Namudlar nazariyasi

Namudlar nazariyasi
Mundarija
Kirish
I. Namudlar – mumtoz musiqamiz asosi
I.1. Namudlarning tarkibiy tuzilishlari 
I.2. Namudlar cholg`u turlari
II. XIX - XX asrlarda Namudlarning rivojlantirish bosqichlari 
II.1. Namudlarning nasr bo`limiga o`z hissasini qo`shgan buyuk 
musiqashunos olimlar
II.2. Yunus Rajabiyning Namudlar rivoji uchun qo`shgan hissasi
Xulosa
Foydalangan adabiyotlar
                             
1 Kirish
Mavzu dolzarbligi:     Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Xalqaro maqom
san’ati  anjumani  ochilishida  nutqida    «Agar  biz  asl,  haqiqiy  san’atni  bilmoqchi,
o`rganmoqchi bo‘lsak, avvalo mumtoz maqom san’atini bilishimiz, o`rganishimiz
kerak.  Agar  biz  san`atni,  madaniyatni  ko`tarmoqchi  bo‘lsak,  avvalo  mumtoz
maqom  san’atini  ko‘tarishimiz  kerak. Maqom  ohanglari,  maqom  ruhi  va  falsafasi
har  bir  inson  qalbidan,  avvalo,  unib-o`sib  kelayotgan  yosh  avlodimizning  ongi
va  yuragidan  chuqur  joy  olishi  uchun  bor  imkoniyatlarimizni  safarbar  etishimiz
zarur». 
      Maqom san`ati haqida so`zlar ekan, prezident bu  noyob boylikni ko`z
qorachig`idek  asrab-avaylash,  undan  dunyo  ahlini  bahramand  qilish,  kelgusi
nasllarga  bezavol  yetkazish  turli  qit`a  va  mamlakatlar  vakillarini  bu  go`zal
maskanda mujassam etgan anjumanning asosiy maqsadi ekanini ta`kidlab o`tdilar.
    Yoshlar ta`lim-tarbiyasida milliy g`oyalarning aks ettishi xalqimizning
asriy orzularining amalgam oshish inikosi hisoblanadi. Shu bois ham hozirgi kunda
madaniyat  va  ma`naviyat,  ta`lim  va  tarbiya  ijtimoiy  taraqqiyotning  hal  qiluvchi
omiliga  aylanib  bormoqda.  Kelajak  taraqqiyoti  va  uni  qanday  kechishi  ko`p
jihatdan  uning  bunyodkorlari  tarbiyasiga  bog`liq.  Ta`lim  va  tarbiyani  milliy
negizini  mustahkamlash,  uni  jahon  ilm-fanining  eng  so`ngi  yutuqlariga  tayangan
holda  takomillashtirib  borish,  ilm  fanni  rivojlantirish,  ijtimoiy  faol,  ma`naviy
yetuk, kasb-hunarli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat va uni chuqur his
etuvchi,  ijodiy,  erkin  va  mustaqil  fikr  yuritaoladigan  shaxsni  kamolga  yetkazish
davlatimiz siyosatida asosiy o`rinni egallaganligi bejis emas.
         Donishmand  xalqimizda  “Musiqaga  oshno  kishidan  yomonlik
chiqmaydi”,-  degan  qarashlar  mavjud.  Shuning  uchun  bo‘lsa  kerak  Markaziy
Osiyo xalqlarida uyning to‘riga musiqa asbobini osib qo`yish yoki oila a`zolaridan
biror  kishi  biror  bir  musiqa  asbobida  kuy  chalish  yohud  ashula  aytishi  zarurligi
xalqimizning  ziyoli  oilalariga  qo`yilgan  minimal  talablaridan  biri  bo`lgan.
Xalqimizning  boy  musiqa  merosi,  maqomlarimiz  Markaziy  Osiyo  musiqa
madaniyatining  yuzaga  kelishida,  shakllanishida  asosiy  manba  vazifasini  o`tadi,
2 desak  mubolag`a  bo`lmaydi.  Chunki  uning  noyob  ohanglari,  dilkash  navolari  va
chuqur  mazmunli  she`riy  matnlari  inson  ruhiyatiga  ozuqa  beruvchi  manba
ekanligini  qayta-qayta  ta`kidlash  mumkin.  XX  asrda  maqomchilik  san`ati  rivoji
milliy  negiz  bilan  uyg`unlashgan  holda  yanada  taraqqiy  topdi.  O`zbekistonda
«Namudlar»ning  yangi  milliy  udumlari  paydo  bo`lishi  ham  serqirra  maqom
an`analarini nafaqat saqlanishi va himoya qilinishi, balki yanada yuksalishiga olib
keldi.  O`zbek  mumtoz  musiqasi,  birinchi  navbatda,  kishiga  ruhiy  engillik  baxsh
etish  vazifasini  bajarsa,  ikkinchi  tomondan,  kishining  tashqi  dunyoga  estetik
munosabatda  bo'lishini  shakllantiradi;  uchinchi  tomondan  esa  tarbiyaviy  ta`sir
vazifasini  ham  bajaradi.  har  bir  musiqa  asarining  kishi  ruhiyatiga  ta`sirini  qadim
davrlarda yashab o'tgan olimlarning asarlari ham, hozirgi texnika taraqqiyoti davri
samaralari ham isbotlab turibdi. Sharqning buyuk mutafakkirlari musiqaning inson
ruhiyatiga  ta'siri,  turli  his-tuyg'ular  uyg'ota  olish  xususiyatlarini  batafsil  tahlil
qilganlar.  Abu  Nasr  Forobiy,  Ibn  Sino,  Safmddin  Urmaviy,  Qutbiddin  Sheroziy,
Abdulqodir  Marog`iy,  Abdurahmon  Jomiy,  Darvish  Ali  Changiylar  maqomlar  va
umuman,  mumtoz  musiqaning  kishilarga  ta`sirini  o`rganishgan.  Maqom,  uning
sho`balari va qismlari insonga turlicha ta`sir qilishini uqtirib o`tishgan. 1
 Ushshoq,
Navo, Husayniy, Iroq, Dugoh, Buzruk kabi jozibador va ohangdor maqom yo'llari
nafaqat  Markaziy  Osiyoda,  balki  Yaqin  va  O`rta  Sharq  xalqlari  musiqa
madaniyatidan  o'rin  olib,  mashhur  bo'lgan.  Shu  bois,  o'zbek  mumtoz  musiqasi
minglab  yillar  davomida  shakllanib,  sayqal  topib,  badiiylashib,  yuksak
pog`onalarga ko`tarilgan va xalqning madaniy - ma`naviy boyligiga aylangan.
   Shuni ham aytish kerakki, an`anaviy musiqa namunalariga ega bo'lmish
o`zbek  xalqi  o`zining  «Alpomish»,  «Go`ro`g`li»  dostonlari,  «Namudlar»  va
minglab  musiqa  folklor  qo`shiqlari  bilan  dunyodagi  badiiy  merosga  boy  xalqlar
qatoridan  munosib  o`rin  olgan.  2001-yil  may  oyida  Boysun  madaniy  muhiti  va
2003-yil  noyabr  oyida  O'zbek  va  tojik  xalqlari  mumtoz  musiqasining  nodir
xazinasi  bo`lmish  «Namudlar»  YUNESKO  tomonidan  «Insoniyatning  og`zaki  va
nomoddiy madaniy merosi durdonasi» deb tan olindi. Shu tufayli asrlar mobaynida
saqlanib  kelayotgan  Boysun  an'anaviy  madaniyatiga,  «Namudlar»  turkumiga
3 qiziqish  dunyo  miqyosida  tobora  oshib  bormoqda.  Bunda  bu  noyob  merosimiz
jahonning  turli  mamlakatlarida  «Boysun»  folklor  ansambli,  Turg`un  Alimatov,
Abduhoshim  Ismoilov,  Munojot  Yo`lchiyeva,  Yunus  Rajabiy  nomidagi
maqomchilar  ansambli  va  boshqa  jamoalar  hamda  san`atkorlar  tomonidan  ijro
etilishi; 1997-yildan har ikki yilda Samarqand shahrida o`tkazish an`anaga aylanib
qolgan  «Sharq  taronalari»  xalqaro  musiqa  festivali  va  2002-yildan  buyon
o`tkazilayotgan  «Boysun  bahori»  ochiq  folklor  festivaliga  o`zimiz  shohid
bo`lmoqdamiz.  Bu  nufuzli  musiqa  anjumanlariga  san`atkorlar  bilan  bir  qatorda
xalqimizning  folklor  va  mumtoz  musiqasi  bilan  shug`ullanuvchi  ijodkorlar  -
olimlar  ham  tashrif  buyurib,  o`zlarining  festival  doirasidagi  ilmiy-amaliy
yig`ilishlarida  xalq  ijodi  va  maqomchilik  san`atining  tarixi,  buguni  va  kelajagi
haqida fikr yuritmoqdalar.
   
    
_________
4 1 
'Rajabov Ishoq. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963, 64—93-betlar
I. Namudlar – mumtoz musiqamiz asosi
I.1. Namudlarning tarkibiy tuzilishlari
Ilk  bor  VII-VIII  asrlarda  xalq  musiqasi  negizi  va  mahalliy  professional
ijrochilik  an‘analarining  rivoji  yirik  turkumli  janrlar  shakllanishiga  olib  keldi.
Jumladan,  Borbad  ijodiga  mansub
“Xusravoniy”  turkumi.  IX-X  asrlarda
maqomsimon cholg‘u va ashula-cholg‘u
asar  va  turkumlar  rivojlanadi.  XI-XIII
asrlardan  boshlab,  to  XVII  asrgacha
Yaqin  va  O‘rta  Sharqda
“Duvozdahmaqom”  –  12  maqom
turkumi  keng  tarqalib,  musiqa
amaliyotida qo‘llanib keldi. XVIII asrda
Buxoroda  yangi  turkum  –  “Namudlar”
uzil-kesil  shakllandi.  Namudlar   —
Tojik,  o zbek,  qoraqalpok  va  buxoro  yahudi  xalqlari  musiqiy  merosida  markaziyʻ
o rin  tutgan  maqomlar  turkumi;  parda,  ohang  ,  usul,  shakl,  uslub  kabi  vositalar	
ʻ
bilan  o`zaro  uzviy  bog`langan  mumtoz  kuy  va  ashulalar  majmui. 1
 U  muayyan
shartsharoitlarda  musiqiy  folklor  hamda  kasbiy  musiqa  yo nalishlarida  orttirilgan	
ʻ
ko`p  asrlik  ilmiy  ijodiy  tajriba  hamda  izlanishlar  natijasida  yuzaga  kelgan.
Namudlar  milliy  hamda  mintaqaviy  mumtoz  musiqa  an analarining  tarixan  uzun	
ʼ
taraqqiyot  jarayoni  natijasida  bir  qator  bastakorlar  avlodi  san`atining  qomusiy
mahsulidir.  XIX  asrda  “Xorazm  maqomlari”  turkumi  va  Farg`ona-Toshkent
maqom  yo`llari  vujudga  keladi.  Shuningdek,  yovvoyi  (erkin  ko rinishdagi)	
ʻ
maqomlar,  surnay,  dutor  yo`llari  va  boshqalar  Namudlar   ta`sirida  rivojlandi.
O`tgan  zamon  bastakorligida  keng  qo`llanilgan  amal,  kor,  naqsh,  peshrav,  savt,
tarona, qavl kabi janrlarning noyob namunalari Namudlar tarkibida bizgacha yetib
1
 Rajabiy Yu. Musiqa merosimizga bir nazar. Т oshkent: 1978.- B. 8
5 keldi.  2007-yili  Isoq  Rajabovning  “Maqomlar”  nomli  yirik  risolasi
YuNESKO  tomonidan  nashr  etildi.  2003-yil  noyabr  oyida  “Namudlar”
YuNESKO  tomonidan  “Insoniyatning  og‘zaki  va  nomoddiy  madaniy  merosi
durdonasi” deb tan olindi. 2008-yili umumjahon Reprezentativ ro‘yxatiga kiritildi.
Namudlar   Buzruk,  Rost,  Navo,  Dugoh,  Segoh  va  Iroq 2
 maqomlaridan  tashkil
topgan bo lib, jami  250 dan  ortiq  har  xil  shakldagi  kuy va  ashula  namunalaridanʻ
iborat. Shu kunga qadar sozanda, hofiz va bastakorlar maqom yo`llarining ko`plab
ijroviy talqinlarini kashf etdilar, ovoz, tanbur, surnay, dutor va boshqalar maqom
yo llarida  bir  qismli  va  turkumli  asarlar  ijod  qildilar,  ular  asosida  yangi  kuy  va	
ʻ
ashulalar yaratdilar. 
Oltita  maqomdan  birinchisi  «Buzruk»  nomi  bilan  mashhur  bo`lib  kelgan.
Bu  maqom  haqidagi
ma’lumotlar juda qadim
zamondan  beri,  musiqa
ilmiy  risolalarida
sharhlab  kelingan  edi.
O`tmish  olimlarining
musiqiy  risolalarida
Buzruk  muayyan  lad
tuzilmasini va unga mos
kuy  va  ashulalarni  ifodalagan.  Buzruk  maqomining  jonli  namunalarini  bizgacha
Namudlar  tarkibidagi  kuy  va  ashula  yo`llari  orqali  ma’lumdir.
