O’lchash vositalarini kalibrlash boyicha labaratoryalarni akkredetlash

O’ZBEKISTON	 RESPUBLIKASI	 OLIY	 VA	
O’RTA	 MAXSUS	 TA’LIM	 VAZIRLIGIISLOM  KARIMOV  NOMIDAGI  TOSHKENT
DAVLAT  TEXNIKA  UNIVERSITETI
“ELEKTRONIKA  VA  AVTOMATIKA”  fakulteti
“METROLOGIYA,  TEXNIK  JIHATDAN  TARTIBGA
SOLISH,  STANDARTLASHTIRISH  VA
SERTIFIKATLASHTIRISH” kafedrasi
“Metrologiya  asoslari”  fanidan
KURS  ISHI
Mavzu:  “ O’lchash vositalarini kalibirlash boyicha
labaratoryalarni akkredetlash ”
Guruh: 
Bajardi:  Tekshirdi:
1 Toshkent
MUNDARIJA
KIRISH.  Akkreditatsiya  tizimi
I- BOB.  O’lchash  vositasini  kalibirlash  bo’yicha  laboratoriyasida
qo’yiladigan  akkreditatlash  talablari  va  kalibirlash  laboratoriyasini
akkreditatlash  tartibi.
1.1. Metrologik  xizmatlarga  qo’yiladigan  talablar.
1. 2 Kalibirlash boyicha  laboratoriyalarini  akkreditatlash  tartibi.
1. 3.  Kalibrlash to g risida sertifikatlar – alohida talablarʼ ʼ
II- BOB.  Korxona  metrologiya  xizmati  faoliyatini  tekshirish 
(Inspeksiya).
2.1. Inspeksiya  nazorati.
 2.2. Akkreditasiyani  o’tkazish  sxemasi.
III- BOB.  Yuridik  shaxslarning  metrologik  xizmatlarini 
akkreditlash.
3.1 Akkreditatsiya  talablari  va shartlari
 3.2. Akkreditatsiya  o tkazish	
ʻ  tartibi.
IV- BOB.  XULOSA
 FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR 
2 
Kirish
Hozirgi  globallashuv  jarayonlari  tezlashgan  vaqtda  akkreditlashtirish  tizimini
ta’minlashdagi  asosiy  yo’nalishlarni  belgilab  olish  zarur.  Kurs  ishi  davomida
o’lchash  vositasini  qiyoslash  laboratoriyasida  qo’yiladigan  akkreditatlash  talablari
va  qiyoslash  laboratoriyasini  akkreditatlash  tartibi  hamda  undagi  metrologik
xizmatlarga  qo’yiladigan  talablar  va  qiyoslash  laboratoriyalarini  akkreditatlash
tartibi  bilan  tanishib  chiqamiz.  O’lchash  vositasini  qiyoslash  laboratoriyasida
qo’yiladigan  akkreditatlash  talablarida  quyidagi  muhim  talablar  ham  keltirib
o’tilgan:  xodimlarga  talablar,  qiyoslash  xonalariga  talablar,  me’yoriy  hujjatlarga
qo’yiladigan ta’lablar. Laboratoriyani  akkreditatlash  7 ta  bosqichdan  iborat.
Akkreditasiya  obyekti  faoliyati  bo’yicha  rejadan  tashqari  inspeksiya  nazorati
akkreditasiya  talablari  va  shartlari,  shu  jumldan  akkreditasiya  belgisidan
foydalanish  buzilganligi  tug’risida  hujjatlar  bilan  tasdiqlangan  yozma  murojaat
markazga  tushgan  taqdirda  o’tkaziladi.
Akkreditatsiya  obyekti  asoslangan  sabablarni  yozma  ravishda  Markazga  taqdim
etgan  taqdirda,  nomuvofiqliklarni  bartaraf  etish  muddati  Markaz  tomonidan  bir
marotaba  bir  oydan  kup  bulmagan  muddatga  surilishi  mumkin.  Akkreditatsiya
obyekti  tomonidan  xarakatlar  rejasini  bajarish  to g risidagiʻ ʻ  malumotlar  va
nomuvofiqliklar  bartaraf  etilganligini  tasdiqlovchi  xujjatlar  belgilangan  muddatda
taqdim  etilmasa,  baxolash  guruxi  raxbari  xisobotni  ilova  qilgan  xolda,
akkreditatsiya  bo yich  ishlarni  tugatish  to g risida  markazga  raport	
ʻ ʻ ʻ  taqdim  etishi
shart.
Markaz o zining veb saytida akkreditatsiyadan o tkazilagan muvofiqlikni	
ʻ ʻ  baholash
organlari,  metrologiya  xizmatlari  davlat  reyestrini,  shuningdek  baholovchilar  va
texnik  ekspertlar  reyestrini  yuritadi.  Akkreditatsiya  to g risidagi	
ʻ ʻ  guvohnoma
muvofiqlikni baholash organlarining davlat reyestrida ro yxatdan	
ʻ  o tkaziladi.	ʻ  Davlat
reyestrlari tanishish uchun  ochiq xisoblanadi.
Akkreditatsiya  to g risidagi	
ʻ ʻ  guvohnoma  blankalari  qatiy  hisobot  yuritiladigan
3 blankalar  hisoblanadi,  ularni  ro yxatgaʻ  olish  va  saqlash  tartibi  qonun  hujjatlarida
belgilangan  tartibda  amalga  oshiriladi.
Akkreditatsiya  to g risidagi	
ʻ ʻ  guvoxnoma  besh  yil  muddatga  beriladi.
