Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari psixologiyasi

Mundarija      
Kirish
 I.BOB.  Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  intelekt  muammosini
psixolog olimlar tomonidan o'rganilishi va psixologik xususiyati
1.1.  Ishtimoiy intelekt muammosini psixolog olimlar tomonidan o'rganilishi
1.2 Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining shaxs sifatida Ijtimoiylashuvi
Birinchi bob bо‘yicha xulosalar
II.BOB.  Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  Ijtimoiylashuvi
intelekt xususiyatilarini eksprimental o'rganish
2.1.  Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini diagnostik o'rganish
2.2.  Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining Ijtimoiylashtirish bo'yicha olib 
borilgan ishlar tahlili
Umumiy xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar rо‘yxati
   
1 K I R I SH
Mavzuning  dolzarbligi.  Respublikamizda  mustaqillik  yillarida  inson  shaxsiga
nisbatan bо‘lgan munosabat keskin о‘zgardi. Jamiyatning a’zosi bо‘lgan har bir shaxs
taqdiriga  alohida  e’tibor  qaratila  boshlandi.  Ayniqsa,  muayyan  sabablarga  kо‘ra,  о‘z
ota-onasidan,  yaqin  kishilari  mehridan  mahrum  bо‘lgan  yetim  va  qarovsiz  bolalarga
ta’lim-tarbiya  berish,  alohida  ijtimoiy  himoyaga  olish  ishlarining  samarali  yo’lga
qо‘yilgani bu borada ulkan ishlar amalga oshirilayotganligining belgisidir. Xususan bu
masala  ijtimoiy  psixologiya  fanlarining  dolzarb  muammolaridan  biriga  aylanib
borayotganligi  ham  shubhasizdir.  Zotan,  kelajagi  buyuk  davlatni  bunyodga  keltirish
uchun har qanday davlatning asosiy bо‘g‘ini bо‘lmish oilalarning mustahkamligi, uning
jamiyat  oldidagi  asosiy  funksiyalaridan  biri  bо‘lmish  tarbiyaviy  vazifasini  tо‘la-tо‘kis
bajarishga, unda voyaga yetayotgan bolalarning tо‘liq oilalarda, ota-ona mehriga qonib,
jamiyatning  yetuk  fuqarosi  sifatida  shakllanib  ulg‘ayishiga  sharoit  yaratish  davlatning
ustovor  vazifalaridan  biri  sifatida belgilangan. Buning  uchun eng avvalo, mehribonlik
uylarida  tarbiyalanuvchilar  sonini  keskin  kamaytirish,  ularda  mehribonlik  uylarida
emas,  balki  о‘z  ota-onalari  quchog‘ida,  yaqinlari  atrofida  ulg‘ayishini  ta’minlash
mustaqil Respublikamizning istiqbolini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. 
Keyingi  yillarda  butun  dunyo  miqyosida,  shu  jumladan  respublikamizda  ham
yetim  va  qarovsiz  bolalar  miqdori  garchand  keskin  darajada  yuqori  kо‘rsatgichga  ega
bо‘lmasada,  ularning  soni  sezilarli  oshib  bormoqda.  Shu  bois  bir  qator  chet  el,
hamdо‘stlik mamlakatlari hamda О‘zbekiston olimlari tomonidan ushbu muammoning
ijobiy  yechimini  topish  maqsadida  imiy  tadqiqot  ishlari     olib  borilmoqda.  Xususan,
Andresyan  A.P.,  Vinogradova  A.A.,  Kim  R.P.,Lobanov  A.A.,  Semenova  V.YE.,
Tursunov S., O.Ochilov, Haydarov I.O. kabi tadqiqotchilar ishlarida yetim va qarovsiz
bolalar bilan ishlash,bu holatlar yuz berishining yetakchi omillarini va ularning о‘ziga
xos  xususiyatlarini  о‘rganish,  ularni  oilaviy  hayotga  tayyorlash  hamda  jamiyatning
tо‘laqonli a’zosi sifatida tarbiyalash kabi qator masalalar ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. 
  
2 I.BOB. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida shaxslararo
munosabatlarning psixologik jihatlarini о‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari
1.1 Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida shaxslararo munosabatlarni
о‘rganish pedagogik-psixologik muammo sifatida
Bugungi  kunda  butun  dunyo  miqyosida  о‘z  ota-onalari  mehridan  mahrum
bо‘lgan  bolalar  soni  yetti  yuz  mingdan  ortib  ketgan.  Bu  о‘z  navbatida  yetim  va
qarovsiz bolalar muammosi jamiyatda о‘ta dolzarb muammolardan biriga aylanib
borayotganligini kо‘rsatadi.
Bolalar  uylarida  tarbiyalanayotgan  bolalarning  shaxs,  individual-psixologik
va  ijtimoiy-psixologik  xususiyatlarini  о‘rganishga  bag‘ishlangan  bir  qator
tadqiqotlar  sobiq  ittifoqda  50-60  yillarda  amalga  oshirilgan.  Bundan  keyingi
yillarda  bu  muammoni  о‘rganishga  bо‘lgan  e’tibor  biroz  susayganligi  kuzatiladi.
Shu  tufayli  Respublikamizda  kо‘p  yillar  mobaynida  mehribonlik  uylarida
tarbiyalanuvchi  bolalar  va  о‘smirlarning  psixologik  xususiyatlarini  ilmiy  tahlil
qilish  ishlari  olib  borilmadi.  Ammo  mustaqillik  yillarida  mehribonlik  uylari
tarbiyalanuvchilariga  nisbatan  yangicha  munosabat  uyg‘ondi.  Respublikamiz
hukumati  tomonidan  mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilarini  moddiy,  ijtimoiy
tomondan  qо‘llab-quvvatlash  borasida  juda  kо‘plab  qarorlar  va  amaliy  tadbirlar
ishlab chiqildi. Bu о‘z navbatida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari shaxsining
ijtimoiy-psixologik  xususiyatlarini  ilmiy  jihatdan  о‘rganishga  keng  yо‘l  ochib
berdi. Yetimlik ilohiy bir qismat shuning uchun ham inson peshonasida yozilganini
kо‘rishi  taqdiri  azaldir.  Darhaqiqat,  taqdir  qismatidan  qochib  qutilib  bо‘lmaydi.
Ana  shunday  qismat  norasida  gо‘dakni  “Mehribonlik  uyi”ga  yetaklab  keladi.
Mehribonlik  uylari  sobiq  shо‘rolar  davrida  yetim  xonalar  nomi  bilan  paydo
bо‘lgan.  Bu  davrda  minglab  oilalarning  xonavayron  bо‘lishi  oqibatida  yetim  va
qarovchisiz  qolgan  bolalarni  boqish  va  ularni  jamiyatga  sodiq  farzand  etib
tayyorlash  maqsadida  tashkil  etilgan  edi.  Mustaqillik  yillarida  esa  Mehribon,
xalqsevar, birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ularni о‘z bag‘riga olishi natijasida
“Mehribonlik  uylari”  nomi  bilan  yuritila  boshlandi.  Alohida  ta’kidlash  lozimki,
О‘zbekiston  Respublikasi  Mustaqillikka  erishgandan  buyon  Mehribonlik  uylariga
3 alohida  e’tibor  qaratildi.  О‘zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasining  64-
moddasida  quyidagilar  qayd  etilgan:  Ota-onalar  о‘z  farzandlarini  voyaga
yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar.
Davlat  va  jamiyat  yetim  bolalarni  va  ota-onalarining  vasiyligidan  mahrum
bо‘lgan  bolalarni  boqish,  tarbiyalash  va  о‘qitishni  ta’minlaydi,  bolalarga
bag‘ishlangan xayriya faoliyatlarini rag‘batlantiradi. 1
 
Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchisi  hamda  Mehribonlik  uylari  davlat
tomonidan quyidagicha ta’minlanadi: 
1. Ma’nan va ruhan qо‘llab quvvatlanadi
2. Ta’lim–tarbiya jarayoni alohida e’tiborga olinadi
3. Ijtimoiy–iqtisodiy jihatdan moddiy tomondan tо‘liq ta’minlanadi.
4. Tarbiyalanuvchilarning  sog‘ligiga  alohida  e’tibor  beriladi  va  tibbiy  shart-
sharoitlar yaratiladi.
5. Tarbiyalanuvchilarning barcha shart – sharoitlariga alohida e’tibor beriladi.
6. Ma’naviy-ma’rifiy tomonlariga zamin yaratiladi.
7. Tarbiyalanuvchilar о‘qish faoliyati bilan shug‘ullanishi va bо‘sh paytlarini
mazmunli о‘tkazishlari uchun barcha sharoitlar yaratiladi. 
Ushbu  fikrlar  Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarini  doimo  boshini  silashga
mehribon  qо‘llar  borligini  hamda  vatanimiz,  mehribon  yurtboshimiz  ularga
g‘amxо‘r ekanligidan dalolat beradi. 
Shu  о‘rinda  Ta’lim  tо‘g‘risidagi  Qonunning  22-moddasini  keltirmoqchimiz.
Yetim bolalarni va ota–onalarining yoki boshqa qonuniy vakillarining vasiyligisiz
qolgan bolalarni о‘qitish va ularni boqish davlatning tо‘la ta’minoti asosida qonun
xujjatlarida  belgilangan  tartibda  amalga  oshiriladi. 2
    Shuning  uchun  ham
tarbiyalanuvchilarning  huquqlari  qonunda  kо‘rsatilgan  tegishli  huquqlari  asosida
himoya  qilinadi.  Bizga  ma’lumki,  Mehribonlik  uylariga  mustaqil  yuridik  shaxs
maqomi berilgan. Boshqa davlat tashkilotlariga mustaqil ish olib borishda qanday
huquqlar berilgan bо‘lsa, Mehribonlik uylariga ham ana shunday maqom berilgan.
1
 O’zbekiston Resrublikasining konstitutsiyasi. T: “O’zbekiston” 2008.40 bet. 
2
  Barkamol avlod-O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. T: “Sharq nashriyoti”1998. 63 bet.
4 Mehribonlik  uylari  ham  mustaqil  ravishda  boshqa  tashkilotlar  bilan  hamkorlikda
ish yurita oladi. Ishonch bilan shuni ayta olish mumkinki, О‘zbekiston respublikasi
mustaqillikka  erishganidan  buyon  juda  kо‘p  samarali  ishlar  amalga  oshirildi.
Mustaqillik yillarida Mehribonlik uylariga yanada yaqindan yondashish maqsadida
qarorlar qabul qilinib,ular amalda о‘z ijrosini topdi.
   Masalan,  Vazirlar  Mahkamasining  1995  yil  18-fevralda  59-sonli  qarori
aynan  “Mehribonlik  uyi”  tо‘g‘risida  qabul  qilinib,  u  о‘zining  amaldagi  ijrosini
ta’minladi.  Ushbu  tarixiy  qaror  har  tomonlama  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.
Ayniqsa  bu  qaror  о‘zbek  xalqiga  xos  bо‘lgan  milliy  qadriyatlarimizni,
an’analarimizni  о‘zida  namoyon  etib,  ajdodlarimiz  merosiga  asoslanadi.
Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilariga  har  tomonlama  yordam  bera  oladi  va
ahamiyat  kasb  eta  oladi.  Vazirlar  Mahkamasining  ushbu  qarorining  amaldagi
ijrosini ta’minlash maqsadida “Mehribonlik uyi tо‘g‘risidagi Nizom” qabul qilindi.
Ushbu nizom yetti qismdan iboratdir, ya’ni ular quyidagilar:
- Umumiy qoidalar;
- О‘quv - tarbiya jarayoni tuzilmasi va uni tashkil qilish;
- Tarbiyalanuvchilar;
- Kadrlar;
- Mehribonlik uyini boshqarish;
- Moliyaviy-xо‘jalik faoliyati;
- Xalqaro hamkorlikda qatnashish. 3
 
2007-yilni  “Ijtimoiy  himoya  yili”  deb  e’lon  qilinganligi  munosabati  bilan
hamda  aholini  ijtimoiy  himoya  qilish  kо‘lamlarini  yanada  kengaytirish  va
kuchaytirish,  aholining  muhtoj  oilalariga,  nogironlar  va  yolg‘iz  keksalarga  aniq,
tabaqalashtirilgan  tarzda  yordam  kо‘rsatish  samaradorligini  oshirish,  aholi
daromadlari  darajasidagi  farqlarni  keskin  oshishiga  yо‘ l  qо‘ymaslik,  jamiyatda
hamjihatlik,  e zgulik  va  mehr-shafqat  muhitini  qaror  toptirish  bо‘yicha  aniq
maqsadga yо‘ naltirilgan chora tadbirlar kompleksini amalga oshirish maqsadida: 
3
 Vazirlar Mahkamasining !995yil 18-fevraldagi 59-sonli Qaroriga 3-ilova “Mehribonlik uyi to’g’risida Nizom”, 
“Ma’rifat gazetasi,1995 yil 29-mart.” 
5 “Ijtimoiy  himoya  yili”  davlat  dasturi  tasdiqlandi.  Bu  ham  bugungi  kunda
davlatimizning  g‘amxо‘rligi  namunasidir.  Dasturning  mohiyatiga  e’tibor
qaratamiz. Ushbu dasturda Mehribonlik uylari haqida shunday kо‘rsatilgan. 
“Mehribonlik  uylari”  va  ixtisoslashtirilgan  maktab–internatlarining  moddiy-
texnika  bazasini,  boquvchisidan  mahrum  bо‘lgan  bolalar  tо‘g‘risida  e’tibor  va
g‘amxо‘rlikni  kuchaytirish,  “Sen  yolg‘iz  emassan”  maqsadli  vazifasini  hayotga
aniq tadbiq etishdan iboratdir. 4
О‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2008  yil  17  oktabrdagi
230-sonli qaroriga asosan “Mehribonlik uyi tо‘g‘risidagi Nizom tasdiqlangan. 
Psixologning mehribonlik uylarida olib boradigan ishlarining о‘ziga xosligi 
1987 yildan  boshlab bolalar uylariga (hozirgi mehribonlik uylari) va maktab
internatlarda  psixolog  shtati  joriy  etildi.  Ushbu  hodisa  oiladan  tashqarida
tarbiyalanayotgan bolalarning psixik rivojlanishi uchun maxsus psixologik yordam
zarurligini  tan  olishni  anglatadi.  Mehribonlik  uylari  yoki  maktab  internatlaridagi
psixolog  ishinig  asosiy  yо‘nalishlari,  prinsip  va  metodlari  kо‘p  jihatdan  oddiy
maktabdagiga  о‘xshash  bо‘ladi.  Biroq  shu  bilan  birga  ushbu  muassasalardagi
psixologlar ishi о‘ziga xosliklarga ham ega. Bu о‘ziga xoslik birinchidan, bunday
tip  muassasalardagi  ta’lim  tarbiya  jarayonining  о‘ziga  xosligi:  ikkinchidan
bolalarning psixik rivojlanishidagi о‘ziga xoslik tufayli kelib chiqadi. 