        «BUZRUK»  iborasi  forscha-tojikcha  «Buzrug»  so`zining  o`zgargan  shakli
bo`lib, «katta», «ulug`» ma’nolarini bildirada. Har holda bu naqom juda ko`p kuy
va  ashula  yo`llarini  o`z  ichiga  olganligi  uchun  «katta»,  «ulug`  maqom»  -  deb
nomlangan  bo`lsa  kerak.  Buzrukning  asosiy  qismlari  RE  –  miksolidiy  va  doriy
ladlariga  mos  keladi.  Maqomlar  ijrosida  yetakchi  soz  sanalgan  tanbur  asbobi
Buzruk  naqomining  ijro  etilishida  kvartaga  sozlanadi.  Buzrukning,  cholg`u  va
ashula yo`llarini tinglar ekanmiz, I, II, IV, V, VI lad pag`onalari tayanch nuqtalari
sifatida alohida ajralib turadi.
6         Namudlar  va  ularning  sho`balari,  maqom  yo`larini  kuy  tuzilmalari
haqida  ko`rgazmali  tasavvur  hosil  qilish  uchun,  akademik  Yu.Rajabiy  to`plab
notaga  olgan  olti  jildlik  «Namudlar»  kitobiga  murojat  qilinsin.  Kitobning  VI
jildida  so`ng  so`z  va  namudlar  jadvali  maqom  yo`llarini  va  ashula  qismlarini
ajratib olib tushunishda yordam beradi.
        Buzruk  maqomi  ham  cholg`u  (mushkulot)  va  ashula  (nasr)
bo`limlaridan  tashkil  topgan.  Uning  cholg`u  bo`limi  Tasnifi  Buzruk,  Tarjei
Buzruk,  Garduni  Buzruk,  Muxammasi  Buzruk,  Muxammasi  Nasrulloyi,  Saqili
Islimiy, Saqili Sulton , - deb nomlangan cholg`u asarlaridan iborat.        
 Tasnif  va  Tarje’  yo`llarida  bir  xil  doira  usuli  qo`llaniladi: 
        Tasnifi  Buzruk  ohanglari  mazkur  maqomning  bosh  mavzui  sifatida  uning
boshqa qismlarida ham namoyon bo`lib turadi va
uning ruhiy holati yaqqol sezilib turadi. Ayniqsa
Tasnifi  Buzrukdagi  unsurlar  va  bozgo`yga
o`xshash  ohanglar  boshqa  maqomlarning
qismlarida  ham  uchraydi. 2
 Tasnifi  Buzrukning
hissiy  ta’sir  kuchi  yuksak  bo`lib,  kishiga  umid,
ulug`vorlik  ko`tarinki  ruh  baxsh  etadi,  Tarjei
Buzruk  esa  tantanavor  yangraydi.  Tarjei  Buzrukning  peshrav  elementlari
Nasrulloiy,  Ajam  taronalari,  Cho`li  Iroq  kabi  ko`plab  kuy  va  ashulalarda  ham
foydalanilgan.  Buzruk  maqomining  Gardun  yo`li  murakkab  8/4-2/4-3/4-3/4  taktli
doira usulida ijro etilib, yuksak professional musiqa asari sifatida puxta yaratalgan.
    Buzruk maqomining Muxammas va Saqil qismlari uchun xarakterli narsa shuki,
ularda xona va bozgo`ylar hajmi bir xildir. Muxammaslarning xona va bozgo`ylari
16  taktli,  Saqillarniki  esa  24  taktli  murakkab  doira  usuli  jo`rligida  ijro  etiladi.
Muxammas  va  Saqillarda  uchraydigan  Nasrulloyi,  Islimxon  iboralari  bu  kuylarni
yaratgan  bastakorlarning  taxallusidir.  Bular  orasida  Islimxon  XVI  asrda  yashab
ijod  etgan  shoir  va  ulkan  bastakor  bo`lib,  turli  maqomlar  mavzuida  kuy  va
ashulalar yaratgan edi.
2
 T. Ye. Solomonova “O`zbek musiqasi tarixi”.T.1981.y.
7         Buzruk  maqomining  hamma  cholg`u  qismlari  kuy  tuzilishi  jihatadan
mukammad  va  betakror  asarlar  bo`lib,  ohangdorligi  balan  kishini  maftun  etadi.
Buzruk  maqomining  cholg`u  va  ashula  yo`llari  yuksak  badiiy  qiymatga  ega.
        Buzrukning  cholg`u  bo`limidagi  kuylar  birin-ketin  ijro  etilgandan  so`ng
sho`balarga o`tiladi. Buzrukning ashula bo`limi birinchi guruh sho`balari taronalari
bilan  yaxlit  holda,  turkum  tarzida  ijro  etiladi.  Bu  sho`’balarning  asosiy
yo`llari  Saraxbori  Buzruk,  Talqini  Uzzol,  Nasrulloyi,  Nasri  Uzzol  yakunlovchi
qismi esa  Ufari Uzzo l - deb nomlanadi.
        Ular orasida Nasrulloyi va Nasri Uzzol – Buzrukning «nasr» deyilgan
sho`’balaridir.  Ularning  avjlarida  asosan,  Ushshoq,  Uzzol,  Muxayyari  Chorgoh
namudlari,  Nasrulloyida  esa  Turk  -  deb  atalgan  avjdan  foydalanilgan.
        Birinchi  guruh  sho`balari  turkum  Saraxbori  Buzrukdan  boshlanadi.  U  ikki
chorak  takt  o`lchoviga  mos  doira  usuli  bilan  ijro  etiladi.  Saraxbori  Buzrukka
aytiladigan  she’r  «Muzorei  axrabi  makfufi  mahzuf»  -  deyilgan  vaznda
bo`lib,  «Mafoilun-foilotun-mafoilun-foilun»  tarzida talaffuz etiladi. 
        Saraxbori  Buzruk  kuy  tuzilishi  jihatidan  juda  ham  murakkab  hamda
bir  necha  kuy  bo`laklaridan  tarkib  topgan.  Bu  asar  cholg`u  muqaddimasi  bilan
boshlanadi.  Keyin  bir  bayt  she’r  bilan
aytiladigan  birinchi  xati  -  daromad  qismi
tiladi.  Saraxbori  Buzrukning  ikkinchi  xati  -
miyonxat, uchinchi xati-dunasr, to`rtikchi xati-
Uzzol  namudi,  beshinchi  xati,  oltinchi  va
ettinchi xatlar Muxayyara Chorgoh namudi va
sakkizinchi  xat  – Furovard  qismlaridan tarkib
topgan  I-II-III  va  oxirgi  xatlar  undov  so`zlar
bilan  aytilarkan,  xang  va  ohanglar  bilan  ijro
etiladi.  (Saraxbori  Buzrukni  tahlil  etib  eshitib
ko`rish tavsiya etiladi.) 3
3
 Yunusov R. Maqomlar xususida. Toshkent 1982
8 Saraxbori  Buzruk  kuy  harakati  jarayonida  tertsiya,  kvarta,  kvinta,  oktava
darajasida  sakrama  harakatlar  hamda  turli  pardalarga  chekinishlar  tez-tez  sodir
bo`lib  turadi.  Shu  sababli  uning  lad  qiyofasini  ajratib  olish  qiyinroqdir.
Tonallikning  o`zgarishi  holatlarini  Saraxbori  Buzrukdan  keyin  aytiladigan  oltita
uning  taronalarida  ham  kuzatish  mumkin.  Bu  taronalarning  kuy  tuzilishi  lad
qiyofasi,  doira  usuli,  ularga
aytiladigan  she’r  o`lchovlari  bir-
biridan  tubdan  farq  etadi.  Bunday
hol  ashula  turkumining  rang-
barangligini,  jozibadorligini
ta’minlaydi. Binobarin Saraxbordek yirik ashula yo`lini tinglashdagi jiddiy va og`ir
holatni  engillashtiradi,  hamda  eshituv  hissiyotiga  dam  beradi.  Saraxbori  Buzruk
taronalari  kichik  shakldagi  engil  ashula  yo`llaridir.  Sarahbori  Buzrukning  VI-
taronasi  keyingi  sho`’baga  ulovchi  vazifasini  bajaradigan  –  suporish  qismi  deb
hisoblanadi. Buzrukning ikkinchi sho`’basi Talqini Uzzoldir. Bu erda "Talqin"
 (asl  ma’nosi-tushuntirish,  nasihat)  iborasi  doyra  usulining  nomi  bo`lib,
"Uzzol" esa ma’lum kuy tuzilmasini ifodalaydi.
        "Uzzol"  qadimiy  musiqa  risrlalarida  ko`rsatilishicha  o`n  ikki
maqomga  kirgan  ma'lum  sho`’baning  nomi.  Namudlarda  esa  Buzruk  maqomi
tarkibiga kiritalgan. Uzzol iborasi esa X asrdan boshlab ma’lum.
        "Uzzol"  arabcha  so`z  bo`lib,  "tushish",  "pastga  sakrash"  ma’nolarni
bildiradi.  Bunday  ma’noni  «Uzzol»  nomli  sho`’ba  va  uning  qismlarining  kuy
harakatlaridan  ham  bilib  olsa  bo`ladi.  Bunday  kuy,  masalan,  "sol"  notasidan
boshlansa,  kvarta  darajasida  pastga  ya’ni  "re"  notasiga  to`satdan  sakraydi
(fikrimizning  dalili  uchun,  Nasri  Uzzolning  boshlanish  qismini  tinglab  ko`rish
kifoya). Shuni alohida ta’kidlash kerakki, Buzrukdagi "Uzzol" nomi bilan bog`liq
sho`’ba  va  qismlarda,  ya’ni  Talqini  Uzzol,  Nasri  Uzzol  va  Ufari  Uzzol  kuy
mavzulari va ohanglari jihatidan deyarli farq etmaydi. Bular orasadagi asosiy farq -
doira usulining turlicha bo`lishidadir. Uzzol yo`li turli doira usuliga tushirilganda,
9 ba`zi o`zgarishlarga uchraydi va bir-birining o`zgacha nusxasi bo`lib, yangicha tus
oladi va yangicha ta’sir kuchini kasb etadi. 
Masalan:  Talqini  Uzzol,  Nasri  Uzzol  (nasrlar  usulida)  boshqacha  tusga
kiradi, Ufar usulida esa quvnoq va sho`xchan ashulaga aylanadi. Uzzol sho`balari
va Ufar  qismi  quyidagi  kuy bo`laklaridan  tarkib topgan:  Cholg`  muqaddima,   I  -
xat - daromad; II va III xatlar - miyonxat; to`rtinchi va beshinchi xatlar – Ushshoq
- namudi; oltinchi xat - Muxayyari Chorgoh namudi; ettinchi xat - furovard, ya’ni
tushurish qismlaridan iborat. Bu yerda Ushshoq namudi ya’ni Ushshoqning – Rost
maqomining  Ushshoq  nomli  sho`’balari  asosida,  Muhayyari  Chorgoh  namudi  –
Iroq maqomlarining shu nomli sho`’basi asosida yaratilgan.
      Uzzol sho`balari xalq orasida mashhur ashula yo`llari bo`lib o`ziga xos
ohangdor  va  jozibalidir.  Ularning  mashhurligini  shundan  ham  bilish  mumkinki
"Uzzol"  ohanglari  asosida  boshqa  ashula  va  kuy  yo`llari  avjida  keng
foydalaniladigan Uzzol namudi yuzaga kelgan edi.
        Uzzol namudi Namudlarda Buzruk, Rost maqomlari sho`’balari avjida
keng  foydalanilgan.  Talqini  Uzzolning  bittagina  taronasi  bo`lib,  u  ham  bo`lsa
suporish,  ya’ni  keyingi  sho`baga  o`tishda  ulovchi  vazifasini  bajaradi.
        Buzruk  maqomining  Nasr  -  deyilgan  sho`’balaridan  biri  Nasrulloyidir.
Nasrullo  -  shu  nomli  kuy  va  ashulani  yaratgan  bastakorning  taxallusidir.  Uzoq
o`htmishda  bu  cholg`u  va  ashula  yo`llari  maxsus  maqom  hisoblangan,  hamda
"Rohaviy" nomi bilan mashhur bo`lgan.
      Nasrulloyi  asari Buzrukning boshqa sho`balaridan tubdan farq qiladi.
Uning tuzilishi ham ancha murakkab hamda bir necha kuy bo`laklaridan iborat. Bu
sho`ba  ham  cholg`u  muqaddimasi  bilan  boshlanadi.  Birinchi  va  ikkinchi  xatlar  -
daromad;  uchinchi  va  to`rtinchi  xatlar  -  miyonxat;  beshinchi  xat  -  daromadning
yuqori pardalaridagi  takrorlanishi,  ya’ni "dunasr";  oltinchi  va sakkizinchi xatlar -
Turk  avji,  to`qqizinchi  xat  tushurim  qismlaridan  tashkil  topgan.  Nasrulloyining
kuy va ashula yo`llari o`ziga xos orginal va jozibalik bo`lib, tinglovchilarga ancha
yaqindir.
