Koson tumani boshoqli don ekinlari agrotsenozlarining asosiy zararkunandalari va ularga qarshi kurashni optimallashtirish

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TABIIY FANLAR FAKULTETI
BIOLOGIYA KAFEDRASI
5140100-Biologiya ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr
darajasini olish uchun
“ Koson tumani boshoqli don ekinlari
agrotsenozlarining asosiy zararkunandalari va
ularga qarshi kurashni optimallashtirish ”
mavzusidagi
BITIRUV MALAKAVIY
ISHI
QARSHI-20 MUNDARIJA
KIRISH …………………………………………… …… …………………….. 3
1. BOSHOQLI DON  EKINLARINING ASOSIY ZARARKUNANDALARI VA
ULARGA QARSHI KURASH CHORA-TADBIRLARI …… …. 
1.1. Hammaxo’r zararkunandalar ……………………………………... 
1.2. Qo’ng’izlar …………………………………………………….. 
1.3. Tanga qanotlilar yoki kapalaklar ……………………………... 
1.4. Boshoqli don  ekinlarining ixtisoslashgan zararkunandalari ……….. 
2. OMBOR VA BINOLARDA SAQLANADIGAN BOSHOQLI DON 
MAHSULOTLARI ZARARKUNANDALARINING BIO-EKOLOGIK 
XUSUSIYATLARI ……… ………………………………………….  46
XULOSA ……………………………………………………………………... 
ADABIYOTLAR RO’YXATI ………………………………………………. 
2 KIRISH
Mavzuning dolzarbligi.  Respublikamizda amalga oshirilayotgan yirik agrar
is lohatlardan  biri  don  mustaqilligiga  erishish  bo’lib,  bugungi  kunda  donli  ekinlar
maydoni ancha kengaydi va g’ allachilik paxtachilik qatorida birinchi darajali tar moqqa
aylandi. Ayni vaqtda, g’allachilikda zamonaviy uyg’ unlashtirilgan intensiv texnologiyani
qo’llash, hosildor likni  oshirish  bilan  birga  har  xil  zararli  organizm lar  (hasharotlar,
kasalliklar, begona o’tlar va h.k.) ri vojlanishi uchun qulay sharoit vujudga keltirmoqda,
na tijada, hosilning ancha qismi nobud bo’lmoqda.
O’zbekiston  qishloq  xo’jaligi  oldiga  respublika  aholisini  don  bilan  to’la
ta’minlash vazifasi qo’yilgan.
Respublika  mustaqillikka  erishganidan  keyin  g’alla  mustaqilligiga  ham
erishish,  aholini  don  mahsulotlariga  bo’lgan  talab  va  ehtiyojini  maxalliy
sharoitda  yetishtirilgan  hosil  hisobiga  qondirish  muhim  strategik  vazifaga
aylandi.  1993-1995  yillarda  g’allachilikni  ustivor  sur’atlarda  rivojlantirish
bo’yicha katta amaliy ishlar bajarildi, g’allachilik ham paxtachilik kabi birinchi
darajali  tarmoqqa  aylandi.  1995  yilda  2,68  mln.t  g’alla  tayyorlangan  bo’lsa,
1996  yilda  g’alla  maydonlari  1700  ming  gektarni  (shundan  1200  ming  ga
sug’oriladigan yerlarda) tashkil etdi.
Respublikaning  g’allaga  bo’lgan  ehtiyojini  to’la  ta’minlash  uchun  (bir
yilda  6  mln.  tonna,  jon  boshiga  ilmiy  asoslangan  yillik  me’yori  300  kg.)
hosildorlikni  oshirish,  dehqonchilik  madaniyatini  yuksaltirish,  urug’chilikni
yaxshilash, navli urug’lik ekish, hosilni zararkunanda va kasalliklardan himoya
qilish muhim ahamiyatga ega.
G’ alla ekinlari hosilini sug’oriladigan maydonlarda har gektarda o’rtacha
30-35  tsentnerga,  lalmi  yerlarga  esa  9-12  tsentnerga  yetkazishni  ta’minlash
zarur. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma’lumki, gektardan 50-70 tsentner
va  undan  ko’proq  don  yig’ib  olishni  ta’minlash  uchun  zamonaviy  intensiv
texnologiyani  qo’llash  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Buning  asosiy  talablari
3 quyidagilardan iborat:
•  qisqa rotatsiyali ixtisoslashtirilgan g’alla almashlab ekish tizimida iloji 
boricha ko’proq asosiy ekinlarni o’rin almashtirish;
•  o’g’ itga talabchan yuqori hosilli intensiv tipdagi navlarni ekish;
•  tarkibida elementlar balansi mavjud bo’lgan yu qo ri mi q dordagi 
o’g’ itlarni g’alla maydonlariga kiritish;
•  deh q onchilik tuproq himoyasi tizimini q o’ llash;
•  yuksak deh qo nchilik madaniyati, agrotexnika talablarini sifatli va o’ z 
va q tida bajarish, jumladan, ekishda yu qo ri sifatli urug’lardan 
foydalanish ;
•  o’simliklarni himoya qilish vositalaridan keng foydalanish, jumladan, 
fungitsidlar, insektitsidlar va gerbitsidlarni samarali qo’llashni 
ta’minlashdir.
Yu q orida keltirilgan usullardan dastlabki t o’ rttasini q o’ llash odatda ekinlar
hosildorligini  oshirish  bilan  bir  qatorda  zararkunanda,  kasallik  va  begona
o’ tlarning rivojlanishi uchun ham qulay sharoit yaratadi. Natijada ularning keng
maydonlarda tez tarqalishi va katta zarar keltirishi kuzatiladi.
Yi g’ ishtirib olingan don m ah sulotlarini omborlarda va  saroylarda sa q lash
davrida ham zararkunandalarning  h avfi ancha  katta bo’ladi . Bunda o’ rtacha 20%
gacha  tayyor  mahsulot  yo’qotiladi.  Shuning  uchun  ham  intensiv  texnologiya
qo’ llanishining yuqorida keltirilgan oltinchi sharti ham muhimdir.
H isoblarga  qaraganda  jahonda  zararli  organizmlar  faoliyatidan  qishlo q
x o’ jalik ekinlarining 34 %  idan ortiq hosili y o’q otiladi (Zaxarenko, 1990).
Hozirgi kunda g’alla hosilining miqdoriga  hamda sifatiga jiddiy salbiy ta’sir
etuvchi  hammaxo’r  va  ixtisoslashgan  zararkunandalar,  kasalliklar,  mahsulotlarni
saqlash davomida zararlovchi hasharotlar, ka nalar, kemiruvchilar, donxo’r qushlar va
begona  o’tlar  to’g’ risida  ma’lumotlar,  ularga  qarshi  zamonaviy  kurash  cho ralari
hamda  ularni  tashkillashtirishga  asos  bo’ladi gan  omillar  borasida  kerakli
ishlanmalar, tavsiyalar yetishmaydi.
4 Ishning  maqsadi.  Bitiruv  malakaviy  ishining  maqsadi  Koson  tumani
boshoqli  don  ekinlari  agrotsenozlarining  asosiy  zararkunandalarini  o’rganishdan
iborat bo’lib, maqsadga muvofiq quyidagi vazifalar belgilab olindi:
-  boshoqli  don  ekinlariga  zarar  keltiruvchi  hayvonlarning  tur  tarkibini
aniqlash;
- aniqlangan turlarni sistematik tahlil qilish;
- hammaxo’r zararkunandalarning bio-ekologik xususiyatlarini o’rganish;
- boshoqli don ekinlariga zarar keltiruvchi qo’ng’izlar va kapalaklarning tur
tarkibini aniqlash va asosiy turlarining bio-ekologik xususiyatlarini o’rganish;
- boshoqli don ekinlarining ixtisoslashgan zararkunandalarining biologiyasi
va ekologiyasini o’rganish;
-  ombor  zararkunandalari  asosiy  turlarining  bio-ekologik  xususiyatlarini
o’rganish;
-  boshoqli  don  ekinlarining  zararkunandalariga  qarshi  kurash  choralarini
optimallashtirish .
Ilmiy  yangiligi  va  ahamiyati.  Boshoqli  don  ekinlarining  asosiy
zararkunandalari  o’rganilib,  ularga  qarshi  kurash  choralari  ishlab  chiqildi.
Boshoqli  don  ekinlarining  asosiy  zararkundalari  Insecta  sinfi  vakillari  ekanligi
aniqlandi.  Boshoqli  don  ekinlarining  zararkunandalari  oziqlanish  usuliga  ko’ra
tasniflandi  va  hammaxo’r  zararkunandalar,  kemiruvchilar  va  ixtisoslashgan
zararkunandalardan  iborat  ekanligi  aniqlandi.  Ombor  zararkunandalarining  bio-
ekologik  xususiyatlari  o’rganilib,  ularning  spetsifikligi  tahlil  qilindi.  Boshoqli
don  ekinlarining  zararkunandalariga  qarshi  kurash  va  oldini  olishda  qo ’ llanadigan
chora - tadbirlar  majmui  va  kimyoviy  preparatlar  tavsiya  etildi .
Ishning aprobatsiyasi.  Bitiruv malakaviy ishining materiallari Biologiya
kafedrasi  qoshidagi  «Biolog»  to’garagida  va  fakultet  hamda  universitet
miqyosida  o’tkaziladigan  talabalarning  ilmiy-amaliy  konferentsiyalarida
ma’ruza qilingan.
Ishning  hajmi  va  strukturasi.  Bitiruv  malakaviy  ishi  kirish,  2  ta  bob,
5 xulosa,  adabiyotlar  ro’yxati  va  ilovadan  iborat  bo’lib,  matni  73  sahifani  tashkil
etadi. Shuningdek, ishga 1 ta jadval va 14 ta rasmlar ham ilova qilingan.
Muallif bitiruv malakaviy ishini bajarishda va uni tayyorlashda ko’rsatgan
yordamlari,  bergan  qimmatli  maslahatlari  uchun  ilmiy  rahbari  b.f.n.  B.X.
Ro’ziyev  va  Biologiya  kafedrasi  professor-o’qituvchilariga  o’z
minnatdorchiligini bildiradi.
6 1. BOSHOQLI DON EKINLARINING ASOSIY ZARARKUNANDALARI
VA ULARGA QARSHI KURASH CHORA-TADBIRLARI
1.1. Hammaxo’r zararkunandalar
Hammax o’ r h asharotlar turli botanik oilalarga mansub bo’lgan o’ simliklar
bilan  ozi q lanadi.  Ayrim  hammaxo’r  (marokash,  to’qay  chigirtkalari,  kuzgi
tunlam)  hasharotlar  katta  miqdorda  ko’payib  ekinlarni  qattiq  shikastlaydi  yoki
batamom nobud qiladi. 
Chigirtkasimonlar .  O’ zbekistonda  chigirtkasimonlarning  250  dan  orti q
turi mavjud. Ularga qarshi o’z vaqtida kurashilmasa, kishloq xo’jalik ekinlari va
yaylov  o’simliklariga  jiddiy  zarar  yetkazishi  mumkin.  Ulardan  ayniqsa
marokash hamda to’qay chigirtkalari g’alla ekinlarining jiddiy zararkunandalari
hisoblanadi.
Marokash  chigirtkasi  –  Dociostaurus  maroccanus.  Quruq  cho’llarda,
tog’lar yonidagi tashlandiq yerlarda uchraganligi bois, cho’l chigirtkasi deb ham
aytiladi.
G’alla  ekinlaridan  arpa,  bug’doy,  oq  jo’xori,  tariq,  makkajo’xoriga  katta
zarar  yetkazadi.  Marokash  chigirtkasi  gala-gala  bo’lib  hayot  kechiradi.  Agar
ekinzorga marokash chigirtka galasi tushib qolsa, ularni batamom tugatadi yoki
kemirib payxon qiladi.
Marokash  chigirtkasining  asosiy  ko’payish  o’choqlari  Qashqadaryo,
Samarqand,  Surxondaryo,  Navoiy  viloyatlarining  cho’l,  qir,  tog’oldi  va  tog’
cho’llari hisoblanadi.
Urg’ochi chigirtkaning uzunligi 2,5-4,2 sm, erkaginiki esa 2-3,5 sm, jigar
rangli,  yelkasida  X  harfiga  o’xshash  oq  naqsh  bor,  bu  chigirtka  boshqa
chigirtkalardan anna shu naqshi bilan farq qiladi. Marokash chigirtkasi otbosar
chigirtkasidan qanotlari qorinchasiga nisbatan uzunroq bo’lishi bilan farqlanadi.
Tuxum  qo’ygichi  bilan  qattiq  yerni  parmalab,  o’zidan  chiqargan  ko’piksimon
7 modda yordamida ko’zacha hosil qiladi. Ko’zachaning uzunligi 2,5-5 sm va har
bir ko’zachaga 18-42 ta, ko’pincha esa 30-35 donadan tuxum qo’yadi.  Tuxumi
ch o’ zinchoq uzunligi 5 mm. Bir ur g’ ochi chigirtka 2-3 dona ko’zacha qo’yadi.
Qo’yilgan  tuxumlardan  kelasi  yil  mart  oyi  oxiri  aprelning  boshlarida,
havo  salqin  kelgan  yillari  esa  aprelning  o’rtalarida  va  hattoki  oxirida  ham
lichinkalar birdamlik bilan chiqadi. Dastlab lichinkalar to’dalarga to’planadi va
shu  yerdagi  o’simliklar  bilan  oziqlanadi  va  shu  orada  to’dalar  xalqa  shaklini
oladi.  X alqa  shaklidagi  mayda  t o’ dalar  bir-biri  bilan  tutashib  lenta  shaklida
tiziladi.  Bunday  lentalarning  uzunligi  bir  necha  kilometrga  yetadi  va  bir
yo’nalishda  harakat  qila  boshlaydi.  Ayniqsa,  lichinkalar  3  yoshga  o’tgach,
ularning harakati kuchayadi.
Lichinkalar  cho’l  tomondan  ekinzorlarga  yopirilib  o’tadi.  Ular  kuchli
to’siqlardan: ariq, zovur va daryolardan ham suzib o’tadilar. Kechasi, bulutli va
yomg’irli  kunlari  lichinkalar  ovqatlanishdan  to’xtab  o’simliklarda  to’dalanib
turadilar.
Chigirtkaning lichinkalik davri 25-35 kun bo’lib, shu davr ichida 5  yoshni
o’taydi va voyaga yetgan chigirtkaga aylanadi. Lichinkalar bir yoshdan ikkinchi
yoshga  o’tishda  hamda  voyaga  yetgan  hasharotga  aylanishda  po’st  tashlaydi.
Chigirtka  chala  o’zgarish  bilan  rivojlanadigan  hasharot  bo’lib,  lichinkalari  va
voyaga  yetganlari  tashqi  tomondan  bir-biriga  o’xshaydi.  Ular  lichinkalik  va
voyaga  yetgan  fazalarida  ham  o’simliklarni  kemirib  zararlaydilar.  Marokash
chigirtkasi lichinkalari may oyining birinchi yarmida, tog’larda esa may oxiri va
iyunning birinchi yarmida voyaga yetgan chigirtkaga aylanadi. Qanot chiqargan
chigirtkalar  kichik-kichik  to’dalarga  to’planib  dastlab  40-50  metrni  egallaydi.
Keyinchalik  yirik  to’dalari  bir  necha  o’n  kilometrga  uchadi  va  3-10  kundan
keyin erkaklari bilan juftlashib, urg’ochilari tuxum qo’yishga kirishadi.
Juda ko’paygan yillari katta maydonlarda har bir metr kvadrat yerga 1500
tagacha,  hatto  6000  tagacha  ko’zachalar  joylanadi.  Chigirtka  yiliga  bir  marta
avlod beradi.
8 Chigirtkaning tabiiy kushandalari sifatida malhamchi qo’ng’izlar, vizildoq
va taxin pashshalari  qayd qilingan. Chumchuqsimon  qushlardan soch  chigirtka
to’dalariga qirgin keltiradi.
To’qay chigirtkasi – Locusta migratoria.  G’alla ekinlaridan bug’doy, arpa,
makkajo’xori,  oq  jo’xorini  qattiq  shikastlaydi.  Bundan  tash q ari   daryo  va  ko’l
yoqalarida  qamishzorlarni  ham  ko’plab  nobud  qiladi.  To’qay  chigirtkasi
lichinkalari  ketma-ket  lenta  tizmalar  shaklida  birin-ketin  harakatlanib  qisqa
muddatlarda  duch  kelgan  o’simliklarni  kemirib  payhon  qiladi.  To’qay
chigirtkasining  asosiy  o’choqlari  Qoraqalpog’iston  Respublikasi
territoriyasidagi Amudaryo deltasining butun quyi oqimi hisoblanadi.
To’qay  chigirtkasi  to’dalashib  hayot  kechirishi  yoki  yakka-yakka  xolda
ham  yashay  olishi  mumkin.  Juda  ko’paygan  yillari  bir  necha  yuz  ming  gektar
maydonni ishg’ol qila oladi.
Erkagining uzunligi 6-7 sm, ur g’ ochisiniki esa 7-7,5 sm. To’da hosil qilib
yashovchi  chigirtkalarning  rangi  ko’kish  qo’ng’ir  yoki  sarg’ish,  yakka-yakka
yashaydigan  chigirtkalarniki  esa  ko’pincha  yashil  bo’ladi.  Yakka-yakka
yashaydigan  chigirtkalar  yelkasidagi  qirrasi  do’ng  yoysimon,  to’dalashib
yashaydiganlarining qirrasi esa pastroq va o’rtasi botiq bo’ladi (1-rasm).
Yakka-yakka  va  to’dalashib  yashovchi  chigirtkalar  bir-biridan  keyingi
oyoq  boldirlarining  rangi  bilan  ham  farklanadi,  jumladan  yakka
yashaydiganlariniki  qizil,  to’da  hosil  qilib  yashaydigan  chigirtkalarniki  esa
ko’kish bo’ladi.
To’qay chigirtkasi ko’zachalarining uzunligi 8 sm, biroz egilgan, ko’zacha
devori mo’rt, har bir ko’zachada 55-115 tuxum to’rt qatordan joylashgan bo’lib,
tuxumining  uzunligi  7  mm  bo’ladi. To’qay  chigirtkasi  ko’zachalarini  daryo  va
ko’l  yoqalaridagi  pastliklarga  qurib  qolgan  ko’l  tublaridagi  qamishzor  va
g’allasimon o’tpoyalarga qo’yadi. Tuxumlardan lichinkalarning chiqa boshlashi
aprel  oyining  o’rtalariga  to’g’ri  keladi,  lekin  shu  yerning  iqlim  sharoitiga  ham
bevosita bog’liqdir.
9 1-rasm. To’qay chigirtkasi.
10 Tuxumdan  chiqqan  lichinkalar  g’uj  yoki  siyrak  to’dalarga  to’planadi,
ikkinchi  yoshga  o’tgan  lichinkalarning  to’dalari  muayyan  bir  tartibda  harakat
qila  boshlaydi.  To’qay  chigirtkasi  lichinkalari  ham  po’st  tashlashlar  orqali  5
yoshni  o’taydi.  Lichinkalar  kechqurun  o’simliklarga  o’rmalab  chiqib,
ertalabgacha oziqlanmaydi va ertalab soat 7-8 dayoq ular har tomonga tarqalib
oziqlanadi,  keyin  esa  to’dalarga  yig’ilib,  muayyan  tartibda  harakat  qila
boshlaydi va vaqti-vaqti bilan oziqlanish uchun to’xtaydi.
