivojlantirish  uchun,  mamlakatlar
o`rtasidagi munosabatlarda qulay muhitni yaratishdan iborat. Jahon valyuta tizimi
yordamida  iqtisodiy  resurslarning  bir  mamlakatdan  boshqasiga  ko`chishi  yoki
aksincha, ushbu jarayon chegaralanishi, milliy iqtisodiyot mustaqilligi cheklanishi
yoki  kengayishi,  iqtisodiy  muammolarni  (masalan,  ishsizlik,  inflyatsiya)  bir
mamlakatdan boshqasiga “ko`chib o`tishi” mumkin. Jahon  valyuta tizimi  faoliyat
yuritish va tartibga solishning alohida mexanizmlariga ega va jahon xo`jaligining
global  maqsadlarini  ko`zlasada,  u  milliy  pul  va  hududiy  valyuta  tizimlari  bilan
chambarchas  bog`langan.  Jahon  valyuta  tizimi  xalqaro  pul  munosabatlari  tashkil
topishining  tarixiy  shakli  bo`lib,  u  davlatlararo  shartnomalar  orqali
mustahkamlangan.  Jahon,  hududiy  va  milliy  valyuta  tizimlari  doirasida,  quyidagi
moliyaviy  operatsiyalar  amalga  oshiriladi:  1)  Valyuta  konvertirlanishi  -  milliy
20 valyutani  xorijiy  valyutaga  almashtirish;  2)  Tijorat  banklari  va  birjalarda  valyuta
oldi-sotdi  operatsiyalari.  Bu  valyuta  dilingi  deyiladi.  Hozirgi  kunda,
operatsiyalarning  asosiy  qismi  naqd  pulsiz  holda  amalga  oshiriladi.  Bir  bankdan
boshqasiga  pul  o`tkazish  vakillik  hisobvaraqlar  orqali  amalga  oshiriladi.
Banklararo  amaliyotda  LORO  (Siz  bizda)  va  NOSTRO  (biz  Siznikida)
hisobvaraqlari  mavjud.  3)  Tijorat  banklarining  depozit-kredit  deb  nomlanuvchi,
valyuta  mablag`larini  jalb  qilish  va  joylashtirish  bilan  bog`liq  operatsiyalari.  Bu
operatsiyalar  -  o`zaro  kreditlash,  o`z  va  jalb  qilingan  mablag`larni  joylashtirish,
kreditlarni  taqdim  etish,  rasmiylashtirish  va  monitoring  bilan  bog`liq  banklararo
operatsiyalardir.  4)  Tashqi  savdo  operatsiyalarida,  xalqaro  amaliyotda  qabul
qilingan turli shakldagi hisob-kitoblarda bank xizmati ko`rsatish; 5) Oltin va fond
instrumentlari  (mulkchilik  titullari,  obligatsiyalar,  ikkilamchi  moliyaviy
instrumentlar  va  h.k.)  sotish  yoki  sotib  olish  maqsadida,  moliya  bozorida  amalga
oshiriladigan  operatsiyalar.  Bu  operatsiyalarning  barchasi  investitsiya
maqsadlarida,  shuningdek,  chayqovchilik  yoki  xejerlash  (sug`urta)  maqsadlarida
amalga  oshiriladi.  Banklar  ushbu  operatsiyalarni  o`z  nomidan  yoki  mijoz
topshirigiga ko`ra amalga oshiradilar; 6) Kredit (debit) kartochkalarining egalariga
xizmat  ko`rsatish  bilan  bog`liq  operatsiyalar;  7)  Bank  xalqaro  transfertlari
(dividend,  foiz,  pensiya  to`lovi,  aliment,  hadyalar,  sayyohlarga  xizmat  ko`rsatish
va h.k.) amalga oshirish. Zamonaviy valyuta tizimi, uning ham hududiy (geografik
jihatdan),  ham  vaqt  jihatdan  (kechayu-kunduz  ishlovchi  valyuta  bozori),  ham
texnologik  jihatdan  (axborot  texnologiyalari  va  tarmoqlarining  yaxlitligi)
globallashganligi  bilan  tavsiflanadi.  Zamonaviy  valyuta  tizimining
globallashuvining o`ziga xos jihatlari quyidagilardan iborat: 
• valyuta kurslari va foiz stavkalarining kutilmaganda va keskin o`zgarishi
bilan tavsiflanadigan bozor mexanizmi; 
•  bir  tomondan,  oldindan  kutilmagan  voqealarga  (neft  falajlari  yoki