        Nasrulloyining  ketidan  uning  uchta  taronasi  ijro  etiladi.  Uning  birinchi
10 taronasi  juda  murakkab  –  13  takt  o`lchovidagi  doira  usuli  bilan  ijro  etiladi.
Ikkinchi taronasi 3/4 4/4 uchinchi taronasi 3/4 takt o`lchovida ijro etiladi. Ularning
kuy  mavzulari  juda  ham  rang-barang,  kishida  ajoyib  his  –  tuyg`ular  uyg`otadi.
Shuni  aytish  kerakki,  turli  sho`’balarning  taronalarida  qandaydir  umumiylik
borligini  anglab  olish  mumkin,  masalan:  Saraxbori  Buzruk  bilan  Nasrulloyining
taronalari  bir-birining  ma’lum  ritmik  variantlari  sifatida  eshitiladi.    Nasrulloyi
xalq musyqa ijodiyotiga kuchli ta’sir ko`riatgan. Uning asosida turkum tarzida ijro
etiladigan  "Nasrulloyi"  nomi
bilan  mashhur  bo`lgan  besh
qismli  kuylar,  "Farg`ona
Nasrullosi"  deyilgan  ashula
yo`llari  yaratilgan  edi.
        Shunday  qilib  Buzruk
maqomining  cholg`u  yo`llari
ijro  etilgandan  keyin,  turkum
Saraxbori  Buzrukka  ulanib  ketadi.  Bu  sho`’ba  taronalari  bilan  aytilandan  so`ng
suporish  vositasi  bilan  Talqini  Uzzol  hamda  uning  taronasiga  o`tiladi.  Keyin
Nasrulloyi taronalari bilan ijro etilib, Nasri Uzzol ijro etiladi. Buzruk maqomining
yaxlit  turkumi  Ufari  Uzzol  bilan  yakunlanadi.
        Buzruk maqomi tarkibida ikkichi guruh sho`balari to`rtta bo`lib,
 "Mo`g`ulchai Buzruk", «Savti Sarvinoz», "Iroqi 
Buxoro"  hamda  «Rok»  deb  nomlanadi.  Ikkinchi  guruh  sho`’balaridan
biri  "Mo`g`ulchai  Buzruk"  kuy  tuzilishi  jihatdan  "Saraxbori  Buzruk"ning  ma’lum
ritmik  va  melodik  variantidir.  Endi  uni  «Mo`g`ulchai  Buzruk»ning  boshlanish
jumlalariga taqqoslab doira usuliga ham e’tibor bering. «Mo`g`ulchai Buzruk»ning
kuy  bo`laklari  ham  Saraxbori  Buzrukdagi  kabidir.  Shu  sho`’balar  tarkibida
daromad,  o`rta  pardalarda  aytiladigan  Miyonxat,  Uzzol  namudi  va  Muxayyari
Chorgoh  namudlari,  furovard  qismlari  mavjud.  Mo`g`ulchai  Buzrukning  asosiy
yo`li besh chorak takt o`lchovida bo`lib, "Ramali musammani maxzuf", - deyilgan
she’r vaznida ijro etiladi.
11  Foilotun-foilotun-foilotun-foilun. 
        Mo`g`ulchai Buzrukning asosiy yo`li aytilgandan so`ng, uning shaxobchalari
bo`lgan «Talqincha», «Qashqarcha», «Soqiynoma» va «Ufar» ijro etiladi, ular esa
mazkur shaxobchalar nomi bilan bog`liq doira usulidagi ritmik variantlari sifatada
gavdalanadi.  Shu  sababli  ularning  bittasi  tahlil  etilsa,  boshqa  shaxobchalarining
ham  kuy  tuzilishini  tasavvur  etish  mumkin.  Lekin  ular  turli  doira  usuli,  har  xil
she’r matnlari jo`rligida rang-barang tus oladi, boshqacha ruhiy ta’sir kuchini kasb
etadi.  Masalan,  Mo`g`ulchai  Buzrukning  Qashqarchasini  olib  ko`raylik.  Uning
birinchi  xati  "Daromad",  ikkinchi  –  uchinchi  xatlari  "Miyonxat",  to`rtinchi  –
beshinchi  xatlari  "Dunasr"  -  ya’ni  ashula  boshlanish  jumlalirining  yuqori
pardalardagi  takrori,  oltinchi  -  ettinchi  xatlar  Uzzol  namudi,  sakkizinchi  –
to`qchizinchi  xatlar  "Muxayyari  Chorgoh"  namudi  va  «Furovard»  qismlaridan
iborat.
        Buzruk  maqomi  ikkinchi  guruh  sho`’balaridan  biri  "Savti  Sarvinoz"  nomi
bilan mashhur. "Sarvinoz", ba’zi maqomchilarning fikricha, bastakorning taxallusi,
ya’ni  savti  Sarvinoz  –  shu  san’atkor  bastalagan  savt  yo`lidir.  Savtlarning  asosiy
yo`li  bir  xil,  besh  chorakli  takt  o`lchovidagi  doira  usuli  bilan  ijro  etilib,
Mo`g`ulchalar  doira  usulidan  farq  qilmaydi.  Lekin  she’r  o`lchovi  "Hazaji
musammani solim" - deyilgan vaznda. Mafoiylun-mafoiylun-mafoiylun-mafoiylun
- tarzida talaffuz etiladi. Savt yo`llari orasida Savti Sarvinozning kuy harakati faol
bo`lib, murakkab kuy tuzilishi va noyobligi bilan alohida ajralib turadi. 4
Savti  Sarvinoz  cholg`u  muqaddima  bilan  boshlanadi.  Uning  I-xat
"Daromad",  II-III  xatlar  "Miyonxat",  IV-V  xatlar  Ushshoq  namudi  bo`lib,
Miyonxat VI xat bilan ashula boshlangan parda - tonikaga qaytib tushadi. So`ngra
ashula yo`li cholg`u naqorat orqali 7-6 xatlardan iborat Turk avjiga ulanib ketadi.
Turk  avji  ham  Miyonxat  jumlalari  vositasi  bilan  bosh  pardaga  qaytib  tushadi  va
tushirim qismi bilan yakunlanadi.
Savti  Sarzinoz  tuzilishi  murakkab  bo`lsada,  kuy  ohanglariga  boy,  ajoyib
ashula  yo`llaridandir.  Bu  ashula  ohanglari  asosida  XIX  asrning  oxirgi  choragida
4
 Ishoq Rajabov “Maqom asoslari” Toshkent-1992
12 Shahrisabzlik  mashhur  bastakor,  maqomdon  hofiz  Abdurahmonbek  uch  qismli
jozibador  ashulalar  turkumini  yaragtan  edi.  Ular  «Abdurahmonbegi»  nomi  bilan
mashhur  bo`lib  hozirgi  «Abdurahmonbegi»  ashulalarini  tinglasak  ularning  kuyi
"Savti  Sarvinoz"  kuyi  ekani  yaqqol  sezilib  turadi.  Lekin  bastakor  Savti
Sarvinozdan  foydalanib,  puxta  va  jozibali  ashulalar  yaratgan  edi.  Bu  ashula
"Saraxbor" usulining tezlashtirilgan turidir.
"Abdurahmonbegi"  ashula  yo`llari  sermazmun,  tinglovchilarga  oson  etib
boradigan  orombaxsh  asarlar  darajasida  ishlangan.  Bastakorning  mahorati
shundaki,  «Abdurahmondegi-1»  ashulasiga  Navo  namudidan  ustalik  bilan
foydalangan bo`lib, bunday hol maqomchilikda ham uchraydi. Chunki, Buzrukda
Navo  namudi  hech  qachon  foydalanilmagan  edi.  Savti  Sarvinozning  asosiy  yo`li
ijro  etilgandan  keyin  uning  Talqincha,  Qashqarcha,  Soqiynoma  va  Ufar
shoxobchalari  birin-ketin  o`qiladi.
        Bu ashula yo`llari ham Mo`g`ulchalardagi kabi, turli doira usullarida yangicha
sayqal  topadi.  Ulardagi  kuy  qiyofasi,  tarkibiy  qismlari  Savti  Sarvinozning  bosh
yo`lidagi  kuy  matnlarining  xuddi  o`zidir.  «Buzruk»  maqomining  II  guruhdagi
sho`balaridan  yana  biri  shinavandalarga  ma’lum  bo`lgan  Iroqi  Buxorodir.
        Iroqi  Buxoro  Namudlarga  kiradigan  VI  maqom  bo`lmish  Iroqning
Saraxboriga  ohangdosh.  Bunda  Saraxbori  Iroq  butunicha  olinib,  Buzruk  maqomi
ladiga  moslangan.  Ashula  boshlanadigan  parda  Saraxbori  Iroqdagiga  ko`ra  to`rt
pag`onaga baland ko`tarilgan hamda avjidagi ba’zi qaytariq jumlalar qisqartirilgan
yoki ba’zi o`zgarishlar bilan olingan. 5
Iroqi Buxoro tarkibida Talqincha, Chapandoz, Soqiynoma va Ufar qismlari
bo`lib,  ularda  tonallik  o`zgarib  turadi,  kuy  buo`laklari  ham  ba’zan  bir-biri  bilan
mos  kelmaydi.  Masalan,  Iroqning  asosiy  yo`lida  Zebo  pari  avji  bilan  Muxayyari
Chorgoh  namudi  foydalanilgan  bo`lsa,  uning  Talqinchasa  va  Chapandozida
Muxayyari  Chorgoh  o`rniga  Turk  avji  keladi.  Soqiynoma  va  Ufar  qismlarida  esa
Zebo  pari  avjining  yolg`iz  o`zi  foydalanilgan.  Bu  ashula  yo`llarida  boshqa
pardalarga o`tish kabi kuy harakatlari ko`plab sodir bo`ladi.
5
 O`zbek musiqasi tarixi xrestomatiyasi. Tuzuvchilar: T.Salamonova., R.Abdullayev. Toshkent “O`qituvchi”, 1983.
13 Iroqi Bo`xoroning shahobchalaridan umumiy tushuncha olish uchun uning
yengilroq yo`llaridan Soqiynomai Iroqni olib ko`raylik.
Bu ashula yo`lining I-xati «Daromad», II-III xatlari O`rta parda jumlalari -
Miyonxat, IV-V xat Zebo pari avji,
oxirgi  VI-xat  tushirim  qismlaridan
iborat.     Bu jozibali ashula yo`li
kishida  nozik  lirik  kayfiyatlar
qo`zg`aydi,  ezgu  hayollarga
cho`mdiradi. O`zining kuy tuzilishi
bilan  bosh  ashula  yo`lidan
anchagina  farq  etadi.  Zebo  pari
avjida  esa  Iroq  bilan  hamohang  bo`lib  qoladi.  Furovard  qismida  yana  o`zgacha
shakl  oladi.
        Iroq  yo`llari  asosida  ko`pgina  xalq  ashulalari,  cholg`u  va  surnay  yo`llari
yaratilgan  bo`lib,  bu  narsa  Iroqning  musiqa  san’atimizda  naqadar  keng  o`rin
tutgani va mashhur bo`lib ketganidan dalolat beradi. Iroq yo`llari asosida "Cho`li
Iroq",  «Suvoriy»  kabi  mashhur  cholg`u  asarlari,  "Toshkent  Iroqi"  kabi  ashulalar
yuzaga kolgan edi. Cho`li Iroq kuyida hatto Muxayyari Chorgoh namudi butunicha
saqlangan.         
Toshkent iroqi esa Iroqi Buxorodagi "Daromad" bilan boshlanib, avj qismi
esa Muxayyari Chorgohning ma’lum variantlarining takroridir.
"Soqiynomai  Iroq"  asosida  "Suvora"  ashulasi  va  shu  nomli  ikki  qismdan
iborat kuylar yuzaga kelgan. Suvora kuylari Soqiynoma va Ufar usullarida chalinib
avjidagi Zebo pari qismi tushirib qoldirilgan.
Suvora  so`zi  -  chavandoz,  otliq  ma’nolarida  bo`lib,  chavandozning  ot
ustidagi  harakati  va  atrofdagi  go`zal  manzaralarni  musiqiy  vositalar  orqali
tasvirlaydi va kishini chuqur hayolga cho`mdiradi.
Endi  Ufari  Iroqqa  kelsak,  u  Iroq  shaxobchalarining  Ufar  doira  usulidagi
variantidir.  Ufari  Iroq  Farg`onada  xotin-qizlar  tamonidan  juda  ko`p  aytiladigan
«Farg`onacha» ashula yo`lini eslatadi.
14 Bu  jozibali,  rohatbaxsh  ashula  yo`lida  aynan  bir  vaqtda  xotin-qizlarning
ichki  his-tuyg`ulari,  orzu-umidlari  va  istaklari,  intilishlari  ham  o`z  ifodasini
topgan.
Buzruk  maqomining  sho`’balaridan  yana  biri  "Rok"  nomi  bilan  mashhur.  Rok
iborasi  hindcha  "Rag",  «Raga»  so`zidan  olingan  bo`lib,  O`rta  Osiyo  xalqlarining
Hind xalqlari o`rtasidagi qadimdan mavjud bo`lgan musiqiy aloqalarining ifodasi
bo`lsa kerak. Bunda Rokning kuy tuzilishi hind musiqasiga aloqasi bor deb o`ylash
xatodir. Nazarimizda bu yerda nomigagina hindchadir. Shuni ham aytish kerakki,
uyg`ur  xaqida  ham  "Namudlar"dagi  kabi  Rok  cholg`u  va  ashula  yo`llari  bo`lib,
bizdagi  Rok  sho`’basiga  o`xshaydi.  Bular  o`rtasidagi  farq  ijro  uslubining  turli
ekanligidir.