Lichinkalar tuxumdan chiqqanidan 40-45 kun o’tgach, oxirgi marta po’st
tashlab, voyaga yetgan chigirtkaga aylanadi. Ular to’dalashib, bir necha o’n va
hattoki  bir  necha  yuz  kilometrga  ham  to’xtamasdan  ucha  oladilar.  Kechalari
to’xtagan  joylarida  ekinlarni  payxon  qiladi.  CHigirtkalar  erkagi  jinsiy  vo yaga
yetgach,  uchishdan  to’xtaydi.  Birinchi  juftlashishdan  ikki  haftacha  o’tgach,
urg’ochilar  tuxum  (ko’zacha)  qo’yishga  kirishadi.  Tuxum  qattiq  va  yumshoq
tuproqlapra  qo’yilsada,  chigirtka  ko’zachalarini  qamishzorlarga  qo’yishni
yoqtiradi.  To’qay  chigirtkasi  doimiy  ko’payish  manbalardagi  sharoitga,  tabiiy
kushandalarning  soniga,  ob-havoning  qulayligiga  qarab,  bir  necha  yil  ichida
to’dalashib  hayot  kechiruvchi  yoki  noqulay  vaziyatda  yakka-yakka  yashash
fazasiga o’tishi mumkin.
To’da hosil qilib yashovchi chigirtka fazasi yiliga bir marta, yakka-yakka
yashovchi  chigirtka  fazasi  esa  yiliga  ikki  marta  avlod  beradi.  To’qay
chigirtkasining  tuxumlarini,  lichinkalarini  va  voyaga  yetganlarinining  tabiiy
kushandalari marokash chigirtkasining kushandalariga mos.
Kurash  choralari.  Chigirtka  zararlashi  ehtimoli  bo’lgan  maydonlar  yil
bo’yi uch marta tekshiriladi:
-  yozda  dastlabki  kuzatuv  o’tkazilib;  chigirtkalar  tuxum  qo’yayotgan
davrda chigirtka to’dalari tushgan joylar aniqlanib, rejaga kiritiladi;
- kuzda, chigirtkalar tuxum qo’yib bo’lganidan so’ng, ular tuxum qo’ygan
maydonlar hajmini va tuproqdagi ko’zachalar qalinligini aniqlash;
- olingan ma’lumotlarni xaritada belgilash;
11 -  kuzda  yig’ilgan  nazorat  ma’lumotlari  kelasi  yili  chigirtkalarga  qarshi
kurash tadbirlarini o’z vaqtida va samarali o’tkazishda asos bo’la oladi;
-  ko’klamda  o’tkaziladigan  nazorat,  chigirtkalar  tuxumining  qishlashdan
chiqkan  holatini,  tuxumda  embrionning  rivojlanish  jarayoni  ketishini  va
lichinkalarning  ochib  chiqishini  taxminiy  muddatlarini  aniqlash  kuzgi  nazorat
natijalarini yanada aniqlashtirish maqsadida amalga  oshiriladi.
Yuqorida  ta’kidlanganidek  chigirtka  lichinkalarining  yoshi  oshgan  sari
ular  egallagan  maydon  kengaya  borishini  hisobga  olgan  xolda,  ularga  qarshi
kurash choralari lichinkalar 3-4 yoshga o’tmasdanoq amalga oshiriladi.
Chigirtkalarga  qarshi  quyidagi  kimyoviy  preparatlardan  foydalanish
mumkin:  buldok  2,5%  em.k.  –  0,1-0,2  l/ga;  detsis,  2,5%  em.k.  –  0,3-0,5  l/ga;
konfidor 20% em.k. – 0,05-0,1 l/ga; dursban 40,8% em.k. – 0,4 l/ga; regent 80%
s.e.kuk.  –  10,0  g/ga;  sumi-alfa  20%  em.k.  –  0,1  l/ga;  sherpa  25%  em.k.  –  0,1
l/ga;  dimilin 48%  s.k.  (yoppasiga  s e p ish  yoki  "barer" usuli  bilan  yo’liga  to’siq
qo’yish  maqsadida  qo’llash  va  h.k.).  G’allaning  zararkunandalariga  qarshi
kurashda foydalaniladigan kimyoviy preparatlar ilovadagi 1-jadvalda keltirilgan.
Bu  kimyoviy  vositalarni  q o’ llashda  OVX-600  traktor  purkagichi, AN-2
samolyoti hamda deltaplanlardan foydalanish mumkin.
1.2. Qo’ng’izlar
Q o’ n g’ izlar  turkumida  donli  ekinlarga  iqtisodiy  zarar  yetkazadigan
darajada  uchrovchi  yassim o’ ylovlilar,  qarsildo q  qora  tanli,  vizildoq  q o’ n g’ izlar
oilalariga mansub bo’lgan ayrim vakillarini k o’ rsatish mumkin.
Kravchik  (xumkalla,  keskir)  q o’ng’izlari.  Yassimo’ylovlilar  oilasiga
mansub  bo’lgan  kravchik  qo’ng’izlarining  bir  necha  turi  qayd  qilingan,
jumladan,  kichik kravchik, kugart kravchigi, mis rang kravchik, qora kravchik,
bronza tusli kravchik va do’mboqchali kravchik shular jumlasidandir.
Bu kravchiklarning hammasi q o’ n g’ izlik davrida  o’ simliklarga deyarli bir
12 xil zarar yetkazadi. Ular lalmi g’alla va boshqa ekinlarni ayniqsa bug’doy, arpa,
maxsar  va  zig’irni,  ba’zan  yangi  o’zlashtirilgan  yerlardagi  ekinlarni  maysalik
davrida yeb katta zarar yetkazadi. Bitta kravchik qo’ng’izi 1,5-2 m 2
 maydondagi
ekin maysasini qirqib yo’q qilishi mumkin.
Bu  qo’ng’izlar  Respublikamizning  Jizzax,  Qashqadaryo  viloyatlarida
keng  tarqalgan.  Kravchik  qo’ng’izlarining  tanasi  qisqa  va  yo’g’on,  boshi  va
yelkasi  juda  katta,  qorni  ko’kragining  keyingi  ikkita  bo’g’imi  proportsional
bo’lmagan  tarzda  kichik,  shuning  uchun  ba’zan  kravchik  xumkalla  deb
yuritiladi.  Qo’ng’izning  qanot  usti  choki  qo’shilib  ketganganligi  uchun  ucha
olmaydi. Og’zining ustki jag’lari juda kuchli rivojlangan (2b-rasm).
Tuxumi  capg’ish  yoki  oq  rangda,  oval  shaklida.  Lichinkasi  oq  rangda,
y o’g’ on va biroz egilgan. G’umbagi xira oqish yoki sarg’ish.
Kravchiklarning  barcha  turining  hayot  kechirishi  asosan  bir-biriga
o’xshaydi.  Kravchiklar  voyaga  yetgan  qo’ng’iz  davrida  qishlaydi.  Qo’ng’izlar
erta  ko’klamda  qishlovdan  yer  betiga  chiqib,  yaqinida  yashil  o’simliklar  ko’p
bo’lgan,  qattiq,  haydalmagan  zich  yerni  tanlab,  chuqur  in  yasaydi.  Ba’zi
turlarining ini 75 sm va undan ham chuqur bo’lishi mumkin. Urg’ochi kravchik
ini  tagining  chetida  uzunchoq  katakcha-chuqurchalar  yasaydi  va  uning  ichida
alohida  uyaga  bittadan  tuxum  qo’yadi;  shundan  keyin  uya  ustini  tuproq  bilan
berkitib, katakchalar ichini tashqaridan tashib kelingan o’simlik poyasi, bargi va
shoxchalari bilan to’ldiradi. Tuxumdan chiqqan lichinka onasi tayyorlab qo’ygan
o’simliklarni  yeb,  rivojlanishini  tugatadi  va  g’umbakka  aylanadi.  Kuzda
g’umbakdan  voyaga  yetgan  kravchik  qo’ng’izlar  chiqib,  kelasi  yil  bahorgacha
shu yerda qishlab qoladi.
Kurash  choralari.  Qo’riq  va  partov  yerlarni  o’zlashtirish  kravchiklarning
yashashi  uchun  noqulay  sharoit  yaratadi  va  ular  ekin  maydonlaridan  uzoqqa
suriladi.  Ekin  dalalarining  kravchik  tushgan  qismi  (asosan  dala  chetlari)  ga
hamda ekin bilan chegaradosh bo’lgan 3-5 m kenglikdagi begona o’simliklarga
ichidan ta’sir etuvchi kimyoviy preparatlar purkaladi.
13 Qarsildoq  qo’ng’izlar  (simqurtlar).  Qarsildoq  qo’ng’izlarning  (simqurtlar
–  qo’ng’iz  lichinkalari)  bir  necha  turlari,  jumladan,  mo’ylovdor  qarsildoq
qo’ng’iz  va  lalmi  ekin  qarsildoq  qo’ng’izi  lichinkalari  zararidan  g’alla  ekinlari
ko’chatlari ancha, ba’zan 70% gacha siyraklashadi (2a-rasm).
Zararkunanda  qo’ng’izlar  lalmidagi  maxsar,  zig’ir  va  no’xat  ekinlariga
ham  ancha  shikast  yetkazadi.  Uzun  mo’ylov  va  lalmi  qarsildoq  qo’ng’izlari
respublikamizning g’allakor mintaqalarida keng tarqalgan.
Mo’ylovdor qarsildoq qo’ng’izning bo’yi 9-11  mm, erkagining mo’ylovi
tana  uzunligi  bilan  barobar;  ypg’ochisining  mo’ylovi  esa  tanasidan  qisqaroq.
Erkagining  oyoqlari  ham  urg’ochi  qo’ng’izning  oyoqlariga  nisbatan  uzunroq.
Qo’ng’iz tanasi qoramtir tusli.
Lichinkasi  (simqurt)  ning  uzunligi  15  mm,  rangi  och  sariq,  tanasining
so’nggi bo’limi oxiri ikkiga ajralgan.
Lalmi  ekin  qarsildoq  qo’ng’izining  bo’yi  7,5-8  mm,  rangi  qora,  yosh
qo’ng’izlar sertukligidan kulrang bo’lib ko’rinadi.
Lichinkasi  (simqurt)  ning  rangi  och  sariq,  siyrak  tukli.  Tanasining  oxiri
konussimon yumaloq. Bu zararkunandalar tuproqda (20 sm gacha chuqurlikda)
lichinka va  qo’ng’izlik davrida qishlaydi.
Qo’ng’izlar mart-aprel oylarida qishlovni tugatib, yer betiga chiqadilar va
tuproqqa  tuxum  qo’yadilar.  Tuxumdan  chiqqan  lichinkalar  dastlabki  yoshda
chirindilar bilan oziqlanib ekinga zarar bermaydi.
Katta yoshdagi lichinkalar esa ekinlarga katta zarar yetkazadi (fevralning
ikkinchi  yarmidan  aprelning  uchinchi  o’n  kunligi  boshlariga  qadar).
Zararkunandaning  ikki  yilda  yoki  uch  yilda  bir  avlod  berishi,  yilning  turli
fasllarida turlicha rivojlanish fazalarining uchrashiga sabab bo’ladi.
Kurash  choralari.  Ekin  ang’izini  yumshatish,  yerni  haydash,  begona
o’tlarga  qarshi  kurashish,  ayniqsa  simqurtlarni  o’ziga  jalb  qiluvchi  sudralib
o’sadigan  bug’doyiqqa  qarshi  kurashish  zararkunandalar  miqdorini  ancha
kamaytiradi.
14 A B
2-rasm.
A. Qarsildoq qo’ng’iz: a-lichinkasi, b-qarsildoq qo’ng’iz
lichinkalari zararlayotgan don va k o’ chat ;
B . Kravchik (xumkala) qo’ng’izi .
15 Ekinni  ertaroq  muddatlarda,  simqurtlar  tuproq  yuza  qatlamiga  to’liq
ko’tarilganiga  qadar  urug’ni  belgilangan  chuqurlikka  ekish  ko’chatlarning  tez
unib  chiqishi  va  rivojlanishini  ta’minlaydi,  bu  esa  o’z  o’rnida  zararlanishni
birmuncha  kamaytiradi.  Ekin  maydonlaridagi  tuproqda  zararkunanda
lichinkalari  soni  1  m 2
 da  5-10  tadan  qayd  qilinganda,  zararkunandalar  bilan
kamroq  zararlanadigan  zig’ir,  bir  yillik  dukkakli  ekinlarni  almashtirib  ekish
yaxshi samara beradi.
Bahori  g’alla  ekinlar  ekilishidan  oldin  1  m 2
 tuproqda  4-6  zararkunanda
lichinkalari  uchrasa  urug’lik  donni  tegishli  kimyoviy  preparatlar  bilan  dorilash
lozim (ilovadagi jadval ).
Qoratanli  qo’ng’izlar  (soxta  simqurtlar).  Qo ratanli  qo’ng’izlarning
tuproqda  hayot  kechiruvchi  lichinkalari  (soxta  simqurtlar)  ba’zan  kuzgi
bug’doyning 40% ga yaqin sepilgan urug’ini nobud kiladi. Uning zarari bahori
ekinlarda  ham  ancha  kuchli  bo’ladi.  Yirik  yoshdagi  lichinkalari  ko’pincha
urug’ni  batamom  yeb  qo’yadi,  kichik  yoshdagilari  esa  urug’ning  murtagini
zararlaydi, natijada qisman zararlangan urug’lar ham chiriydi. Bundan tashqari
lichinkalar  poyaning  tuproq  ostki  qismini  ham  kemirib  zararlaydi,  voyaga
yetgan qo’ng’izlar esa o’simlikning pastki barglarini yeb shikastlaydi.
O’zbekistonda  qoratanli  qo’ng’izlar  juda  keng  tarqalgan.  Uning  20  dan
orti q  turi  g’alla  ekinlarini  turli  darajada  zararlaydi.  Ayniqsa,  respublika
janubidagi tog’ oldi  mintaqalaridagi lalmikor ekinlarda ularning zarari kuchliroq
bo’ladi.
Qoratanli  qo’ng’izlarning  tanasi  katta-kichikligi  va  shakli  jihatidan  juda
xilma-xil.  Tanasi  ko’pincha  salgina  yaltiraydigan  qora  tusda  bo’ladi,  shuning
uchun  ham  qoratanli  qo’ng’izlar  deb  yuritiladi.  Tanasining  xitin  qavati  juda
qalinlashgan.  Lichinkalari  simqurtlarga  o’xshaydi.  Tanasi  uzun  va  sariq  tusda.
Bu  lichinkalar  qarsildoq  qo’ng’iz  lichinkalaridan  kallasining  bo’rtib  turishi,
lablarining rivojlanganligi, oldingi oyoqlarining keyingi juft oyoqlariga nisbatan
yirikligi  va  boshqa  xususiyatlari  bilan  farq  qiladi.  Qornining  oxirgi  bo’limi
16 sertuk bo’ladi.
Qora  tanli  qo’ng’izlar  quruq  joylarni  yoqtiradi  va  qurg’oqchilik  yillari
yaxshiroq  rivojlanadi.  Ko’pchilik  qora  tanli  qo’ng’izlarning  lichinkalari
tuproqning  yuza  qatlamida  yashaydi  va  noqulay  sharoitlarga  birmuncha
chidamli  bo’ladi.  Urg’ochi  qo’ng’izlar  tuxumlarini  tuproq  orasiga  qo’yadilar.
Tuxumdan  chiqqan  lichinkalar  uzoq  muddat  (1  yil  va  undan  ortiq)  tuproqda
hayot  kechirib,  keyin  shu  yerda  g’umbakka  aylanadi.  G’umbakdan  chiqqan
qo’ng’izlar bir necha yil yashab, o’z umrida bir necha marta, bir necha yuztadan
tuxum qo’yadi.
Kurash  choralari.  Dal al ar ga  yaxshilab  ishlov  berish,  hosil  yig’ishtirib
olinganidan  so’ng  o’simlik  qoldiqlarini  yo’qotish,  tuproqqa  mineral  o’g’it
kiritish. Sim qurtlarga qarshi tavsiya etilgan tadbirlar bu zararkunandalarga ham
ta’lluqlidir.
1.3. Tanga qanotlilar yoki kapalaklar
H avfli  zararkunandalar  sifatida  kapalaklar  turkumidan  tunlamlar  va
parvonalar oilalari vakillarini k o’ rsatish mumkin.
Tunlamlar.  R espublikamiz hududlarida tunlamlarning 300 dan ortiq turi
qayd  qilingan.  G’alla  ekinlariga  kuzgi,  undov,  yovvoyi  tunlam  qurtlari  jiddiy
shikast yetkazadi.
Kuzgi yoki ko’k qurt tunlami.  Kuzgi tunlam qurtlari 160 turdan ko’proq
o’simliklar  bilan  oziqlanadi,  jumladan,  kuzgi  g’alla  ekinlarini,  makkajo’xorini
kuchli zararlaydi.
Ekilgan  urug’likni  va  undan  hosil  bo’lgan  o’simtalarni  asosan  tuproq
yuzasidan  qirqib  (kemirib)  katta  zarar  yetkazadi.  Natijada  ekinzorlarda
yalang’och joylar hosil bo’ladi.
Makkajo’xori  maydonlarida  ham  1-chi  avlod  qurtlari  ekilgan  ypyg’ni
kemiradi,  hosil  bo’lgan  maysalarni  tuproq  yuza  qavatidan  qirqadi.  Yoz
17 o’rtalarida  ekilgan  makkajo’xorini  ham  tunlam  2-chi  avlod  qurtlari  yuqorida
eslatilgan  tartibda  zararlaydi,  shuningdek  o’simlik  poyasi  ichini  ham  kemiradi,
kuzda esa makkajo’xori  so’tasini ham  zararlaydi. Kuzgi  tunlam respublikaning
hamma  viloyatlarida  keng  tarqalgan.  Ayniqsa,  Farg’ona  vodiysi,  Xorazm,
Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatlari ekinzorlariga ko’proq zarar keltiradi. Bundan
tashqari Surxondaryo viloyati tog’ oldi tumanlarida ham ko’plab uchraydi.
Kuzgi  tunlam  kapalagi  qanotlari  yozilganda  4  s m  gacha  yetadi.  Oldingi
qanotlari  qo’ng’ir,  bo’z  rangli  bo’lib,  ba’zan  birmuncha  qo’ng’ir  yoki  sarg’ish
rangda  tovlanib  turadi.  Oldingi  qanotida  qoramtir  buyraksimon  dog’i  bor.
Keyingi qanotlari oq.
Tuxumi gumbazsimon, oqish, sirti qovurg’achali, rivojlangan sari qoraya
boradi.  Qurtining  uzunligi  5  s m  gacha  yetadi,  tanasi  yaltiroq  ko’kish  rangda
tovlanib turadigan qoramtir bo’z tusda.
G’umbagining  uzunli  14-20  mm,  rangi  och  qo’ng’ir,  qornining  oxirida
ikkita ayri tikanchasi bor. Kuzgi tunlamning katta yoshdagi  qurti asosan  g’alla
ekinlari  dalalarida,  uvat  va  yo’l  yoqalarida,  bedapoyada,  poliz  ekinlari  va
makkajo’xori maydonida, tuproq ostida 5-15 sm chuqurlikda qishlaydi. Martda,
bahor  salqin  kelganida  esa  aprel  boshlarida  tunlam  qurti  tuproqning  yuza
qavatiga ko’tarilib 3-6 sm chuqurlikda "beshikcha" yasab shu yerda g’umbakka
aylanadi.
Kapalaklar  uchib  (aprel-may)  chiqqandan  keyin  bir  necha  kun  o’tgach,
tuxum qo’yishga kirishadi. Ular tuxum qo’yishi uchun o’tlar siyrak, ayniqsa tez
qiziydigan  yengil  tuproqli  dalalarni  tanlaydi.  Kapalaklar  o’z  tuxumlarini
ituzumning  yosh  ko’chatlariga  (70-80%)  qo’yishni  yoqtiradi.  Kapalaklar  ko’pi
bilan 2000 ta, o’rtacha esa 500-600 dona tuxum qo’yadi. Qo’yilgan tuxumlardan
havo haroratiga qarab 3-6 kun ichida qurtlar chiqib, ular kunduzi begona o’tlar
ostidagi  tuproq  yuza  qavatiga  bekinib  oladi,  faqat  kechalari  tuproq  betiga
chiqadi. Zararkunanda 3-4 nasl beradi.