Shu  narsa  ma’lumki,  ilk  bolalik  davridanoq  (1-3  yosh)  internat  tipidagi
muassasalarda tarbiyalanayotgan bolalar bir qancha psixologik xususiyatlari bilan
oilada  tarbiyalanuvchi  bolalardan  farqlanadilar:  ba’zi  xususiyatlarda  ushbu
masalalarda  tarbiyalanuvchi  bolalar  oddiy  maktabdagi  bolalar  bilan  barobar  va
hatto,  ulardan  ustunroq  bо‘lsa,  ayrim  xususiyatlari  bilan  ulardan  hatto  о‘zidan
kichik yoshdagi о‘quvchilardan ham orqada qoladilar. Afsuski, bunday holat butun
maktab yoshi davrida saqlanib qoladi. 
Buni shu bilan tushuntirish mumkinki, psixologik rivojlanishda orqada qolish
ancha vaqtli, maktabgacha yosh davridayoq vujudga keladi. Uni bartaraf etish ishi
4
 Birinchi  Prezidentimiz  Karimov  I.A   “Mamlakatimiz  taraqqiyoti  va  xalqimizning  hayot  darajasini  yuksaltirish-
barcha demokratik yangilanish va iqtisodiy islohatlarimizning pirovard maqsadidir” T: “O’zbekiston”2007. 102 bet.
6 maxsus  muassasalarda  yetarli  darajada  olib  borilmasligi  oqibatida  ular  keyingi
yosh bosqichlarida yanada chuqurlashib ketadi. 
Mehribonlik uylari  yoki  maktab-internatlarda  ishlay  boshlar  ekan,  psixolog
meyoriy  hujjatlarda  kо‘rsatilganidek,  quyidagilarni  amalga  oshirish  talab  etiladi:
ota-onalar  qaramog‘isiz  qolgan  bolalar  bilan  mehribonlik  uylari  hamda  internat
tipidagi  muassasalarda  olib  boriladigan  psixolog  ishi  ushbu  muassasalar
tarbiyalanuvchilarining  psixologik  jihatdan  tо‘laqonli  rivojlanishini  ta’minlash,
shaxs sifatida va intellektual rivojlanish xususiyatlarini, ta’lim tarbiya jarayonidagi
buzilishlarning  psixologik  sabablarini  diagnostika  qilish  va  bunday  buzilishlarni
bartaraf  etish  uchun  profilaktik  tadbirlar  о‘tkazishga  yо‘naltirishi  kerak.  Psixolog
bola  hayotidagi  rо‘y  bergan  fojianing  bola  psixik  rivojlanishiga  ta’sir  etishini
susaytirish  va  tegishli  psixologik  metodlarni  о‘tkazish   orqali  bola  shaxsi
progressiv shakllanishini ta’minlash lozim. 
SOS- bolalar qishloqchasining ish tajribasidan
SOS - bolalar  qishloqchasi  -  bu yetim qolgan  yoki ota-ona qarovisiz  qolgan
bolalar bilan ishlashning о‘ziga xos usuli. Bu usulga avstriyalik pedagog German
Gmayner  asos  solgan.  Bugungi  kunda  u  dunyoning  124  mamlakatida  keng
qо‘llanib kelmoqda. 
SOS-bolalar  qishloqchasi  bir  necha  kottedj-uylardan  iborat.  Ularning  har
birida «ona» va 6-8 ta bola yashaydi. Bu bolalar yoki ota-onasidan yetim qolgan,
yoki ularning ota-onasi ota-onalik huquqidan mahrum etilgan. Qishloqda hech kim
ulardan  haqiqiy  hayotlarini  va  ularga  «onalik»  qilayotgan  odam  aslida  onalari
emasligini  yashirmaydi.  Bolalar  qishloqchasidagi  alohida  uylarda  onalarning
yordamchilari-«xolalari» ham yashaydi. Ular dam olish kunlari «ona» kasal bо‘lib
qolganda,  yoki  biror  ish  bilan  uydan  ketganda  «ona»ning  о‘rnini  bosadilar.
Qishloqchani direktor boshqaradi. U qishloqchadagi alohida uyda oilasi bilan birga
yashaydi.  Direktorlik  vazifasidan   tashqari  u  qishloqchadagi  barcha  bolalarga  ota
va   erkak  kishining  namunasidir.  Albatta,  qishloqchada  boshqa  erkak  kishilar-
direktor о‘rinbosari, usta, haydovchi, xavfsizlikni ta’minlash xodimi ham mavjud.
Shu bilan  birga  qishloqchaning  faoliyat  kо‘rsatishida  psixologning  ishiga  alohida
7 e’tibor  beriladi.  U  ham  bolalarga,  ham  «ona»  larga,  ham  xodimlarga  psixologik
yordam kо‘rsatadi. 
Mehribonlik  uylari  shunday  tarbiyaviy  muassasadir-ki,  ularda  ishlaydigan
psixolog  chuqur  bilimlar  bilan  bir  qatorda  ma’lum  bir  shaxsiy  sifatlari  ancha
rivojlangan bо‘lmog‘i lozim. Bunday xususiyatlar qatorida quyidagilar asosiy о‘ rin
tutadi: 
1. Bolani sevish.
2. Odamlarga bо‘lgan qiziqish.
3. Psixologik muvozanatni saqlay olish.
4. Q iyinchiliklarga bardosh berish. 
5. Jamiyatda yashashni, nimanidir olib, nimanidir berishni bilish. 
6. О‘ rganishni bilish.
7. Realizm, hamma narsaga reallik nuqtai nazaridan qarash.
8. Bolalarga yoqishni bilish.
9. О‘z-о‘zini yaxshi anglash va his etish. 
10. Ichki kuch-quvvatga ega bо‘lish. 
11. Muloqotchan bо‘lish. 
12. Yaxshi  salomatlikka  ega  b о‘ lish . 
13. Optimist va hazilkash b о ‘lish. 
    Ota-onasi mehridan mahrum b о ‘lgan bolalar bilan ishlashga kirishishdan
oldin psixolog  о ‘zidan ana shu sifatlarni qidirib k о ‘rmog‘i lozim. Topsa - yaxshi!
Topolmasa-chi?  Unda  izlansi n .  Albatta,  ota-onaning  chin  mehriga  b о ‘lgan
chanqoqni  hech  qanday  sun’iy  y о ‘l  bilan  qondirib  b о ‘lmaydi.  Psixolog  esa
bolalarning  psixologik jihatdan normal rivojlanishini ta’minlashi kerak. 
Turli  tuman  bolalar  muassasalarida  psixolog  olib  boradigan  ishlarning
mazmuni ularga xos xususiyatlarning qisqa analizi shuni tasdiqlaydiki, haqiqatdan
ham psixolog faoliyati muassasa turiga k о ‘ra farqlanadi. 
Kuzatishlardan  ma’lum  bо‘lishicha,  mehribonlik  uylari
tarbiyalanuvchilarining  80 - 9 0 foizini ota-onalari tirik bо‘lgan bolalar tashkil etadi.
Garchand  bu  masala  bо‘yicha  butun  dunyo  olimlari  keng  kо‘lamda  ilmiy
izlanishlar olib borsalarda bu sohada yaxshi natijalarga erishilganicha yо‘q. Buning
8 sababi  bizningcha,  birinchidan:  bu  yо‘nalishda  qо‘lga  kiritilayotgan
ma’lumotlarning   bir  xil  emasligi,  ilmiy  kuzatishlar  turli  nazariyalar  asosida  olib
borilganligi  va  har  xil  ilmiy  tadqiqot  metodikalaridan  foydalanilgan  holda
erishilgan  natijalarni  bir  -  biri  bilan  taqqoslash  qator  qiyinchiliklarni  keltirib
chiqarganligiga  borib  taqaladi.  Ikkinchidan,  qiyosiy  tahlil  natijalari  ma’lum  bir
ijtimoiy madaniy sharoitlarda amalga oshirilgan hamda u yoki bu mamlakat yoki
millat  an’analari  asosida  bolalar  muassasalari  toifasi,  uning  katta  mintaqa
xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda  о‘tkazilgan  bо‘lib,  ular  boshqa  mamlakat,
millat urf - odatlariga va etnik xususiyatlariga mos kelmaydi. Uchinchidan, ruhiy
tushkunlikka  bag‘ishlangan  ilmiy  tadqiqotlar  kichik  maktab  yoshidagi
tarbiyalanuvchilarda  olib  borilgan  hamda  bu  kuzatishlar  bir  xil  pedagogik  -
psixologik xarakterdagi yо‘nalishda bо‘lganligiga borib taqaladi. 
Aynan  ushbu  vaziyatlardan  kelib  chiqqan  holda  tadqiqotimizda  mehribonlik
uylarida  tarbiyalanuvchilarning  ijtimoiy-psixologik  xususiyatlarini,  ulardagi
psixologik  о‘zgarishlarni,  aqliy  axloqiy,  xarakter  hamda  shaxslararo
munosabatlarining  о‘ziga  xos  xususiyatlarini  о‘rganishni  о‘z  oldimizga  maqsad
qilib oldik.
1.2. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining shaxs sifatida
Ijtimoiylashuvi
Ma’lumki,  yetim  va  qarovsiz  bolalar  oiladagi  bolalardan  u  yoki  bu
xususiyatlariga  kо‘ra  farqlanadi.  Xususan  mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilari
xarakterida  tajovvuzkorlik  (agressivlik),  ruhiy  tushkunlik  (dipressiya),  о‘zini  о‘zi
anglashdagi noturg‘unlik, kabilar kuzatiladi. 
Tadqiqotlarning  kо‘rsatishicha,  bunday  xususiyatlarning  paydo  bо‘lishiga
sabab  bо‘luvchi  omillardan  biri  –  ota-onalik  mehrining  yetishmasligi,  ota-ona
tarbiyasiga muhtojlik hisoblanadi.
Angliyalik  psixolog  tadqiqotchi  R.  Bernis  onalik  mehriga  tashnalikni  tahlil
qilib,  shunday  yozadi:  “Salbiy  dalilsiz  “Men  konsepsiyasi”ning  rivojlanishi  va
hissiz  tajavvuzkorlik  bolaning  ota-onasiga  va  ota-onalik  rolini  bajaruvchi
9 kishilarga  nisbatan  qо‘polligi  natijasidir.  Buning  natijasida  bolada  hech  kimga
qо‘shilmaslik,  odamovilik,  tundlik  hissi  paydo  bо‘la  boshlaydi.  Bular  esa  “Men
konsepsiyasini” belgilaydi” 
Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarida  tajavvuzkorlikni  keltirib  chiqaradigan
yana  bir  sabab  tengdoshlari  va  murabbiylari  bilan  kelisha  olmaslik,  shaxslararo
munosabatlardagi nomutanosiblik bо‘lib hisoblanadi.
Psixolog  olimlardan  A.S.  Rotenbyuerg  va  S.M.Bondorenko  mehribonlik  uyi
tarbiyalanuvchilarida  tajavvuzkorlikning  kelib  chiqishi  yuzasidan  о‘z  ilmiy
qarashlarini  bayon  etib  quyidagilarni  ta’kidlaydilar:  “Agar   bolalarda
izlanuvchanlik  faolligi   yо‘nalishi  о‘zgartirilsa  ularda  tajavvuzkorlikni  yо‘qotish
mumkin  bо‘ladi”  [19].  Agarda  tadqiqotchilarning  mazkur  qarashlarini  tahlil  qilib
kо‘radigan  bо‘lsak,  nemis  tadqiqotchisi  G.Ammon  qarashlariga  yaqinlikni
kuzatishimiz mumkin. G.Ammonning ta’kidlashicha, har bir odam tajavvuzkorlik
xislati  bilan  tug‘iladi,  faqatgina  keyinchalik  shaxsning  normal  rivojlanishi
natijasida bu tajavvuzkorlik asta-sekin ijodiy garmonik rivojlanishga о‘tadi.
Tadqiqotchilarning  ta’kidlashlaricha,  о‘smir  va  о‘spirinlik  yoshidagi
tarbiyalanuvchilar  uchun  mehribonlik  uyi  oxirgi  boshpana  bо‘lib,  undan  keyin
mustaqil  hayotga  qadam  qо‘yadi.  Mustaqil  hayot  kechirish  tasavvuriga  ega
bо‘lmagan  bolalar kо‘pincha hayotda qiynalib qoladilar. Tadqiqotchi  N.N.Tolstix
tomonidan  о‘tkazilgan  tadqiqotlar  shuni  kо‘rstadiki,  kelajakka  ishonch,  unga
nisbatan  bо‘lgan  munosabat,  hayotiy  rejalar,  vaqtinchalik  imkoniyat  yaratish,
о‘smirning  kamol  topishi  ijtimoiy  psixologik  vaziyatlar  ta’siri  ostida  kechadi.
О‘smirning  psixofiziologik  kamolotida  ijtimoiy  vaziyatning  roli  bu  bolalar
psixologiyasi  asosiy  muammolardan  hisoblanadi.  Bu  g‘oya  о‘z  davrida
L.S.Vigotskiy tomonidan ham alohida ta’kidlangan va bu qarash keyinchalik shaxs
psixologiyasi bо‘yicha yetuk mutaxassis L.I.Bojovich tomonidan rivojlantirilgan. 
Tadqiqotchilar  A.M.Prixojan,  N.N.Tolstixlarning  kо‘rsatishicha,  bolalar  uyi
tarbiyalanuvchilari  uchun  kundalik  hayot,  axloqiy  meyorlar,  о‘qish  rejimiga  itoat
etish  bilan  bog‘liq  bо‘lgan  dominantli  istak  ahamiyatli  hisoblanadi.  Oddiy  oilada
tarbiyalanuvchilarni  esa  kundalik  hayot  tashvishlari  bilan  birga  kо‘pincha
umuminsoniy  muammolar  ham  qiziqtiradi.  О‘qishdan,  oilaviy  yumushlarga
10 qarashishdan  tashqari  bо‘sh  vaqtlarini  qanday  о‘tkazish  va  hokozalarni  mustaqil
hal qilishadi [34].
Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilardagi  bir  tomonlama  faoliyat  motivining
kambag‘alligi  nafaqat  hayotiy  tajribaning  yetishmasligi  bilan  balki,  kattalar  bilan
munosabat  xarakteriga  ham  bog‘liq  bо‘ladi.  Ma’lumki,  maktab  yoshigacha  va
kichik  maktab  yoshidagi  bolalar  psixikasining  rivojlanishida  kattalarning  о‘rni
beqiyosdir.  Ularda  kattalar  bilan  munosabatda  bо‘lish  ehtiyoji  mehribonlik  uyi
kabi  muassasalarda  ayniqsa  kuchliroq  seziladi  va  alohida  xususiyat  kasb  etadi
hamda  bunday  munosabatlar  tarbiyalanuvchilarning  о‘z  tengdoshlari  bilan
bо‘ladigan  munosabatlarida  yaqqol  kо‘zga  tashlanadi.  Shaxslararo
munosabatlardagi  nomutanosiblik  ayniqsa  bahsli  vaziyatlarda,  ta’qiqlashlar,
qiziqishlar  to’qnashuvida,  kattalar  tanbehida,  tengdoshlari  tomonidan
ayblanishlarda  yanada  kо‘zga  tashlanadi.  Bunday   vaziyatlarda   bolaning
tajovuzkorligi,  boshqalarni  ayblashi,  о‘z  aybini  tan  olmaslik  va  muammoli
vaziyatlardan  chiqib  keta  olmaslik  kabi  xislatlar  namoyon  bо‘ladi.  Bunday
vaziyatlarda  shuni  nazarda  tutish  lozimki,  yopiq  holdagi  bolalar  muassasalarida
tarbiyalanuvchilar  juda  tor  doiradagi  guruhlar  bilan  munosabatda  bо‘ladi,  ularda
boshqa guruh yoki о‘zi istagan jamoa bilan muloqotda bо‘lish cheklangan bо‘ladi
va shu bilan birga о‘zi о‘sayotgan jamoadan chiqib ketish imkoniyati cheklangan
bо‘ladi.
Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida о‘zlaridan katta yoshdagi kishilar bilan
munosabatga  kirishishga  nisbatan  intilishning  amalga  oshmasligi  kattalarga
nisbatan  tajovuzkorlikning  kelib  chiqishiga  sabab  bо‘lishi  mumkin.  Tadqiqotchi
Rotenberg  fikricha,  tarbiyalanuvchilarning  о‘zaro  munosabatga  nisbatan  bо‘lgan
ehtiyojda  kattalarning  ta’minlovchi  sifatida   qabul  qilishlariga,  о‘zining  muloqot
ehtiyojining yechimini ulardan kutishi, ularning о‘zlari mustaqil erishish vazifasini
bо‘yinlariga olmaslikni namoyon qiladi.
Ilmiy  tadqiqotlardan  shu  narsa  ma’lumki,  mehribonlik  uylarida
tarbiyalanayotganlar  kattalarga  yoki  tarbiyachilarga  yoqish  uchun  tartibga,  ichki
intizomga  bо‘ysunishga  harakat  qiladilar.  Agar  oilada  tarbiyalanayotgan  bolalar
о‘zining  xarakteridan  tashqari  ham  sevimli  ekanligini  hisobga  olsak,  mehribonlik
11 uyida  tarbiyalanayotganlar  kattalarning  ijobiy  munosabatiga  erishish  uchun
axloqli,  odobli  bо‘lishi,  tartib  intizomga  bо‘ysunishi,  meyorlarga  qat’iy  itoaat
qilishi  lozim  bо‘ladi.  Xulosa  qilib  aytganda  mehribonlik  uyi
tarbiyalanuvchilarining  psixologik  rivojlanishi  shunday  о‘ziga  xos  xususiyatlarga
egaki,  bu  psixik  rivojlanishdan  orqada  qolish  emas,  balki  bu  ichki  tushuncha,
tasavvurning  namoyon  bо‘lmaganligi,  harakatlantiruvchi  fikrlar  va  axloqiy
javobgarlikning tashqi vaziyatlar bilan bog‘liqlik holati bilan xarakterlanadi.
Mehribonlik  uyi  va  maktab  internatlari  misolida  jins  psixologiyasi  bо‘yicha
ham  bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan  oila va mehribonlik uyida
tarbiyalanayotgan  о‘smirlarda  jins  psixologiyasining  shakllanish  xususiyatlarini
tadqiqotchi T.I.Yuferova о‘rganib, oilada tarbiya topgan о‘smirlar mehribonlik uyi
tarbiyalanuvchilariga  nisbatan  tanqidiy  munosabat  darajasida  ham  farqli
tasavvurlarga  ega  ekanligi  aniqlagan.  Oilada  tarbiyalanuvchilar  erkak  va  ayol
hamda oilaviy munosabatlar haqida real tasavvurga ega bо‘ladilar. 
Kichik yoshdagi mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarda qiziquvchanlik va
shaxslararo  munosabat  xususiyatlarini  о‘rganish  yuzasidan  psixolog  olim
T.M.Zemlyanuxina  qator  ilmiy  tadqiqot  ishlarini  olib  boradi.  Xususan  u  bolalar
muassasalarida  tarbiyalanuvchilarning  psixik  taraqqiyotida  umumiy  tarbiya
maskanlaridagi  bolalarga  nisbatan  ancha  orqada  qolish  holati  mavjudligini  ilmiy
jihatdan  asoslashga  harakat  qiladi.  Tadqiqotchi  о‘z  kuzatuvlari  va  ilmiy
izlanishlariga asoslanib, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida muayyan faoliyatga
yoki  biror  bir  о‘quv  predmetiga  nisbatan  bо‘lgan  qiziqish  faolligi  sust  va  u
namoyon  bо‘lgan  taqdirda  ham  qо‘rquv  va  ehtiyotkorlik  asosida  kechadi  deb
ta’kidlaydi.
О‘z  davrida  mehribonlik  uyidagi  tarbiya  jarayonining  о‘ziga  xos
murakkabliklari  yuzasidan  ilmiy  tadqiqot  ishlarini  olib  borgan  tadqiqotchi
S.A.Dzenushkayte  bolalar  uylarida  tarbiyalanuvchi  shaxsining  barcha
maqsadlarini,  istiqbolini  ifodalovchi  tarbiya  maqsadining  insonparvarlik
xususiyatlarini quyidagicha ta’kidlaydi:
- kimki yordamga muhtoj bо‘lsa, unga sitqidildan yordam kо‘rsatish lozim;
- boshqalarga nisbatan hurmatda bо‘lish;
12 - boshqalar q u vonchiga, g‘amiga sezgirlik bilan munosabatda bо‘lish;
- boshqalar qayg‘usiga sherik bо‘lish;
- insoniy qadr-qimmatga putur yetkazmaslik;
- odamlar  orasidagi  insonparvarlik  munosabatlariga  zid  kо‘rinishlarga
qarshi murosasiz munosabatda bо‘lish [28].
Bugungi  kunda  butun  dunyo  miqyosida  va  Respublikamizda  yetim  va
qarovsiz  qolgan  bolalarni  oila  tarbiyasiga  olish  muammosi  eng  dolzarb
muammolar  qatorida  kо‘tarilmoqda.  Mehribonlik  uylari  yoki  boquvchisini
yо‘qotgan  bolalarni  oilalar  qaramog‘iga  olish  yurtimizda  qadim-qadimdan  eng
ulug‘  milliy  qadriyatlarimizdan  hisoblangan  bir  paytda  bugungi  kunda  bunday
bolalarni oilalarga olish ular tarbiyasini oila a’zolari ta’sirida amalga oshirish davr
talabiga  aylanib  bormoqda.  Shu  boisdan  bugungi  kunda  qancha-qanchalab  yetim
va  qarovsiz  qolgan  bolalar  mehri  daryo,  qalbi  dunyo  insonlarimiz  tomonidan  о‘z
qaromog‘lariga olinmoqda. Hech bо‘lmaganda ularga moddiy, ma’naviy va ruhiy
yordamlar  kо‘rsatilib  ularning  kо‘ngillarini  kо‘tarishdek  savob  ishlar  amalga
oshirmoqdalar.
Yetim  va  qarovsiz  bolalarni  oilalar  qamroviga  olish  va  uning  ilmiy  asoslari
yuzasidan  ilmiy  izlanishlar  olib  borgan  tadqiqotchi  A.S.Spivakovskaya
qarovchisini  yо‘qotgan  bolalarni  oilaga  olib  tarbiyalash  xususiyatining  ikki  xil
kо‘rinishini ko`rsatadi.
       Birinchi  toifaga  quyidagi  sabablar  taalluqli:  turmush  tarzi  ehtiyojini
boshqarishga  asoslangan  tarbiyaga  erishish,  oliy  maqsad  yoki  aniq  sifatlar
ta’minlashiga oid tarbiya. Ikkinchi guruhga: emotsional bog‘lanishli ehtiyojlarning
aniq tizimlar ta’minotiga asoslangan tarbiya. 
Mehribonlik  uyi  va  maktab  internatlaridagi  tarbiyalanuvchilarning  shaxs  va
individual-psixologik  xislatlarining  shakllanishi  va  qator  psixik  holatlariga
taalluqli  muammolari  bilan  xorijiy  davlatlar  olimlari  ham  keng  qamrovli  ilmiy
izlanishlarni olib borishgan. Xususan, avstriyalik tadqiqotchi A.Adler [9]. qarovsiz
bolalar  orasidagi  jinoyatchilik,  qonunbuzarlik  holatlarini  о‘rganib,  ba’zi  bir
tadqiqotchilar fikrlarini inkor qiladi. Jumladan, uning fikriga kо‘ra qarovsiz holda
qonunbuzarlik  bilan  shug‘ullanib  ketgan  bolani  tarbiyaga  olib,  qayta  tiklash
13 mumkin  emasligi  haqidagi  qarashga  tanqidiy  munosabat  bildiradi  va  bola  hech
qachon  tug‘ma  ravishda  jinoyatchi  yoki  qonunbuzar  bо‘lib  tug‘ilmaydi.  Demak
bunday bolalarni qayta tarbiyalash mumkin deb ta’kidlaydi [9].
Oilasida  о‘zi  yaqinlaridan  ajralib  qolish  oqibatida  bolalarda  salbiy
hissiyotlarning  rivojlanib  borish  omillarini  о‘rgangan  tadqiqotchi  A.Freyd  о‘z
ilmiy  izlanishlarida  bolani  onasidan  ajratib  tarbiyalash  jarayoni  bolaning  ruhiy
holatini  izdan chiqishiga sabab bо‘lishi mumkinligini  kо‘rsatib о‘tadi. Oilada о‘z
onasini,  uning  hissiy  munosabatlarini  eslay  oladigan  bolalar  о‘z  onasini  tez-tez
qumsab  turadi,  о‘z  onasi  bilan  uzoq  vaqtgacha  kо‘rishmaslik  esa  ularda  salbiy
hissiyotlarning  namoyon  bо‘lishiga  sabab  bо‘lishi  mumkin  deb  ta’kidlaydi
tadqiqotchi.
Amerikalik  psixolog  R.A.Shipits  bolalar  uyidagi  intizomni  saqlash  uchun
qо‘llaniladigan  jazolashni  qat’iyan  qoralaydi.  Uning  fikricha  bolalarni  guruh
oldida  jazolash  yaxshi  oqibatlarga  olib  kelmaydi.  Aybsiz  aybdorlar  jazo  yarasini
unutishlari qiyin kechadi. Ularning orqasidan izquvarlik qilish ham yaramaydi. Bu
yerda ham aybsiz bolalar aybdor bо‘lib qolishlari hech gap emas. Buning о‘rniga
sodir  etilgan  jinoyatni  guruh  oldida  muhokama  etish  yaxshi  natijalar  berishligini
unutmasligimiz  lozim.  Bunday  vaziyatlarda  u  birinchi  navbatda  intizomning
buzilishi  sabablarini  chuqur  о‘rganish  zarurligini  kо‘rsatib  о‘tadi.  Ikkinchidan
ishonch  va  aralashish  intizom  buzilishi  bilan  bog‘liq  bо‘lsa,  jazolash  voqea sodir
etilgandan  sо‘ng  qо‘llanilishi  lozim.  Jazolash  paytida  bolalar  shu  tarbiyachi
intizomni tiklashini va shu yerda tartib о‘rnata olishligini bilishi kerak bо‘ladi.
Tadqiqotlarda ta’kidlanishicha, intizom buzilishiga taalluqli masalalardan biri
bu  tarbiyachining  shaxsiy  xarakteristikasi.  Bu  masala  yuzasidan  K.F.  Tonulya,
K.T.Torenburg, V G.Vasmund va boshqalar ilmiy izlanishlarni olib borishgan.
Yana  bir  Amerikalik  tadqiqotchi  A.Y.Marokko  qarovchisini  yо‘qotgan
bolalar  muammosi  ustida,  ularning  psixik  rivojlanishi  borasida  fikr  yuritib,
bolalarning yashash sharoitini yaxshilashga kо‘mak, yordam berishning bir qancha
yо‘llarini kо‘rsatib о‘tadi.
Shunday  qilib,  yuqorida  о‘rganib  chiqilgan  manbalar  sharhi  davomida  shu
narsaga iqror bо‘ldikki, mehribonlik uylarida tarbiyalanayotgan bolalarning shaxs
14 xususiyatlari,  xarakter  xislatlari,  axloqiy  bilimlari,  aqliy  imkoniyatlari,  oliy  nerv
faoliyatining  xususiyatlari,  о‘zini  о‘zi  anglash  va  bir  qator  ijtimoiy-psixologik
muammolarni ochib beradigan aniq manbalar hozircha yetarli emas. Mavjudlarida
ham  mazkur  muammo  bir  tomonlama  tadqiq  etilganligi,  hududiy  va  mintaqaviy
jihatdan  hamda  milliy  qadriyatlarimizga  ma’lum  darajada  mos  kelmasligi  holati
kо‘zga tashlanadi. 
Umumjahon  muammolaridan  biri  hisoblangan  mehribonlik  uylari
tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy-psixologik, pedagogik xususiyatlarini tadqiq qilish
borasida barcha xorijiy va hamdо‘stlik mamlakatlari singari Respublikamizda ham
bir  qator  ilmiy  izlanishlar  olib  borilgan.  Ushbu  ilmiy  tadqiqot  ishlarida
mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilarining  individual-psixologik,  ijtimoiy-
psixologik,  huquqiy,  pedagogik  xususiyatlari,  mehribonlik  uylari
tarbiyalanuvchilarining statistik, demografik, hududiy xususiyatlari har tomonlama
tahlil qilishga harakat qilingan. 