        Buzrukdagi  Rok  sho`  basi  uchun  xos  narsa  shuki,  uning  asosiy  yo`li  Savt–
mo`g`ulchalariga o`xshamaydi, balki Talqin doira usulida ijro etiladi. Bianobarin,
kuy tuzilishi  ham  ancha  ixcham. Uning  asosiy  yo`li, talqinchasi,  qashqarchasi  va
soqiynomasi  hamda  ufari,  daromad,  miyonxat,  namudi  uzzol  va  furovard
qismlaridan iborat bo`lib, hamma shoxobchalarda avjlar qisqartirib olingan. Lekin
bu  qismlardagi  kuy  ohanglari  bir-biridan  ancha  farq  qiladi.  Rok  sho`’basining
qismlari xalq orasida juda ham mashhur bo`lib, raqsbob ashula yo`llaridandir. Bu
ashula  yo`llari  xalq  yig`inlarida,  to`y  va  bazmlarda  ko`pchilik  tamonidan  raqs
jo`rligida  aytilib  kelingan.  kungacha  xalqimizning  sevimli  ashula  yo`llari  bo`lib
qolmoqda.  Shuni ham alohida aytish kerakki, Rok qismlari surnay yo`llari sifatida
ham  mashhur.  Ba’zan  shodu  xurramlik  kayfiyatini  ifodalagani  uchun  surnay,
nog`ora  va  karnay  ansambllarida  ijro  etilib,  "Shodiyona"  kuylari  deb  ataganlar.
Lekin  "Shodiyona"  nog`ora  usullari  va  ularga  chalinadigan  kuylar  o`ndan  ortiq
sanaladi va orasida Rok qismlari ham ijro etilaveradi.
        Rost  maqomi  Bu  maqom  o`tmish  musiqa  risolalarida  o`n  ikki
maqomlardan  biri  sanalgan.  Sharq  musiqa  nazariyasiga  oid  kitoblarda  Rostning
eng  qadimiy  maqom  ekani  to`g`risida  gapirilib  bu  haqda  afsona  keltiriladi.
Afsonaga  ko`ra,  "Rost"  Odam  Atodan  qolgan.  Go`yo  Odam  Momo  Havo  bilan
jannatdan yerga quviladi. Xudo ularning birini Mag`ribga, ikkinchisini Mashriqqa
15 jo`natada.  Odam  Ato  Momo  Havo  ishqida  sarson-sargardon  bo`lib,  uni  axtaradi.
Go`yo  Odam  Atoning  chekkan  nolasi,  «ohu  vohi»  Rost  maqomi  pardalaridagi
kuydan  iborat  edi.  Shuning  uchun  musiqa  kitoblari  mualliflari  Rost  maqomini
«Ummul-advor»  ya’ni  maqom  lad  doiralarining  onasi  deb  hisoblaganlar.  Mazkur
afsonani  keltirish  bilan,  musiqa  olimlari  Rostni  eng  qadimiy  va  ilk  maqom  yo`li
ekanini  isbotlamoqchi  bo`lganlar.
        "ROST"  iborasi  esa  "mos  keladigan",  "to`g`ri  tushadigan"-ma’nolarini
bildiradi. Musiqa risolalarida aytilishicha, bu maqomning ladiga juda ko`p kuy va
ashulalar mos kelgani uchun  "Rost" deb nomlangan. Darhaqiqat, O`zbek va Tojik
xalqlari  musiqasida  hozirda  ham  bu  maqom  ladiga  mos  musiqa  asarlari  son-
sanoqsiz  ."Rost"  maqomining  asosiy  yo`llari  boshlanadigan  parda,  ya`ni  tonikasi
"DO" tovushi bo`lib, O`n ikki maqom tarkibida "Miksolidiy" ladiga yaqin bo`lgan,
Namudlarda  esa,  "Miksolidiy  va  Ioniy"  deyilgan  lad  qo`shilmasiga  mos  keladi.
Buning  sababi  bor  albatta,  chunki  o`n  ikki  maqomdagi  Rost  va  Ushshoq
maqomlari  Namudlarda  Rost  maqomi  shaklida  birlashtirilgan  edi.  Mazkur
Miksolidiy  va  Ioniy  pardalari  bir-biriga  birmuncha  yaqin  bo`lib,  ulardagi  farq
tovushqatorning  yettinchi  pag`onasidadar.  Maqomlar  ijrosida  yetakchi  sozlardan
hisoblangan Tanbur torlari "Rost"' maqomida katta oktavaning "Do-Sol" notalariga
sozlanib, uning I-II-IV-VI pog`onalari kuyning tayanch pardalaridir. 6
"Rost" maqomi ham cholg`u va ashula bo`limlaridan iborat. Dastlab uning
cholg`u g`ismlari yaxlit holda birin-ketin ijro etiladi. Bu cholg`u qismlari  "Tasnifi
Rost",  "Garduni  Rost",  «Muxammasi  Rost»,  «Muxammasi  Ushshoq»,
«Muxammasi Panjgoh», «Saqili Vazmin», «Saqili Rag-Rag»  deb nomlanadi.
Tasnifi  Rostda  bu  maqomning  bosh  mavzui  bayon  etilib,  kuy  ohanglari
jihatidan  xalq  kuylariga  o`xshaydi.  Uning  xonalari  peshrav  vositasi  bilan  harakat
qiladi va kichikroq hajmdagi bozgo`ylar bilan yakunlanib boradi. Tasnifi Rost o`z
tuzilishi  bilan  "Usmoniya"  kuyiga  juda  yaqin.  Uning  peshrav  ohanglari  esa  juda
ko`pgina xalq cholg`u kuylarida uchraydi.
6
 Namudlar saboqlari. Birinchi to`plam. Toshkent, 2005.
16 Tasnifi  Rostning  xonalari  borgan  sari  yuqori  pardalarga  ko`tarila  borib,
keyingi  6-7-  xonalar  hajmi  juda ham  kengayib  ketadi, Masalan,  birinchi  xona  16
takt bo`lgani holda, yettinchi xona 94 taktga etadi. Xonalar kengayib borishi balan
kuyning  mazmuni  ham  chuqurlasha  boradi.  Rost  maqomining  boshqa  cholg`u
yo`llaridan  Garduni  Rost  ohang  e’tibori  bilan  Tasnifi  Rostga  yaqin.  Lekin,
Muxammas  va  Saqillar  ohadnglari  tubdan  farq  etadi.  Muxammasi  Rost  bilan
Muxammasi  Ushshoq  yo`llari  bir-biriga  ohangdosh.  Ular  ikki  turli  ladga  moslab
olingan bitta kuyning variantlaridir.
Muxammasi  Ushshoq  esa,  shinavandalarga  juda  ham  yaqin  kuy  bo`lib,
Kishida  chuqur  ham  nozik  his-tuyg`ular  uyg`otadi.  Ayniqsa  Xorazm  namunasi
yengilroq, sho`xroq uslubda ijro etilib, shodu-xurramlik, xursandchilik kayfiyatini
ham  qo`zg`atadi.  Rost  maqomida  uchta  Muxammas  yo`llari  orasida  Muxammasi
Panjgoh  ajralib  turadi.  Uning  kuy  tuzilishi  ham  o`ziga  xos,  boshqa
muxammaslardan tubdan farq etadi. Panjgoh iborasi O`n ikki maqom majmuasida
ma’lum  sho`’baning  ifodasi  bo`lgan  va  besh  pog`onali  tovushq`atorni  anglatgan.
Shuning uchun uning lad asosi ham asl maqomdan farq etadi.
Rost maqomida ikkita «Saqil» asari mavjud. Ular Saqili Vazmin va Saqili
Rag-Rag  deyilib,  vazmin  iborasi  arabcha  "Saqil"  so`zining  o`zi,  Rag-Rag  esa
hindcha  maqom  ma’nosini  bildiradi.  Gardun,  Muxammas,  Saqil  iboralari  doira
usullari ifodasi  ekani  aytib o`tidgan edi. Bu erda shuni aytish kerakki, noma’lum
sabablarga  ko`ra  Rost  maqomida
Tarje’  deyilgan  cholg`u  qism
uchramaydi. Rostning cholg`u yo`llari,
kuy  mavzui  o`ziga  xos  bo`lib,  doira
usullari boshqa maqomlardagi kabidir.
Ularning  hammasi  jozibali.  yoqimli
ohanglarga  boy.  Rost  maqomining
cholg`u  yo`llari  ijro  etilib,  ashula
bo`limi  yo`llariga  o`tiladi.
      Rostning ashula yo`llari ham kuy mavzusi jihatdan xilma-xildir. Ular birinchi
17 va  ikkinchi  guruh  sho`’balardan  tarkib  topgan.  Birinchi  guruh  Saraxbori  Rost,
Talqini  Ushshoq,  Nasri  Ushshoq,  Navro`zi  Sabo  sho`’balari  va  Ufari
Ushshoq  qismidan  iborat.  Bu  sho`’balardan  ko`rinadiki,  Rost  maqomi  asoso`y
yo`llari  uch  xil  kuy  mavzuidagi  ashulalardan,  ya’ni  Rost,  Ushshoq  va  Nazro`zi
Sabo  ashula  yo`llaridan  iborat.  Rost  maqomining  birinchi  guruh  sho`balari
turkumning  bosh  mavzui  bo`lgan  Saraxbori  Rost  bilan  boshlanadi.  Undan  so`ng
uning  to`rtta  taronasi  o`qiladi.  Rostning  turkumi  keyingi  sho`’ba  bilan  ulovchi
vazifasini bajaruvchi suporish visitasi bilan Talqini Ushshoq sho`’basiga ulanadi.
Talqini  Ushshoqdan  keyin  uning  taronasi  aytiladi.  Bu  tarona  aynan  bir
vaqtda suporish vazifasini o`taydi hamda Nasri Ushshoq sho`basiga ulanib ketadi.
Nasri Ushshoqning birinchi, ikkinchi taronalari ijro etilib, suporish bilan Navro`zi
Sabo  sho`’basiga  o`tiladi.  Uning  ketidan  Navro`zi  Saboning  talqinchasi  aytilib,
Rostning birinchi guruh sho`balari turkumi Ufari Ushshoq va oxirgi suporish bilan
yakunlanadi.
Namudlar cholg`u turlari
       Maqomlar  sozanda  va  xonandalar  tomonidan  yakka  tarzda,
shuningdek,  jo rovozlik  va  jo rnavozlikda  ijro  etib  kelingan.  Xususan,  Buxoroʻ ʻ
amirlari  saroyida  eng  so nggi  davrda  jo`rnavozlik  asosan,  2  tanbur,  2  doira	
ʻ
(doirachilar xonanda ham bo`lgan), afg`on rubobi, sato yoki qo biz, imkonga ko ra	
ʻ ʻ
bo lamon cholg`ularidan iborat  bo lgan. Maqom ijrochiligida tanbur yetakchi soz	
ʻ ʻ
hisoblanadi.  Chunki  u  torlarini  maqom  pardalariga  moslab  sozlashda  va  maqom
yo llarini mukammal yangratishda birmuncha qulayliklarga ega. Doira esa sozanda
ʻ
va  xonandalarning  Namudlar  qismlarini  belgilangan  usul  negizida  ijro  etishlari
uchun  zarur  vosita  bo`lib  xizmat  qiladi.  Har  bir  maqomning  bosh  tovushqatori
o`ziga xos va nisbatan barqaror  bo`lib, turkumning to`liq musiqiy ijro jarayonida
uning  pardalarida  ayrim  o`zgarishlar  ham  sodir  bo`lib  turadi.  Chunki  Namudlar
shakllanishida  maqomlar  tarkibiga  12  maqomdan  mazkur  maqom  pardalariga
yaqin,  kuy  mavzui  tabiatiga  ohangdosh  o zga  sho`ba  va  maqom  yo`llari  ham	
ʻ
kiritilgan.  Ularning  lad  tonalligi  asosiy  maqom  yo`llariga  ba`zan  mos  kelmasligi
18 ham  mumkin.   Namudlarni  tashkil  etgan  maqomlarning  har  biri  ikki  —  cholg`u
(mushkilot) va ashula (nasr) yirik bo`limlaridan iborat.