Kuzgi  tunlam  kuzgi  bug’doyning  har  1  m 2 
maydonida  2  dona,
18 makkajo’xorida esa 0,5 dona qurtning uchrashi aniqlangan.
Kuzgi tunlamning 80 ga yaqin turdagi tabiiy kushandalari qayd qilingan.
Ular  zararkunandani  tuxumlik,  qurtlik  va  g’umbaklik  davrida  birmuncha
kamaytirib turadi.
Kuzgi  tunlam  parazitlaridan  trixogramma,  apantelas,  rogas,  mikrogaster,
barilipa,  yirtqichlardan  esa  vizildoq  qo’ng’izlar  va  stafilinidlar  samarali
hisoblanadi.
Kurash  choralari.  O’simlikning  yaxshi  o’sishi  va  rivojlanishini
ta’minlaydigan barcha agrotexnik tadbirlar majmuini amalga oshirish; boshoqli
ekinlarda kuzgi tunlam tuxumlariga qarshi dalaga ikki muddatda: tuxum qo’yish
boshlanishida gektariga 20 mingta va tuxum qo’yish ommaviy boshlanganda 50
mingta  trixogramma  tarqatish;  ehtiyoj  tug’ilganda  uchinchi  marta  qo’shimcha
yana gektariga 30 ming dona hisobidan trixogramma tarqatish zarur.
Makkajo’xorida:  ekin  maysalari  hosil  bo’lgandan  keyin  kuzgi  tunlam
tuxumlariga  qarshi  trixogrammadan  foydalanish  tavsiya  etiladi.  Bunda
trixogramma  har  bir  gektarga  100  mingtadan  tarqatiladi.  Dastlabki  tarqatish
zararkunanda kapalaklari tuxum qo’yishni boshlaganda, keyingilari esa birinchi
tarqatishdan 5-7 kun o’tkazilib, takroriy amalga oshiriladi. Zararkunandaning 1-
2-chi  yosh  qurtlariga  qarshi  dendrobatsillin,  100  mlrd.  spor/g  mikrobiologik
preparatidan gektariga 0,7-1 kg hisobidan ishchi suspenziyasi purkaladi.
Parvonalar. Bu kapalaklar oilasi vaki l lari ham keng tar q algan hasharotlar
bo’lib, O’ zbekistonda jiddiy zararkunandalar sifatida  qayd q ilingan.
Makkaj o’ xori  kapalagi.  Makkajo’xori  kapalagining  qurti  hammaxo’r
bo’lib,  50  turdan  ortiq  madaniy  va  100  turdan  ortiq  yovvoyi  o’simliklarni
zararlaydi.  Makkajo’xoridan  tashqari  zararkunanda  kanop,  g’o’za,  oqjo’xori,
shakarqamish,  tariq,  arpa,  sholi  va  boshqa  ekinlarni  ham  jiddiy  shikastlaydi.
Zararkunanda makkajo’xori so’ta poyachasini, keyinchalik so’tasini zararlaydi.
Makkajo’xorining qurtlar bilan zararlangan poyalari va so’tasi sinib ketadi. Bu
zararkunanda respublikamizning barcha hududlarida keng tarqalgan.
19 Kapalagi qanotlarini yozganda 27-28 mm, oldingi qanotlari keyingisidan
uzunroq,  erkagining  qanoti  qo’ng’ir  kul  tusda,  urg’ochisiniki  esa  sarg’ish
rangda.  Keyingi  qanotlari  och-sar g’ ish  kulrang,  erkagida  bu  q anotlar
qoramtirroq (4 - ra s m).
Tuxumi  yassilangan,  bir-birining  ustiga  cherepitsa  singari  mingashtirib
qo’ yiladi. Qurtining uzunligi 25 mm gacha, oq yoki xira sarg’ish tusda, yelkasi
bo’ylab uzunasiga qoramtir yo’l o’tgan. Har bir bo’g’imida xitinlashgan to’rtta
kichik  qora  dog’chasi  bor,  keyingi  bo’g’imlarda  dog’chalar  2  tadan  bo’ladi.
G’umbagi qo’ng’ir, uzunligi 20 mm, qornining uchida to’rtta ilmoqchasi bor.
Zararkunandaning  qurti  oziqlanayotgan  o’simlikning  poyasi  ichi da
(qo’ytikan,  shuvoq,  qiyoq,  nasha,  makkajo’xori ,  oqjo’xori,  tariq  ang’izlarida)
qishlaydi.  Qurtlar  erta  ko’klamda  g’umbakka  aylanadi  va  2-3  haftadan  so’ng
kapalaklar  uchib  chiqadi.  Kapalaklar  o’rtacha  250-300  dan,  ko’pi  bilan  1250
donagacha tuxum qo’yadi. Respublikamiz sharoitida makkajo’xori kapalagi 2-3
avlod beradi.
Kurash  choralari.  Zararkunandaning  qurtlari  oziqlanadigan  begona
o’tlarni  muntazam  ravishda  yo’qotib  turish;  yozda  (ertagi)  va  kuzda  (kechki)
makkajo’xori silos va don uchun yig’ib olinishida poya tagidan o’rilishi (kuzda
makkajo’xori  kapalagining  ko’pchilik  qurtlari  poya  ostiga  tushadi)  kerak;
ekinlar  (makkajo’xori,  kanop  va  b.q.)  yig’ishtirib  olingandan  so’ng  qurtlar
qishlashi  mumkin  bo’lgan  barcha  o’simlik  qoldiqlarini  yo’qotish;  ekinlardan
bo’shagan yerlarni chuqur shudgorlash zarur.
Biologik  kurash  vositalaridan,  zararkunanda  kapalaklar  uchib  chiqib
tuxum  qo’ya boshlashi bilanoq gektariga 100-300 mingtadan trixogramma 5-7
kun oralatib, bir necha marta takroriy tarqatiladi.
Qurtlariga  qarshi  brakon  yaydoqchisi  uch  marta  quyidagi  nisbatda:
birinchi tarqatishda 1:20 (parazit : zararkunanda), ikkinchi 1:10 va uchinchi 1:5
nisbatda 7-8 kun oralatib tarqatiladi. Kimyoviy kurash vositalaridan karate, 5%
em. k. (0,2 l/ga) va bosh q alar ishlatiladi (ilovadagi jadval ) .
20 4 - ra s m. Makkajo’xori kapalagi .
a. ur g’ ochi kapala k;
b . erkak kapala k;
v . qurti ;
g . zararlangan makkajo’xori .
21 1.4. Boshoqli don ekinlarining ixtisoslashgan zararkunandalari
Bu g’ doy  tripsi  –  Haplothrips  tritici .  Bu  zararkunanda  bu g’ doyga,
ayniqsa  q ur g’ o q chilik  yillari  katta  zarar  yetkazadi.  Bunda  hosil  50%  gacha
kamayib  ketishi  mumkin.  Bug’doy  tripsi  keng  tarqalgan,  bo’yi  1,47-2,2  mm
keladi,  qanotlarida  tomirlari  yo’q,  qanoti  chetlarida  uzun  kiprikchalar  bor.
Voyaga  yetgan  tripsning  rangi  qora  yoki  to’q  qo’ng’ir,  lichinkalari  och   qizil
tusda bo’ladi (5-rasm).
Bug’doy tripsi yosh lichinkalik davrida ang’izda, tuproqda qishlaydi. Erta
bahorda, harorat +8 0
С ga yetganda lichinkalar uyg’onib ang’iz ustiga chiqib, shu
yerda voyaga yetadi.
May  oyida  tuxumlarini  boshoq  bandiga  va  don  qobig’iga  bittadan  yoki
to’p-to’p qilib qo’yadi. Tuxumlardan chiqqan lichinkalar boshoq qobig’i ichiga
kirib,  qobiq  va  gul  shirasini  so’radi.  Zararkunanda  bug’doydan  tashqari  arpa,
so’li,  makkajo’xori  va  boshqa  g’allasimon  o’simliklarni  ham  zararlaydi. Yiliga
bir marta avlod beradi.
G’alla  ekinlarida  o’simlikxo’r  tripslar  bilan  50  turdan  ortiq  yirtqichlar
oziqlanadi. Ulardan aelotrips, melatrips, ripindotrips avlodlariga mansub tripslar
zararkunandaning tuxum va lichinkalarini so’rib kamaytiradi.
Kurash  choralari.  H osil  yig’ishtirib  olingandan  keyin  ang’izni  sug’orish
va  yerni  ag’darib  haydash,  almashlab  ekishni  joriy  qilish,  bahorgi  ekinlarni
ertaroq  muddatlarda  ekish  zarur.  Ekinlarga  bug’doy  tripsi  ommaviy  tushganda
karate,5%  em.k.  (0,2  l/ga),  detsis,  2,5%  em.k.  (0,25  l/ga)  va  boshqa  ruxsat
etilgan  preparatlar  hosil  yig’ishtirilishidan  30  kun  oldin  purkalishi  mumkin
(ilovadagi jadval ) .
22 5 - ra s m. Bug’doy tripsi       
           
23 a. voyaga yetgani;
b. lichinkasi;
v. trip s zararlagan bug’doy boshog’i.
24 Oq  jo’xori  tripsi  –  Anaphothrips  flavicinctus .  Bu  zararkunanda
makkajo’xorini,  ayniqca  oq  jo’xorini  zararlaydi,  o’simliklar  bargi  qinining
shirasini  so’rib  yashaydi.  Bunda,  ayrim  barglar  qinidan  bu  hasharotning
yuzlarcha, hatto minglarcha nusxasi topilgan. Trip s tushgan o’simlikning o’sishi
shubhasiz susayadi, barglari burishib qoladi.
Bu zararkunanda O’zbekistonning Buxoro, Andijon, Farg’ona va Toshkent
viloyatlarida  qayd  qilingan.  Oq  jo’xori  tripsining  bo’yi  0,99-1,2  mm,  tanasi
cho’ziq, tusi o’ng’ir, qornining uchinchi, to’rtinchi va beshinchi bo’g’imlari va
oyoqlari  och-sariq,  qanoti  oqish-kulrang,  oldingi  qanotining  uzunasiga  ketgan
tomirida  5-6  ta tuk,  keyingi  tomirida 7-10 ta  tuk bo’ladi. Oq  jo’xori  tripsining
qanday  hayot  kechirishi  shu  vaqtgacha  yaxshi  o’rganilmagan.  Faqat  shu  narsa
ma’lumki, trips tuxumini barg to’qimasining ichiga qo’yadi. Trips oq jo’xori va
makkajo’xoridan  tashqari  qumay  bargiga  ham  tushadi.  Bu  zararkunanda  may-
iyun oylarida ko’plab paydo bo’ladi.
Oq jo’xori tripsini aelotrips, yirtqich trips va orius qandalalari qirib turadi.
Kurash  choralari.  Zararkunandaning  makoni  bo’lgan  g’umayning
o’sishiga  yo’l  qo’ymaslik  va  umuman  bug’doy  tripsiga  qarshi  tavsiya  etilgan
kurash choralarini bu zararkunandaga ham qo’llash yaxshi samara beradi.
G’allagullilar  shiralari.  G’alla  ekinlariga  shiralarning  bir  necha  turi
ancha  katta  zarar  yetkazadi,  jumladan,  katta  g’alla  shirasi  –  bug’doy,  arpa,
makkajo’xori,  oq  j o’ xori  va  tariqqa;  g’alla  shirasi  –  arpa,  qisman  bug’doyga;
makkajo’xori shirasi – arpa, bug’doy, makkajo’xori, oq j o’ xorini shikastlaydi.
Shiralar  ekinlar  shirasini  so’rishi  natijasida  o’simlik  zaiflashadi,  yaxshi
o’smaydi,  don  tugishdan  orqada  qoladi.  O’simlikning  doni  ko’pincha  puch
bo’lib  qoladi,  barglari  so’lib  sarg’ayadi.  G’allagullilar  shiralari  juda  keng
tarqalgan  zararkunandalar  bo’lib,  ular  respublikamizning  barcha  hududlarida
uchraydi.  Shiralarning  tanasi  1,5-  2,8  mm  bo’lib,  tusi  yashildan  to’q
qo’ng’irgacha  bo’ladi.  Qanotsiz  va  qanotli  formalarda  uchrab,  tirik  lichinka
tug’ib ko’payadi (6-rasm).
25 70 turdan ortiq ixtisoslashgan (afidofaglar) va 80 turdan ortiq hammaxo’r
tabiiy  kushandalar  g’allagullilar  shiralari  ko’payishining  oldini  oladi.  Ulardan
eng  samaralilari:  xonqizi  qo’ng’izlari,  sirfid  pashshalari,  oltin  ko’zlar,
o’rgimchaklar va h.k. G’allagullilar shiralari mavsumda 10 martadan ortiq avlod
berib ko’payadi.
Kurash  choralari.  Bahori  g’allalarni  mumkin  qadar  ertaroq  muddatlarda
ekish; ang’izni erta haydash. Ekinlar chetlarini ruxsat  berilgan preparatlar bilan
ishlab chiqish.
Zararli xasva – Eurygaster integriceps .  Xasva bug’doy va arpa poyalari,
boshog’ining  shirasini  so’rishi  natijasida  ekinlarning  ayrim  poyalari  nobud
bo’ladi  yoki  poya  shikastlanishi  tufayli  hosil  ancha  kamayib  ketadi.  Xasva
poyani  kechroq zararlasa, uning ichidagi don puch va  oqsili  kam  bo’lib qoladi
va natijada bunday dondan tayyorlangan non sifatsiz, hamiri yopishqoq bo’ladi
va  h.k.  Bug’doy  va  arpadan  tashqari  xasva  sholini  ham  zararlaydi.  Xasva
zararlagan  maydonlardan  olingan  urug’lik  donning  unib  chiqishi  50%  gacha
kamayadi.  Zararli  xasva  respublikamizning  barcha  hududlarida  tarqalgan
bo’lsada, tog’ oldi zonalarida ko’p miqdorda uchraydi.
Zararli  xasvaning  bo’yi  10-12  mm,  tanasining  rangi  sariq  yoki  sariq-
kulrang, sirti marmarsimon naqshli, qalqonining tubida ikkita oqish dog’cha bor
(7-rasm).  Zararli  xasva  voyaga  yetgan  xolda,  asosan  tog’larda  toshlar  yoki
o’simliklar ostida qishlaydi. Mart-aprel oylarida qishlov joylaridan chiqib, ekin
dalalariga yopiriladi.
26 6 - ra s m. G’alla shirasi .
a . q anotligi ; d . nimfasi ;
b . q anotsizi ; ye . bargdagi shiralar ;
v . bargdagi tuxumlari ; j . shira koloniyalari bilan
q opla n gan, zararlangan o’ simli k.g . lichinkasi ;
 
27 7 - ra s m. Zararli xasva .
a . voyaga yetgani ;
b . zararli xasva bug’doy bargiga qo’ygan tuxum ;
v . zarari.
28 O’simlikning xasva jarohatlagan joyida oqish dog’ hosil bo’ladi. Tez orada
xasva  g’alla  o’simliklari  barglarining  har  ikki  tomoniga  tuxum  qo’yishga
kirishadi.  Bitta  urg’ochi  xasva  100-180  va  hatto  300  ta  gacha  tuxum  qo’yadi.
Xasva  voyaga  yetgan  va  lichinkalik  davrida  o’simlikning  barg,  poya  va
boshoqlarini so’rib zararlaydi. O’simlikning shikastlangan boshog’i qurib, oqish
tusga  kiradi;  qiltig’i  noto’g’ri  o’sadi  va  pastga  osilib  qoladi.  Zararlangan  don
burishib, t o’ liq yetilmaydi. Zararli xasva yiliga bir marta avlod beradi.
G’alla ekinlariga zararli xasvadan tashqari nayza boshli va  tog’ xasvalari
ham bir muncha jiddiy zarar yetkazadi.
Voyaga  yetgan  xasvada  faziya  pashshalari  20-25  %  gacha,  tuxumida
telenomus  tuxumx o’ rlari  tekinx o’ rlik  qilib  zararkunanda  tuxumini  80  %  gacha
kamaytiradi.  Xasvani  ko’pgina  parrandalar  (ayniqsa  kaklik),  vizildoq,  stafilin
qo’ng’izlari,  yirtqich  qandalalar  va  o’rgimchaklar  ko’plab  qirib  turadi.  Bundan
tashqari xasva qishlash joylarida myuskardin zamburug’idan ayrim yillari 50%
gacha qirilib ketadi.
Kurash  choralari.  Bahori  don  ekinlarini  erta  muddatda  ekish,  hosilni
vaqtida va qisqa muddatda yig’ib olish, ekinlarda zararli xasva miqdori iqtisodiy
zararlash mezonidan ortiq bo’lsa ruxsat berilgan preparatlar bilan ishlash yaxshi
samara beradi (ilovadagi jadval ) .
Saratonlar.  O’ zbekistonda  g’alla  ekinlarini  30  turdan  ortiq  saratonlar
zararlab,  bulardan  ayniqsa,  ola  saraton,  olti  nuqtali,  qoramtir  saratonlar
o’zlarining ko’plab uchrashi va zarari bilan boshqa turlardan ajralib turadi.
Ola  saraton  (tsikada)  –  Psammotettix  striatus.  Ola  saraton  kuzgi
ekinlarni  sanchib-so’rib  zararlashi  tufayli  ekinlarning  tuplanishi  susayadi,
o’simliklar  so’liydi  va  hattoki  nobud  bo’ladi.  Zararlangan  kuzgi  o’simliklar
zamburug’  kasalliklariga  tez  chalinuvchan  va  sovuqqa  chidamsizroq  bo’ladi.
Bahori ekinlar boshoqlash va sutli pishiqlik davrida zararlansa don to’lishishini
susaytiradi,  uning  sifatini  yomonlashtiradi  va  20-45%  hosil  yo’qotilishiga  olib
keladi.  Ola  saraton  bu g’ doyga  mozaika  kasalligini  yuqtiradi.  Saraton  tanasi
29 uzunligi 3,5-5 mm, xira sar g’ ish rangli. Tuxumlik davrida kuzgi ekinlar bargida
qishlaydi.  Lichinkalar  aprelda  tuxumdan  chiqib,  may  oyida  rivojlanishini
tugallaydi.  Voyaga  yetgan  saraton  bahori  ekinlar  boshoqlash  davrida  tuxum
qo’yadi. Yiliga 3 martagacha avlod beradi (8-ra s m).
Kurash  choralari.  Yer  chu q ur  h aydaladi.  Kimyoviy  kurashda  zararli
xasvaga qarshi tavsiya etilgan preparatlarning biri bilan ishlash tavsiya etiladi.
Vizildoq qo’ng’iz lar.  G’alla ekinlarining jiddiy zararkunandalari sifatida
vizildoq qo’ng’izlardan g’alla vizildoq  qo’ng’izi  ( Zabrus tenebrioides) va janub
g’alla  qo’ng’izi  (Zabrus  morio)  qayd  qilingan.  Bu  turlar  ayniqsa  lalmi  g’alla
ekinlariga  katta  talafot  yetkazishi  mumkin.  Zararkunanda  lichinkalari  tuproqda
uya yasab yashaydi va kechqurunlari tuproq betiga chiqib kuzgi g’alla ekinlari
barglari  bilan,  hamda  barg  bo’laklarini  uyasiga  tashib,  oziqlanadi.  Zararlangan
o’simliklar quriydi. Qo’ng’izlari boshoqda donning bir qismi bilan oziqlanib, bir
qismini  turtib  tushiradi,  natijada  don  to’kilishi  ko’payadi.  Qattiq  zararlangan
g’alla ekinlari maydonlarida yalang’och joylar hosil bo’ladi.
