Ma'naviyat mezonlari va ularning vatan tarixini o'rganishdagi o'rni

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
TARIX FAKULTETI
KURS ISHI
Ma’naviyat mezonlari va ularning vatan tarixini
o’rganishdagi o’rni
BAJARDI : 
QABUL  QILDI : 
Toshkent
1 Mundarija
Kirish
I  Bob.  O’zbekistonda  mustaqillikdan  keyin  ma’naviy  qadriyatlarning
tiklanishi
I.1.  O’zbek  xalqiga  xos  ma’naviyat  mezonlari  va  milliy  qadriyatlarning
qayta tiklanishi
I.2.  Ma’naviy  hayotda  yuksak  o’rin  tutgan  tarixiy  shaxslar  va  buyuk
ajdodlar nominining abadiylashtirilishi 
II  Bob.  Mustaqil  O’zbekistonda  jamiyatning  ma’naviy  yangilanishi
jarayonida madaniy merosga munosabat
II.1.  Yurtmizdagi  madaniy  va  ma’naviy  yodgorliklarning  xalqaro  miqyosda
tanilishi
II.2. Ma’naviyat mezonlarining shaxs va jamiyat hayotidagi o’rni
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar
2 Kirish
Mavzuning dolzarbligi:  Mustaqillik sharoitida ma’naviy islohotlar zamirida madaniy-
ma’rifiy  muassasalar  faoliyati  tubdan  o’zgardi.  Biror  bir  jamiyat  ma’naviy
imkoniyatlarini, odamlar ongida ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay turib,
o’z  istiqbolini  tasavvur  qila  olmaydi.  O’zbekiston  mustaqilligidan  keyin  esa  ma’naviy
mezonlar  yangi  mazmun  kashf  etib,  kamol  topdi.  Mustaqillik  sharoitida  madaniy-
ma’rifiy muassasalar xalqning ma’naviy ehtiyojini qondirish, milliy an’analarni tiklash,
xalq  ijodini  ravnaq  toptirish,  yangi  milliy  mafkurani  targ’ib  etish  maskaniga  aylandi.
Mustaqillik tufayli respublikamizda milliy-ma’naviy tiklanish davlat siyosati darajasiga
ko’tarilgandan  so’ng,  madaniy-ma’rifiy  muassasalar  va  ma’naviy  meros  yodgorliklari
xalq ma’naviy rivojlanishi yo’lida xizmat qilish imkoniyatlariga ega bo’ldi. Shu nuqtai
nazardan olib qaraganda, madaniy-ma’naviy qadriyatar va an’analar va milli masalalar
bilan shug’ullanish asosiy sohalardan biri bo’lib, madaniy an’analar, bayramlar va urf-
odatlar komil insonni tarbiyalashda munosib xissa qo’sha oladigan omillardan bo’lgani
sababli,  bu  mavzu  o’rganilishi  jihatdan  doim  dolzarb  va  ahamiyatini  yo’qotmay
kelmoqda. Mustaqillik yillarida tarix faniga e’tibor davlat sisosati darajasiga ko’tarildi.
O’tgan  yillar  mobaynida  O’zbekiston  Respublikasi  birinchi  prezidenti  I.A.  Karimov
tashabbusi  bilan Vatan tarixini  mustaqillik ruhi bilan boyitish  va uni  xalqqa yetkazish
borasida  juda  kata  miqyosli  ishlar  amalga  oshrildi.  Buyuk  Ipak  Yo’li  chorraxasida
joylashgan  yurtimiz  geografik  muhim  nuqtada  joylashganligi  va  uning  ijodkorlikka
moyil xalqi turmushi davomida boy tarixiy ildizga ega madaniyat va ma’naviy turmush
tarsi  vujudga  kelib,  shakllanib  bordi.  Jamiyat  taraqqiyotida  ijtimoiy-iqtisodiy  sohlalar
bilan  bir  qatorda  madaniyat  sohasi  ham  yuksak  ahamiyatga  ega.  Shu  sababli  uning
rivojlanish  yo’nalishlarini  chuqur  o’rganish  va  ilmiy  tahlil  etish  zarur.  Madaniy-
ma’naviy  hayotni  o’rganish  tadqiqotchilarning  diqqat  markazida  bo’lib  kelayotgan
dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Madaniy va ma’naviy turmushning shakllanishi
va rivojlanishi borasida butun bir ijtimoiy iqtisodiy formatsiyalar tarixi gavdalanadi 1
.
Mavzuning obekti va predmeti: Kurs ishining asosiy obekti ma’naviy hayotda muhim
o’rin  tutgan  qadriyatlar,  an’analar,  bayram  va  marosmlar,  shu  jumladan  tariximizdagi
1
 Каримов  И.А.,  Миллий  истиқлол  мафкураси  халқ  эътиқоди  ва  буюк  келажакка  ишончдир.  –  Тошкент:
Ўзбекистон, 2000. 148-б.
3 buyuk  ajdodlar  va  allomalar  nomini  oqlash  hamda  ularnng  nomini  abadiylashtirish
masalalari  hisoblanadi.  Predmeti  esa  madaniy  va  ma’naviy  sohani  xalqni  komil  shaxs
sifatida shakllantirish jarayonidagi qo’shgan katta xissasini o’rganishdan iborat.
Mavzuning  maqsad  va  vazifalari:  Kurs  ishning  maqsadi  madaniyat  va  ma’naviyat
sohalarining bugungi kun hayoti va axoli turmushidagi o’rni, shuningdek uning tarixiy
mustaham  ildizlarni  ochib  berish  va  tahlil  qilish.  Ushbu  maqsaddan  kelib  chiqib,
quyidagi  vazifalar  belgilandi:  Mustaqil  O’zbekistonda  madaniy  va  ma’naviy
sohalarning  davlat  rivojidagi  o’rni  va  ahamiyatini  o’rganish  va  uni  yoritish,
xalqimizning  ijtimoiy-madaniy  tarixi  davomida  umuman  jahon  miqyosida  madaniy
hayotning ta’sirini o’rganish. 
Mavzuning  o’rganilganlik  darajasi:  Mavzuga  oid  qator  muhim  ahamiyatga  ega
tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu mavzuga oid adabiyotlar tahliliga to’xtalsak, ular
ko’proq  mustaqillik  davrida  o’zbek  milliy  madaniyatidagi  islohotlar  va  bu  madaniyat
jarayonlarda  amalga  oshirilgan  muhim  islohot  va  yangiliklarni  o’zida  aks  ettiradi.
Ushbu  mavzuning  o’rganilishi  naqadar  kata  ahamiyat  kasb  etishini  O’zbekiston
Respubikasi  birinchi  prezidenti  Islom  Karimovning  bir  qancha  asarlarida  aynan
ma’naviyat  va  ma’naviy  hayot  tushuchalari  yoritib  o’tiladi.Jumladan,  “Yuksak
ma’naviyat – yengilmas kuch” 2
, “Istiqlol va ma’naviyat” kabi asarlarini aytish mumkin.
Shu  bilan  birga  Imomnazarov  A.  muallifligidagi  “Milliy  ma’naviyatimiz  nazariyasiga
chizgilar”,  Alimasov  V.A.  muallifligidagi  “O’zbekiston  Respublikasining  bozor
munosabatlariga  o’tish  sharoitida  madaniy-ma’rifiy  muassasalar  rivojlanishinin  o’ziga
xos  xususiyatlari”,  Bekmurodov  M.  “Tashkilot  madaniyati  va  rahbar  ma’naviyati”
asarlari  va  qator  o’quv  materiallari  hamda  turli  disseratsiyalar  shular  jumlasidandir.
Mustaqillik yillarida yangi uslubiy yondoshuvlarning shakllanishi davrida yozilgan 
2
 Каримов  И . А . Юксак  маънавият - энгилмас  куч . – Тошкент : Маънавият , 2008. 178- б .
4 asarlar 3
 va  darsliklar 4
,  risolalar 5
,  turli  to’plamlar 6
,  hamda  doktorlik  va  nomzodlik
dissertatsiyalarining  ilmiy-nazariy,  manbaviy  asoslari  va  mazmunida  yaqqol  namoyon
bo’ldi.
Kurs  ishining  tuzilishi:  Kurs  ishi  kirish,  ikkita  bob,  4  ta  paragraf,  xulosa  va
foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat.
3
 Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009. 256 bet.
4
 Rajabov Y.R. O‘zbekiston tarixi (1917-1993-yillar) – T.: O‘qituvchi, 2007. 232-bet.
5
 Alimova D.A. XXI asrning dastlabki o‘ttiz yilligida O‘zbekistonda tarix fani (tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. –
T.: Sharq, 1996. 322-bet.
6
 Ziyoyev H. O‘zbekiston mustaqilligi uchun kurashlar tarixi (miloddan oldingi asrlardan 1991-yil 31-avgustgacha). – T.:
Sharq, 2001. 447-bet.
