Kapital qo’yilmalarini moliyalashtirish samaradorligining nazariy huquqiy masalalari

Reja:
Kirish
1 . Kapital qo’yilmalarini moliyalashtirish samaradorligining nazariy 
huquqiy masalalari .  
2. Kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishning zarurligi maqsad va 
vazifalari. 
3. Kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining orni. 
4. Kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishda tijorat banklari faoliyatini 
samaradarligini oshirish
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati KIRISH
Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  iqtisodiyotni  rivojlanishida
investitsiya  va  kapital  qo`yilmalar  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Kapital  (uning
hajmi  va  tuzilishi)  har  qanday  iqtisodiy  tizimda  takror  ishlab  chiqarish
jarayonining  yetakchi  elementlaridan  biri  sanaladi.  Jamg'arish  va  investitsiyalar,
o'z  navbatida,  kapital  dinamikasining  ichki  tomonini  ifodalaydi,  bu  iqtisodiy
potentsialni  modernizatsiya  qilishning  chuqurligi  va  ko'lamini,  uning
samaradorligini  va  iqtisodiy  o'sish  sur'atlarini  belgilaydi.   Har  bir  mamlakatning
rivojlanish  darajasi,  ya`ni  iqtisodiyotning  rivojlanishi  va  iqtisodiy  o`sishi  ko`p
jihatdan  mamlakatdagi  investitsion  jarayonlarga  bog`liq.  Bizga  ma`lumki,
mamlakatdagi  investitsion  jarayonlar  asosida  kapital  qo`yilmalar  yotadi.  Kapital
qo`yilmalar  mamlakatning  investitsion  salohiyatini  oshirishga  hamda  investitsiya
faoliyatini  kengayishiga  yordam  beradi.  Shundan  kelib  chiqqan  holda  aytish
mumkinki,  O`zbekistonda  mustaqillikning  dastlabki  yillaridanoq  kapital
qo`yilmalarni  keng  miqyosida  iqtisodiyot  tarmoqlariga  jalb  etishga,  investitsiya
faoliyatini rivojlantirishga katta e`tibor berildi. Chunki, bizning mamalakatda ham
iqtisodiy  rivojlanishga  samarali  investitsiya  faoliyatisiz  erishib  bo`lmaydi.
Darhaqiqat,  bugun  O`zbekiston  mamlakat  iqtisodiyotini  yanada  isloh  qilish  va
modernizatsiyalash,  ayniqsa,  xususiy  sektorni  rivojlantirar  ekan,  investitsiya  va
kapital  qo`yilmalar  jadallashtirishdagi  xalqaro  tajribalarga  suyanmog`i  lozim.
Binobarin,  O`zbekistonning  jahon  hamjamiyatiga  dadil  va  nufuzli  tarzda  kirib
borayotganligi mamlakatning iqtisodiy-siyosiy sohalaridagi imkoniyatlaridan to`liq
foydalanishni talab qilishi tabiiydir. 
Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  kapital  qo`yilmalar  hajmini
oshirish, uni moliyalashtirish manbalarini izlab topish muhim hisoblanadi.  Davlat
mulkining iqtisodiyotdagi salmog’i kamayib, xususiy sektorning o’rni  va rolining
oshib  borishi  natijasida  kapital  qo`yilmalarni  respublikamiz  iqtisodiyoti
tarmoqlariga  kiritish  borasidagi  qiziqishi  ortib  bormoqda.  Biroq,  imkoniyatlar
chegaralangan  bo’lsada  mamlakatdagi  mavjud  investitsion  muhit  ichki  va  xorijiy xo’jalik  yurituvchi  sub’ektlar  uchun  har  qanday  sharoitda  ham  bo’sh  turgan  pul
mablag’larini  investitsion  faoliyatga  jalb  etish  va  undan  daromad  olishni
kafolatlamog’i  lozim.  Bu  vazifani  oqilona  hal  qilish,  o’z  navbatida,  samarali
hisoblangan ustuvor tarmoqlarni aniqlash, mahalliy va xorijiy kapital qo`yilmalarni
rag’batlantiruvchi maqbul investitsion siyosat yuritish va qulay investitsion muhit
yaratishni  talab  etadi.  Shu  boisdan  ham  nafaqat  ichki,  balki  xorijiy  kapital
qo`yilmalarni hajmini ko’paytirish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini
kengaytirish yo’nalishlarida ilmiy-amaliy asoslangan xulosalar va tavsiyalar ishlab
chiqish dolzarb muammolardan biri bo’lib qolmoqda. 1. Kapital qo’yilmalarini moliyalashtirish samaradorligining nazariy
huquqiy masalalari.
Kapital  qo‘yilmalar  hajmi,  asosan,  ikki  manba  hisobidan  shakllantiriladi:
markazlashgan  va  markazlashtirilmagan  qo‘yilmalar.  Markazlashgan  qo‘yilmalar
ustuvor investitsion  loyihalarni  moliyalashtirish uchun  ajratiladi,  xususan, injener-
texnik  infrastrukturasini  yaxshilash,  uy-joy  qurilishini  tashkil  etish,  moddiy  va
texnik  bazani yaxshilash  uchun  ishlatiladi.
Davlat  ahamiyatiga  ega  bo‘lgan  obyektlarni  barpo  etish,  ishga  tushirish,
qayta  qurollantirish,  zamonaviylashtirish,  yangi  faoliyat  obyektiga  aylantirish
maqsadida  mablag‘lar  quyidagi kapital  qo‘yilmalar  hisobiga  ta’minlanadi:
1) markazlashtirilgan  kapital  qo‘yilmalar,  ular  quyidagilarni  o‘z
ichiga  oladi:
 davlat  byudjeti  mablag‘lari;
 davlat  byudjetidan  tashqari  fondlar  mablag‘lari;
 hukumat  kafolati  ostida  beriladigan  xorijiy  kreditlar;
 hukumat  qarorlariga  ko‘ra  belgilanadigan  boshqa  manbalar.
2) Markazlashtirilmagan  kapital  qo‘yilmalar:
 mulkchilikning  barcha  shakllaridagi  korxonalar  mablag‘lari;
 tijorat  banklarining,  shu  jumladan,  xorijiy  tijorat  banklarining
kreditlari;
 jismoniy  shaxslar,  shu  jumladan,  xorijiy  jismoniy  shaxslar
mablag‘lari;
 qonun  hujjatlariga  zid  bo‘lmagan  boshqa  manbalar.
5.4.1-chizma  mazmunidan  kelib  chiqib  shuni  aytish  mumkinki,  keyingi
paytlarda  davlat  byudjeti  tomonidan  bir  qator  yirik  ishlab  chiqarish  majmualarini
moliyalashtirish  ishlari  amalga  oshirilmoqda.  Buni  biz  davlat  investitsiya  dasturi
asosida  moliyalashtirilishi  ta’minlanayotgan  obyektlar  misolida  ko‘rishimiz
mumkin. Kоrхоnа  ishlаb  chiqаrish  quvvаtining  bоshlаng‘ich  (yil  bоshidа),  yakuniy
(yil охiridа), o‘rtаchа yillik hаmdа lоyihа quvvаti turlаri mаvjud. Lоyihа quvvаti
qurilish  lоyihаsidа  ko‘zdа  tutilgаn  bo‘lаdi.  Qаytа  tiklаsh,  kеngаytirish  vа  tехnik
jihаtdаn  qаytа  qurоllаntirish  dаvоmidа  lоyihа  quvvаti  kаttаlаshtirilishi  mumkin.
Shu  sаbаbli,  аmаliyotdа  lоyihа  quvvаti  ko‘pinchа  kоrхоnаning  аmаldаgi  quvvаti
bilаn  sоlishtirilаdi.  Kоrхоnаning  аmаldаgi  quvvаti  kоrхоnа  ishlаb  chiqаrish
dаsturini tаyyorlаsh  uchun аsоs  bo‘lib  хizmаt  qilаdi.
Kоrхоnа  ishlаb  chiqаrish  quvvаtini  аniqlаshdа  zаxirаdаgi  uskunаlаrdаn
tаshqаri,  bаrchа  o‘rnаtilgаn  uskunаlаr  hisоbgа  оlinаdi.  Bа’zi  bir  sехlаrdа  (yig‘uv,
quyuv vа bоshqа sехlаrdа) ishlаb chiqаrish quvvаti ishlаb chiqаrish  mаydоnlаrigа
аsоsаn  hisоblаnаdi.
Ishlаb chiqаrish quvvаtini  аniqlаshdа mаhsulоt  birligigа sаrflаnuvchi vаqt
nоrmаsi  yoki  hаr  bir  uskunаning  unumdоrlik  nоrmаlаri  muhim  аhаmiyatgа  egа Davlat byudjeti 
mablag’lari Bank 
kreditlari
Korxonaning  o’z
mablag’lari Chet el 
investitsiyalari va 
kreditlari
Aholi 
mablag’lari Byudjetdan 
tashqari fondlar 
mablag’lari
Boshqa 
mablag’larKapital  qo’yilmalarni moliyalashtirish  manbalari bo‘lib,  ulаr  ilg‘оr  hаmdа  prоgrеssiv  bo‘lishi  tаlаb  qilinаdi.  Аmаliyotdа  ishlаb
chiqаrish  quvvаti  vа  uskunаlаrning  yuklаnishini  hisоblаshdа  bа’zidа  хаtоlаr,  ulаr
o‘rtаsidаgi  fаrqni  sеzmаslik  hоllаri  hаm  uchrаb  turаdi.  Kоrхоnа  quvvаti  аsоsiy
ishlаb  chiqаrish  fоndlаri,  yangi  tехnikа  vа  аniqlаngаn  zаxirаlаrdаn  fоydаlаngаn
hоldа  mаhsulоt  ishlаb  chiqаrish  mumkin  bo‘lgаn  mаksimаl  dаrаjаni  tаvsiflаydi,
uskunаlаrning  yuklаnishni  hisоblаsh  nаtijаlаri  esа  ushbu  quvvаtlаrdаn  rеjаdаgi
dаvrdа  fоydаlаnishning  dаrаjаsini аniqlаydi.
Dеmаk, ulаr o‘rtаsidаgi prinsipiаl fаrq shundаki, birinchi hоlаtdа, kоrхоnа
ishlаb  chiqаrishi  mumkin  bo‘lgаn  mаhsulоtlаrning  mаksimаl  dаrаjаsi  аniqlаnsа,
ikkinchi  hоldа,  mаzkur  dаvr  mоbаynidа  uskunаlаrdаn  qаnchаlik  fоydаlаnilishi
аniqlаnаdi.
Аsоsiy ishlаb chiqаrish fоndlаridаn fоydаlаnishni yaхshilаsh bilаn bоg‘liq
bo‘lgаn  mаzkur  chоrа-tаdbirlаr,  ko‘pinchа,  ishlаb  chiqаrish  quvvаtlаri  bаlаnsini
tuzish  yo‘li  bilаn  аmаlgа  оshirilib,  kоrхоnаning  ishlаb  chiqаrish  quvvаtlаri  vа
ulаrni tа’minlаsh mаnbаlаrigа  bo‘lgаn  ehtiyoji аniqlаnаdi.
Keyingi  paytlarda  mamlakatimizda  keng  miqyosda  qurilib  foydalanishga
topshirilayotgan  sog‘liqni  saqlash  muassasalari,  akademik  litseylar  hamda  kasb-
hunar  kollejlarini,  maktablar  qurilishi  va  boshqalarni  olishimiz  mumkin.  Bunday
maqsadlar  uchun  davlat  byudjeti,  mahalliy  byudjetlar  hamda  boshqa  manbalardan
keng  foydalanilmoqda.
Investitsion  loyihalarni  kreditlash  jarayoni  juda  ko‘p  va  turli  xil  xavf-
xatarlar  (risklar)  bilan  bog‘liq  bo‘lib,  kreditlarni  belgilangan  muddatda
qoplamaslik  muammosini  keltirib  chiqaradi.  Shu  sababli  banklar  o‘z  mijozlariga
kredit  berishda,  mijozning kreditga  layoqatliligini tahlil qiladilar.