        Mushkulot bo`limi  maqomlarning cholg`u bo`limlarida bir  xil nom
bilan ataladigan cholg`u qismlari bo`lib, ularning ohanglari turlicha bolsada, doira
usullari  bir  xildir.  Ular  Tasnif,  Tarji,  Gardun,  Muxammas  va  Saqil  nomlari  bilan
mashhurdir.  Tasnif, Tarje, Nag mai Oraz, Samoi, Xafif kabi cholg u qismlari bir-ʻ ʻ
biriga  o xshash,  kichik  hajmli;  Gardun  va	
ʻ
Peshrav  birmuncha  rivojlangan;  Muxammas
va  Saqil  yo`llari  uzun  va  murakkab  doira
usullari  negizida  ijod  etilgan.  Namudlar
cholg`u yo`llarining ichki tuzilishi murakkab
bo`lsada,  o`zining  ravon  ohangdorligi  va
rangbarangligi  bilan  shu  maqom  kuy  mavzulari  bilan  bevosita  bog`liqdir.  Bu
asarlar  teran  falsafiy  va  turfa  lirik  kayfiyatlarni  ifodalaydi,  tinglovchilardan  esa
eshitish  ko`nikmalariga  ega  bo`lishni  talab  etadi.   Maqomlarda  nomdosh
bo`lmagan  cholg`u  qismlar  ham  uchraydi.  Masalan:  Navo  maqomida  –  Nag`mai
Oraz,  Dugohda  –  Peshravi  Dugoh  va  Samoyi  Dugoh,  Segohda   Hafifi  Segoh  va
hokazo.  Maqom  cholg`u  yo`llarining  kuy  tuzilishi  murakkab  bo`lsada,  o`zining
rang  –  barangligi,  ohangdorligi  bilan  eshituvchini  maftun  etadi.  Ular  uchun  xos
narsa shuki, har bir cholg`u qism xona va bozgoylardan tarkib topgan. 
        Xona  - uy, bo`lma, musiqa islohotida kuyning o`zgaruvchan va faol
rivojlanuvchi  bo`lagidir.  Unda  kuy  ohanglari  o`zgarib  yangicha  uslubda  avjga
tamon  harakatlanib  boradi  va  bosh  pardaga  qaytib  tushadi.  Xonalar  tufayli  kuy
mazmunan boyib boradi.
Bozgo`y  –  tojik  tilida  -  qayta  aytish,  qaytariq  demakdir  va  bu  tuzilma
kuyning xonalaridan so`ng takrorlanadigan, binobarin ularni tugallovchi vazifasini
ham  bajaradi.  Xonalar  bilan  kuy  takomillashadi,  mazmunan  chuqurlashadi  va
boyiydi. Bozgo`ylar esa, musiqiy fikirni yakunlab,  umumlashtirib beradi. Maqom
cholg`u yo`llarida xonalarning takomillashuvida ko`pincha "Peshrav" deyilgan kuy
qismlari katta ahamiyatga molik. 
19      Peshrav  -  tojikcha  -  oldinga  yuruvchi,  oldinga  harakat  etuvchi,  degan
ma'noni  anglatadi. Ular  xonalarning  kuy harakatida  turli  balandliklarda  bir  necha
bor  takrorlanadi  va  bozgo`yga  ulanib  ketadi.  Peshravlar  kishiga  ko`tarinki  ruh
baxsh  etadi.
        Maqom  cholg`u  qismlarida  doira  usullarining  ham  o`rni  kattadir.  Masalan:
Tasnif  va  Tarji  qismlari  bir  xil  doira  usudila  ijro  etiladi;  ba’zan  boshqa
maqomlarda  qisqa  shaklda  ikki  -  uch  taktli  yoki  Tarjei  Iroqdagi  kabi,  besh  taktli
bo`lib  ham  kelishi  mumkin.  Gardun,  Muxammas,  Saqil,  Hafif,  Samoyi  kabi
iboralar  bilan  ataluvchi  cholg`u  qismlari  shu  nomli  doira  usullari  ifodasidir.  Bu
erda  bir  narsa  muhimki,  Muxammas  va  Saqil  qismlarining  doira  usullari  juda
murakkab  bo`lib,  Muxammaslarda  16  takt,  Saqillarda  24  taktni  tashkid  etadi.  Bu
bilan birga ulardagi xona va bozgo`ylar hajmi bir - biriga teng.
     Nasr bo`limi Namudlarning ashula bo`limi sho`balari ham bastakorlik
san`ati  an`analarining  mahsuli  sifatada  yuzaga  kelgan.  O`tmish  davrlarda  yashab
ijod etgan shoir va olimlarning asarlarida bizga uncha tushukarli bo`lmagan, kuy,
qo`hiq  va  ashulalarning  shakli  va  yaratilgan  uslublariga  taalluqli  ma`lumotlarga
duch  kelinadi.   Bunday  kitoblarni  varaqlar  ekanmiz,  maqomlar  va  ularning
sho`balari,  nomi,  bastakorlarning  ismlari,  ularning  hayoti  va  ijodiy  faoliyatiga
taalluqli qimmatli satrlarni o`qiymiz. 
Bunga  nisbatan  ajratib  olish  mumkin.   Masalan:  Peshravni  olaylik.
Namudlarning  deyarli  hamma  cholg`u  yo`llari  peshrav  ohanglarida   tuzilgan.  Bu
fikrni  XVI-XVII  asrda  yaratilgan  musiqa  risolalaridagi  ma’lumotlar  ham
tasdiqlaydi.  Lekin  Namudlardagi  peshravlar  o`tmishdagiga  qaraganda  ancha
murakkab  va  takomillashtirilgan  shakldadir.  Peshrav  yo`llarini  tinglab  ko`rilsa,
pastga  pog`onama  –  pag`ona  harakat  qilayotgan  peshrav  tuzilmalarining  ichida
ohang  yuqoriga  harakat  qilayotgani  va  kuyni  tashkil  etadigan  xonalar  yuzaga
kelayotganini  ajratib  olish  mumkin.
        
II. XIX - XX asrlarda Namudlarning rivojlantirish bosqichlari
2.1 Namudlarning nasr bo`limiga o`z hissasini qo`shgan buyuk adiblar
20         
     XIX asrga kelib musiqiy nazariy risolalar bilan bir qatorda «Bayoz»lar
ham vujudga keladi. Ular muayyan kuylar nomi ko’rsatilgan qo’shiqlar matnidan
iborat to’plam edi. Bu an’ananing taraqqiyoti Xamza Xakimzoda Niyoziy ijodida
yaqqol  aks  etadi.  Xamza  «Milliy  ashulalar  uchun  milliy  she’rlar»  majmuasini
tuzdi.  Shoir  xalq  ichida  mashxur  bo’lgan  ashulalarga  o’zi  milliy,  vatanparvarlik
ruhida  she’rlar  yozib,  ular  qaysi  ashula  usulida  aytilishi,  bu  ashulaning  qaysi
joylarda tarqalganligi, ijrosi haqida ma’lumot beradi. Shuningdek, uning bastakor
sifatidagi  ijodi  aloxida  e’tiborga  molik.  U  o’z  she’rlariga  musiqalar  bastalagan.
Ashulalari o’zining milliy ruhi, jangovar ruhi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari,
Xamzaning  o`zbek  musiqa  tarixida  birinchi  vals  yaratganligini  ham  ta`kidlamoq
joiz.
  Akademik olim Abdurauf Fitratning o`zbek musiqashunosligiga qo`shgan
xissasi beqiyosdir. Asrimiz boshida u milliy cholg’u asboblari haqida maxsus asar
yozdi.  Unda  musiqa  asboblarining  deyarli  barchasi  nomma  –  nom   keltirilib,
ularning  tafsiloti,  tuzilishi  to’liq  yoritilgan.  Buxoro  Namudlari  o`zbek
maqomlarining aloxida shoxobchasi hisoblanadi. U Xorazm olti yarim maqomi va
maqomning Farg’ona-Toshkent yo’llari bilan birga o’zbek maqomi asosini tashkil
etadi.  Uni  notaga  yozib  olishning  ham  o’ziga  yarasha  tarixi  bor.   Aslini  olganda
Namudlarni  notaga  olish  harakati  ba`zi  musiqashunoslar  XIX  asrning  o’rtalarida
boshlangan  edi.  Mashxur  shoir  va  musiqa  ilmining  bilimdoni  Komil  Xorazmiy
(1825-1857)  va  uning  katta  o`g`li  Muhammad  Rasul  Mirzo  tomonidan  Xorazm
notaqiyasi  ixtiro  qilingandi.  Bu  nota  yozuvini  yaratishda  ular  tanbur  sozi
pardalarini asos qilib olgandilar. Tabiiyki, bu nota tizimi maqomlarni o`rganishda
o`z vaqtida katta axamiyat kasb etgan. Lekin tanbur tabulaturasida bu nota tizimi
hozirgi  nota  yozuvi  imkoniyatlariga  ega  bo’lmaganligi  tufayli  o’sha  davrda
Namudlar musiqasini yozib qoldirishga monelik qildi va kutilgan natijani bermadi.
     Buxoro Namudlarini yozib olish tarixi nisbatan boshqacharoq kechgan
bo’lsa-da,  asosan,  XX  asr  davomida  voqyelikka  aylandi.  To’g’ri,  uning  ayrim
parchalari  XX  asr  arafasida  xarbiy  kapelmeysterlar  A.Eyxgorn  va  A.Leysek
21 tomonidan  notaga  ko’chirilgani  haqida  ma’lumotlar  bor.  Lekin  nisbatan  to’la
nusxasining  ilk  bor  notaga  ko’chirilishida  Abdurauf  Fitrat  tashabbuskor  va
tashkilotchi sifatida aloxida jonbozlik ko’rsatgani hammaga ham ma’lum bo’lmasa
kerak.  Fitrat  1921  yili  Toshkentdan  Buxoroga  qaytgach,  maorif  va  madaniyat
ishlari  bilan  jiddiy  shug’ullana  boshladi:  Sadri  Ziyo,  Musa  Saidjonov  kabi
maslaqdoshlari  bilan  hamkorliqqa  ilmiy  jamiyat  tuzib,  turli  fanlarga  oid  nodir
qo’lyozmalarni  to’plashga  kirishdi.  1922-1923  yillarda  Buxoro  Xalq  Sho’rolar
Jumxuriyati  (BXShJ)  ning  maorif  noziri  vazifasida  ishlagan  kezlari  bu  faoliyati
doirasini yanada kengaytirdi. Fitrat musiqiy ta`limni va bu sohadagi tadqiqotlarni
yo`lga qo`yishni ko`zlab, Buxoro shahrining Ravg’angaron guzarida ixtisoslashgan
musiqa  maktabi  tashkil  etdi.  Bu  maktab  «Sharq  musiqa  maktabi»  atalib,  unda
ta’lim jarayoni sharqona ustozu-shogird saboqlari asosida qo’rilgan edi. Maktabga
o`sha zamonning mapgxur maqomxonlari va maqomdonlari Ota Jalol Nosir o’g’li,
Ota  G`iyos  Abdug`ani  o`g`li,  Levicha  (Levi  Boboxonov),  Abduraxmon  Umarov,
Ma’rufjon  Toshpo’latov  kabi  ustoz  san’atkorlar  jalb  etildi.  Keyinchalik  shu
ustozlardan  saboq  olgan  Sharq  musiqa  maktabi  talabalari  orasidan  Shohnazar
Soxibov,  Fazliddin  Shaxobov,  Borux  Zirkiyev  kabi  mohir  maqomxonlar  va
zabardast bastakorlar Muxtor Ashrafiy, Mutal Burxonovlar yetishib chiqishdi. 7
Abdurauf  Fitrat  Sharq  musiqa  maktabida  ta’limni  tashkil  etish  jarayonida
asrlar davomida xalq daxosi bilan yaratilgan. Buxoro Namudlarini shu ustozlardan
yozib olish va abadiyligini ta’minlashni  kechiktirmaslik zaruriyatini tushundi. Bu
borada  Fayzulla  Xo`jayev  bilan  o`zaro  fikrdoshliqda  yechim  topishga  kirishdilar.
Nixoyat  ular  kelishib,  o`sha  davrning  yetuk  musiqashunosi  V.Uspenskiyga
murojaat qildilar. 
      V.Uspenskiy 4
 bu  ishga  jiddiy  va  g`ayrat  bilan
kirishdi. Fitrat Namudlar kuylarini notaga yozib olish
ishlarini  quyidagicha  tashkil  etdi:  Sharq  musiqa
maktabining  muallimlari  Ota  Jalol  boshchiligida
navbatma-navbat Namudlar sho’balariga oid u yoki bu
7
 Ishoq Rajabov “Maqomlar” Toshkent-2006
22 kuyni doira va tanbur jo’rligida ijro etishgan. V.Uspenskiy uni notaga ko’chirgan,
so`ngra,  albatta,  shu  yozib  olgan  kuyni  fortepianoda  chalib  bergan.  Ota  Jalol
boshchiligidagi  hay’at  nazoratida  ma’qullangandan  keyingina  uni  nashr  qilishga
tavsiya etishgan.  Namudlarning yozib olinishi jarayonini tezlashtirishni va uning
mukammal  yozib  olinishini  ko’zlab  Fitrat  o’z  uyida  xaftada  bir  marta  Ota  Jalol
boshchiligidagi Ota G’iyos, domla Xalim Ibodov, Levicha va boshqalardan iborat
maqomxonlar  ishtirokida  musiqa  kechasi  uyushtirib  turgan.  Kechada  ijrochilar
yozib  olingan  asarlar  sifatini  muxokama  qilishgan,  sozandalar  u  yoki  bu  kuyni
qayta-qayta  ijro  etishgan,  bunda  ijro  aniqligi,  tinikligi  va  jozibasiga  axamiyat
berishganki, bu V.Uspenskiyga
Namudlarga  xos  siru-sinoatni  chuqurroq  hamda  teranroq  anglashga,
Fitratga  esa  uning  nazariy  asoslarini  idrok  etish  hamda  taxlil  qilib  borishga
imkoniyat  yaratgan.  Keyinchalik  Fitratni  badom  etuvchilar  uchun  bu  kechalar
malomat toshlariga aylanganiga qaramay, har qalay xuddi shu kechalarda Buxoro
Namudlarini  ilk  bor  nisbatan  to’la  xajmda  yozib  olish  va  notaga  ko’chirish
ta’minlangan.  Bu  Fitratning  o’zbek  milliy  musiqasini  avlodlarga  yetkazishda
nechog`lik Fidoyilik ko`rsatganligini yaqqol tasdiqlaydi. Bu haqda Fitratning o’sha
vaqtdagi  shaxsiy  kotibi,  Sharq  mumtoz  adabiyoti  bilimdoni,  buxoroliklar  orasida
domla  Izomiy  nomi  bilan  tanilgan  G’ulomjon  Izomov  (joylari  jannatda  bo’lsin!)
xotiralari  e’tiborlidir:  «Xalqimizning  bebaho  boyligi  bo’lgan  Namudlarni  keyingi
avlodga yetkazish maqsadida Fayzulla Xo’jayev va Abdurauf  Fitrat  o’sha davrda
O’rta Osiyo xalqlari musiqa merosini o’rganish uchun Turkiston o’lkasiga kelgan
Moskvalik  mashxur  musiqa  etnografi  VA.Uspenskiyni  Buxoroga  taklif  etishdi...