5 I Bob. O’zbekistonda mustaqillikdan keyin ma’naviy qadriyatlarning
tiklanishi
I.1. O’zbek xalqiga xos ma’naviyat mezonlari va milliy qadriyatlarning
qayta tiklanishi
Ma’naviyatning mohiyati shunchalik kеngki, uni o’lchab ham, poyoniga еtkazib
ham  bo’lmaydi.  Ma’naviyat  –  inson  ruhiy  va  aqliy  olaini  ifodalovchi  tushuncha.  U
kishilarning huquqiy, falsafiy, ilmiy, badiiy, axloqiy va diniy tasavvurlarini o’z ichiga
olishidan kelib chiqsak, ushbu tushuncha nihoyatda chuqur ma’no mazmun kasb etadi.
U inson uchun butun bir olamdir 7
.
Mustaqillik  yillarida  ma’naviy  hayot  sohasi  bo’yicha  O’zbеkiston
Rеspublikasida  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish  bilan  bir  vaqtda  ma’naviy
mеrosimizni, madaniy qadriyatlarimizni tiklash va ularni xalqimizga yеtkazish borasida
kеng  ko’lamda  faoliyat  olib  borilmoqda.  Ma’naviyatning  mohiyati  shunchalik  kеngki,
uni o’lchab ham, poyoniga еtkazib ham bo’lmaydi. Ma’naviyat – inson ruhiy va aqliy
olaini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning huquqiy, falsafiy, ilmiy, badiiy, axloqiy va
diniy  tasavvurlarini  o’z  ichiga  olishidan  kelib  chiqsak,  ushbu  tushuncha  nihoyatda
chuqur  ma’no  mazmun  kasb  etadi.  U  inson  uchun  butun  bir  olamdir.  Jamiyatimiz
hayotida  ma’naviy  kamolotni  tеzlashtirish,  milliy  istiqlol  mafkurasini  shakllantirish,
milliy  qadriyatlarni  o’rganish  mustaqillikni  mustahkamlashning  asosiy  vazifalaridan
biridir 8
.
 Uzoq ming yilliklar tarixi shundan dalolat beradiki, o’zbek milliy davlatchilik
tarixi  eng  avvalo  ma’naviyat-ma’rifatning  jamiyat  hayotida  muhim  o’rin  egallaganligi
bilan chambarchas bog’liqdir. Ushbu azaliy an’anaga mustaqillik yillarida ham alohida
e’tibor  berilishi  juda  ahamiyatli  bo’ldi.  Qayd  etish  lozimki,  istiqlolning  dastlabki
davrlaridanoq  madaniyatning  metodologiyasi  o’zgardi.  Agarda,  sho’rolar  mustabid
tuzimi  davrida  madaniyatning  asosiy  vazifasi  jamiyat  a’zolarining  kommunistik
7
 Imomnazarov A. Milliy ma’naviyatimizga chizgilar. –T.: Ma’naviyat, 1998. 235-bet.
8
 Alimova Sh.X. Madaniy-ma’rifiy faoliyat asoslari. – T.: Sharq, 2007.93-bet.
6 mafkura  va  soxta  g’oyaga  e’tiqodini  mustahkamlashga  safarbar  etish  bo’lsa,  istiqlol
davrida uning maqsadi tamomila o’zgardi 9
.
Eng  avvalo,  mamlakat  hukumati,  Prezidentning  ma’naviy-ma’rifiy  omillarga
nisbatan  munosabati  shakllandi.  Jumladan,  ma’naviy-ma’rifiy  islohotlar  davlat
siyosatining asosiy ustivor yo’nalishi, deb hisoblandi. Joylarda ma’naviyat bilan bog’liq
shularning amalga oshirilishi uchun butun mas’uliyatning hokimlar, vazirliklar, idoralar,
tashkilotlarning birinchi rahbarlari zimmalariga yuklatilishi juda katta ijtimoiy ahamiyat
kasb  etdi.  Ma’naviyati  yuksak  millat  va  davlatning  kelajagi  buyuk  bo’lishi  mumkin
ekanligi  to’g’risidagi  ijtimoiy  fikr  shakllana  boshlandi.  Ma’naviyati  yuksak  millat  va
davlatnigina  kelajagi  buyuk  bo’lishi  mumkin  ekanligi  to’g’risidagi  ijtimoiy  fikr
shakllana boshlandi. Istiqlol davri O’zbekiston jamiyati ma’naviyatining eng muqaddas
maqsadlaridan  biri  kelajakni  ma’naviy  jihatdan  mustahkamlovchi  jamoatchilik  fikri
shakllandi 10
. 
Istiqlol  davrida  ma’naviyatning  har  qanday  siyosiy  hukmron  mafkuralardan
holiligi.  O’zbekiton  Respublikasi  birinchi  Prezidenti  I.Karimovning  1992-yil  7-
martidagi  Farmoni  bilan  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Maxkamasi  qoshida  Din
ishlari bo’yicha qo’mita tashkil etildi. 27-mart kuni I.Karimovning “Ro’za Xayitini dam
olish  kuni  deb  e’lon  qilish  to’g’risida”  Farmon  e’lon  qilindi.  1992-yildan  boshlab  har
yili  mamlakatimizda  ro’za  xayiti  umumxalq  bayrami  sifatida  keng  nishonlanmoqda.
Shuningdek,  qurbon  xayiti  ham  yurtimizda  dam  olish  kuni  va  bayram  qilib
nishonlanadigan bo’ldi 11
. 
Eng muhimi, xalqimiz o’z tarixida birinchi marta bevosita hukumat yordamida
har  yili  muqaddas  Haj  va  Umra  amallarini  ado  etish  sharafiga  muyassar  bo’lmoqda.
1995-yil  19-mayda  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Maxkamasi  qarori  bilan
Toshkentda  xalqaro  islom  tadqiqot  Markazi  tashkil  etildi.  O’zbekistonda  istiqomat
qilayotgan  ko’p  millatli  xalqlarning  madaniy  taraqqiyoti,  ularning  o’zliklarini  anglash
jarayonlariga  bo’lgan  intilishlarini  qonuniy-huquqiy  asosda  qondirish  masalalari  ham
9
 Alimova D.A. XXI asrning dastlabki o‘ttiz yilligida O‘zbekistonda tarix fani (tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. –
T.: Sharq, 1996. 31-bet
10
 Каримов  И.А.,  Миллий  истиқлол  мафкураси  халқ  эътиқоди  ва  буюк  келажакка  ишончдир.  –  Тошкент:
Ўзбекистон, 2000. 176-б.
11
 Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009. 291-bet.
7 mamlakat hukumati oldidagi eng muhim vazifalardan biri bo’ldi. Shu o’rinda 1989-yili
madaniyat  vazirligi  huzurida  respublika  millatlararo  madaniy  markazning  tashkil
etilishini alohida ta’kidlash lozimdir. Agarda 1990-yillarning boshlarida O’zbekistonda
12  ta  milliy-madaniy  markaz  faoliyat  ko’rsatgan  bo’lsa,  hozirgi  kunga  kelib  ularning
soni  80  dan  ortdi.  Mustaqillik  yillarida  milliy-madaniy  markazlar  faoliyati  ustidan
muvofiqlashtiruvchi  ishlarning  ko’lami  ham  ortdi  va  1992-  yil  yanvar  oyida  hukumat
qarori  bilan  Respublika  Baynalmilal  Madaniy  markazi  tashkil  etildi.  Shuning  uchun
ham  O’zbekiston  hukumati  madaniyatdagi  milliylik  va  baynalmilallik  nisbatini
saqlashga muhim vazifa sifatida munosabatda bo’la boshladi. Ayni paytda 130 ga yaqin
millat  va  elat  yashayotgan  O’zbekistonda  har  bir  millat  ravnaqi,  uning  barqaror
taraqqiyoti, xavfsizligi va yashash kafolotlariga har qanday tahdidlarning oldini olish, u
yoki  bu  millatga  mansub  kishilar  guruhining  xudbinlik  kayfiyatlarini  muqarrar  tarzda
boshqa millat, xalq imkoniyatlarini zo’ravonlik va zug’um bilan chegaralab qo’yadigan
davlat siyosatining ishlab chiqilishi bu boradagi amaliy ishlarning samarasini oshirdi 12
. 
12
 Bekmatov A., Rustamova R. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma’rifiy tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2008. 271-bet.
