Mas'uliyati cheklangan va qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlarning tashkiliy iqtisodiy sohalari

O‘ ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT AMALIY
FANLAR UNIVERSITETI
                            
“TARMOQLAR IQTISODIYOTI” KAFEDRASI
“MIKROIQTISODIYOT. MAKROIQTISODIYOT”
FANIDAN
KURS ISHI
MAVZU: Masulyati cheklangan va qoshimcha masulyatli jamiyatlarning
tashkiliy iqtisodiy sohalari 
 
Bajardi: 2-kurs  (BIA22-S-14) BANK ISHI VA AUDIT guruh talabasi Mahmudov
Abdumannop
 
  Komissiya a’zolari:____________________________
____________________________
Himoya natijasi: «______» baho «___» ________________ 20___y. 
Toshkent – 2024
1 Mundarija:
Kirish ............................................................................................................................................... 3
I.Bob.O zbekistonda nodavlat, notijorat tashkilotlarʻ ....................................................................... 5
1.1.Nodavlat notijorat tashkilotlari tushunchalarining mazmun va mohiyat. .................................. 5
1.2. Nodavlat notijorat tashkilotlarning  funktsiyalari .................................................................... 10
II.Bob.Notijorat tashkilotlarning ijtimoiy foydali maqsadlari ....................................................... 14
2.1.O’zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlar va ularning siyosiy, ijtimoiy hamda iqtisodiy 
jarayonlardagi ishtiroki. Ijtimoiy sherikchilik. .............................................................................. 14
2.2 Notijorat tashkilotlarning ijtimoiy foydali maqsadlari ............................................................ 24
Xulosa ............................................................................................................................................ 33
Foydalanilgan adabiyotlar: ............................................................................................................ 34
2 Kirish
Respublikamizda  amalga  oshirilayotgan  islohotlarda  faol  ishtirokchi  va
hamkor  sifatida  nodavlat  notijorat  tashkilotlarining  rolini  yanada  oshirish , ularning
huquqlari  va  qonuniy  manfaatlari  himoyasini  mustahkamlash ,  davlat  tomonidan
qo ‘ llab - quvvatlash  ko ‘ lamini  kengaytirish  hamda  ularga  qulay  shart - sharoitlar
yaratish  maqsadida :
1.Belgilansinki, 2021 yil 1 martdan boshlab:
nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organni  xabardor
qilgan  (ma’lumot uchun) holda xorijiy manbalardan olinadigan pul mablag‘lari va
mol-mulkning  bir  kalendar  yilidagi  jami  summasi  bazaviy  hisoblash
miqdorining  yigirma baravaridan yuz baravarigacha oshiriladi;
nodavlat  notijorat  tashkilotini  qayta  ro‘yxatdan  hamda  uning  ramzini  davlat
ro‘yxatidan o‘tkazish muddati  bir oydan o‘n besh kungacha qisqartiriladi;
nogironligi  bo‘lgan  shaxslar,  faxriylar,  nuroniylar,  xotin-qizlar,  bolalar  jamoat
birlashmalari  ramzlarini  davlat  ro‘yxatidan  (qayta  ro‘yxatdan)  o‘tkazish
uchundavlat boji undirilmaydi;
nodavlat  notijorat  tashkilotining  alohida  bo‘linmasi  yuridik  shaxs  hisoblanadi,
bunda  alohida bo‘linmalarni hisobga qo‘yish tartibi bekor qilinadi.
2.  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  huzuridagi  Nodavlat  notijorat
tashkilotlarini  va  fuqarolik  jamiyatining  boshqa  institutlarini  qo‘llab-quvvatlash
jamoat fondi (keyingi o‘rinlarda – Jamoat fondi) mablag‘larini boshqarish bo‘yicha
parlament  komissiyasi  hamda  O‘zbekiston  nodavlat  notijorat  tashkilotlari  milliy
assotsiatsiyasining  (keyingi  o‘rinlarda  –  Assotsiatsiya)  quyidagi  takliflari
ma’qullansin:
mahalliy  nodavlat  notijorat  tashkilotlarini  rivojlantirishga  qaratilgan  dastur  va
loyihalarni  moliyalashtirish  uchun  O‘zbekiston  nodavlat  notijorat  tashkilotlarini
qo‘llab-quvvatlash jamoat fondiga davlat subsidiyasini ajratib borish;
3 Assotsiatsiya  va  uning  hududiy  bo‘linmalari  boshqaruv  xodimlarining  umumiy
cheklangan  sonini  44nafar  etib  belgilash  hamda  ularning  mehnatiga  haq  to‘lash
miqdorlarini ikki baravarga oshirish;
Assotsiatsiya  markaziy  apparati  va  hududiy  bo ‘ linmalarini  zarur  texnika ,
avtotransport  vositasi ,  ofis  anjomlari ,  mebel  jihozlari  bilan  ta ’ minlash  hamda
boshqa  moddiy - texnika  bazasini  mustahkamlash .
Assotsiatsiyaga  ikki  hafta  muddatda  Assotsiatsiyaning  yangilangan  tuzilmasini
ishlab chiqish va tasdiqlash tavsiya etilsin.
Mazkur  bandda  nazarda  tutilgan  chora-tadbirlarni  amalga  oshirish  bilan  bog‘liq
xarajatlarni  qoplash  uchun  Jamoat  fondiga  “2021  yil  uchun  O‘zbekiston
Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonunida zarur mablag‘lar ko‘zda
tutilganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.
Moliya  vazirligi  mazkur  bandning  ikkinchi  va  uchinchi  xatboshilarida
belgilangan  chora - tadbirlarni  amalga  oshirish  bilan  bog ‘ liq  xarajatlarni 2022 yildan
boshlab  Davlat  byudjeti  parametrlarida  nazarda  tutishni  ta ’ minlasin .
4 I.Bob. O zbekistonda nodavlat, notijorat tashkilotlarʻ
1.1.Nodavlat notijorat tashkilotlari tushunchalarining mazmun va mohiyat.
Nodavlat  notijorat  tashkilotlari  dastlab  jamiyatni  o’zini  o’zi  boshqarishi  va
uni  mustaqil  ijtimoiy  birlik  sifatida  yashashini  ta'minlash  ehtiyojlari  va
manfaatlari asosida paydo bo’ldi. XX asrning o’rtalariga  kelib esa nodavlat  va
notijorat  tashkilotlar  demokratik  jamiyatning  muhim  va  asosiy  institutlaridan
biriga  aylandi.  Shunga  ko’ra,  nodavlat  notijorat  tashkilotlar  mazmun  va
mohiyatini chuqur anglash, ularning demokratik  fuqarolik jamiyatining muhim
va  asosiy  institutlaridan  biri  ekanligi  to’g’risidagi  tushunchalarni  o’rganishga
ehtiyoj  sezilmoqda.  Shuningdek ,  demokratik  jamiyat  tushunchasi  to’g’risidagi
tasavvurlar  nodavlat  notijorat  tashkilotlarni  chuqur  idrok  etishga  imkoniyatlar
beradi.
Ikkinchi  chaqiriq  Oliy  Majlisning  IX  sessiyasi  (2002  yil  29-30  avgust)
mamlakatda  fuqarolik  jamiyati  qurishni  avj  oldirishda  muhim  ahamiyat  kasb
etdi.  Sessiyada  mamlakat  Prezidenti  I.A.Karimov  «O’zbekistonda  demokratik
o’zgarishlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyati  asoslarini
shakllantirishning asosiy yo’nalishlari»ga doir ma'ruzasi bilan so’zga chiqdi. o’z
nutqi  bilan  prezidentimiz  adolatli  demokratik  jamiyat  qurishning  kontseptual
nazariy  asoslarini  yanada  boyitdi.  Xususan,  Prezident  I.A.Karimovning
mamlakatda  fuqarolik  jamiyati  barpo  etishning  asosiy  yo’nalishlari  va
maqsadlarini  belgilab  berdi:  «Beshinchi  ustuvor  yo’nalish  fuqarolik  jamiyatini
shakllantirishning muhim sharti bo’lib, bu jamiyat hayotida nodavlat va jamoat
tashkilotlarining  o’rni  va  ahamiyatini  keskin  kuchaytirishdan  iborat.  Yoki
boshqacha  qilib  aytganda,  bu  -  «Kuchli  davlatdan  kuchli  jamiyat  sari»  degan
tamoyilni  amalda  hayotga  joriy  etish  demakdir.  Hammamizga  ayonki,  bu
yo’nalish  ijtimoiy-iqtisodiy  jarayonlar  bilan  bog’liq  ko’p  masalalarni  hal
qilishda davlat tuzilmalarining rolini kamaytirish va bu vazifalarni bosqichma-
bosqich  jamoat  tashkilotlariga  o’tkaza  borishni  taqozo  etadi.  Buning  uchun,
5 avvalambor, davlatning iqtisodiy sohaga, xo’jalik yurituvchi tuzilmalar, birinchi
galda,  xususiy  sektor  faoliyatiga  aralashuvini  cheklash  lozim»(  1Karimov  I.A.
O’zbekistonda  demokratik  o’zgarishlarni  yanada  chuєurlashtirish  va  fuєarolik
jamiyati  asoslarini  shakllantirishning  asosiy  yo’nalishlari..  «Xalq  so’zi»,  2002,
30 avgust.).
Mamlakatda  XX  asr  boshlarida  “Kuchli  davlatdan  kuchli  jamiyat  sari”
kontseptual  siyosiy  dasturni  amalga  oshirish  maqsadlaridan  kelib  chiqib,
markaziy  davlat  organlarining  ayrim  vakolatlarini  mahalliy  davlat  hokimiyati,
o’zini  o’zi  boshqarish  organlari  va  jamoat  tashkilotlariga  bosqichma-bosqich
berib borish asosida jamiyat qurilishini erkinlashtirish jarayonlari boshlandi. Bu
sohada  quyidagi  yo ’ nalishlarda  islohotlar  bosqichma - bosqich  amalga
oshirilmoqda :
- birinchidan ,  jamiyat  a ' zolarining  ongi ,  irodasi ,  madaniyati ,  ma ' naviyati  va
bilimi  yuksak  darajada  bo ’ lishiga  erishish ,  ularning  huquqiy  ongi  va  huquqiy
madaniyatiga  alohida  e ' tibor  berish ;
- ikkinchidan ,  jamiyat  a ' zolarining  manfaatlari  uyg ’ unlashuvi  jarayonlarini
shakllantirish ,  jamiyat  manfaatlarini  shaxsiy  manfaatlar  bilan  mushtarakligiga
erishish ;
- uchinchidan ,  jamiyatning  takomillashuvi  va  yangilanishi  uchun  kuchli  va
real  siyosiy , iqtisodiy , madaniy  imkoniyatlarni  shakllantirish ;
- to ’ rtinchidan ,  jamiyat  a ' zolari  va  tuzilmalari  o ’ rtasidagi  hamkorlik  asosida
jamiyatning  umumiy  manfaatlarini  uyg ’ unlashtirish ;
- beshinchidan ,  jamiyatdagi  munosabatlarni  tartibga  soluvchi  huquqiy
qoidalar  ta ' sirini  kuchaytirish ,  ularga  ongli  ravishda  bo ’ ysunish  amaliyotini
vujudga  keltirish ;
-oltinchidan,  siyosiy  hokimiyatning  o’z  vazifalarini  to’liq  bajarishiga
kengroq  va  qulayroq  imkoniyatlar  yaratish,  siyosiy  hokimiyatga  nisbatan
jamiyat  a'zolari  ishonchini  kuchaytirish,  uning  aholi  tomonidan  keng  va  faol
qo’llab-quvatlanishiga erishish kabi yo’nalishlarni o’z ichiga oladi.