Respublikamizda  mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilari  muammosini  ilmiy
tadqiq   etishga  bag‘ishlangan  ishlarni  kuzatar  ekanmiz,  butun  dunyo
mamlakatlarida  bо‘lgani  singari  ushbu  muammoni  ilmiy  tadqiq  etish  ishlari  bir
necha  yо‘nalishlar  bо‘yicha  olib  borilganligining  guvohi  bо‘lamiz.  Jumladan
mazkur  muammo  huquqiy,  pedagogik,  sotsiologik,  demografik  va  psixologik
yо‘nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan [16]. 
Yurtimizda  mustaqillik  yillarida  barcha  iqtisodiy,  ijtimoiy  muammolar  bilan
bir  qatorda  turli  xil  sabablarga  kо‘ra  mehribonlik  uylarida  tarbiyalanayotgan
bolalarning  ijtimoiy-psixologik  xususiyatlarini  о‘rganishga  keng  miqyosda
kirishildi.
Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  shaxs  va  individual-psixologik
xususiyatlarini  tadqiq  qilishda  barcha  mamlakatlar  qatori  Respublikamizda  ham
keng  qamrovli  ilmiy  izlanishlar  olib  borilmoqda.  Biroq  ilmiy  manbalar  tahlili  bu
boradagi  ilmiy  izlanishlarni  yetarli  emasligini  kо‘rsatmoqda.  Shunga  qaramasdan
yurtimizda keyingi yillarda bu muammoga davlat siyosati masalasida qaralmoqda.
О‘zbekiston  Xalq  ta’lim  vazirligining  1994  yil  12  noyabrda  bо‘lib  о‘tgan
yig‘ilishida  bolalar  va  о‘smirlar  о‘rtasida  sodir  etilayotgan  jinoyatchilik,
15 giyohvandlik, qonunbuzarlik, daydilik kabi salbiy illatlarning ortib borayotganligi
munosabati  bilan  ularning  oldini  olishga  qaratilgan  profilaktik  chora-tadbirlarni
ishlab  chiqish  vazifasi  mutasaddi  tashkilotlarga  topshirildi.  Shuningdek,  mazkur
yig‘ilishda  mehribonlik  uylari  va  oilalarda  tarbiyalanayotgan  bolalar  о‘rtasida
bunday  salbiy  holatlarning  oldini  olish  bо‘yicha  chora-tadbirlarni  zudlik  bilan
ishlab chiqilishi alohida ta’kidlandi va ustuvor vazifa qilib belgilandi.
Bugungi  kunda  mehribonlik  uylariga  nisbatan  xalqimizning  munosabati
о‘zgarib bormoqda. Yetim va qarovsiz bolalarga moddiy-ma’naviy yordam berish
yuzasidan  qator  amaliy  ishlar  qilinmoqda.  Ammo  mehribonlik  uyida
tarbiyalanayotgan  bolalarning  ma’naviy  hayoti,  ularning  tarbiyasi  va  ularning
kelajagini  ta’minlash  borasidagi  muammo  hali  xotirjamlikka  imkon  bermaydi.
Kо‘p  hollarda  mehribonlik  uylarida  tarbiyalanayotganlarga  berilayotgan
tarbiyaning milliy asosda qurilmaganligi, bu sohadagi malakali mutaxassislarning
yetishmasligi  holatlari  kuzatilmoqda.  Ana  shulardan  kelib  chiqib,  О‘zbekistonda
mustaqillik yillarida mehribonlik uylari ta’lim-tarbiya tizimiga milliylikni kiritish,
ular  ma’naviy  hayotining  mazmundorligini  ta’minlashga  doir  sezilarli  ishlar
amalga oshirilmoqda.
Tadqiqotchilardan  O.Ochilova,  Q.Oxunov,  O.Jalilov,  Muhayyo  О‘ktamxon
qizi,  N.  Pо‘latova,  I.Haydarov,  Tuxmurodov  A.  kabilar  mehribonlik  uylari
tarbiyalanuvchilarining  pedagogik,  psixologik,  huquqiy,  ma’naviy-ma’rifiy
jihatlari yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordilar [22]. 
Tadqiqotchi  I.Haydarov  izlanishlarida  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari
shaxsining individual-psixologik xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilishga harakat
qilinadi.  Tadqiqotchilarning  ishlarini  davom  ettirgan  holda,  mehribonlik  uyi
tarbiyalanuvchilarida  shaxslararo  munosabatlarni  tarbiyalashning  pedogogik-
psixologik  xususiyatlarini  о‘rganishdagi  muhim  omil  bо‘lgan  tayanch
tushunchalarni о‘rgandik.
Mehribonlik  uylari  –  yetim  va  ota-onalarining  yoki  boshqa  qonuniy
vakillarining  vasiyligisiz  qolgan  bolalar  uchun  davlat  tomonidan  ochilgan  ta’lim
tarbiya  muassasasi.  Yetim  yoki  qonuniy vasiylar  qaramog‘ida bо‘lmagan bolalar,
ota-onalari  sud  hukmi  bilan  ota-  onalik  huquqidan  mahrum  qilingan,  ota-onalari
16 voz  kechgan  bolalar  uchun  tashkil  qilingan.  Mehribonlik  uylarida  3  yoshdan  16
yoshgacha  bо‘lgan  sog‘lom  bolalar  yashashi  va  tarbiyalanishi  uchun  zarur
sharoitlar  yaratiladi.  Mehribonlik  uylarida  tarbiyalanuvchilarni  о‘qitish  va  boqish
tо‘la  davlat  ta’minoti  asosida  belgilangan  tartibda  amalga  oshiriladi. Mehribonlik
uylari  3-7  yoshli  bolalar  uchun  bolalar  bog‘chasi  tartibida,  7-16  yoshli  bolalar
uchun  umumiy  о‘rta  ta’lim  maktabi  tartibida  ishlaydi  hamda  maktab  ta’lim
tarbiyaviy  dasturiga  muvofiq  ish  olib  boradi.  Mehribonlik  uylarida
tarbiyalanuvchilarning  maktab  о‘quv  dasturini  tо‘liq  о‘zlashtirishlari,  ularning
mehnat  kо‘nikmalarini  shakllantirish  va  mustahkamlash,  jismoniy  kamol
topishlari,  axloqiy  hamda  estetik  tarbiya  olgan  barkamol  shaxslar  bо‘lib
yetishishlari  ta’minlanadi.  Shuningdek,  yuqoridagi  maqsadlarga  qaratilgan
ma’naviy-ma’rifiy,  madaniy-ommaviy  tadbirlar  olib  boriladi.  Mehribonlik  uylari
О‘zbekistonda  dastlab  1918  yilda  yetimxonalar  asosida  bolalar  uyi  nomi  bilan
tashkil  etilgan.  2-jahon  urushi  yillarida  jangchilarning  bolalari  uchun  maxsus
bolalar  uylari  ochilib,  ularda  Ukraina,  Belorussiya,  Litva,  Latviya,  Estoniya,
Moskva, Leningrad va b. shaharlardan keltirilgan bolalar tarbiyalandi. 1995 yildan
Mehribonlik uylari deb nomlandi.
Tarbiya- shaxsda  muayyan  jismoniy,  ruhiy,  axloqiy,  ma’naviy  sifatlarni
shakllantirishga  qaratilgan  amaliy  pedagogik  jarayon;  insonning  jamiyatda
yashashi  uchun  zarur  bо‘lgan  xususiyatlarga  ega  bо‘lishini  ta’minlash  yо‘lida
kо‘riladigan chor tadbirlar yigindisi.  Tarbiya  insonning insonligini ta’minlaydigan
eng qadimgi va abadiy qadriyatdir. Tarbiyas iz alohida odam ham, kishilik jamiyati
ham  mavjud  bо‘la  olmaydi.  Chunki  odam  va  jamiyatning  mavjudligini
ta’minlaydigan  qadriyatlar  tarbiya  tufayligina  bir  avloddan  boshqasiga  о‘tadi.
Pedagogik  adabiyotlarda  « Tarbiya »  atamasi  keng  va  tor  ma’nolarda  ishlatiladi.
Keng  ma’noda  tarbiya  inson  shaxsini  shakllantirishga,  uning  jamiyat  ishlab
chiqarish.i  va  ijtimoiy,  madaniy,  ma’rifiy  hayotida  faol  ishtirokini  ta’minlashga
qaratilgan  barcha  ta’sirlar,  tadbirlar,  harakatlar,  intilishlar  yigindisini  anglatadi.
Bunday  tushunishda  tarbiya  faqat  oila,  maktab,  bolalar  va  yoshlar  tashkilotlarida
olib  boriladigan  tarbiyaviy  ishlarni  emas,  balki  butun  ijtimoiy  tuzum,  uning
yetakchi goyalari, adabiyot, san’at, kino, radio, televideniye va b.ni ham о‘z ichiga
17 oladi. Shuningdek, keng ma’nodagi  tarbiya tushunchasi ichiga ta’lim va ma’lumot
olish  ham  kiradi.  Tor  ma’noda  tarbiya  shaxsning  jismoniy  rivoji,  dunyoqarashi,
ma’naviy  axloqiy  qiyofasi,  estetik  didi  о‘stirilishiga  yо‘naltirilgan  pedagogik
faoliyatni  anglatadi.  Buni  oila  va  tarbiyaviy  muassasalar  hamda  jamoat
tashkilotlari  amalga  oshiradi.  Ta’lim  va  ma’lumot  olish  tor  ma’nodagi  tarbiya
ichiga  kirmaydi.  Lekin  har  qanday  tarbiya  ta’lim  bilan  chambarchas  bog‘liq
holdagina mavjud bо‘ladi. Chunki ta’lim va ma’lumot olish jarayonida shaxsning
faqat  bilimi  kо‘payibgina  qolmay,  balki  axloqiy  ma’naviy  sifatlari  qaror  topishi
ham tezlashadi.  Tarbiya  har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal
qiluvchi  ahamiyat  kasb  etadi.  Yosh  avlodning,  umuman,  jamiyat  a’zolarining
tarbiyas i  bilan  yetarlicha  shug‘ullanmagan  mamlakat  turg‘unlik  va  inqirozga
mahkumdir.  Negaki,  о‘sishi  va  rivojlanishi  uchun  har  qanday  jamiyatda  ham
moddiy  va  ma’naviy  boyliklar  ishlab  chiqarish.  tо‘xtovsiz  ravishda  yuksalib
borishi  lozim.  Buning  uchun  yosh  avlod  moddiy  va  ma’naviy  boyliklar
yetishtirishni ajdodlari darajasida, ulardan ham yaxshiroq ishlab chiqara bilishlari
kerak. Yosh avlodda ana shunday moddiy va ma’naviy qobiliyatlarni shakllantira
bilish  uchun  esa,  jamiyat  uzluksiz  ravishda  samarali  faoliyat  kо‘rsatadigan
tarbiyaviy  institutlar  tizimiga  ega  bо‘lishi  lozim.  Tarbiya  jamiyat  taraqqiyotining
turli davrlarida turlicha izo h lab kelingan. SHо‘ro zamonida hukmron kommunistik
mafkura  tarbiyag a  sinfiy  va  partiyaviy  hodisa  sifatida  yondashishni  talab  etgan.
Shuning  uchun  ham  sinfiy  jamiyatda  tarbiya  faqat  sinfiy  xususiyatga  ega  bо‘ladi
va  turli  sinflarning  tarbiyas i  bir-biriga  qarama-  qarshi  turadi  degan  qarash  qaror
topgan.  Holbuki,  dunyo  ilmi,  ayniqsa,  Sharq  tarbiyashunosligi  va  о‘zbek  xalq
pedagogikasi  tajribasi  tarbiyan ing  sinfiy  kо‘rinishga  ega  emasligini  isbot  etdi.
Shuningdek,  kommunistik  mafkura  tazyiqi  tufayli  tarbiyad a  ijtimoiy
muassasalarning  о‘rniga  ortiqcha  baho  berildi,  bu  jarayonda  irsiy  va  biologik
xususiyatlar deyarli hisobga olinmadi. SHо‘rolar pedagogikasida tarbiya orqali har
qanday  odamni  istagan  ijtimoiy  qiyofaga  solish  mumkin  degan  qarash  hukmron
bо‘lganligi  uchun  ham  uning  shaxsni  shakllantirishdagi  о‘rniga  ortiqcha  baho
berildi.  Tarbiyalanuvchi  shaxsining  tarbiyag a  berilish  yoki  berilmaslik
xususiyatlarining  hisobga  olinmasligi  tarbiyaviy  tadbirlarga  maxliyo  bо‘lishdek
18 pedagogik  xatolikka  olib  keldi.  Buning  natijasida  tarbiya  maqsadsiz  bо‘lib  qoldi,
tarbiyalanuvchilarga  alohida  shaxs  sifatida  emas,  istalgan  ijtimoiy  yо‘nalishga
solinishi  mumkin  bо‘lgan  qiyofasiz  tuda,  olomon  tarzida  qarash  qaror  topdi,  Bu
hol  tarbiyan ing  samarasizligiga  olib  keldi.  Chunki  tarbiyaning  asosiy  obyekti
bо‘lmish  shaxs  va  uning  о‘ziga  xoslik  jihatlari  unutilgan  edi.  SHо‘ro  pedagogik
tizimidagi  kamchiliklarning  ildizi,  asosan,  mana  shu  yondashuv  tarziga  borib
taqaladi. О‘zbekiston mustaqillikka erishgach, tarbiya va unga bog‘liq jarayonlarga
yangi hamda sog‘lom pedagogik tafakkurga tayangan holda yondashuv qaror topa
boshladi. Uni izohlashda g‘ayri ilmiy sinfiy partiyaviy yondashuvdan voz kechildi.
Tarbiyan ing  milliyligiga  alohida  e’tibor  qaratilmoqda.  Buning  uchun  xalq
pedagogikasi  boyliklari,  о‘zbek  mutafakkirlarining  pedagogik-psixologik
qarashlari sinchkovlik bilan о‘rganilayotir. Natijada, О‘zbekiston pededagogika va
psixologiya  fani va amaliyotida oila  tarbiyas ining ham, ijtimoiy  tarbiyan ing ham
о‘ziga  xos  о‘rni  borligi  tan  olina  boshlandi.  Shuningdek,  tarbiyad a  irsiy  va
biologik  omillar  ham  hisobga  olinadigan  bо‘ldi.  Ayni  vaqtda,  shaxsning
shakllanishida  tarbiyan ing о‘rniga keragidan ortiq baho berish ham barham topdi.