Germaniyaning  birlashuvi  kabi)  tezda  moslashishga  zarurat,  boshqa  tomondan,
mamlakatlar  hukumatlarining  inflyatsion  siyosat  yuritishi  va  davlat  qarzdorligi
o`sishi  siyosatidan  kafolatlovchi  ma`lum  xalqaro  tartibga  solish  instrumentlarini
21 yaratish.  Jahon  valyuta  tizimining  eng  asosiy  xususiyati  shundaki,  u  har  doim
o`zgarib,  rivojlanib  turadi.  Bu  o`zgarishlarning  eng  umumiy  sabablari  -  jahon
xo`jaligini  rivojlantirishdagi  xalqaro  hamkorlikning  kuchayishi,  tovar  ishlab
chiqarish  va  bozorlarning  baynalminallashuvidir.  Bugungi  kunda  uni  tartibga
solish  mexanizmlarining  doimiy  o`zgarishi  va  valyuta  tizimining  barqarorligi,
valyuta  tizimining  evolyutsiyasi  bilan  qanchalik  mos  tushishiga  bog’liq.  Xalqaro
valyuta  tizimlarining  ma’lum  shakllari,  ishlab  chiqarishning  rivojlanishi,  xalqaro
aloqalar,  milliy  pul  tizimlari,  jahon  maydonidagi  kuchlar  nisbatiga,  yetakchi
mamlakatlarning manfaatlariga qarab belgilanmoqda.
II  bob.  O’zbekiston  Respublikasining  valyuta  siyosati  va  uni
takomillashtirish
2.1. Valyutani tartibga solishning xorij tajribasi
Valyuta  cheklovlari  valyuta  siyosatining  shakllaridan  biri  sifatida  muntazam
ravishda ishlatiladi. Valyuta cheklovlari - bu, rezident va norezidentlarning valyuta hamda
boshqa valyuta qimmatliklari bilan operatsiyalarini qonunchilik yoki ma'muriy jihatdan
taqiqlash, limitlash va cheklashdir. Valyuta cheklovlari rezident va norezidentlar valyuta
operatsiyalarini  tekshirish  orqali  valyuta  qonunchiligiga  rioya  etilishini  ta'minlaydigan
valyuta  nazoratining  tarkibiy  qismidir.  Valyuta  cheklanishlari  mavjudligida  valyuta
nazorati  jarayonida  lisenziya  va  ruxsatnomalarning  bor-yo’qligi,  rezidentlar  tomonidan
milliy  valyuta  bozorida  xorijiy  valyutalarning  sotilishi  bilan  bog’liq  talablarning
bajarilishi,  xorijiy  valyutadagi  to’lovlarning  asoslanganligi,  valyuta  operatsiyalari
bo’yicha  hisobni  yuritish  hamda  hisobotning  sifati  tekshiriladi.  Valyuta  cheklovlari
mavjudligida  valyuta  nazorati  funksiyalari  odatda  Markaziy  bankka  yuklatiladi,  ayrim
davlatlarda  esa  buning  uchun  maxsus  organlar  tashkil  etiladi  (masalan,  Fransiyada
ikkinchi jahon urushidan so’ng). 
Valyuta  siyosatining  turli-tumanligi  sifatidagi  valyuta  cheklovlari
quyidagi  maqsadlarni  ko’zlaydi:  1)  to’lov  balansini  birxillashtirish;  2)valyuta
kursini  qo’llab  quvvatlash;  3)joriy  strategik  vazifalarni  bajarish  uchun  valyuta
qimmatliklarining  davlat  qo’lida  to’planuvi.  Valyuta  cheklanishlari  o’zining
22 kamsitish xarakteri bilan ajralib turadi, chunki valyuta qimmatliklarini, mayda va
o’rta  tadbirkorlar  hisobiga,  ularni  xorijiy  valyutalar  olishi  uchun  qiyinchiliklar
tug’dirgan  holda,  davlat  hamda  yirik  korxonalar  foydasiga  qayta  taqsimlanishiga
ko’maklashadi.  Shu  sababli  monopollashmagan  sektor  valyuta  cheklanishlari
kiritilishiga  odatda  qarshi  chiqadi.  Valyuta  cheklanishlari  odatda  hamkor
savdogarlarga  nisbatan  qo’llaniladigan  tazyiq  va  kamsitish  siyosatining  tarkibiy
qismi  bo’lib  hisoblanadi.  Ushbularni  qo’llanilishida  siyosiy  sabablar  katta  rol
o’ynaydi.