Bank  mijozning  kreditga  layoqatligi  deganda,  mijozning  o‘z  qarz
majburiyatlari  bo‘yicha  to‘liq  va  o‘z  vaqtida  hisoblashish  qobiliyati  tushuniladi.
Mijozning  kreditga  layoqatlilik  darajasi  banklar  uchun  juda  zarur,  chunki
har bir berilgan kredit risk bilan bog‘liq. Agar bank riskni hisobga olmasa, kredit
o‘z  vaqtida  qaytmasligi  yoki  umuman  to‘lanmasligi  mumkin.  Shu  sababli  banklar
o‘z  mijozlari  moliyaviy  holatini,  to‘lovga  qobilligini  va,  albatta,  kreditga layoqatliligini  tahlil  qiladi.
Jahon  amaliyotida,  xususan,  AQSHda  banklar  tomonidan  mijoz  kreditga
layoqatliligini  baholashda  "fives",  "beshlar"  qoidasi  ishlatiladi.  Ular  quyidagilar:
1) character  (mijoz  xarakteri);
2) capacity  (moliyaviy  sharoiti);
3) capital  (kapital  yoki  mol-mulk);
4) colletarial  (ta’minlanganlik);
5) conditions  (umumiy  iqtisodiy  vaziyat).
Mijoz  xarakteri  deganda,  uning  yuridik  shaxs  sifatida  reputatsiyasi,
ma’suliyatliligi,  olingan  qarzni  to‘lashga  xohishi  va  tayyorlik  darajasi  tushuniladi.
Mijoz moliyaviy sharoiti yoki qobiliyati deganda, mijozning kreditni qaysi
manbalardan  qoplashligi  tushuniladi.
Kapital deganda, mijozning aksionerlik kapitali, uning strukturasi, aktiv va
passivlar  orasidagi  munosabatlar  va  uning  ustav  fondi  hamda  o‘z  kapitalining
kredit  operatsiyasiga  jalb  qilish darajasini  ko‘rib chiqish  tushuniladi.
Ta’minlanganlik  deganda,  mijozning  aktivlari  qiymati  va  aniq  ikkilamchi
qarzni  qoplash  manbayi  (kafillik,  sug‘urta,  garov)  kredit  shartnomasida
ko‘rsatiladi.
Umumiy  iqtisodiy  vaziyat  deganda,  mamlakatdagi  joriy  va  kelajakdagi
iqtisodiy  holat,  siyosiy  ahvol,  soliqlar,  xomashyo  va  boshqa  kredit  qaytarilishiga
ta’sir  etuvchi bilvosita omillarni  o‘rganish  tushuniladi.
Kreditga layoqatlilikni tahlil qilishdan asosiy maqsad qarz oluvchi, xo‘jalik
yurituvchi  subyektning  imkoniyatlari,  qarzni  o‘z  vaqtida  qoplashni,  risk  darajasini,
kredit miqdori va boshqa omillarni belgilangan sharoitda va holatda  tahlil qilishdan
iboratdir. Banklar uchun bu masalalarni  amalga oshirish juda  qiyin bo‘lsada, xuddi
ana shu maqsad amalga oshirilsagina berilgan kreditdan  foyda  olinadi.
Kreditga  layoqatlilikni  tahlil  qilish  vazifasi  quyidagilar  hisoblanadi:
1) kreditga  layoqatlilikni  ifodalovchi  ko‘rsatkichlarni  aniqlash;
2) ko‘rsatkichlarni  tahlil  qilish  (yil  boshi  va  yil  oxirini  taqqoslash); 3) ko‘rsatkichlarga  ta’sir  etuvchi  omillarni  aniqlash;
4) kreditga  layoqatlilikni  mustahkamlash  yo‘llarini  aniqlash.
Bozor munosabatlarining rivojlanib borishi bilan tijorat banklari tomonidan
kreditga  layoqatlilikni  tahlil  qiluvchi  yangi  metodlar  ishlab  chiqilmoqda,  bu
korxona  haqidagi  (kreditga  layoqatligi  haqidagi)  tahlilni  chuqurroq  olib  borishni
ko‘rsatadi.  Hozirgi  vaqtda  jahon  amaliyotida  (YUNIDO  tasdiqlagan  standart
bo‘yicha)  moliyaviy  ko‘rsatkichlar  sistemasi  hamda  tahlil  va  reyting  metodi
bo‘yicha  tahlil  usullari  qo‘llaniladi.  O‘zbekiston  Respublikasida  Markaziy  bank
tomonidan  chiqarilgan  yo‘riqnoma  bo‘yicha  korxonalarga  turli  xil
muddatga  kreditlar  berilib,  ularning  kreditga  layoqatliligi  moliyaviy
ko‘rsatkichlarning  tahliliga  asoslanib  aniqlanadi.
Tahlil  uchun  asosiy  manba  –  korxona  buxgalteriya  balansi  va  moliyaviy
natijalar  to‘g‘risidagi  hisobotdan foydalaniladi.
Korxonalarning kreditga layoqatliligini anqilovchi
ko‘rsatkichlarni  quyidagi  2  huruhga  bo‘lishimiz
mumkin:
a) Kreditga  layoqatlilikni  ifodalovchi  asosiy  ko‘rsatkichlar:
1) qoplash  koeffitsiyenti;
2) o‘z  aylanma  mablag‘lari  bilan  ta’minlanganlik  koeffitsiyenti;
3) likvidlik  koeffitsiyenti.
b) qo‘shimcha  koeffitsiyentlar:
1) aylanma  mablag‘larining  aylanuvchanlik  koeffitsiyenti;
2) o‘z  aylanma  mablag‘lari  mavjudligi;
3) foyda  va  rentabellik  koeffitsiyentlari.
Jahon  amaliyotida  korxona  likvid  mablag‘lari  ikkiga  bo‘linadi:
1) absolyut  likvid  mablag‘lar;
2) joriy  likvid  mablag‘lar.
Absolyut  likvid  mablag‘lar  tarkibiga  balans  aktiv  qismining  ikkinchi
bo‘limi  jami kiritiladi.  Ular  3 qismdan  iborat: 1) oson  ishlatiladigan  zaxiralar;
2) pul  mablag‘lari;
3) oson  amalga  oshiradigan  talablar,  "debitorlik  qarzlari".
Likvid  mablag‘larning  korxonada  yetarlicha  bo‘lishi,  uning
majburiyatlarini  o‘z  vaqtida qoplay  olishidan  dalolat  beradi.
Joriy likvid mablag‘lar juda ham tez pulga aylanadigan korxona vositalarini
o‘z  ichiga  oladi,  shu  sababli,  joriy  likvid  mablag‘lar  tarkibiga  balans  aktiv  qismi
ikkinchi bo‘limining  quyidagilari  kiradi:
1) pul  mablag‘lari;
2) debitorlik  qarzlari.
Joriy likvid mablag‘lar korxonaga birlamchi to‘lovlarni amalga oshirishda
kerak bo‘ladi. Ular yuqori likvidlikka egaligidan, korxonada ushbu mablag‘lar  ham
me’yor  darajasida  bo‘lishi  kerak.  Zero,  kredit  inspektori  mijozni  kreditga
layoqatliligini  tahlil  qilishda  ushbu  ko‘rsatkichlarga  alohida  ahamiyat  beradi.
Likvid mablag‘larni bunday  2 ga bo‘lishdan  maqsad,  qoplash va likvidlik
koeffitsiyentlarini  hisoblash  oson  bo‘ladi. 2.  Kapital  qo’yilmalarni  moliyalashtirishning  zarurligi  maqsad  va
vazifalari.
Investitsiyalar  har  qanday  ijtimoiy-iqtisodiy  formatsiyalarda  amalga
oshiriladi. Chunki ular davlatni, tarmoq, korxonalar, va nihoyat, aholining iqtisodiy
negizini  mustahkamlashga  sarflanadi.  Erkin  bozor  iqtisodi  bosqichma-bosqich
shakllantirilayotgan  O`zbekiston  Respublikasi  qishloq  xo`jaligini  rivojlantirish
maqsadida investitsiyalar sarflanishi ob'ektiv zaruriyat hisoblanadi. 
–  Investitsiyalar  maqsad  hamda  vazifalariga  ko`ra,  quyidagi  turlarga
bo`linadi: 
– kapital investitsiyalar; 
– innovatsion investitsiyalar; 
– ijtimoiy investitsiyalar. 
 Asosiy  fondlarni  barpo  etishga  va  takror  ishlab  chiqarishga,  shuningdek,
moddiy  ishlab  chiqarishning  barcha  shakllarini  rivojlantirishga  sarflangan
investitsiyalar kapital investitsiyalar, deb ataladi. 
Kapital  qo`yilmalarning  miqdori,  dinamikasi  va  samaradorligi  quyidagi
omillarga bog`liq: 
• kapital qo`yilma amalga oshirilayotgan loyihaga; 
• mamakatdagi, tarmoqdagi va korxona faoliyatidagi iqtisodiy o`zgarishga; 
• davlatning soliq siyosati va banklarning foiz stavkasiga; 
• tashqi savdodagi iqtisodiy holatga; 
• milliy valyutaning ichki va tashqi kursiga; 
• mamlakatning siyosiy hayotidagi barqarorlikka. 
Qishloq xo`jaligida sarflanayotgan investitsiyalar (kapital qo`yilmalar)ning
manbalari, ularning sarflanish yo`nalishlari 
•  Qishloq  xo`jaligining  barqaror  rivojlanishi  tarmoqda  mavjud  bo`lgan
ishlab chiqarish vositalari oqilona tarzda takror ishlab chiqarilishini talab etadi. Bu jarayon  ishlab  chiqarish  vositalarini  sotib  olish,  qayta  ta'mirlash,  qurish,
innovatsion hamda ijtimoiy munosabatlar yig`indisidan tashkil topadi. 
•  Investitsiyalarni  maqsadi,  vazifalari,  manbalari  hamda  yo`nalishlarini
e'tiborga  olgan  holda  quyidagicha  turkumlashtirish  mumkin.  Investitsiyalarning
maqsadi, vazifasi, manbalari va yo`nalishlari bo`yicha turkumlashtirilishi
Qishloq xo`jaligiga investitsiyalarni sarflashdan maqsad–qo`shimcha foyda
olish  va  fuqarolarning  yashash  sharoitini  yaxshilashdir.  Ularning  darajasini
loyihalar  tuzishda  hamda  bu  loyihalarni  amalga  oshirishda  aniqlash  mumkin.
Buning  uchun  investitsiyalar  (kapital  qo`yilmalar)ning  iqtisodiy  samaradorligi
aniqlanadi. 
Shunday  hollarda  investitsiyalar  (kapital  qo`yilmalar)  ning  iqtisodiy
samaradorligini aniqlashda quyidagi usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir:
– loyihaning o`zini-o`zi qoplash usulini aniqlash;
 – kompaunding (murakkab foizlar) usuli; 
– diskontlash usuli. O`zini-o`zi  qoplash  muddati  –  amalga  oshirilayotgan  loyihaning  foydasi
hisobidan dastlabki investitsiya miqdorini qoplash davri. Uni hisoblashda sof foyda
moliyaviy xarajatlar, foizlar va amortizatsiya ajratmalari e'tiborga olinadi 
 Investitsiya  (kapital  qo`yilma)  lar  darajasi,  dinamikasi  va  ularning
iqtisodiy-ijtimoiy samaradorligi
Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi  sharoitida  ichki  va  tashqi  bozorning
qishloq  xo`jaligi  mahsulotlariga  bo`lgan  talabini  qondirish  eng  dolzarb
muammodir.  Uni  hal  etish  uchun  investitsiya  (kapital  qo`yilma)  larni  sarflash
zarur.  Buning  uchun  esa  siyosiy,  mintaqaviy,  iqtisodiy  hamda  ijtimoiy
barqarorlikni  ta'minlash  darkor.  Kelajakda  qishloq  xo`jaligining  moddiy-texnika
bazasini  talab  darajasida  barpo  etish,  mehnat  resurslarining  bilimlarini,
malakalarini,  tajribalarini  oshirish  uchun  investitsiya  (kapital  qo`yilma)  lar
sarflashni  davom  ettirish  kerak.  Qishloq  xo`jaligini  rivojlantirish  uchun,  avvalo,
davlat  hamda  mahalliy  byudjetlardan  ajratilayotgan  investitsion  mablag`larni  o`z
vaqtida olishga erishish kerak. 