Bu  hol  tarbiyag a  doir  hodisa  va  holatlarni  tо‘g‘ri  izohlash,  tarbiyaviy  tadbirlar
tizimini tо‘g‘ri tashkil etish imkonini berdi.
 Shaxs -alohida  individ,  mohiyatan  yaxlit  ijtimoiy  axloqiy  olam.  U  о‘zida
inson  mohiyatini,  uning  mavjudot  sifatidagi  qadriyatini  mujassam  etadi.  Shaxs
ijtimoiy  gumanitar  fanlarda  о‘z  yо‘nalishi,  tadqiqot  obyekti  va  maqsadi  nuqtai
nazaridan turlicha talqin etiladi. U о‘ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, о‘zini
о‘zi  inkor  etadigan  mavjudot  sifatida,  biologik,  fiziologik,  ijtimoiy,  ma’naviy,
ruhiy,  axloqiy  va  estetik  aql  idrok,  tafakkur  obyekti  sifatida,  hatto,  falsafiy  va
mantiqiy, yashash huquqi va hayot mantig‘i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi
mumkin.  Shaxsning  shakllanish  omillari  kо‘p  va  xilma-xildir.  Masalan,  genetik
(nasliy),  biologik  tabiiy,  madaniy,  ijtimoiy  hayot  tajribasi,  о‘z  turdoshlari  bilan
munosabatlar va boshqalar shaxsning genetik jihati uning nasliy asosi, ajdodlaridan
yetib  kelgan  fizionomiya,  fe’l  atvor  bilan,  biofiziologik  jihati  esa  yashash  uchun
quvvat  olish,  ovqatlanish,  jinsiy  aloqaga  kirishish  va  nasl  qoldirish  singari
individual  ehtiyoj  bilan  belgilanadi.  Shaxs,  mohiyatiga  kо‘ra,  madaniylashgan,
19 ong,  aql  orqali  faoliyatini  boshqarish  imkoniyatiga  ega  bо‘lgan,  ijtimoiy-tarixiy
an’ana,  turmush  tarzi  va  tajribaga  asoslangan  muayyan  avlodlar  vakili.  Shaxs
fenomeni inson olamining butun murakkabliklarini о‘zida mujassam etadi. Uni har
tomonlama  о‘rganish  maqsadida  turli  davrlarda  tadqiqot  olib  borilgan.  Ayniqsa,
sharqda  u  yuksak  axloqiy  ma’naviy  meyorlar  orqali  tushunilgan  va  oliy  xilqat,
bebaho  qadriyat  deb  hisoblangan.  Inson  shaxs  sifatida  komillikka  intiladi,  hayot
mazmunini boyitadi, shu asosda kishilik jamiyatining gо‘zal va farovon bо‘lishiga
ehtiyoj  sezadi.  Shaxsning  hayot  tarzi  bevosita  jamiyat  hayotiga  daxldor  va  hayot
ne’matlaridan tо‘la foydalanishga haqli. Shaxs tushunchasi inson tushunchasining
yuksak  kо‘rinishi,  oliy  maqomidir.  Har  qanday  odam  tabiiy  mavjudligi,  yashash
huquqi  va  hayot  qadriyatiga  ega  bо‘lgan  jonzotdir.  Biroq  u  hamma  vaqt  ham
tо‘laqonli shaxs bо‘lib yetilmasligi mumkin 5
.
Xususiyat-  biror narsa va hodisaning boshqa narsa va hodisadan farqini yoki
ularning umumiyligini kо‘rsatib turuvchi xossalari, jihatlari va belgilari. Xususiyat
narsalarning o’zaro ta’sir va munosabatlari jarayonida о‘zini namoyon etadi. Xossa
xususiyat ni  bilishda  pog‘ona  bо‘lib  xizmat  qiladi.  Xususiyat  barcha  narsaga
tegishli  bo’lib,  о‘ziga  xos  va  umumiy,  asosiy  va  asosiy  bо‘lmagan,  zaruriy  va
tasodifiy, tabiiy va sun’iy va h.k. xossalarga ajratiladi. Xususiyat narsalarning ichki
mohiyatini  belgilab,  inson  ongiga  bog‘lik  bо‘lmagan  holda  mavjud.  Har  qanday
xususiyat  nisbiydir.  Narsa  va  hodisalar  xususiyat larini  о‘rganish  ularning  sifatini
bilishda muhim ahamiyat kasb etadi. 6
 
Munosabat  faqat  insonlarga  xos  bо‘lgan  jarayondir.  Kishilarda  faoliyat
jarayonida bir - birlariga nimanidir aytish istagi tug‘iladi. 
M unosabat  -  odamlar  о‘rtasida  birgalikdagi  faoliyat  ehtiyojlaridan  kelib
chiqadigan  bog‘lanishlar  rivojlanishining  kо‘p  qirrali  jarayonidir.   Munosabat
birgalikda  faoliyat  kо‘rsatuvchilar  о‘rtasida  axborot  ayirboshlashni  о‘z  ichiga
oladi.  Bunda  munosabatning  kommunikativ  jihati  hisobga  olinadi.  Kishilar
munosabatga  kirishishda  avvalo  tilga  murojaat  qiladilar.  Munosabatning  yana  bir
5
 www.ziyouz.com кутубхонаси 65 
6
 Ад.: Наршахий, Бухоро тарихи, Т.,1966.
20 jihati  munosabatga  kirishuvchilarning  о‘zaro  birgalikdagi  harakati  -  nutq
jarayonida  faqat  sо‘zlar  bilan  emas,  balki  harakatlar  bilan  ham  ayirboshlashdan
iborat.
Ushbu  tayanch  tushunchalar  Mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilarida
shaxslararo  munosabatlarni  tarbiyalashning  pedagogik-psixologik  xususiyatlarini
о‘rganishda muhum vosita vazifasini о‘tadi.
Birinchi bob bо‘yicha xulosalar
Mavzu yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va ilmiy manbalar tahlilidan
shunday  xulosaga  kelish  mumkinki,  xorij  va  hamdо‘stlik  mamlakatlarida  shu
jumladan  О‘zbekistonda  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  shaxs,  individual-
psixologik, aqliy taraqqiyot xususiyatlari, axloqiy xususiyatlari о‘rganilgan bо‘lsada,
ammo  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  ijtimoiy-psixologik  xususiyatlari
alohida  ilmiy  tadqiqot  predmeti  sifatida  yetarlicha  ilmiy  tadqiq  etilmagan.  Buning
sababi  birinchidan,  bu  sohadagi  mutaxassislarning  yetarli  emasligiga  bog‘liq  bо‘lsa,
ikkinchidan, xorijiy mamlakatlarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar respublikamizning
ijtimoiy,  etnik  hamda  mintaqaviy  xususiyatlarimizga  mos  kelmasligi  va  bu  sohada
ilmiy izlanish modelini yaratishda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. 
Bolalar  uylarida  tarbiyalanayotgan  bolalarning  shaxs,  individual-psixologik
va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini о‘rganishga bag‘ishlangan bir qator tadqiqotlar
sobiq ittifoqda ellik oltmishinchi yillarda amalga oshirilgan. Bundan keyingi yillarda
bu  muammoni  о‘rganishga  bо‘lgan  e’tibor  biroz  susaygan.  Shu  tufayli
Respublikamizda kо‘p yillar mobaynida mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchi bolalar
va  о‘smirlarning  psixologik  xususiyatlarini  ilmiy  tahlil  qilish  ishlari  olib  borilmadi.
Ammo  mustaqillik  yillarida  mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilariga  nisbatan
yangicha  munosabat  uyg‘ondi.  Respublikamiz  hukumati  tomonidan  mehribonlik
uylari  tarbiyalanuvchilarini  moddiy,  ijtimoiy  tomondan  qо‘llab-quvvatlash  borasida
juda kо‘plab qarorlar va amaliy tadbirlar ishlab chiqildi. Bu о‘z navbatida mehribonlik
uylari tarbiyalanuvchilari shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini ilmiy jihatdan
о‘rganishga keng yо‘l ochib berdi.
21 Mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilarida  shaxslararo  munosabatlarning
psixologik  xususiyatlari  shakllanishida  olib  borilayotgan  islohatlarni  amaldagi  ijrosi
ham  ta’minlanib  borilmoqda.  Bularning  barchasi  Mehribonlik  uylari
tarbiyalanuvchilarida  shaxslararo  munosabatlarning  psixologik  xususiyatlari
shakllanishida yordam beradi.
22 II. BOB. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining Ijtimoiylashuvi
intelekt xususiyatilarini eksprimental o'rganish
2.1. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini diagnostik o'rganish.
Shaxs-ijtimoiy  munosabatlar  mahsuli  deyilishining  eng  asosiy
sababi-uning doimo insonlar davrasida, ular bilan о‘zaro ta’sir doirasida
bо‘lishini  anglatadi.  Bu  shaxsning  eng  yetakchi  va  nufuzli
faoliyatlaridan biri muloqot ekanligiga ishora qiladi.
Insoniy  munosabatlar  shunday  о‘zaro  ta’sir  jarayonlariki,  unda
shaxslaro  munosabatlar  shakllanadi  va  namoyon  bо‘ladi.  Bunday
jarayon  dastlab  odamlar  о‘rtasida  rо‘y  beradigan  fikrlar,  his-
kechinmalar,  tashvishu-quvonchlar  almashinuvini  nazarda  tutadi.
Kishilar  shaxslararo  munosabatda  bо‘lishgani  sari,  ular  о‘rtasidagi
munosabatlar tajribasi ortgan sari ular о‘rtasida umumiylik, о‘xshashlik
va uyg‘unlik kabi sifatlar paydo bо‘ladiki, ular bir-birlarini bir qarashda
tushunadigan yoki «yarimta jumladan» ham fikr ayon bо‘ladigan bо‘lib
qoladi,  ayrim  hollarda  esa  ana  shunday  shaxslararo  munosabatning
tig‘izligi  teskari  reaksiyalarni  bir-biridan  charchash,  gapiradigan
gapning  qolmasligi  kabi  vaziyatni  keltirib  chiqaradi.  Masalan,  oila
muhiti  va  undagi  munosabatlar  ana  shunday  tig‘iz  munosabatlarga
kiradi.  Faqat  bunday  tig‘izlik  oilaning  barcha  a’zolari  о‘rtasida  emas,
uning ayrim a’zolari о‘rtasida bо‘lishi mumkin. 
Aslida  har  bir  insonning  ijtimoiy  tajribasi,  uning  insoniy  qiyofasi,
fazilatlari,  hattoki,  nuqsonlari  ham  shaxslararo  munosabat
jarayonlarining  mahsulidir.  Jamiyatdan  ajralgan,  shaxslararo
munosabatda  bо‘lish  imkoniyatidan  mahrum  bо‘lgan  odam  о‘zida
23 individ  sifatlarini  saqlab  qolishi  mumkin,  lekin  u  shaxs  bо‘lolmaydi.
Shuning  uchun  shaxslararo  munosabatning  shaxs  taraqqiyotidagi
ahamiyatini tasavvur qilish uchun uning funksiyalarini tahlil qilamiz.
Har qanday shaxslararo munosabatning eng elementar funksiyasi-
suhbatdoshlarning  о‘zaro  bir-birini  tushunishlarini  ta’minlashdir.  Bu
о‘zbeklarda  samimiy  salom-alik,  ochiq  yuz  bilan  kutib  olishdan
boshlanadi. О‘zbek xalqining eng nodir va buyuk xislatlaridan biri ham
shuki,  uyiga  birov  kirib  kelsa,  albatta  ochiq  yuz  bilan  kutib  oladi,
kо‘rishadi,  sо‘rashadi,  xol-ahvol  sо‘raydi.  Shunisi  xarakterliki,  ta’ziyaga
borgan  chog‘da  ham ana  shunday  samimiyatli qabulni his  qilamiz.  Bu
kabi  birlamchi  kontakt  usullari  boshqa  millat  va  xalqlarda  ham  bor,
ya’ni bu jihat milliy о‘ziga xoslikka ega.
Uning  ikkinchi  muhim  funksiyasi  ijtimoiy  tajribaga  asos  solishdir.
Odam  bolasi  faqat  odamlar  davrasida  ijtimoiylashadi,  о‘ziga  zarur
insoniy  xususiyatlarni  shakllantiradi.  Odam  bolasining  yirtqich
hayvonlar  tomonidan  о‘g‘rilanib  ketilishi,  sо‘ng  ma’lum  muddatdan
keyin  yana  odamlar  orasida  paydo  bо‘lishi  faktlari  shuni  kо‘rsatganki,
«mauglilar»  biologik  mavjudot  sifatida  rivojlanaveradi,  lekin
ijtimoiylashuvda  ortda  qolib  ketadi.  Bundan  tashqari,  bunday  holat
boladagi  bilish  qobiliyatlarini  ham  cheklashi  kо‘plab  psixologik
eksperimentlarda о‘z isbotini topdi.
Shaxslararo  munosabatning  yana  bir  muhim  vazifasi  u  odamni  u
yoki  bu  faoliyatga  hozirlaydi,  ruhlantiradi.  Odamlar  guruhidan
uzoqlashgan,  ular  nazaridan  qolgan  odamning  qо‘li  ishga  ham
bormaydi,  borsa  ham  jamiyatga  emas,  balki  faqat  о‘zigagina  manfaat
keltiradigan  ishlarni  qilishi  mumkin.  Masalan,  kо‘plab  tadqiqotlarda
24 izolyatsiya, ya’ni odamni yolg‘izlatib qо‘yishning uning ruhiyatiga ta’siri
о‘rganilgan.  Masalan,  uzoq  vaqt  termokamerada  bо‘lgan  odamda
idrok,  tafakkur,  xotira,  hissiy  xolatlarning  buzilishi  qayd  etilgan.  Lekin
ataylab  emas,  taqdir  taqozosi  bilan  yolg‘izlikka  mahkum  etilgan
odamlarning maqsadli faoliyatlar bilan  о‘zlarini band etishlari u  qadar
katta  salbiy  о‘zgarishlarga  olib  kelmasligini  ham  olimlar  о‘rganishgan.
Lekin  baribir  har  qanday  yolg‘izlik  va  shaxslararo  munosabatlarning
yetishmasligi  odamda  muvozanatsizlik,  hissiyotga  beriluvchanlik,
hadiksirash, havotirlanish, о‘ziga ishonchsizlik, qayg‘u, tashvish hislarini
keltirib chiqaradi. 