Yetakchi  mamlakatlar  boshqa  davlatlarga  tazyiq  o’tkazish  maqsadida
valyuta  blokadasidan  foydalanadilar.  Valyuta  blokadasi  -  bu,  boshqa  davlatga
nisbatan  bir  yoki  bir  nechta  mamlakatlarning  bir  tomonlama  valyuta  cheklovlari
shaklidagi iqtisodiy jazo choralaridir. Ushbu bir tomonlama cheklovlar davlatning
valyuta-iqtisodiy  mavqeiga  putur  yetkazish  va  ma'lum  bir  talablarni  bajarishga
majbur  qilish  maqsadida  unga  o’z  valyuta  qimmatliklaridan  foydalanishga
to’sqinlik qiladi. Valyuta blokadasining mohiyati xorijiy banklarda saqlanayotgan
ushbu  davlat  valyuta  qimmatliklarini  muzlatib  qo’yish  va  kamsituvchi  valyuta
cheklovlari  qo’llanilishidan  iboratdir.  Ikkinchi  jahon  urushi  davrida  va  urushdan
so’ng  Buyuk  Britaniya  sterling  zonasi  davlatlarining  xorijiy  valyuta  (asosan  funt
sterling)  saqlanayotgan  bank  hisobvaraqlarini  muzlatgan.  Ushbu  hisob
varaqlardagi mablag’lar faqat zikr etilgan valyuta guruhi a'zosi bo’lmish davlatlar
orasidagi  hisob-kitoblarda  ishlatilishi  mumkin  edi.  1950-yillarning  boshida
Angliya-eron  neft  kompaniyasining  milliylashtirilishi  munosabati  bilan  Angliya
banki eron uchun funt sterlinglarni AQSh dollarlariga almashtirilishini to’xtatdi va
Italiya  hamda  Yaponiya  davlatlariga  ushbu  mamlakat  bilan  funt  sterlinglarda
hisob-kitoblarni  olib  bormaslikka  tavsiyalar  berdi.  1956  yilda  Sues  kanalining
milliylashtirilishiga javoban Buyuk Britaniya, AQSh va Fransiya banklari Misrga
qarshi, uning valyuta hisobvaraqlarini muzlatgan holda, valyuta blokadasini tashkil
qildilar.  Chilida  1971  yilda  davlat  boshiga  Xalq  birligi  hukumatining  kelishidan
so’ng  amerika  banklari  xorijiy  valyutadagi  barcha  Chili  avuarlarini  muzlatib
qo’ydilar va kredit blokadasini tashkil qildilar. 
23 1979  yilning  noyabridagi  Amerika-eron  mojarosi  davrida  amerikalik
garovga  olingan  shaxslarni  bo’shatishni  talab  etgan  holda,  AQSh  eron  bank
avuarlarini  (12  mlrd.  dollar)  muzlatib  qo’ydi  va  ayrim  zayomlarni  bekor  qildi.
1982  yildagi  Folklend  mojarosi  davrida  Buyuk  Britaniya  tomonidan  Argentina
valyuta  aktivlari  muzlatilgan.  Natijada  Argentina  ham  Buyuk  Britaniyadan  ibrat
olgan  holda  o'xshash  javob  choralarini  ko’rgan.  1986  yilning  yanvarida  AQSh
ma'muriyati  Liviya  jumhuriyatini  amerika  banklari  va  ularning  filiallaridagi
valyuta  aktivlarini  muzlatgan  holda  uning  valyuta  blokadasi  haqida  e'lon  qildi.
Maqsad  Liviya  jumhuriyatini  o’tkazilayotgan  mustaqil  tashqi  siyosatdan  voz
kechtirish va Vashington diktatiga bo’ysundirishdir.