Akkreditatsiya  komissiyasi  salbiy  qaror  qabul  qilganda,  Markaz  akkreditatsiyani rad
etish  tug risidagi  qaror  qabul  qilingan  sanadan  boshlab,	
ʻ  uch  ish  kuni  mobaynida
akkreditatsiya  obyektiga  yozma  shaklda  xabarnoma  yuboradi.  Akkreditatsiya
obyekti  akkreditatsiya  komissiyasining  akkreditatsiyasidan  o tkazishni	
ʻ  rad  etish
to g risidagi	
ʻ ʻ  qarori  ustidan  markaz  huzuridagi  appelyatsiya  komissiyasiga  yoki  sud
tartibida  shikoyat  qilish  xuquqiga  ega.
Akkreditatsiya  tizimi
O’zbekiston  texnik  jihatdan  tartibga  solish  agentligi  -  O’zbekiston
Respublikasining akkreditatsiya  bo’yicha  Milliy  organi xisoblanadi.
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  “Muvofiqlikni  baholash
organlarini  akkreditatsiyadan  o’tkazish  sohasidagi  ishlarni  takomillashtirishga
doir  qo’shimcha  chora-tadbirlar  to’g’risida”  2019  yil  24  apreldagi  349-sonli
qarori ga  asosan  akkreditatsiya  bo’yicha  ishlarni  olib  borish  "Akkreditatsiya
markazi"  DUK ga  (keyingi  o’rinlarda  Akkreditatsiya  markazi  deb  ataladi)
yuklatilgan.
Akkreditatsiya  markazining  ustuvor  vazifalari va  faoliyat  yo’nalishlari:
 muvofiqlikni  baholash  organlarini  akkreditatsiyadan  o’tkazishda
akkreditatsiya  jarayonining  betarafligi  va  xolisligini  ta’minlagan  holda  manfaatlar
to’qnashuviga  yo’l qo’ymaslik;
 Akkreditatsiya  bo’yicha  Osiyo-Tinch  okeani  hamkorligiga  (ARAS),
Laboratoriyalar  akkreditatsiyasi  bo’yicha  xalqaro  tashkilotga  (ILAC)  va
Akkreditatsiya bo’yicha xalqaro forumga (IAF) to’laqonli a’zo sifatida  kirish;
 akkreditatsiya  milliy  tizimini  xalqaro  normalar  va  mezonlarga  muvofiq
doimiy  ravishda  rivojlantirish  va  qo’llab-quvvatlash,  ISO/IEC  17011  xalqaro
standarti  talablariga  rioya  qilish;
4  akkreditatsiya  tartib-taomillariga  taalluqli  zarur  axborotni, shu  jumladan,
o’zining  rasmiy  veb-sayt  orqali erkin  olish  imkoniyatini yaratish;
 O’zbekiston  Respublikasining  xalqaro  shartnomalari  asosida
akkreditatsiya  bo’yicha  ishlar  natijalarining  xorijiy  mamlakatlar  tomonidan  e’tirof
etilishini ta’minlash yuzasidan zarur choralar  ko’rish;
 Akkreditatsiyadan  o’tkazilgan  tashkilotlar  va  ularning  akkreditatsiya
sohasi  to’g’risidagi  ma’lumotlar  bazasining  shakllantirilishi  va  dolzarb  holatda
saqlanishini,  shuningdek,  tegishli  axborotning  maxfiyligiga  rioya  qilgan  holda
jamoatchiliknining ulardan  foydalanishini  ta’minlash.
Akkreditatsiya  markaziga  berilgan  huquqlar:
 akkreditatsiya sohasida idoralararo xususiyatga ega, shu jumladan, xorijda
akkreditatsiya  ishlari  natijalari  e’tirof  etilishini  ta’minlashga  qaratilgan  xalqaro
shartnomalarni  belgilangan  tartibda  tuzish;
 ISO/IEC  17000  xalqaro  standartlariga,  shuningdek,  Akkreditatsiya
bo’yicha  Osiyo-Tinch  okeani  hamkorligi  (ARAS),  Laboratoriyalar  akkreditatsiyasi
bo’yicha  xalqaro  tashkilot  (ILAC)  va  Akkreditatsiya  bo’yicha  xalqaro  forum  (IAF)
talablari  va  tavsiyalariga  muvofiq
akkreditatsiya  tartibotlari  bo’yicha  qoidalar,  yo’riqnomalar  va  nizomlar  ishlab
chiqish  va tasdiqlash;
 treninglar,  seminarlar  o’tkazish  va  baholovchilar,  texnik  ekspertlar,
shuningdek,  muvofiqlikni  baholash  sohasida  ishtirok  etuvchi  mutaxassislar
malakasini baholash;
 o’z  xizmat  vazifalarini  vijdonan  va  samarali  bajaryotgan  xodimlarga o’z
mablag’lari  hisobidan  lavozim  maoshining  ikki  baravari  miqdorigacha  bo’lgan
miqdorda  har  oylik  ustamalar  to’lash;
 eng  yaxshi  amaliyotlarga  muvofiq  vazifalarni  sifatli  bajarish  maqsadida
mustaqil  maslahatchilar  va  ekspertlarni,  shu  jumladan  xorijiy  maslahatchilar  va
ekspertlarni shartnoma  asosida  jalb  qilish;
 Akkreditatsiya  markazining  tuzilmasini,  xodimlarining  shtatdagi  soni  va
5 ish haqi  miqdorlarini  mustaqil  tasdiqlash.
Akkreditatsiya  milliy  tizimini  rivojlantirishning  strategik  yo’nalishlarini  belgilab
berishi  va  Akkreditatsiya  markazi  ushbu  yo’nalishlarga  erishishi  yuzasidan
monitoring  olib  borushi  uchun  Akkreditatsiya  markazi,  O’zbekiston  Respublikasi
Savdo-sanoat  palatasi  va  boshqa  manfaatdor  vazirliklar,  idoralar,  nodavlat
tashkilotlar  vakillari,  tadbirkorlik  sub’ektlari  va  jismoniy  shaxslar  ishtirokida
Akkreditatsiya bo’yicha kengashi  tashkil etildi.