8 I.2. Ma’naviy hayotda yuksak o’rin tutgan tarixiy shaxslar va buyuk
ajdodlar nominining abadiylashtirilishi
Yurtimizda  ma’naviy  merosni  tiklashga  bag’ishlab  amalga  oshirilgan  ulkan
ishlardan biri Ahmad  al-Farg’oniyning 1200 yillik, Imom Ismoil al-Buxoriyning 1220
yilligi hamda Amir Temurning 660 yilligi yubileylari tantanalarini nishonlash, ularning
faoliyatini  va  ijodini  to’liq  yoritib  xalqimizga  bayon  etish  hamda  nomlarini
abadiylashtirish bo’ldi. Hukumatimiz qarori bilan 1996-yil  Amir Temur yili  deb e’lon
qilindi.  Amir  Temurning  yubiley  tantanalari  nafaqat  O’zbekistonda  balki  xalqaro
miqyosda  ulkan  ko’tarinkilik  bilan  nishonlandi.  Amir  Temurning  hayoti,  faoliyatiga
doir bir necha o’nlab asarlar yaratildi. O’zi tug’ilgan Shaxrisabzda hamda Toshkentning
markazida  ulkan  haykali  o’rnatildi.  Shuningdek,  nihoyatda  xashamatli  tarzda
Temuriylar  muzeyi  binosi  qad  ko’tardi.  Amir  Temur  nishoni  ta’sis  etildi.  Bu  qilingan
ishlar  shuni  bildiradiki,  mustaqillik  sharofati  bilan  ko’plab  haqiqatlar  yuzaga
chiqmoqda,  ya’ni,  shulardan  eng  yirigi  -  sho’rolar  davrida  g’irt  bosqinchi,  kallakesar,
gazanda  degan  nomlar  bilan  niqoblanib  kelingan  Amir  Temur  nomi  o’zining  haqiqiy
yirik  tarixiy  shaxs,  intizomli  iqtidorli  hukmdor,  etuk  sarkarda,  bunyodkor,  yirik,
markazlashgan turkiy davlat asoschisi degan haqiqiy obro’-e’tibori va mavqeini topdi 13
.
Mustaqillik  yillarida  O’zbekistondagi  ma’naviy  va  madaniy  taraqqiyot  uzoq
ming  yilliklar  tarixi  shundan  dalolat  beradiki,  o’zbek  milliy  davlatchilik  tarixi  eng
avvalo  ma’naviyat-ma’rifatning  jamiyat  hayotida  muhim  o’rin  egallaganligi  bilan
chambarchas  bog’liqdir.  Ushbu  azaliy  an’anaga  mustaqillik  yillarida  ham  alohida
e’tibor berilishi juda ahamiyatli bo’ldi 14
. 
Qayd  etish  lozimki,  istiqlolning  dastlabki  davrlaridanoq  madaniyatning
metodologiyasi  o’zgardi.  Agarda,  sho’rolar  mustabid  tuzimi  davrida  madaniyatning
asosiy  vazifasi jamiyat a’zolarining kommunistik  mafkura va soxta  g’oyaga e’tiqodini
mustahkamlashga  safarbar  etish  bo’lsa,  istiqlol  davrida  uning  maqsadi  tamomila
o’zgardi.Eng  avvalo,  mamlakat  hukumati,  Prezidentning  ma’naviy-ma’rifiy  omillarga
nisbatan  munosabati  shakllandi.  Jumladan,  ma’naviy-ma’rifiy  islohotlar  davlat
13
 Alimova Sh.X. Madaniy-ma’rifiy faoliyat asoslari. – T.: Sharq, 2007. 73- bet.
14
 Imomnazarov A. Milliy ma’naviyatimizga chizgilar. –T.: Ma’naviyat, 1998. 285-bet.
9 siyosatining asosiy ustivor yo’nalishi, deb hisoblandi. Joylarda ma’naviyat bilan bog’liq
shularning amalga oshirilishi uchun butun mas’uliyatning hokimlar, vazirliklar, idoralar,
tashkilotlarning birinchi rahbarlari zimmalariga yuklatilishi juda katta ijtimoiy ahamiyat
kasb  etdi.  Manaviyati  yuksak  millat  va  davlatning  kelajagi  buyuk  bo’lishi  mumkin
ekanligi  to’g’risidagi  ijtimoiy  fikr  shakllana  boshlandi.  Ma’naviyati  yuksak  millat  va
davlatnigina  kelajagi  buyuk  bo’lishi  mumkin  ekanligi  to’g’risidagi  ijtimoiy  fikr
shakllana boshlandi 15
. 
Istiqlol  davri  O’zbekiston  jamiyati  ma’naviyatining  eng  muqaddas
maqsadlaridan  biri  kelajakni  ma’naviy  jihatdan  mustahkamlovchi  jamoatchilik  fikri
shakllandi. Istiqlol davrida ma’naviyatning har qanday siyosiy hukmron mafkuralardan
holiligi.  O’zbekiton  Respublikasi  birinchi  Prezidenti  I.  Karimovning  1992-yil  7-
martidagi  Farmoni  bilan  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Maxkamasi  qoshida  Din
ishlari  bo’yicha  qo’mita  tashkil  etildi.  27  -mart  kuni  I.  Karimovning  “Ro’za  Xayitini
dam olish kuni deb e’lon qilish to’g’risida” Farmon e’lon qilindi. 1992 -yildan boshlab
har yili mamlakatimizda ro’za xayiti umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanmoqda.
SHuningdek,  qurbon  xayiti  ham  yurtimizda  dam  olish  kuni  va  bayram  qilib
nishonlanadigan  bo’ldi.  Eng  muhimi,  xalqimiz  o’z  tarixida  birinchi  marta  bevosita
hukumat  yordamida  har  yili  muqaddas  Haj  va  Umra  amallarini  ado  etish  sharafiga
muyassar  bo’lmoqda.  1990-  yil  19-mayda  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar
Maxkamasi qarori bilan Toshkentda xalqaro islom tadqiqot Markazi tashkil etildi 16
.
O’zbekistonda  istiqomat  qilayotgan  ko’p  millatli  xalqlarning  madaniy
taraqqiyoti,  ularning  o’zliklarini  anglash  jarayonlariga  bo’lgan  intilishlarini  qonuniy-
huquqiy  asosda  qondirish  masalalari  ham  mamlakat  hukumati  oldidagi  eng  muhim
vazifalardan biri bo’ldi. Shu o’rinda 1989-yili  madaniyat  vazirligi  huzurida respublika
millatlararo  madaniy  markazning  tashkil  etilishini  alohida  ta’kidlash  lozimdir.  Agarda
1990-yillarning  boshlarida  O’zbekistonda  12  ta  milliy-madaniy  markaz  faoliyat
ko’rsatgan bo’lsa, hozirgi kunga kelib ularning soni 80 dan ortdi. Mustaqillik yillarida
milliy-madaniy markazlar faoliyati ustidan muvofiqlashtiruvchi ishlarning ko’lami ham
15
 Alimova D.A. XXI asrning dastlabki o‘ttiz yilligida O‘zbekistonda tarix fani (tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. –
T.: Sharq, 1996.231-bet
16
 Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009. 276-bet.
10 ortdi va 1992-yil yanvar oyida hukumat qarori bilan Respublika Baynalmilal Madaniy
markazi  tashkil  etildi.  Shuning  uchun  ham  O’zbekiston  hukumati  madaniyatdagi
milliylik va baynalmilallik nisbatini saqlashga muhim vazifa sifatida munosabatda bo’la
boshladi.  Ayni  paytda  130  ga  yaqin  millat  va  elat  yashayotgan  O’zbekistonda  har  bir
millat  ravnaqi,  uning  barqaror  taraqqiyoti,  xavfsizligi  va  yashash  kafolotlariga  har
qanday  tahdidlarning  oldini  olish,  u  yoki  bu  millatga  mansub  kishilar  guruhining
xudbinlik kayfiyatlarini muqarrar tarzda boshqa millat, xalq imkoniyatlarini zo’ravonlik
va zug’um bilan chegaralab qo’yadigan davlat siyosatining ishlab chiqilishi bu boradagi
amaliy ishlarning samarasini oshirdi 17
.
 Yurtimizda  ma’naviy  merosni  tiklashga  bag’ishlab  amalga  oshirilgan  ulkan
ishlardan biri Ahmad  al-Farg’oniyning 1200 yillik, Imom Ismoil al-Buxoriyning 1225
yilligi hamda Amir Temurning 660 yilligi yubileylari tantanalarini nishonlash, ularning
faoliyatini  va  ijodini  to’liq  yoritib  xalqimizga  bayon  etish  hamda  nomlarini
abadiylashtirish bo’ldi. Hukumatimiz qarori bilan 1996-yil  Amir Temur yili  deb e’lon
qilindi.  Amir  Temurning  yubiley  tantanalari  nafaqat  O’zbekistonda  balki  xalqaro
miqyosda  ulkan  ko’tarinkilik  bilan  nishonlandi.  Amir  Temurning  hayoti,  faoliyatiga
doir bir necha o’nlab asarlar yaratildi. O’zi tug’ilgan Shaxrisabzda hamda Toshkentning
markazida  ulkan  haykali  o’rnatildi.  SHuningdek,  nihoyatda  xashamatli  tarzda
Temuriylar  muzeyi  binosi  qad  ko’tardi.  Amir  Temur  nishoni  ta’sis  etildi.  Bu  qilingan
ishlar  shuni  bildiradiki,  mustaqillik  sharofati  bilan  ko’plab  haqiqatlar  yuzaga
chiqmoqda,  ya’ni,  shulardan  eng  yirigi  -  sho’rolar  davrida  g’irt  bosqinchi,  kallakesar,
gazanda  degan  nomlar  bilan  niqoblanib  kelingan  Amir  Temur  nomi  o’zining  haqiqiy
yirik  tarixiy  shaxs,  intizomli  iqtidorli  hukmdor,  etuk  sarkarda,  bunyodkor,  yirik,
markazlashgan turkiy davlat  asoschisi  degan haqiqiy obro’-e’tibori va mavqeini  topdi.