6 Mamlakatda  kuchli  demokratik  jamiyat  barpo  etish  maqsadlarida  davlat
hokimiyati vakolatlarini kamaytirish, ya'ni, davlat hokimiyati tasarrufida  asosan
konstitutsion  tuzumni ,  mamlakatning  mustaqilligi  va  hududiy  yaxlitligini
himoya  qilish,  huquq-tartibot  va  mudofaa  qobiliyatini  ta'minlash,  inson
huquqlari  va  erkinliklarini,  mulk  egalarining  huquqlarini,  iqtisodiy  faoliyat
erkinligini himoya qilish, kuchli ijtimoiy siyosat yuritish, samarali tashqi siyosat
olib borish kabi vazifalarni qoldirish ko’zda tutilmoqda.
Shuningdek,  strategik  ahamiyatga  molik  masalalar,  muhim  iqtisodiy  va
xo’jalik  masalalari,  pul  va  valyuta  muomalasi  bo’yicha  qarorlar  qabul  qilish,
xo’jalik  yurituvchi  sub'ektlar  faoliyatining  huquqiy  shart-sharoitlarini  yaratish,
ekologiya  masalalari,  umumrespublika  transport  va  muhandislik
kommunikatsiyalarini  rivojlantirish,  yangi  tarmoqlarni  vujudga  keltiradigan
ishlab  chiqarishni  barpo  etish  masalalari  davlat  miqyosida  hal  etilishi,
davlatning  boshqa  barcha  vazifalarni  bajarishga  doir  vakolatlari  esa  mahalliy
davlat  hokimiyati,  fuqarolarning  o’zini  o’zi  boshqarish  organlari,  nodavlat
notijorat  va  jamoat  tashkilotlariga  berib  borish  jarayonlari  boshlandi.
Shuningdek, davlat organlari faoliyatini nazorat qilish vakolatlarini ham asosan
o’zini  o’zi  boshqarish  organlari,  nodavlat  va  jamoat  tashkilotlariga  berish
belgilandi.
Nodavlat  notijorat  tashkilotlar  to’g’risida  tasavvurga  ega  bo’lish  uchun
avvalo  manfaatlar  va  ijtimoiy  manfaatlar  tushunchasini  o’rganish  talab  etiladi.
Ijtimoiy-siyosiy  munosabatlarda  ijtimoiy  manfaatlarni  hisobga  olish,  turli
qatlamlar va guruhlarning siyosiy ehtiyojlari va manfaatlarini uyg’unlashtirish,
ularni  qondirishning  ahamiyati  demokratik  fuqarolik  jamiyati  takomillashib
borgani sayin yanada kuchaydi.
Ma'lumki, manfaatlar - individlar va guruhlarning ijtimoiy xatti-harakatlarini
belgilovchi  sabablardir.  O’z  vaqtida  Tomas  Gobbs  “hokimiyatga  intilish  inson
xulqini harakatga keltiruvchi kuchlarning dushmanligi - shaxsiy manfaatlarning
mantiqiy natijasidir ”  “inson o’z ozodligini hayotga tadbiq qilishi lozim, bu uning
7 bosh manfaatini tashkil qiladi, uning faoliyati shundan tashkil topadi... Manfaat
-  men  faqat  harakatlanuvchi,  mening  harakatlanishimning  sub'ektiv
irodasidir,  shuningdek ,  manfaatli  bo’lish  shunga  tengki,  men  harakat
qilayotganimda men ishtirok etishim lozim deb ko’rsatgan edi.
Ma'lumki,  zamonaviy  mamlakatlarda  hukumat  alohida  olingan  fuqarolarga
nisbatan  ular  a'zo  bo’lgan  ijtimoiy  guruhlar  vositasida  ta'sir  ko’rsatadi.
Ijtimoiy  guruhlarni  birlashishga ,  harakat  qilishga  undovchi  kuch,  bu  ularning
manfaatlaridir.  Manfaatlar  alohida  ijtimoiy  guruhlarning  manfaatlari  sifatida
shakllangan  bo’lsa-da,  bu  guruhlarning  a'zolari  faqat  mazkur  bir  guruhning
emas, balki bir vaqtning o’zida boshqa ijtimoiy guruhlarning ham a'zosi bo’lishi
mumkin. Buning sababi shuki, har bir ijtimoiy qatlamning o’zi bir necha kichik
guruhlarga bo’linib, ular bir-biridan malakasi, qanday mashg’ulot bilan bandligi
va  boshqa  ijtimoiy  belgilari  bilan  farqlanadi.  Har  bir  guruh  a'zosi  ish  joyida
birinchi, bo’sh vaqtida ikkinchi guruhning a'zosi bo’lishi mumkin.
Fuqarolarning ma'lum ijtimoiy guruhga mansubligidan kelib chiqib, nodavlat
va  notijorat  tashkilotlarga  uyushishi  natijasida  manfaatlar  uyg’unlashuvi  ro’y
beradi. Qaysi shaxsning qanday ijtimoiy guruhga a'zoligi, uning manfaatlaridan
qay  biri  ustuvor  va  barqaror  ahamiyatga  ega  ekanligidan  kelib  chiqib,  u  o’zi
uchun muhimroq bo’lgan ijtimoiy guruhga a'zo bo’ladi. Ana shunday ahamiyatli
guruhlar  ta'siri  ijtimoiy  tuzulmalar  irodasini  ifodalaydi.  Bunday  guruhlar
manfaatlarini hukumat doimo e'tiborga olishi lozim.
Institutlashgan  ijtimoiy  guruhlar  shaklini  olgan  manfaatlar  guruhlari  turli
mamlakatlarda  ularning  tarixiy  tajriba  va  an'analaridan  kelib  chiqib,  turlicha
nomlanadi.  Masalan,  AQShda  manfaatlar  guruhlari  fuqarolik  institutlari,
volontyorlar  tashkilotlari,  umumiy  manfaatlar  guruhlari,  bosim  o’tkazish
guruhlari  deb  atalsa,  G’arbda  nodavlat  notijorat  tashkilotlari,  xayriya
tashkilotlari, jamg’armalar kabi nomlar bilan ataladi. G’arb sotsiologiyasida esa
bu tashkilotlar manfaatlar guruhlari nomi bilan keng tarqaldi. O’zbekistonda esa
mustaqillikning  ilk  davridan  boshlab  bu  tashkilotlar  jamoat  tashkilotlari,
8 nodavlat  notijorat  tashkilotlar,  ijtimoiy  tashkilotlar  nomi  bilan  keng
ommalashdi.
Rivojlangan  mamlakatlarda  ishchilar,  dehqonlar,  fermerlar,  ishbilarmonlar,
turli kasbiy u?shmalar, birlashmalar (diniy, xotin-qizlar, yoshlar, faxriylar) kabi
yuz  minglab  jamoat  tashkilotlari  bo’lib,  ular  o’zlariga  a'zo  bo’lgan
fuqarolarning  manfaatlari  va  ehtiyojlarini  qondirishning  o’ziga  xos  zaruriy
faoliyat ko’rsatish maydonidir. Ijtimoiy fanlarning so’nggi natijalariga muvofiq,
manfaatlar  guruhlari,  bu  -  unga  a'zo  bo’lgan  kishilarning  manfaatlarini  boshqa
guruhlar  va  siyosiy  institutlarning  o’zaro  munosabatlarida,  shuningdek,  o’z
guruhi ichida ifoda qilish uchun tuzilgan ixtiyoriy tashkilotlardir.
Nodavlat notijorat tashkilotlar jamiyatda mavjud bo’lgan barcha manfaatlarni
qamrab olib, ularni ifodalagandagina, ular o’z maqsadlarini samarali bajaradilar.
Jamiyatda  turlicha,  jumladan,  iqtisodiy,  ijtimoiy,  siyosiy,  ma'naviy,  milliy,
mafkuraviy,  madaniy,  ekologik,  hududiy,  mintaqaviy,  diniy,  shuningdek,  yana
o’nlab  alohida  sohalarga  doir  manfaatlar  mavjuddir.  Manfaatlar  guruhlari  ana
shu  manfaatlarning  ifodachisi  sifatida  paydo  bo’ladi  va  faoliyat  yuritadi.
Manfaatlarning  guruhlar  vositasida  ifoda  etilishi  siyosiy  qarorlar  qabul  qilish
uchun  yordam  berishidan  tashqari,  ular  davlat  va  hukumat  organlari  ehtiyoj
sezayotgan axborotlar va boshqa ma'lumotlarni etkazib berib turishi.
Nodavlat  notijorat  tashkilotlar  fuqarolarning  ixtiyoriy  birlashmalaridir.  Ular
siyosiy  partiyalardan  farq  qilib,  hokimiyatni  egallash,  lavozimlarga  nomzodlar
ko’rsatish  bilan  shug’ullanmaydilar.  Lekin,  ular  hukumat  va  boshqa  siyosiy
tashkilotlarga ta'sir qilish uchun harakat qiladilar. Bu sohadagi faoliyat siyosiy
tashkilotlar vositasisiz bo’lishi lozim. Manfaatlar guruhlarining harakat usullari
siyosiy  organlarni  ishontirish,  maslahat  berish,  jamoatchilik  fikrini
shakllantirish,  siyosiy  arboblarga  ijtimoiy  guruhlarning  ehtiyojlarini  etkazish,
o’z  manfaatlarini  qondirish  uchun  tashkiliy  tadbirlar  o’tkazish  bilan
chegaralanadi.
9 Shuningdek,  siyosiy  partiyalar  faoliyatining  muhim  xususiyatlarini  tahlil
qilish  nodavlat  notijorat  tashkilotlar,  guruhlar,  turli  birlashmalar,
tashkilotlarning  faoliyati  va  harakat  doirasini  o’rganmay  turib,  amalga
oshmaydi.  Lekin,  klassik  demokratik  nazariyalarda  siyosiy  guruhlarning
maqsadlari  ma'lum  bir  siyosiy  yo’lni  amalga  oshirish  uchun  hokimiyatni
egallash  hisoblangan  bo’lsa,  manfaatlar  guruhlarining  maqsadi  siyosatga  ta'sir
ko’rsatishdan iboratdir, deb ifodalangan. Siyosiy partiya asosan turlicha siyosiy
manfaatlar,  ko’rsatmalar  va  yo’nalishlarga  ega  bo’lgan  kishilarni  birlashtirsa,
manfaatlar guruhlari ko’proq o’z a'zolari uchun xos bo’lgan manfaatlar, asosan
bir  yoki  bir  necha  muammolarni  hal  qilishga  o’z  diqqat-e'tiborini  qaratadi.
Nodavlat  notijorat  tashkilotlar  samarali  raqobat  yo’llarini  va  siyosiy  jarayonda
ommaviy  tarzda  qatnashish  usullarini  shakllantiradi.  Ular  o’z  manfaatlarini
himoya  qilgan  holda  davlatning  u  yoki  bu  sohadagi  siyosati  harakatlarini
muvozanatda  saqlab  turish  imkoniyatlariga  ega  bo’ladi.  Shuningdek,  nodavlat
notijorat  tashkilotlar  har  bir  alohida  fuqaro  (shaxs)ga,  siyosiy  etakchiga  ta'sir
o’tkaza olish va unga siyosatda ishtirok etish imkoniyatini yaratadi.