Metrologiya  (yunoncha:  metron  —  o lchovʻ  va  logos  —  ta limot)	ʼ  —  o lchovlar,	ʻ
ularning bir xilligini ta minlash usullari va vositalari hamda talab	
ʼ  etilgan  aniqlikka
erishish  yo llari	
ʻ  haqidagi  fan;  fizika  bo`limi.  Asosiy  muammolari:  a)
o lchashlarning umumiy nazariyasi; b) kattaliklar birliklarini va	
ʻ  ularning tizimlarini
yaratish;  v)  o lchash  usullari  va  vositalari;  g)  o lchashlar	
ʻ ʻ  aniushgi  (o lchashlar	ʻ
noaniqligi  nazariyasi,  o lchashlar  xatoligi  nazariyasi)  ni	
ʻ  baholash  usullari  va
ifodalash yo llari; d) o lchashlar bir xilligini ta minlash; ye)	
ʻ ʻ ʼ  etalonlarni yaratish; j)
o lchash  vositalari  va  o lchash  uslublarining  tavsiflarini	
ʻ ʻ  aniqlash  va  birliklar
o lchamlarini
ʻ  etalonlardan  qolgan  barcha  o lchash	ʻ  vositalariga  o tkazish	ʻ  usullari.
Dastlab,  Metrologiya  turli  o lchovlar  (chiziqli	
ʻ  kattaliklar,  massa,  sig im	ʻ  va
boshqalar),  shuningdek,  turli  mamlakatlarda  ko llaniladigan  tangalar  va  ular	
ʻ
orasidagi nisbatlarni bayon etuvchi fan sifatida  ifodalangan.
1975-yil  20-mayda  Xalqaro  Metrik  Konvensiyaning  imzolanishi,  o lchovlar	
ʻ  va
tarozilar  Xalqaro  byurosi  ilmiy  institutining  hukumatlararo  darajada  ta sis
ʼ  etilishi
Metrologiyaning  rivojlanishida  muhim  ahamiyatga  ega  bo ldi.	
ʻ  Metrologiya  yuqori
aniklikdagi  fizik  tajribalarga  tayanadi,  u  fizika,  kimyo  va  boshqa  tabiiy  fanlar
yutuklaridan  foydalanadi,  shu  bilan  birga,  moddiy  dunyo  obyektlari  xossalarining
miqdoriy  ifodalanishiga  imkon  beruvchi  o ziga	
ʻ  xos  qonun va kridalarni belgilaydi.
O lchashlarning  umumiy  nazariyasi  va  natijalari	
ʻ  (nazariy  Metrologiya)  ning
haqqoniyligini  baholash  uzluksiz  rivojlanmoqda;  unga  o lchash	
ʻ  jarayonlari  va  bu
jarayonlarning  elementlari:  o lchanayotgan	
ʻ
6 kattaliklar,  ularning  birliklari,  o lchash  vositalari  va  usullari,  o lchash  sharoitlari,ʻ ʻ
o lchash  natijalarini  tahlil  qilish  va  o rganish  natijasida  olingan  ma lumotlar  va	
ʻ ʻ ʼ
umumlashmalar  kiradi.
Metrologiyada  o lchanadigan	
ʻ  kattalik  obyekt  (tizim,  jarayon)  ning  xususiyati
sifatida  izohlanadi.  U  sifat  jihatidan  ajratilishi  va  miqdoriy  aniqlanishi  mumkin,
ya ni  xususiyat  sifatida  kator  obyektlar  uchun  umumiy  va  u  bir  obyekt	
ʼ  uchun
boshkasiga  Karaganda  ma lum	
ʼ  son  marta  katta  yoki  kichik  bo lishi	ʻ  mumkin.  Massa,
uzunlik,  massa,  zichlik,  temperatura,  kuch  va  boshqa  (obyektning  fizik
xususiyatlarini  aks  ettiruvchi  kattaliklar).  Har  bir  obyekt  yetarlicha  aniqlikdagi
xususiyatlarga  —  uzunlik,  massa,  zichlik  va  boshqa  ga  ega;  obyekt uchun kattalik
tushunchasi  aniq  bo ladi  (massa,  stolning  uzunligi,  tarozi	
ʻ  toshining  massasi,
suyuklikning  zichligi  va  boshqalar).  Faqat  aniq  kattaliklarni  o lchash	
ʻ  mumkin.
Katallikka  obyektiv  (miqdoriy)  baho  berish  uchun  shu  kattalikning birligini (ayrim
kattaliklar  uchun  —  shkalani)  tanlab  olish  kerak.  Kattalik  birligi  —  sonli  qiymati
keli-shuv  bo yicha	
ʻ  birga  teng  qilib  qabul  qilingan  (aniq) kattalik. Har xil o lchamli	ʻ
(massa,  temperatura  shkalasi,  Brinel  bo yicha	
ʻ  qattiqlik  shkalasi)  bir  nomdagi
kattaliklar  qiymatlarining  ketma-ketligi  kattalik  shkalasi  deb  ataladi.  Fanning
rivojlanishi  bilan  ayrim  birliklar  va  ularning  kattaliklarini  tasodifiy  tanlashdan
birliklar  tizimlarini  tuzishga  o tildi.	