Bu  yordamni  davlatning  qishloq  xo`jaligini  rivojlantirishga  qaratilgan
quyidagi dasturlari asosida amalga oshirish mumkin: 
•«Oziq-ovqat muammosini hal etish»; 
• «Irrigatsiya va melioratsiya ishlarini rivojlantirish»; 
• «Qishloq faunasini, florasini hamda ekologiyasini yaxshilash»; 
• «Yangi ish joylarini tashkil etishni rivojlantirish, ishsizlikni yumshatish»; 
•  «Qishloqda  malakali  mutaxassislarni  tayyorlash  maqsadida  «Bilimi-
malaka» dasturini tuzish»; 
• «Qishloqda ijtimoiy sohani rivojlantirish»; 
• Qishloq taraqqiyoti va farovonligini oshirish va boshqalar 3. Kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining orni. 
Asosiy  fondlarni  kengaytirilgan  takror  ishlab  chiqarishda  yalpi  milliy
mahsulot va tarkibiy qismlarini qoplash fondi va milliy daromad, iste’mol fondi va
jamg’arish  fondi  orasidagi  aloqa  va  nisbatlarda  o’z  ifodasini  topadi.  Kapital
qo’yilmalarning  bosh  manbai  –  bir  vaqtning  o’zida  takror  ishlab  chiqarish
jarayonida ijtimoiy ishlab chiqarishda foydalanish natijasi va ishlab chiqarish asosi
sifatida  ishtirok  etuvchi  milliy  daromad  hisoblanadi.  Asosiy  fondlarni  qo’llash
jarayonida, iqtisodiy doiraga tabiiy va mehnat resurslarini kiritish bilan yaratilgan
yalpi  milliy  mahsulotda  alohida  sarflar  asosiy  fondlarni  qoplash  va  jamg’arishga
qilinadi va ma’lum resurslar jamiyatning joriy ehtiyojlarini qondirishga sarflanadi.
Milliy  daromad  jamiyatning  joriy  ehtiyojlarini  qondirishga  yo’naltirilgan
iste’mol  fondlaridan  va  asosiy  fondlarni  shakllantirishga  ketadigan  jamg’arma
fondlaridan tashkil topadi. Hozirgi vaqtda davlat kapital qo’yilmalarining kattagina
qismi  jamg’arma  fondidan,  qolgan  qismi  asosiy  fondlarni  oddiy  takror  ishlab
chiqarish  uchun  mo’ljallangan  amortizatsiya  ajratmalaridan  tashkil  topadigan
qoplama  fondlar  hisobidan  amalga  oshiriladi.  Kapital  qo`yilmalar  hajmi,  asosan,
ikki  manba  hisobidan  shakllantiriladi:  markazlashgan  va  markazlashtirilmagan
qo`yilmalar.  Markazlashgan  qo`yilmalar  ustuvor  investitsion  loyihalarni
moliyalashtirish  uchun  ajratiladi,  xususan,  injener  -  texnik  infrastrukturasini
yaxshilash,  uy-joy  qurilishini  tashkil  etish,  moddiy  va  texnik  bazani  yaxshilash
uchun  ishlatiladi.  Davlat  ahamiyatiga  ega  bo`lgan  ob`ektlarni  barpo  etish,  ishga
tushirish,  qayta  qurollantirish,  zamonaviylashtirish,  yangi  faoliyat  ob`ektiga
aylantirish  maqsadida  mablag`lar  quyidagilar  kapital  qo`yilmalar  hisobiga
ta`minlanadi: 1 )  markazlashtirilgan  kapital  qo`yilmalar,  ular  quyidagilarni  o`z  ichiga
oladi: 
 davlat budjeti mablag`lari; 
 davlat budjetidan tashqari fondlar mablag`lari; 
 hukumat  kafolati  ostida  beriladigan  xorijiy  kreditlar;
 hukumat qarorlariga ko`ra belgilanadigan boshqa manbalar.
2) markazlashtirilmagan kapital qo`yilmalar: 
 mulkchilikning barcha shakllaridagi korxonalar mablag`lari;
 tijorat banklarining, shu jumladan, xorijiy tijorat banklarining kreditlari;
 jismoniy shaxslar, shu jumladan, xorijiy jismoniy shaxslar mablag`lari;
 qonun  hujjatlariga  zid  bo`lmagan  boshqa  manbalar.
           K о r хо n а  ishl а b chiq а rish quvv а tining b о shl а ng`ich (yil b о shid а ), yakuniy
(yil  ох irid а ), o`rt а ch а  yillik h а md а  l о yih а  quvv а ti turl а ri  m а vjud. L о yih а  quvv а ti
qurilish  l о yih а sid а  ko`zd а  tutilg а n  bo`l а di.  Q а yt а  tikl а sh,  k е ng а ytirish  v а  t ех nik
jih а td а n  q а yt а  qur о ll а ntirish  d а v о mid а  l о yih а  quvv а ti  k а tt а l а shtirilishi  mumkin.
Shu  s а b а bli  а m а liyotd а  l о yih а  quvv а ti  ko`pinch а  k о r хо n а ning  а m а ld а gi  quvv а ti
bil а n  s о lishtiril а di.  K о r хо n а ning  а m а ld а gi  quvv а ti  k о r хо n а  ishl а b  chiq а rish
d а sturini  t а yyorl а sh  uchun  а s о s  bo`lib  х izm а t  qil а di.  K о r хо n а  ishl а b  chiq а rish
quvv а tini  а niql а shd а  z а hir а d а gi  uskun а l а rd а n  t а shq а ri,  b а rch а  o`rn а tilg а n
uskun а l а r  his о bg а  о lin а di.  B а `zi  bir  s ех l а rd а  (yig`uv,  quyuv  v а  b о shq а  s ех l а rd а )
ishl а b chiq а rish quvv а ti ishl а b chiq а rish m а yd о nl а rig а  а s о s а n his о bl а n а di.  Kapital
qo’yilmalarga  bo’lgan  ehtiyoj  maxsus  mablag’lar  va  turli  fondlarga
ajratmalarni  hisobiga  shakllantiriladigan  korxona  va  tashkilotlarning
markazlashmagan  mablag’lari  hisobidan  ham  qoplanadi.  1-chizma.  Kapital
qo`yilmalarni  moliyalashtirish  manbalari  Jadval  ma`lumotlari  bo`yicha  kapital
qo`yilmalarning  moliyaviy  manbalari  tarkibida  davlat  budjetining  ulushi  2017-
yildagi  7,8  foizdan  2021-yilda  4,5  foizga  pasaygan  bo`lsa,  korxonalar  va  aholi
mablag`lari  ulushi  tegishli  ravishda  47,8  foizdan  54,7  foizga  ko`tarilgan.  Chet  el
investitsiyalarining  ulushi  esa,  shu  davrda  28,3  foizdan  19,8  foizgacha  pasaygan.
(1- jadval) 1-jadval
O`zbekiston  Respublikasida  kapital  qo`yilmalarni  moliyalashtirish
manbalarining dinamikasi 1
Moliyalashtirish
manbalari 201 7  201 8  20 19  20 20  20 2 1 2021-yilda
2017-
yilga
nisbatan
o`zgarishi,
foiz
hisobida.
Jami 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Davlat budjeti 7,8 6,0 5,1 5,3 4,5 -3,3
Budjetdan
tashqari
fondlar 7,0 7,5 10,7 9,9 9,8 2,8
Hozirgi  kunda ,  hukumatimiz  tomonidan  boshqa  davlatlar  bilan  iqtisodiy
manfaatli  bo ` lmagan  loyihalarni ,  moliyalash  to ` xtatila  boshlandi .  Hukumat
tomonidan  faqat  iqtisodiy  manfaat  chegaralangan  yoki  umuman  bo`lmagan
ijtimoiy  muhim  loyihalar  kafolatlanadi.  Bular,  birinchi  navbatda,  suv  ta`minoti,
ta`lim  va  sog`liqni  saqlash,  transport  va  aloqa  infrastrukturasi  sohalaridagi
loyihalarni  moliyalashtirish  uchun  jalb  qilinmoqda.  Yangicha  xo’jalik  yuritish
sharoitlarida  ham  asosiy  fondlarni  takror  ishlab  chiqarishda  markazlashmagan
1
 O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi ma`lumotlari asosida tuzilgan. qo’yilmalarning  roli  ham  sezilarli  darajada  oshdi.  Yangi  texnikani  joriy  qilishga,
uskunalarni yangilashga, xalq iste’moli mollarini  ishlab chiqarishni kengaytirish va
tashkil  qilishga  sarflanadigan  ishlab  chiqarishni  rivojlantirish  fondlari  va  bank
kreditlari markazlashmagan mablag’larni barpo  ilishning bosh manbai hisoblanadi.
Ko’mir  va  gaz  qazib  chiqarish  hisobiga  yoqilg’i  sanoati  tarmoqlarida  ilg’or
o’zgarishlar  ro’y  berdi.  Qurilish  tashkilotlari  shohobchalarini  kengayishi  va
qurilish  ishlab  chiqarishni  industrlashtirish  darajasini  oshishi  katta  miqdorda
kapital  qo’yilmalarining  o’zlashtirilishiga  imkoniyat  yaratdi.  Davlat  tomonidan
yirik mablag’lar qishloq xo’jaligiga, birinchi navbatda paxtachilikka va uning asosi
bo’lmish  sug’orma  dexqonchilikka  ajratildi.  Transport  vositalarining  o’sishi  va
takomillashishi  ta’minlandi,  avtomobil  va  temir  yo’llarining  keng  shoxobchalari
barpo etildi, aloqa korxonalari, sog’liqni  saqlash, maorif muassasalari, kommunal
xo’jalik-maishiy xizmat korxonalari  qurildi. 
Sanoat  tarmoqlari  bo’yicha  kapital  qo’yilmalarni  miqdorini  to’g’ri
belgilash
uchun  ishlab  chiqarish  quvvatlarining  rejali  balanslari  ishlandi.
Prezidenti  Islom  Karimov  ta`kidlaganidek:  “O`z-o`zidan  ayonki,  raqobatdosh
iqtisodiyotni  shakllantirmasdan,  pirovard  natijada  esa  raqobatdosh  mamlakatni
barpo  etmasdan  turib,  biz  qabul  qilgan  “Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni
yanada  chuqurlashtirish  va  fuqorolik  jamiyatini  rivojlantirish  konseptsiyasi”da
ko`zda  tutilgan  maqsadli  vazifalarni  amalga  oshirmasdan  turib,  bu  haqda  jiddiy
so`z yuritish mumkin emas. Bu vazifaning o`rtaga qo`yilishi, shuningdek, inqiroz
jarayonlarining  chuqurlashuvi,  dunyo  miqyosida  xarid  talabining  pasayishi  va
shunga  muvofiq  tarzda  jahon  bozorida  xom-ashyo,  materiallar,  ayniqsa,  tayyor
mahsulotlar  bo`yicha  raqobatning  yildan-yilga  kuchayib  borayotgani  bilan  ham
bog`liq. Bugungi kunda ko`plab rivojlangan va jahon iqtisodiyotida yetakchi o`rin
tutadigan  mamlakatlar  tajribasi  shuni  so`zsiz  isbotlab  bermoqdaki,
raqobatdoshlikka  erishish  va  dunyo  bozorlariga  chiqish,  birinchi  navbatda,
iqtisodiyotni  izchil  isloh  etish,  tarkibiy  jihatdan  o`zgartirish  va  diversifikatsiya
qilishni  chuqurlashtirish,  yuqori  jarayonlarini  tezlashtirish  hisobidan  amalga oshirilishi  mumkin”  3.  Rasmiy  statistik  ma`lumotlarga  e`tibor  beradigan  bo`lsak,
mamlakatimizda  sanoat  muhsulotlarini  o`sish  sur`ati  yildan-yilga  o`sish
tendensiyasiga ega. 