1.2. Nodavlat notijorat tashkilotlarning  funktsiyalari
 Nodavlat  notijorat  tashkilotlarning  funkoiyalari  turli-tumandir.  Lekin,
ularning  asosiy  funkoiyalaridan  biri  turli  ijtimoiy  guruhlar  va  qatlamlar
manfaatlarini  artikulyaoiya  (Kishilarning  alohida  bir-birlariga  o’xshash
manfaatlarini  guruh  yoki  qatlam  miqyosida  birlashtiradi.)  qilishdir.  Manfaatlar
guruhlari  individlardagi  turli  yo’nalishdagi  qarashlar  va  fikrlarni  bir  tizimga
keltiradi,  biron bir  tashkilotning  bir qolipga solingan  manfaatlar  tizimi  asosida
tashkilotning  harakat  dasturini  shakllanishiga  yordam  beradi.  Guruhlar
a'zolarining ayrim olingan manfaatlari siyosiy jarayonlarga manfaatdor guruhlar
vositasida aniq, bir tizimga solingan talablar tarzida tatbiq etiladi. Shuningdek,
nodavlat  notijorat  tashkilotlar  ko’plab  ayrim  manfaatlarni  agregaoiya  qilish
10 (munozaralar va muhokamalar yordamida turli manfaatlarni uyg’unlashtirish va
ular  o’rtasida  ma'lum  bir  munosabatlar  tizimini  o’rnatish)ni  ham  amalga
oshiradi.  Bu  jarayonda  eng  asosiy  va  muhim  ahamiyat  kasb  etadigan,  guruh
a'zolarining  keng  qatlamlari  qarashlarini  ifoda  eta  oladigan  manfaatlar  tanlab
olinadi va ularni amalda qondirishning zaruriy chora-tadbirlari ko’riladi.
Nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan ma'lum bir ijtimoiy guruhning turli
manfaatlari  bir  tizimga  solinib,  ularni  keng  jamoatchilikning  xohish-irodasi
sifatida davlat va hukumat organlariga etkazilishi - siyosiy qarorlar qabul qilish
uchun  muhim  ahamiyatga  egadir.  Qolaversa,  bunda  ko’plab  manfaatlar
guruhlari va ijtimoiy qatlamlar o’rtasida o’zaro kelishuv va muvofiqlashuv ro’y
beradi.
Manfaatlar  guruhlarining  yana  bir  funkoiyasi  -  integraoiya  qilishdir  (bir
butunlikka  birlashtirishdir).  Bu  -  ayrim  ijtimoiy  guruhlar  tashqarisida  o’z
a'zolari manfaatlari asosida faoliyat ko’rsatayotgan turli ijtimoiy guruhlar bilan
boshqa  bir  guruh  manfaatlarini  yaqinlashtirish  demakdir.  Ana  shu  jarayonda
turli guruhlar  o’rtasida  bitimlar tuzilib,  ijtimoiy kelishuvlar va murosasozliklar
mustahkamlanib boradi.
Manfaatlar  guruhlarning  yana  bir  funkoiyasi  -  davlat,  hukumat  va
partiyalarning  turli  darajalarda  qarorlar  qabul  qilishi  uchun  axborotlar  to’plash
va ularni etkazib berishdan iborat. Shuningdek, manfaatlar guruhlari faoliyatida
keng  ishtirok  etish  uning  a'zolari  huquqiy  va  siyosiy  madaniyatlarining
shakllanishiga,  demokratik  jamiyat  sharoitlarida  jamoat  ishlarida  faol  ishtirok
etishlarini rag’batlantirishga amaliy tajriba sifatida katta yordam beradi.
Nodavlat  notijorat  tashkilotlar  ichida  faqat  siyosiy  partiyalargina  siyosiy
faoliyat  bilan  bevosita  shug’ullanishi  mumkin.  Siyosiy  partiyalarning  davlat
bilan  xalq  ommasi  o’rtasidagi  munosabatlarida  turli  ijtimoiy  qatlam  va
guruhlarning  siyosiy  manfaatlarini  va  irodalarini  ifodalashi  muhim  ahamiyat
kasb etadi. Siyosiy manfaatlar deb, ijtimoiy faoliyat sub'ektlarining o’z holatini
siyosiy  kurash  vositasida  barqarorlashtirish  va  yaxshilashning  ob'ektiv  va
11 sub'ektiv  imkoniyatlarini  anglashga  aytiladi.  Siyosiy  manfaatlar  sub'ektlari
asosan ijtimoiy birliklar, individlar va tashkilotlardan iboratdir. Ijtimoiy birliklar
sinfiy,  etnik,  kasbiy,  hududiy,  demografik,  mehnat  jamoasi  va  oilaviy
xarakterlarga  ega  bo’ladi.  Tashkilotlar  esa  davlat,  jamoat,  konfessiya,  lobbi,
ta'sir ko’rsatish hamda manfaatlar guruhlari va ijtimoiy harakatlar shakliga ega
bo’ladi.
Siyosiy  manfaatlar  xarakteri  siyosiy  tuzumga  nisbatan  turlichadir.  Siyosiy
manfaatlar tuzumni o’zgartirish, uni modernizaoiya qilish, shuningdek, mavjud
tuzumni  barqaror  saqlashga  yo’naltirilishi  mumkin.  Ijtimoiy  taraqqiyotga
nisbatan  esa  manfaatlarning  xarakteri  progressiv,  reakoion  va  mo’'tadil
shakllarda ifodalanadi.
Siyosiy manfaatlar xarakterini ifodalash uchun odatda siyosiy yo’nalishlarga
nisbatan  «ultraso’l»,  «so’l»,  «so’l  mo’'tadil»,  «mo’'tadil»,  «o’ng  mo’'tadil»,
«o’ng  va  ultrao’ng»  tushunchalari  ishlatiladi.  Tashkilotlarga  nisbatan  esa
«davlat»,  «siyosiy  partiya»,  «jamoat  tashkilotlari»,  «jamoat  harakatlari»  va
individlar tushunchalari qo’llanadi .
Hozirgi  davrda  AQShda  tadbirkorlar  manfaatlarini  ifoda  etuvchi  manfaatlar
guruhlari  u?shmalarga  a'zo  bo’lib,  Mustaqil  Biznes  Milliy  federaoiyasiga
birlashganlar.  Germaniyada  esa  Nemis  kasaba  u?shmasi  federal  birlashmasi,
Nemis  ish  beruvchilari  u?shmasi  federal  birlashmasi,  Germaniya  sanoatchilari
federal birlashmasi, Soliq to’lovchilar u?shmasi, Demokratik olimlar u?shmasi,
Nemis sport u?shmasi kabi bir qancha manfaatlar guruhlari faoliyat ko’rsatadi.
Hududiy,  mintaqaviy  va  federal  darajalarda  ham  hunarmandlar ,  talabalar,
vrachlar,  madaniyat  arboblari,  turli  iste'molchilar  u?shmalari  va  tashkilotlari
faoliyat  ko’rsatadi.  Germaniyada  4-5  ming  atrofida  ana  shunday  birlashmalar
faoliyat  ?ritmoqda.  Boshqa  rivojlangan  mamlakatlarda  ham  manfaatlar
guruhlari jamiyatning asosiy qismini tashkil etadi. AQShda 1 mln.dan ko’proq
nodavlat  notijorat  tashkilotlar  faoliyat  yuritadilar.  Ularda  Amerika  aholisining
7,8  %i  xizmat  qiladi.  AQShda  aynan  jamoat  tashkilotlari  sog’liqni  saqlash,
12 ta'lim,  madaniyat,  san'at  va  fuqarolarni  ijtimoiy  ta'minlash  va  muhofazalash
sohasida  davlatning  asosiy  hamkori  hisoblanadilar.  Dunyoning  boshqa
rivojlangan mamlakatlari hukumatlari ham muhim iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik
va  boshqa  muammolarni  hal  etishda  jamoat  tuzilmalariga,  birinchi  navbatda
nodavlat notijorat tashkilotlariga tayanadilar. Rivojlangan 22 ta mamlakatda ish
bilan  band  aholining  4,9  foizi  bevosita  nodavlat  sohada  mehnat  qiladilar.  Bu
ko’rsatkich Niderlandiyada 12,4, Irlandiyada 11,5, Belgiyada 10,5, Isroilda 9,2,
Avstraliyada 7,2, Buyuk Britaniyada 6,2 foizga tengdir.
Manfaatlar  guruhlari  hukumatning  siyosiy  strategiyasini  shakllantirishga
ham  katta  hissa  qo’shadi.  Ularning  siyosiy  partiyalar  bilan  hamkorlik  qilishi
partiya  a'zolarining  huquqiy  va  siyosiy  madaniyatini  oshiradi  hamda  ichki
intizomni  mustahkamlaydi.  Buning  sababi  shundaki,  odatda  manfaatlar
guruhlari  etakchilari  u  yoki  bu  partiyaning  rahbar  organlarida  ta'sirchan
mavqelarni egallab turadilar.
Keyingi  o’n  yilliklar  ichida  ijtimoiy-siyosiy  hayotda  nodavlat  notijorat
tashkilotlar va siyosiy partiyalar o’rtasidagi munosabatlarda ma'lum o’zgarishlar
ro’y  berdi.  Partiyaviylikka  intilishning  susayishi  sababli  ko’plab  kishilar
manfaatlar  guruhlari  tomon  og’a  boshladilar.  Ba'zi  siyosiy  kuzatuvchilarning
fikricha, manfaatlar guruhlarining o’sishi shu  darajada  tezlashdiki, bu guruhlar
endi  partiyaning  ba'zi  funkoiyalarini  o’z  zimmasiga  olmoqda.  Ba'zi  ta'sirchan
manfaatlar  guruhlari  esa  o’zlarining  siyosiy  harakat  qo’mitalarini  tashkil
etayotganligi  ko’zga  tashlanmoqda.  Bu  qo’mitalarning  siyosiy  hayotdagi  o’rni
ham  kuchayib  bormoqda.  Hozirgi  davrda  AQShning  o’zida  shu  kabi
qo’mitalarning soni to’rt mingdan ortib ketdi.
Nodavlat  notijorat  tashkilotlarning  hokimiyatga  daxldor  maqsadlari,
parlament  vositasida  hal  qilinishi  lozim  bo’lgan  muammolari  faqat  partiyalar
bilan  hamkorlikda  bajarilishi  yoki  hal  bo’lishi  mumkin.  o’z  navbatida,  siyosiy
partiyalarning  ham  manfaatlar  guruhlarisiz  saylov  kampaniyalarida
muvaffaqiyatga erishishi, jamiyatni anglashi qiyin kechadi.
13 Demokratik jamiyatning muhim belgilaridan biri bu - ko’p partiyalilik bilan
bir  qatorda  o’z  a'zolarining  ?ksak  siyosiy  madaniyatiga  tayangan  manfaatlar
guruhlarining  mavjudligi,  ularning  jamiyat  va  davlatning  barcha  institutlari
bilan  o’zaro  teng  huquqlilik  asosida  faol  munosabatda  bo’lishidir.  Siyosiy
partiyalar  o’z  o’rnida  nodavlat  notijorat  tashkilotlarning  turli  manfaatlarini
birlashtiradi,  o’zida  ifoda  etadi.  Shu  bilan  birga  o’z  manfaatlari  yo’lida  bu
guruhlardan foydalanadi va hamkorlik qiladi.