G’alla vizildoq qo’ng’izining tanasi cho’zinchoq, uzunligi 12-16 mm, usti
qora  yoki  qoramtir  qo’ng’ir  rangli  ma’dansimon  yaltiroq;  tuxumining  uzunligi
2,0-2,3 mm, sutsimon oq rangli, oxirgi yoshdagi lichinkasining uzunligi 25 mm
gacha,  kulrang  oq  rangli,  g’umbagi  sarg’ish  rangli  (9-rasm).  Janub  vizildoq
g’alla qo’ng’izining rangi qora-qo’ng’ir, uzunligi 12-15 mm.
Bu  ikkala  vizildoq  g’alla  qo’ng’izlarining  hayot  kechirishi  bir-biriga
o’xshash bo’lib, g’alla o’rib olingandan keyin qo’ng’izlar don to’kilgan joylarga
va g’alla o’rilmay qolgan maydonchalarga to’planadi.
Bu  yerda  qo’ng’izlar  kuzga  yaqin  tuproqning  5-15  sm  chuqurligiga,  bir-
biridan 2-5 sm masofada 10-25, ba’zan 50 tadan tuxum qo’yadi.
30   A B
8-rasm.
A. Ola saraton;
B. Ola saraton yuqtirgan virus bilan kasallangan o’simlik.
9-rasm. Vizildoq qo’ng’iz.
31 Tuxumlardan  10-15  kunda  lichinkalar  chi q ib  kuzgi  bu g ’ doy  maysalari
bilan oziqlanadi. Dastlabki sovuqlar boshlanishi bilan lichinkalar tuproqning 30-
40  sm  pastiga  tushib  qishlaydi.  Qishlashga  3  yoshdagi  lichinkalar  qoladi.
Bahorda  qishlovdan  chiqqan  lichin kalar  kuzda  ekilgan  g’alla  bilan  oziqlanadi.
Lichinka  tuproqning  10-18  sm  chuqurligida  aprel  may  oylarida  g’umbakka
aylanadi. Zararkunandaning lichinkalik fazasi 7-8 oy, g’umbaklik davri esa 10-
14 kun davom etadi.
Kurash  choralari.  Kuzgi  g’allani  yaxshi  tayyorlangan  dalalarga  ekish;
donni  tez  yig’ib  yanchish;  ekindan  bo’shagan  dalalardagi  o’simlik  ang’izini
yumshatish  va  tezda  chuqur  shudgorlash. Almashlab  ekishni  amalga  oshirish;
kuzgi  urug’lik  donni  dorilab  ekish;  zararkunanda  lichinka  va  qo’ng’izlariga
qarshi kuzgi va bahori g’alla ekinlariga insektitsidlar purkash tavsiya etiladi.
Pyavitsa  (shilimshiq  qurt)  –  Lema  melanopus.  Qo’ng’izlari  g’allagulli
o’simliklar  bargini  kemirib,  uzunchoq  teshikchalar  hosil  qilsa,  lichinkalari
bahori ekinlarni (arpa va suli) kuchli, bug’doyni kuchsizroq zararlaydi.
Qurg’oqchilik  yillari  pyavitsa  hosilga  kuchli  salbiy  ta’sir  ko’rsatadi,
hosilning yarmi yo’qotilishi mumkin.
Pyavitsa  keng  tarqalgan  zararkunanda,  qo’ng’izining  uzunligi  4-6  mm,
tanasi  cho’zinchoq,  rangi  yashilsimon,  qanot  usti  yashil-ko’kish  bo’lib,
nuqtachalar  qatori  yaqqol  ko’rinib  turadi  (10-rasm).  Tuxumi  uzunchoq-oval,
sariq rangli.
Lichinkasining  bo’yi  5  mm,  rangi  och  sariq  yoki  oqish,  boshi  qora,  sirt
tomonidan  o’zining  axlatidan  iborat,  qo’ngir  tusli  shilimshiq  modda  bilan
qoplangan  bo’ladi.  G’ umbagining  uzunligi  4-5  mm,  tuproq  ichida
k o’ zachasimon pillada joylashgan.
32 10-rasm.  Pyavitsa (shilimshik qurt) .
a . qo’ n g’ izi ; g . pilladagi g’ umbagi ;
b . bargdagi tuxumi ; d . lichinka va qo’ng’izi 
zararlayotgan g’alla tupi.v . lichinkasi ;
33 Zararkunanda qo’ng’izlari mart oxiri, aprel boshlarida ekinlarga tarqaladi
va ikki haftadan keyin, urg’ochi qo’ng’izlar arpa, ba’zan bug’doy (dag’al bargli
navlariga) barglariga tuxum qo’yishga kirishadi. Tuxum bittadan yoki 3-7 tadan
qator qilib qo’yiladi. Bitta qo’ng’iz 200 tagacha tuxum qo’yadi.
Tuxumdan  chiqqan  (3-10  kun)  lichinkalar  g’alla  barglarining  etini  yeb
hosilga  zarar  yetkazadi.  Oziqlanishni  tugatgan  lichinkalar  tuproqqa  tushib
g’umbakka  aylanadi  va  14-25  kun  orasida  g’umbaklardan  qo’ng’izlar  chiqib,
ular yer yoriqlari, kesaklar orasi va tuproqning yuza qavatida qishlaydi. Pyavitsa
yiliga bir marta avlod beradi.
Pyavitsaning  tuxumi,  lichinkalari  va  g’umbaklarini  xonqizi  qo’ng’izlari,
oltinko’zlar,  yirtqich  qandalalar,  anastid  kanalari  va  boshqa  turdagi  tabiiy
kushandalar  muntazam ravishda qirib, kamaytirib turadi.
Kurash  choralari.  Hosil  yig’ishtirilgach,  darxol  ang’iz  yumshatilib,  yer
chuqur haydaladi. Arpa va suli ekinlarini oldingi yili pyavitsa bilan zararlangan
maydonlardan  uzoqroq  masofalarda  ekish  ma’qul.  Kimyoviy  preparatlardan
zolon, 30% n.kuk. (1,6-2,3 kg/ga), zolon 35 % em.k. (1,5-2,0 l/ ga), va boshqa
preparatlarning biri bilan ishlov berish tavsiya etiladi (ilovadagi jadval ) .
G’alla poya  burgasi.  Bu  zararkunanda lar ning  ikki  turi  uchraydi.  Ular
arpa,  bug’doy  va  ayniqsa  bahori  ekinlarni  jiddiy  shikastlab,  hosilni  50-70  %
gacha kamaytirishi mumkin. Bu zararkunandalar keng tarqalgan. Ular bir-biriga
juda o’xshash.
Chaetocnema  hortensis  –  bo’yi  1,6-2,8  mm  gacha  bo’ladi.  Rangi
qoramtir-bronza tusda, tuxumi biroz cho’zinchoq. Lichinkaning bo’yi 5 mm ga
yetadi,  rangi  oq,  yelkasi  va  qorin  oxirgi  bo’g’imi  yirik,  qolgan  barcha  tana
bo’g’imlari esa mayda xitin qalqonchalar bilan qoplangan (11-rasm).
Zararkunanda qo’ng’izlik davrida xazon va begona o’simliklar qoldiqlari
orasida qishlab, mart oyining boshlarida qishlovdan chiqadi.
34 11-rasm. Katta g’alla burgasi.
a. qo’ng’izi; v. lichinka;
b. tuxumlari; d. zararlangan barglar va poya.
35 Qo’ng’izlar  aprel  oyining  ikkinchi  o’ n  kunligidan  boshlab  tuxum
qo’yishga kirishadi. Qo’yilgan tuxumlardan 5-7 kundan so’ng lichinkalar chiqib,
poya ichiga kemirib kiradi va uning ostki  tomonining etini yeb oziqlanadi. Bitta
lichinka  bir  necha  poyani  shikastlaydi.  Oziqlanib  bo’lgan  lichinkalar  tuproqka
tushib, g’umbakka aylanadi va g’umbakdan chiqqan lichinkalar kelasi yilgacha
qishlab qoladi.
Kurash  choralari.  G’allani  ertaroq  muddatlarda  ekish  (bunda  burgalar
ekinning  unchalik  ahamiyati  bo’lmagan  yon  poyalarini  zararlaydi).  Kimyoviy
preparatlardan  karate,  5  %  em.k.  (0,2  l/ga),  tsipi  25  %  em.k.  (0,2  l/ga)  larni
qo’llash yaxshi samara beradi (1-jadval).
Ko’sak  qurti  –  Helicoverpa  armigera .  Ko’sak  qurti  yosh  qurtchalari
makkajo’xori  so’tasining  iplarini  qirqib  shikastlasa,  o’rta  va  katta  yoshdagilari
so’tadagi donni zararlaydi. Odatda bitta qurt 2-3 % donni yeb bitiradi. SHu bilan
birga  ko’p  xolatlarda  zararlangan  so’talar  fuzarioz  va  mog’orlanish
kasalliklariga  yo’liqishi  mumkin.  Bu  zararkunanda  oq  jo’xorini  ham  kattiq
shikastlaydi.  Ko’sak  qurti  keng  tarqalgan,  ayniqsa  Surxondaryo,  Qashqadaryo,
Toshkent,  Farg’ona  vodiysi  viloyatlarida  ko’proq  zarar  keltiradi.  Kapalagi
qanotlari  yozilganda  3-4  sm.  Oldingi  qanotlari  sarg’ish  kul  rang  tusda  va
qanotlarining o’rtasida ikkita dog’  bor, bu dog’lardan biri to’q kul rangli buyrak
ko’rinishida,  ikkinchisi  kichikroq,  kul-rang,  dumaloq.  Keyingi  q anotlarining
rangi oldingilariga nisbatan ochro q .
Tuxumi  gumbazsimon,  qobirg’ali,  yangi  qo’yilgan  tuxumlarning  rangi
oqimtir  capg’ish.  Qurtining  uzunligi  4  sm  gacha  keladi,  och  yashil  ko’kish
sarg’ish rangdan tortib qo’ng’ir ranggacha bo’ladi.
G’umbagi to’q qo’ng’ir rangli, 1,5-2 sm; qornining oxirgi bo’g’imida bir-
biriga yaqinlashgan 2 ta uzun tikanchasi bor. Zararkunanda g’umbaklik davrida
dalalarda  tuproqning  10-15  sm  chuqurligida  qishlaydi.  Dastlabki  kapalaklar
aprel oxiri may oyining boshlarida uchib chiqadi.
Yiliga 3-4, janubda 5 martagacha avlod beradi. Birinchi avlod kapalaklari
36 1000  donagacha,  keyingi  avlod  kapalaklari  400-600  tagacha  tuxum  qo’yadi.
Ko’sak qurti makkajo’xorida ham ko’plab yig’ilib, katta zarar yetkazadi.
Kurash  choralari.  Ekinlardan  bo’shagan  yerlarni  chimqirqarli  plug  bilan
chuqur shudgorlash; dalalarga, ayniqsa qattiq sovuqlar tushishidan oldin yaxob
suvi  berish;  feromon  tutqichlardan  olingan  ma’lumotlarga  asoslanib,
zararkunanda  tuxumiga  qarshi  trixogrammani  qo’llash:  dastlab  ko’sak  qurti
tuxum qo’ya boshlashida har bir gektar makkajo’xori maydoniga 80 ming dona
trixogramma  tarqatish,  keyingilarini  esa  oradan  3-4  kun  o’tkazib  takrorlash.
Umuman,  h ar  bir  avlodiga  qarshi  300-350  ming  dona  h isobida  trixogramma
chi q ariladi.
Trixogramma  tarqatilganidan  6-7  kun  o’ tgach,  har  100  tup
makkajo’xorida  k o’ sak  qurtining  kichik  yoshdagi  qurtlari  qayd  qilinsa
dendrobatsillin  (100  mlrd.spor/g)  mikrobiologik  preparatini  (1  kg/ga)  qo’ llash.
Zararkunandaning  tirik  qolgan  o’ rta  va  katta  yoshlardagi  qurtlariga  qarshi
brakon  yaydo q chini  qo’ llash;  bunda  h ar  7-8  kun  oralatib  brakon  q u yidagi
mi q dorda:  birinchi  galda  1:20  (tekinxur  :  zararkunanda),  ikkinchisi  1:10  va
uchinchisi 1:5 nisbatda tarqatiladi.
E h tiyoj tu g’ ilganda kimyoviy preparatlardan detsis 2,5% em. k.  (0,7 l/ga)
fenkil 20 % em.k . (0,4 l/ga), tsipi 25 % em. k. (0,3 l/ga), tsiraks 25 % em. k. (0,3
l/ga) va h. k. foydalanish mumkin (ilovadagi jadval ) .
Gessen pashshasi  –  Mayetiola destructor .  G’allagulli o’simliklar qancha
yosh  bo’lsa,  hamda  sust  va  zaif  o’ssa,  bunday  ko’chatlarga  pashshaning  zarari
shunchalik kuchli bo’ladi. Yosh o’simliklarga tuplanish davrigacha va tuplanish
davrida  gessen  pashshasi  tushsa,  o’simlik  quriydi.  Pashsha  bug’doyga  kechroq
tushsa  (boshoqlash  davrida),  bug’doy  hosili  kamayib  ketadi.  Gessen  pashshasi
keng  tarqalgan  zararkunanda.  Voyaga  yetgani  2,5-3,5  mm  kattalikda,  rangi
qo’ng’ir,  urg’ochisining  qornida  qizil  yoki  qo’ng’ir-sariq  dog’lar  bor;  ko’kragi
qora, biqinlarida pushti chiziqlar bor.
Tuxumi  0,5  mm  uzunlikda,  tayo q chasimon  ch o’ ziq  qizg’ish  tusli.
37 Lichinkasi  oxirgi  yoshida  4  mm  atrofida,  tanasi  urchu q simon,  sal
yapaloqlashgan, rangi sutsimon oq, ba’zan pushtiroq tovlanib turadi (1 2- ra s m).
Soxta pillasi shakli va tu si  ji h atidan zi g’ ir doniga  o’ xshaydi, uning ichida
dastlab  o q ,  so’ngra  pushti  tusga  kirgan  g’ umbak  joylashadi.  Gessen  pashshasi
asosan  kuzgi  bug’doy,  q isman  bug’doyiq  o’ tida  soxta  pilla  davrida  qishlaydi.
Voyaga  yetgan  pashsha  aprelda  uchib  chiqadi  va  tuxumini  asosan  bug’doyga,
ba’zan  arpaga  va  javdarga  qo’yadi;  yovvoyi  o’tlardan  esa  bug’doyiqdagina
yashay  oladi.  Urg’ochi  pashsha  bir  necha  o’n  donadan  500  ta  gacha  tuxum
qo’yadi. Mavsumda 2 va undan ortiq avlod berib rivojlanadi.
Gessen  pashshasining  tabiiy  kushandalaridan  (tuxumi  va  yosh
lichinkalarida) eng samaralisi ixtisoslashgan tekinxo’r platigasterdir. Ko’pincha
u  kuzgi  bug’doyda  to’planib,  zararkunandani  40%  gacha  yo’q  qiladi.
Shuningdek trixatsis tekinxo’ri ham zararkunandani 15-20 % kamaytiradi.
Kurash  choralari.  Gessen  pashshasi  miqdorini  keskin  kamaytirishda
agrotexnika  tadbirlarining  ahamiyati  kattadir.  Donni  tez  yanchib,  somonni
yig’ishtirib  olish  zararkunanda  ko’pchilik  soxta  g’umbaklarini  qirilib  ketishiga
olib keladi. Hosil yig’ishtirilgandan keyin ang’izni yumshatish va yerni chuqur
haydash dalada qolgan zararkunanda lichinkalarini yo’qotadi. Almashlab ekish,
ekinlarni  qulay  muddatlarda  ekish,  o’z  vaqtida  oziqlantirish  pashshadan
keladigan  zararni  ancha  kamaytiradi.  Kimyoviy  preparatlar:  zolon  35%  em.k.
(1,5-2,0 l/ga), sumialfa 5% em.k. (0,3 l/ga) va boshqalar pashsha uchish davrida
qo’llansa yuqori samaradorlikka erishiladi (ilovadagi jadval ) .
Shved  pashshasi  –  Oscinella  frit .  Bu  pashsha,  ayniqsa  kech  ekilgan
bug’doy  va  arpa  ekinlarini  kuchli  shikastlaydi.  Pashsha  tushgan  g’alla
ekinlarining  maysasi  sarg’ayadi,  barglarning  uchi  va  boshoqning  embrional
boshlang’ichlari qurib qoladi.  Sutli pishi ql ik davrida lichinkalar donni kemirib,
unda  egatchalar  hosil  qiladi,  natijada  hosil  kamayib  ketadi.  Shved  pashshasi
keng tarqalgan zararkunanda.
38 1 2- ra s m. Gessen pashshasi .
a . ur g’o chisi ; d . soxta pillasi ;
b . erkagi ;
v . bug’doy bargidagi tuxumi ; ye . zararlangan o’simlikda 
soxta pilla ;
g . l ichinkasi ; j . zararlangan kuzgi bug’doy.
39 Voyaga  yetgan  pashshaning  bo’yi  1,5  mm,  ko’rinishi  bukriga  o’xshaydi,
rangi qora, yaltiroq, qornining ost tomoni och sariq (1 3 -rasm). Tuxumi oq, 0,5
mm,  cho’ziq.  Lichinkasi  4,5  -5  mm  uzunlikda,  rangi  sarg’ish  yoki  yaltiroq  oq
tusda, keyingi uchi to’mtoq bo’lib, ikkita ortig’i, bosh qismida esa arra tishchali
o’roqsimon  ikkita  ilmog’i  bor.  Soxta  pillasining  uzunligi  1,75-3  mm,  tusi  to’q
jigar rangdan och sariq ranggacha bo’ladi.
Shved  pashshasi  katta  yoshdagi  lichinkalik  davrida  kuzgi  ekinlarda,
yovvoyi g’allasimon begona o’ tlarda, xas-ch o’ plar orasida qishlaydi. Ko’klamda
g’umbakka aylanadi. May oyi oxiri va aprel boshlarida voyaga yetgan pashsha
uchib chiqadi. Urg’ochi pashsha tuxumini yosh o’simlik bargiga, tuplanayotgan
o’simlikning  barg  pardasiga,  barg  qini  tilchasiga  qo’yadi.  Tuxum  rivojlanishi
haroratga qarab 2-12 kun davom etadi.
Tuxumdan  chiqqan  lichinka  barg  qini  ichiga  kirib,  poyaning  yumshoq
(k o’ pincha ichki) qismi bilan ovqatlanadi. O’simliklar sutli pishiqlik davrida esa
pashsha  tuxumini  boshoq  va  don  pardasiga  qo’yadi,  tuxumdan  chiqqan
lichinkalar don bilan (don qotguncha) ovqatlanadi.
Respublikamiz sharoitida Shved pashshasi 3 va undan ortiq avlod beradi.
Shved  pashshasida  19  turdagi  tekinxo’rlik  qiluvchi  tabiiy  kushandalar  qayd
qilingan  bo’lib,  xususan  ulardan  roptromerus  va  trixomalyus  katta  ahamiyatga
egadir.
Kurash  choralari.  Bahori  g’alla  ekinlarini  ertaroq,  kuzgi  g’allalarni
aksincha  kechiktiribroq  ekish  ekinlar  zararlanishini  birmuncha  kamaytiradi.
G’alla  ekinlari  yig’ishtirib  olingandan  keyin,  ang’iz  yumshatilib,  yer  chuqur
haydaladi.  Chidamli  g’alla  navlarini  tanlab  ekish,  ko’chatlarni  oziqlantirish
muhim ahamiyatga ega.
40 1 3- ra s m. Shved pashshasi .
a . voyaga yetgan 
pashsha ; g . soxta pillasi ;
b . bargidagi tuxumi ; d . zararlangan kuchat ;
v . lichinkasi ; ye . zararlangan boshoq .