Vatanimizda  Amir  Temurning  faoliyatini  xolis  o’rganishda  O’zbekistonning  birinchi
Prezidenti Islom Abdug’anievich Karimov olib borayotgan siyosat alohida ahamiyatga
ega.  Hukumatimiz  “Amir  Temur  tavalludining  660  yilligini  nishonlash  to’g’risida”
(1994 yil, 29-dekabr), “1996 yilni Amir Temur yili deb e’lon qilishi to’g’risida” (1995-
yil,  26-dekabr),  “Temuriylar  tarixi”  davlat  muzeyini  tashkil  etish  va  “Amir  Temur”
17
 Alimova D.A. XXI asrning dastlabki o‘ttiz yilligida O‘zbekistonda tarix fani (tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. –
T.: Sharq, 1996. 231-bet
11 ordenini  ta’sis  etish  to’g’risida  (1996-yil)  qator  farmon  va  qarorlar  chiqardiki,  bu
tadbirlar temurshunoslikning keyingi taraqqiyoti uchun kata zamin yaratdi 18
.
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  1997-yil  29-apreldagi  "Imom  al
Buxoriy  tavalludining  hijriy-qamariy  taqvim  bo’yicha  1225-yilligini  nishonlash
to’g’risida"gi  qarori  asosida  allomaning  maqbarasi  o’rnida  maxsus  yodgorlik  majmui
barpo etildi. Bu yodgorlik majmui O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov
rahbarligida  yaratilgan  loyiha  asosida  Samarqand,  Buxoro,  Xiva,  Toshkent,  Andijon,
Namangan, Qo’qon, Shahrisabz xalq ustalari tomonidan 1998-yilda qurilgan 19
.
O’zbekiston  mustaqillikka  erishgach,  ajdodlarimizdan  qolgan  madaniy  tarixiy
merosga  e'tibor  kuchaydi,  tarixiy  yodgorliklar  davlat  nazorati  ostiga  olindi.  Istiqlol
yillarida  Buxoro,  Samarqand,  Termiz,  Xiva,  Toshkent.  Qo’qon.  Shahrisabz  kabi
shaharlarda  ulug’  ajdodlarimizning  yuksak  iste'dodi  bilan  bunyod  etilgan  obidalar
o’zining  haqiqiy  qadr-qimmatini  topdi,  ularni  ta'mirlash  va  asl  qiyofasini  tiklash
davlatimiz  siyosatining  ustuvor  yo’nalishlaridan  biriga  aylandi.  Toptalgan  tariximiz,
qutlug’  qadamjolar,  hatto  nomlari  ham  unutilayozgan  obidalar  ta'mirlandi,  qayta
tiklandi.  Imom  al  Buxoriy,  Imom  at-Termiziy,  Abu  Mansur  al-Moturudiy,  Ahmad  al-
Farg’oniy,  Burhoniddin  al-Marg’inoniy,  Mahmud  az-Zamaxshariy  kabi  ulug’
allomalarimizning  sha'nlariga  munosib  yodgorlik  majmualar  yaratildi.  Toshkent,
Samarqand  va  Shahrisabzda  Sohibqiron  Amir  Temur,  Toshkentda  Mirzo  Ulug’bek,
Alisher Navoiy, Urganchda Jaloliddin Manguberdi, Termizda Alpomish haykallari qad
ko’tardi.  Bugungi  kunda  mamlakatimizda  etti  mingdan  ortiq  yodgorlik,  shu  jumladan,
2500 ta me'moriy obida, 2700 tadan ortiq monumental san'at asari davlat muhofazasiga
olingan. 1991-yildan Xivadagi Ichonqal'a qo’riqxonasidagi, 1993-yildan Buxoro shahri
markazidagi,  2000  yildan  Shahrisabz  shahri  markazidagi  yodgorliklar  Yuneskoning
“Umumjahon  madaniy  merosi”  ro’yxatiga  kiritildi  yillarda  bunyod  etilgan  Oqmasjid
istiqlol  davrida xalqimizning muqaddas ziyoratgohiga aylanib, yaxshilik  va ezgulikka,
tinchlik va osoyishtalikka. O’zaro ahil va hamjihat bo’lishga xizmat qilmoqda 20
.
18
 Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009. 232-bet.
19
 Alimova Sh.X. Madaniy-ma’rifiy faoliyat asoslari. – T.: Sharq, 2007. 81- bet.
20
 Bekmatov A., Rustamova R. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma’rifiy tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2008. 97-bet.
12 II Bob. Mustaqil O’zbekistonda jamiyatning ma’naviy yangilanishi
jarayonida madaniy merosga munosabat
II.1. Yurtmizdagi madaniy va ma’naviy yodgorliklarning xalqaro
miqyosda tanilishi
Bugungi  kunda  mamlakatimizda  yetti  mingdan  ortiq  yodgorlik,  shu  jumladan,
2500 ta me'moriy obida, 2700 tadan ortiq monumental san'at asari davlat muhofazasiga
olingan. 1991-yildan Xivadagi Ichonqal'a qo’riqxonasidagi, 1993-yildan Buxoro shahri
markazidagi,  2000-yildan  Shahrisabz  shahri  markazidagi  yodgorliklar  Yuneskoning
“Umumjahon  madaniy  merosi”  ro’yxatiga  kiritildi  yillarda  bunyod  etilgan  Oqmasjid
istiqlol  davrida xalqimizning muqaddas ziyoratgohiga aylanib, yaxshilik  va ezgulikka,
tinchlik  va  osoyishtalikka.  O’zaro  ahil  va  hamjihat  bo’lishga  xizmat  qilmoqda.
Hayotimizda  ma’naviy  kamolotni  rivojlantirish,  yoshlarni  vatanparvarlik  ruhida
tarbiyalashda-ajdodlarimizning bizgacha еtib kеlgan boy madaniy mеroslarini o’rganish
ham katta o’rin egallaydi. Shu sababli O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti tomonidan
qadriyatlar,  urf-odatlar,  buyuk  ota-bobolarimizning  bizga  qoldirgan  mеroslarini
o’rganish  va  tarqib  etish  uchun  kеng  yo’llar  ochildi.  Bu  boradagi  tadbirlar
mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq amalga oshirila boshladi 21
.
Madaniy-ma’rifiy  ishlarning  rivojlanishi  uchun  davlat  tomonidan  katta
mablaqlar ajratildi. O’zbеkistondagi barcha davlat tеatrlari, madaniyat uylari, san’at oliy
o’quv yurtlari, folklor-etnografik guruhlar madaniyat o’choqlariga aylanib qoldi. Tеatr
sahnalarida  yangi  zamonaviy  spеktakllar  qo’yila  boshlandi.  MDO’  dagi  davlatlar  ilan
ijodiy hamkorlik yo’lga qo’yildi, turli xalqaro anjumanlar o’tkazildi. Badiiy adabiyotda
partiyaviylik,  sinfiylik  nuqtai  nazaridan  yondoshishga  chеk  qo’yildi.  Bahovuddin
Naqshband,  Fеruz,  Xo’ja  Ahror,  Cho’lpon,  Fitrat  kabi  allomalarning  nomlari  tiklanib,
asarlari  chop  etildi.1991  yili  buyuk  alloma,  qazal  mulkining  sultoni  Alishеr  Navoiy
yubilеyini  o’tkazish  katta  voqеa  bo’ldi.  Bu  tantanaga  bag’ishlanib  Rеspublikamizda
shoirning  asarlari  nashrdan  chiqarildi.  1994-yil  Mirzo  Ulug’bеk  tavallud  topgan
kunining  600  yilligi  kеng  ko’lamda,  jahon  miqyosida  nishonlandi.  YUNЕSKO  ning
21
 Bekmatov A., Rustamova R. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma’rifiy tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2008. 191-bet.
13 Parijdagi  qarorgohida  yubilеyga  bag’ishlangan  haftalik  va  unga  ko’rgazma  ochildi.
Mustaqillik  yillarida  buyuk  sohibqiron  Amir  Tеmurning  660  yilligi  bo’lib  o’tdi.
YUNЕSKO  tomonidan  1996-yil  “Amir  Tеmur  yili”  dеb  e’lon  qilindi.  Shu  yili
YUNЕSKO  ning  Parijdagi  qarorgohida  “Tеmuriylar  davri,  fan,  madaniyat  va
maorifning  gullab  yashnashi”  mavzuida  anjuman  va  unga  baqishlangan  ko’rgazma
ochildi. Mamlakatimizda “Tеmuriylar tarixi davlat” muzеyi, Amir Tеmur nomi bеrilgan
boqlar,  ko’chalar  barpo  etildi.  Rеspublikamizda  bizgacha  еtib  kеlgan  boy  mеroslarni
o’rganish,  milliy  o’zlikni  anglash,  ma’naviy  qadriyatlarni  rivojlantirishga  katta  e’tibor
bеrilmoqda va ularga nisbatan xalqimizning chuqur hurmat va ehtiromi ko’rsatilmoqda.