 
II.Bob.Notijorat tashkilotlarning ijtimoiy foydali maqsadlari
2. 1 .O’zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlar va ularning siyosiy,
ijtimoiy hamda iqtisodiy jarayonlardagi ishtiroki. Ijtimoiy sherikchilik.
Mamlakatimiz  yangi  asrga  kirar  ekan,  jamiyatda  siyosiy,  demokratik
islohotlarni chuqurlashtirishda yangi, yuqori bosqichga ko‘tarildi. 
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov
birinchi  chaqiriq  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  o‘n  to‘rtinchi
sessiyasidagi  ma’ruzasida  (1999  yil,  14  aprel)  O‘zbekistonning  XXI  asrdagi
taraqqiyot  strategiyasining  asosiy  yo‘nalishlarini  ko‘rsatib  berdi.  Shulardan
birinchi  ustivor  yo‘nalish-mamlakat  siyosiy,  iqtisodiy  hayotini,  davlat  va
jamiyat qurilishini yanada erkinlashtirish. 
Siyosiy sohani erkinlashtirish borasida: 
Avvalambor, aholining siyosiy faolligini kuchaytirish, jamiyatda manfaatlar va
qarama-qarshi  kuchlar  o‘rtasida  muvozanatni  ta’minlaydigan  kuchli
mexanizmlarni shakllantirish zarur. 
Demokratiyaning  eng  muhim  tamoyili-odamlarning  saylov  huquqini,  o‘z
xohish-irodasini  erkin  ifodalash,  o‘z  manfaatlarini  ro‘yobga  chiqarish  va
himoya  qilish  uchun  haqiqiy  shart-sharoit,  qonuniy-huquqiy  zamin  yaratib
14 berish  lozim. 
O`zbеkistonimiz  bosib  o`tgan  kеyingi  o`n  yillik  davr  aholimizning  kеng
qatlamlari  qo`llab-quvvatlaydigan  turli  xil  fuqarolik  jamiyati  institutlari,
nodavlat notijorat tashkilotlarning jadal shakllanishi va rivojlanishi davri bo`ldi.
Mustaqilligimizning  dastlabki  yillaridayoq  Konstitutsiyamizda  nodavlat
notijorat  tashkilotlari  faoliyatiga  doir  asosiy  printsiplarning  mustahkamlab
qo`yilgani  barcha  aholi  qatlamlari  manfaatlarini  aks  ettiradigan  bunday
tashkilotlar kеng tarmoqlarining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratdi. 
Bugungi  kunda  mamlakatimizda  jamiyat  hayotining  turli  sohalarida  5100
dan ziyod nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat yuritmoqda va bu ko`rsatkich
2000  yilga  qaraganda  2,5  barobar  ko`pdir.  Fuqarolar  yig`inlari  va  o`zini  o`zi
boshqarish  organlari  –  mahallalar  soni  10  mingdan  ortiqni  tashkil  etadi.  Bular
qatorida  «Kamolot»  yoshlar  ijtimoiy  harakati,  O`zb е kiston  xotin-qizlar
qo`mitasi,  «Sog`lom  avlod  uchun»,  «Nuroniy»  jamg`armalari,  «Ijod»  fondi,
Nodavlat  notijorat  tashkilotlar  milliy  assotsiatsiyasi  va  boshqa  jamoat
tashkilotlarini  sanab  o`tish  mumkin. 
Fuqarolik  institutlari,  nodavlat  notijorat  tashkilotlari  hozirgi  kunda  d е mokratik
qadriyatlar,  inson  huquq  va  erkinliklari  hamda  qonuniy  manfaatlarini  himoya
qilishning  muhim  omiliga  aylanmoqda,  fuqarolarning  o`z  salohiyatlarini
ro`yobga  chiqarishi,  ularning  ijtimoiy,  sotsial-iqtisodiy  faolligi  va  huquqiy
madaniyatini  oshirish  uchun  sharoit  yaratmoqda,  jamiyatda  manfaatlar
muvozanatini ta`minlashga ko`maklashmoqda. 
Mamlakatimizda  Ombudsman,  Inson  huquqlari  bo`yicha  milliy  markaz,
«Ijtimoiy  fikr»  jamoatchilik  markazi,  Amaldagi  qonun  hujjatlari  monitoringi
instituti  kabi  inson  huquqlari  bo`yicha  milliy  institutlar  va  boshqa  bir  qator
tashkilotlar  faoliyat  ko`rsatmoqda.  O`tgan  davr  mobaynida  mamlakatimizni
d е mokratik  yangilash  jarayonida  fuqarolik  institutlarining  roli  va  ahamiyatini
kuchaytirishga,  fuqarolarning  eng  muhim  sotsial-iqtisodiy  muammolarini  hal
15 etishga  qaratilgan  200  dan  ortiq  qonun  hujjatlari  qabul  qilingani  ham  bu  soha
rivojiga bo`lgan katta etiborni ko`rsatadi. 
Fuqarolik  jamiyati  institutlari  tizimida  nodavlat  notijorat  tashkilotlarini
tobora rivojlantirish, ularning mustaqil ish yuritishi va chinakam mustaqilligini
ta`minlash, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, faoliyatini tashkiliy-
huquqiy,  moddiy-t е xnikaviy  jihatdan  qo`llab-quvvatlashni  kuchaytirishga
qaratilgan  «Nodavlat  notijorat  tashkilotlari  faoliyatining  kafolatlari
to`g`risida»gi Qonunning qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etdi. 
So`nggi yillarda  «Jamoat  fondlari  to`g`risida»gi,  «Homiylik  to`g`risida»gi
qonunlar,  O`zb е kiston  R е spublikasi  Pr е zid е ntining  «O`zb е kistonda  fuqarolik
jamiyati  institutlari  rivojlanishiga  ko`maklashish  chora-tadbirlari  to`g`risida»gi
qarori  va  boshqa  qator  hujjatlar  qabul  qilindi  va  ular  fuqarolik  jamiyati
institutlari ijtimoiy faolligini kuchaytirishda muhim omil vazifasini bajarmoqda.
Shuningd е k,  mamlakatimizda  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirishda  O`zb е kiston
R е spublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va  S е nati  K е ngashlarining
«Nodavlat  notijorat  tashkilotlarini,  fuqarolik  jamiyatining  boshqa  institutlarini
qo`llab-quvvatlashni kuchaytirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi qo`shma qarori
ham alohida ahamiyatga ega bo`ldi. O`z navbatida, Oliy Majlis huzurida Jamoat
fondi hamda tarkibiga nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoat tashkilotlarining
vakolatli  vakillari  bilan  birga  d е putatlar,  moliyaviy  tuzilmalarning  ma`sul
xodimlari  kirgan  Parlam е nt  komissiyasining  tashkil  qilinishi  ham  etiborga
sazovordir. 
       5.O’z-o’zini  boshqaruv  organlarining  faoliyati  va  ularning  jamiyatni
demokratlashtirishdagi  o’rni.  O’zbekistonda  demokratik  islohotlarni  yanada
chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi. 
Mamlakatimiz  Birinchi  Prеzidеnti  Islom  Karimovning  “Mamlakatimizda
dеmokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini
rivojlantirish  konsepsiyasi”  mavzusidagi  maruzasida  ta`kidlanishicha  fuqarolik
16 jamiyati  institutlarining  yanada  rivojlanishiga  erishish,  amalga  oshirilayotgan
islohotlarimizning  ochiq-oshkoraligi  va  samaradorligini  ta`minlashda,  ularning
rolini kuchaytirishda “Ijtimoiy shеriklik to`g`risida”gi qonunning qabul qilinishi
muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  “Fuqarolarning  o`zini  o`zi  boshqarish  organlari
to`g`risida”gi  O`zbеkiston  Rеspublikasi  qonuniga  tеgishli  o`zgartish  va
qo`shimchalar kiritish maqsadga muvofiqdir. “ Fuqarolar yig`ini raisi (oqsoqoli)
va  uning  maslahatchilari  saylovi  to`g`risida”gi  O`zbеkiston  Rеspublikasi
qonuniga  fuqarolarning o`zini o`zi boshqarish organlari raislari saylovi tizimini
yanada  takomillashtirish  bo`yicha  oqsoqollar  va  ularning  maslahatchilari  eng
munosib  fuqarolar  ichidan  saylanishini,  fuqarolar  ijtimoiy  faolligini
kuchaytirishda mahallaning ahamiyati va roli oshirilishini ta`minlaydigan chora-
tadbirlarni  nazarda  tutadigan  o`zgartish  va qo`shimchalar  kiritish  taklif  qilindi.
“ O`zb е kiston R е spublikasida jamoatchilik nazorati to`g`risida”gi qonunni qabul
qilish zarurligi takidlandi. Shuningd е k, O`zb е kiston R е spublikasining  Mamuriy
javobgarlik  to`g`risidagi  kod е ksiga  o`zgartish  va  qo`shimchalar  kiritish  lozim.
Atrof-muhitni  himoya  qilishni  ta`minlash  tizimida  nodavlat  notijorat
tashkilotlarning  roli  va  o`rnini  b е lgilashga  qaratilgan  “Ekologik  nazorat
to`g`risida”gi qonun loyihasini ishlab chiqish va boshqa qator qonun hujjatlarini
qabul qilish fursati yetdi. 
         Fuqarolarning o`zini-o`zi boshqaruv organlarining tashkil etilishi.
Fuqarolar yig`ini, qishloq, ovul, mahalla oqsoqollari k е ngashlarining tuzilishi,
vazifalari,  faoliyati.  Davlat  qurilish  va  fuqarolik  jamiyatini  shakllantirish
jarayonlarini  erkinlashtirish  masalasi  ham  katta  ahamiyat  kasb  etadi.  Bu
boradagi vazifalar hokimiyat barcha tarmoqlarini bir-biridan mustaqil holda ish
yuritish  tamoyillarini  mustahkamlash,  hokimiyat  vakolatlarini  nodavlat  va
jamoat tashkilotlariga, fuqarolarni o‘z-o‘zini boshqarish organlariga bosqichma-
bosqich  o‘tkaza  borish,  ularning  haq-huquqlari  va  erkinliklarini  muhofaza
etishni kuchaytirishdan iborat. 
17 Fuqarolik  jamiyati  qurishda  fuqarolarning  o‘z-o‘zini  boshqarish
organlariga katta umid bog‘lanadi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Birinchi
Prezidenti  I.Karimov:  “Biz  fuqarolik  jamiyati  qurishga  intilmoqdamiz.  Buning
ma’nosi  shuki,  davlatchiligimiz  rivojlana  borgan  sari  boshqaruvning  turli  xil
vazifalarini  bevosita  xalqqa  topshirish,  ya’ni  o‘z-o‘zini  boshqarish  organlarini
yanada  rivojlantirish  demakdir”-deydi. 
O‘z-o‘zini  boshqarish  organlarini  tashkil  qilishda,  shakllantirishda
O‘zbekistonning  o‘ziga  xos  xususiyati  shundaki,  ushbu  masalani  hal  qilishga
milliy an’analarni, tarixiy qadriyatlarni tiklash, aholining tub manfaatlariga mos
keluvchi yo‘lni tanlash nuqtai nazaridan yondashish bo‘ldi. Xususan, o‘z-o‘zini
boshqarishda  asosiy  tayanch  qilib  mahallalar  belgilandi.  Ular  inson  qalbida
Vatan  tuyg‘usining  shakllanishiga,  milliy  g‘ururning  vujudga  kelishida,
millatchilik illatlaridan xoli bo‘lishda katta ta’sir ko‘rsatib kelgan. 