V.A.Uspenskiy bu mashaqqatli vazifani 1923 yilda boshlab, 1924 yilda A.Fitrat va
N.Mironovlar  taxriri  ostida  Moskvada  nashr  ettirdi.  F.Xo`jayev  Uspenskiyning
xizmat  haqini  sof  Buxoro  oltini  bilan  to’ladi».  Buxoroning  «sof  oltini»  bahosida
bunyod etilgan bu kitob «Namudlar» («Olti poema») nomida chop etilgan bo’lib,
olti  maqomning  har  biri  o’ziga  xos  ichki  guruhlanish  tartibida  tubandagicha
berilgan:  «Buzruk»  Namudlarning  birinchi  va  boshlovchi  maqomi  bo’lib,
mushkilot  va  ashula  bo’limini  ifodolovchi  nasr  qismlaridan  iborat.  «Rost»  -
23 ikkinchi maqom bo’lib, mushkilot, nasr va ufor qismlaridan iborat. Butun maqom
20  kuy  atrofida.  «Navo».  -  uchinchi  maqom  bo’lib,  mushkilot,  nasr  va  ufor
qismlaridan  iborat.  Butun  maqom  28  kuydan  iborat  tarkibda  berilgan.
«Dugoh»  Sh  to’rtinchi  maqom,  unda  ufor  qismi  yo’q,  asosan  mushkilot  va  nasr
qismlari  mavjud.  Butun  maqom  esa  35  kuyni  ichiga  oladi.  «Segoh»  -  beshinchi
maqom;  u  ham  mushkilot  va  nasr  qismlaridan  iborat.  Butun  maqom  29  kuydan
tashkil topgan. Nixoyat, yakunlovchi oltinchi maqom bo’lgan. «Iroq» - mushkilot,
nasr va ufor kabi uch qismdan tarkib topgan. Umuman, yakuniy maqom 23 kuydan
iborat.  V.Uspenskiy  Buxoro  Namudlariga  taalluqli  158  ta  kuyni  notaga
ko’chirishga  muvaffaq  bo’lgan.  Bu  juda  katta  muvafaqqiyat  edi.  Shu  sababli
notaga  olish  ishi  nixoyasiga  yetgach,  Buxoro  maorif  vazorati  tomonidan
V.Uspenskiyga  quyidagi  mazmunda  guvohnoma  berilgan:  «...V.Uspenskiyga
qadimiy  maqomlarni  notaga  ko’chirish  topshirilgan  edi.  U  bu  ishni  juda
muvaffaqiyatli  bajardi.  Uning  tomonidan  yozib  olingan  «Buzruk»,  «Rost»,
«Navo»,  «Dugoh»,  «Segoh»  va  «Iroq»  maqomlari  «Narkompros»  Kengashining
maxsus  komissiyasi  tomonidan  tekshirilib  ma’qullandi  va  muallifga  katta
minnatdorchilik bildirildi». Shubxasiz, A.Fitrat va F.Xo’jayevlar tashabbusi hamda
V.Uspenskiy g’ayrati bilan amalga oshirilgan bu xayrli nashr Buxoro Namudlarini
notaga  ko’chirishdagi  dastlabki  qadam  bo’lib,  milliy  musiqa  madaniyatimiz
tarixida  muxim  xodisa  edi.  Bu  nashr  Buxoro  Namudlarini  yanada  mukammalroq
qilib notaga  ko’chirishdan  iborat keyingi ishlarga, shuningdek, maqomlarni  ilmiy
tadkiq  etishga  yo’l  ochib  berganligi  bilangina  emas,  balki  O.Matyoqubov
«Maqomot»  kitobida  yozganidek:  «...maqom  parchalarining  joy-joyiga  to’g’ri
qo’yilganligi  va  umuman  lad  tizimining  mukammal  aks  ettirilganligi  bilan
keyinchalik  yuzaga  kelgan  ayrim  to’plamlarga  qaraganda  birmuncha  ustun»ligi
bilan  ham  ayricha  axamiyat  kasb  etgandi.  Shunga  qaramay,  bu  nashrda  bir  qator
kemtiklarga  yo’l  qo’yilganligidan  ham  ko’z  yumib  bo’lmaydi.  Albatta,  bu
kemtikliklarning kelib chiqishiga ma’lum obyektiv va subyektiv sabablar mavjud.
Zero,  Buxoro  Namudlari  notaga  ko`chirilayotganda,  asosan,  ijrochilar  bergan
ma’lumot  va  axborotlargagina  tayanilgandi.  Ijrochilarning  aksariyati  esa  usta
24 ijrochi sifatida tanilgan bo’lsalar-da, musiqaning, jumladan, Namudlarning nazariy
asoslarini  mukammal  bilishmas,  nota  ilmidan  bexabar  ustodlar  edi.  Shu  sababli
ular aksar holatlarda V.Uspenskiy yozib olgan sho’balar notasini o’qib, tekshirish
imkoniyatiga  ega  emasdilar,  faqat  shu  notaning  fortepianodagi  ijrosini  eshitib,
uning  qanday  darajada  ko’chirilganligini  baholay  olishardi  xolos.  Bunday
sharoitda  har  qancha  tajriba  va  bilimga  ega  bo’lsa-da,  notanish  an’analarga,  ijro
uslubiga,  sozlarga  ega  bo’lgan  boshqa  bir  xalqning  milliy  musiqasini  notaga
ko’chirishda  V.Uspenskiy  ma’lum  kamchiliklarga  yo’l  qo`yishi  tabiiy  edi.
Kamchilikning  dastlabkisi  va  eng  kattasi  maqomlarning  nasr-ashula  qismlarida
she’r  matnlarining  tashlab  ketilganligidir.  Ba’zi  manbalarda  yozilishicha,
V.Uspenskiy notada o’zbekcha va tojikcha she’rlarni berishga qiynalganligi uchun
ularni aloxida qog’ozda yozib olgan, deya qusur sababi izohlanadi. Ikkinchi qusur
–  ba`zi  sho`balarning  usul  -  ritm  tuzilishida  chalkashliklar  uchrashida  ko’rinadi.
Zero,  Namudlarning  nota  matni  tanburda  «bas»  kalitida  yozilgan  aslida  skripka
kalitida yozilgan matn ancha qulay imkoniyatlarga ega bo`lur edi.  Biroq Buxoro
Namudlari  o`z  tarixi  davomida  birinchi  marta  notaga  ko’chirilganligi  inobatga
olinsa,  bunday  kamchiliklar  uning  badiiy  qimmatini  zarracha  pasaytirmaydi.
Aksincha, mazkur nashr V.Uspenskiydan keyin uni notaga tushirganlar uchun asos
va  dasturi  amal  vazifasini  o’taganligidan  tashqari,  yozib  olinishi  jarayonidagi
baxsu-munozaralar Abdurauf Fitratning «O’zbek klassik musiqasi va uning tarixi»,
«O’zbek musiqasi to’g’risida» hamda V.Uspenskiyning «Klassicheskaya muzshka
uzbekov»  («O’zbeklarning  mumtoz  musiqasi»,  1927)  singari  tadqiqotlarining
yuzaga kelishiga turtki bo’ldi. Bu asarlar, o’z navbatida o’zbek maqomshunosligi,
qolaversa, zamonaviy musiqashunosligining qaror topishi, shakllanishi va taraqqiy
topishida muxim axamiyat kasb etdi.
Maqom  bo’yicha  fundamental  tadqiqot  muallifi  I.Rajabov  musiqaning
estetik va tarbiyaviy xususiyatlari  haqida fikr yuritar ekan , «musiqa kishining xis-
tuyg’ularini, undagi insoniy fazilatlarni o’lchab beradigan tarozidir», - deb yozadi.
Maqomlarning  inson  ma’naviyatini  yuksalishtirishdagi  rolini  Oqilxon  Ibroximov
obrazli  tarzda  tarzda  quyidagicha  ifodalaydi:  «...maqomlar  musiqasining
25 ma’naviyat  jabxasida  nixoyatda  muxim  o’rin  tO`tganligidan,  uning  xatto  ruhiy
ekanligidan darak beradi».  
     Rivoyatga  ko`ra   Temuriylar  davrida  yashagan  Xoja  Abdulqodir
Marog‘iy,  Sohibqiron  g‘azabiga  uchragach,  bir  qancha  vaqt  yolg‘iz  yashab,
qalandarona hayot kechirdi. Kunlar o‘tdi. Sarkarda o‘z lashkari bilan Iroqqa yurish
qilish  harakatiga  tushdi.  Bundan  xabar  topgan  Abdulqodir  Amirning  qulog‘iga
yetib  boradigan  bir  nazm  tuzishga  qaror  qildi.  Shunday  xayol  bilan,  u  bir  g‘azal
bitdi,  uni  bastaladi.  So‘ng  temirchiga  borib,  shu  kuy  nag‘malarini  hosil  qiluvchi
har  xil  kattalikdagi  qo‘ng‘iroqchalar  yasatdi.  Sarbon  bilan  kelishib,  bu
qo‘ng‘iroqchalarning  qaysi  tuyaga  osilishi  kerakligini  ham  kelishib oldi  va kuyni
bexato hosil qiladigan bir tartibda tuyalarga ostirdi. Karvon yo‘lga chiqdi. Tuyalar
harakatga  kelib  yura  boshlagach,  belgilab  qo‘yilganidek  kuy  chalina  boshladi.
Sohibqiron  musiqa  ilmidan  xabardor  edi,  musiqani  yaxshi  tushunardi.
Qo‘ng‘iroqchalardan  taralayotgan  bu  yoqimli  kuy  Amirni  befarq  qoldirmadi.  Bu
kuy Iroq maqomi yo‘lida yaratilgan bo‘lib, uni bastakor “Amali tarona” deb atagan
edi. Temur kuyga e‘tibor qilar, kuy esa o‘z ohangidan adashmasdi. Shunda u saroy
musiqashunoslarining  peshqadami  bo‘lib  qolgan,  ayni  paytda  bosh  xonandalik
vazifasida  turgan  va  ushbu  tadbirdan  ogoh  Xoja  Abdulloh  Loriyni  huzuriga
chorlab, unga dedi:
–  Mug‘anniy,  eshityapsanmi,  bu  qo‘ng‘iroqchalar  bir  chiroyli  kuy
chiqarmoqda?
–  Shohim,  -  dedi  Loriy,  -  bir  begunohning  gunohidan  kechsangiz,  men
buning sirini aytaman.
Amir: 
– Bo‘pti, men uning gunohidan kechdim, - dedi.
–  Xoja  Abdulqodir  sizga  o‘zining  sodiqligini  izhor  qilish  niyatida  “Iroq”
maqomi  yo‘lida  ushbu  kuyni  bastaladi,  -  dedi  mehtar  va  Amir  qoshida  ana  shu
yangrab  turgan  kuy  jo‘rligida  Abdulqodir  yozib  bergan  yangi  g‘azalni  kuylay
boshladi:
Chun miravi so‘yi Iroq faromusham nakun…
26 (Mazmuni: Iroq sari yo‘lga chiqsang, meni unutma).
Natijada Amir Abdulqodirning sodiqligiga shubha qilmay, unga avvalgiday
marhamatlar ko`rsata boshladi.