So’nggi yillarda tashkil etilgan “Oltin mеros” jamg’armasi, Abdulla Qodiriy nomidagi
“Mеros” nashriyotlari kеng miqyosda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni olib bormoqda 22
.
Islom  olamining  allomalari  Iso  at-Tеrmiziyning  1200  yilligi,  Mahmud  az-
Zamahshariyning  920  yilligi,  Najmiddin  Kubroninng  850  yilligi,  Bohovuddin
Naqshbandiyning  675  yilligi  kеng  ko’lamda  nishonlandi.  Ularning  boy  asarlari
nashrdan  chiqarildi.  Barcha  viloyatlar  va  shaharlarda  har  yili  Alishеr  Navoiy,  Bobur,
Mashrab,  Ogahiylarga  baqishlanib  kеchalar  o’tkazildi,  Jaloliddin  Mangubеrdining  800
yillik  tavalludiga,  “Alpomish”  dostonini  yaratilishining  1000  yilligiga  bag’ishlangan
turli kеchalar, bahslar tashkil etildi.  Ma’naviy hayotni takomillashtirish borasida 1994-
yil  O’zbеkiston  Rеspublikasi  birinchi  Prеzidеnti  tomonidan  ma’naviy  qadriyatlarni
o’rganish  va  uni  takomillashtirish  borasida  “Ma’naviyat  va  ma’rifat”  jamoatchilik
markazini tuzish haqida farmon e’lon qilindi. Markaz tomonidan Imom al Buxoriyning
yubilеyiga bag’ishlab, qur’oni karimdan kеyin ikkinchi o’rinda turadigan “Al-Jomе’ as-
Sahiyh”  (Ishonarli  to’plam),  “Al-adab  as-mufrad”  (Adab  durdonalari)  o’zbеk  tiliga
tarjima qilinib, nashrdan chiqarildi 23
.
1998-yili  Imom  al  Buxoriy  tavalludining  1225-yilligi,  Ahmad  al  Farg’oniy
tavalludining  1200  yilligi  jahon  miqyosida  kеng  nishonlandi.  Yubilеylar  munosabati
bilan  allomalar  hayotiga  bag’ishlangan  ilmiy  anjumanlar  va  badiiy  ko’rgazmalar
ochildi. Bularning barchasi O’zbеkistonda chinakam milliy qadriyatlarni tiklash uchun
22
 Alimova Sh.X. Madaniy-ma’rifiy faoliyat asoslari. – T.: Sharq, 2007. 93- bet.
23
 Alimova D.A. XXI asrning dastlabki o‘ttiz yilligida O‘zbekistonda tarix fani (tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. –
T.: Sharq, 1996. 231-bet
14 yuritilayotgan  katta  ishlardan  dalolat  bеradi.  Ayniqsa,  al  Buxoriy  xalqaro
jamg’armasining ochilishi katta voqеa bo’ldi. Rеspublikamiz Birinchi Prеzidеnti Imom
al  Buxoriyning,  Ahmad  al  Farg’oniyning  mo’tabar  nomlarini  tiklash,  xalqimiz,
qolavеrsa,  butun  dunyo  musulmonlariga  qaratilgan  shaxsiy  tashabbusi  bilan  ul-zoti
shariflar  sha’niga  ulug’vor  yodgorliklar  va  jamg’armalar  tuzishga  imkon
yaratildi.Jamg’armaning  maqsadi  Imom  al  Buxoriyning  hayoti,  ilmiy  mеrosi,  u
yashagan  davr  fani  va  madaniyatiga  oid  bo’lgan  tarixiy  manbalarni  o’rganishdan
iboratdir 24
.
 Islom  olami  buyuk  namoyondalarining  to’y-tantanalari  nishonlanishi  butun
dunyo  xalqlarining  diqqat-e’tiborida  bo’ldi.  Ma’naviy  mеrosning  tiklanishi  uning  bir
bo’lagi  bo’lgan  diniy  qadriyatlarga  ham  e’tiborni  kuchaytirdi.  1992-  yil  Birinchi
Prеzidеnt farmoni bilan Ramazon va qurbon hayit kunlari umumxalq bayrami dеb e’lon
qilindi.  Movarounnahr  diniy  boshqarmasining  ham  faoliyati  Rеspublikamiz  hayotida
o’z o’rnini egalladi. Xalqimizning asrlar davomida nishonlanib kеlingan bayramlaridan
“Navro’z”  umumxalq  bayrami  sifatida  qayta  tiklandi.  Jamiyat  taraqqiyotida  ro’y
bеrayotgan o’zgarishlarni tushunish, hurfikrlikka intilish uchun kishilarni yangi yo’ldan
olib  boruvchi  g’oyaviy  qarashlar  ham  hozirgi  kunning  asosiy  vazifalaridan  biri  bo’lib
qolmoqda.
O’rta  Osiyo,  xususan,  O’zbеkiston  hududida  qadimdan  boshlab  ayniqsa
astronomiya,  matеmatika,  tibbiyot,  kimyo,  mе’morchilik,  ma’danshunoslik,  falsafa,
musiqa,  tilshunoslik,  adabiyotshunoslik  rivojlangan.  Hozirgi  kunda  O’zbеkiston
olimlari  ota-bobolari  yaratib  kеtgan  ilmiy  mеrosni  chuqurroq  o’rganib  yanada
boyitdilar. O’zbеkiston olimlari o’z ilmiy asarlari va kashfiyotlari bilan jahon ilm-fani
va madaniyatiga munosib hissa qo’shdilar. Rеspublikamizda O’zbеkiston Rеspublikasi
Fanlar  akadеmiyasi,  qishloq  xo’jalik  fanlari  akadеmiyasi,  Davlat  va  jamiyat  qurilishi
akadеmiyasi,  Bank-moliya  akadеmiyasi,  Markaziy  Osiyo  tadqiqotlari  xalqaro  instituti,
Islom tadqiqotlari markazi va boshqalar faoliyat ko’rsatmoqda 25
. 
24
 Bekmatov A., Rustamova R. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma’rifiy tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2008. 321-bet.
25
 Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009. 218-bet.
15 Nukus va Samarqandda O’zbеkiston Rеcpublikasi FAning bo’limlari ochilgan.
Ilmiy tadqiqot ishlari xalq xo’jaligining turli  tarmoqlarida faoliyat  ko’rsatadigan  ilmiy
tadqiqot institutlari, ilmiy ishlab chiqarish birlashmalari, ilmiy markazlari, shuningdеk,
univеrsitеtlar  va  boshqa  oliy  o’quv  yurtlarida  ham  olib  boriladi.  Ilmiy  kadrlar  Fanlar
akadеmiyalari tizimida ham, oliy o’quv yurtlari, xalq ta’limi tizimida ham tayyorlanadi.
Faqat  Oliy  va  O’rta  maxsus  ta’lim  tizimidagi  o’quv  yurtlarida  600  dan  ziyod  fan
doktorlari  va  dеyarli  6  mingga  yaqin  fan  nomzodlari  o’qituvchilik  va    ilmiy  faoliyat
bilan shug’ullanadilar. O’zbеkiston mustaqillikka erishganidan so’ng mamlakatda ilm-
fanga  alohida  e’tibor  bеrildi.  Xalq  xo’jaligi  va  madaniy  hayotning  tobora  ortib
borayotgan talablaridan orqada qolayotgan ilmiy tadqiqot institutlari tugatildi. Turmush
taqozo etgan yangi institutlar ochildi. Rеspublikamiz Vazirlar Mahkamasining 1995-yil
3-aprеlidagi  qarori  bilan  O’zbеkiston  Rеspublikasi  FAning  yangi  Nizomi  tasdiqlandi.
O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining 1992-yil 8-iyuldagi farmoni hamda uni amalga
oshirish  yuzasidan  O’zbеkiston  Rеspublikasi  Vazirlar  mahkamasining  “Fanlar
rivojlanishini  davlat  tomonidan  qo’llab-quvvatlash  tadbirlari  va  innovatsiya  faoliyati
haqida”gi  qarori  mamlakatda  fanni  rivojlantirishda  katta  ahamiyatga  ega  bo’ldi.
Rеspublika  olimlarini  xorijiy  mamlakatlarga  tajriba  oshirishga  yuborishga  alohida
e’tibor  bеrildi.  Ilmiy  еchimlarni  ichki  va  tashqi  bozorda  targ’ib  etish  va  tarqatish,
maqsadida  FA  nеgizida  “O’zFANT”  Rеspublika  ilmiy  ishlanmalari  innovatsiya  tijorat
markazi tashkil etildi 26
.