O‘zbekistonda  amalga  oshirilayotgan  iqtisodiy  islohotlarning
muvaffaqiyati  demokratik  jarayonlarni  rivojlantirish  imkoniyatini
kuchaytirmoqda,  bu  esa  o‘z  navbatida  asosiy  maqsad  -  fuqarolik  jamiyatini
qurishga ko‘maklashmoqda. 
Fuqar о lik  jamiyatida  erkinlik,  q о nun  о ldida  barchaning  t е ngligi,  ijtim о iy
ad о latning ta’minlanishi hamma fuqar о larning ij о diy sal о hiyati va ist е ’d о dining
b е v о sita ro’yobga chiqarilishiga imk о niyat yaratiladi. Fuqar о lik jamiyati huquq
va  ad о lat  m е z о nlari  bilan  o’lchanadi.  Huquq  jamiyatning  o’ziga  хо s
«gumanistik  imp е rativi»  (ins о nparvarvarlik  talabi),  ya’ni  ins о niy-ahl о qiy
q о idasi,  ma’naviy  mayog’i  bo’lib  his о blanadi.  Fuqar о larning  o’zar о  huquqiy
mun о sabatidagi mavq е i quyidagi printsiplar as о sida b е lgilanadi: 
1) jamiyatning har bir a’z о si ins о n sifatida erkin va о z о d bo’lishi; 
2) har bir fuqar о ning b о shqa fuqar о bilan t е ngligi; 
3) jamiyat har a’z о sining fuqar о maq о midagi mustaqilligi. 
O’zb е kist о n  mustaqillikni  qo’lga  kiritgach,  suv е r е n  davlatchilikni
shakllantirishda  madaniyatimiz  sarchashmalariga,  t е ran  va  ulkan  ma’naviy
18 m е r о simizga  mur о jaat  qilish,  b о qiy  tari х iy  o’tmishimizda  mavjud  bo’lgan
barcha  ezguliklarni  yuzaga  chiqarib,  riv о jlantirish  b о rasida  b е qiyos
imk о niyatlar  о childi.  O’tmish  ajd о dlarimizning  madaniy  va  ma’naviy  b о yligi
chuqur  mush о hada  etilib  ijtim о iy  о ngimizga  singdirilm о qda,  shu  о rqali  biz
barp о etayotgan yangi fuqar о lik jamiyati manfaatlariga х izmat qilm о qda. 
Biz  shunchaki  d е m о kratik  jamiyat  emas,  balki  о dil  d е m о kratik  jamiyat  barp о
etm о qdamiz. Davlatchiligimiz ad о lat tam о yillariga tayanadi. «Ad о latga intilish-
х alqimiz ma’naviy-ruhiy dunyosiga  хо s eng muhim  х ususiyat. Ad о latparvarlik
g’ о yasi  butun  iqtis о diy  va  ijtim о iy  mun о sabatlar  tizimiga  singib  k е tishi,
ijtim о iy  ko’maklashuv  m ех anizmida  o’z  aksini  t о pishi  k е rak» 1
. 
Ma’naviy-madaniy  saviya  past  bo’lgan  jamiyatda  ad о lat  tantanasi  haqida  gap
ham  bo’lishi  mumkin  emas.  Biz  barp о  etayotgan  fuqar о lik  jamiyatida  ad о lat,
haqiqat  va  ins о nparvarlik  g’ о yalari  ustuv о rlik  qilishi  l о zim.  Ad о lat  b о r  j о yda
ins о n  haq-huquqlari  va  erkinliklari  to’la  ta’minlanishiga  umid  b о g’lash
mumkin. 
Shunday  qilib,  fuqar о lik  jamiyatining  quyidagi  as о siy  b е lgilari  va
х ususiyatlarini ko’rsatish mumkin: 
1. jamiyat  va  sha х s  ehtiyojlari  tizimida  fa о l  ij о biy  fa о liyat  va  m е hnatning
r о li  al о hida  mazmuniga  ega  bo’lishi.  M е hnatga  as о slangan  ijtim о iy
ehtiyoj va manfaatlar tizimining qar о r t о pishi; 
 2.  jamiyat  mazmunini,  uning  riv о jlanish  q о nuniyatlari  m о hiyatini  х ususiy
mulkchilik mun о sabatlari о rqali b е lgilanishi; 
3.  хususiy  mulk  barcha  mulk  shakllari  qatоri  ravnaq  tоpishi  va  uni
muhоfazalashda  qоnunning,  davlat  hоkimiyatining  alоhida  rоl  yo’nashi; 
4.  fuqarоlarning  Yuridik  jihatdan  bir  хil  maqоmga  egaligi  va  qоnun  оldida
tеngligi.  Jamiyatda  adоlatli  sud  tizimining  qarоr  tоpishi  va  uni  fuqarоlarni
himоyalоvchi pоsbоn idоraga aylanishi. 
5.  shaхsning  хususiy  hayoti  va  iqtisоdiy  faоliyatiga  davlat  aralashuvining
qоnun  dоirasida  chеklanishi.  Huquqiy  davlatchilikning  mavjud  bo’lishi; 
19 6 .  shaхsning  davlat  hоkimiyatiga  nisbatan  mulkiy  va  iqtisоdiy  mustaqilligi; 
7.  davlat,  davlat  idоralari  va  fuqarоlar  huquqning  tеng  sub’еkti  sifatida
munоsabatga  kirisha  оlishi,  ular  sudda  tеng  taraflar  sifatida  maydоnga
chiqaоlishi.  Fuqarоlar  huquqlarini  kafоlatlash  va  ustuvоr  ta’minlash
mехanizmlarining yaratilganligi; 
8. fuqarоlik jamiyatining tarkibiy institutlari, jumladan fuqarоlarning o’zini
o’zi bоshqarish оrganlari tizimining mavjudligi; 
9.  jamiyatning  yuksak  ma’naviy-madaniy  va  ahlоqiy  rivоjlanganligi;
insоnlar  o’rtasidagi  munоsabatlar  o’zarо  hurmat,  iymоn-insоf  dоirasida,  shaхs
qadrini e’zоzlash asоsiga qurilganligi. 
Shunday qilib, fuqarоlik jamiyati-har bir insоn manfaatini ustuvоr biluvchi,
huquqiy  a’ana  va  qоnunlarga  hurmat  muhiti  shakllantirilgan,  umuminsоniy
qadriyatlar  e’zоzlanadigan,  insоn  huquqlari  va  erkinliklari  so’zsiz
ta’minlanadigan,  davlat  hоkimiyatini  samarali  jamоatchilik  nazоrati
mехanizmlari  vujudga  kеltirilgan,  insоniy  munоsabatlar  chuqur  ma’naviy-
madaniy qadriyatlarga tayanadigan erkin dеmоkratik huquqiy jamiyat. 
O’zbеkistоn  Rеspublikasi  Kоnstitutsiyasi  har  bir  insоnning  ehtiyojlari,
manfaatlari, huquq va erkinliklarini amalga оshirishga qaratilgan. Kоnstitutsiya
insоnni  eng  katta  bоylik  sifatida  alоhida  ko’rsatgani  hоlda  fuqarо,  jamiyat  va
davlat  o’rtasidagi  o’zarо  munоsabatlarning  оqilоna,  huquqiy  hal  etilishini
siyosiy  jihatdan  rasmiylashtiradi.  Kоnstitutsiya  va  qоnunlarning  ustunligi,
ularning  insоn  manfaatlarini  himоya  qilishga  va  ijtimоiy  munоsabatlarni
maqbul  hоlga  kеltirishga  yo’naltirilganligi  fuqarоlik  jamiyati  asоslarini  qarоr
tоptirishning asоsiy оmillaridir. 
Fuqarоlik  jamiyatida  qоnun  ustuvоr  bo’lib,  u  insоnning  o’zini-o’zi  kamоl
tоptirishiga yordam bеradi, shaхs manfaatlari, uning huquq va erkinliklari to’la
darajada  ro’yobga  chiqishiga  ko’maklashadi.  Ayni  vaqtda  bu  barcha  оdamlar
qоnunlarga so’zsiz riоya qilishlari shart ekanligini ham bildiradi. 
20 O’zbеkistоn  fuqarоlari  Kоnstitutsiyada  ko’rsatilgan  huquqlaridan
fоydalanib,  davlatning  siyosiy  hayotida  tоbоra  kеng  ishtirоk  etmоqdalar. 
O’zbеkistоn  Rеspublikasi  Birinchi  Prеzidеnt  I.A.Karimоvning  ta’kidlashicha,
«O’tmish  davri  sharоitida  fuqarоlik  jamiyati  asоslarini  shakllantirish  jarayoni
yuz bеrayotgan bir paytda O’zbеkistоn ahоlisi turli qatlamlarining manfaatlarini
ifоda etishi lоzim bo’lgan kеng tarmоqli, ko’ppartiyaviy tizim kabi dеmоkratik
institutlar  hamda  bоshqa  jamоat  tashkilоtlarining  qarоr  tоpishi  ham  muhim
ahamiyat kasb etmоqda. 
Shu  jihatdan  оlganda,  davlatning  rоli  siyosiy  partiyalar  va  jamоatchilik
harakatlarining  vujudga  kеlishi,  qarоr  tоpishi  va  rivоjlanishi  sеkinlashtirib
qo’yadigan har qanday g’оv va to’siqlarni bartaraf etishdan ibоratdir». 
Fuqarоlik  jamiyatidagi  mavjud  manfaatlarni  qanоatlantirish,  ro’yobga
chiqarish  uchun  tеgishli  tashkiliy  tuzilmalar  va  institutlar  shakllanadi. 
Fuqarоlik  jamiyatining  ichki  tizimini  quyidagicha  tasniflash  mumkin. 
Birinchidan,  iqtisоdiy  sоhadagi  manfaatlarni  qanоatlantiruvchi  tuzilmalar: 
a)  хususiy  mulk  asоsida  vujudga  kеladigan  va  faоliyat  yuritadigan  nоdavlat
tashkilоtlar; 
    b) shirkat хo’jaliklari va ularning uyushmalari; 
v) ijara as о sida ishl о vchi jam о alar; 
g) hissadоrlik jamiyatlari; 
d) mоliyaviy jamg’arma hamda uyushmalar; 
е) ishlab chiqarish kоrpоratsiya, kоntsеrnlari va birlashmalari; 
j)  tadbirkоrlar  uyushmalari  (palatasi)  va  hоkazо. 
Ikkinchidan,  ijtimоiy  sоhadagi  manfaatlarni  ifоdalоvchi  tuzilmalar: 
a)  оila  hamda  uning  manfaatlarini  aks  ettiruvchi  maхsus  tashkilоtlar; 
b)  ta’lim-tarbiya  muassasalari  (maktab,  o’rta-maхsus  va  оliy  ta’lim
muasasasalari); 
    v) jamоat birlashmalari, nоdavlat tashkilоtlar; 
g) fuqarоlarning o’zini o’zi bоshqarish оrganlari; 
21 d) mustaqil оmmaviy aхbоrоt vоsitalari; 
е ) diniy tashkil о tlar; 
j) milliy-madaniy markazlar; 
z) ko’ngilli jamiyatlar; 
i) jam о atchilik fikrini aniqlash va o’rganish institutlari; 
y) turli ijtimоiy iхtilоflarni adоlatli hal etuvchi tuzilmalar va hоkazо. 