ʻ
Metrologiyada fizik kattaliklar va kattaliklar birliklari tizimlarini tuzish  prin-siplari
o rtasidagi  aloqalar,  shuningdek,  anik,  birliklar  tizimining  nazariy	
ʻ  tomonlari
ko riladi. Hozirgi vaqtda yuzdan ortiq davlat rasman qabul qilgan
ʻ  Xalqaro birliklar
tizimi  SI  keng  qo llaniladi.  Nazariy  Metrologiya  o lchashlar	
ʻ ʻ  anikligi  (o lchashlar	ʻ
xatoligi)  ni  va  noaniqligini  baholash  usullariga  bag ishlangan.  Bunda  ehtimollik	
ʻ
nazariyasi  va  matematik  statistika,  shuningdek,  matematikaning  boshqa
bo limlaridan  keng  foydalaniladi.  O lchashlarning  bir	
ʻ ʻ  xilligiga  erishish  uchun
qo llaniladigan
ʻ  barcha  o lchash	ʻ  vositalari  to g ri	ʻ ʻ  darajalanishi  va  ularni  davriy
qiyoslash  yoki  kalibrlashdan  o tkazish	
ʻ  lozim.  Buning  uchun  kattaliklar
birliklarining  etalonlari  —  o lchash	
ʻ  vositalari,  kattaliklar  birliklarini  asliday
qaytarish  va  ularning  o lchamlarini	
ʻ  boshqa  o lchash	ʻ  vositalariga  o tkazish  uchun	ʻ
7 mo ljallangan  barqarorligi  yuqori  va  aniq  maxsusʻ  texnik  vositalar  qo llanilgan.	ʻ
Metrologiya  etalonlar  yordamida  kattaliklar  birliklarini  qayta  tiklash  usullarini  va
ularning  aniqligini  oshirish  yo llarini,	
ʻ  shuningdek,  birliklar  o lchamlarini	ʻ  o tkazish	ʻ
usullari  (qiyoslash  uchullari)  ni  ham  o rganadi.  Qonunlashtiruvchi  Metrologiya  —	
ʻ
davlat tomonidan aniq belgilanishi  va  tekshirilishi  talab  qilinadigan,  o lchashlar	
ʻ  va
o lchash	
ʻ  vositalarining  bir  xilligiga  erishish  bilan  bog liq  masalalarni  ko radi.	ʻ ʻ
Davlatlarda  o lchashlar  bir	
ʻ  xilligini  talab  etiladigan  darajada  ta minlash  va  saqlab	ʼ
turish  uchun  Metrologiya  bo yicha  milliy  idoralar  tomonidan  boshqariladigan	
ʻ
metrologik xizmatlar tashkil  etiladi.
8 O’lchash vositasini qiyoslash laboratoriyasida  qo’yiladigan  akkreditatlash  talablari
va  qiyoslash laboratoriyasini  akkreditatlash  tartibi. Metrologik  xizmatlarga
qo’yiladigan  talablar.
Yuridik  shaxslarni  metrologik  xizmatlari  Texnik jihatda tartibga solish agentligi
tomonidan  tasdiqlangan  qoidalarga  muvofiq  akkreditatlanadi.  Akkreditatlash  ishlari
Texnik  jihatda  tartibga  solish  agentligining  akkreditasiya  ishlari  tomonidan  olib
boriladi.  Akkreditasiya  attestati  5  yil  muddatga  beriladi.  Akkreditasiya  laboratoriya
va  boshqa  yuridik  shaxslarga  akkreditatlash  diorasini  belgilaydi.
Metrologik xizmat (qiyoslash laboratoriyasi) strukturaga sifatni ta’minlash  tizimiga,
ishchi  hodimlarga,  kerakli  ishchi  etalonlarga,  xonalarga  va  qiyoslashni  ta’minlab
beruvchi sharoitlarga  ega  bo’lishi  kerak.
Sifatni  ta’minlash  tizimi  qiyoslash  laboratoriyasi  tomonidan  bajarilgan  ishlarni
hajmiga  mos  bo’lishi  kerak.
Kalibirlash sifati ishlariga metrologik xizmatni rahbar bosh metrolog javob  beradi.
Laboratoriyani  sifat  bo’yicha  yo’riqnomasi  quyidagi  ma’lumotlarni  o’z  ichiga
olishi  kerak:
1. Laboratoriyani  strukturasi;
2. Sifat  bo’yicha  siyosati;
3. Faoliyat  ko’rsatish  ob’ektini  tasnifi;
4. Ichki  tekshirishlarni  olib  borish  proseduralari;
5. Laboratoriyani  etalonlar  bilan  va  boshqa  na’munaviy  qiyoslash  asboblari
bilan ta’minlanganligi  haqida  ma’lumotlar;
6. Ishchilar  haqida  ma’lumotlar;
7. Lavozim  instruksiyalari;
8. Ishlarni  bajarish  bo’yicha  yo’riqnomalar;
9. Ishchi  xonalarni  holati  haqida  ma’lumot;
10. Qo’llaniladigan  me’yoriy  hujjatlar  haqida  ma’lumotlar.
 Kalibirlash laboratoriyasi akkreditasiya doirasi bilan belgilangan 
9 etalonlar  va  na’munaviy qiyoslash vositalariga  ega  bo’lishi kerak.
O’lchash vositalari kalibirlash uchun  texnikaviy  xizmat  grafiklari  ishlab  chiqilishi  va 
tasdiqlanishi  kerak.
Har  bir  etalon  korxonaning  metrologiya  xizmatida  qayd  qilinishi  kerak.
Qayd  qiluvchi  hujjatga  quyidagi  ma’lumotlar  kiradi.
1. Etalon  nomi;
2. Ishlab  chiqaruvchi  korxona  markasi  yoki  turi  zavod  nomeri;
3. Metrologik  harakteristikalar;
 4.Ishlab  chiqilgan  sanasi  va  ekspluatasiyaga  kiritilgan  sana;
 5. Ta’mirlash  haqida  texnikaviy  xizmat  haqida  ma’lumotlar;
4. Qiyoslash  haqida  ma’lumotlar  qiyoslashlararo  intervali.
Xodimlarga  talablar
Ishchi xodimlar ma’lum kasbiy tayyorgarlikga va tajribaga ega bo’lishi  kerak.  Har
bitta  xodimga  bajaradigan  ishiga  qarab,  ma’lumot  darajasiga  kasbiy
tayyorgarligiga  texnikaviy  bilimlarga  va  qiyoslash  ishlari  bo’yicha  tajribasiga
ta’lablar  o’rnatilishi  kerak.  O’lchash  vositalari  kalibirlash  ishlarini  bajaruvchi
xodimlar  qiyoslovchi sifatida  attestatlangan  bo’lishi shart.