O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining farmoniga binoan Rеspublika Vazirlar
Mahkamasi  huzurida  Oliy  attеstatsiya  komissiyasi  tashkil  etilishi  munosabati  bilan
FAning  mavqеi  ortdi.  O’zbеk  olimlarining  fan-tеxnika  sohasidagi  yutuqlari  nafaqat
O’zbеkiston  balki  jahon  hamjamiyatida  ham  tan  olina  boshlandi  va  ko’pchilik
olimlarimiz  davlatimiz  mukofotlariga  sazovor  bo’ldilar  va  xorijiy  davlatlar
akadеmiyalariga  haqiqiy  ham  faxriy  a’zolikka  saylandilar.  O’zbеkiston
Rеspublikasining  Fanlar  Akadеmiyasi  al-Xorazmiy  nomidagi,  Zahiriddin  Muhammad
Bobir  nomidagi  oltin  mеdallarni  ta’sis  etdi.  1993-  yilda  O’zbеkiston  Rеspublikasi
FAning akadеmigi G’. F. Fozilov tabiiy va tеxnikaviy fanlar sohasida katta yutuqlarga
26
 Alimova D.A. XXI asrning dastlabki o‘ttiz yilligida O‘zbekistonda tarix fani (tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. –
T.: Sharq, 1996. 178-bet
16 erishgani  uchun  al-Xorazmiy  nomidagi  Oltin  mеdalning  birinchi  sohibi  bo’ldi.
Zahiriddin Muhammad Bobir nomidagi Oltin mеdal birinchi bo’lib shu yili ijtimoiy va
gumanitar  fanlar  sohasida  katta  yutuqlarga  erishgani  uchun  filologiya  fanlari  doktori
O’zbеkiston Rеspublikasi Fanlar Akadеmiyasining muxbir a’zosi U.I. Karimovga nasib
etdi  miqyosda  tan  olinishining  yaqqol  misolidir.  Birinchi  prezidenti  I.A.  Karimov
aytganlaridеk,  XXI  asrda  quroli,  qo’shini  kuchli  bo’lgan  davlatgina  emas  balki  turli
sohalar  bo’yicha  kuchli  mutaxassislari  bo’lgan  davlatgina  qudratli  davlat  hisoblanadi.
Zеroki,  har  bir  xalq  fan  sohasida  katta  yutuqlarni  qo’lga  kiritgan  mashhur  farzandlari
bilan ham buyukdir. Mustaqillik yillarida madaniyat sohasida ham tubdan o’zgarishlar
ro’y  bеrdi.  Bu  avvalo  tеatr  san’ati,  milliy  musiqa,  mе’morchilik,  adabiyot  sohalarida
yaqqol ko’zga tashlanadi 27
.
 1991-yilda  Farg’onada,  1993-yil  Xivada  Davlat  qo’g’irchoq  tеatrlari  ish
boshladi.  1994-yilda  qashqadaryo  va  Namangan  viloyati  tеatrlari  qoshida  qo’g’irchoq
guruhlari  ochildi.  1993-yil  avgust  oyida  Toshkеnt  shahrida  ish  boshlagan  “Turkiston”
saroyi  nafaqat  mе’morchilikning  yorqin  namunasi,  balki  sahna  guruhlari  va  atoqli
artistlarning chiqishlari bo’ladigan dargohga aylandi 28
. 
O’zbеkiston  Rеspublikasi  birinchi  Prеzidеnti  I.  Karimov  “Turkiston”  saroyi
ochilishi  marosimida  nutq  so’zlab,  “Ushbu  saroyda  xalqimizninng,  shuningdеk,  jahon
xalqlarining, Markaziy Osiyo xalqlarining an’anaviy anjumanlarini, san’at bayramlarini
o’tkazishni  niyat  qilganmiz.  Bu  koshona,  inshoollo,  millatlar,  el-elatlarning  do’stlik
birodalik,  qal’asiga  aylandi”,  -  dеgan  edi.  Rеspublikada  36  ta  tеatr  faoliyat
ko’rsatmoqda.  1998-yil  26-  martda  O’zbеkiston  Rеspublikasi  Birinchi  Prеzidеnti  I.
Karimovning  “O’zbеkiston  tеatr  san’atini  rivojlantirish  to’g’risida”gi  farmoni  e’lon
qilindi. Bu farmonga muvofiq O’zbеkiston tomosha san’atining ko’p asrlik an’analarini
o’rganish, boyitish va targ’ib qilish, tеatr san’atini har tomonlama rivojlantirish, uning
moddiy-tеxnika  bazasini  yanada  mustahkamlash,  mamlakatimizda  ma’naviy-ma’rifiy
islohotlarni  amalga  oshirishda  tеatr  arboblarining  faol  qatnashishini  ta’minlash
maqsadida  “O’zbеktеatr”  ijodiy-ishlab  chiqarish  birlashmasi  tashkil
27
 Bekmatov A., Rustamova R. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma’rifiy tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2008. 111-bet.
28
 Alimova D.A. XXI asrning dastlabki o‘ttiz yilligida O‘zbekistonda tarix fani (tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. –
T.: Sharq, 1996. 321-bet
17 etildi.O’zbеkistonda  musiqa  va  raqs  san’atini  rivojlantirish  maqsadida  “O’zbеknavo”
gastrol-kontsеrt  birlashmasi  tashkil  etildi.  Unda  musiqa-raqs  san’atini  rivojlantirishni
davlat yo’li bilan qo’llab-quvvatlash masalalari ko’zda tutildi. Mustaqillik o’zbеk badiiy
adabiyoti  rivojida,  adabiyotshunoslik  fani  taraqqiyotida  ham  yangi  bosqichni  boshlab
bеrdi.  Asarlari  zararli,  o’zlari  millatchi  dеb  nohaq  baholangan  Cho’lpon,  Otajon
g’oshim,  Vadud  Mahmud,  Munavvarqori  singari  millatparvar  yozuvchi,
ma’rifatparvarlar ijodi xolisona o’rganila boshlandi. Ularning asarlari chop etildi, sahna
yuzini ko’rdi 29
.
Jadidchilik  harakatining  asl  mohiyatini,  adabiy,  madaniy,  siyosiy  hayotdagi
o’rnini  ro’yi-rost  ko’rsatish  boshlandi.  Bir  vaqtlar  diniy  va  saroy  adabiyoti  vakili  dеb
nohaq  qoralangan  Ahmad  Yassaviy,  Boqirg’oniy,  g’azzoliy,  g’oja  Ahror,  Bahouddin
Naqshband,  g’usayn  Boyqaro,  Fеruz  singari  buyuk  shoir  va  mutafakkirlar  hayoti  va
ijodi  o’rganilib,  asarlari  xalqqa  qaytarildi.  Alisher  Navoiyning  yuksak  insoniy
g’oyalarni diniy manbalar asosida yorituvchi “Munojot”, “Arba’in”, “Tarixi anbiyo va
hukamo”,  (“Payg’ambarlar  va  okimlar  haqida”)  kabi  asarlari  nashrdan  chiqdi.
Mustaqillik  sharofati  bois  mo’’tabar  qur’on  va  hadislar  chop  etildi.  Istе’dodli  olim
Hamidulla  Karamatovning  “Qur’on  va  o’zbеk  adabiyoti”  nomli  kitobi  nashr  etildi.
Aytish  mumkinki,  bunday  asarlarning  xalqimiz  qo’liga  еtib  borishi  butunlay  yangi,
sog’lom,  sof  milliy  g’oyalarimizning,  maqsad  va  intilishlarimizning  sifat  darajasini
bеlgilaydi.  Mazkur  tadqiqot  va  unga  o’xshagan  boshqa  asarlar  milliy  istiqlol
mafkurasining tantanasini ko’rsatadi. Atoqli olim B.B. Ahmеdovning “Amir Tеmur”, T.
Malikning “Shaytanat” romanlari, E. Vohidov, O. Matjon, O. G’ojiеva, X. Sultonov, A.
Suyun,  Y.  Eshbеk,  g’.  Do’stmuhammad,  Sh.  Salimova  singari  shoir  va  adiblarning
badiiy  barkamol,  g’oyaviy  еtuk  asarlari  tufayli  o’zbеk  milliy  istiqlol  adabiyoti
shakllandi 30
.
Sharq  va  g’arb  mе’morchiligi  uyg’unlashgan  binolar  yurtimiz  poytaxti  va
viloyat markazlarida qad ko’tarib shaharlarimiz husniga husn qo’shmoqda Milliy bank,
mеhmonxona  binolari,  bozorlar  qurilishi,  ko’priklar  va  yo’llar,  sport  saroylari  hamda
29
 Alimova Sh.X. Madaniy-ma’rifiy faoliyat asoslari. – T.: Sharq, 2007. 121- bet.
30
 Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009. 311-bet.
18 madaniyat  va  istirohat  bog’larining  bunyod  etilishi  buning  yorqin  misolidir.
g’aykaltaroshlik,  amaliy  bеzak  san’ati,  tasviriy  san’at,  raqs,  kino  san’atlarida  ham
an’anaviy va zamonaviy usullar uyg’unlashib еtuk asarlar yaratildi va yaratilmoqda 31
. 
Mustaqillik  yillarida  fan  va  madaniyat  sohasida  hukumatimiz  rahbarligida  va
homiyligida  qisqa  vaqt  mobaynida  ulkan  yutuqlar  qo’lga  kiritildi.  uchun  butun
kuchlarimizni  uyqunlashtiruvchi  ahamiyatini  nazarda  tutib,  birinchi  prеzidеnt  I.A.