O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi ma`lumotlari asosida
muallif tomonidan tayyorlangan.  Ushbu 1-rasm ma`lumotlaridan ko`rinib turibdiki,
sanoat mahsulotlarini  o`sishi oxirgi 5 yilda o`rtacha 7,8 % dan yuqori bo`lgan. Bu
holat esa  iqtisodiyotimizda sanoat tarmog`ini yori tendensiyada rivojlanayotganini
ko`rsatadi.  Iqtisodiyotimizda yuz berayotgan jiddiy tarkibiy va sifat o`zgarishlarini
birgina  misolda,  ya`ni  2000-yilda  mamlakatimiz  yalpi  ichki  mahsulotini
shakllantirishda  sanoat  ishlab  chiqarishining  ulushi  bor-yog`i  14,2  foizni  tashkil
etgan bo`lsa, 2015-yilda bu ko`rsatkich 33,5 foizga yetganida ham yaqqol ko`rish
mumkin.  Sanoat  mahsuloti  umumiy  o`sishining  qariyb  70  foizini  yuqori
qo`shimcha  qiymatga  ega  bo`lgan  tayyor  mahsulot  ishlab  chiqarishga
yo`naltirilgan  sohalar  tashkil  etdi.  Kapital  qo`yilmalarni  moliyalashtirishda  ayrim
manbalarining o`rni va roli,  ko`p jihatdan, makroiqtisodiy muvozanat hamda o`sish
barqarorligi,  mulkchilik  shakllarining  rivojlanish  darajasi  va  o`zaro  nisbatlari,
bank-moliya  tizimining  rivojlanganligi  bilan  belgilanadi.  Hozirgi  iqtisodiyotni
modernizatsiyalash  sharoitida investitsion faoliyatni moliyalashtirishning asosiy va
eng muhim  manbalaridan biri kreditdir.  
Iqtisodiyotni  modernizatsiyalash  sharoitida  iqtisodiyot  tarmoqlariga  ilg`or
texnika  va  texnologiyalarning  jalb  etilishi,  mavjud  infratuzilma  faoliyatini
takomillashtirish  jarayoni  albatta,  banklarning  investitsion  kreditlari  bilan  uzviy,
chambarchas bog`liqlikni  taqozo etadi. Bu vazifalarni amalga oshirish maqsadida
tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan investitsion kreditlar hajmi esa yildan yil
ortib bormoqda
Tijorat  banklarida  investitsion  faoliyatni  kreditlash  amaliyotini
takomillashtirish uchun quydagi ishlarni amalga oshirish muvofiqdir:
 kreditlash jarayonida yuzaga keladigan risklarini samarali baholash;
 kredit  buyurtmachilarini  to`lovga  layoqatliligina  to`la  va  haqqoniy
aniqlash;  kreditni ta`minot bilan to`la ta`minlash.
Yuqoridagi  fikr-mulohazalardan  ko`rinadiki,  mamlakatimizdagi
bankmoliya  sohasining  tobora  mustahkamlanib  borishi  amalga  oshirilayotgan
iqtisodiy
islohotlar  moliyaviy  ta`minotining  kuchayishiga,  iqtisodiyot  real  sektorining  har
tomonlama qo`llab-quvvatlanishiga hamda barqaror iqtisodiy o`sish sur`atlarining
ta`minlanishiga, tijorat banklarida investitsiyaviy kreditlashni yanada faollashtirish
mazkur  jarayonning  tashkiliy  mexanizmlarini  takomillashtirishga  zamin  yaratadi.
Reja  davri  boshida  ishlab  chiqarishning  mavjud  quvvatlari  hamda
mo’ljallanayotgan  miqdorda  mahsulot  ishlab  chiqarish  uchun  zarur  quvvatlar
belgilanadi. Mavjud quvvatlarda ishlab chiqarish quvvatlarini ko’paytirish hamma
rezervlarni  hisobga  olgan  holda  chuqur  tahlil  qilingandan  keyin  ishlab  turgan
korxonalarni  qayta  qurish  yoki  yangilarini  qurish  yo’li  bilan  ishlab  chiqarish
quvvatlarini  qo’shimcha  o’stirish  zaruriyati  belgilanadi.  Kapital  qo’yilmalarning
tarmoqlararo  balanslarda,  shu  jumladan  kapital  qo’yilmalarning  tarmoqlararo
balans  tenglamalariga  kiritish  usuli  masalalari  aks  ettiirishning  ilmiy  asoslari
yetarli  darajada  o’rganilmagan.Shu  nuqtai  nazardan  ularni  bozor  iqtisodiyoti
sharoitida  yangicha  xo’jalik  yuritish  tamoyillariga  mos  holda  amalga  oshirish
muhim  ahamiyatga  ega  bo’ladi.  Ishl а b  chiq а rish  quvv а tini  а niql а shd а  m а hsul о t
birligig а  s а rfl а nuvchi v а qt  n о rm а si yoki h а r bir uskun а ning unumd о rlik n о rm а l а ri
muhim  а h а miyatg а eg а  bo`lib, ul а r ilg` о r h а md а pr о gr е ssiv bo`lishi t а l а b qilin а di.
А m а liyotd а  ishl а b  chiq а rish  quvv а ti  v а  uskun а l а rning  yukl а nishini  his о bl а shd а
b а `zid а  ха t о l а r,  ul а r  o`rt а sid а gi  f а rqni  s е zm а slik  h о ll а ri  h а m  uchr а b  tur а di.
K о r хо n а  quvv а ti  а s о siy  ishl а b  chiq а rish  f о ndl а ri,  yangi  t ех nik а  v а  а niql а ng а n
z а hir а l а rd а n  f о yd а l а ng а n  h о ld а  m а hsul о t  ishl а b  chiq а rish  mumkin  bo`lg а n
m а ksim а l  d а r а j а ni  t а vsifl а ydi,  uskun а l а rning  yukl а nishni  his о bl а sh  n а tij а l а ri  es а ,
ushbu quvv а tl а rd а n r е j а d а gi  d а vrd а  f о yd а l а nishning d а r а j а sini  а niql а ydi.  D е m а k,
ul а r o`rt а sid а gi prinsipi а l f а rq shund а ki, birinchi h о l а td а k о r хо n а  ishl а b chiq а rishi
mumkin  bo`lg а n  m а hsul о tl а rning  m а ksim а l  d а r а j а si  а niql а ns а ,  ikkinchi  h о ld а
m а zkur  d а vr  m о b а ynid а  uskun а l а rd а n  q а nch а lik  f о yd а l а nilishi  а niql а n а di. А s о siy ishl а b chiq а rish f о ndl а rid а n f о yd а l а nishni ya х shil а sh bil а n b о g`liq  bo`lg а n m а zkur
ch о r а -t а dbirl а r,  ko`pinch а  ishl а b  chiq а rish  quvv а tl а ri  b а l а nsini  tuzish  yo`li  bil а n
а m а lg а  о shirilib,  k о r хо n а ning  ishl а b  chiq а rish  quvv а tl а ri  v а  ul а rni  t а `minl а sh
m а nb а l а rig а  bo`lg а n ehtiyoji  а niql а n а di.  Keyingi paytlarda mamlakatimizda keng
miqyosda  qurilib  foydalanishga  topshirilayotgan  sog`liqni  saqlash  muassasalari,
akademik  litseylar  hamda  kasbhunar  kollejlarini,  maktablar  qurilishi  va
boshqalarni olishimiz mumkin. Bunday  maqsadlar uchun davlat budjeti, mahalliy
budjetlar hamda boshqa manbalardankeng foydalanilmoqda. 
Iqtisodiy tarkibning qayta qurilishi faol investitsiya siyosatini o`tkazish bilan
chambarchas  bog`liqdir.  Investitsiya  bazasini  rivojlantirish  va  chuqurlashtirish
islohotlar  strategiyasining  muhim  shartidir.  Iqtisodiyot  tuzilishining  belgilangan
yo`nalishlari  eksport  imkoniyatining  kengaytirilishiga,  baquvvat  investitsiya
siyosatini  o`tkazish  yo`li  bilangina  erishish  mumkin.  Buning  uchun  o`z
sarmoyalarimizni  ham,  tashqi  kreditlarni  ham  bevosita  investitsiyalar  va  ularning
barcha  manbalarini  ham  ishga  solish  zarur.  Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida
investitsion  loyihalarni  moliyalashtirish  investorlar  tomonidan  tashkil  etilgan  har
xil  manbalar,  shu  jumladan  moliyaviy  resurslarni  jalb  qilish  yo`li  bilan,  kreditlar
evaziga  qonunchilikda  belgilangan  holda  qimmatli  qog`ozlar  va  zayomlar
chiqarish  hisobiga  amalga  oshiriladi.  Korxona  investitsiya  faoliyatini
moliyalashtirish  turli  shakl  va  usullarda  olib  boriladi.  Hozirgi  vaqtda
investitsiyalarni  moliyalashtirish  manbalarini
shakllantirish, investitsiya faoliyatining bosh muammolaridan biri hisoblanadi.
Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxona investitsiya faoliyatini moliyalashtirish
quyidagi manbalar hisobiga amalga oshirilmoqda:
1)  investorning o`z  moliyaviy  resurslari  va  ichki  xo`jalik  rezervlari  (foyda,
amortizatsiya ajratmalari, maxsus zahira fondlari);
2)  investorning  qarz  mablag`lari  (bank  krediti,  budjet  krediti,  obligatsiya
bo`yicha qarzlar); 3) jalb qilingan moliyaviy resurslar (aksiyalarni sotish, mehnat jamoasining
pay  va  boshqa  ko`rinishdagi  badallari,  yuridik  va  jismoniy  shaxslarning  pay  va
boshqa badallari);
4)  budjetdan  investitsion  assignatsiyalari  (mahalliy,  davlat  va  budjetdan
tashqari fondlar mablag`lari).
5)  chet  el  investitsiyalari  (chet  el  kreditlari,  to`g`ridan-to`g`ri  chet  el
investitsiyasi, qo`shma korxonalar ko`rinishida);
6)  lizing  va  seleng  (investitsion  loyihalarni  moliyalashtirishning  bir
turbo`lib,  asbob-uskuna,  transport  vositalari,  bino  va  inshootlarni  ijariga  yoki
intellektual  mulkdan  foydalanish  huquqini  berish  tushuniladi).
Ushbu  moliyalashtirish  shakllari  va  manbalarining  har  biri  o`zining  ijtimoiy
siyosiy  va  iqtisodiy  jihatlariga  ega,  shu  sababli  investitsion  loyihalarni
moliyalashtirish shakllarini tahlil qilib eng qulay shakl va usul tanlanadi.
1.  Korxona  investitsiya  faoliyatini  moliyalashtirishning  eng  ishonchli
manbasi  bu  o`z  mablag`lari  hisoblanadi .  Har  qanday  tijorat  tashkiloti  doimo
investitsiyalarni  o`z  hisobidan  moliyalashtirishga  intiladi.  Bu  holatda
moliyalashtirish  manbalarini  qayerdan  olish  kerak  degan  muammo  vujudga
kelmaydi va uning bankrotlik xavf-xatari (riski) kamayadi. Bundan tashqari ijobiy
tomonlari  ham  mavjud.  Xususan  o`z-o`zini  moliyalashtirish  korxonani
rivojlanganligi  va  uning  yaxshi  moliyaviy  holatini  bildiradi  hamda  yana
raqobatchilardan ma`lum bir ustunlikka ega bo`ladi, boshqa korxonalarda bunday
imkonyat bo`lmasligi mumkin. Har qanday tijorat tashkilotining asosiy o`z-o`zini
moliyalashtirish  manbai  bu,  asosan,  sof  foyda  va  amartizatsiya  ajratmasi
hisoblanadi.
a)  foyda  –  korxonalarning  investitsiya  faoliyatini  moliyalashtirishning
manbai sifatida.
Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonaning asosiy maqsadi, bu maksimal foyda
olishdir.U korxona faoliyatining asosiy moliyaviy natijasi hisoblanadi.
Korxonaning balans foydasi (Fb) quyidagi tarkibiy qismlardan tashkil topadi:
FB=FS+FM+(DB-XB) (5.2.1) Bu yerda,
 FS - mahsulot (ish, xizmat) sotishdan tushgan foyda; 
FM – korxona  mulkini sotishdan tushgan foyda; 
DB - boshqa operatsiyalardan tushgan daromad,
XB - boshqa operatsiyalar bo`yicha xarajatlar.
Yalpi  foyda  -  foyda  solig`i  olish  uchun  soliq  to`lanadigan  baza  hisoblanadi.
Korxonani  o`z  ixtiyorida  qoladigan  foyda,  ya`ni  sof  foyda  (FS)  qiziqtiradi  va
quyidagicha teng bo`ladi:
FS=FB-SF (5.2.2)
Bu yerda, 
FB - balans foyda; 
SF - foyda solig`i va boshqa majburiy to`lovlar.
Zamonaviy  sharoitida  korxona  o`z  ixtiyorida  qoladigan  foydani  o`zi
mustaqil
taqsimlaydi va bu yerda shunday savol kelib chiqadi, bu foydani qanday qilib eng
samarali taqsimlash mumkin? Uni ishlab chiqarishni rivojlantirishga; uy-joy, dam
olish  uyi,  bog`cha  va  ishlab  chiqarishga  mo`ljallangan  ob`ektlarni  qurishga;  agar
aksionerlik  jamiyati  bo`lsa  dividend  to`lashga;  xayriya  maqsadlariga  va
boshqalarga  yo`naltirilishi  mumkin.  Foydadan  samarali  foydalanish  uchun
korxonaning  ayni  vaqtdagi  va  istiqboldagi  texnik  holatini  hamda  korxona
jamoasini  ijtimoiy  holatini  yaxshi  bilish  lozim.  Agar  korxona  ishchilari  ijtimoy
sohada,  shu  jumladan  ish  haqi  darajasi  bo`yicha,  boshqa  korxonalarga  nisbatan
yaxshiroq  ta`minlangan  bo`lsa,  bu  holda  foyda  birinchi  navbatda,  ishlab
chiqarishni  rivojlantirishga  yo`naltirilishi  lozim.  Yana  shuni  ta`kidlash  lozimki,
agar  korxonaning  texnik  rivojlanish  darajasi  past  bo`lib,  bu  korxonaning
raqobatbardosh  mahsulot  ishlab  chiqarishga  to`sqinlik  qilib,  korxonani
bankrotlikka  olib  kelsa,  bunday  holda,  foydani  korxonani  rivojlantirish  uchun
yo`naltirish  lozim.  Shunday  qilib,  korxona  foydasi  uning  iqtisodiy  va  ijtimoiy
darajasiga asoslangan holda taqsimlanishi lozim.  Korxonada ushbu muhim qoidaga amal  qilishlari  lozim  –  “foyda  korxonaning  istiqbolda  rivojlantirishini  amalga
oshirishga  turtki  berishi  lozim”.  Shunday  qoida  borki,  ishlab  chiqarishni
rivojlanishi, oxir oqibatda korxona daromadi hajmini  o`sishiga olib keladi, bu esa
kelajakda  korxona  jamoasini  ijtimoy  muammolarini  hal  bo`lishiga  va  korxona
investitsiya imkoniyatlarini kengayishiga olib keladi. 
b)  amortizatsiya  -  korxonalarning  investitsiya  faoliyatini
moliyalashtirishning  manbai sifatida.
Amortizatsiya  -  asosiy vositalarni  va nomoddiy aktivlarni normativ xizmati
muddati  davomida  qiymatini  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulotga  o`tkazib  borish
jarayonidir.
Asosiy vositalar tarkibiga xizmat muddati bir yildan kam bo`lmagan va o`z
qiymatini  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulot  tannarxiga  asta  sekinlik  bilan  o`tkazib
boradigan  ishlab  chiqarish  vositalar  kiradi.  Ular:  bino,  inshoot,  asbob-uskuna,
mashina, transport vositalari, o`lchovchi uskunalar va h.k.
Asosiy  vositalar  ishlab  chiqarish  jarayonida  ham  jismonan,  ham  ma`naviy
eskiradi.  Ob`ektlar  qiymati  hisoblangan  amortizatsiya  ajratmalari  hisobidan
qoplanadi.
Amortizatsiya  ajratmalari  investitsiyalarni  moliyalashtirishning  muhim
manbalaridan  biri  hisoblanadi.  Ular  qayta  ishlab  chiqarishni  (ya`ni  takror  ishlab
chiqarish)  tashkil qilib qolmay, balki  ma`lum darajada ularni kengaytirishga ham
mo`ljallangan  bo`ladi.  Dunyoning  rivojlangan  mamlakatlarida  amortizatsiya
korxonaning  investitsiya  ehtiyojini  70-80%ini  qondiradi.  Mamlakatimizni  bozor
iqtisodiyotiga  o`tishi  korxonalarning  investitsiya  faoliyatini  moliyalashtirishning
manbai  sifatidagi  ahamiyati  ham  o`sdi.  Bu  birinchi  navbatda,  asosiy  fondlarning
tez-tez  qayta  baholanishi  va  ko`p  korxonalarning  zararga  ishlayotganligi  bilan
bog`liq.
Korxonalarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning manbai  sifatida
boshqalariga  nisbatan  ustunlik  tomoni  shundaki,  korxonaning  har  qanday
moliyaviy holatida, bu manba o`z o`rniga ega bo`ladi va doimo korxona ixtiyorida
bo`ladi. Raqobat  jarayoni,  asosiy  fondlarni  yangilab  turishni  talab  etadi,  bu  esa
kelgusidagi  investitsiyalar  uchun  jadallashtirilgan  amortizatsiya  ajratmalarini
hisoblashni taqozo etadi. Lekin, bozor iqtisodiyotiga o`tish jarayonida
jadallashtirilgan  amortizatsiya  usulini  qo`llash  salbiy  oqibatlarga  olib  kelishi
mumkin. Shunday qilib, intensiv tarzdagi qayta ishlab chiqarish amalga oshiriladi.
Buning natijasida amartizatsiya ajratmalari, o`zi alohida bir shaklni tashkil qiladi.
Boshqa  qilib  aytganda,  kengayadi  va  investitsiyalash  uchun  oldingisiga  nisbatan
barqaror  moliyaviy  bazaga  aylanadi.  Shunday  qilib,  amortizatsiya  ajratmalari
korxonaning investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi muhim vositaga aylanadi.
c)  korxonaning  investitsiya  faoliyatini  moliyalashtirishning  ichki  moliyaviy
resurslari bo`lib quyidagilar hisoblanadi :
 xo`jalik  usulida  bajarilgan  qurilish-montaj  ishlaridan  kelgan  foyda
(qilingan iqtisod);
 asosiy vositalarni likvidatsiya qilingan vaqtda olingan yaroqli materiallar;
 aylanma  mablag`larning  aylanishini  tezlashishi  hisobiga,  muomuladan
bo`shatilgan aylanma mablag`larning bir qismi;
 korxonaning o`zida tashkil qilingan maxsus rezerv fondlari va boshqalar.
Investitsion  loyihalarni  baholashda  shuni  hisobga  olish  lozimki,  ishlab
chiqarilgan  mahsulot  realizatsiyasidan,  soliqlar  ayirib  tashlanadi.  Ammo,  bu
hisoblangan  soliqlar,  amortizatsiya  ajratmalari  singari  ma`lum  muddat  korxona
aylanmaida qo`shimcha ishlatilishi va vaqtincha moliyaviy resurs bo`lishi mumkin.
d)  agar  korxona  investitsiya  faoliyatini  moliyalashtirishda  o`z  mablag`lari
yetarli  bo`lmasa,  bunday  holda,  korxona  mablag`larni  qimmatli  qog`ozlar
chiqarish yoki bank krediti orqali jalb qilishi mumkin.
Investitsion  loyihalarni  moliyalashtirishning  keng  tarqalgan  va
moliyalashtirishning  asosiy  manbalaridan  bo`lib,  qimmatli  qog`ozlarni  emissiya
qilish  hisoblanadi.  Qimmatli  qog`ozlar  chiqarish,  investitsiyalarni
moliyalashtirishda  markazlashgan  mablag`lar  va  bank  kreditlarining  hissasini
pasayishiga  olib  keladi.  Qimmatli  qog`ozlar  bozori  va  kredit  bozori,  pul
mablag`lariga  ehtiyoji  bo`lgan  tarmoqlarga  (korxonalarga)  pul  mablag`larini taqsimlab  korxonalarning  moliyaviy  holatini  barqarorlashtiradi.  Jismoniy  va
yuridik  shaxslar  tomonidan  harid  qilinadigan  qimmatli  qog`ozlar  ichida  keng
tarqalgan turi aksionerlik jamiyatlari tomonidan chiqariladigan  aksiyalardir.
 Aksiya  -  bu  korxona  mulkiga  aksionerlarning  qo`shgan  xissasini
tasdiqlovchi  hujjat.  Aksiyalar  bo`yicha  daromadlar  dividend  shaklida  olinadi.
Aksiyalar  chiqarish orqali zarur bo`lgan pul mablag`lari jalb qilinadi. Aksionerlik
kapitalini  shakllantirishda  ikki  xil  aksiya  emissiya  qilinadi:  oddiy  va  imtiyozli
aksiyalar.  Aksiyadan  tashqari  korxona  obligatsiya  chiqarish  yo`li  bilan
mablag`larni jalb  etadi. 
Obligatsiya  –  bu  uning  egasi  qarz  berganligidan  guvohlik  beruvchi  va  unga
ushbu  qimmatli  qog`ozning  nominal  qiymatini  unda  ko`rsatilgan  muddatda
belgilangan  foiz  to`langan  holda  qoplash  majburiyatini  tasdiqlovchi  qimmatli
qog`ozdir.  Obligatsiya  -  bu  qarzdorlik  majburiyati  bo`lganligi  sababli  aksiyaga
nisbatan  risk kamroq bo`ladi va obligatsiyalar shu sababli aksiyaga nisbatan tezroq
sotiladi.  Bu  esa  korxonaga  zarur  mablag`larni  bir  muncha  qisqa  vaqt  ichida
to`plash
imkonini  beradi.  Obligatsiyaning  aksiyaga  nisbatan  riski  kamroq  bo`lganligi
sababli,  obligatsiyaga  to`lanadigan  foiz  aksiya  bo`yicha  dividendga  nisbatan
pastroq  bo`ladi.  Korxona  uchun  esa  aksiya  chiqarish,  obligatsiya  chiqarishga
nisbatan  qulayroqdir.  Chunki  foyda  miqdoriga  qarab,  dividendni  o`zgartirishi
mumkin, obligatsiyada esa foiz qat`iy belgilangan bo`ladi.
2.  Investitsion  loyihani  moliyalashtirishning  qarzga  olingan  manbai
bo`lib,
bank  kreditlari,  ipoteka  ssudalari,  sug`urta  kompaniyalaridan  olingan  qarzlar
yoki  budjetdan  tashqari  fondlardan  olingan  kreditlar  hisoblanadi.  Ushbu,
moliyalashtirish  manbalari  ma`lum  muddatga  qaytarish  va  to`lovlilik  shartli
asosida  beriladi.  Investitsion  loyihalarni  kredit  asosida  moliyalashtirishning
afzalroq  tomoni  shundaki,  faoliyat  yuritayotgan  korxona  uchun  modernizatsiya,
rekonstruksiya ishlari va kerakli me`yorda ishlab chiqarish quvvatini ta`minlashda,
ya`ni  korxona  ishlab  chiqarish  faoliyatni  kengaytirmoqchi  bo`lsa,  kreditdan foydalangani  ma`qul,  chunki,  ishlab  turgan  korxona  aktivlari  ushbu  kreditlar
qaytarilishiga  garov  bo`lib  xizmat  qilishi  mumkin.