Shaxsning  shaxslararo  munosabatga  bо‘lgan  ehtiyojining  tо‘la
qondirilishi  uning  ish  faoliyatiga  ham  ta’sir  kо‘rsatadi.  Odamlar,
ularning  borligi,  shu  muhitda  о‘zaro  gaplashish  imkoniyatining
mavjudligi fakti kо‘pincha  odamni ishlash  qobiliyatini ham oshirarkan,
ayniqsa, gaplashib о‘tirib qilinadigan ishlar, birgalikda yonma-yon turib
bajariladigan  operatsiyalarda  odamlar  о‘z  oldida  turgan  hamkasbiga
qarab  kо‘proq,  tezroq  ishlashga  kuch  va  qо‘shimcha  iroda  topadi.
Tо‘g‘ri, bu hamkorlikda о‘sha yonidagi odam unga yoqsa, ular о‘rtasida
о‘zaro simpatiya hissi bо‘lsa, unda odam ishga «bayramga kelganday»
keladigan  bо‘lib  qoladi.  Shuning  uchun  ham  amerikalik  sotsiolog
hamda  psixolog  Jon  Moreno  asrimiz  boshidayoq  ana  shu  omilning
unumdorlikka  bevosita  ta’sirini  о‘rganib,  sotsiometrik  texnologiyani,
ya’ni  sо‘rovnoma  asosida  bir-birini  yoqtirgan  va  bir-birini  inkor
qiluvchilarni aniqlagan va sotsiometriya metodikasiga asos solgan edi.
Tadqiqotimizda  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  individual-psixologik
shaxs  xususiyatlarining  shaxslararo  munosabatlariga  ta’siri  masalasini  о‘rganish
25 maqsadida V.Shparning shaxs xususiyatlarini о‘rganish bо‘yicha 16 omilli metodikasidan
foydalanish maqsadga muofiqdir.
Chunki,  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilaridagi  sovuqqon  shaxslararo
munosabat  odamlarga  kirishuvchanlikning  pastligi  boshqa  shaxs  xususiyatlariga
kо‘ra  ancha  yuqori  darajani  kо‘rsatadi.  Shuningdek,  mehribonlik  uyi
tarbiyalanuvchilarida  shaxslararo  munosabatda  tabiiylik,  odamlarga  e’tiborli,
mehribon,  kirishimlilik,  hamkorlikka  tayyorlik  xususiyatlari  ham   ancha  past
kо‘rsatgichni  namoyon  qiladi.  Bunday  xususiyatlarning  jins  toifasi  bо‘yicha
namoyon  bо‘lish  xususiyatiga  kо‘ra  yuqoridagi  xususiyatlar  qiz  bolalarda,  о‘g‘il
bolalarga  nisbatan  biroz  yuqoriligi  kuzatiladi.  Oilada  tarbiyalanayotgan  bolalarda
esa bunday xususiyatlar mehribonlik uyida tarbiyalanayotganlarga nisbatan ancha
ijobiy  kо‘rinishni  namoyon  qiladi.  Zо‘riqish,  stress  holatlari  xususiyatiga  kо‘ra
ham  mehribonlik  uyida  tarbiyalanayotgan  qiz  va  о‘g‘il  bolalarda  oilada
tarbiyalanayotgan bolalarga nisbatan ancha  yuqori kо‘rsatgichni namoyon qiladi.
Bundan  xulosa  chiqarish  mumkinki,  mehribonlik  uyida  qanchalik  zaruriy  shart-
sharoit  yaratib  berilmasin,  bolalarning  ota-onalari,  yaqinlari  bag‘rida  bо‘lishi
psixologik  jihatdan  qoniqishni  hosil  qilishi  tajribalarda  kuzatilgan.  Bu  о‘z
navbatida  bolalar  shaxsiga  xos  bо‘lgan  yuqoridagi  kо‘rsatgichning  namoyon
bо‘lishiga sabab bо‘lib xizmat qilishi mumkin. 
 Tadqiqotlar  tahlili  natijalariga  kо‘ra  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarida
muayyan  faoliyatlarda   ikkilanish,  ikki  xil  fikr  birligi,  aniq  yо‘nalish  ola  bilish
xususiyati yaxshi shakllanmaganligi holati ham kuzatiladi.
  Tashqi  voqelikni  his  qilish  xususiyatlari,  (sensorlik  darajasi  past)  ruhiy  va
fiziologik  zо‘riqishlarga  chidamlilik  darajasi  past-introvertlik  shaxs  xususiyati
mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarida  oilada  tarbiyalanuvchilarga  nisbatan  biroz
yuqoriligi kо‘zga tashlanadi.
 Tafakkur  xususiyatlarni  о‘rganish  natijalariga  kо‘ra  ularda  asosli  xulosalar
chiqarishga  moyillikning  yetishmasligi,  xolis  fikrlashdan  yiroqlik  xususiyatlari
kuzatiladi.  Bu  о‘z  navbatida  ularning  shaxslararo  munosabatlarga  kirishishlariga
va  shaxslararo  munosabatlardan  kо‘zlangan  maqsadlarga  erishishlariga  tо‘sqinlik
qilganligi kо‘zga tashlangan. Qolaversa, ulardagi bunday xususiyatlar shaxslararo
26 munosabatlarga  kirishishlarida  о‘ziga  xos  qiyinchiliklarni  keltirib  chiqarganligi
kuzatilgan. Shuning uchun ham bunday xususiyatga ega bо‘lgan bolalar о‘rtoqlari
yoki tarbiyalanuvchilar bilan kirishib ketisha olmaydilar. Buning natijasida ularda
eng yaqin, sirdosh о‘rtoqlari safi kam ekanligi kо‘zga tashlanadi. 
    Kuzatishlardan ma’lum bо‘lishicha, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarida
xavfli  vaziyatlardan  qо‘rqmaslik,  og‘ir,  bosiqlik,  real  fikrlaydiganlar,  xulqi
barqaror, hissiy  turg‘unlik darajasi yuqori va asab tizimi kuchlilar ham uchraydi.
Bundaylar  shaxslararo  munosabatlarga  kirishishda  qiyinchiliklarga  uchramaydi.
Shuning  uchun  ham  bundaylarning  о‘rtoqlari  davrasi  keng,  yaqin  kishilari,
sirdoshlari  kо‘p  ekanligi  kuzatiladi.  Bunday  xususiyatlarning  jins  tofavvutlari
bо‘yicha ifodalanishiga kо‘ra о‘g‘il bolalarda nisbatan ancha yuqoriligi kuzatiladi.
 Oilada  tarbiyalanayotgan  bolalarda  esa  xavfli  vaziyatlardan  qо‘rqmaslik,
og‘ir,  bosiqlik,  realistik  fikrlaydiganlar,  xulqi  barqaror,  hissiy  turg‘unlik  darajasi
yuqori va asab tizimi kuchlilik xususiyati ancha yuqoriligi kuzatiladi. 
   Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarida  hissiy  omillarga  tolerantligi  past,
о‘ziga  ishonmaydigan,  tez  hayajonlanish  asabiylikka  moyillik,  asab  tizimi
kuchsizlar  ham  kо‘pchilikni  tashkil  qiladi.  Bundaylarning  faoliyatlarini  tahlil
qilganda ularning shaxslararo munosabatlarida  kelishmovchilik, tortishuvlar kо‘p
kuzatilishi  kо‘zga  tashlangan.  Tabiiyki,  ular  о‘rtoqlari  davrasida  yakkalanib
qolish,  о‘z  yaqinlari  va  sirdoshlariga  ega  bо‘lmaslik  holatlariga  boshqalarga
qaraganda kо‘proq duch kelishadi. 
 Sinaluvchilardagi bunday xususiyatlarning yuqoriligini metodikaning 12 chi
tashvish-xavotirlanish  darajasini  aniqlash  omili  bо‘yicha  olingan  natijalar  ham
kо‘rsatib  turibdi.  Bunga  kо‘ra  sinaluvchilarda  tashvish-xavotirlik  darajasi  oilada
tarbiyalanayotgan bolalarga nisbatan ancha yuqoridir. 
   Shaxs  faolligi,  keragidan  ortiq  о‘ziga  ishonuvchanlik,  о‘z-о‘zi  uchun
qonun,  boshqaruvchilik  xususiyatiga  ega,  nizoli  vaziyatlarda  boshqalarni
ayblaydigan,  talabchanlik  fazilatlari  yuqori  bо‘lgan  bolalar  ham  ancha  yuqori
kо‘satgichni egallaydi. 
 Kuzatishlardan  ma’lum  bо‘lishicha,  sinaluvchilarda   boshqalarga
bо‘ysunuvchan,  о‘z  fikri  va  taklif-talablarini  ochiq  ayta  olmaydigan,  о‘ta
27 xijolatlilik  holatlari  ham  uchraydi.  Bundaylar  kо‘pincha,  itoatkor  va
bо‘ysunuvchanliklari tufayli boshqalar nima desa unga qо‘shilib ketadilar. Shuning
uchun  ham  ular  о‘rtoqlari  davrasida  muqarrar  о‘z  о‘rinlariga  ega  emasliklari
kuzatiladi. 
  Sinaluvchilar  shaxsiga  xos  bо‘lgan  muhim  xususiyatlardan  biri  sifatida
qabul  qilgan  qarorlarini  anglab  yetishlik,  maqsadga  erishishda  qat’iyat,
javobgarlik  hissining  yuqoriligi  va  mavjud  qadriyatlar,  о‘rnatilgan  tartibda
harakatlanishni  ma’qul  deb  biladigan,   prinsipiallikning  yetishmasligi  yaqqol
kо‘zga  tashlanadi.  Ulardagi  bunday  xususiyatlarni  tahlil  qilib  kо‘rganimizda  bu
ularning kelajakdagi mustaqil hayotlariga salbiy ta’sir kо‘rsatish mumkinligining
tahmin qilish mumkin. 
    Oilada  tarbiyalanayotgan  bolalarda  esa  bunday  sifatlar  ancha  yuqori
darajani  kо‘rsatadi.  Tabiiyki,  bunday  xususiyatlar   bolalarning  mustaqil  hayotda
о‘z maqsad va niyatlariga erishish yо‘lida harakat qilishlariga turtki bо‘lib xizmat
qiladi.  Kuzatishlardan  kelib  chiqib,  ta’kidlash  lozimki,  mehribonlik  uyi
tarbiyalanuvchilarida  maqsadga  erishishda  qat’iyatlilik,  javobgarlik  hissining
yuqoriligi va mavjud qadriyatlar, о‘rnatilgan tartibda harakatlanishni ma’qul deb
bilishlik, prinsipiallik xislatlarini rivojlantirish zarurdir.
   Sinaluvchilardagi  mardlik,  jasurlik  darajasi  boshqa  shaxs  xususiyatlariga
nisbatan  ancha  yuqoriligi  kо‘zga  tashlanadi.  Nazarimizda  ularda  bunday
xislatlarning  yuqoriligiga  ularning  bir  jamoa  bо‘lib  yashashligi,  muassasa
pedagoglari  va  tarbiyachilarining  ijobiy  ta’sir  kо‘rsata  olayotganliklari  sabab
bо‘lishi mumkin. 
   Tarbiyalanuvchilarda  j uda  xijolatlilik,  о‘ta  ehtiyotkorlik,  soyada  yurishni
ma’qul  deb  hisoblaydigan,  jamoada  о‘ziga  yaqin  kichik  guruhlar-
ni ma’qul kо‘radiganlik holati ham ancha yuqori darajani egallaydi. 
      Himoya  ostida  bо‘lishni  istaydigan,  xayolparast,  yuvvosh,  nozik
vaziyatlarda  tajribasiz,  tajriba  orttirishga  moyillikning  yо‘qligi  holati  ham
sinaluvchilarda  kuzatiladi.  Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarida  bunday
xususiyatlar  darajasining  yuqoriligi  ota-onalarining  yо‘qligi,  har  bir
faoliyatlaridan, kelajakdagi hayotlaridan hadiksirash, qо‘rquv hissining yuqoriligi
28 kabilarga bog‘liq bо‘lsa kerak. Buni testning ishonuvchanlik darajasini aniqlovchi
omili  kо‘rsatgichlari  orqali  aniqlash  mumkin.  Bunga  kо‘ra  sinaluvchilarda  о‘ta
xavotirlanishga  moyil,  hech  kimga  ishonmaydigan,  qiziqishlar  doirasi  о‘ziga
yо‘naltirilganlik darajasi ancha yuqori kо‘rsatgichni ifodalaydi.
    Amaliylik  darajasiga  kо‘ra  sinaluvchilarda  о‘z  dunyosi  atrofida  aylanib
qolish,  amaliy  ishlarda  yordamga  muhtojlik,  jamoadagi  munosabatlari  murakkab
tusga egalik xususiyatlari darajasi ham ancha yuqori kо‘rsatgichni kо‘rsatadi.
   Metodikaning о‘zini nazorat qilish darajasini о‘rganish natijalariga kо‘ra,
tartibsizlik,  intizom  pastligi,  о‘z  ichki  dunyosi  bilan  kelisha  olmaslik,  о‘zini
nazorat  qilish  darajasining  pastligi,  о‘rnatilgan  tartib-qoidalarga  rioya  etmaslik,
о‘z  hayajoni  va  hissiyotlariga  beriluvchanlik  xususiyatlari  yorqin  namoyon
bо‘ladi.  Bunday  xususiyatlar  darajasining  yuqoriligi  mehribonlik  uylarida
tarbiyalanuvchilar  bilan  bu  sohada  keng  miqyosda  amaliy  ishlar  olib   borish
zarurligini kо‘rsatadi.