41 Zararkunandaga  qarshi  o’simlik  tuplanishi  davrida  q u yidagi  kimyoviy
preparatlarning biri bilan ishlanadi: nugor 40 % em. k.  (1,5 l/ga); sumi-alfa 5%
em. k. (0,3 l/ga); trebon 30 % k. e. ( 0,3 l/ga) va h. k. (ilovadagi jadval ).
Tar iq  pashshasi  –  Stenodiplosis  panici .  Tariq pashshasi ko’payib ketgan
ayrim dalalarda ekin hosili batamom nobud bo’ladi, bunday xollarda tariq faqat
poxoli uchun o’riladi, xolos.
Voyaga  yetgan  tariq  pashshasining  bo’yi  2  mm,  rangi  qizil,  ko’kragi
hamda  qorin  qismidagi  ko’ndalang  halqa  shaklli  yo’li  qo’ng’irsimon .  Oyoqlari
uzun, urg’ochisining qorni uchida ichiga tortiladigan uzun tuxum qo’ygichi bor.
Lichinkasi  cho’ziq-oval,  qornining  uchi  naysimon,  rangi  qizil,  bo’yi  2  mm  ga
yetadi. Gumbagining bo’yi ham 2 mm, rangi qizil.
Tariq pashshasi lichinkalik davrida pilla ichida, asosan tariq to’ponlarida,
daladagi  tariq  qoldiqlarida,  kurmakda,  hatto  tariq  doni,  somoni  va  poxolida
qishlaydi.
Lichinka  erta  ko’klamda  g’umbakka  aylanadi,  so’ngra  tez  orada
g’umbakdan  voyaga  yetgan  pashshalari  uchib  chiqadi.  Pashsha  tariq
gullaguncha, uning ro’vagidagi qobiqchalar ostiga bir nechtadan, umuman bitta
pashsha  100-140  tagacha  tuxum  qo’yadi.  Tuxumdan  chiqqan  lichinkalar
tariqning gul osti pardasini yeb yashaydi. Bitta gulda bir qancha lichinka bo’lishi
mumkin. Tariq pashshasi 5 martagacha avlod beradi.
Kurash  choralari.  Tariqni  ertaroq  va  qisqa  muddatda  ekish  pashshadan
keladigan  zararni  ancha  kamaytiradi.  Ekin  orasida  va  dala  chekkasida
o’sayotgan  kurmakni  o’tab  tashlash;  tariqni  qisqa  muddatlarda  nobud  qilmay
o’rish;  tezda  yanchish  va  chiqindilarni  yo’qotish.  Hosil  yig’ilgandan  keyin
ang’izni yumshatish va yerni chuqur haydash ham dalada qolgan zararkunandani
yo’qotadi.  Tariq  ro’vak  chiqargan  davrda  g’allasimonlilar  pashshalariga  qarshi
tavsiya etilgan preparatlarning biri bilan ishlanadi (ilovadagi jadval ) .
G’alla (poya) arrakashi –  Cephus pygmaeus .  Bu zararkunanda tushgan
g’alla ekinlarining hosili kamayadi, donning sifati pasayadi (puch bo’lib qoladi),
42 zararlangan  poyalar  shamolda  va  o’rim-yig’imda  shikastlangan  yeridan  sinib
ketadi.
Arrakash  lichinkasi  ko’proq  kuzgi  bug’doyni  va  sulini  zararlaydi.  Keng
tarkalgan  zararkunanda. Voyaga  yetgan  arrakashning  bo’yi  8-9 mm,  tanasining
rangi  asosan  qora.  Erkagining  qornidagi  3-7  va  9  bo’g’imlari  sariq  yo’l  bilan
hoshiyalangan;  ypg’ochisida  sariq  hoshiyalar  faqat  4-6  va  9  bo’g’imlarida
bo’ladi. Tuxumi cho’zinchoq, 0,8-1 mm,  suvsimon oqish tusli (1 4 -rasm).
Lichinkasining bo’yi 10 mm gacha yetadi. Rangi xira oqish yoki sarg’ish
tusda,  poyadan  chiqarib  olinsa,  S  harfi  shakliga  kirib  oladi.  G’umbagi  yupqa
shaffof pilla ichiga joylashgan.
G’alla  arrakashi  ang’izda  –  arpa,  bug’doy  poyasining  ostki  qismi  ichida
lichinkalik davrida qishlaydi. Ko’klamda shu yerning o’zida g’umbakka aylanib,
aprel  oyi  uchinchi  o’n  kunligi  boshida  voyaga  yetgan  arrakash  uchib  chiqa
boshlaydi  va  uchish  may  oxiri  –  iyun  boshigacha  davom  etadi.  Tez  orada
arrakash g’alla poyasining yuqorigi bo’g’im oraliqlaridan birida poyani arralab
teshib, uning ichiga bittadan, jami 35-50 ta tuxum qo’yadi. Tuxumdan 7-10 kun
ichida lichinka chiqib, poya ichki qismini yeb, poya bo’ylab pastga tushadi.
G’alla  doni  dumbullik  davriga  yetganda  lichinka  o’sishini  tugallab,
poyaning  ildiz  bo’g’zi  qismiga  yaqinlashib  qoladi;  bu  yerda  poyaning  yer  beti
bilan tekis  yoki  1-5  sm  yuqoriroq joyidan,  poya ichi  devorini  xalqasimon  egat
shaklida kemirib o’yadi, poyaning faqat yupqa tashqi qavatiga tegmaydi va shu
yerda  pilla  o’rab,  g’umbakka  aylanadi,  shu  holda  kelasi  yil  ko’klamigacha
qishlab qoladi.
G’alla  poyasi  shikastlangan  joyidan  shamolda  oson  sinib  tushadi  yoki
yotib qoladi. Yiliga bir marta avlod beradi.
Arrakashning  tabiiy  kushandalaridan  uning  ixtisoslashgan  tuxum-
lichinkalik tekinxo’ri koleriya zararkunandani 60-90 % gacha kamaytirib turadi.
43 1 4- ra s m. G’alla (poya)  arrakashi .
a . voyaga yetgani ; d . poya  ichidagi g’ umba k;
b . tuxumlari ; ye . zararlangan poya bosho g’i;
v . lichinkasi ; j. poyani z ararlayotgan lichinka.
g . g’ umbagi ;
Kurash  choralari.  Ekin  ang’izi  yumshatiladi  va  yer  chuqur  haydaladi,
44 bunda  arrakashning  60-70%  qirilib  ketadi.  Arrakashning  ommaviy  uchishi
davrida ekinni tavsiya qilingan preparatlar bilan purkash (ilovadagi jadval ) .
Boshqa  zararkunandalar.  Yuqorida  keltirilgan  zararkunandalardan
tashqari  respublikamiz  hududlarida  g’alla  ekinlariga  bug’doy  nematodasi  zarar
yetkazadi.  Bu  zararkunanda  bilan  ayrim  yillari  bug’doy  ekinining  17%  gacha
zararlangani qayd qilingan.
Chigirtkasimonlardan  g’alla  ekinlariga  otbosar  va  turkman  chigirtkalari
ham anchagina zarar yetkazadi. Sug’oriladigan kuzgi g’alla ekinlarini esa to’qay
qo’ng’izining  zararlashi  aniqlangan.  Ayrim  uchastkalarda  uning  zararidan
hosilning  batamom  nobud  bo’lishi  qayd  qilingan.  To’qay  qo’ng’izining
lichinkalari,  ekin  maysalarining  ildiz  bo’g’zini  kemirishi  tufayli  maysalar
sarg’ayib  quriydi.  G’alla  ekinlari  tuplanish  davrida  zararlansa  ham,  butun  tup
yoki uning bir qismi qurib qolishi mumkin.
Respublikamiz  lalmikor  ekinzorlarida,  jumladan  bug’doy,  arpa,  maxsar,
no’xat va ayniqsa zig’irga may qiziloyoq qo’ng’izining katta  zarar yetkazishi bir
necha  bor  qayd  qilingan.  Qo’ng’izlar  ekin  bargini  yoki  o’simlikni  batamom
kemirib  nobud  qiladi.  G’allagullilar  filchasi  ham  arpa  va  bug’doy  maysalarini
birmuncha  jiddiy  zararlaydi,  ya’ni  filcha  yosh  g’alla  ekini  barglarini  kemirib
o’yadi  va  ilma-teshik  qiladi.  Shikastlangan  barg  batamom  yoki  uning  uchki
qismi  quriydi. Ayrim  yillari  Qamashi,  Chiroqchi  va  boshqa  tumanlarda  lalmi
g’alla  ekinlari  filcha  bilan  70%  gacha  shikastlanganligi  kuzatilgan.  G’alla
ekinlariga  changxo’r  qo’ng’izlar,  jumladan,  sariq  qanot  changxo’r  va  serjun
changxo’rlarning  lichinkalari  kuzda  sepilgan  bug’doy  urug’ini  hamda  bahorda
unib chiqqan maysalarini kemirib ancha kuchli shikastlaydi.
Lalmikor  g’alla  ekinlariga  Turkiston  g’alla  buzoqbosh  qo’ng’izi,  qattiq
buzoqbosh  qo’ng’izi  va  boshqa  buzoqbosh  qo’ng’izlari  ham  ancha  katta  zarar
yetkazib  turadi.  Yangi  o’zlashtirilgan  yerlarga  ekilgan  g’alla  buzoqboshi
qo’ng’izlaridan ayniqsa qattiq zarar ko’radi.
Janub  poya  tunlami  odatda  lalmi  g’alla  ekinlaridan  arpa  va  bug’doyni
45 shikastlaydi.  Bu  zararkunanda  qurti  bilan  zararlangan  o’simlikda  boshoq  barg
qinidan  chiqmasdanoq  qurib  qoladi  yoki  barg  qinidan  boshoqning  ostki
yarmisigina chiqadi, ustki yarmisini esa tunlam qurti yegan bo’ladi.
Poya tunlami shikastlagan yosh o’simliklar ko’pincha quriydi va ekin ola-
bo’la  bo’lib  qoladi. Bug’doy  va  arpa  poyalarini  meromiza pashshasi  zararlashi
kuzatilgan.  Shikastlangan  poyalarning  40%  gachasi  nobud  bo’lishi  mumkin.
Lalmikorlikdagi  arpa  va  bug’doy  maysalari  ba’zida  barg  arrakashidan  jiddiy
zararlanishi  natijasida  partov  yerlar  bilan  chegaradosh  bo’lgan  30-35  m
kenglikdagi ekin ko’chatlari nobud bo’ladi.
Yo’g’onoyoqlilarning  ikki  turi  (qanotsiz  va  shish)  ba’zan  bug’doy
poyasini jiddiy shikastlaydi. Qanotsiz yo’g’onoyoqning birinchi avlodi ikkinchi
avlodiga qaraganda ekinga ko’proq zarar yetkazadi, chunki birinchi avlodi bilan
shikastlagan  ekin  hosil  bermaydi,  buning  ustiga  qanotsiz  yo’g’onoyoqning
birinchi avlodi bug’doyning eng baquvvat dastlabki poyasini tanlab shikastlaydi.
46 2. OMBOR VA BINOLARDA SAQLANADIGAN BOSHOQLI DON
MAHSULOTLARI ZARARKUNANDALARINING BIO-EKOLOGIK
XUSUSIYATLARI
Ombor va binolarda saqlanadigan boshoqli don mahsulotlariga umurtqasiz
hayvonlarning  bo’g’imoyoqlilar  (Arthropoda)  tipining  hasharotlar  (Insecta)  va
o’rgimchaksimonlar  (Arachnida)  sinflari  vakillari  katta  zarar  etkazadi.  Bunda
ombor  zararkunandalari  hasharotlarning  qattiq  qanotlilar  yoki  qo’ng’izlar
(Coleoptera)  va  tangaqanotlilar  yoki  kapalaklar  (Lepidoptera)  turkumlari
doirasida  namoyon  bo’lsa,  o’rgimchaksimonlarning  kanalar  (Acari)  turkumi
vakillaridan iboratdir.
Qo’ng’izlar.  Qo’ng’izlar  oziqlanish  xususiyati  juda  ham  o’ziga  xos
gruppa  bo’lib,  ular  orasida  g’alla,  don,  sholi,  o’simlik,  teri  va  boshqa
mahsulotlarga zarar keltiruvchilari, shuningdek, hammaxo’r turlari ham bor.
G’ alla  parmachisi  –  Stegobtum  paniceum .  Xilma-xil  ma h sulot  va
narsalarga  –  g’alla,  un,  undan  tayyorlangan  mahsulotlar ,  dorivor  o’ simliklar,
tamaki, k o’ kat, shokolad, q uritilgan g o’ sht, gerbariylar, h asharotlar kollektsiyasi,
q o g’o zlar, yumsho q yo g’ ochga zarar etkazadi.
G’ alla parmachisi h amma erda uchraydi.
G’ alla  parmachisi  2,0 - 3,5  mm  kattalikdagi  jigar  rang  qo’ng’iz  b o’ lib,
tsilindrik  tanasi  tuk  bilan  q oplangan;  boshini  yu qo ridan  oldinga  turtib  chi q ib
turadigan  oldingi  or q asi  berkitib  turadi,  qo’ n g’ izning  ipsimon  m o’ ylovlari  bor,
ularning s o’ nggi uchta b o’g’ imi bosh q alaridan uzunro q , q anot  ustliklarida ya qq rl
k o’ rinib turadigan chu q ur egatlar b o’ ladi.
Lichinkasi 0 ,5  sm  gacha boradi, rangi oq, orqasida tuklar va  mikroskopik
tikanaklar bo’ladi; boshi och sariq yoki och jigar rang; ko’krak  segmentlari qorin
segmentlaridan  birmuncha  yo’g’on;  lichinkaning  anal  teshigi  uzunasiga  ketgan
yoriqqa o’xshaydi.
47 G’ umbagi  2,5-3,5  mm  kattalikda,  qorin  uchi  yumaloqlangan,  keyingi
oyoqlarini  uzun  qanot  ustliklari  berkitib  turadi;  orqasining  old  qismi  q avariq
bo’ladi.
H ash a rot yiliga bir necha marta na s l beradi,  h ar gal na s l berishi taxm i nan
2  oy,  no q ulay  sharoitda  esa  4  oygacha  davom  etadi.  Voyaga  etgan  qo’ n g’ iz
ozi q lanmaydi va lichinka stadiyasida tanasida t o’ plangan yo g’  h isobiga yashaydi.
Urg’ ochisi  turli  oziq-ovqat  va  narsa larga  40  tagacha  tuxumini  to’p  qilib  qo’yib
ketadi. Urg’ochi qo’ng’iz  60 tadan 140 tagacha tuxum qo’yadi.  Tuxumlardan 6-
12 kunda  lichinka chiqadi.
Lichinkasi qattiq narsalarni o’ yib yo’l ochadi va o’sgan sayin uni kengaytira
boradi.  Unda  li chinka  yo’l  ochish  o’rniga  un  zarrala rini  axlati  bilan  yopishtirib,
shar simon katak quradi. Lichinkalar ning rivojlanishi  sharoitga qarab 40 kundan
100 kungacha davom etadi.
Lichinka katakda, oziq modda yuzasiga yaqin joyda g’umbakka ay lanadi.
G’umbaklik stadiyasi 15-20 kun davom etadi.
G’ umbakdan qo’ n g’ izlar chi qad i, tushgan narsalarni  o’y ib, yumalo q  teshik
ochadi, shu teshiklarga q arab, omborga h asharot tushganligi bemalol  ani q lanadi;
bunday teshiklar aksari k o’ p b o’ lib, bir-biriga ya q in  joylashadi.
Isitiladigan binolarda g’ alla parmachisi yiliga 4 tagacha na s l beradi.
Mug’ombir  qo’ng’iz  –  Ptinus  far.  Bu  qo’ng’iz  h ammaxo’r  hasharot
bo’lib,  g’alla,  un  va  undan  tayyorlangan  mahsulotlar,  har  xil  o’simlik  urug’lari,
quruq garimdori, dorivor o’simliklar, kiyim- kechak, mo’yna, hayvonlarning terisi
va tulumlari, entomologik kollektsiya, gerbariy, qog’ozlarga zarar etkazadi.
Mu g’ ombir  qo’ n g’ iz  deyarli  butun  Palearktikada  va  Shimoliy  Amerikada
uchraydi.
Qo ’ ng ’ izning  uzunligi  2,0 - 4,3  mm;  tanasi  oval  shaklda ,  erkagining tanasi
ur g ’ ochisinikidan ch o ’ zi q ro q . Qo’ng’iz jigar rang yoki qizg’ish tusli; erkagi bir xil
tusda, urg’ochisining qanot ustliklarida ikkitadan  ko’ndalang yo’l yoki ikkitadan
dog’ bor. Qo’ng’iz tanasi kalta tuk bilan qoplangan; orqasining oldingi qismida
48 to’rtta  sertuk  sarg’ish  do’mboqcha  bor;  qanot  ustliklari  uzunasiga  ketgan
nuqtasimon egatlarda joylashgan.
Mu g’ ombir  qo’ng’i zning g’ umbagi 4.0 - 4.5 mm kattalikda, rangi o q , tanasi
ancha  bukilgan,  elkasida  r o’ y-po st  do’mboq chalari  b o r,  m o’ ylovlar i  juda  uzun
b o’ lib,  tanasiga  ta q alib  turadi:  ur g’ ochisining  g’ umbagida  m o’ y lovlar  q anot
ustliklarining oxirigacha bormaydi, erkaklarida esa q anot  ustliklaridan oshib o’ tib,
keyingi  juft  oyo q largacha  etadi.  G’umbak  orqasining  old  qismidagi
do’mboqchalari  orqa  tomonda  bo’ladi;  qorin  uchida  orqaga  o’ralgan  o’tkir
o’simta  bor;  keyingi  juft  oyoqlari  qanot  ustliklarining  orqasidan  ancha  turtib
chiqib turadi.
Lichinkasining  uzunligi  5  mm  gacha,  rangi  och  sari q,  boshi  sar g’ ish  va
ja g’ lari  jigar  rang.  Mayin  parmachiga  qarama-qarshi  o’laroq,  lichinka
jag’larining ichki yuzasi silliq. Lichinkaning yo’g’on dug shaklida  egilgan tanasi
tuk bilan qoplangani ko’rinib turadi; anal teshigi kalta, ko’ndalang yoriq shaklida
bo’lib, yuqori tomondan burchak shaklida xitinlashgan o’siq bilan chegaralangan.
Mu g’ ombir  qo’ n g’ izning  ur g’ ochisi  tuxumini  lichinkalari  uchun  ozi q -
ov q at  b o’ ladigan  turli  ma h sulotlarga  qo’ yadi.  Qo’ng’iz  taxminan  uch  oy
yashaydi.  U  tunda  hayot  kechiradi,  juda  qo’rqoq  bo’lib,  havf-xatar  paydo
bo’lganda oyoqlarini va mo’ylovlarini yig’ishtirib olib o’zini «o’likka» soladida,
ag’anab tushadi. Uning shu xossasi borligi, tunda hayot kechirishi va xilma-xil
narsalarga ziyon keltirishi tufayli unga «mug’ombir qo’ng’iz» deb nom berilgan.
Lichinka  o’ zi  egan  un  zarralari,  don  uvo qla ri  va  bosh q a  materiallardan
pilla  yasab,  uning  ichida  g’ umbakka  aylanadi.  G’umbaklik  davri  ikki  haftacha
davom  etadi;  to’la  nasl  berishi  uchun  taxminan  3,5  oy  vaqt  ketadi. Yil  bo’yi
kamida 3 ta nasl beradi, lekin qo’ng’izning rivojlanishi bir  yilga va hatto undan
ham  ko’pga  cho’zilishi  mumkin.  Bu  xol  qo’ng’iz  lichin kalarining  ba’zan
diapauzaga kirishini ko’rsatadi.