Yangi  tashkil  etilayotgan  korxona,  tashkilotlar  uchun  esa  investitsion
loyihalarni  moliyalashtirish  uchun,  aksioner  kapitalidan  foydalanish  maqsadga
muvofiqdir,  chunki  yangi  tashkil  etilgan  korxonalar  uchun  bank  kreditidan
foydanish  yuqori  risk  bilan  bog`liq  bo`lib,  kredit  olishda  korxona  uni  qaytarish
uchun  yetarli  darajada  moliyaviy  resurslar  bilan  yoki  boshqa  aktivlar  bilan
ta`minlanmagan  bo`lishi  mumkin,  bunday  shartlarni  yangi  korxona  bajarmasligi
sababli,  aksionerlik  kapitalidan  foydalanadilar.  Likvidlik  bilan  bog`liq  bunday
vaziyatlarda  yangi  korxona  qiyin  vaziyatlarga  tushib  qoladi.  Loyiha  yaxshi
baholanganda,  ham,  yaxshi  texnik  asoslanganda  ham  banklar  yuqori  foiz
stavkasida  kredit  berishlari  mumkin.  Aksioner  kapitali  esa  bunday  muammolar
keltirib chiqarmaydi, ammo uni yig`ish ancha murakkab vazifadir, bank kreditlari
esa  bundan  mustasnodir.  Investitsion  loyihalarni  kreditlash  sharti,  foiz  stavkasi
o`zgarishi  bilan  loyiha  iqtisodiy  ko`rsatkichlarlarining  o`zgarishi  orasidagi
munosabat  bilan  aniqlanadi.  Ma`lumki,  foiz  stavkasi  o`zgarmas  va  o`zgaruvchan
bo`ladi.  Shu  sababli  korxona  investitsiya  loyihasini  moliyalashtirishda  kredit
olmoqchi  bo`lsa,  u  uzoq  muddatli  bo`lsa,  u  holda  o`zgarmas  foiz  stavkasidagi
kreditdan foydalanadi.  Yaxshi asoslangan loyiha uchun qarz mablag`lari olish bir
muncha  osonroq  bo`ladi.  Moliyalashtirish  jarayonini  qarzga  olinadigan
mablag`larni  hajmini  aniqlashdan  boshlash  maqsadga  muvofiq  bo`ladi,  bu  kredit
olishni  kafolatlashi  mumkin.  Ushbu  ssuda  kapitalini  quyidagilarga  yo`naltirilishi
mumkin:  asbobuskunalar  harid  qilish,  ishlab  chiqarishni  kengaytirishga,
modernizatsiya,
rekonstruksiya  qilish  va  boshqalarga.  Ssuda  kapitalini  quyidagi  turlarga  ajratish
mumkin:  aylanma  mablag`larni  tashkil  qilish  maqsadida  tijorat,  bank  yoki
moletkazib  beruvchilarning  turli  xil  shakldagi  kreditlari  yoki  milliy  va  xorijiy
moliyaviy  institutlarining  uzoq  muddatli  kreditlari.  Bank  tomonidan  olinadigan
foizlar  beriladigan  kreditning  hajmi,  muddati  uning  ta`minlanganligi,  kreditlash
shakli, kreditning risk darajasi va boshqalarga  bog`liq tarzda differensiyallashadi. Hozirgi vaqtda investorlar tez qaytish beruvchi  tadbirkorlik faoliyatiga kreditlarni
jalb qilmoqdalar.  Kreditlar, kreditlash muddatiga ko`ra qisqa muddatli (1 yilgacha)
va uzoq  muddatli (1 yildan yuqori) turlarga bo`linadi. Korxonaning asosiy fondlari
uchun  olingan  uzoq  muddatli  kreditlarni  odatda  investitsiya  deb  atashadi.  Uzoq
muddatli  kreditlarning ob`ektiv zarurligi korxonani ishlab chiqarishini kengaytirish
ehtiyojidan  kelib  chiqadi.  Aynan  shu  sharoitda  kredit  munosabatlarida  uzoq
muddatlilik  harakteri  vujudga  keladi.  Bu  qarzdorga  o`z  mablag`larini  o`z
muomulasidan  olishga  (aylanmasidan  olishga)  nisbatan,  bir  muncha  qisqaroq
vaqtda  pul  mablag`larini  olish  imkoniyatini  beradi.  Kapital  qo`yilmalarni
moliyalashtirishning  kredit  usulining  afzallik  tomoni  mablag`larni  qaytarishlik
bilan  bog`liqdir.  Bu  kapital  qo`yilmalarni  haqiqiy  qoplanishi  va  kreditni
qaytarilishini  nazaratini  kuchaytiradi.  Bu  esa  o`z-o`zidan  mablag`lardan
foydalanish samaradorligini oshiradi. 4. Kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishda tijorat banklari faoliyatini
samaradarligini oshirish
Korxonada asosiy vositalarni yaratish uchun kapital qo'yilmalardan foydalanish
kerak.  Bundan  tashqari,  ushbu  investitsiyalar  hajmi  ushbu  korxonaning
raqobatdoshligini  oshiradi.  Va  kapital  qo'yilmalarning  tarkibi  va  tuzilishi
mahsulotlarning  sifati,  ularning  assortimenti,  shuningdek  kompaniyaning  bozordagi
barqarorligi bilan bevosita bog'liqdir.
Tarkibi va tuzilishi
Kapital  qo'yilmalar  - asosiy vositalarni  yaratish,  sotib olish yoki qurish uchun
foydalaniladigan  investitsiyalar.  Kapital  qo'yilmalarni  korxonaning  uzoq  muddatli
aktivlariga investitsiyalar deb ham atash mumkin.
Bu  kapital  qo'yilmalarning  asosiy  qismi.  Ko'pincha  kapital  qo'yilmalar  butun
korxonaning  ishlashi  uchun  asosdir.  Ularni  e'tiborsiz  qoldirib,  kompaniya  qisqa  vaqt
ichida o'z foydasini ko'paytirishi mumkin. Biroq, kelajakda bu kelajakdagi daromadni
yo'qotish va bozorda raqobatlasha olish qobiliyatiga ega.
Kapital qo'yilmalarni tahlil qilish, samaradorlikni oshirish va hisobga olish uchun
ularning tuzilishi va tarkibini bilish kerak.
Ushbu bilim kapital qo'yilmalar dinamikasi to'g'risida to'liqroq ma'lumot olishga
va  shunga  mos  ravishda  real  ko'rsatkichlarga  asoslanib  kompaniyaning  investitsiya
siyosatini shakllantirishga yordam beradi. Kapital qo'yilmalar tarkibi quyidagilarga bog'liq.
 Mulkchilik  shakllari  -  bu  davlat  nomidan  investitsiyalar  mavjud  va  ular
egalari  nomidan,  masalan,  aktsiyadorlik  jamiyatidan.  Davlat  investitsiyalari  umuman
davlatning  investitsiya  siyosati  va  boshqa  mulkdorlar  tomonidan  -  ma'lum  bir
korxonaning  investitsiya  siyosati  bilan bog'liq.  Davlat  investitsiyalari  turli  darajadagi
byudjetlar hisobidan amalga oshiriladi;
 Ko'paytirish  tabiati.  Asosiy  vositalar  nimaga  bog'liqligiga  qarab,  kapital
qo'yilmalar yangi ob'ektlarni qurish, eskilarini rekonstruktsiya qilish, ishlab chiqarishni
texnik qayta jihozlash yoki kengaytirish uchun ishlatiladi.
 Kapital qo'yilmalarni  xarajatlar  tarkibiga qarab ajratish mumkin - qurilish-
montaj ishlari, zarur vositalar va jihozlarni sotib olish, qidiruv, loyihalash va geologik
ishlar, shuningdek kompaniyaning boshqaruv apparatini saqlash xarajatlari;
 Shuningdek,  kapital  qo'yilmalar  ularning  maqsadlariga  bog'liq  -  ishlab
chiqarish va noishlab chiqarish mavjud.
Kelajakda  asosiy  vositalarning  rentabelligini  tahlil  qilish  uchun  kapital
qo'yilmalar  tarkibini  tahlil  qilish  kerak.  Qo'shimcha  tuzilmalarning  quyidagi  turlari
mavjud:
1. Sektor  -  kapital  qo'yilmalarning  tarmoq  bo'yicha  taqsimlanishi.  Ushbu
tuzilmani  takomillashtirish  uchun  milliy  iqtisodiyot  va  umuman sanoat  rivojlanishini
ta'minlaydigan tarmoqlarga investitsiyalar ulushini ko'paytirish kerak.
2. Hududiy - investitsiyalarning hududlar bo'yicha taqsimlanishi.
3. Reproduksiya - turli xil ko'payish shaklidagi kapital qo'yilmalarni ob'ektning
taxminiy  qiymati  bo'yicha  taqsimlash.  Ya'ni,  yangi  qurilish,  rekonstruktsiya,
modernizatsiyalash xarajatlarining umumiy investitsiyalardagi nisbati. Ushbu tuzilmani
takomillashtirish  uchun  ishlab  chiqarishni  modernizatsiya  qilish  va  rekonstruktsiya
qilishga investitsiyalar ulushini ko'paytirish kerak.
4. Texnologik - yangi ob'ektni qurish xarajatlari va ushbu xarajatlarning taxmin
qilingan xarajatlar qiymatidagi ulushi. Ushbu tuzilmani va shunga mos ravishda ishlab
chiqarish  birligiga  kapital  qo'yilmalar  ulushini  takomillashtirish  uchun  ishlab
chiqarishda mashina va uskunalar ulushini ko'paytirish kerak. Buxgalteriya hisobidagi kapital qo'yilmalar
Kapital  qo'yilmalarni  hisobga  olish  uchun  08  "Uzoq  muddatli  aktivlar"
hisobvarag'i mavjud. Hisob qaydnomalari ma'lum OT ob'ektlariga investitsiyalarni aks
ettiradi. Ushbu hisob faol, shuning uchun uning debetida korxonadagi asosiy kapitalga
kiritilgan barcha investitsiyalar aks ettiriladi. Ko'zgu kümülatifdir.
Diqqat!
08-schyotning  debet  qoldig'i  OTning  qurilishi  tugallanmagan  qurilishining
umumiy qiymatini ko'rsatadi. Alohida ravishda, har bir OT ob'ekti uchun o'z tahlillari
o'tkaziladi.
Balansni  tuzishda,  08  hisobdagi  qoldiqni  qaerga  qo'yish  kerakligi  aniq  emas.
Yangi balansda aktivda «qurilishi tugallanmagan» chizig'i yo'q. Shu bilan birga, jadval
shaklida  balansga  tushuntirishlar  qo'shishingiz  mumkin.  Bunday  tushuntirishlarning
dizayniga misol Moliya vazirligining 66-sonli buyrug'iga ilova qilingan.
Xuddi  shu  tartibda  08-schyotning  qoldig'i  "Asosiy  vositalar"  buxgalteriya
balansining  1150-satrida  aks  ettirilishi  kerak.  Ammo,  tugallanmagan  investitsiyalar
PBU talablariga javob bermaydi, shuning uchun ularni OT bilan birga hisobga olish
mumkin emas. 2011 yil 6-dekabrdagi 03-05-05-01 / 95-sonli xati bilan Moliya vazirligi
tashkilotni kutilayotgan investitsiyalarni hisobga olishni tanlashni qoldirdi.
Shunday  qilib,  kompaniya  tugallanmagan  kapital  qo'yilmalar  qiymatini
balansning 1150 "asosiy vositalar" qatoriga kiritish yoki kiritmaslik to'g'risida mustaqil
ravishda qaror qabul qilishi mumkin. Agar u kiritilmagan bo'lsa, unda "uzoq muddatli
aktivlar" bo'limida aks ettirilishi mumkin.