Shaxs xususiyatlari darajasining namoyon bо‘lish kо‘rsatgichlarini
taxminiy aniqlash jadvali
2.1.1-jadval
 
№ Shaxs xususiyatlari
darajasi Mehribonlik uyi
tarbiyalanuvchilarida Oilada
tarbiyalanuvchilarda
О‘g‘il
bolalarda Qiz
bolalarda О‘g‘il
bolalarda Qiz
bolalarda
1
Shaxs  xususiyatlari
yо‘nalishi „A ”
2
Tafakkur  darajasi  -  diqqat
xususiyatlari „V”
3
Hissiy turg‘unlik 
darajasi „S"
4
Mustaqillik darajasi „YE"
5
Fikrlash darajasi „G‘"
6
“Men”ning namoyon 
bо‘lish darajasi „S"
7
Mardlik darajasi „N"
8
Qattiqqо‘llik darajasi “ J ”
9
Ishonuvchanlik  darajasi
„L”
10
Amaliylik darajasi „M ”
29 11
Vaziyatga yondashish 
darajasi „N”
12
Tashvish xavotir
 darajasi “ O ”
13
Radikallik darajasi “Q
1 ”
1 4
Ta’sirchanlik  darajasi  „Q 
2”
15
О‘zini  nazorat  qilish
darajasi “Q 
3”
16
Zо‘riqish drajasi „ Q 
4 ”
   Yuqorida  bayon etilganlarga  asosan  xulosa  qilish  mumkinki, mehribonlik
uyi  tarbiyalanuvchilarida  hissiy  noturg‘unlik,  hadiksirash  va  tashvishlanish,
asabiylik,  ijtimoiy  tartib  va  qoidalarga  bо‘ysunmaslik,  о‘zini  nazorat  qilish
darajasining  pastligi  holatlarini  yuqoridagi  fikrlar  va  jadval  asosida  aniqlash
mumkin.  Bu  о‘z  navbatida  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  shaxslararo
munosabatlarga о‘z ta’sirini kо‘rsatganligini ham aniqlash imkonini beradi. Oilada
tarbiyalanayotgan  bolalarda  ham  bu  sifatlarni  aniqlash  bо‘yicha  tajribalarda
kutilgan natijalarni berish ehtimoli katta. Shuning uchun ham ulardagi shaxslararo
munosabatlarning ijobiylik darajasi ancha yuqori bо‘lishi mumkin. 
   Yuqoridagilardan  kelib  chiqib   ta’kidlash  mumkinki,  mehribonlik  uyi
tarbiyalanuvchilari  shaxsiga  xos  bо‘lgan  individual-psixologik  xususiyatlar
ularning  shaxslararo  munosabatlar  tizimiga,  uning  samaradorlik  darajasiga  о‘z
ta’sirini kо‘rsatadi.
2.2. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining Ijtimoiylashtirish bo'yicha
olib borilgan ishlar tahlili.
  Muomalaning о‘zaro birgalikdagi harakati natijasida suhbatdoshlarning bir-
birini  о‘zaro  idrok  etishi  yuzaga  chiqadi.  О‘zaro  birgalikda  harakat  qila
boshlaydigan  odamlar  о‘zaro  hamjihatlik  darajasini  baholab  oladigan  va
muomalaga  kirishgan  sherigining,  ya’ni  suhbatdoshining  kimligi  haqida  о‘ziga
hisob  bera  oladigan  bо‘lsagina,  muomala  yuzaga  kelishi  mumkin.  Muomala
ishtirokchilari  о‘z  ongida  bir-birlarining  ichki  dunyosini  qayta  tiklashga  (asli
30 holida  aks  ettirishga)  his-tuyg‘ularini,  hulq-atvorini  fahmlab  yetishga  harakat
qiladi. 
  Taniqli  psixolog  S.L.Rubinshteyn  –  о‘z  izlanishlaridan  birida  “Kundalik
hayotda  odamlar  bilan  muomalaga  kirishar  ekanmiz,  biz  ularning  xulq-atvoriga
qarab  mо‘ljalga  olamiz.   Negaki,  biz  ularning  tashqi  ma’lumotlari  mohiyatini
gо‘yo  “uqub”,  ya’ni  mag‘zini  chaqib  chiqamiz  va  shu  yо‘sinda  kontekstda
mujassamlashadigan matnning ichki psixologik jihati mavjud bо‘lgan mazmunini
aniqlaymiz.  Bunday  “uquv”  naridan-beri  tez  yuz  beradi.  Chunki  tevarak-
atrofdagilar  bilan  muomala  jarayonida  bizda  muayyan  darajada  ularning  xulq-
atvoriga  nisbatan  avtomatik  tarzda  amal  qiladigan  psixologik  ichki  ma’no  hosil
bо‘ladi»,  deb  ta’riflaydi.  Shu  nuqtai-nazarga  tayangan  holda  aytish  mumkinki,
shaxsning  egotsentrik  yо‘nalishlari,  muloqotchanlik  va  tashkilotchilik
qobiliyatlari,  shaxsning  о‘z  atrofidagilarga  nisbatan  shaxslararo  munosabatlari,
ota-onalar  munosabati  turlari  va  tarbiya  nuqsonlari  testi  omillarining
imkoniyatlari  bilan  uzviy  bog‘liqliklarini  о‘rganish  borasida  shaxsning
rivojlanishi  va  shakllanishi  jarayonida  о‘zining  salmoqli  о‘ringa  ega  ekanligini
aniqlashga erishiladi. 
  О‘smir о‘g‘il bolalarning muloqotga kirishimlilik va tashkilotchilik
qobiliyatining  sifat  kо‘rsatgichi   “YE”-kam  talabchanlik,  “I”-haddan
tashqari qattiqqо‘llik ,   “K”- tarbiyachilar uni jazolamaslikka intilishadi , “F”-
ayollarga  nisbatan  hurmatsizlik ning  rivojlangan lik  xususiyatlarida
namoyon  bо‘ladi.    Buning  mazmuni  shundan  iboratki,  tarbiyachilar
munosabatining turlari va tarbiyalash jarayonidagi nuqsonli omillarni
qо‘llashga  bо‘lgan  ehtiyojining  ortgani  sari,  о‘smirlardagi  muloqotga
kirishimlilik  va  tashkilotchilik  qobiliyati  va  shaxsning  о‘z
atrofidagilarga  nisbatan  о‘zaro   munosabatga  kirishishining  sifat
kо‘rsatgichi kamayib boraveradi. Ularni kichik omadsiz, deb hisoblab,
tashkiliy  ishlarda  ularning  tashabbusini  qо‘llab-quvvatlamasdan,
31 rag‘batlantirmasdan  haddan  tashqari  qattiqqо‘llik  qilishlari,  о‘zaro
munosabatni  qо‘rqituv  asosida  qurishlari  yoki,  aksincha,  ularni
jazolamaslikka  intilishlari,  hamma  narsa  uchun  kechirishlari,  ya’ni
tarbiyachilarning  bola  tarbiyasiga  qat’iyatsizlik  bilan  qarashlari,
о‘zgaruvchan  tarbiyani  qо‘llashlari,  о‘zini  tarbiyalanuvchi ning  oldida
qanday  tutishni  bilmasdan,  balki,  tarbiyalanuvchi ning  xohishi  bilan  ish
tutishlari,  u  nimani  xohlasa,  shularni  sо‘zsiz  bajarishlari  va  ayollarni
hurmat qilishga о‘rgatilmagan kabi munosabatlarning qо‘llanilishidagi
ta’siri  natijasida  tarbiyalanuvchilarda  о‘ziga  ishonchsizlik,  о‘zini  haddan
tashqari  sevuvchanlik,  yoki,  aksincha  о‘zini  yoqtirmaslik,  qabul  qila
olmaslik,  ba’zida  о‘zini  dunyoga  kelganidan  g‘azablanish  va
nafratlanish, norozi bо‘lish, qaysarlik, о‘jarlik, xudbinlik, ya’ni egoistlik,
berahmlik  kabi  shaxs  xususiyatlari  va  muloqot  sifatlarining  salbiy
shakllanishiga sabab bо‘ladi.  
2.2.1-jadval
Muloqotga kirishimlilik sifatlarining namoyon bо‘lishini aniqlashning
taxminiy jadvali
№ Pedagog-
tarbiyachilarning
munosabat turlari Mehribonlik uyi
tarbiyalanuvchilarida Oilada
tarbiyalanuvchilarda
О‘g‘il
bolalar Qiz 
bolalar о‘g‘il
bolalar qiz bolalar
1 B ola bilan muomalada 
uzviy bog‘liqlik.
2 Avtoritar yoki johillik
3 Kichik omadsiz.
4 Haddan tashqari 
g‘amxо‘rlik qilishadi
32 5 Hamma narsaga ruhsat
berishadi
6 Hayotining yagona 
maz m uni bola 
7 Yoqimsiz, kutilmagan 
bola.
8 Zolimlik-bolanng 
shaxsiy “men”iga 
haqqi yо‘q
9 Erkaklarni hurmat 
qilishga о‘rgatilmagan
1 0 Ayollarga nisbatan 
hurmatsizlik 
rivojlangan
     О‘rganiladigan  о‘smir  qizlarning  muloqotga  kirishimlilik  darajasi
о‘smirlik  yoshi  davridagi  bolalarga  xos  deb,  hisoblansa  bо‘ladi.  Chunki  о‘smir
qizlarning  о‘z  atrofidagilarga  nisbatan  shaxslararo  munosabatda  bо‘lishlari
jarayonida,  ya’ni  atrofidagilar  bilan  о‘zaro  muloqotga  kirishish  paytida,  ularga
nisbatan  ichiga  murojaat  qilish,  ya’ni  introvertlanganlik  xususiyatlarini  ishga
soladigan bо‘lib shakllanishadi. Yuqorida aytib о‘tilganidek, muomala va muloqot
shunchaki  axborotni  yetkazish  bilangina  cheklanib  qolishi  mumkin  emas.
Aksincha,  u  muvaffaqiyatli  tarzda  yuz  berishi  uchun  muqarrar  teskari  aloqaning
mavjud  bо‘lishini  subyekt  tomonidan  о‘zaro  birgalikda  harakat  natijalari  haqida
ma’lumot olib turilishini taqazo etadi. 
       Shuningdek,  mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilarining  muloqotga
kirishimlilik  darajalarining  sifat  kо‘rsatgichi  bilan  tarbiyachilar  munosabatining
“II”-kooperatsiya  yoki  birlashma  turi  hamda  tarbiya  nuqsonlari  testining  “YE”-
kam  talabchanlik   kabi  omillarining  sifat  kо‘rsatgichi  о‘rtasida  ham  ishonch
darajasidagi  manfiy  munosabat  mavjudligi  aniqlanadi.  Tarbiyachilar  tomonidan
olib  boriladigan  tarbiyadagi  nuqsonlar  sifat  kо‘rsatgichining  ortishi  bilan
о‘smirlardagi  muloqotga  kirishimlilik  va  tashkilotchilik  qobiliyatini  о‘zida
shakllantirishga  bо‘lgan  intilish  ehtiyojining  ehtimolidagi  sifat  kо‘rsatgichi
kamayadi. Boshqacha qilib aytganda, muloqotga kirishimlilik qobiliyati sifatlarini
33 о‘zida  shakllantirishga  bо‘lgan  ishtiyoqmandlik  imkoniyati  baland  о‘smir,
tarbiyachi  tomonidan  ijtimoiy  munosabat  jarayonida  qо‘llanilgan  sovuqqonlik  va
qо‘polliklarining  bо‘lishi  natijasida,  ya’ni  haddan  tashqari  yuqori  baho  berib
yuborishlari,  har  bir  arzimagan  narsaga  ham  uni  maqtayverishlari  va  kо‘p
rag‘batlantirishlari, ijodiy va aqliy qobiliyatlariga juda yuqori yoki aksincha, juda
past baho berishlari, u bilan faxrlanishlari, haddan tashqari farzandiga ishonishlari
yoki  ularni  о‘z  holiga  tashlab  qо‘yishlari,  qarovsiz  qoldirishlari  va  munozarali
masalalarda kо‘proq ularni fikrini ma’qullamasliklari natijasida farzandlarida ota-
onalari  bilan  о‘zaro  munosabatga  kirishishdan  о‘zlarini  olib  qochish  hollari
kuzatiladi. 
 Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  muloqotga  kirishimlilik  va
tashkilotchilik  qobiliyati  sifatlari   tarbiyachilarning  “A”,  haddan  tashqari
g‘amxо‘rlik  qilish,  “D”,  qattiq  talabchanlik,   “K”,  tarbiyachilar  ularni
jazolamaslikka intilishadi, “L”, о‘zgaruvchan tarbiya, tarbiyachi yoki pedagogning
kayfiyatiga  bog‘liq  bо‘lgan   omillari  bilan  tashkilotchilik  qobiliyati,    “R”-
yoqimsiz  kutilmagan  bola   va  “F”-ayollarga  nisbatan  hurmatsizlikning
rivojlanganligi bolalarda muloqotga kirishimlilik qobiliyatining u yoki bu darajada
namoyon  bо‘lishiga  sabab  bо‘lishligi  aniqlanadi.   Bu  kabi  statistik  munosabatni
shunday  tushunish  kerakki,  pedagog  yoki  tarbiyachilar  bolalarini  о‘ziga
bо‘ysundirishga  harakat  qilib,  bolalarini  о‘zlariga  nisbatan  nazorat  nazariyalarini
ikkilamchilik,  qо‘pollik  omillarini  ba’zan  ochiq  tarzda  g‘azablarini  ifodalay
olishlarining  natijasidir;  bolalar  tarbiyachilarga  bо‘ysungan  holda  ham,  bari-bir
ularning  eng  qimmatli  xislatlari,  ya’ni  mustaqillik  g‘ururi,  о‘ziga  va  о‘z  kuchiga
ishonch  tuyg‘ulari  ham  singdiriladi,  desak  tо‘g‘ri  bо‘ladi.  Demak,  о‘smirlarga
nisbatan  qanchalar  notо‘g‘ri  tarbiya  berilsa,  ularning  shaxs  xususiyatlari  va
muloqot  sifatlarining  etnopsixologik  tomonlari  shunchalik  nuqsonli  bо‘lib
shakllanadi.
  О‘g‘il bolalarning egotsentrik yо‘nalishi bilan tashkilotchilik qobiliyatining
sifat  kо‘rsatgichi  о‘rtasida  farqli  о‘laroq  darajadagi  manfiy  munosabatning
mavjudligi  kuzatiladi.  Yoki,  о‘g‘il  bolalarning  egotsentrik  yо‘nalishlarining  sifat
kо‘rsatgichi bilan “Z”-hissiy aloqani kuchli bildirish,  “YE”–kam talabchanlik va
34 “P”–bolaning  sog‘ligi  uchun  kuchli  qayg‘urish.  Demak,  tarbiyachilar  tomonidan
kam talabchanlik, hissiy aloqani kuchli bildirish va bolaning sog‘ligi uchun kuchli
qayg‘urish  kabi  omillari  ijobiy  qо‘llanilgan  bо‘lsa,  ularning  tarbiyalanuvchilar
shaxsida  shakllangan  egotsentrik  yо‘nalishning  sifat  kо‘rsatgichi  ham  ijobiy
bо‘ladi. 