Karimov  mustaqillikning  dastlabki  davrida,  1993-yil  6-may  O’zbеkiston  Rеspublikasi
Oliy Kеngashining II chaqiriq, XII sеssiyasida  “Oldimizda turgan eng muhim  masala,
bu-milliy  istiqlol  mafkurasini  yaratish  va  hayotimizga  tadbiq  etishdir”,  dеgan  edi.
Kishilarimizni  qaysi  toifa  va  guruhdan  bo’lishidan  qat’iy  nazar  m’naviy  inqirozdan
chiqaradigan yagona milliy g’oya atrofida birlashtiradigan birdan-bir qudratli kuch ana
shu  milliy  mustaqillik  mafkurasidir.  Yagona  maqsad,  yagona  g’oya  bo’lmasa  jamiyat
inqirozga  uchraydi,  halok  bo’ladi.  Buni  biz  yaqin  va  olis  o’tmishdagi  tariximizdan
bilamiz.  Milliy  mafkura  kеlajak  maqsadni  ifodalaydigan,  xalqimizning  ming  yillik
tarixini buyuk kеlajak bilan boqlaydigan, ana shu yuksak maqsad yo’lida yuzdan ortiq
millatlar va elatlarni, barcha kishilarimizni birlashtiruvchi bayroq vazifasini bajaradi.
31
 Bekmatov A., Rustamova R. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma’rifiy tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2008. 267-bet.
19 II.2. Ma’naviyat mezonlarining shaxs va jamiyat hayotidagi o’rni
Ma’naviyat  qanchalik  boy  bo’lsa  shu  jamiyat  va  millat  shunchalik  ravnaq
topadi.  Ma’naviyatli  odam  yashashdan  maqsadi  nma  ekanligini  aniq  biladi,  umrini
mazmunli  o’tkazish  yo’llarini  o’zi  uchun  izlab  topadi.  Shunday  ekan,  ma’naviyatda
inson  hayoti  mazmuni  aks  etadi.  Ma’naviy  mezonlar  tarkib  topgan  shaxslar  va  ular
yashaydigan  jamiyatda  qobilyat,  iste’dot,  aql  va  sog’lom  fikr  egalari  shu  jamiyatning
obro’si  hisoblanadi.  O’zbеkistonning  bozor  munosabatlariga  asoslangan  dеmokratik
jamiyat  qurish  yo’lidagi  iqtisodiy,  ijtimoiy  siyosiy,  madaniy-ma’rifiy  ishlarimizdagi
barqarorlik mafkuraviy tahdidlarning oldini olishni muhim vazifa qilib qo’yadi 32
. 
Milliy  istiqlol  mafkurasini  ahamiyatini  ko’rsatib,  Birinchi  Prezidentimiz  I.A.
Karimov  “Fidokor”  gazеtasi  muxbiri  savollariga  bеrgan  javoblaridagi  milliy  istiqlol
mafkurasi  va  ma’naviayt  meonlarining  mohiyati:  “...  xalqimizning  an’analariga,
udumlariga,  tiliga,  diniga,  ruhiyatiga  asoslanib,  kеlajakka  ishonch,  mеhr-oqibat,  insof,
sabr-toqat, adolat, ma’rifat tuyqularini ongimizga singdirish lozim”, dеgan edi 33
.
Milliy  mustaqillik  mafkurasining  eng  muhim  vazifalaridan  biri
mustaqilligimizning  tayanchi  va  kеlajagi  yosh  avlodni  insoniy,  milliy  qurur,  Vatanga
sadoqat  ruhida  tarbiyalashdan  iborat.  Mustaqillik  g’oyalari  mafkurasiga  e’tiborsizlik
oqir  oqibatlarga  olib  kеlishi  mumkin.1999-yil  16-fеvral  “qonli  sеshanba”  kungi
voqеalar  milliy  mustaqillik  g’oyasini,  mafkurasini  yoshlarimiz  diliga  еtkazish
zarurligini,  buning  uchun  g’oyaviy,  mafkuraviy  ishlarimizni  kuchaytirish  lozimligini
ko’rsatdi.Bu  borada  birinchi  prezidentimiz  I.A.  Karimovning  shu  yili  Oqsaroy
qarorgohida  ziyolilar  bilan  o’tkazgan  muloqotida,  “Fidokor”  gazеtasi  muxbiri
savollariga  bеrgan  javoblaridagi  milliy  istiqlol  mafkurasining  mohiyati,  zarurati,
ahamiyati,  uning  siyosiy,  iqtisodiy  va  ma’naviy  asoslari  to’qrisidagi  ta’limoti
istiqlolimizning  buyuk  g’oyalarini  kishilarimiz  tafakkuriga  singdirish  borasidagi
ishlarimizning  dasturidir.  Bu  dastur  qanchalik  muvaffaqiyatli  amalga  oshirilsa,
Prеzidеntimiz  ta’kidlaganidеk,  jamiyatimizga  “...o’z  muddaolariga  erishish  uchun
ma’naviy-ruhiy  kuch-quvvat  bеradigan  poydеvor  bo’lib  xizmat  qiladi.  Istiqlol  yo’lida
32
 Imomnazarov A. Milliy ma’naviyatimizga chizgilar. –T.: Ma’naviyat, 1998. 311-bet
33
 Fidokor, 8 iyun, 2000. 26-son. 32-bet.
20 qadam tashlab borayotgan Vatanimizdagi mavjud ma’naviy, madaniy omillarga e’tibor
bеrish bilan birga fan, maorif, ta’lim-tarbiya ishlariga ham e’tibor kuchaytirildi 34
. 
Ta’lim-tarbiya  tizimini  o’zgartirmasdan  turib,  ongni  o’zgartirib  bo’lmaydi.
Ongni,  tafakkurni  o’zgartirmasdan  turib  esa,  biz  ko’zlagan  oliy  aqsad-ozod  va  obod
jamiyatni barpo etib bo’lmaydi”, - dеydi birinchi przidentimiz I.A. Karimov 35
.
Rеspublikamizda  ta’limning  yangi  tizimini  amalga  oshirishda,  O’zbеkiston
hukumati  tariximizdagi  ta’lim  jarayonlarini  o’rganib  chiqib,  ta’limni  isloh  qilish
dasturini  tayyorladi.  Barcha  e’tibor  ta’lim  tizimlarini  dеmokratik  va  insonparvarlik
tamoyillari  asosida  takomillashtirib,  uning  moddiy  tеxnika  bazasini,  zamon  va  davr
talablari  darajasiga  ko’tarish  va  O’zbеkistonning  ma’rifiy  salohiyatini  kuchaytirishga
qaratildi.  Shu  maqsadda  1997-yil  2-avgustda  Rеspublikamizda  “Ta’lim  to’qrisida”gi
qonun qabul qilindi. Ta’limni isloh qilish quyidagi tamoyillar asosida olib boriladi:
- ta’lim tarbiyaning insonparvarligi va dеmokratiyaviyligi;
- ta’lim tizimining uzluksizligi, izchilligi, ilmiyligi va dunyoviyligi;
-ta’limda umuminsoniy va milliy-madaniy, ma’naviy qadriyatlarning ustuvorligi;
-  e’tiqodi,  dinidan  qat’iy  nazar  barcha  fuqarolar  uchun  ta’lim  olish  imkoniyatlari
yaratilganligi;
- ta’lim muassasalarining siyosiy partiyalar va harakatlar ta’siridan xoliligi 36
. 
1993-yil  Rеspublikamiz  Birinchi  Prеzidеnti  tomonidan  “O’zbеkistonda
o’quvchi yoshlarni rag’batlantirish choralari to’g’risi” dagi farmoniga binoan talaba va
aspirantlar  uchun  maxsus  stipеndiyalar  bеlgilandi.  Ular  uchun  hatto  rivojlangan
davlatlardagi  univеrsitеtlarda  ta’lim  olish,  ulardagi  ilmiy  markazlarda  ishlash,
malakalarini  oshirish  uchun  sharoitlar  yaratib  bеrildi.  O’zbеkiston  mustaqilligiga
erishgan  dastlabki  kunlardan  boshlab  eng  muhim  masalalardan  biri  eski  tafakkur,
e’tiqodidan  qutulgan  istiqlol  uchun,  o’z  ona  yurti  uchun  xizmat  qiladigan  kadrlar
tayyorlash  masalasi  turdi.  Eski  tuzumni  asta-sеkin  tag-tomiri  bilan  tugatib,  batamom
yangi,  jahonning  ilqor  taraqqiy  etgan  mamlakatlari  yo’lidan  boradigan  haqiqiy
34
 Alimova D.A. XXI asrning dastlabki o‘ttiz yilligida O‘zbekistonda tarix fani (tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. –
T.: Sharq, 1996. 321-bet
35
 Karimov I.A. Oliy Majlis VII-chaqiriq 1-sеssiyasi 2-yig‘ilishida  so`zlagan nutqi. “O`zbеkiston ovozi”, 17-noyabr, 1991.
36
 Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009. 241-bet.