Xarajat va iqtisodiy samaradorlik
Daromad solig'ini hisoblash uchun kapital qo'yilmalar qiymati hisobga olinishi
kerak.  Amortizatsiya  bonusi  orqali  daromad  solig'i  uchun  soliq  bazasini
kamaytirishingiz  mumkin.  Buning  uchun  amortizatsiya  mukofotidan  foydalanish
kompaniyaning  hisob  siyosatida  belgilanishi  kerak.  Ushbu  bonusning  miqdori  ham
belgilanadi. Joriy hisobot davri xarajatlari hisobga olingan kapital qo'yilmalar 10 (30)% dan
ko'p bo'lmagan miqdorda - amortizatsiya bonusi. Uni ishlatish uchun asosiy vositalar
korxonaga tegishli bo'lishi kerak va ular amortizatsiya guruhlariga bo'linishi kerak.
Kapital  qo'yilmalarning  iqtisodiy  samaradorligi  asosiy  vositalarni  ishlab
chiqarish  tannarxining  ulardan  foydalanish  jarayonida  kompaniya  olgan  natijalarga
nisbati bilan belgilanadi.
Kapital  qo'yilmalarning  iqtisodiy  samaradorligini  hisoblash  uchun  quyidagi
ko'rsatkichlar mavjud:
 umumiy  ishlash  ko'rsatkichi  -  sanoat  tizimida  OT  xarajatlari  qancha
to'lanishini ko'rsatadi;
 qiyosiy  samaradorlik  ko'rsatkichi  -  bir  nechta  investitsiya  loyihalarini
taqqoslash.
Iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun kapital qo'yilmalar daromad keltiradigan
va ishlab chiqarishni ko'paytiradigan ob'ektlarga yo'naltiriladi.
Kapital  qo'yilmalar  -  bu  korxonaga  uzoq  muddatli  investitsiyalar.  Agar  siz
bunday  investitsiyalardan  qanday  qilib  samarali  foydalanishni  bilsangiz,  unda  uzoq
muddatli istiqbolda kompaniya foydasining barqaror o'sishiga erishishingiz mumkin.
"Buxgalteriya  hisobi  uchun  buxgalteriya  hisobini  qabul  qilish"  hujjati
o'tkazilgandan  so'ng,  soliq  solig'i  bo'yicha  soliq  hisobini  yuritishda  foydalaniladigan
"Soliq hisobi" buxgalteriya registrida hisoblar tuziladi.
Ikkita yozuv hosil bo'ladi (2-rasmga qarang):
 birinchisi,  asosiy  vositalar  ob'ektining  boshlang'ich  qiymatini  hisobga
olish  (500,000  rubl  miqdorida):  Debet  01.1  "Tashkilotdagi  asosiy  vositalar"  ssudasi
08.4 "Asosiy vositalarni sotib olish"
 ikkinchisi  -  soliq  hisobotida  xarajatlarga  kiritilgan  kapital  qo'yilmalar
miqdorini aks ettiradi (50 000 rubl miqdorida). "1C:  Buxgalteriya  hisobi  8.0"  standart  konfiguratsiyasidagi  kapital  qo'yilmalar
miqdorini  aks  ettirish  uchun,  "Sanoatning  1.1-bandiga  muvofiq  kapital  qo'yilmalar
bilan  bog'liq  xarajatlar"  KV  sarmoyasi  rejasining  maxsus  hisobvarag'i.  Soliq
kodeksining 259 ”.
Tashkilot  asosiy  vosita  qiymatining  10  foizini  amortizatsiya  boshlangan  oyda
hisobdan chiqarishi mumkin, ya'ni. ob'ekt ishga tushirilganidan keyingi oy. Yuqorida
ta'kidlab o'tilganidek, bizning misolimizda bu 2006 yil fevral bo'ladi.
"Soliq hisobi" buxgalteriya registridagi kapital qo'yilmalarni xarajatlarga kiritish
va amortizatsiya bo'yicha yozuvlar 2006 yil fevral oyidagi "Oyning yopilishi" hujjatida
rasmiylashtiriladi. Oylik amortizatsiya miqdorini hisoblashda, hisobdan chiqariladigan
asosiy vositalar qiymatining 10 foizi hisoblashda qatnashmaydi (Rossiya Federatsiyasi
Soliq kodeksining 259-moddasi 2-bandi).
Shunday  qilib,  "Oyning  yakunlanishi"  hujjatini  ushlab  turishda  "Soliq  hisobi"
buxgalteriya registrida quyidagi hisoblar shakllantiriladi (3-rasmga qarang).
1. 50 000 rubl miqdoridagi xarajatlarga kapital qo'yilmalarni kiritish to'g'risida;
2. amortizatsiya uchun 3 750 rubl miqdorida.;
3. kredit  hisobvarag'i  KV  "San'atning  1.1-bandiga  binoan  kapital  qo'yilmalar
xarajatlari".  Rossiya  Federatsiyasi  Soliq  kodeksining  259-moddasi  "amortizatsiya
mukofotining keyingi davri xarajatlariga qayta kiritilmaslik uchun. Shunday  qilib,  biz  "1C:  Buxgalteriya  8.0"  standart  konfiguratsiya  vositalari
yordamida "Uralstroymontaj" MChJ amaldagi qonunchilik talablarida belgilangan soliq
hisobini yuritish metodologiyasini buzmasdan xarajatlarni o'z ichiga asosiy vositalarni
sotib olish uchun amortizatsiya mukofotlarini kiritishga qodir ekanligiga amin bo'ldik.
Xuddi  shu  qulaylik  bilan  "Uralstroymontaj"  MCHJ  buxgalteri  soliq
hisobvarag'ida  amortizatsiya  mukofotining  summasini  asosiy  vositalarni  qayta
taqsimlash  bilan  bog'liq  xarajatlarni  aks  ettirish  uchun  aks  ettirdi.  "Uralstroymontaj"
MChJ o'zlarining omborlarida elektr simlarini mustaqil ravishda olib borishi kerak edi,
bu qo'shimcha xarajatlar va asosiy vositalar narxining oshishiga olib keldi.
Amaliyotda  amortizatsiya  ajratmasi  saqlash  omborlarini  tugatish  yoki  qayta
qurish  paytida  qilingan  xarajatlarni  aks  ettirish  uchun  "OT  modernizatsiya  qilish"
hujjatida aks ettirilgan.
Soliq hisob-varag'ida kapital qo'yilmalar miqdorini (amortizatsiya mukofoti) aks
ettirish  uchun  "San'atning  1.1-bandiga  binoan  kapital  qo'yilmalarni  xarajatlarga
qo'shing."  "Rossiya  Federatsiyasi  Soliq  kodeksining  259"  va  "Kapital  qo'yilmalar
miqdori,  shu  jumladan"  ustunini  to'ldiring.  xarajatlar  tarkibi  (OU)  ”hujjatning  jadval
qismi  (4-rasm).  Ushbu  miqdor  soliq  hisobini  modernizatsiya  qilish  miqdorining  10
foizidan oshmasligi kerak. "Soliq  hisobi"  buxgalteriya  registridagi  hisoblar  "OT  kelib  tushishi"  hujjatini
rasmiylashtirishda bo'lgani kabi shakllantiriladi:
 modernizatsiya  qilish  uchun  soliq  hisobida  asosiy  vositalar  qiymatini
oshirish:  Debet  01.1  "Tashkilotdagi  asosiy  vositalar"  ssudasi  08.3  "Asosiy  vositalar
qurilishi"
 soliq  hisobvarag'ida  "Sanoat  investitsiyalari  xarajatlari"  KV
hisobvarag'ining  debetidagi  xarajatlar  tarkibiga  kiritilgan  kapital  qo'yilmalar
summalarining  1.1-bandiga  binoan.  Soliq  kodeksining  259-moddasi  "amortizatsiya
mukofoti summasiga.
Rossiya  Federatsiyasi  Soliq  kodeksining  259-moddasi  1.1-bandida  nazarda
tutilgan  kapital  qo'yilmalar  ko'rinishidagi  xarajatlar,  kapital  qo'yilmalar  amalga
oshirilgan  asosiy  vositalarning  boshlang'ich  qiymatining  o'zgarishi  sanasini  hisobga
oladigan ushbu hisobot (soliq) davridagi xarajatlar deb tan olindi.
Kapital qo'yilmalar bu kelajakda daromad olishni ta'minlaydigan uzoq muddatli
investitsiyalardir.  Bu,  masalan,  tadqiqot  va  ishlab  chiqish  xarajatlari.  Kapital
qo'yilmalarning  quyidagi  turlarini  ajratish  mumkin:  ob'ektlarni  qurish,  yangi  ishlab
chiqarishlarni  joriy  etish  orqali  korxonani  kengaytirish,  rekonstruktsiya  (yangi quvvatlarni  ishga  solmasdan  rekonstruktsiya  qilish)  va  texnik  qayta  jihozlash  (yangi
jihozlarni joriy etish, modernizatsiya qilish). Qayta qurish va texnik qayta jihozlashga
investitsiyalar tezroq iqtisodiy samara beradi. Buning uchun kam miqdordagi kapital
qo'yilmalar talab qilinadi va ish qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi.
Tashkilot  nafaqat  ishlab  chiqarishga,  balki  inson  kapitaliga  ham  kapital
qo'yilmalarni  amalga  oshirishi  mumkin.  Bu,  masalan,  ishchilarni  o'qitish  qiymati  va
mehnat  unumdorligi.  Bunday  holda,  xarajatlar  kelajakda  tashkilot  daromadlarining
oshishi bilan qoplanishi mumkin.
Texnologik  tuzilish  nuqtai  nazaridan  asosiy  kapitalning  faol  va  passiv
elementlariga  investitsiyalar  ajratiladi.  Passivlar  tarkibiga  bevosita  ishlab  chiqarishda
qatnashmaydigan, ammo buning uchun zarur shart-sharoit yaratadiganlar kiradi. Bular,
masalan, bino va inshootlarga investitsiyalar.
Maqsad bo'yicha kapital qo'yilmalar ishlab chiqarish (mashinalar, uskunalar) va
noishlab chiqarish (binolar) ga bo'linadi.
Amalga oshirish usuliga ko'ra kapital qo'yilmalar iqtisodiy (mustaqil ravishda)
yoki  shartnoma  asosida  (uchinchi  tomon  kompaniyalarini  jalb  qilgan  holda)  amalga
oshirilishi mumkin.
Investitsiyalar  manbalari  nuqtai  nazaridan  kapital  qo'yilmalar  o'z  mablag'lari
(foyda,  amortizatsiya  ajratmalari,  aktsiyalar  bo'yicha  mukofotlar,  xayriya  badallari
hisobidan),  mablag'lar  va  jalb  qilingan  mablag'lar  (ssudalar,  kreditorlik  qarzlari)
hisobidan  amalga  oshiriladi.  Byudjet  subsidiyalari  va  xorijiy  investitsiyalarni
moliyalashtirishning boshqa manbalari bo'lishi mumkin.
Kapital qo'yilmalarning samaradorligi
Kapital  qo'yilmalarni  amalga  oshirishdan  oldin  ularning  samaradorligini  har
doim  iqtisodiy  va  texnik  jihatdan  baholash  kerak.  Xususan,  texnik-iqtisodiy  asoslar
ishlab  chiqarishni  rivojlantirish  va  marketing  tadqiqotlarini  o'z  ichiga  olgan;
investitsiyalarning  moliyaviy  natijalarini  prognozlash,  shuningdek  umumiy  iqtisodiy
tahlil.
Tahlil  natijalariga  ko'ra  ushbu  faoliyatning  turli  ko'rsatkichlarining  o'zgarishi
to'g'risida  xulosalar  chiqariladi.  Bu,  xususan,  kapital  qo'yilmalar  mahsulotlarining qo'shimcha ishlab chiqarishidir. U quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: (qo'shimcha
investitsiyalar uchun yalpi mahsulot - dastlabki investitsiyalar uchun ishlab chiqarish) /
(kapital qo'yilmalar hajmi).