   Mehribonlik  uylari  tarbiyalanuvchilarining  pedagog  yoki  tarbiyachilari
munosabatining  “Avtoritar  yoki,  qattiqqо‘llik,  talabchanlik”  kabi  turi  bilan
о‘smirlarning  egotsentrik  yо‘nalishlari  о‘rtasida  о‘zaro  manfiy  korrelyatsiya
bog‘lanishlarning mavjudligi kuzatiladi. 
    Bu  kо‘rsatgich  shundan  darak  beradiki,  tarbiyachilar  tomonidan
nazoratning   katta  bosimda  berilishi,  talabchanlikning  yuqori  darajada  bildirilishi
ularning farzandlaridagi egotsentrizm darajalarini pasayib ketishiga olib keladi. 
   Olinadigan  natijalardan  shuni  kо‘rishimiz  mumkinki,  oiladagi  psixologik
iqlim  sharoitining  turlicha  kо‘rinishga  ega  bо‘lishi,  tarbiyalanuvchilarning  shaxs
xususiyatlari  va  muloqot  sifatlarida  turlicha  shakllanishni  yuzaga  keltiradi:
qо‘pollik, sovuqqonlik, haqoratlashlaru, baqir-chaqirlarning doimiy bо‘lib turishi,
janjallarni kundalik hayoti davomida kо‘rib turgan har qanday bolada ham albatta,
shu voqea-hodisalarni о‘z shaxsiga singdirib olishga, ularga taqlid qilishga hamda
moslashishga  intilish  ehtiyojlari  oshib  boradi.  Bunday  munosabatlar  ta’siri  ostida
о‘sib-ulg‘ayib kelayotgan har qanday о‘smirning muloqot sifatlarida shaxsida ham
atrofidagilar bilan о‘zaro muloqot va munosabatga kirishish jarayonida xuddi shu
tarbiyachilar  kabi  ularning  xatti-harakatlarini  takrorlaydilar,  ya’ni  ularga  taqlid
qiladilar. Natijada, ular bu kabi muloqot sifatlarini va shaxslararo munosabatlarni
о‘zlariga doimiy odatiy tusga aylantirib oladilar va hayoti davomida о‘z niyatlari
va rejalarini amalga oshirish maqsadida qо‘llashga harakat qiladigan bо‘lishadi. 
Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  muloqotga  kirishimlilik  va
tashkilotchilik qobiliyatining sifat kо‘rsatgichi  bilan tarbiyachilar munosabatining
“qabul-qilish” turi va «tarbiyadagi yо‘l qо‘yilgan xatoliklar  kabi omillarining sifat
kо‘rsatgichi orasida ham ishonch darajasidagi, lekin musbat aloqaning mavjudligi
kuzatiladi.  Bu  ma’lumotlar  shundan  darak  beradiki,  bolalar  uyida  tarbiyachilar
35 tarbiyalanuvchilarga  mehr  bilan  tushuntirishi,  uqtirishi  va  iltimos  qilishga
asoslangan  demokratik  asosga  qurilgan  aloqalarning  qо‘llashi  natijasida
о‘smirlarning  shaxs  xususiyatlari  va  muloqot  sifatlari,  ya’ni  о‘ziga  ishonch,  о‘z
fikrini samimiy yetkazishga ega bо‘lish, ulardagi о‘z-о‘zini tо‘g‘ri anglash va eng
kuchli  ezgu-niyatlarini  yetkaza  olish  kabi  muloqot  sifatlarini  shakllantirishga
bо‘lgan  intilishlarini  faollashtirishi  mumkin.  Shu  bilan  birga,  tarbiyachilarning
dо‘stona munosabati bolalar shaxsining shakllanishi, ya’ni kattalarni hurmat qilish
va kichiklarga izzatda bо‘lish fazilatlarini shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqot
jarayonida  о‘smirlarning  muloqotga  kirishimlilik,  egotsentrik  yо‘nalishlari,
asabiylashish,  qо‘pollik,  sovuqqonlik,  tajovuzkorlik,  qattiqqо‘llik,  talabchanlik,
kattalarga  nisbatan  hurmatsizlik,  kichiklarga  nisbatan  berahmlik  kabi  о‘zaro
munosabatlari о‘rtasidagi «tafovutlar» yoki «ajralishlar» yuzaga kelishi tabiiy hol
bо‘lib, buning oqibatida о‘smirlarning shaxs xususiyatlari va muloqot sifatlarining
etnopsixologik  jihatlari  goh “о‘z  ketidan yetaklasa”,  goh teskarisining  yuz  berish
hollari kuzatilishi mumkin. 
Ikkinchi bob bо‘yicha xulosa
Tadqiqotimizda  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  shaxs  xususiyatlari
va  muloqotga  kirishimlilik  darajalarini  о‘rganish  natijalari  quyidagi  xulosalarni
keltirib chiqarishi kutiladi:
1. Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  shaxsiga  xos  bо‘lgan  individual-
psixologik  xususiyatlar  jumladan,  aqliy  taraqqiyot  va  tafakkur  xususiyatlari,
mustaqil  fikr  yurituvchanlik,  amaliylik,  о‘zini  nazorat  qilish  kabi  xususiyatlar
ularning   shaxslararo  munosabatlari  muvaffaqiyatiga,  о‘z  ta’sirini  kо‘rsatishi
aniqlanadi.
2. Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  shaxsidagi  tashvishlanish  va
xavotirlik  darajasining  yuqoriligi  shaxslararo  munosabatlar  doirasiga  о‘ziga  xos
tarzda  ta’sir  kо‘rsatishi.  Jumladan,  tashvishlanish  darajasi  yuqori  darajaga  ega
bо‘lgan  holatlarda  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  о‘zaro  shaxslararo
munosabatlarida  nizoli  vaziyatlar,  kelishmovchiliklar  yuzaga  keltirishi
mumkinligini aniqlash imkonini beradi.
36 3. Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  shaxsiga  xos  bо‘lgan  muloqotga
kirishimlilik  va  tashkilotchilik  qobiliyati  о‘zaro  shaxslararo  munosabatlar
muvaffaqiyatiga ijobiy ta’sir kо‘rsatishini aniqlash mumkin.
Bu  ma’lumotlar  shundan  darak  beradiki,  mehribonlik  uyida  tarbiyachilar
tarbiyalanuvchilarga  mehr  bilan  tushuntirishi,  uqtirishi  va  iltimos  qilishga
asoslangan  demokratik  asosga  qurilgan  aloqalarni  qо‘llashi  natijasida
tarbiyalanuvchilarning  shaxs  xususiyatlari  va  muloqot  sifatlari,  ya’ni  о‘ziga
ishonch,  о‘z  fikrini  samimiy  yetkazishga  ega  bо‘lish,  ulardagi  о‘z-о‘zini  tо‘g‘ri
anglash  va  eng  kuchli  ezgu-niyatlarini  yetkaza  olish  kabi  muloqot  sifatlarini
shakllantirishga bо‘lgan intilishlarini faollashtirishi mumkin.
Yuqoridagilardan  kelib  chiqib   ta’kidlash  mumkinki,  mehribonlik  uyi
tarbiyalanuvchilari  shaxsiga  xos  bо‘lgan  individual-psixologik  xususiyatlar
ularning  shaxslararo  munosabatlar  tizimiga,  uning  samaradorlik  darajasiga  о‘z
ta’sirini kо‘rsatadi.
37 Umumiy xulosa
1.  Mavzu  yuzasidan  olib  borilgan  ilmiy  tadqiqotlar  va  ilmiy  manblar
tahlilidan shunday xulosaga kelish mumkinki, xorij va hamdо‘stlik mamlakatlarida
shu  jumladan  О‘zbekistonda  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  shaxs,
individual-psixologik,  aqliy  taraqqiyot  xususiyatlari,  axloqiy  xususiyatlari
о‘rganilgan  bо‘lsada,  ammo  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  ijtimoiy-
psixologik  xususiyatlari  alohida  ilmiy  tadqiqot  predmeti  sifatida  yetarlicha  ilmiy
tadqiq etilmagan. Buning sababi birinchidan, bu sohadagi mutaxassislarning yetarli
emasligiga  bog‘liq  bо‘lsa,  ikkinchidan,  xorijiy  mamlakatlarda olib  borilgan  ilmiy
tadqiqotlar  respublikamizning  ijtimoiy,  etnik  hamda  mintaqaviy
xususiyatlarimizga  mos  kelmasligi  va  bu  ushbu  sohada  ilmiy  izlanish  modelini
yaratishda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. 
2.  Tadqiqotimiz  natijalaridan  ma’lum  bо‘lishicha,  mehribonlik  uyi
tarbiyalanuvchilarining  individual-psixologik  xususiyatlari  va  yosh  davri
inqirozlari  xususan,  о‘smirlik  yoshi  davri  inqirozi,  о‘tish  davri  qiyinchiliklari,
psixo-fiziologik  taraqqiyotdagi  noturg‘unlik,  akseleratsiya  jarayonlari,  pubertat
davri  rivojlanish  xususiyatlari,  taqlidchanlik,  emansipatsiya  (kattalar  nazorati  va
kuzatuvidan  ozod  bо‘lishga  intilish),  gedonistik  (о‘zgacha  usullardan  zavq-shavq
olish,  lazzatlanish)  psixologiya,  beqaror  va  о‘zgaruvchan  xarakterlilik,
qо‘zg‘aluvchanlik,  distimik,  gipertimlik,  guruhlanish    va  qarama-qarshi  nuqtai
nazar  reaksiyalarining  namoyon  bо‘lishi  va  boshqalar  ularda  xulq  –atvor
xususiyatlari mazmun va mohiyatini belgilaydi hamda shaxslararo munosabatlarda
о‘ziga xos о‘rin tutadi.
3.  Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilarining  muloqotchanlik  va  kirishimlilik
qobiliyati  о‘zaro  shaxslararo  munosabatlar  muvaffaqiyatini  belgilaydi.  Buni
tadqiqotimiz  natijalaridan  olingan  ma’lumotlar  ham  isbotlaydi.  Buni  12-15
yoshdagi  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilaridagi  muloqotchanlik  sifatlari
darajasining  yuqoriligi  holati  ham  kо‘rsatadi.  Aksincha  7-11  yoshdagi
tarbiyalanuvchilarda  muloqotchanlik  sifatlari  darajasining  pastligi  ularda
shaxslararo  munosabatlardagi  tortinish,  tezda  kirishib  keta  olmaslik  xislatlari,
38 shaxslararo  munosabatlardagi  turli  xil  nizolar,  kelishmovchiliklarning  kelib
chiqishi darajasi yuqoriligini belgilaganligi namoyon bо‘ladi.
4.   Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  shaxsiga  xos  bо‘lgan  individual-
psixologik  xususiyatlar  jumladan,  aqliy  taraqqiyot  va  tafakkur  xususiyatlari,
mustaqil  fikr  yurituvchanlik,  amaliylik,  о‘zini  nazorat  qilish  kabi  xususiyatlar
ularning shaxslararo munosabatlari muvaffaqiyatiga, о‘z ta’sirini kо‘rsatadi.
5. Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  shaxsidagi  tashvishlanish  va
xavotirlik  darajasining  yuqoriligi  shaxslararo  munosabatlar  doirasiga  о‘ziga  xos
tarzda  ta’sir  kо‘rsatadi.  Jumladan,  tashvishlanish  darajasi  yuqori  darajaga  ega
bо‘lgan  holatlarda  mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  о‘zaro  shaxslararo
munosabatlarida nizoli vaziyatlar, kelishmovchiliklar yuzaga kelar ekan.
6. Mehribonlik  uyi  tarbiyalanuvchilari  shaxsiga  xos  bо‘lgan  muloqotga
kirishimlilik  va  tashkilotchilik  qobiliyati  о‘zaro  shaxslararo  munosabatlar
muvaffaqiyatiga ijobiy ta’sir kо‘rsatar ekan.
39 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RО‘YXATI
1.  Birinchi  Prezidentimiz  Karimov  I.A.  Biz  kelajagimizni  о‘z  qо‘limiz
bilan quramiz. – 7-jild. – T.: О‘zbekiston, 1999.
2.  Birinchi  Prezidentimiz  Karimov  I.A.  Bizning  bosh  maqsadimiz  –
jamiyatni  demokratlashtirish  va  yangilash,  mamlakatni  modernizatsiya  va  isloh
etishdir. – T. “О‘zbekiston”, 2005.
3. Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq,
millatni-millat qilishga xizmat etsin. – T.: О‘zbekiston, 1998. – B. 15-89
4.  Birinchi  Prezidentimiz  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat–yengilmas
kuch.–T.:«Ma’naviyat», 2008.-176 b.
5.  Birinchi  Prezidentimiz  Karimov  I.A.  Milliy  istiqlol  mafkurasi  –  xalq
e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir // “Fidokor” gazetasi, 2000 yil, 8 iyun.
6. Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. О‘zbekiston XXI asr bо‘sag‘asida:
xavfsizlikka  tahdid,  barqarorlik  shartlari  va  taraqqiyot  kafolatlari.  –  T.:
О‘zbekiston, 1997. – B.23-24.
7. Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. О‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod,
siyosat, mafkura. T.1. – T.: О‘zbekiston, 1996.
8. Birinchi Prezidentimiz Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr
talabi. T.5. – T.: О‘zbekiston, 1997.
 9.Adler A. Bezprizorniye deti. Per. Y.A.Obuxova. M: 1974, 376 s.
10.Andresyan  A.P.  Osobennosti  formirovaniya  i  deyatelnosti  detskix
kollektiv v shkolax-internatax. Yerevan. 2001 -178 s.
40 11.Aseyev V.G.Motivatsiya povedeniya i formirovaniya lichnosti. M: 2001
-203 s.
12.Akramova  F.A.  Insoniy  munosabatlar  psixologiyasi.  –  T.:  Shams-A,
2005. – 68 b. 
13.Allaxverdov  V.M.,  Bogdanova  S.I.  i  dr.  Psixologiya:  Uchebnik.  2-ye
izd. / Otv. red. Krilov A.A. Pererab. i dop. – M.: TK. Velbi, Prospekt, 2004. – 752
s.
14.Alemaskin M.A. Psixologo-pedagogicheskiye problemi preduprejdeniya
pedagogicheskoy  zapushennosti  ipravonarusheniy  nesovershennoletnix
//Psixologicheskiye  problemi  preduprejdeniya  pravonarusheniy  podrostkov.  -  Sb.
nauch. trudov – Voronej, 1982. - S. 94-102.
Internet saytlari
1. « Gazeta .uz»
2.  www.tdpu.uz
3.  www.pedagog.uz
4.  www.Zionet.uz
5.  http://dy.uz/QbkeZ
41