    Maqomlarning tarixiy, nazariy, estetik masalalari uzoq o`tmishdan shu
kunga qadar musiqashunoslar tomonidan har tomonlama o rganilmoqda. Xususan,ʻ
Urta asrlar musiqa risolalarida Sharq mumtoz musiqasiga xos pardalad tuzilmalari
keltirilib,  maqomot  hamda  xalq  musiqasiga  xos  tovushqator  va  usullar  tuzilishi
haqida  mulohazalar  yuritilgan.  19-asr  boshi  va  o`rtalarida  shahriga  oid  maxsus
yozma  she riy  to plam  —  bayozlar  yuzaga  keldi.  Ularda  maqomlarga  aytilgan	
ʼ ʻ
g azal  matnlari  keltirilgan,  maqom  va  sho balar  nomlari  hamda  ijro  etiladigan	
ʻ ʻʼ
ashulalar  turkumining  tartibi  ko rsatilgan.  Komil  Xorazmiy  va  uning  o g li	
ʻ ʻ ʻ
Muhammad Rasul tanbur chizig i yordamida yozib olgan Xorazm maqomlari ham	
ʻ
shahrining 19-asr namunalari haqida qimmatli ma lumot beradi. Namudlar ashula	
ʼ
yo llarida  o zbek  hamda  fors  mumtoz  shoirlaridan  Rudakiy,  Jomiy,  Lutfiy,	
ʻ ʻ
Navoiy,  Bobur,  Fuzuliy,  Hofiz,  Amiriy,  Nodira,  Zebunniso,  Ogahiy  va
boshqalarning  ishqiylirik,  falsafiy,  nasihatomuz,  diniy  mazmundagi  g`azallari,
shuningdek,  xalq  to`rtliklari  jalb  etilgan.  Namudlar  asosan,  og`zaki  tarzda
avloddan  avlodga  ustoz  shogird  an`anasida  o`tib  keldi.  1920-yillarda  Buxoro,
Samarqand, Toshkent shahrilarida maxsus musiqa maktablari, bilim yurtlari tashkil
qilinib,  ularda  maqom  va  xalq  musiqa  namunalarini  o`zlashtirishga  e tibor	
ʼ
qaratildi;  Ota  Jalol,  Otag`iyos  Abdug aniyev,  Domla  Halim  Ibodov,  Shorahim	
ʻ
Shoumarov,  Abdusoat  Vahobov,  Usto  Shodi  Azizov  kabi  maqomdon  sozanda  va
hofizlar yoshlarga saboq berish uchun jalb etildilar.
     Misol  uchun,  B uxoro  maqomlarining  bilimdoni,  mohir  tanburchi,
zabardast hofiz Ota Jalol Nosirov 1845-yili Buxoroda tavallud topgan. Otasi Nosir
ota masjidda muazzinlik vazifasida ishlagan. Xalq musiqa merosi, ayniqsa, maqom
sho‘balaridan  xabardor  kishi  bo‘lgan.  U  yoshligidan  musiqaga  mehr  qo`yadi,
kasbni  o‘rganish  maqsadida  davrining  maqom  bilimdonlaridan  biri,  mashhur
xonanda  Tillaboy  hofizga  shogird  tushadi.  Ota  Jalol  ustozidan  Namudlarning
«Nasr» bo‘limiga tegishli bo‘lgan qismlarini o‘rganadi. 
27       Ota  Jalol  20  yoshlarida  saroy  hofizligiga  qabul  qilinadi.  U  noyob
iste`dodi  hamda  shirali  ovozi  bilan  tez  orada  saroy  ahli  e`tiborini  qozonadi.
Shundan  so‘ng  uni  saroy  musiqachilarining  boshlig‘i  etib  tayinlashadi.  U  o‘z
davrining  nufuzli  maqom  ustozlaridan  bo`lib  yetishadi  va  Amir  Muzaffarxon,
Abdulahadxon  va Olimxon  saroylarida  maqomchilar  guruhiga  rahbarlik qiladi.  U
faoliyati davomida mohir tanburchi va xonanda sifatida shakllanadi. Namudlarning
cholg‘u va ashula yo‘llarini tartibli holda ijro etishga muyassar bo`ladi. Ota Jalol
Namudlarni ijro etish jarayonida unga ijodiy yondashadi. Uning faoliyatida ijodiy
munosabatlar  bo`lganligi  xususida  ayrim  manbalarda  bayon  etiladi.  Xususan,
«Segoh» maqomiga  mos  savt  bog`laydi  va  uni  «Savti  Jaloliy»  deb  nomlaydi. Bu
borada  A.  Fitrat  o‘zining  «O`zbek  klassik  musiqa  va  uning  tarixi»  risolasida
quyidagi fikrlarni bayon etadi: «Segoh maqomida savt sho‘basi yoq edi. Mashhur
musiqachi  Ota  Jalol  tomonidan  mening  tashviqim  bilan  1922-yilda  «Savt»
bastalangan edi»  5
. 
      Ota Jalol XX asrning 20-yillarida Buxoroda ochilgan «Sharq musiqa
maktabi»da  faoliyat  ko‘rsatadi.  O`z  davrining  nufuzli  sozanda  va  xonandalariga
maqom  san`atini  o`rgatadi.  «1923-yilda  V.A.  Uspenskiy  tomonidan  Buxoro
«Namudlar»i  notaga  olinishida  ham  keksa  ustoz  eng  asosiy  tayanch  vazifasini
bajargan. V.A. Uspenskiy «Namudlar» mushkilot va nasrlarini notaga ko`chirishda
Ota  G`iyos  Abdug`ani,  Abdurahmon  Tanburiy  (Umarov),  Domla  Halim  Ibodov,
Ma`rufjon Toshpo`latov kabi qator atoqli sozandalar ijrolariga asoslangan» 6
.
   Buxoro «Namudlari» 1924-yilda Abdurauf Fitrat tashabbusi ostida, Ota
Jalol  hamda  Ota G`iyos  va V.A.  Uspenskiylar  bilan  birga  notaga  ko‘chirilgan  va
«Olti  musiqali  poemalar»  ( Шесть  музыкальных  поэм )  nomi  bilan  Moskvada
nashr  qilingan.  Ota  Jalol  1928-yili  Samarqand  shahrida  ochilgan  Musiqa  va
xoreografiya ilmiy-tadqiqot institutida ustozlik faoliyatini olib boradi. Bu dargohda
u  Halim  Ibodov,  Hoji  Abdulaziz  Abdurasulov,  Shodi  Azizov,  Shonazar  Sohibov
kabi  bir  qator  san`at  arboblariga  hamda  taniqli  kompozitorlar  bo‘lmish  M.
Ashrafiy, M. Burhonov, T. Sodiqov, Sh. Ramazonov va boshqalarga saboq beradi.
Ota Jalol Nosirov 1928-yilda 83 yoshida Samarqandda vafot etgan.
28       Ota  G`iyos  Abdug‘ani  –  Buxoro  ijrochilik  maktabining  yorqin
namoyandasi,  mashhur  tanburchi  va  musiqashunos.  Faoliyati  davomida
«Namudlar»ning 
mushkilot  bo‘limiga  tegishli  aksariyat  kuylar  ijrochiligini  mukammal
egallagan.
Ota  G‘iyos  uzoq  yillar  davomida  saroy  sozandasi  sifatida  faoliyat  olib
borgan. 
XX  asrning  20-yillarida  Buxoroda  ochilgan  «Sharq  musiqa  maktabi»da
sozandalikdan  ustozlik  qiladi.  Asosan  «Namudlar»  cholg`u  yo`llaridan  saboq
bergan,  tanbur  chalishni  o`rgatgan.  Ota  G`iyos  ham  1923-yilda  V.A.  Uspenskiy
rahbarlik  qilgan  «Namudlar»ning  notaga  yozib  olinishida  qatnashadi.  U  shu
davrning taniqli hofizi Ota Jalol, maqom bilimdonlari Mirzanazrulloh Tanburiylar
bilan birgalikda faoliyat olib boradi. Natijada notaga olingan Buxoro «Namudlar»i
to`plam bo‘lib, 1924-yili nashr etiladi. Ota G`iyos o`z davrida tanbur ijrochiligida
o`ziga xos maktabga asos soladi.
    2.2 Namudlarni dunyoga tanitishda Yunus Rajabiyning hissasi    
   Bastakor, xonanda va sozanda, akademik Yunus Rajabiy 7
 1897 yilda 
Toshkentda  tug`ilgan.  Avval  madrasada,  so`ng  1919-1922  yillarda
Turkiston xalq konservatoriyasida, 1934 yilda Toshkent Oliy musiqa maktabining
tayyorlov 
kursida,  1940—1941  yillarda  Moskvada  bastakorlar  kursida  ta’lim  olgan
Yunus 
Rajabiy xalq musiqa merosini Mirzaqosim Hofiz, Sh. Shoumarov, To‘ychi
Hofiz,  Domla  Halim  Ibodovlardan  o‘rgangan.  Mehnat  faoliyatini  1923—1925
yillarda 
 Samarqand pedagogika bilim yurti to‘garagi o‘qituvchisi sifatida boshlab,
29  1925—1926  yillarda  Samarqand  teatrining  musiqa  rahbari,  1927—1959
yillarda O‘zbekiston radio qo‘mitasi
qoshidagi  xalq  cholg‘u  asboblari
ansambli  tashkilotchisi  va  badiiy
rahbari,  1942—1945  yillarda
Toshkent  viloyat  Yangiyo‘l
musiqali  drama  va  komediya
teatrining  musiqa  rahbari,  1959—
1976  yillarda  O‘zbekiston
Televideniesi  va  radio  eshittirish
Davlat qo‘mitasi huzuridagi maqom
ansambli  tashkilotchisi  va  badiiy
rahbari  vazifalarida  ishladi.  Yunus
Rajabiy  avvalo  keng  madaniy  jamoatchilikka  o‘tkir  shirali  ovozga  ega  bo‘lgan
iste’dodli  xonanda  sifatida  tanilgan  edi.  U  aytgan  «Girya»,  «Nolish»,  «Ko‘cha
bog‘i»,  «Eshvoy»,  «Kurd»,  «Qalandari»,  «Shahnozi  Gulyor»,  «Bayot»,  «Qaro
ko‘zim»,  «Dugohi  Husayni»,  «Chorgoh»,  «Miskin»,  «Nasrulloyi»  kabi  maqom
yo‘llaridagi  ashulalar,  u  tiklagan  «Subhidam»,  «Yolg‘iz»,  «Sayqal»,  «Segoh»,
«Dugoh»  va  boshqa  qadimgi  o‘zbek  kuy  va  ashulalari  hamon  tinglovchilarga
estetik  zavq  bag‘ishlab,  dillarga  orom  berib  kelmoqda.  Xonandalikni  bastakorlik
bilan  baqamti  olib  borgan  san’atkor  o‘zbek  musiqali  drama  janrida  samarali  ijod
etib, kuylar, qo‘shiqlar, raqs kuylari, 
xor asarlari yozdi. Dastlab Xurshidning «Farhod va Shirin» (1922—1925),
«Layli va Majnun» (1926), O‘. Ismoilovning «Rustam» (1933), A. Hidoyatovning
«Avaz»  (1935),  Hamzaning  «Xolisxon»  (1940)  spektakllariga  xalq  ashulalari
asosida  kuylar  bastalagan  bo‘lsa,  keyinchalik   S.  Abdulla  va  Chustiyning
«Qo`chqor  Turdiev»  (1942),  B.  Nadejdin  bilan  hamkorlikda  A.  Umariy  va
Uyg‘unning  «Qasos»  (1941),  K.  Yashinning  «Farhod  va  Shirin»  (1944),  G.
Mushel ь  bilan  hamkorlikda  H.  Olimjonming  «Muqanna»  (1943),  Xalilov  bilan
hamkorlikda  S.  Qosimov  va  L.  Mamatxonovning  «Nodira»  (1942—1943),
30 B.Zeydman  bilan  hamkorlikda  H.  G‘ulomning  «O‘g‘il  uylantirish»  (1964),  Sayfi
Jalil  bilan  hamkorlikda  Y.  Mahsumovning  «Navoiy  Astrobodda  (1968)  kabi
musiqali dramalarini va T. Sodiqov, D. Zokirov, B. Zeydmanlar bilan hamkorlikda
«Zaynab  va  Omon»  operasini  yozib,  o‘zbek  musiqali  drama  janrining
shakllanishiga  katta  hissa  qo‘shdi.  «Fabrika  yallasi»,«Yor-yor»,«Mirzacho‘lda
to‘y»,  «O‘zbekiston»,  «Qahramonlar  haqida  qo‘shiq»,  «Bizning  davron»,  «Vatan
haqida  qo‘shiq»  «Xalqlar  do‘stligi»,  «Bahor  keldi»,  «Shodlik»,  «Dugonalarga»,
«Koshki»,  «Gulbargi»,  «G‘alaba»  kabi  kuy,  xor  asarlari,  marshlari,  «O‘yin
bayoti»,  «O‘yin  dugohi»,  «Paxta»  singari  raqs  kuylarini  ham  yaratdi.  O`zbek
musiqa  merosini  to‘plashda  Yu.  Rajabiyning  xizmatlari  nihoyatda  qatta.  U  1935
yildan boshlab kuy va qo‘shiqlarni,maqomlarni to‘play boshladi. Shuning natijasi
o‘laroq  E.Romanovskaya,  A.Akbarovlar  1939  yilda  tuzgan  «O‘zbek  xalq
qo‘shiqlari»  to‘plamidan  Yu.  Rajabiy  notaga  solgan  29  ta  ashula  va  qo‘shiqlar
o‘rin oldi.