10 Labaratoriya  xonalariga  talablar
Labaratoriya  xonalariga  ularni  maydoni  bo’yicha  va  sharoitlari  bo’yicha  me’yoriy
hujjatlarda  belgilangan  ta’lablar  o’rnatiladi.  Talablar  xonani  temperaturasiga,
namligiga,  havo  tozaligiga,  yorug’ligiga,  shovqin  va
11 vibrasiyadan  izolyasiyasiga,  elektromagnit  va  to’lqinlardan
himoyalanganligiga  o’rnatiladi.  Bundan  tashqari  me’yoriy  hujjatlarda  xonalarni
suv,  havo,  elektro  energiya,  issiq  havo,  xladogen  bilan  ta’minlanganligiga  talablar
o’rnatiladi.  O’lchash  vositalari  kalibirlash  laboratoriyalariga  begonalarga  kirish
man  etiladi.
Me’yoriy  hujjatlarga  qo’yiladigan  ta’lablar
Laboratoriyada quyidagi hujjatlar mavjud bo’lishi shart; Akkreditasiya  doirasi  bilan 
belgilangan  o’lchov  vositalarini  qiyoslash  metodikasiga  hujjatlari.
Etalonlarni  va  na’munaviy  hujjatlarni  ishchi  holatda  saqlash  uchun 
12 reglamentlangan hujjatlar  (pasportlar,  qiyoslash grafiglari).
Jismoniy  va  yuridik  shaxslarni  o’lchov  vositalarini  ishlab  chiqish,  ta’mirlash,  sotish 
va  ijaraga  berish  bo’yicha  lisenziyalash.
 Qiyoslash va kalibrlash kleymalarining qo'llanilishi
3.1.  Qiyoslash  va  kalibrlash  kleymasi  faqat  qiyoslovchi  sifatida  attestatlangan
shaxsgina qo'llashi mumkin.
3.2.  Qiyoslash  va  kalibrlash  kleymasining  izi  o'lchash  vositasiga  bosiladi  hamda
o'lchash vositasini qiyoslash va kalibrlash bo'yicha belgilangan me'yoriy hujjatlarning
talablariga muvofiq ekspluatatsion hujjatga kiritiladi.
 Kalibrlash  kleymasi  ottiskasi  O'z  DST  8.018-97  standartining  5.5.2  bo'yicha
qo'yilgan shart asosida o'lchash vositasiga bosiladi. 
 3.3. Har bir qiyoslovchi rahbarning buyrug'i yoki ko'rsatmasi bilan individual belgiga
ega  qiyoslovchi  shaxsiy  qiyoslash  kleymasini  oladi.  Bu  kleymaning  boshqa
shaxslarga berilishi qatiy taqiqlanadi. 
3.4.  Kalibrlash  kleymalarini  shaxslarga  berish  tartibi  metrologik  xitmat  idoralari
tomonidan ishlab chiqiladi va yuridik shaxslar tomonidan tasdiqlanadi.
 
13 O’lchash vositalari kalibirlash laboratoriyalarini  akkreditatlash  tartibi
Laboratoriyani  akkreditatlash  quyidagi  bosqichlardan  iborat:
1. Akkreditasiya  meriallarini  davlat  metrologiya  xizmatini  davlat  akkreditasiya
organlariga yuborish.
2. Davlat  metrologiya  xizmatini  akkreditatlash  organini  qiyoslash
laboratoriyasini  akkreditasiya  imkoniyati  borligi  yoki  yo’qligi  haqida  xulosa
chiqaradi.
3. Texnik  jihatdan  tartibga  solish  agentligiga  akkreditatlash  haqida  buyurtma
taqdim  etiladi.
4. O’lchash  vositalari  kalibirlash  laboratoriyasi  tomonidan  topshirilgan  hujjatlar
ekspertizadan  o’tadi,  akkreditasiya  organi  qiyoslash  laboratoriyasini  tekshirish
bo’yicha  komissiya  tarkibini  tekshirish  bo’yicha  tasdiqlaydi.
5. Komissiya  tekshirish  aktini  tuzadi  va  bu  hujjat  akkreditasiya  organi
tomonidan  tekshiriladi.
6. Materiallarni  metrologiya  va  o’lchash  texnikasi  bo’yicha  ilmiy  texnikaviy
komissiyaga tekshirishga  taqdim  etiladi.
7. Agar  tekshiruv  natijalari  ijobiy  bo’lsa  akkreditasiya  attestati  shakllanadi,  qayd
qilinadi  va  topshiriladi.
O’lchash  vositalari  kalibirlash  laboratoriyasi  akkreditasiya  bo’linmasi  organiga
buyurtma  beradi.
1. 3. Kalibrlash to g risida sertifikatlar – alohida talablarʼ ʼ
Kalibrlash  to g risida  sertifikat  yoki  kalibrlash  to g risida  ma lumotlarni  o z  ichiga	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
olgan  belgi  kalibrlash  intervali  bo yicha  tavsi-yalarni  o z  ichiga  olmasligi  kerak,	
ʼ ʼ
mijoz bilan oldindan kelishilgan ho-latlar bundan mustasno.
Namuna olish to g risida hisobotga qo yiladigan mahsus talablar	
ʼ ʼ ʼ
Namuna  olish  bosqichi  uchun  laboratoriya  javobgar  bo lgan  hollarda  va  sinov	
ʼ
natijalarini  talqin  qilish  uchun  zarur  bo lganda  talablarga  qo shimcha  ravishda,	
ʼ ʼ
hisobotlar quyidagilarni o z ichiga olishi zarur:	
ʼ
a) namuna olingan sana;
14 b) namuna  olingan  ob ekt  yoki  materialning  noyob  indentifikatsi-yasi  (shuʼ
jumladan,  vaziyatga  qarab,  ishlab  chiqaruvchining  nomi,  modelь  va  qo llash  sohasi	
ʼ
va seriya raqami);
c) namuna  olingan  joy,  shu  jumladan  har  qanday  sxemalar,  es-kizlar  yoki
fotosuratlar;
d) namuna olish rejasi va usuliga havolalar;
e) namuna olinayotganda atrof muhitdagi har qanday sharoit to g risidagi sinash	
ʼ ʼ
natijalarni talqin qilishga ta sir qiladigan ma lumotlar;	
ʼ ʼ
f) keyingi o lchash yoki kalibrlash uchun o lchash noaniqligini baholashga zarur	
ʼ ʼ
ma lumotlar.	