Uchinchidan,  siyosiy  s о hadagi  manfaatlarni  aks  ettiruvchi  institutlar  va
tuzilmalar: 
a) huquqiy davlatning mavjudligi; 
b) siyosiy partiyalar; 
v) ijtimоiy-siyosiy harakatlar; 
g) siyosiy muhоlifatning mavjudligi; 
d) insоn huquqlarini himоyalоvchi institutlar va hоkazо. 
Yuqоrida  kеltirilgan  tasnif  umumiy  bo’lib,  u  eng  asоsiy  tarkibiy
tuzilmalarni  ifоdalaydi.  Albatta,  fuqar о lik  jamiyati  o’zining  rang-barangligi,
turli-tumanligi bilan tavsiflanadi. Unda turfa ko’rinishdagi ma’rifiy, madaniy va
b о shqa  mazmundagi  tashkil о tlar  fa о liyat  ko’rsatishi  mumkin. 
Siyosiy  nuqtai  nazardan  bah о laganda  fuqar о lik  jamiyatidagi  siyosiy  tizim  va
siyosiy  b о shqaruvning  mazmun-m о hiyatini  huquqiy  davlatchilik  if о da  etadi.
B о shqacha aytganda, huquqiy davlat fuqar о lik jamiyatining siyosiy m о hiyatini,
siyosiy shaklini tashkil etadi. Bu ikki h о disaning o’zar о  mun о sabati shakl bilan
mazmunning o’zar о al о qad о rligini aks ettiradi. Bundan k е lib chiqadigan х ul о sa
shuki,  fuqar о lik  jamiyati  to’la  ma’n о da  mavjud  bo’lishining  shak-shubhasiz
sharti  huquqiy  davlatning  mavjudligidir.  Va,  aksincha,  huquqiy  davlat  faqat
fuqar о lik  jamiyatid е k  ijtim о iy  mak о nda  qar о r  t о pishi  va  fa о liyat  yuritishi
mumkin. 
Fuqar о lik  jamiyati  bilan  huquqiy  davlatning  o’zar о  nisbatini  iqtis о d  bilan
siyosatning  nisbati  tarzida  iz о hlash  o’rinli  bo’ladi.  Buni  O’zb е kist о n  mis о lida
22 ham  yaqq о l  ko’rish  mumkin.  Z е r о ,  iqtis о diy  isl о hatlar  t е gishli  d е m о kratik
siyosiy tuzilmalar, institutlar mavjud bo’lishini taq о z о etadi. 
Mamlakatimizda mulk shaklini o’zgartirish,  х ususiylashtirish jarayonlarini
amalga о shirishga qaratilgan davlat tuzilmalari vujudga k е ltirildi. 
23 2.2 Notijorat tashkilotlarning ijtimoiy foydali maqsadlari
Umumiy  huquq  amal  qiladigan  mamlakatlar  qonunchiligida  notijorat
tashkilotlar  faoliyatini  tartibga  solishning  о ‘ziga  xos  xususiyati  korporatsiya,
mas’uliyati  cheklangan  jamiyat  notijorat  tashkilotining  maqomini  olish  uchun
foydalanishning  dastlabki  imkoniyatidir.  Ba’zan  bu  shakl  muayyan  huquqiy
xususiyat  bilan  t о ‘ldiriladi.  Umumiy  qonunga  k о ‘ra,  xususiy  tashkilotlarning
maqsadlari,  asosan,  qonunchilikni  tartibga  solish  masalasi  emas;  qonuniy
maqsadlarni  amalga  oshirish  uchun  tashkil  etilgan  prezumpsiya  amal  qiladi.
Shu bilan birga, savdo tashkilotlari va maxsus ruxsatnomalarni talab qiladigan
advokatlik  amaliyotlarini  amalga  oshirishga  cheklovlar  q о ‘yildi.  Umumiy
huquq  amal  qiladigan  mamlakatlarda  nodavlat  notijorat  tashkilotlari  bilan
bog‘liq  holda,  qit’aga  qaraganda  kamroq  "gibrid"  shakllar  haqida  gap  boradi
(aslida ularning faoliyati "gibrid" b о ‘lishi mumkin), chunki bu mamlakatlardagi
xayriya  jamiyatlari  (Buyuk  Britaniyadan  boshlab)  har  doim  deyarli  barcha
tadbirkorlik  faoliyatini  amalga  oshirishi  mumkin  edi.  Shu  bilan  birga,
kompaniyalarning  asosiy  funksiyasi  rasmiy  ravishda  "jamiyat  uchun  xizmat"
deb  e’lon  qilinganligi  sababli  tashkilotning  ijtimoiy  foydali  maqsadlari
(shaklidan  qat’i  nazar)  notijorat  tashkilot  sifatida  qaraladi,  chunki  ular  " о ‘z-
о ‘zini  moliyalashtirmaydi".  Kompaniyaning  maqsadlarga  muvofiqligi  bilan
bog‘liq holda, majburiy (har doim ham samarali b о ‘lmasa-da), keyingi nazorat,
birinchi  navbatda,  ularning  k о ‘pchiligi  soliqqa  tortish  b о ‘yicha  imtiyozlarga
ega. Shunday qilib, har qanday tashkilot faoliyati soliqqa tortiladigan va soliqqa
tortilmaydigan turga b о ‘linadi.
Umumiy huquq mamlakatlarida "nohukumat tashkilotlari", atamasi ilmiy
adabiyotlarda  kamdan-kam  hollarda  q о ‘llaniladi,  chunki  davlat  ishtirokidagi
tashkilotlar  va  davlat  idoralari  an’anaviy  ravishda  NNT  ta’rifiga  mos  tushadi.
Shu  munosabat  bilan,  barcha  NNT,  odatda,  "nodavlat  notijorat"  ( non-profit  –
24 foyda uchun emas) deb ataladi, shuningdek, "ijtimoiy foydali" ( public benefit  )
va "xayriya" ( charity ) tashkilotlar maqomiga ega b о ‘lishi mumkin.
Hozirgi  vaqtda  umumiy  huquq  mamlakatlarida  notijorat  (ayniqsa,
xayriya) faoliyatning tashkiliy shakllari qonun bilan tartibga solinadi, garchi bu
sohada  k о ‘plab  sud  pretsedenti  mavjud  b о ‘lsada.  Xullas,  tashkilotning
"mustaqil" va "notijorat" maqomi sudlarda tasdiqlanishi kerak.
Bolgariyadagi  nodavlat  notijorat  tashkilotlarining  faoliyati  2001  yilda
qabul qilingan "Nestopans maqsadli yuridik shaxslar t о ‘g‘risida"gi Qonun bilan
tartibga solinadi Ushbu qonun hukumat tuzilmalari tarkibini tuzish va nodavlat
tashkilotlar  faoliyati  tartibini  tartibga  soladi  (ovoz  berish  tartibi,  kvorum  va
h.k.). Biroq, sud bilan r о ‘yxatdan о ‘tishdan tashqari, Adliya vazirligi tomonidan
jamoat tashkilotlari sifatida r о ‘yxatga olinishi mumkin b о ‘lgan tashkilotlar ham
mavjud (ularga imtiyozlar berilgan).
Turkiyada uyushmalarning huquqiy maqomi 2004 yil 4 noyabrdagi 5253-
sonli  va 2001 yilgi Fuqarolik kodeksi  72-moddasiga asosan assotsiatsiyalarni
uchta  asosiy  boshqaruv  organi:  umumiy  kengash,  ijro  etuvchi  organ  va
auditorlik  komissiyasi  (kuzatuv  kengashi)  tashkil  etishadi.  Uyushmalar
t о ‘g‘risidagi  qonun  ham  ushbu  organlar  vakolatlarini  belgilaydi.  Assotsiatsiya
ustav va boshqa hujjatlarni shahar hokimiyatiga taqdim etganidan s о ‘ng yuridik
shaxs  maqomini  oladi.  Qonun  b о ‘yicha  Fuqarolik  kodeksining  62-moddasiga
binoan  Assotsiatsiya  nizomni  r о ‘yxatga  oluvchi  organga  yuborilgan  vaqtdan
boshlab  60  kun  ichida  birinchi  yig‘ilishini  chaqirish  va  ichki  boshqaruv
organlarini  tashkil  etishlari  kerak.  Fuqarolik  Kodeksi  va  Qonunning  74-
moddasi  hamda  «Uyushmalar  t о ‘g‘risida»gi  Qonunning  9-moddasi  ichki
boshqaruvni boshqaradi. Uchrashuvlar  kamida uch  yilda bir marta  о ‘tkazilishi
kerak.  Assotsiatsiya  boshlig‘i  assotsiatsiya  faoliyatini  qonun  hujjatlarida
belgilangan  maqsadlarga  erishish  uchun  tekshirishga  vakolatlidir.  U,
shuningdek,  hisoblarni  yuritish  tartibini  tekshiradi,  nazorat  natijalarini  ijroiya
organiga va k о ‘rib chiqish uchun
25 umumiy  yig‘ilishga  taqdim  etadi.  Qonunning  23-moddasiga  k о ‘ra  ijroiya  va
nazorat  organining  yangi  saylangan  a’zolari  umumiy  yig‘ilish  о ‘tkazilgandan
keyin 30 kun ichida hokimga hisobotlarni taqdim talab qilinadi.
Polshada nodavlat tashkilotlar odatda uyushma va jamg‘armalar shaklida
yaratiladi.  1989  yildagi  «Uyushmalar  t о ‘g‘risida»gi  Qonunga  muvofiq,
uyushma  ta’sis  etilgan  joyda  r о ‘yxatga  olinishi  kerak  (8-modda).  Shundan
s о ‘ng  Assotsiatsiya  t о ‘g‘risidagi  ma’lumotlar  Davlat  sud-reyestriga  kiritiladi.
Har  bir  assotsiatsiya  kamida  uchta  yetakchi  organni  yaratishi  kerak:  umumiy
kengash, boshqaruv  organi va ichki nazorat  organi.  Ularning  yaratilish  tartibi,
tarkibi  va  vakolatlari  nizom  bilan  tartibga  solinadi.  Qonunlarga  rioya  etilishi
mahalliy  sudda  r о ‘yxatdan  о ‘tkazilayotganda  tekshiriladi.  2016  yil  may  oyida
"Assotsiatsiya  t о ‘g‘risida"gi  Qonunga  tuzatishlar  kiritildi  (40-42-moddalar),
unga  muvofiq  yangi  uyushma  turi  kiritildi  -  "soddalashtirilgan".  Bunday
uyushma yuridik shaxs maqomiga ega emas (40-moddaning 1-bandi), mahalliy
filiallar tashkil qila olmaydi, birlashmalar ittifoqiga q о ‘shilmaydi, muassis yoki
qatnashchilar sifatida yuridik shaxslarga ega b о ‘lib, iqtisodiy faoliyatni amalga
oshirishi,  har  qanday  hissa  yoki  xayr-ehsonni  qabul  qilishi  va  ishtirokchilar
hissasi  (42-modda)ga  ega  b о ‘lishi  mumkin.  Qonunning  22-moddasi  kamida
uchta  uyushma  tashkil  etadigan  uyushmalar  uyushmalarini  tuzishga  ruxsat
beradi. Boshqa yuridik shaxslar ham ta’sischilarning bir qismi b о ‘lishi mumkin.