Yu.  Rajabiy  1955—1959  yillarda  (Y.  Akbarov  tahriri  ostida)  5  jildlik
«O‘zbek  xalq  muzikasi»  to‘plamlarini  nashr  ettirdiki,  ularga  turli  janrlardagi
mingga  yaqin  o‘zbek  (bir  qancha  tojik,  uyg‘ur)  kuy  va  ashulalar,  «Buxoro
Namudlari»,  Toshkent,  Farg‘ona  maqom  cho‘llari,  qatta  ashulalar,  Hamza
qo‘shiqlari, o‘nlab bastakorlarning asarlari kiritilgan. Maqom ansambli bilan uzoq
ishlashi natijasida, 1966-1974 yillarda (F. Qaramatov tahririda) «Namudlar»ning 6
jildlik yangi nashrini tayyorladi. Mazkur kitoblarga izoh beruvchi 1978 yilda nashr
etilgan  «Muzika  merosimizga  bir  nazar»  asari  maqomchilarning  ijro  uslublarini
o‘rganishda  muhim  qo‘llanma  bo‘ldi.  Yunus  Rajabiyning  o‘zbek  musiqa  va
qo‘shiq san’ati kamolotidagi katta xizmatlari 1958 yilda «O`zbekiston xalq artisti»
unvoni,  Respublika  Davlat  mukofoti  (1973)  bilan  taqdirlandi.  1966  yilda
O`zbekiston  Fanlar  akademiyasining  haqiqiy  a’zoligiga  saylandi.  O`zbekiston
musiqa  san’atining  ulkan  arbobi  Yunus  Rajabiy  1976  yilda  Toshkent  shahrida
vafot etdi. O‘zbekiston Televidenie va radio eshittirish Davlat qo‘mitasi qoshidagi
«Maqom»  ansambliga,  Jizzax  musiqali  drama  teatriga  va  Toshkent  musiqa
pedagogika  bilim  yurtiga,  Toshkentdagi  markaziy  ko‘chalarning  biriga  Yunus
31 Rajabiy  nomi  berildi.  Respublikamiz  madaniy  jamoatchiligi  1997  yilda  Yunus
Rajabiyning  100  yillik  yubileyini  keng  nishonladi.  O‘zbek  milliy  madaniyati
rivojiga  ulkan  hissa  qo‘shganligi  uchun  u  2000  yilda  «Buyuk  xizmatlari
uchun»ordeni bilan mukofotlandi.
   Shuni  ham  takidlash  joizki, 7  – fevral  2018  – yil  Amerikadagi  Buxoro
yahudiylari va O`zbekistondan kelgan san’at ustalari ishtirokida o`tgan IV Xalqaro
Namudlar  festivali  akademik  Yunus  Rajabiyning  xotirasiga  bag’ishlanib
o`tkazildi . Maqsad – xalqlarni Namudlar orqali birlashtirish. 
   O`zbek – tojik xalqlari musiqa merosi bo`lgan Namudlarni Amerikadagi
Buxoro  yahudiylari  diasporasi  targ`ib  qiladi.  Bu  yo`lda  O`zbekiston  madaniyat
ishlari  vazirligi,  O’zbekistonning  Nyu-Yorkdagi  konsullik  bo`limi  va
Vashingtondagi  elchixona  bilan  hamkor.  Ilk  festival  2012  yilda  atoqli  san`atkor,
yetuk maqom ijrochisi Turg`un Alimatovning ijodiga bag`ishlangan edi. Shundan
beri  festivalni  xalqaro  doirada  o`tkazish  an`anaga  aylangan.   Mumtoz  kuy  -
qo`shiqlarni O`zbekistondan  kelgan yetuk san`atkorlar  va Amerikada yashab  ijod
qilayotgan Buxoro yahudiylari ijro etdi. O`zbekistondan tashrif  buyurgan maqom
ustalari orasida Yunus Rajabiyning avlodlari ham bor. “Namudlar festivalining bu
galgisi  akademik  Yunus  Rajabiyning  120  yilligiga  bag’ishlaganimizning  sababi,
ustoz  nafaqat  Namudlarni  abadiylashtirdi,  uning  xizmatlari  tufayli  80-100  yillar
oldin  ijod  qilgan  san’atkorlar  nomi  bizgacha  yetib  keldi.  Ustoz  Rajabiy  tufayli
Mixail  va  Isroil  Tolmasov,  Gabriel  Mullakanovlarning  nomi  dunyoga  tanildi.
Borux  Zirkiyev  birga  ishlagan,  Siroj  Aminov,  Izro  Malakov,  Isoq  Kataev,  Berta
Davidovalar  uning  ansamblida  ijro  etgan.   Yunus  Rajabiyning  ko`plab  yetuk
shogirdlaridan  eng  kenjasi  O`zbekiston  xalq  artisti  Muhabbat  Shamaeva  bo`lgan.
Festivaldan  oldin  konferensiya  uyushtirdik.  Unda  musiqashunoslar  qatori,
Rajabiylar  sulolasi  vakillari  ham  ishtirok  etdi.  Hasan  Rajabiy  Ishoq  Mavashov
homiyligidagi  “Barhayot  Namudlar”  jamg’armasi  pul  mukofoti  bilan  taqdirlandi.
Uning  o’zbek  musiqa  san’atiga  qo’shayotgan  hissasiga  Buxoro  yahudiylarining
e’tiboridan mamnunligi bizni ham quvontirdi, albatta.
32 Xulosa
        Mustaqillik  yillari  o`zbek  an`anaviy  musiqasiga  e`tibor  yanada
kuchaydi.  Milliy  qadriyatlar,  an`analar,  urf-odatlar  va  marosimlarning  tiklanishi
musiqa  sohasida  ham  ancha  o'zgarishlarga  olib  keldi.  Qadimiy  milliy
musiqamizdagi  boy  badiiy-tasviriy  vositalar  bilan  bir  qatorda,  yangi  janr  va
turlarini  o'zlashtirish  natijasida  o'zbek  musiqa  san`ati  yana  ham  yuksak  darajaga
ko'tarildi.  Xususan,  mamlakatimizda  yuksak  mumtoz  musiqa  namunalarini
avaylabasrash,  jonlantirish,  ravnaq  topishiga  qaratilgan  bir  qancha  ibratli  ishlar
amalga oshirildi. 
     Movoraunnaxr,  ayniqsa,  O`zbekiston  xalqlari  musiqiy  merosini
o`rganish borasida,birinchidan; Musiqashunos-manbashunos olimlardan; Abdurauf
Fitrat,  Galina  Pugachenkova,  Tatyana  Vizgo,  Fayzulla  Karomatli,  Said  Saidiy,
Ishoq Rajabov, Otanazar Matyoqubov, Abdumannon Nazarov, Rustam Abdullaev,
Oqilxon Ibrohimov, R.Yunusovlarning ajdodlarimiz musiqa merosini o’rganishga
doir olib borgan tadqiqotlari diqqatga sazovordir. 
        Ayniqsa, I.Rajabovning ”Maqomlar masalasiga doir”, ”Maqomlar”,
O.Matyoqubovning  ”Maqomot”  asarlari  va  S.Saidiyning  “Namudlar  va  maqom
doyra  usullari  semantikasi”da  milliy  qadriyatlarimizdan  bo’lmish  maqomlarning
nazariy  va  amaliy  asoslari.  Ikkinchidan;  Qariyib  2000  yillik  ko’xna  tarixga  ega
bo’lgan  ushbu  sohada,  buyuk  Т uron  zaminida  musiqa  madaniyati  va  ijrochilik
san`atining  rivojlanishi  qadim  zamonlarga  bog’lanib  ketadi.  Buyuk  sharq
allomalari  Borbad  Marvaziy,  Muhammad  Al-  Х orazmiy,  Abu  Nasr  Forobiy,
Ahmad al Farg`oniy, Abu Ali ibn Sino, Paxlavon Mahmud, Umar Hayyom, Mirzo
Ulug’bek,  Zaxiriddin  Muhammad  Bobur,  Abdurahmon  Jomiy,  Alisher  Navoiy,
Paxlavon Muhammad, Najmiddin Kavkabiy, Darvish Ali Changiy va boshqa ulug’
bobokalonlarimiz  o’zlarining  risolalarida  ijrochilik  san’ati,  musiqa  ilmi  va  tarixi,
cholg’u sozlarining tuzilishi, ijroviy uslublari, san’atkorlik qonun - qoidalariga oid
qimmatli  ma’lumotlarni  bayon  etib  ketganlar.  Uchinchidan;  Kulliyotning  oily
maqom  bilan  bog’lanishida  davom  maqomlar  yaratilib,  bunda,  yana  Xoja
33 Abdulqodirdan  rivoyat  qilinib,  u  o’zining  “botin  idroki”  va  “fahmi  zohiri”  bilan
mazkur  8  maqomga  yana  to’rttasini  Isfahon,  Buzruk,  Kuchak  va  Husayniylarni
qo’shganligi bayon etiladi.
     O` zbek  xalqi  musiqa  boyliklari  asosida  yuzaga  kelgan  Namudlar,  o` z
navbatida,  zamonaviy  musiqa  san ati  rivojlanishiga  samarali  ta sir  ko rsatdi.
O` zbekiston  bastakorlari  va  kompozitorlari  o` z  ijodida  Namudlardandan  keng
ko` lamda foydalanishni davom ettirmoqdalar. Hozirgi davrda O zbekiston bo` ylab
Namudlarni  ijro  etishga  ixtisoslashgan  professional  ansambllar,  havaskor  badiiy
jamoalar  maqomlarni  ijodiy  o` zlashtirish  hamda  targ` ib  etish  borasida  samarali
faoliyat  ko`rsatmoqdalar. So'nggi yillarda o'zbek mumtoz musiqasini o'rganishga,
o'zlashtirishga va targ'ib etishga, ularni yanada ravnaq toptirishga qaratilgan qator
e'tiborli  ishlar  amalga  oshirildi.  Endilikda  o'zbek  mumtoz  musiqamiz,  kengroq,
an'anaviy  musiqamiz  maxsus  fanlar  sifatida  musiqa,  san'at  va  madaniyat  ta'lim
tizimiga joriy etila boshlanganligini ta'kidlash kerak. 1972-yili an'anaviy ijrochilik
ilk  bor  Toshkent  konservatoriyasida  joriy  etilgan  bo'lsa,  1990-yillardan  boshlab
o'rta  maxsus  bilim  yurtlarida  va  2002-yildan  akademik  litseylar  va  musiqa
maktablarida  an'anaviy  ijrochilik  bo'limlari  o'z  faoliyatlarini  boshladi  va  yosh
avlodning  milliy  an'analarimiz  ruhida  tarbiyalash  jadallashtirildi.  O'zbek  mumtoz
musiqasi  va  an'anaviy  ijrochiligi  nafaqat  konservatoriya,  madaniyat  va  san'at
institutlari,  musiqa,  san'at  va  madaniyat  kollejlari,  akademik  litseylarida,  balki
umumta'lim  maktablarining  o'quv  jarayoni  hamda  ta'lim-tarbiya  tizimidan  ham
munosib  o'rin  ola  boshladi.   Respublikamiz  miqyosida  muntazam  ravishda
uyushtirilayotgan ko`rik-tanlovlar, bir jihatdan, buyuk san`atkorlarimizning musiqa
madaniyatimizga  qo`shgan  hissasini,  ularning  o`ziga  xos  mahorat  va  iste`dod
qirralarini  aniqlashga,  ommalashtirishga  imkon  bersa,  ikkinchi  tomondan,  xalq
orasida  mumtoz  san`atimiz  va  san`atkorlarimizning  ijodini  keng  tarqalishi  va
kelajakda  yanada  davom  ettirib,  rivojlanishiga  olib  keladi  degan  umiddamiz.  Bu
nodir  ma'naviy  xazinani  yoshlar  ongi,  faoliyatiga  zamonaviy  vosita  va  uslublar
asosida  singdira  olish  zarur.  Ana  shunda  avlodlar  va  qadriyatlar  vorisligi,
34 an'analarning  umrboqiyligi,  musiqa  san'atimiz  istiqboli,  ravnaqi  va
zamonaviyligini ta`minlagan bo`lamiz.
   
                       Adabiyotlar ro`yxati
1. Rajabov I, Maqomlar masalasiga doir, T. 1963
2. Rajabiy Yu. Musiqa merosimizga bir nazar. Тoshkent: 1978.- B. 8
3. T. Ye. Solomonova “O`zbek musiqasi tarixi”.T.1981.y.
4. Yunusov R. Maqomlar xususida. Toshkent 1982
5. O`zbek musiqasi tarixi xrestomatiyasi. Tuzuvchilar: T.Salamonova., 
R.Abdullayev. Toshkent “O`qituvchi”, 1983.
6. Ishoq Rajabov “Maqom asoslari” Toshkent-1992
7. Fayziyev O. va boshqalar. «O`quvchilarda musiqiy nafosat tarbiyasini 
shakllantirish yo`lari» T.1992
8. Fayziyev O. “Musiqa va tarbiya”. Istiqlol nashriyoti. Toshkent, 2004.
9. Namudlar saboqlari. Birinchi to`plam. Toshkent, 2005.
10. Ishoq Rajabov “ Maqomlar ” Toshkent-2006
11. Alpomish. Doston. Aytuvchi Fozil Yoldosh o‘gli. -Toshkent: Adabiyot va 
san’at, 2015, 430 b. 
35

Namudlar nazariyasi