ʼ
Muvofiqlik to g risida bayonotni rasmiylashtirish	
ʼ ʼ
Spetsifikatsiya yoki standartga muvofiqlik to g risida bayonot taqdim etilayotganda,	
ʼ ʼ
laboratoriya  qaror  qabul  qilish  qoidasi  va  uni  qo llash  bilan  bog liq  risk  darajasini	
ʼ ʼ
(masalan,  yolg on  qabul  qilish  yoki  yolg on  og ish  va  statistik  gipotezalar)  hisobga	
ʼ ʼ ʼ
olgan holda, foydala-nilgan qaror qabul qilish qoidasini hujjatlashtirishi lozim.
Qaror  qabul  qilish  qoidasi  buyurtmachi  tomonidan  yoki  normativ  hujjatlar  bilan
belgilanadigan bo lsa, risk darajasini hisobga olishga hojat yo q.	
ʼ ʼ
Muvofiqlik to g risida xulosani o z ichiga olgan hisobotda quyidagilar aniq ravshan	
ʼ ʼ ʼ
ko rsatilishi kerak:	
ʼ
a) bu xulosa qanday natijalarga taalluqli;
b) qaysi  spetsifikatsiya,  standart  yoki  ularning  alohida qismlari-ga  muvofiq  yoki
nomuvofiq;
c) foydalanilgan  qaror  qabul  qilish  qoidasi  (agar  u  tegishli  spetsifikatsiya  yoki
standartdan o rin olmagan bo lsa).	
ʼ ʼ
Hisobotdagi fikrlar va talqinlar
Fikrlar va talqinlarni ifadalashda laboratoriya fikr bil-dirish va talqin qilish vakolatiga
ega xodimlargina tegishli bayonot qilishini kafolatlashi shart. Laboratoriya fikrlar va
talqinlarni ifodalash uchun asos bo lgan narsalarni hujjatlashtirishi shart.	
ʼ
15 Hisobotlarga  kiritilgan  fikrlar  va  talqinlar  sinash  yoki  kalibrlash  ob ekti  uchunʼ
olingan natijalarga asoslanishi shart va bu yaqqol ko rsatib o tilishi kerak.	
ʼ ʼ
Fikrlar va talqinlar buyurtmachi bilan bevosita muloqotda ma lum qilinganda, bunday	
ʼ
muloqot yozuvlari saqlab qo yilishi shart.	
ʼ
Hisobotlarga kiritilgan o zgartirishlar	
ʼ
Аgar  chiqarilgan  hisobotni  o zgartirish,  to ldirish  yoki  takror  chiqarish  talab  etilsa,	
ʼ ʼ
axborotdagi barcha o zgartirishlar aniq belgilanishi shart.	
ʼ
Hisobot  chiqarilganidan  keyin  unga  kiritilgan  o zgarishlar  faqat  qo shimcha  hujjat	
ʼ ʼ
yoki “Hisobotga o zgartirish, seriya raqami .... [yoki biror boshqa indikator]”singari	
ʼ
iborani  yoki  shunga  o xshash  iborani  o z  ichiga  olgan  ma lumot  uzatish  shaklida	
ʼ ʼ ʼ
bo lishi kerak.	
ʼ
Bunday o zgartirishlar mazkur hujjatning barcha talablariga javob berishi shart.	
ʼ
Аgar  butunlay  yangi  hisobot  chiqarish  zarur  bo lsa,  u  noyob  tarzda  identifikatsiya	
ʼ
qilingan  va  qaysi  dastlabki  hujjat  o rniga  qabul  qilingan  bo lsa,  o sha  hujjatga	
ʼ ʼ ʼ
havolani o z ichiga olgan bo lishi kerak.	
ʼ ʼ
Shikoyatlar (da volar)	
ʼ
Laboratoriya  shikoyatlar  (da volar)  bo yicha  ularni  qabul  qilish,  ko rib  chiqish  va	
ʼ ʼ ʼ
qaror qabul qilish bo yicha hujjatlashtirilgan taomillarga ega bo lishi kerak.	
ʼ ʼ
Da volar bilan ishlash tartibi bilan har qanday manfaatdor taraf tanishib chiqa olishi	
ʼ
kerak.  Da voni  olganidan  so ng,  laboratoriya  da vo  laboratoriya  javobgar  bo lgan	
ʼ ʼ ʼ ʼ
ishlar  bilan  bog liqmi,  yo qmi,  tasdiqlashi,  agar  bog liq  bo lsa,  da vo  yuzasidan	
ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ
choralar  ko rishi  lozim.  Laboratoriya  da vo  bilan  ishlash  jarayonining  barcha	
ʼ ʼ
darajalarida qabul qilingan qarorlar uchun javob berishi shart.
Shikoyatlarni (da volarni) ko rib chiqish taomili eng kamida quyidagi elementlar va	
ʼ ʼ
usullarni o z ichiga olishi shart:	
ʼ
a) shikoyatni (da voni) qabul qilib olish, tekshirish, o rganish va da vo yuzasidan	
ʼ ʼ ʼ
qanday choralar ko rilishi to g risida qaror qabul qilish jarayonini, ;
ʼ ʼ ʼ
b) shikoyatlar (da volar)ni kuzatib borish va qayd qilish, shu jumladan ularni hal	
ʼ
qilish yuzasidan ko rilgan choralar;	
ʼ
c) zarur choralar ko rilganini kafolatlash.	