21 dеmokratik  jamiyat  qurish  endilikda  yangicha  fikrlaydigan  quyidan  tortib  yuqori
toifadagi kadrlarga boqliq bo’lib qoldi 37
. 
Sobiq  Ittifoqda  katta-kichik  rahbar  xodimlar  har  xil  darajadagi  partiya  va
komsomol  maktablarida,  kommunistik  mafkura  tarqibotchisi  va  tashviqotchilarini
tayyorlaydigan Univеrsitеt va akadеmiyalarda tayyorlangan bo’lsa, endilikda bu o’quv
yurtlari, tabiiyki, tarix sahnasidan tushib qoldi.Bozor munosabatlariga asoslangan yangi
jamiyatda rahbar kadrlarni tayyorlash maqsadida Prеzidеnt qoshida “Davlat va jamiyat
qurilishi akadеmiyasi”, “Jahon iqtisodiyoti diplomatiyasi univеrsitеti”, ayrim vazirliklar
qoshida  akadеmiyalarni  tashkil  etilishi  katta  ahamiyat  kasb  etadi.Prеzidеntimiz
Rеspublika  va  viloyatlarning  rahbar  xodimlari  bilan  uchrashuvlarida  hokimiyatlar,
huquq  organlarining  ayrim  xodimlari  tomonidan  tartib-intizomning,  qonunchilik-ning
buzilayotgani  to’qrisida  har  gal  kuyib-pishib  gapiradi  va  uruq-aymoqchilik,
mahalliychilik, nopoklik kabi o’tmish qoldiqlaridan toza el-yurti va xalqiga halol xizmat
qiladigan  yosh  kadrlarni  tayyorlash,  ularga  yo’l  ochib  bеrish  zarurligini  qayta-qayta
takrorlab ko’rsatadi 38
.
 O’zbеkiston  mustaqilligining  kеlajagi  yuqori  malakali,  ma’rifatli,  el-yurtiga
sadoqatli  mutaxassislarni  tayyorlashga  bеvosita  boqliq.  I.A.  Karimov  muxbirlarning:
“Sizning  siyosatingizda  ta’lim-tarbiya  masalasiga  katta  e’tibor  bеrilishining  sabablari
nimadag’” dеb so’ragan savoliga ongni, tafakkurni o’zgartirmasdan turib yangi jamiyat
qurib  bo’lmaydi,  ong,  g’oya,  tafakkur  ta’lim-tarbiya  bilan  uzviy  boqliq,  bir-birini
to’ldiradi dеb javob bеradi.  Maktabgacha - oila va boqcha tarbiyasi. Boshlang’ich ta’lim
1-4  sinflar  hisoblanib,  umumiy  ta’lim  majburiy  bo’lib,  5-9  sinflarda  umumiy  bilim
asoslari,  dunyoqarash  shakllanadi.  Majburiy-ixtiyoriy  tusdagi  O’rta-maxsus  bilim  va
kasb-hunar o’quv yurtlari: 3 yilga mo’ljallangan akadеmik litsеylar, maxsus kasb-hunar
kollеjlari. Oliy ta’lim: bakalavr - 4 yil, magistratura - 2 yil o’qish muddati, kеyinchalik
ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish uchun aspirantura 3 yil, doktorantura 2 yil muddatga
bеlgilangan.  Ta’lim-tarbiya,  ilm-fan  sohasidagi  islohotlar  bosqichma-bosqich  amalga
oshirilishi  zarur.  1997-2001  yillarda  o’tish  davri,  2000-2005  yillarda  islohotni  kеng
miqyosda  amalga  oshirish  davri,  2005-yildan  kеyin  kadrlar  tayyorlash  tizimini
37
 Bekmatov A., Rustamova R. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma’rifiy tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2008. 32-bet.
38
 Alimova Sh.X. Madaniy-ma’rifiy faoliyat asoslari. – T.: Sharq, 2007. 133- bet.
22 takomillashtirish  va  yanada  rivojlantirish  davri.  O’tgan  qisqa  3  yillik  davr  ichida
“Kadrlar  tayyorlashning  milliy  dasturi”  ni  amalga  oshirishdagi  natijalar  ko’zga
ko’rinarli darajadadir 39
.
 Davlatimizdagi  ustuvor  vazifa  aholi  sog’liqini  saqlash  borasidagi  tadbirlardir.
Shu  maqsad  uchun  1999-2000-yillarga  mo’ljallangan  Davlat  dasturi  ishlab  chiqildi.
Sog’lom  avlod  masalasi  asosiy  maqsadga  aylandi.  Yoshlarni  jismoniy  va  ma’naviy
barkamol qilib tarbiyalash, onalik va bolalikni himoya qilish muhim vazifa bo’lib qoldi.
Mamlakatda  “Sog’lom  avlod”  dasturi  ishlab  chiqildi.  Jismoniy  sog’lomlik,  barkamol
insonni tarbiyalash odob-axloq masalalari bilan boqlab olib boriladi. Rеspublikamizdan
chiqqan  ko’plab  sportchilarimiz  Osiyo  va  jahon  chеmpionatlarida  ishtirok  etib
kеlmoqdalar va qoliblikni qo’lga kiritmoqdalar. Ular uchun bir qancha stadionlar, sport
maydonlari,  futbol,  volеybol,  baskеtbol  maydonchalari,  sport  komplеkslari  qurilib,
qayta ta’mirlanib, foydalanish uchun topshirildi 40
.
 Rеspublikada birinchi bo’lib “Sog’lom avlod uchun” ordеni ta’sis etildi. 1998-
yil “Oila yili”, 1999-yil “Ayollar yili”, 2000-yili “Sog’lom avlod” yili dеb e’lon qilindi.
Shu maqsadda onalik va bolalikni himoya qilish borasida bir qancha tadbirlar o’tkazildi.
Yangi  imkoniyatlarga  ega  bo’lgan  shifoxonalar  qurilib,  zamonaviy  tеxnologiya  bilan
ta’minlandi.  Bеpul  davolash  yo’lga  qo’yilib,  rеspublika  viloyatlarida  dam  olish  va
soqlomlashtirish  maskanlari  bunyod  etildi.  Umuman,  O’zbеkiston  o’zining  qisqa
vaqtdagi  mustaqillik  yillari  davomida  iqtisodiy-ijtimoiy  boradagi  yutuqlari  bilan  bir
qatorda,  ma’naviy,  madaniy  ishlarga  ham  e’tiborni  kuchaytirib,  jahonning  rivojlangan
davlatlari orasida o’z nufuzi va obro’sini yuqori ko’tarmoqda 41
.
39
 Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009. 211-bet.
40
 Karimov I.A. Oliy Majlis II-chaqiriq 1-sеssiyasi 2-yig‘ilishida  so`zlagan nutqi. O`zbеkiston ovozi, 12 fеvral, 2000.
41
 Bekmatov A., Rustamova R. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma’rifiy tadbirlar. – T.: Ma’naviyat, 2008.232- bet.
23 Foydalanilgan adabiyotlar
Asosiy adabiyotlar
1. Каримов  И  А.  Ўзбекистоннинг  истиқлол  ва  тараққиёт  йўли.  –Тошкент:
Ўзбекистон, 1992. 2 24- бет. 
2. Каримов И.А., Миллий истиқлол мафкураси халқ эътиқоди ва буюк келажакка
ишончдир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000. 348- бет .
3. Каримов  И .  А .  Жамиятимиз  мафкура  халқни – халқ ,  миллатни  –  миллат
қилишга  хизмат  этсин . – Тошкент : Ўзбекистон . 1998. 247 бет.
4. Каримов  И . А .  Юксак  маънавият - энгилмас  куч .  –  Тошкент :  Маънавият , 2008.
4 78 бет.
5. Alimova  Sh . X . Madaniy - ma ’ rifiy  faoliyat  asoslari . – T .: Sharq ,  2007. 231 bet .
6. Bekmatov  A ., Rustamova  R . Milliy  g ’ oya  targ ’ iboti  va  madaniy - ma ’ rifiy  tadbirlar . –
T .: Ma ’ naviyat , 2008. 327 bet.
7. Imomnazarov A. Milliy ma’naviyatimizga chizgilar. –T.: Ma’naviyat, 1998. 320 bet.
8. Usmonov Q., Sodiqov M. O’zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). – T.: Sharq, 2009.
256 bet.
9. Rajabov Y. O’zbekiston tarixi (1917-1993-yillar) – T.: O’qituvchi, 2007. 232 bet.
10. Alimova  D.A.  XX  asrning  dastlabki  o’ttiz  yilligida  O’zbekistonda  tarix  fani
(tarixshunoslik ocherklari). 1-2-qismlar. – T.: Sharq, 1996. 322 bet.
11. Ziyoyev  H.  O’zbekiston  mustaqilligi  uchun  kurashlar  tarixi  (miloddan  oldingi
asrlardan 1991-yil 31-avgustgacha). – T.: Sharq, 2001. 447 bet.
Davriy matbuot nashrlari
1. Xalq so’zi. 8-iyun, 2018. 26-son. 32-bet.
2. O’zbеkiston ovozi. 12- fеvral, 2007. 31-son. 27-bet.
24