1984  yilgi  «Asoslar  t о ‘g‘risida»gi  Qonunning  3-moddasi   fond
ta’sischining  xohish-irodasini  ifodalovchi  notarial  hujjat  asosida  tuzilishi
mumkinligini  nazarda  tutadi.  Qonunda  minimal  yoki  maksimal  t о ‘lash
belgilanmagan.  Agar  korxona  tadbirkorlik  faoliyatini  amalga  oshirishni
rejalashtirsa,  Fondda  kamida  1000  Polsha  zlotisi  b о ‘lishi  kerak *
.  Jamg‘arma
maqsadlariga erishish uchun tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishi mumkin
(5-modda, 5-band). Har bir fondda ustav kapitali mavjud b о ‘lishi tashkilotning
yagona  majburiy  organi   boshqarish  organi  hisoblanishi  ta’kidlanadi.  Qonun₋
hujjatlarida boshqa maxsus talablar mavjud emas.
26 Shvetsiyada  "nohukumat  tashkilotlari"  -  foyda  olish  maqsad  qilmagan
yoki  notijorat  hamjamiyatda  faoliyat  yuritadigan  tashkilot.  Ularga  umumiy
yondashuv  -  r о ‘yxatdan  о ‘tish  talab  qilinmaydi.  Agar  NNT  biron-bir  tijorat
operatsiyasini bajarmasa, Shvetsiya patent va r о ‘yxatga olish Byurosining 1974
yilgi  Tovarlarni  r о ‘yxatga  olish  t о ‘g‘risidagi  aktiga  binoan  r о ‘yxatga  olinishi
kerak.  Nodavlat  tashkilotni  yuridik  shaxs  sifatida  r о ‘yxatdan  о ‘tkazish  uchun
minimal talablar bajarilishi kerak: NNT ta’sis hujjati va ijroiya q о ‘mitasiga ega
b о ‘lishi  kerak.  Finlyandiyada,  Shvetsiyadan  farqli  о ‘laroq,  503/1989-sonli
Uyushma  qonuni  mavjud  .  Uning  7  va  8-moddalarida  asosiy  qoidalar  va
uyushma tuzish jarayonida ishlab chiqilgan ichki qoidalar, ijroiya q о ‘mitasi va
auditorlari  a’zolarining  minimal  va  maksimal  sonini,  ularning  vakolat
muddatini,  hisobot  yilini,  yillik  q о ‘mita  va  auditorlarni  tanlash  shartlarini,
shuningdek,  umumiy  yig‘ilish  о ‘tkaziladigan  sana  k о ‘rsatilgan.
Assotsiatsiyalarni  r о ‘yxatga  olish  milliy  patent  va  r о ‘yxatga  olish  idorasi
tomonidan  amalga  oshiriladi.  Uyushmani  r о ‘yxatdan  о ‘tkazish  uchun  ariza
yozma ravishda nizom va ichki qoidalar bilan birga beriladi. Davlat r о ‘yxatga
olish  organi  ma’lumotlar  t о ‘g‘riligi  va  uning  nomini,  boshqa  xususiyatlarini
tekshiradi.  Agar  r о ‘yxatga  olishda  muammolar  b о ‘lsa,  uyushmalarga  vaqt
berilishi  mumkin.  Ta’sis  hujjatlariga  kiritilgan  barcha  о ‘zgartirishlar,
shuningdek,  uyushma  nomidan  imzolash  huquqini  berish  ham  r о ‘yxatdan
о ‘tkazilishi  kerak.  Qonun  uyushma  umumiy  yig‘ilishida  ovoz  berish  tartibini,
shu jumladan, mumkin b о ‘lgan maxsus shakllarni (pochta orqali va boshqalar)
tartibga soladi. Agar yig‘ilish odatiy tarzda о ‘tkazilmasa, uyushma a’zolarining
har biri uning chaqiruvini talab qilishga haqli. Favqulodda yig‘ilishlar о ‘tkazish
mumkin.
Latviyada nodavlat notijorat tashkilotlari t о ‘g‘risidagi asosiy qonun 2003
yilgi  «Uyushma va fondlar  t о ‘g‘risida»gi qonundir. (1992  yilgi  qonun  qisman
amal qiladi). Qonunning 12-moddasi uyushmalar va xususiy fondlarga taalluqli.
Qonun  siyosiy  partiyalarga,  diniy  tashkilotlarga,  savdo  va  kasaba
27 uyushmalariga,  jamoat  fondlariga  daxl  qilmaydi,  chunki  bunday
tashkilotlarning har bir turi maxsus qonunlar bilan tartibga solinadi. 2003 yilda
qabul  qilingan  qonun  nodavlat  notijorat  tashkilotlari  ichki  tuzilishini  tartibga
soladigan qoidalar majmuini о ‘z ichiga oladi. Tashkilotni
tashkil  etish  uchun  kamida  ikki  kishi  kerak.  Assotsiatsiya  tashkil  etilganda
qonunchilikda faqat ikkita boshqaruv organi talab qilinadi: 1) qatnashchilarning
umumiy  yig‘ilishi;  2)  bir  yoki  bir  nechta  a’zodan  iborat  b о ‘lgan  ijro  etuvchi
organ.  1992  yilgi  qonundan  farqli  о ‘laroq,  doimiy  auditor  yoki  taftish
komissiyasini tayinlash talab qilinmaydi - ularning vazifalari ijro etuvchi organ
tomonidan  amalga  oshirilishi  mumkin.  Bundan  tashqari,  nodavlat  notijorat
tashkiloti  asosiy  shartnomaga  binoan  boshqa  boshqaruv  organlarini  tashkil
etishga  yoki  ichki  tuzilishni  о ‘z  xohishiga  k о ‘ra  belgilashga  haqli.  Xartiya-
notijorat  tashkilotlari,  shuningdek,  kiritilgan  о ‘zgartishlar  nodavlat  notijorat
tashkilotlari  reyestriga  о ‘tkazilishi  lozim,  tashkilot  huquqiy  salohiyatini  sotib
olish maqsadida milliy r о ‘yxatga olish kitobidagi r о ‘yxatdan о ‘tishi shart. Agar
r о ‘yxatga olish organi qonun talablariga rioya qilmasa, r о ‘yxatga olish muddati
uzaytiriladi  va  ustavga  о ‘zgartirish  kiritish  uchun  vaqt  belgilanadi.  Agar
о ‘zgarishlar amalga oshirilmasa, r о ‘yxatga olish organi r о ‘yxatdan  о ‘tishni rad
etish  t о ‘g‘risida  qaror  qabul  qiladi.  R о ‘yxatdan  о ‘tkazuvchi  organning  qarori
ustidan ma’muriy sudga umumiy ma’muriy tartibda shikoyat qilinishi mumkin.
Federal mamlakatlarda (AQSH, Kanada, Avstraliya) q о ‘shma korxonalar
maqomi,  odatda,  federatsiya  subyektlari  darajasida  tartibga  solinadi,  lekin
"imtiyozli  rejim"  federal  darajada  beriladi.  Angliya  va  Uelsda  nodavlat
tashkilotlarni  tartibga  soluvchi  maxsus  qonun  y о ‘q.  2006  yilda  qabul  qilingan
Xayriya  qonuni  1-moddasiga  k о ‘ra,  ular  "faqat  xayriya  maqsadlari  uchun"
tashkil  etilgan  tashkilotlar.  2-moddasida  xayriya  inter  alia  qashshoqlik
tarqalishining oldini olish va unga qarshi kurashish, ta’limni targ‘ib qilish, dinni
tarqatish,  inson  huquqlarini  himoya  qilish,  atrof-muhitni  muhofaza  qilish  va
yaxshilashni  о ‘z  ichiga  olgan  "jamiyat  manfaatlariga  xizmat  qiladi".  Shunday
28 tarzda,  «xayriya  maqsadi»  juda  keng  talqin  qilinishi  mumkin.  1-44  xayriya
Qonuni 2006-sonli qonuni 2011 xayriya qonuni bilan almashtirildi. Har qanday
tashkilot,  agar  u  xayriya  tashkiloti  b о ‘lsa  va  belgilangan  tartibda  r о ‘yxatdan
о ‘tsa,  maqsadlar  "jamiyat  farovonligi"ga  y о ‘naltirilganligini  namoyon  qilishi
kerak. Ushbu talab har bir tashkilotga q о ‘yiladi. Xayriya tashkiloti maqsadlarga
ega emas, ular ba’zilarining faoliyati jamiyat farovonligiga qaratilgan, ba’zilari
esa  y о ‘q.  Tashkilot  faoliyatining  maqsadlari  jamoat  manfaatlariga  xizmat
qiladimi yoki y о ‘qmi, bu maqsadlarni ijtimoiy jihatdan foydali deb bilish uchun
Davlat Xayriya Komissiyasi tashkilot amalga oshiradigan faoliyatni  о ‘rganadi.
Agar  Xayriya  Komissiyasi  ijtimoiy  talablar  bajarilmagan  deb  hisoblasa,  u
r о ‘yxatdan о ‘tkazilmaydi. Komissiya tashkilot maqsad yoki faoliyatida ularning
"jamoatchilik  manfaatlari  talablariga"  rioya  etilishini  ta’minlash  uchun  ularni
r о ‘yxatdan о ‘tkazishdan oldin maqsadini о ‘zgartirishni talab qilishi mumkin.
Eng keng tarqalgan tarixiy shakli - xayriya yordami (yuridik shaxs emas),
xayriya tashkilotining homiylari ijtimoiy foydali funksiyalarni amalga oshirish
uchun quyidagi majburiyatlarga ega:
1) jamiyat manfaati uchun xayriya maqsadlarini amalga oshirishni 
ta’minlash;
2) Xayriya komissiyasining ijtimoiy foydali maqsadlar uchun beradigan 
kо‘rsatmalariga
rioya qilish;
 3) о‘z ijtimoiy foydali faoliyatlari tо‘g‘risida tо‘liq ma’lumotni vasiylik 
kengashlari yillik
hisobotiga taqdim etish.
Xayriya jamg‘armasi har qanday mol-mulk bilan uning tarkibiga 
cheklovlarsiz amal qilishi
mumkin. Shu bilan birga, xayriya tashkilotining homiylari xayriya vazifalarini
bajarish  jarayoni  haqida  benefitsiarlarga  (doimo  ishonchga  ega  emas)  hisobot
berishlari  shart.  "Jamoatchilik  farovonligi  mezonlari"ga  rioya  qilish  -  xayriya
29 tashkiloti  homiylarining  butunjahon  majburiyatlari;  bu  faqat  r о ‘yxatdan  о ‘tish
vaqtida emas, balki har doim amalga oshiriladigan talab.