Valyuta  cheklovlarining  bekor  qilinishi  va  valyutalarni
ayirboshlanishini  kiritilishi.  Milliy  valyuta  ayirboshlanishiga  o’tishning  jahon
tajribasi  ushbu  jarayonni  muhim  bo’g’inlarini  ajratib  ko’rsatish  imkonini  beradi,
ya'ni ular: 
-valyuta ayirboshlanishini kiritish payti va sur'atini tanlash;
-kim  uchun  -  rezidentlar  yoki  norezidentlar  uchun  va  qanday  ketma-
ketlikda;
 -qanday  operatsiyalar  bo’yicha  -  to’lov  balansi  joriy  operatsiyalari  yoki
moliyaviy operatsiyalar bo’yicha.
Birinchi  muammo.  Valyuta  munosabatlari  tarixida  ikki  model  ma'lum  -
"shok"  modeli  va  yetarli  shart-sharoitlar  yaratilishiga  qarab  valyuta
ayirboshlanishiga  asta-sekin  o’tish  modeli.  Birinchisi  volyuntaristik  (Turkiya,
Sharqiy  Yevropa  davlatlari,  Rossiya)  variant  bo’lib,  milliy  valyuta  kursining
pasayishi,  rasmiy  oltin-valyuta  zahiralarining  kamayishi  bilan  xususiyatlidir.
Chunki,  xorijiy  valyutaga  bo’lgan  talab  oshib  boradi.  Bunday  devalvatsiya
importni  qimmatlashtiradi,  bu  esa  o’z  navbatida  inflyatsiyani  o’stiradi  va  tashqi
qarzni  xorijiy  valyutada  to’lashda  valyuta  yo’qotishlarni  kuchaytiradi.
Devalvatsiyani  eksportga  bo’lgan  rag’batlantiruvchi  omiliga  kelsak,  ushbu  omil
agarda  shunga  loyiq  eksport  qilinuvchi  raqobatbardosh  tovarlar  mavjud  bo’lsa
albatta ishlaydi. 
24  Ikkinchi  variant,  valyutaning  erkin  ayirboshlanishiga  bosqichma-
bosqich 
o’tish (G’arbiy Yevropa davlatlari va Yaponiya tajribasi) "shok"li variantga
nisbatan  birmuncha  afzalliklarga  ega.  Chunki,  u  milliy  va  jahon  bozorlari
faoliyatlarini  o’zaro  bir-biriga  bog’lashga,  xususan  bahoning  shakllanish  jarayoni
hamda  unga  turtki  omillarini  tayyorlashga  asoslangan.  Valyuta  ayirboshlanishini
kiritishning asosiy sabablari bo’lib, iqtisodiyotni barqarorlashtirish, davlat byudjeti
kamomadini  qisqartirish,  inflyatsiya  sur'atini  pasaytirish,  to’lov  balansi
kamomadini  kamaytirish,  mamlakat  tashqi  faoliyatini  muvofiqlashtirish,  rasmiy
oltin  va  valyuta  zahiralarini  to’plash,  mamlakatda  siyosiy  hamda  ijtimoiy  holatni
barqarorlashtirish hisoblanadi.
Ikkinchi  muammo,  rezident  va  norezident  shaxslar  uchun  valyuta
ayirboshlanishini  kiritilishining  ketma-ketligini  aniqlashdir.  Jahon  tajribasiga
ko’ra,  teng  huquqli  hamkorlikdan  manfaatdor  qilish  maqsadida  odatda  birinchi
navbatda xorijlik hamkorlarga e'tibor qaratiladi. 
Uchinchi  muammo,  valyuta  ayirboshlanishi  kiritilayotgan
operatsiyalarning tanlovi bilan bog’liq. 1958 yilning dekabrida, ob’yektiv iqtisodiy
shart-sharoitlar  etilishi  bilan,  G’arbiy  Yevropa  mamlakatlari  norezidentlar  uchun
to’lov  balansi  joriy  operatsiyalari  bo’yicha  valyuta  cheklovlarini  bekor  qilgan
holda,  o’z  valyutalarining  qisman  ayirboshlanishini  kiritdilar.  Texnik  jihatdan
ushbu tadbir o’tkaziladigan va erkin ayirboshlanadigan hisobvaraqlarni bir turdagi
toifaga,  ya'ni  "xorijliklarning  tashqi  hisobvaraqlari"ga  o’zaro  birlashtirish  orqali
amalga oshirilgan edi. 1961 yilning fevralida ushbu mamlakatlar rezidentlar uchun
ham valyuta cheklovlarini bekor qildilar.