Mayin  parmachi  –  Niptus  hololeucus.  Bu  qo’ng’iz  ham  mug’ombir
qo’ng’iz  qanday  mahsulot  va  narsalarga  zarar  etkazsa,  o’ sha  mahsulot  va
49 narsalarga,  bundan  tashqari,  gilam,  par,  pat,  jun  buyumlar  hamda  teriga  zarar
etkazadi.
Mayin  qo’ng’iz  deyarli  hamma  joyda:  Evropa,  O’rta  Osiyo,  Kavkazda,
Sibirda,  Xitoy,  Tasmaniyada  va  Shimoliy Amerikada  uchraydi.  O’zbekistonda
esa barcha viloyatlarda tarqalgan.
Mayin  parmachining  uzunligi  4,0-4,5  mm;  tanasi  juda  q avariq  bo’lib,
qalin,  kalta,  tilla  rang-sariq  qillar  bilan  qoplangan;  ko’kragining  old qismi  silliq,
deyarli sharsimon. Erkaklari ning tana shakli huddi urg’ochilarining tana shakliga
o’xshash bo’ladi.
Lichinkasi  sar g’ ish  b o’ lib,  rivojlanishining  oxirida  uzunligi  6 - 9  mm  ga
etadi,  tanasi  shaklan  mu g’ ombir  qo’ng’ iz  lichinkasinikiga  o’ xshaydi ;  b u
lichinkaning  h am  uzun  q illari  bor;  h ar  bir  ja g’i ning  asosiga  ya q in  joyda  katta
tishi bor.
G’umbagining  rangi  o q ,  uzunligi  0,5  sm  chamas i da,  q orni  juda  h am
q avari q  b o’ lib,  uchida  konus  shaklidagi  kichkina  q irrasi  bor;  boshi  katta,
m o’ ylovlari o’ rta oyo q b o’g’ imlaridan ancha nariga o’ tib turad i .
Mu g’ ombir qo’ n g’ iz bilan mayin parmachining h ayot kechirishi bir-biriga
juda  h am  o’ xshaydi, lekin mayin parmachi mu g’ ombir  qo’ n g’ izga  q araganda bir
yarim baravar uzo q ro q yashayd i , shuning uchun unchalik tez  k o’ paymaydi.
Mag’rib qo’ng’izi – Tenebrioides mauritanicus.  Bu qo’ng’iz un va undan
tayyorlangan  mahsulotlarga  zarar  etkazadi,  g’allasimonlarning  don  murtagini
kemiradi, chigit va kunjaraga tushadi.
Mag’rib  qo’ng’izi  er  yuzining  hamma  mamlakatlarida  uchraydi  va
kosmopolit hasharot hisoblanadi.
Qo’ng’izning  uzunligi  7-11  mm,  tanasi  yaltiroq,  rangi  to’q  qo’ng’irdan
tortib  qoragacha,  tanasi  juda  ham  yassilangan,  oldin gi  orqasi  bilan  qornining
orasi ro’y-rost ajralib turadi. Oldingi orqa sining oldingi burchaklari oldinga qirra
shaklida turtib chiqadi.
50 Lichinkasining  uzunligi  18  mm  gacha  boradi,  rangi  xira  oq,  so’nggi
segmenti  qoramtir;  tananing  birinchi  segmenti  tergitida  yarim  yumaloq,  ikki
qismga  bo’lingan,  xitinlashgan  qalqon  bo’ladi,  ikkinchi  va  uchinchi
bo’g’imlarning  yuqorisida  ikkitadan  yumaloq  dog’ bor;  so’nggi  seg mentning
orqaga qaragan ikkita o’sig’i bo’ladi.  G’ umbagi taxminan  1  sm  uzunlikda; or q a
to monida  uzunasiga  ketgan  ikki  q ator  yarim  do i ra  bur malari  bor,  m o’ ylovlari
kalta b o’ lib, fa q at  o’ rta  oyo q larn i ng b o’g’ imlariga  etadi; tanasining uchida  keng
q irra va uning bur chaklarida kichkina d o’ mbo q chalar bor.
Mag’rib qo’ng’izi lichinkalik stadiyasida qishlaydi. Erta ko’klamda l oy  va
taxta  devorli  uylarda  g’umbakka  aylanadi  (lichinka  yog’ochni,  paxsani  ozgina
o’yadi, g’umbak shu joyda yotadi) . G’umbaklik davri bir oygacha davom etadi.
Urg’ochi qo’ng’iz tuxumini 20-25 tadan to’p-to’p qilib don, un va boshq a
oziq-ovqat  mahsulotlariga,  ba’zan  esa  daraxtlarning  ko’chgan  po’stloq lariga
qo’yadi. Ur g’ och i  qo’ n g’ iz o’ z umrida 400 - 1300 ta tuxum qo’ yadi. Tu xumlardan
10 - 12  kunda  lichinka  chi q adi.  Bu  lichinkalar  kelgusi  yil  ko’klamida
rivojlanishni tugallaydi.
Mag’rib  qo’ng’izi  yiliga  bir  marta  nasl  beradi.  Voyaga  etgan  qo’ng’izlar
ikki yilgacha yashaydi.
Ombor uzunburuni  –  Calandra  granaria .  Bu hasharot  ham  eng asosiy
ombor  zararkunandasi  h isoblanadi.  U  asosan  javdar,  bug’doy,  arpa,  ba’zan
oqjo’xori,  makkajo’xori,  suli,  guruch,  tariq,  suk,  ba’zida  un  va  undan
tayyorlangan mahsulotlarga zarar etkazadi.
Zararlangan ozi q -ov q at ni ng t o’ yimlilngi kamayadi; ombor uzunburuni k o’ p
tush g an  mahsulotlarni  eyish  odam  va  uy  h ayvonlari  uchu n  zararlidir,  chunki
qo’ n g’ iz va lichinkalarning tezagida kantaridinga o’ xshash za h arli mod dalar bor.
Uzunburun  tushga n  ypy g’l ap  unuvchanligini  q isman  yoki  bu tunlay
y o’q otadi.
Ombor uzunbu runi er yuzidagi hamma ombor larda uchraydi.
Qo’ng’izining  uzunligi  2,4  mm,  t o’q  jigar  rang,  ba’zan  qo ra  b o’ ladi;
51 m o’ ylovlari  va  oyo q lari  q izil- qo’ n g’ ir;  boshi  ch o’ zi q  b o’ lib,  uzun  xartumga,
aylangan; tanasi ch o’ zi q ; or q asini n g old  q ismi kat t a , q anot ustl i klaridan bir oz gin a
kaltaro q  b o’ lib,  nu q ta  shaklidagi  uzuncho q  chu q ur chalar  bilan  qo plangan,  q anot
ustliklarida  uzunasiga  ketgan  chu q ur  egatcha lar  va  asosi  q avargan  orali q lar
navbat  bilan  uchraydi;  xartumi  ing i chka  b o’ lib,  asosida  chu q ur  burmalari  bor,
keyingi q anotlari chala rivojlangan.
Tuxumining  uzunligi  0,71  mm  gacha  etadi,  rangi  avval  kul  rang simon
b o’ lib, rivojlangan sayin sar g’ i sh tusga kira boradi.
Lichinkasi  yo’g’on,  ko’pgina  ko’ndalang  burmalari  bor,  uzunligi  3  mm
gacha boradi, oyoqsiz, rangi oq, boshi sarg’ish.
G’umbagining uzunligi 3-5 mm, rangi oq yoki sarg’ish.
Ombor  uzunburuni  nuqul  ombor  va  turli  oziqabop  mahsulotlar
saqlanadigan  binolarda  hayot  kechirishga  moslashgan,  u  tabiatda  erkin  xolda
faqat tropiklarda yashaydi.
Uzunburunlarning  ko’pchiligi  binolarning  teshik  va  yoriqlarida  qo’ng’ iz
stadiyasida  qishlaydi;  qisman  esa  lichinkalik  va  g’umbaklik  stadiyasida  don
ichida qishlab chiqadi. Bu uzunburunning tuxumlari kamdan-kam qish laydi.
Kunlar  isishi  bilan,  taxminan  ombor  temperaturasi  10 0
С  dan  yuqori
ko’tarilganda  qo’ng’izlar  juftlashadi.  Urg’ochi  qo’ng’iz  25-30 0
С  da  ko’p lab
tuxum qo’yadi; 17° dan past temperaturada tuxum qo’ymaydi. Qo’ng’iz ima golik
stadiyasida  6-7  oy  va  hatto  10  oy  yashaydi.  Urg’ochi  qo’ng’iz  50  tadan  300
tagacha  tuxum  qo’yadi.  Urg’ochi  qo’ng’iz  tuxumini  donga,  ko’pincha  uning
yo’g’on  uchiga  bittadan  qo’yadi;  bunda  donni  xartumi  bilan  teshib,  unga
tuxumni  joylaydi,  so’ngra  tuxum  kamerasini  qo’ ng’ir  un  bilan  berkitadi  va  uni
jinsiy  sistemasining  ortiq  bezlaridan  chiqqan  va  havoda  tez  quriydigan  suyuqlik
bilan suvab qo’yadi.
Uzunburun tushgan don xira tortadi, chunki unga urg’ochi qo’ng’iz tuxum
qo’yayotganda ho sil bo’lgan don qoldiqlari va qo’ng’ir un tekkan bo’ladi. Yirik
donlarga,  masalan,  makkajo’xori  doniga  urg’ochi  qo’ng’iz  ba’zan  ikkitadan
52 tuxum qo’yadi. Quruq dondan ko’ra nam donga ko’proq tuxum qo’yadi.
Tuxumlardan 8-12 kunda lichinkalar chiqadi va donning ichidagi mag’zini
eb qo’yadi. Zararlangan don engillashib va xira tortib qoladi.  Lichinkalar javdar
donining  mag’zini  batamom  eb,  faqat  po’stini  qoldiradi,  bug’doy,  arpa  va
makkajo’xori  donlarining  esa  faqat  bir  qismini  eydi;  bug’doy  donining
yarmichasini – egatchaning ikkala tomonidan eya boradi.
Lichinkalar temperaturaga q arab 20 ku n dan 40 kungacha rivojlanadi. Ular
donning ichida g’umbakka aylanadi. Nami  12%  dan kam  bo’lgan (juda quruq)
donda lichinkalar rivojlana olmay nobud bo’ladi.
Uzunburunning  g’umbaklik  davri  1-2  hafta  davom  etadi.  qo’ng’izning
rivojlanish tsikli O’zbekiston sharoitida 40 kungacha cho’ziladi.
Donni  qo’ n g’ iz n ing  lichinkalarigina  emas,  balki  voyaga  etgan  formalari
h am zararlaydi. Qo’ng’iz oziqlanar ekan, donni ko’p joyidan teshadi va donning
zararlangan  po’stiga,  shuningdek  nam  donga  yopishadi,  odatda  quruq  donga
zarar etkazmaydi.
Ombor  uzunburuni  40  kundan  60  kungacha  ovqatsiz  yashay  oladi;
tempe ratura  qancha  past  bo’lsa,  u  ochlikka  shuncha  ko’p  chidaydi.  Ombor
uzunburuni  h atto  anchagina  sovu qq a  h am  yaxshi  bardosh  beradi.  Qo’ n g’ iz
uchu n  optimal temperatura 25 - 30° dir; 50 - 55° dan orti q  temperaturada u no bud
b o’ ladi.  Biio  ichidagi  nam  havo  qo’ng’izga  juda  xush  keladi.  Omborlarda
qo’ ng’izlar  donning  asosan  70  sm  dan  chuqur  bo’lmagan  ustki  qatlamlarini
zararlaydi.
Qulay  sharoitda  qo’ng’izlar  uzluksiz  ko’payadi;  O’zbekistonda  ombor
uzunburuni yoz bo’yi kamida 4 ta nasl beradi.
Qo’ng’iz  sekin  o’rmalaydi  va  qanotlari  etarli  rivojlanmaganligidan
uchmaydi.  Qo’ng’izlar  zararlagan  donni  keltirish  boshqa  omborlarga  mita
oralashiga ham sabab bo’ladi.
53 Tangacha qanotlilar.  Ombor  va binolarda saqlanadigan qishloq xo’jalik
mahsulotlariga  tangacha  qanotlilar  yoki  kapalaklar  (Lepidoptera)  turkumining
kuya kapalaklari va parvonalar katta zarar etkazadi.
Ombor  kuyasi  –  Tinea  granella.  Ombor  kuyasi  asosan  javdar  doni
zararkunandasi  bo’lib,  ko’pincha  bug’doy,  arpa  va  suli  doniga  ham  ziyon
etkazadi. Kuya tushgan don foydalanish uchun butunlay yaroqsiz bo’lib qoladi.
Ombor kuyasi O’rta Osiyo, Kavkaz, Sibir, Evropa va Yapo niyada uchraydi.
Ombor  kuyasi  kapalagining  kattaligi  q anotlarini  yozganda  9 - 14  mm
b o’ ladi. Oldingi qanotlari oqimtir bo’lib, yoyiq, qo’ng’ir va qora dog’lari hamda
nuqtalari  bor;  keyingi  qanotlari  kul  rang  bo’lib,  uzun  shokilasi  bor;  boshi
sarg’ish-oq tukli. Kapalak tinch turganda qanotlarini tanasiga taqab, orqa tomonini
esa bir oz ko’tarib turadi.
Tuxumi juda mayda, oqimtir bo’lib, oval shakldadir.
Qurtining uzunligi 1  sm  gacha etadi, xira oq yoki sarg’ish-oq, boshi  esa
mallaroq-jigar  rangda.  Birinchi  va  so’nggi  segmentida  xitinlashgan  va  och
qo’ng’ir tusli bittadan qalqoni bor; shu bilan birga orqa qalqoni ensa qalqoniga
qaraganda ochroq.
G’umbagining uzunli gi 4 - 7 mm, rangi qo’ n g’ ir, uchida ikkita tikani bor.
Ombor k uyasi ozi q lanishni tamomlagan  va k o’pi ncha, pilla o’ ragan q urt lik
stadiyasida q ishla y di, k o’ k lamda g’ umbakka aylanadi. G’um baklik stadiyasi 10-
15 kun davom etadi.
G’umbakdan  chiqqan  kapalaklar  donxonalarda  uchib  yuradi  va  don
yuza siga  bir-ikkitadan  tarqatib  tuxum  qo’yadi.  Kuya  50-100  ta  tuxum  qo’yadi.
Tuxumlardan  10-15  kunda  qurtlar  chiqadi.  Ular  donning  ichini  eb,  zaharli
tezaklarini qoldirib ketadi. Bu tezaklarda kantaridin degan zaharli modda bor.
Qurt oziqlanganda ayrim donlarni o’rgimchak ipi bilan birik tiradi,  shunga
ko’ra,  omborga  to’kilgan  don  yuzasida  zararlangan  don,  te zak  va  o’rgimchak
ipidan  iborat  yumaloqlangan  bo’lak  paydo  bo’ladi.  Buning  ichida  qurtlar
yashaydi  va  oziqlanadi.  Bir  qurt  rivojlanish  davrida  20-40  ta  donga  zarar
54 etkazadi. Don qattiq zararlansa yaxlit po’stga aylanib qoladi.
Donxonaga to’kilgan donning ichkarisiga qurt kirmaydi, uning faqat yuza
qavatidagi donlarga zarar etkazadi.
Kuzda  qurtlar  donni  tashlab,  donxonaning  devorlari  va  poliga  o’rmalab
chiqadida,  pilla  o’raydi.  Ba’zi  qurtlar  kuzdayoq  zararlangan  donlar  orasida
g’umbakka aylanadi.
Kuya yiliga bitta nasl beradi.
Janub parvonasi – Plodia interpunctella.  Janub parvonasi xilma-xil oziq-
ov q atga : un , ayni qs a  mak kaj o’ xori  uni , h ar  xil g’ allagullilar  don i, yorma, tal q o n,
konfet ,  ay ni q sa  shokolad , h amma q uritilgan  mevalar , cha q ilgan  yon g’ o q va q uru q
sab zavotlarga  zarar  etkazadi .  Agar  q uru q  mevalar ,  un  va  don  yaxshi  qa rab
tu rilmasa ,  ularning  fa q at  tezak  va  o’ rgimchak  ipi  bilan  ifloslangan  p o’ sti  va
kukunigina  qoladi .
Janub parvonasi O’ rta Osi yo , Q ozo g’ iston, Ukrainada , R ossiya ning janubi-
shar q ida, Eron, Af g’o nist o n, H indiston, Janubiy  va O’ rta Evropa, Kichik Osiyo,
Shimoliy Afrika, Shimoliy Amerika va  Avstraliyada uchraydi.
Kapalagining  kattaligi  q anotlarini  yo zganda  13 -18  mm  keladi.  Oldingi
qanotlari kambar, asosiy yarmi sarg’ish yoki xira oq, uchidagi yarmi jigar rangda
bo’ladi.  Qanotining  shu  jigar  rang  yarmida  ko’ndalangiga  ketgan  ikkita  to’q
qo’ng’ir  dog’i  bor,  u  qo’rg’oshinday  yaltirab  turadi.  Keyingi  qanotlari  xira  oq
bo’lib, tashqi chekkasi qo ramtir rangda; pastki lab paypaslagichlarining so’nggi
bo’g’imi pastga qiyshayib chiqqan.
Tuxumi oval shaklda, 0,5 mm chamasi uzunlikda, rangi oq yoki och sariq.
Qurtining  uzunligi  13  mm  gacha  etadi,  rangi  sarg’ish,  boshi  och  jigar
rangda, jag’lari qoramtir, tanasining birinchi segmenti ustida zarg’aldoq qalqoni
bor. Uning tanasi va boshi yakkam-dukkam och rang dagi qillar bilan qoplangan,
tanasining uchida esa bu tuklar zichroq joy lashgan.
G’umbagining  uzunligi  6,2-9,0  mm,  rangi  avval  sariq  bo’lib,  keyin
qorayadi  va  kapalak  chiqishidan  oldin  jigar  rang  tusga  kiradi.  Ko’zi  qora.
55 Qornining uchida gajak bo’lib tugaydigan ilmoqlari bor.  Xartumining tavaqalari
(pastki jag’lari) orasida lab paypaslagichlarining boshlang’ichi ko’rinib turadi.
Parvona asosan qurtlik va qisman g’umbaklik stadiya sida qishlaydi. Aprel
o’rtalaridan  voyaga  etgan  kapalaklar  paydo  bo’la  boshlaydi.  So’nggi  naslning
kapalaklari  dekabrda  uchishdan  to’xtaydi.  Kapalaklar  tunda  hayot  kechiradi,
kunduz kunlari qorong’i joylarga kirib oladi. Tunda chiro qq a  uchib kelmaydi.
Kapalak 3 - 12 kun yashaydi. Urg’ochisi shu vaqt ichida 200 tacha tuxum
qo’yadi.  Tuxumlarini  bittadan  tarqatib  qo’yadi,  oziq-ovqat  etishmagandagina
to’p-to’p  qilib  qo’yadi.  Kapalak  tuxum  qo’yish  vaqtida  quruq  sabzavot  yoki
meva uyumining ichkarisiga kiradi, idish yoki qopda turgan oziq-ovqatga, hatto
2  millimetrli  yoriqdan  ham  kira  oladi.  Tinch  turgan  kapalak  narsaning  pastki
tomoniga, ba’zan esa yon tomoniga qo’na di, ustiga qo’nmaslikka h arakat qiladi.
Parvona  tuxumini  meva  va  donlarning  asosan  pastki  yuzasiga,
mevalarning yorilgan va burishgan joylar i ga, donlarning egatchalariga  qo’ yadi.
Ombor  parvonasi  tuxumini  o’rik,  nok  va  shaftolining  ortiqcha  quritilgan
mevalariga  emas,  balki  me’yorida  quritilgan  mevalariga  qo’yadi  va  uni
substratga yopishtirib, sal bosib qo’yadi.