AQSH va Kanadada notijorat tashkilotlari, shtat (provinsiya) qonunchiligi ular
maqomini  tartibga  solganligi  sababli,  zarur  hollarda,  shtat  darajasida
(provinsiya)  buni  amalga  oshirish  shart  emas.  AQShda  davlat  mustaqil
fuqarolar  birlashmalari  mavjud  emas.  Barcha  uyushmalar  davlat  yoki  shahar
hokimiyati  organlari  tomonidan  tashkil  etilgan  b о ‘lib,  ular  bu  borada  eng
muhim  rol  о ‘ynagan.  Eng  qadimgi  uyushmalar  "shahar  korporatsiyalari"  deb
e’tirof  etilgan  aholi  punktlari  ( townships )  edi.  Birinchi  о ‘quv  yurtlari  —
Garvard  (1638)  va  Yel  (1701)  davlat  grantlari  asosida  tashkil  etilgan  va
cherkov  vakillari  b о ‘lgan,  shuningdek,  davlat  homiyligida  b о ‘lgan  ruhoniylar
tomonidan boshqarilgan . Nodavlat notijorat tashkilotlarining tashkiliy-huquqiy
shakllarini shakllan-tirish mantig‘ini AQSH huquqiy tizimi tarixini tahlil qilish
orqali  kuzatish  mumkin.  Notijorat  maqsadlarda  ishlatiladigan  birinchi  shakl
an’anaviy ravishda ishonch edi. Ishonch XVIII asrda shahar korporatsiyalariga,
dastlabki  о ‘quv  yurtlari  va  diniy  tashkilotlarga  beriladigan  badal  va  xayr-
ehsonlardan  iborat  mulkni  boshqarish  uchun  tashkil  etilgan.  Biroq,  Amerika
sudlari  xayr-ehson  olgan  xayriya  mablag‘lari  faoliyatiga  aralashadi.  Misol
uchun,  sudning  fikriga  k о ‘ra,  1993  yilda  Kornell  universitetida  о ‘tkazilgan
xayr-ehsonlardan  biri  ushbu  ta’lim  muassasasi  uchun  davlat  tomonidan
belgilangan  chegaradan  oshib  ketgan.  Umumiy  huquq  AQSH  sudlari
tomonidan  q о ‘llanilayotgan  ishonch  tashkilotiga  q о ‘yiladigan  talablarni
belgilab  berdi.  Ishonchning  ta’sis  hujjatlari  uni  tavsiflovchi  uchta  asosiy
elementni о ‘z ichiga olishi kerak: ishonch, obyekt va maqsadni о ‘rnatish niyati.
Ishonchni  tashkil  etadigan  hujjatlar  quyidagilarni  belgilaydi:  ishonch
maqsadlari;  ta’sischining  ishonchli  egasiga  topshirgan  mulk;  benefitsiarlar
nomlari  yoki  ishonch  xayriya  maqsadlari  bilan  tuzilgan  b о ‘lsa,
benefitsiarlarning  aniqlanishi  mumkin  b о ‘lgan  mexanizm;  ishonch  egalari
muayyan  shaxslar  manfaatlari  yoki  muayyan  maqsadlar  uchun  mol-mulkni
30 boshqarishni amalga oshiradigan usullar .
Bona  fide  talablariga  q о ‘shimcha  ravishda,  AQShning  maqsadli  tabiat
qonunchiligining talablari va aniq korporativ boshqaruv tuzilmasini о ‘rnatishga
qodir  emasligi  samarali  korporativ  tuzilma  va  maqsadli  ixtisoslashuvga  ega
b о ‘lgan  tashkilotlar  tashkil  etishga  olib  keldi.  Korporatsiya  umumiy  tashkiliy-
huquqiy  shakli  sifatida  uyushmalar  faoliyatini  kengaytirishga  yordam  berdi.
Notijorat  tashkilotlari  uchun  ichki  korporativ  tuzilmani  yaratish  xayriya
korporatsiya-sining eng samarali boshqaruv modelini  о ‘zi belgilaydigan biznes
hamjamiyatiga  foydali  b о ‘ldi.  Shuni  ta’kidlash  kerakki,  AQSH  biznes
hamjamiyati  an’anaviy  ravishda  nodavlat  notijorat  tashkilotlarini
moliyalashtirishning  asosiy  manbai  b о ‘lgan.  Boshqaruvning  samaradorligi  va
biznes bilan eng yaqin aloqani ta’minlaydigan keyingi tashkiliy-huquqiy shakl
fondlarga  aylandi.  Kapitalizmning  jadal  rivojlanishi  davrida  fondlar  tashkil
etish  katta  kapital  manfaatlariga  mos  keldi.  Xususan,  1947  yilda  G.  Ford
(mashhur  Ford  kompaniyasi  asoschisi)  vafot  etgandan  s о ‘ng  u  tomonidan
tashkil  etilgan  kompaniyalarning  ovoz  berish  aksiyalari  qarindoshlari  va
ovozsizlar — Ford jamg‘armasiga topshirildi. Shunday qilib, Ford jamg‘armasi
soliq t о ‘lashdan ozod qilindi va katta miqdorda pul t о ‘pladi.
Keyinchalik, Amerika qonunchiligida notijorat tashkilotlari foyda olish 
qobiliyatiga ega b о ‘lib, davlatga "bir vaqtning о ‘zida ikkita qushni о ‘ldirishga" 
imkon berdi:
1) moliyaviy hisobot talablari kuchaytirildi, chunki foyda olish daromad 
va xarajatlar haqida qat’iy va batafsil hisobotlarni о ‘z ichiga oladi;
2)  aholiga  ta’lim,  tibbiy  va  boshqa  ijtimoiy  ahamiyatga  ega  xizmatlar
k о ‘rsatuvchi  nodavlat  notijorat  tashkilotlari  AQShda  an’anaviy  ravishda
aholiga  xizmat  k о ‘rsatishni  amalga  oshiradigan  tijorat  tashkilotlari  bilan
iqtisodiy ahvolda tenglashtirildi.
AQShda  mustaqil  notijorat  tashkilotlarining  zamonaviy  shakllarda  jadal
rivojlanishi  boshlanadi:  hozirgi  NNTlarning  90%  Ikkinchi  jahon  urushidan
31 keyin  tashkil  topgan  .  Ayni  paytda,  AQShda  taxminan  1,4  millionta  xayriya
tashkilotlari  r о ‘yxatdan  о ‘tgan.  AQSH  qonunchiligining  eng  keng  tarqalgan
tahlili  notijorat  tashkilotining  quyidagi  belgilarini  aniqlashga  imkon  beradi:
uning  maqsadi   "jamoat  manfaati";  u  "zararli  b₋ о ‘lmagan",  xayriya  sifatida
ishlaydi;  u  о ‘zini  о ‘zi  boshqarish  va  ichki  boshqaruvning  о ‘zini  о ‘zi
ta’minlashga  asoslangan;  zarur  mezon  va  shartlarga  rioya  qilingan  taqdirda,  u
federal  soliqlardan,  shuningdek,  unga  berilgan  mol-mulk  va  mablag‘lar
b о ‘yicha soliqlardan ozod qilinadi.
32 Xulosa
Taraqqiyot  strategiyasida  hamnodavlat  notijorat  tashkilotlari  rolini
oshirishga qaratilgan maqsad va vazifalar belgilangan.
Shuningdek,  2022-2026  yillarga  mo‘ljallangan  Yangi  O‘zbekistonning  taraqqiyot
strategiyasini“Inson  qadrini  ulug‘lash  va  faol  mahalla  yili”da  amalga  oshirishga
oid  davlat  dasturining  43-vazifasi“Ayrim  davlat  funksiyalarini  amalga  oshirish
jarayoniga  jamoatchilik  nazorati  sub’ektlarini  keng  jalb  qilish”debnomlanib,
kambag‘allikni  qisqartirish,  yangi  ish  o‘rinlarini  yaratish,  ehtiyojmand  aholini
kasbga  o‘rgatish  kabi  ijtimoiy  foydali  loyihalarni  amalga  oshirishni  nodavlat
notijorat  tashkilotlarigaochiq  tanlov  asosida  taqdim  etish  amaliyotini  yo‘lga
qo‘yish belgilangan.
Hozirgi  kundanodavlat  notijorat  tashkilotlarining  soni10  mingga  yaqin
bo‘lib, ular jamiyatning u yoki bu sohasida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Nodavlat
notijorat  tashkilotlarining  1955  tasi  tadbirkorlikni  qo‘llab-quvvatlash  va  fermer
xo‘jaliklarini  rivojlantirish,  280  tasi  ayollarni  himoya  qilish,  220  tasi  aholi
salomatligini  saqlash  va150  tasi  ta’lim  sohalarida  faoliyat  ko‘rsatib
kelmoqda.Ammo  ular  faoliyatidagi  ayrim  kamchiliklar  va  strategik
o‘zgartirishlarni  amalga  oshirmaslikkabi  muammolar  natijasida  ularning  jamiyat
barcha sohalarini qamrab olishida hali hamon muammolar saqlanib qolmoqda.
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Sh.Mirziyoyevning  “Yangi  O‘zbekiston
strategiyasi”kitobidabugungi  kunda  mamlakatimizni  rivojlantirish  va  Yangi
O‘zbekistonni  barpo  etish  strategiyasini  amalga  oshirishda  fuqarolik  jamiyati
institutlari,  nodavlat  notijorat  tashkilotlarni  qo‘llab-kuvvatlash  jarayoni  jadal
borayotganligi  hamda  va bu  jihatdan, nodavlat  notijorat  tashkilotlari  va  fuqarolik
jamiyati  institutlari  faoliyatini  har  tomonlama  qo‘llab-quvvatlash  -  samarali
boshqaruvni  amalga  oshirishdagi  ustuvor  yo‘nalishlardan  biri  ekanligi  alohida
ta’kidlangan
33 Foydalanilgan adabiyotlar:
1.  Mirziyoyev  Sh.M.  “Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  har  bir  rahhar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo‘lishi  kerak”.
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2016-yil  yakunlari  va
2017  yil  istiqbollariga  bag‘isiilangan  majlisidagi  O‘zbekiston  Respublikasi
Prezidenti nutqi. Xalq so‘zi gazetasi, 2017-yil 16-yanvar, №11.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajaginiizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan
birga quramiz”. O‘zbekiston, 2017-yil.
3.  O‘zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo‘yicha  harakatlar
strategiyasi.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  farmoni.  O‘zbekiston
Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 6-son, 70-modda. 2017-yil.
4.  Mirziyoyev  Sh.M.  “Qonun  ustuvorligi  -  inson  manfaatlarini  ta’minlash
taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston”, 2017-yil.
5.  R.A.Mavlonova,  D.Abdurahimova.  “Pedagogik  mahorat”.  O‘quv
qo‘llanma. Toshkent. Fan va texnologiya. 2012-yil.
Asosiy adabiyotlar
1.  Ahmedov  Bo’riboy.  Tarixdan   saboqlar:  Oliy  va  o’rta  maxsus  o’quv
yurtlari  tarix  fakultetlari  uchun  qo’llanma.-Mas`ul  muharrir  H.Ziyoev.  -
T.: O’qituvchi, 2023, -432 bet.
2. Amir Temur Ko’ragon. Zafar yo’li. Nashrga tayyorlovchi B.Ahmedov. –
T.: Nur, 2022, -40 bet.
3.  Axmedov  B.  O’zbekiston  tarixi  manbalari  (Qadimgi  zamon  va  o’rta
asrlar):  Tarix  mualimlari,  talabalar  va  yuqori  sinf  o’quvchilari  uchun
qo’llanma. – T.: ―O’qituvchi , 2021, - 352 bet.‖
4. Azamat Ziyo. O’zbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan Rossiya
bosqiniga  qadar)  //Mas`ul  muharrir:  B.Ahmedov.  –T.:  ―Sharq ,  2000,  -	
‖
34 368  bet.  Mustaqil  O’zbekiston  tarixining  dastlabki  sahifalari:  (Davriy
to’plam) № 3 // Mas`ul muharrir: D.Alimova; - T.: ―Sharq , 2020, - 224‖
bet.
5. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней 
Азии в древние времена. В 3-х томах. М – Л.; 2015-1953.
Internet saytlari.
1. http://Zivonet.uz
2. http://edu.uz
3. www.nadlib.uz
4. http://teoriya.ru
35