ʼ
16 Shikoyat  (da vo)  kelib  tushgan  olgan  laboratoriya  unitekshirish  uchun  zarur  barchaʼ
ma lumotlar to planishi va tasdiqlanishi uchun javobgar hisoblanadi.	
ʼ ʼ
Mumkin  bo lgan  barcha  holatlarda  laboratoriya  olingan  shikoyatlarni  (da volarni)	
ʼ ʼ
tasdiqlashi  va  da voni  ko rib  chiqish  borishi  va  natijalari  to g risida  shikoyatchiga	
ʼ ʼ ʼ ʼ
ma lum qilishi shart.	
ʼ
Shikoyatchiga  ma lum  qilinishi  lozim  bo lgan  natijalar  shikoyatga  (da voga)  sabab	
ʼ ʼ ʼ
bo lgan  laboratoriya  faoliyatida  ishtirok  etmagan  shaxs(lar)  tomonidan	
ʼ
shakllantirilishi yoki tahlil qilinishi va tasdiqlanishi kerak.
Mumkin  bo lgan  barcha  holatlarda  laboratoriya  shikoyatni  ko rib  chiqish	
ʼ ʼ
yakunlanganligi to g risida shikoyatchiga rasman xabar berishi shart.	
ʼ ʼ
Nomuvofiq ishlarni boshqarish
Аgar  laboratoriya  ishlarining  biror  qismi  yoki  shu  ishlarning  natijalari
laboratoriyaning o z taomillari yoki mijoz bilan kelishilgan talablarga mos bo lmasa
ʼ ʼ
(masalan,  asbob-uskuna  yoki  atrof  muhit  sharoiti  belgilangan  chegaradan  chiqsa,
monitoring  natijalari  belgilangan  mezonlarga  javob  bermasa)  bajarilishi  kerak
bo lgan taomilga ega bo lishi kerak. Bu taomillar:	
ʼ ʼ
a) nomuvofiq  ishlarni  boshqarish  uchun  javobgarlik  va  vakolatlar
belgilanganligini;
b) choralar  (shu  jumladan  ishlarni  to xtatish  va  takrorlar,  shuningdek,  zarur	
ʼ
bo lsa,  hisobot  shakllantirishni  to xtatish)  laboratoriya  tomonidan  belgilangan  risk	
ʼ ʼ
darajasiga mosligini;
c) nomuvofiq  ishning  muhimligi  baholanganligini,  shu  jumladan  oldingi
natijalarga ta siri tahlil qilinganligini;	
ʼ
d) nomuvofiq  ishning  maqbulligi  maqbul  emasligi  to g risida  qaror  qabul	
ʼ ʼ
qilinganligini;
e) zarurat bo lganda, mijoz xabardor qilingan va ish bekor qilinganligini;	
ʼ
f) ishlarni  davom  ettirishga  ruxsat  berish  uchun  javobgarlik  begilanganligini
kafolatlashi shart.
Laboratoriya 7.10.1-bandining b) – f) kichik bandlarida ko rsatilgan nomuvofiq ishlar	
ʼ
va harakatlar bo yicha yozuvlarni saqlashi shart.	
ʼ
17 Аgar  baholash  natijasida  nomuvofiq  ish  takrorlanishi  mumkinligi  yoki  laboratoriya
bajarayotgan  operatsiyalar  laboratoriyaning  o z  menejment  tizimiga  muvofiqligiʼ
borasida shubha borligi ma lum bo lsa, laboratoriya tuzatuvchi harakatlarni bajarishi	
ʼ ʼ
shart.
Buyurtmaga  quyidagi  hujjatlar  ilova  qilinadi.
1. Sifat  bo’yicha  rahbariy  hujjat.
2. Qiyoslash  huquqiga  ega  bo’lishi  uchun  texnikaviy  iqtisodiy  asos.
3. Laboratoriya  joylashgan  hududidagi  davlat  moliya  xizmatining  hulosasi.
Buyurtma  akkreditasiya  organiga  qabul  qilingandan  keyin  akkreditasiya  organi 1
oy davomida topshirilgan hujjatlarni ekspertizadan o’tkazadi.
Ekspertiza  natijalari  ijobiy  bo’lsa  akkreditasiya  organi  Texnik  jihatdan  tartibga
solish  agentligi  bilan  birgalikda  tekshiruv  komissiyasini  tashkil  qiladi.  Kamissiya
tarkibiga  Texnik  jihatdan  tartibga  solish  agentligi  mutaxassislari  korxona  vakillari
va  shu  sohani  chuqur  biluvchi mutahasislar  kiritiladi.
Tekshiruv  natijalari  bo’yicha  komissiya  akt  tuzadi  va  bu  aktni  boshqa  hujjatlar  bilan
birgalikda  Texnik  jihatdan  tartibga  soliah  agentligi  akkreditatlash  organiga
yuboradi.  Akkreditatlash  organi  15  kun  davomida  kerakli  hujjatlar  tayyorlaydi  va
ularni  Texnik  jihatdan  tartibga  solish  agentligi  mutaxassislari  rahbariyatiga
yuboradi.
Akkreditatlash  natijasi  ijobiy  bo’lsa  qiyoslash  laboratoriyasiga  akkreditatlash
doirasi  belgilanadi  va  akkreditatlash  attestasiyasi  beriladi.
Kalibirlash laboratoriyasi  Texnik jihatdan tartibga solish tomonidan  qayd  qilinadi
va  qiyoslash  laboratoriyasi  tamg’asiga  shifr  beriladi  va  shu  asosda  qiyoslash
laboratoriyasi faoliyat ko’rsatishga ruhsat  beriladi.