Tuxumdan  2,5 - 3,5  kunda  q urt  chi q adi,  yosh  q urtlar  juda  ser h arakat
b o’ ladi, 0,3 - 0,5  mm  li  teshiklardan  o’ tib ketadi.  Quruq  meva  yoki  un  solingan
qoplardagi tuxumlardan chiquvchi qurtlar birinchi kuni qopning ichida bo’ladi,
ikkinchi  kundan  boshlab  o’rgimchak  ipini  to’qiydi,  tezagini  shu  ipga  biriktirib
qo’yadi;  keyinchalik  qurtlar  o’rgimchak  ipini  naysimon  shaklda  yasab,  uning
himoyasida yashay boshlaydi.
Qurt bezovta qilinsa, avval o’rgimchak ipining ostidan o’rmalab chiqadi,
keyin  yana  tez  berkinib  oladi.  Ba’zan  qurtlar,  ayniqsa  yoshlari,  tezaklar  bilan
berkitilgan va o’rgimchak ipidan to’qilgan naychasini tashlab ketib, yangi joyda
yangi  o’rgimchak  ipini  to’qiy  boshlaydi.  O’rgimchak  ipidan  to’qilgan  naycha
un,  don  yoki  quruq  meva  va  sabzavotlarda  yashaydigan  qurtlar  uchun
xarakterlidir, meva yoki konfet ichiga kirib olgan qurtlar esa o’rgimchak ipidan
56 naycha qurmaydi.
Qurtlarning  rivojlanish  davri  bir  oydan  ikki  oygacha  davom  etadi;  shu
davrda  uch  marta  po’st  tashlaydi.  Qurtlar  quritilgan  olchadan  ko’ra  turshakda
oziqlanganda tezroq rivojlanishi qayd qilingan.
Qurtlar  yarim  tiniq  pilla  ichida,  ba’zan  esa  ochiqda  g’umbakka  aylanadi.
Parvonaning  pronimfa  fazasi  yozda  ba’zan  20  kungacha  cho’ziladi.  G’umbaklik
stadiyasi 8-10 kun davom etadi.
Na s l  berish  d avri  40  k u ndan  65  kungacha  ch o’ ziladi  ( q ishki  uy q u  davr i
bundan mustasno) .  Parvona yil bo’yi 3-4 ta nasl beradi. Parvona asosan ombor,
skladlarda  va  turar  joy  binolarida  hayot  kechiradi,  lekin  ular  tabiatda  ham
uchraydi.
Parvonaning ko’pgina qurtini skladlarda, turar joy binolarida u bilan birga
yashaydigan va Vraconidae oilasiga kiradigan pardaqanotli parazitlar qirib turadi.
Don  parvonasi  –  Ephestia  elatella.  Don  parvonas i  don,  yorma,  un,
makaron,  suxari,  pechene,  talqon,  shokolad,  kakao,  quruq  meva  va
sabzavotlarga,  ba’zan  tamaki  xom  ashyosi,  gerbariy  va  entomologik
kollektsiyalarni  zararlaydi.  O’ rta  Osiyoda  don  parvonasi  janub  parvonasi  bilan
bir q atorda q uru q mevalarning eng asosiy zararkunandasi h isoblanadi.
Don  parvonasi  O’ rta  Osiyo,  Kavkaz,  Sibir,  butun  Evropa,  Kichik Osiyo,
Shimoliy Afrika, Avstraliya, Shimoliy va Janubiy Ameri kada uchraydi.
Kapalagining  kattaligi  q anotlarini  yozganda  12 -1 7  mm  keladi.  Oldingi
qanotlari och kul rang, cheti ko’pincha qizg’ish yoki zang tusli qo’ng’ir bo’ladi.
Lupada qaralsa, qanotlarining kul rang fo nida qora va oq tangachalar ko’rinadi;
ba’zan qizg’ish-och qo’ng’ir tusli ka palaklar uchraydi. Oldingi qanotlarida ikkita
och  rangli  ko’ndalang  xoshiya  ko’rinadi  (ba’zan  ular  bilinar-bilinmas  bo’ladi).
Bu  qanotlar ning  o’rta  katagida  bir-biriga  yaqin  joylashgan  ikkita  qoramtir  dog’
bor. Keyingi qanotlari och kul rang, ya’ni oldingi qanotlaridan ochroq; urg’ochi
parvona oldingi qanotlarining oldingi chekkasi burmali. Oldingi q anotlari kambar,
keyingi qanotlari esa xiyla kengroq bo’ladi.
57 Tuxumi  dastlab  och  sariq  bo’lib,  keyin  oqaradi,  shar  shaklida,  diametri
0,35-0,45 mm keladi.
Qurtining uzunligi 12,5  mm  gacha etadi, dugsimon, tanasining e ng keng
qismi  qornining  beshinchi  segmentiga  to’g’ri  keladi.  Birinchi  seg mentida
xitinlashgan ayri qalqoni bor. Qurtning hamma bo’g’imlarida bittadan ko’ndalang
burma  bo’ladi,  shunga  ko’ra  uning  segmentlari  13  ta  emas,  balki  26  ta  bo’lib
tuyuladi. Qurt xira oq tusli bo’lib, uzunasiga ketgan och qo’ng’ir-pushti yo’llari
bor; shu yo’llardan biri orqasi bo’ylab o’tadi; ikki yon tomonida uchtadan yo’l
bo’lib,  shu  bilan  birga  eng  pastdagi  yo’l  uziq-uziqdir.  Oyoqlari  yaqinida  har
tomonda yana bittadan juda uziq- uziq yo’l bor. Bu yo’llar ikkinchi, uchinchi va
to’rtinchi  yoshdagi  qurtlarda  yaxshi  ko’rinib  turadi,  shu  sababli  qurtlar  bir
rangli,  qizg’ish-pushti  bo’ lib  ko’rinadi;  beshinchi  yoshdagi  qurtlarda  bunday
yo’llar  yo’qoladi,  qurt larning  boshi  qizil-qo’ng’ir,  birinchi  segmentining  qalqoni
to’q qo’ng’irdir.
G’umbagi sarg’ish-qo’ng’ir, silliq bo’lib, uzunligi 6,5 mm keladi.
Don  parvonasi  bilan  janub  parvonasining  hayot  ke chirishi  bir-biriga  juda
ham  o’xshaydi,  lekin  don  parvonasi  kamroq  bola laydi;  O’rta  Osiyoda  don
parvonasining  urg’ochisi  kamdan-kam  xollardagina  150  tadan  ortiq  tuxum
qo’yadi. Kapalagi 2-5 kun yashaydi. Don parvonasi tunda ham hayot kechiradi,
lekin kunduz kunlari ham uchib yuradi. Don parvonasi janub parvonasidan farq
qilib, chiroqqa uchib keladi.
Don  parvonasi  qornini  bukib,  teshik  va  yoriqlarning  pastiga  yoki  yon
tomoniga, oziq-ovqatning o’nqir-cho’nqir joylariga tuxumini yopishtirib  ketadi.
Tuxumdan  4 - 5  kunda  q urtlar  ch i q a d i.  A yrim  q urtlarn i ng  rivojlanish
muddati  juda  ham  farq  qiladi;  pronimfa  davrini  qo’shganda  bu  muddat  40-80
kunga  boradi.  G’ umbaklik  stadiyasi  6 - 11  kun  davom  e tadi.  Q urtlarning  qishki
uyqusini qo’shmaganda, nasl berishi 50-90 kun  davom etadi.
Don parvonasining qurtlari  - 3° S  sovu q da  n obud b o’ ladi,  + 40 0
С  dan  yuqori
temperaturaga h am chidash bermaydi.
58 Don parvonasi yiliga 3 - 4 ta na s l beradi.
Kanalar .  Kanalar  turkumining  bir  nechta  turlari  ombor  va  binolarda
saqlanadigan  mahsulotlarga  zarar  keltiradi.  Bu  turlar  umumiy  bir  oilaga
birlashtirilgan.
Ombor kanalari – Tyroglypho i dea . O’ rta Osiyoda un, kepak, kunjara, don,
chigit va bosh q a ekin uru g’ lari sa q lanadigan omborlarda ushbu oilaning bir necha
turi, ayni q sa  un kana si  (Tyroglyphus farinae) ,  ch o’ zi q  kana  (Tyrophagus noxis ) ,
turon  kanasi  (Acotyledon  turanica) ,  Rodionov  kanasi  va  q oramtir  ka n a
(Caloglyphus rodionovi va Gohieria fusca) anchagina zarar etkazadi.
Kana tush g an ozi q -ov q at b o’ rsib, undan chuchmal asal h idi yoki ach q imsi q
maza  paydo  q iladi.  Kana  tushgan  unda  yoki  shunday  dondan  tortilgan  unda
kislotalar ko’payib, gigroskopik xossasi kuchayadi, darrov qotib qoladi, ba’zan
normal  rangini  yo’qotadi.  Urug’lar  unuvchanligini  yo’qotadi,  chunki  kanalar
murtakka zarar etkazadi.
Ko’p  kana  tushgan  mahsulot  odam  va  hayvonlar  uchun  yaroqsiz  xolga
keladi,  iste’mol  qilingan  taqdirda  ba’zan  o’tkir  me’da-ichak  kasalliklari  kelib
chiqa di.
Ombor kanalari qishloq xo’jaligi mahsulotlarining zamburug’ va bakterial
kasalliklarini ham tarqatadi.
Un  kanasi  kosmopolit  hayvonlardir;  cho’ziq  kana  O’ rta  Osiyo,  Kavkaz,
Uzoq Sharqda uchraydi. Turon kanasi ho zircha faqat O’rta Osiyoda qayd qilingan;
Rodionov  kanasi  O’ rta  Osiyo  bilan  Shimoliy  Kavkazda,  Rossiyaning  markaziy
zonasida,  Boshqirdistonda,  Oltoy  o’ lkasida  va  Germaniyada  qayd  etilgan;
q oramtir  kana  O’ rta  Osiyo,  Ozarbayjon,  Shimoliy  Kavkazda,  Oltoy  o’lkasida,
Gollandiya, Frantsiya va Angliyada tarqalgan.
Un kanasi erkagining uzunligi 0,32-0,43 mm, urg’ochisiniki 0,35-0,67 mm;
tanasi  cho’zinchoq,  orqa  tomoni  bir  oz  kesilgan,  rangi  yarim  tiniq,  oqimtir;
oyoqlari va xartumi q izil; tanasining ketki uchida ikki juft qili bor, uning uzunligi
idiosoma  uzunligining  30-40%  ni  tashkil  etadi;  oyoq  bo’g’imlari  qirrasiz.
59 Erkagining oldingi oyoqlari yo’g’on, sonlarining pastki yuzasida baquvvat tikani
bor.  Urg’ochisining  birinchi  juft  oyoq  panjalari  4-juft  oyoq  panjalariga
qaraganda  to’rt  baravarcha  uzun  va  o’rtasidagi  diametridan  6  marta  uzun.
Urg’ochisining anal teshigi orqadagi chekkasidan uzoqda emas.
Un  kanasi  tuxumining  uzunligi  0,12  mm,  eni  0,08  mm  bo’lib,  oval
ko’rinishida, rangi oq.
Lichinkasi to’g’ri-yumaloq, oval ko’rinishda, kichkina jussasi va faqat uch
juft  oyog’i  borligi  bilan  voyaga  etgan  kanadan  farq  qiladi;  lichinkasining
orqasidagi  qillar  mayda,  uchidagi  qizil  qillari  esa  idiosoma  uzunligining
choragidan oshmaydi. Ko’krak tayoqchalarining uchi sal-pal yo’g’on tortgan.
Kana  gipopusining  og’zi  va  anal  teshigi  bor;  tanasining  qorin  tomonida
voyaga  etgan  kana  kabi  to’rt  juft  oyog’i  va  so’rgichlari  bor.  Gipopus stadiyasi
ikkita, bular: qimirlamaydigan va ko’chib yuruvchi stadiyalardir.
Qimirlamaydigan gipopusning uz unligi 2,0 mm va eni 0,16 mm, shakli keng
oval  bo’lib,  ustki  tomoni  juda  h am  qavariq,  gnatosomasi  ikkita  to’m toq
do’mboqchaga  o’xshaydi,  tana  so’rg’ ichlari  rudiment  xolida,  oyoqlari  keng  va
kalta, tana qilchalari mik roskopik ko’rinishda.
K o’ chib yuruvchi gipopusning uzun ligi 0,20 - 0.26  mm,  eni 0,14 - 0, 18  mm,
rangi  o q  bo’lib,  pushti  tusda  tovlanadi,  shakli  tuxumsimon,  oldingi  uchi  juda
h am  toraygan.  Ko’chib  yuruv chi  gipopusning  ustki  tomoni  qi mirlamaydigan
gipopusnikiga  qara ganda  kam  qavariq,  chuqurchalar  bilan  qo plangan,
gnatosomasining uzunligi  enidan bir yarim baravar uzun, oxirgi  bo’g’imlari juda
kalta; tana qillari  ancha uzun; oyoqlari qimirlamaydigan  gipopusnikiga qaraganda
uzunroq:  birinchi va ikkinchi juft  oyoqlari  idiosomaning  30-35%, 3-juft  oyoq lari
taxminai  25%  va  4-juft  oyoqlari  taxminan  20%  ni  tashkil  etadi;  so’rg’ichlari
rivojlangan.  S o’ ruvchi  diski  uzunlik  ji h atdan  o’ zi  bilan  tana  uchi  orasidagi
masofaga deyarli baravar keladi. 4-juft oyoq panjalarining uchida bittadan juda
uzun qil bor.
Cho’ziq kana erkagining uzunligi 0,28-0,35 mm, urg’ochisiniki  0,32-0,42
60 mm. Kana tanasining tusi oqish, tanasi un kanasinikiga nisbatan cho’ziqroq, qorin
uchi  yumaloqlangan,  erkagining  oldingi  oyoqlari  yo’g’on  tortgan  emas;
kanalarning  oyoqlari  deyarli  pigmentsiz  bo’lib,  un  kanasining  oyoqlaridan
uzunroq:  orqadagi  oyoqlari  qorin  uchigacha  boradi;  oyoq  panjalarining  uchida
uchta kichkina to’g’ri tikan bor.
Cho’ziq  kana  lichinkasi  voyaga  etgan  kanaga  o’xshaydi,  lekin  undan
kichikroq va oyoqlari faqat 3 juft bo’ladi .
Turon  kanasining  uzunligi  taxminan  0,5  mm  bo’lib,  rangi  o qi mtir;
idiosomaning  or q a  va  yo n  yu zasida  15  juft  q i l  bor;  erkagining  q illari
ur g’ ochisinikidan  bir  muncha  uzunro q .  Erkagining  oyo q lari  ur g’ ochisiniig
oyo q lariga  q araganda  ingichkaro q  va  uzunro q :  oyo q  panjalarining  uchida  6  ta
t i kani bor; 1- va 3-juft  oyo q  panjalarining uchidagi hamma  q illar  soch  tolas iga
o’ xshaydi,  uchi  kengaymaga n .  Erkagining  kopulyativ  so’rg’ichlari  yostiqchaga
o’xshash  bo’lib,  xitin  romkasi  yo’q,  tanasining  uchida  yaxshi  rivojlangan  uch
juft  qili  bor.  Urg’ochisining  anal  teshigi  jinsiy  teshikdan  va  tananing  orqa
chekkasidan  teng  masofada  joylashgan;  tananing  orqa  uchida  bir  juft  uzun  qil
bor.
Lichinkasi  voyaga  etgan  kanadan  kichikroq  bo’lib,  3  juft  oyog’i  bor,
boshqa  ombor  kanalari  kabi,  qillarining  soni,  uzunligi  va  joylashuvi
(xetotaksiya) bilan farq qiladi.
Gipopuslarning  bir  oz  xitinlangan  oval  idiosomasi  bor;  gipopusning  ustki
tomoni  tekis  qavariq,  orqa  tomonidagi  qillar  bir muncha  uzun  va  ingichka;
so’ruvchi  diski  (tanasining  pastki  tomonida)  pardali,  yumshoq,  juda  ham
cho’ziq;  undagi  so’rg’ichlar  sal-pal  bilinadi;  gipopus  oyoqlari  ancha  keng,
uzunligi o’rtacha.
Rodionov  kana si  bosh q a  ombor  kanalariga  q araganda  yirikro q .
Urg’ochisining  uzunligi 0,51 - 1 , 24 mm,  eni 0,25-0,86  mm. Erkakl ari  dimorf: bir
formasining  uzunligi  0,58-1,00  mm,  ikkinchi  forma siniki  0,70-0,95  mm;
tanasining  tusi  oqish;  terisi  silliq,  idiosomaning  yon  chekkalari  orqaga  qarab,
61 o’rtaga turtib chiqib turuvchi  elka do’mboqlaridan tortib dastlab qavariq, so’ngra
tekis toraygan. Erkak larining ikkala formasi kattaligi, oyoqlariniig uzunligi (uzun
oyoqli  formasida)  va  ularning  uzun  tikanlari  borligi  bilan  farq  qiladi;  uzun
oyoqli  kana  idiosomasining  qillari  kalta  oyoqli  kana  idiosomasining  q illariga
qaraganda  yo’g’onroq  va  o’rta  hisob  bilan  olganda  uzunroq,  asosi  piyozga
o’xshab yo’g’on tortgan.
Ikkinchi (kalta oyoqli) formasi birinchi (uzun oyoqli) formasiga qaraganda
ko’proq uchraydi. Erkagining anal tomonidagi kopulyativ orti g’ i tuxum  shaklida,
sal-pal xitinlashgandir.
Ur g’ ochisining  oyo q lari  erkaginikiga  q araganda  kaltaro q  va  y o’g’ onro q
bo’lib,  kalta  va  serbar  tika n lari  bor;  ur g’ ochi  tanasining  or q a  uchi  erkaginikiga
q araganda kengro q;  ur g’ ochisining anal teshigi tananing ketki  uchidan anchagina
uzo q da.
Tuxumi oval shaklda, tus o q imtir, uzunligi 0,11 - 0,21 mm va eni 0,08 - 0,13
mm.
Lichinkasining  uch  juft  oyo g’ i  bor;  k o’ krak  tayo q chalari  0,02  mm,
bulavkasimon,  uchida  yarim  sharga  o’ xshash  gumbazi  bor.  Tanasining  ayniqsa
oldingi qismida xetotaksiya reduktsiyalangan.
Gipopusning  uzunligi  0,25 - 0,34  mm  va  eni  0,17 - 0,22  mm,  rangi  sar g’ ish-
pushti, o yoq lari qo ramtir; tanasi ancha xitinlashgan; idiosomasi eniga q araganda
bir  yarim  baravar  uzunro q ,  oval  shaklda;  g n atosomasi  kambar  va  uzun.
Gipopusning  oyo q lari  uzun;  3-juft  oyo q  panjalarida  t o’ rttadan,  4-juft  oyo q
panjalarida esa uchtadan n a shtarsimon q illari bor.
Q oramtir  kana  erkagining  uzunligi  0,30 - 0,32  mm,  eni  0,18 - 0,20  mm,
urg’ochisiniki  0,38 - 0,41  mm,  eni 0,24 - 0,26  mm.  Kana  och pushti-qo’ng’ir tusli;
idiosomasi  oval  shaklda  (erkagining  idiosomasi  urg’ochisinikiga  qaraganda
kambarroq);  tanasining  orqa  uchi  keng  yuma loqlangan.  Terisi  pishiq,  silliq.
Oyoqlari uzun bo’lib, idiosoma uzun ligining 50% igacha boradi; urg’ochilarining
oyoqlari  erkaginikiga  qaraganda  kaltaroq,  oldingi  oyoqlari  yo’g’onroq,  oyoq
62 yuzasi uzunasiga q irrali, oyoq chetlari zixli, shu bilan birga urg’ochisining oyoq
skulptu rasi  erkaginikiga  qaraganda  yaxshiroq  bilinadi.  2-va  4-juft  oyoq
boldir larining  pastki  tomonidagi  qillar  ingichka  patga  o’xshaydi.  Erkagining
jinsiy  teshigi  4-juft  oyog’ining  asosidadir.  Erkagi  va  urg’ochisining  anal  teshigi
uzun  bo’lib,  klapanlari  tananing  orqa  chekkasidan  turtib  chiqib  turadi;
urg’ochisining jinsiy sistemasi sohasida rivojlangan traxeya lari bor.