Bretton-Vuds  valyuta  tizimi  sharoitida,  agarda  mamlakat  to’lov  balansi
joriy operatsiyalari bo’yicha valyuta cheklovlarini bekor qilgan va o’z valyutasini
boshqa  davlatlar  valyutalariga  ayirboshlanishi  hamda  xalqaro  hisob-kitoblarda
ishlatilishiga  to’sqinlik  qilmagan  bo’lsa,  valyuta  erkin  ayirboshlanadigan  deb
hisoblanar edi. XVF Ustavining o’sha davrdagi talablari moliyaviy operatsiyalarga
(kapital  harakati)  aloqador  emas  edi.  Shuning  uchun  valyuta  ayirboshlanishining
25 yetakchi  o’lchovi  bo’lib,  joriy  operatsiyalar  bo’yicha  valyuta  cheklovlarining
yo’qligi hisoblangan. 
26 Xulosa
20  yil  mobaynida  asta-sekin,  ma'lum  bir  intervallar  bilan,  faqat  1970
yillarning  o’rtalaridan  boshlab  mamlakatlar  o’z  valyutalarining  ayirboshlanishini
moliyaviy  operatsiyalarga  ham  qo’llay  boshladilar.  Buning  sababi  kapitallarning
xalqaro  migratsiyasi,  to’g’ridan-to’g’ri  va  portfel  investitsiyalari,  qimmatli
qog’ozlar  bilan  shartnomalar,  kredit  operatsiyalarini  o’z  ichiga  olgan  holda,
tovarlar  hamda  xizmatlar  oqimidan  ancha  ilgarilab  ketganidadir.  Bu  esa  o’z
navbatida  to’lov  balansi  va  valyuta  kursiga  ijobiy  ta'sir  etadi.  Shu  sababli
moliyaviy operatsiyalar bo’yicha valyuta cheklovlarini bekor qilinish jarayoni asta-
sekin  va  notekis  boradi.  Ushbu  cheklovlar,  milliy  iqtisodiyotni  himoyalash
maqsadida,  davriy  asosda  tiklanib  turiladi.  Tuzilmaviy  inqirozlarning  o’zaro
chambarchas  bog’lanib  ketishi  sharoitida  1960-yillarning  ikkinchi  yarmidan
boshlab  va  1970-80  yillarda  valyuta  munosabatlarining  erkinlashtirilishi  tovarlar
hamda  kapitallar  harakati  yo’lidagi  to’siqlar  shaklidagi  valyuta  proteksionizmi
bilan  almashdi.  Ushbu  jarayon  mamlakatlararo  kelishmovchiliklarning
kuchayishiga  olib  keluvchi,  o’zining  notekisligi  bilan  ajralib  turadi.  1971  -  1973
yillarda  GFR,  Fransiya,  Shveysariya,  Benilyuks,  Ispaniya  davlatlari  o’z
hududlariga kapitallar oqib kelishini birmuncha sekinlashtirish maqsadida valyuta
cheklovlarini  kiritdilar.  1972  yilning  iyulida  Buyuk  Britaniya  funt  sterling
kursining erkin suzish rejimiga o’tish sharoitida sterling zonasi mamlakatlari bilan
aloqalarida kapitalni "chiqib ketish" maromini sekinlashtirish maqsadida kapitallar
harakati bo’yicha birinchi bor valyuta cheklovlarini kiritdi. 1973 yilning martidan
valyuta kurslarining erkin suzish rejimiga ommaviy o’tilishi valyuta cheklovlari va
xalqaro moliyaviy operatsiyalar bo’yicha nazoratning bo’shashganligini anglatdi. 
27 Foydalanilgan adabiyotlar:
1. O zMEʻ  . Birinchi jild . Toshkent, 2000-yil
2. Vaxabov  А L .,  Tadjibaeva  D .А.,  Xajibaknev  Sh . X .  Jahon  iqtisodiyoti  va
xalqaro  iqtisodiy  munosabatlar .  O ʼ quv  qo ʼ llanma . /  i . f . d .,  prof .  AJ 3.  Vaxabovning
umumiy  tahriri  ostida . - T .: Moliya , 2011.
28