Tahlil qilinadigan yana bir ko'rsatkich - bu kapital qo'yilmalar rubliga asoslangan
xarajatlarni  kamaytirish.  U  kapital  qo'yilmalardan  keyin  ishlab  chiqarish  hajmi  *
(kapital  qo'yilmalar  bilan  birlikda  mahsulot  ishlab  chiqarish  qiymati)  /  (kapital
qo'yilmalarning umumiy hajmi) sifatida hisoblanadi. Shunga ko'ra, investitsiyalarning
qaytarilish davri teskari formula bilan hisoblab chiqilishi mumkin: (kapital qo'yilmalar
hajmi)  /  kapital  qo'yilmalardan  keyingi  ishlab  chiqarish  hajmi  *  (sarmoya  kiritishda
dastlabki investitsiyalar bo'lgan taqdirda mahsulot birligining qiymati). Xulosa
Xulosa  qilib  aytganda,  kapital  qo`yilmalarni  iqtisodiyot  tarmoqlariga  jalb
qilish  orqali  rivojlangan  bozor  iqtisodiyotini  barpo  etish  bilan  bog`liq  ko`pgina
vazifalarni  hal  etishga  muvaffaq  bo`lamiz.  Uning  amalga  oshirilishi  birgina
qo`shimcha  faoliyat  va  ishlab  chiqarishning  yo`lga  qo`yilishini  ta`minlab
qolmasdan,  balki  jamiyat  hayotining  haqiqiy  darajasini  ko`rsatib  beruvchi  aholi
turmush farovonligining oshishiga va davlat boyligining ko`payishiga hamda uning
iqtisodiy qudratini oshirishga xizmat qiladi.  Kapital qo`yilmalarni moliyalashtirish
manbalarini  qidirib  topish,  ishlab  chiqarishga  investitsiyalarni,  jumladan  xorijiy
kapital  qo`yilmalarni  jalb  etish  orqali  mavjud  sohalarni  rivojlantirish  mumkin.
Bunday  moliyalashtirish  mulkchilikning  turli  shakllariga  mansub  xo`jalik
yurituvchi  sub`ektlar  faoliyatini  yanada  samarali  bo`lishiga  yordamlashadi,
xo`jalik  amaliyotida  asta-sekin  bosqichma-bosqich  iqtisodiy  o`sishni
kengaytirishga,  xorijiy  kapital  qo`yilmalarnini  jalb  qilish  imkoniyatini  oshiradi,
takror  ishlab  chiqarishni  har  tomonlama  jadallashtirishga  imkon  beradi,  xususiy
sektorni  investitsiyalash
imkoniyatlarini  kengaytiradi.  Kapital  qo`yilmalarni  moliyalashtirishning  bozor
mexanizmiga  ustuvorlik  berish,  buning  uchun  qulay  shart-sharoit  yaratish
(imtiyozlar  va  boshqalar),  moliyalashtirishning  turli  usullaridan  faol  foydalanish,
aholi  mablag`larini  faol  jalb  qilish,  foiz  stavkalarini  diversifikatsiyalash,  yangi
texnika-texnologiyalarni  o`zlashtirishda chet el kreditlari va kapital qo`yilmalarini
faol jalb qilish maqsadga  muvofiqdir.
Uzoq  muddatli  foydalanishga  mo'ljallangan  (12  oydan  ortiq  muddatga)  uzoq
muddatli  aktivlarni  ko'paytirish  xarajatlarini  hisobga  olish  uchun 08  "Uzoq  muddatli
aktivlarga  investitsiyalar"  aktiv  schyoti  ishlatiladi.  Ushbu  hisob  ishlab  chiquvchining
asosiy  vositalar  uchun  sarflangan  kapital  xarajatlari,  shuningdek,  unumdor  va  ishchi
chorva  mollarining  asosiy  podasini  shakllantirish  xarajatlari  (parrandalar,  mo'ynali
hayvonlar,  quyonlar,  asalarilar  oilalari,  xizmat  itlari,  tajriba  hayvonlari  bundan
mustasno), aylanma). Shunday  qilib,  08  "Uzoq  muddatli  aktivlarga  sarmoyalar"  schyotida  asosiy
vositalarni  sotib  olish  va  iqtisodiy  yoki  shartnomaviy yo'llar  bilan amalga  oshirilgan
qurilish-montaj ishlari uchun barcha xarajatlar hisobga olinadi.
Qurilish  kapital  qo'yilmalarning  bir  shakli  sifatida  ikki  yo'l  bilan  amalga
oshiriladi:
1)  qurilish-montaj  ishlari  ixtisoslashgan  pudratchi  tomonidan  amalga
oshiriladigan  va  buyurtmachining  funktsiyalari  to'g'ridan-to'g'ri  investor  yoki
ixtisoslashtirilgan tashkilot tomonidan amalga oshiriladigan shartnomalar;
2)  iqtisodiy,  bunda  ham  mijozning,  ham  pudratchining  funktsiyalari
investorning  o'zi  tomonidan  amalga  oshiriladi.  Shu  bilan  birga,  kapital  qo'yilmalarni
amalga oshiradigan tashkilotda ixtisoslashtirilgan tarkibiy bo'linmalar (kapital qurilish
bo'limlari) tuzilishi mumkin.
Har  qanday  ob'ektni  qurish  er  uchastkasi  va  (yoki)  bino,  inshoot  egasining
ruxsati  bilan  va  shaharsozlik,  qurilish  qoidalari  va  qoidalariga  muvofiq  amalga
oshirilishi kerak.
Shartnoma asosida ish olib borishda buyurtmachi-ishlab chiqaruvchida qurilish
xarajatlari  va  mablag  'manbalarini  hisobga  olish.  Buxgalteriya  hisobi  to'g'risidagi
nizomga  binoan  mahsulot  ishlab  chiqarish,  ishlarni  bajarish  va  xizmatlar  ko'rsatish
bo'yicha  joriy  xarajatlar  hamda  kapital  va  moliyaviy  investitsiyalar  bilan  bog'liq
xarajatlar alohida hisobga olinadi.
Ishlab  chiquvchini  hisobga  olish  ob'ekti  -  bu  bitta  ob'ekt  yoki  qurilish
shartnomasi  bo'yicha  barpo  etilgan  ob'ektlarda  muayyan  turdagi  ishlarni  bajarishda
yuzaga keladigan qurilish ob'ektining xarajatlari.
Iqtisodiy usulda qurilishni pudrat qurilishidan farqi shundaki, qurilish ishlarini
olib boruvchi bilan tuzilgan shartnoma asosida qurilishni amalga oshiradigan alohida
xo'jalik  yurituvchi  sub'ekt  yo'q.  Bunday  vaziyatda  ishlab  chiquvchi  va  investor  bir
kishidir.
Ko'pgina  tashkilotlar  asosiy  vositalarni  pudratchilarni  jalb  qilmasdan  o'zlari
quradilar. Bunday tashkilotlarning buxgalterlari savollari bor: asosiy vositalarni qurish
xarajatlarini qanday hisobga olish kerak, "o'z" qurilish ishlari qo'shimcha qiymat solig'i bilan soliqqa tortiladimi yoki yo'qmi? Keling, ushbu savollarga javob berishga harakat
qilaylik. Birlamchi buxgalteriya hujjatlarining birlashtirilgan shakllari albomiga binoan,
qurilishning tugallanmagan qurilishiga sarflanadigan xarajatlarni hisobga olish uchun
asosiy hujjat bajarilgan ishlar va xarajatlar qiymati to'g'risidagi guvohnoma hisoblanadi
(N KS-3 shakl) Faqatgina ushbu dalolatnomalar tuzilgandan so'ng, qurilish ob'ektlari
asosiy vositalarning bir qismi sifatida hisobga olinadi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati
1.  O`zbekiston  Respublikasining  “Investitsiya  faoliyati  to`g`risida”gi
Qonuning  yangi tahriri. –T.: 29.10.2014y.  2.  O`zbekiston  Respublikasining  “Chet  el  investitsiyalari  to`g`risida”gi
Qonuni. –  T.: 30.04.1998y.
3.  “O`zbekiston  Respublikasining  2015-yilga  mo`jallangan  investitsiya
dasturi  to`g`risida”  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2014-yil  17-
noyabrdagi  2264-sonli Qarori. 
4.  “O`zbekiston  Respublikasining  2014-yilga  mo`jallangan  investitsiya
dasturi  to`g`risida”  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2013-yil  18  –
noyabrdagi  2069-sonli Qarori.
5.  “Iqtisodiyotning  real  sektori  sohasida  korxonalarni  va  investitsion
faollikni  kredit  yo`li  bilan  qo`llab-quvvatlashni  ta`minlash  chora-tadbirlar
to`g`risida”  O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2008-yil  31-
dekabrdagi 288-  sonli Qarori.
6.  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  2015-yilda
Respublika  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  hamda  2016-yilga
mo`ljallangan  iqtisodiy  dasturning  eng  muhim  ustuvor  yo`nalishlariga
bag`ishlangan Vazirlar  Mahkamasining majlisidagi ma`ruzasi. “Xalq so`zi”, 2014-
yil 16-yanvar.
7.  O`zbekiston  Prezidenti  Islom  Karimovning  mamlakatimizni  2014-yilda
ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2015-yilga  mo`ljallangan  iqtisodiy
dasturning  eng  muhim  ustuvor  yo`nalishlariga  bag`ishlangan  Vazirlar
Mahkamasining majlisidagi ma`ruzasi. “Xalq so`zi”, 2015-yil 17-yanvar
8.  Karimov  I.A.:  “2012-yil  Vatanimiz  taraqqiyotini  yangi  bosqichga
ko`taradigan yil bo`ladi”. T.: “O`zbekiston”, 2012.
9.  Karimov  I.A.:  “Asosiy  vazifamiz  –  vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz
farovonligini yanada yuksaltirishdir”. T: “O`zbekiston”. 2010.
10.  G`ozibekov  D.G`.,  “Investitsiyalarni  moliyalashtirish  masalalari”.  -  T.:
“Moliya”, 2003
11.  Vahobov  A.V.,  Xajibakiyev  Sh.X.,  Mo`minov  N.G.:  “Xorijiy
investitsiyalar”,  O`quv qo`llanma. - T.: “Moliya”, 2010. 12. Imomov X.X.: Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish”, o`quv
qo`llanma. - T.: “Iqtisod-moliya”, 2010.
13.  Шарп  У.Ф.,  Александер  Г.Дж.,  Бейли  Д.В.:  “Инвестиции”.  –  М.:
“ИНФРА-М”,1998.
14.  Ergasheva  Sh.,  Uzoqov  A.:  “Investitsiyalarni  tshkil  etish  va
moliyalashtirish”.  O`quv qo`llanma. - T.: “Iqtisodiyot”, 2009.
15.  Uzoqov  A.T.,  Nosirov  E.I.,  Saidov  R.B.,  Sultonov  M.A.:  “Investitsiya
loyihalarini  moliyalashtirish  va  ularning  monitoringi”.  O`quv  qo`llanma.  -  T.:
“Iqtisod-moliya”, 2006.
16.  Mahmudov  N.M,  Madjidov  Sh.A.:  “Investitsiyalarni  tashkil  etish  va
moliyalashtirish”. O`quv qo`llanma. – T.: TDIU, 2010.
17. Mamatov B. S., Xujamkulov D.Y., Nurbekov O. SH.: “Investitsiyalarni
tashkil etish va moliyalashtirish”. Darslik. - T.: “Iqtisod-moliya”, 2014. 
18. Игонина Л.Л.: “Инвестиции”. – М.: “ Экономист ” 2005.
19.  O`zbekiston  Respublikasi  Davlat  Statistika  Qo`mitasining  yillik
hisobotlari.
20. Internet saytlari:
http://www.stat.uz (O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi);
http://www.mf.uz (O`zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi);
http://www.mfer.uz  (O`zbekiston  Respublikasi  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar,
investitsiya va savdo vazirligi);
http://www.lex.uz  (O`zbekiston  Respublikasi  qonun  va  normativ-huquqiy
hujjatlar to`plami).