Lichinkasi  uch  oyoqli,  terisi  mayda  burmali;  idiosoma  qillari  patsimon;
tana terisi pigmentlangan emas, ko’krak tayoqchalari juda mayda.
Nimfalari  4  oyoqli,  pigmentlanmagan,  ko’rinishi  voyaga  etgan  ka nalarga
o’xshaydi;  terisi  g’adir-budir;  tananing  ustidagi  qillarn  silliq,  bir  oz  yassilangan,
tana oxiridagi qillar esa ro’y-rost bo’laklarga bo’lingan.
Ombor  kanalarining  hayot  tarzi.  Q ulay sharoitda ombor kanalari yil b o’ yi
(diapauzaga  kirmasdan)  rivojlana v eradi.  Un  kanasining  rivojlanishi  uchun  22-
25 0
S  temperatura  va  80-90%  havo  namligi  qulaydir;  bu  donning  16-17%
namligiga  va  unning  18%  namligiga  mos  keladi;  un  namligi  12,4%  dan  kam
bo’lganda kanalarning ko’payishi juda ham susayadi .
Zi g’ ir uru g’ ida kanalar 7% dan orti q  namlikda k o’ payadi. Un ka nasining
rivojlanishi  uchun  minimal  temperatura  +7° С  chamasida  va  h avoning minimal
namligi 60% dir.
Cho’ z iq  kananing  rivojlanishi uchun optimal sharoit 25 - 30° S  temperatu ra
va  85 - 90%  namlikda  vujudga  keladi;  bu  kananing  rivojlanishi  uchun  minimal
temperatura + 9 0
С va maksimal temperatura 35° S  h isoblanadi.
Rodionov  kanasining  rivojlanishi  uchun  minimal  namlik  22%  va
maksimal namlik  8 0%, optimal temperatura 30° С , minimal temperatura 16,5° С
h isoblanadi.
15 0
 li  sovu q  rivojlanishning  barcha  stadiyalaridagi  ombor  kana lariga
h alokatli  ta’sir  etadi  ( q imirlamaydigan  gipopus  stadiyasi  bundan  mustasno
b o’ lishi  mumkin).  42 - 45° S  issi q  h am  ombor  kanalari  va  ularning  tuxumlariga
h alokatli ta’sir etadi.
63 Q ulay sharoitda  kanalar  juda  h am  tez  k o’ payadi .  Masalan,  2,5  sm 3
 unda
100 mingtagacha kana topish mumkin; bu xolda kanalar oziq-ovqatni  1  sm  dan
ortiq qalin qatlam kabi qoplaydi va unning yuza qavati qimir layotganga o’xshab
ko’rinadi.
Oziqa  etishmaganda,  past  temperaturada  va  namlik  kam  bo’lganda
gipopus hosil qilmaydigan  cho’ziq kana  bilan qo ramtir kanadan  boshqa kanalar
gipopus  stadiyasida  turib  uzoq  vaqtgacha  rivojlanmay  qolishi  mumkin.  Bu
stadiyada  kanalar  qorin  so’rg’ichlari  yordami  bilan  ko’pincha  ombor
hasharotlariga,  sichqonlarning  juniga  va  har  xil  narsalarga  yopishib,  ular  bilan
birgalikda noqulay sharoitdan yangi joyga ko’chib o’tadi.
Yangi joydagi qulay sharoitda gipopuslardan katta yoshli kanalar chiqadi
va  ular  qaytadan  ko’payadi.  Kanalar  rivojlanishning  boshqa  stadiyalarida  ham
ombor  kemiruvchilarining  juniga,  odamlarning  kiyim- kechagiga,  oziq-ovqat
idishlariga  qillari  bilan  yopishib  olib  ham  tarqaladi;  ularning  tanasidagi  uzun
qillari shamolda tarqalishga ham  imkon beradi. Lekin kanalar asosan odam orqali
tarqaladi; kana tushgan oziq-ovqatni odam bir joydan ikkinchi joyga olib boradi.
Kanalarning  oyoq  bilan  yurib  aktiv  ravishda  ko’chib  o’tish  qobiliyati  deyarli
yo’q.
Un  kanasi  imagoga  aylangandan  keyin  (voyaga  etgandan  keyin)  o’ sha
kuni  yoki  ertasiga  juftlashadi.  Juftlashgandan  ikki-uch  kun  keyin  o’zi  tushgan
oziq-ovqat  yuzasida  har  kuni  3-4  tadan  tuxum  qo’yadi.  Qulay  sharoit da  un
kanasining urg’ochisi 200 tacha tuxum qo’yadi.
Optimal  sharoitda  3-4  kundan  keyin  tuxumdan  lichinkalar  chiqadi.
Lichinkalarning aktiv oziqlanish stadiyasi 3-4 kun davom etadi;  o’sgan lichinka
1-2 kun qilirlamay, oziqlanmay turadi, so’ngra tullaydi;  6-7 kun davom etadigan
nimfa  stadiyasidan  keyin  deytonimfa  p aydo  bo’ladi.  Qulay  sharoitda  kananing
butun rivojlanish tsikli 15-17 kunga cho’ziladi.
Rodionov  kanasi  yanada  tezroq  ko’payadi;  urg’ochisi  620  tacha  tuxum
qo’yadi;  q ulay  sharoitda  embrional  taraqqiyoti  1,5-2  kunda,  postembrional
64 taraqqiyoti  esa  5-9  kunda  tugaydi;  noqulay  sharoitda  rivojlanish  28  kungacha
cho’zilib ketadi va urg’ochisi juda kam tuxum qo’yadi.
Qoramtir  kananing  urg’ochisi  atigi  11-24  ta  tuxum  qo’yadi,  shunga
qaramay bu kana ba’zan juda ko’p uchraydi.
Un kanasi, Rodionov kanasi va turon kanasining bir qismida har bir avlod
sayin gipopuslar hosil bo’ladi, shu bilan birga noqulay sharoit da gipopuslar juda
ko’plab  vujudga  keladi.  Gipopus  stadiyasi  –  nimfa  stadiyasi  bilan  deytonimfa
stadiyasining orasidagi rivojlanish davridir.
Turon kanasi jiddiy zararkunanda sifatida faqat chigit bilan kun jaraga zarar
keltiradi. Kanalarning boshqa xillari xilma-xil oziq-ovqat larga: don, un, kepak,
kunjara, pichan, oqshoq va shu kabilarga tushadi.
Rodionov  kanasi  omborda  saqlanayotgan  piyoz  va  ildizmevalarga  h am
zarar  etkazadi .  Un  kanasi  bilan  Rodionov  kanasi  ayniqsa  x ammaxo’r  bo’lib,
o’simlik mahsulotlaridan tashqari hayvon mahsulotlari bilan ham oziqlanadi – teri,
mo’yna,  hasharotlar  kollektsiyasi,  parranda  va  hayvonlarning  tuxumlariga  zarar
etkazadi.
Un kanasi  bilan  Rodionov kanasi  ombor va skladlardan ta shq ar i dagi  turli
ma h sulotlarda, ayni q sa poxol, somon, don uyimlarida h am uchraydi.
Ombor kanalarini k o’ pincha ular bilan birga yashaydigan yirt q ich kanalar
q irib yuboradi, yirt q ich kanalarning tu si och sar g’ ish yoki ola oq bo’lib, ular tez
va  keskin  h arakat  q iladi.  Havo  namligi  yuqori  bo’lganda  ko’pgina  kanalar
zamburug’ kasalliklaridan ham nobud bo’ladi.
65 XULOSA
1. Boshoqli don  ekinlarining asosiy zararkunandalari Insecta sinfi vakillari
bo’lib, keng tarqalgan turlar sifatida chigirtkalar, qo’ng’izlar va kapalaklar qayd
etildi.
2.  Ilmiy  kuzatuvlar  natijasida  chigirtkalarning  ikki  turi:  marokash  va
to’qay chigirtkasi g’allaga katta zarar yetkazishi e’tirof etildi.
3.  Q o’ n g’ izlar  turkumida  donli  ekinlarga  iqtisodiy  zarar  yetkazadigan
darajada  uchrovchi  turlar  yassim o’ ylovlilar ,  qarsildoqlar  oilalariga  mansub
bo’lib , bularga  kravchik (xumkalla, keskir)  q o’ng’izlari , kichik kravchik, kugart
kravchigi,  mis  rang  kravchik,  qora  kravchik,  bronza  tusli  kravchik ,
do’mboqchali  kravchik ,  qarsildoq  qo’ng’izlar  va  ularning  lichinkalari
(simqurtlar), qoratanli qo’ng’iz lar ni ko’rsatish mumkin .
4.  Boshoqli  don  ekinlarining  h avfli  zararkunandalar i  sifatida  kapalaklar
turkumidan  tunlamlar  va  parvonalar  oilalari  vakillarini  k o’ rsatish  mumkin.
R espublikamizda  tunlamlarning  300  dan  ortiq  turi  qayd  qilingan  bo’lib,  g’alla
ekinlariga kuzgi, undov, yovvoyi tunlam qurtlari jiddiy shikast yetkazadi.
Parvonalar  oilasi  vaki l lari  ham  keng  tar q algan  hasharotlar  bo’lib,
O’ zbekistonda  jiddiy  zararkunandalar  sifatida  qayd  q ilingan.  Donli  ekinlarga
jiddiy zarar yetkazuvchi parvonalar sifatida makkaj o’ xori kapalagi qayd etildi.
5.  Boshoqli  don  ekinlarining  ixtisoslashgan  zararkunandalari  sifatida
tripslar  (bug’doy  tripsi,  oq  jo’xori  tripsi),  g’alla  shiralari,  xasvalar,  saratonlar,
vizildoq qo’ng’izlar, pyavitsalar, g’alla burgalari, ko’sak qurti, shved va gessen
pashshasi, tariq pashshasi, arrakashlar aniqlandi.
6.  Ombor  zararkunandalari  sistematik  jihatdan  umutqasiz  hayvonlarning
bo’g’imoyoqlilar (Arthropoda) tipi, hasharotlar (Insecta) va o’rgimchaksimonlar
(Arachnida) sinflari vakillaridir.
7.  Boshoqli  don ekinlari zararkunandalariga qarshi agrotexnik, kimyoviy
va biologik usullarda kurash olib borish maqsadga muvofiqdir.
66 8.  Biologik  usulda  kurash  olib  borilganda  oltinko’z,  yaydoqchilar  va
trixogrammalardan foydalanish tavsiya etiladi.
9.  Kimyoviy  kurash  choralari  eng  samarali  usullardan  bo’lib,  bunda
o’zimizda  va  horijda  ishlab  chiqarilgan  bir  qator  insektitsidlardan  foydalanish
tavsiya etiladi.
10.  Omborlarni  zararkunandalardan  saqlash,  ularga  qarshi  kurash  asosan
profilaktik  va  qarshi  kurash  dezinfektsiya laridan  iborat  bo’lib,  dezinfeksatorlar
sifatida  metil  bromid,  dixloretan  va  oltingugurt-uglerod dan  foydalani sh  tavsiya
etiladi .
67 ADABIYOTLAR  RO ’ YXATI
1. Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоноч ни е. Москва, «Мир» 
1992. с.213.
2. Бей-Биенко Т.Я. Об щ ая энтомология. Изд. М. « В ы сшая школа » 1980. 
с.322.
3. Boshoqli  don , sholi , makkajo ’ xori  ekinlari  zararkunanda , kasalliklariga  va 
begona  o ’ tlarga  qarshi  uyg ’ unlashtirilgan  kurash  tizimiga  oid  yon  daftarcha . 
Toshkent , 1998. 92 b .
4. Догел В.А. Зоология беспозвоночных. М., «В ы сшая школа» 1981.
5. Захваткин Ю.А. Курс об щ ей энтомологи и . М. « Агропомиздат » , 1986 .
6. Корчагин В.Н. Защита растений от вредителей и болезней на садово-
огородном участке. Москва, « Агропомиздат », 1987. с.309.
7 . Лаврова И.Х. Зоология беспозвоночн и х. Москва «Владос» 2002 .
8. Mavlonov O.M., Xurramov Sh., Umurtqasizlar zoologiyasi. Toshkent 
«Mehnat» 1998.
9. Mirzaaliyeva O. Entomofaglarni biolaboratoriyalarda ko’paytirish usullari. 
Toshkent, “Mehnat”, 1998.
10. Муродов С.А. Умумий энтомология курси . Тошкент, 1986 йил.
11. Насруллаев Д. Қишлоқ хўжалиги экинлари ҳимоясининг уйғунлашган 
тизими. Самарқанд, 2005.
12. Олимжонов Р.А.  Энтомология. Тошкент , 1977 йил.
13. Росс Г. и  др. Энтом о логия М осква , «Мир», 1985.
14. Содиқов Я. Қишлоқ хўжалик екинларидаги зараркунандаларга қарши 
кураш усуллари. Тошкент, “Меҳнат”, 1989.
1 5 . Тиловов  Т ., Ўроқов  С . Ҳашоратлар  оламида . Тошкент, «Ўқитувчи» 
1984 й.
16. Hamroyev A.Sh, Hasanov B.A, Ochilov R.O va boshqalar. G’alla va g’o’zani
zararkunanda, kasalliklar va begona o’tlardan himoya qilish. Toshkent, 
68 “O’qituvchi”, 1999.
1 7 . Xo’jaev Sh.T., Xolmurodov I.A. Entomologiya. Toshkent , 2009 yil .
18. Xo’jaev Sh.T. va boshq. O’zbekistonda g’alla ekinlarini zararli 
organizmlardan samarali himoya qilish bo’yicha tavsiyalar. Toshkent, 2009. 15 
1 9 . Яхонтов В.В.  Ўрта Осиёдаги қишлоқ хў жалик ўсимликлари ва 
ма ҳ сулотларнинг зараркунандалари ва уларга қарши кураш чоралари . 
Тошкент, 1953 йил.
20. O’simliklarni zararkunandalardan himoya qilishda ilg’or tajriba. Toshkent, 
«Talqin» 2008. 118 b.
69 ILOVALAR
70 1- jadval
Boshoqli don ekinlari zararkunandalari va kasalliklariga
qarshi foydalaniladigan preparatlar
Preparatning
nomi, ishlab
chiqaruvchi
firma, mamlakat Prepa rat
sarfining
meyori,
l,kg/t Preparatdan
foydalaniladi-gan
ekin turi Qaysi
organizmlarga
qarshi
ishlatiladi Ishlatish muddati,
usuli va tavsiya etilgan
cheklovlar Hosilni yig’ishga
qancha vaqt
qolganda ishlov
tugallana d i , k u n Bir mavsumda ko’pi
bilan necha marta
ishlatiladi
INSEKTOAKARITSIDLAR
Benzofosfat,
30% em.k.
O’zbekiston  1.6-2,3 Bug’doy Pyavitsa,
shiralar, o’tloq
parvonasi O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
Benzofosfat, 30% n.k.
O’zbekiston 1,7 Arpa Donli ekinlar
pashshasi O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 1
1,7 Arpa Shiralar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
Zolon, 30% n.kuk.
"Ron Pulenk",
Frantsiya 1,5-2.0 Bug’doy Pyavitsa,
shiralar, o’tlok,
parvonasi O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
1,5 Arpa Donli ekinlar
pashshasi O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 1
Zolon, 35% em.k.
"Ron Pulenk"
Frantsiya 1,5 Arpa Shiralar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
Kvark, 10%  em.k. 
O’zbekiston 4,8-6,9 Bug’doy Pyavitsa, shiralar,
utlok parvonasi O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
71 Kvark, 10% n.kuk. 
Uzbekiston 5,1 Arpa Donli ekinlar
pashshasi O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
5,1 Arpa Shiralar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
Buldok, 2,5% em.k.
"Bayer" Germaniya 0,5 Bug’doy Xasva O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 1
0,5-0,35 Bug’doy Pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 1
Detsis, 2,5% em.k.
"AgrEvo" Germaniya 0,7 Makkajo’xori G’o’za tunlami O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
0,25 Bug’doy Zararli xasva,
pyavitsa, shiralar,
tripslar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
Diazinon, 60% em.k. 
"Nippon Kayaku" 
Yaponiya 1,5-1,8 Bug’doy Shiralar, tripslar,
pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 1
Karate, 5% em.k.
"Zeneka" Angliya 0,2 Bug’doy Don qo’ng’izlari,
tripslar, burgalar,
saratonlar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 1
0,15 Bug’doy Xasva, pyavitsa,
shiralar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
0,15-0,2 Arpa Pashsha, pyavitsa,
saraton, tripslar,
arrakash, shiralar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
0,2 Makkajo’xori Makkajo’xori
parvonasi O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 1
72 Karbofos, 50% em.k. 
Rossiya 0,5-1,2 Donli
ekinlar Shiralar, tripslar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
Malfos, 50% em.k. 
"Yunayted Fosforus" 
X,indiston 0,5-1,0 SHoli Xasva,
saratonlar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 1
Fufanon, 57% e.m. 
"Keminovo Agro", 
Daniya 1,2 Bug’doy Shiralar.
pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 1
1,5-2,0 Bug’doy Trips, xasva O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 1
Kinmiks, 5% em.k.
"Sanofi Xinoin"
Vengriya 0,2 Bug’doy Xasva, pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 15 2
Nugor, 40% em.k.
"Yunayted Fosforus"
Hindiston 1,5 Bug’doy Xasva, pyavitsa,
shiralar, g’alla
pashshalari,
tripslar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
1,0-1,2 Arpa. javdar Shiralar,
tripslar,pyavitsa,
g’alla pashshalari O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
1,0-1,2 Suli G’alla pashshalari,
shiralar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 2
Regent, 80% s.p.
"Ron Pulenk"Frantsiya 15 gr/ga Bug’doy Xasva,
tripslar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 30 1
Sumi-alfa, 5% em.k. 
"Sumitomo Kemikal" 
Yaponiya 0,2 Arpa Pyavitsa,
pashshalar,
burgalar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 1
0,2-0,25 Bug’doy Xasva, pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 15 2
0,3 Bug’doy Pashshalar
O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 15 2
73 Sumi-alfa, 20% em.k. 
"Sumitomo Kemikal" 
Yaponiya 0,07 Bug’doy Xasva,
pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 15 2
Sumition, 50% em.k. 
"Sumitomo Kemikal" 
Yaponiya 0,6-1,0 Bug’doy Xasva, shiralar,
tripslar, pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi. 15 2
Trebon, 30% em.k. 
"Mitsui Kemikle" 
Yaponiya 0,3 Bug’doy Yashirin poya
pashshalari O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
0,2 Arpa Yashirin poya
pashshalari O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
Fenkil, 20% em.k. 
"Yunayted Fosforus" 
Hindiston 0,4 Makkajo’xori F o’z a tunlami O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
0,5 Bug’doy Shiralar,
tripsl ar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
0,3 Bug’doy Xasva,
pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 15 2
0,2 Arpa Shiralar, pyavitsa O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
Tsimbush, 25% k.e. 
"Zeneka" Angliya
Arrivo, 25% k.e.
"FMS" AQSH
Tsiperkil, 25% k.e.
"Mitchel Kote" Angliya
Tsipi, 25% em.k.
"Agrotreyd" Bolgariya 0,3 Makkajo’xori F o’z a tunlami O’simlikning o’suv
davridapurkaladi 20 2
0,2 Bug’doy Xasva, pyavitsa,
shiralar, burgalar,
tripslar O’simlikning o’suv
davrida purkaladi 20 2
74 75