Akkreditatlash  attestati  5  yil  muddatga  beriladi.  Ba’zi  hollarda  qiyoslash
laboratoriyasini faoliyati haqida shikoyatlar tushsa qayta akkreditatlash 5 yil  ichida
o’tkaziladi.  Shu  muddat  tugamasdan  qaytadan  akkreditatlash  o’tkaziladi.  Bu
18 holda  akkreditasiya  inspeksiyasi  nazorat  shaklida o’tkazadi.
II-BOB. Korxona metrologiya xizmati faoliyatini tekshirish
(Inspeksiya)
2.1  Inspeksiya  nazorati
Inspeksiya  nazorati  akkreditasiyadan  keyingi  shartnoma  asosida  2-ilovada
keltirilgan  sxemaga  muvofiq joyning o’ziga  borib amalga  oshiriladi.
Birinchi  inspeksiya  nazorati  akkreditasiya  sanasidan  keyin  o’n  ikki  oydan
kechikmay  o’tkaziladi.  Keyingi  inspeksiya  nazorati  xar  yili  Markaz  raxbari
tomonidan  tasdiqlanadigan  inspeksiya  reja–jadvaliga  muvofiq  davriy,  biroq  avvalgi
inspeksiya  nazorati  o’tkazilagn  vaqtdan  boshlab  yigirma  to’rt  oydan  kechikmay
(maxsulotni  sertifikatlash  organlari  uchun  -o’n  ikki  oydan kechikmay)  o’tkaziladi.
Yigirma  to’rt  oy  davriylik  muddati  quyidagi  shartlar  bajarilsa  belgilanadi:
– joyning  o’zida  avvalgi  baxolash  o’tkazilganda  nomuvofiqliklar  bo’lmagan  bo’lsa;
– akkreditasiya  obyekti  faoliyati  bo’yicha  shikoyatlar  bo’lmagan  bo’lsa;
– akkreditasiya  obyekti  faoliyati  bo’yicha  o’tkazilgan  monitoring  ijobiy  natijalar
bergan  bo’lsa.
Akkreditasiya  obyekti  faoliyati  bo’yicha  rejadan  tashqari  inspeksiya  nazorati
akkreditasiya  talablari  va  shartlari,  shu  jumldan  akkreditasiya  belgisidan
foydalanish  buzilganligi  tug’risida  hujjatlar  bilan  tasdiqlangan  yozma  murojaat
markazga  tushgan  taqdirda  o’tkaziladi.
Inspeksiya  nazoratini  o’tkazish  tartibi  13-17,  19-bandlariga  muvofiq  amalga
oshiriladi.
Inspeksiya  nazorati  davomida  Markaz  muvofiqlikni  baholash  organlari  va
metrologiya  xizmatlari  tomonidan  akkreditasiya  belgisini  yoki  akkreditasiyaga
matnli  havolalar  qo’llanilishining  to’g’riligini  ham  o’rganadi.  Muvofiqlikni
baholash  organlari  va  metrlogiya  xizmatlari  xizmatlari  tomonidan  ISO/IEC17011
xalqaro  standarti  talablari  talablariga  muvofiq  belgilanadi.
19 Baholash guruxi uch ish kuni mobaynida Markazga o’tkazilgan inspeksiya  nazorati
to’g’risida  hisobot  taqdim  etishi  kerak.  Markaz  o’tkazilgan  inspeksiya  nazorati
to’g’risidagi  xisobotni  qabul  qilgandan  keyin  besh  ish  kuni  mobaynida  uning
akkreditasiya  komissiya  majlisida  ko’rib  chiqilishini  ta ь minlaydi.
Akkreditasiya  komissiyasi:
– akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning  amal  qilishini  tasdiqlash;
– akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish;
– akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning  amal  qilishini  tugatish;
– komissiya  a ь zolarining  katta  qismi  baxolash  guruxi  xisobotiga  qo’shilmagan
taqdirda,  akkreditasiya  obyekti  akkreditasiya  talablari  va  shartlariga  muvofiqligini
xaq olmasdan qo’shimcha baxolashni o’tkazish to’g’risida qaror  qabul qiladi.
Akkreditasiya komissiyasi qarori u qabul qilingandan keyin akkreditasiya  obyektiga
bir  ish  kunidan kechiktirmay  yetkaziladi.
Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvoxnomaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  yoki
tugatish 42-52 bandlarda  belgilangan  tartibda  amalga  oshiriladi.
Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvoxnomaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  yoki
tugatish  to’g’risidagi  qarori  yuzasidan  Markaz  xuzuridagi  appelyasiya
komissiyasiga  yoki  sud  tartibida  shikoyat  qilish  mumkin.
20 Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvoxnomaning  amal  qilishini  to’xtatib
turish  (tiklash)
Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvoxnomaning  amal  qilishi  quyidagi  xolatlarda
to’xtatib  turilishi  mumkin:
– akkreditasiya ob’yekti akkreditasiya to’g’risidagi guvoxnomaning amal
qilishini  to’xtatib  turish  to’g’risida  ariza  bilan  murojaat  kilinganida;
– akkreditasiya  talablari  va  shartlari  buzilishi  aniqlanganda;
– akkreditasiya  ob’yekti  tomonidan  akkreditasiyadan  keyingi
shartnoma  qoidalariga  rioya etilmaganda;
– Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvoxnomaning  amal  qilishini  to’xtatib
turish  47  –  bandning  uchinchi  va  to’rtinchi  xatboshilarida  nazarda  tutilgan xollarda
markaz  tomonidan  akkreditasiya  komissiyasi  qaroriga  ko’ra,  uch  oydan
oshmaydigan muddatga  amalga  oshiriladi.
– Akkreditasiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilishi akkreditasiya
kommisiyasining qabul kilgan qarori to’g’risida ma’lumot markazining  veb  saytida
joylashtirilgan  sanadan  boshlab  to’xtatib  turiladi.
– Akkreditasiya  obyekti  akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomani  amal
21 qilish  tiklangunga  qadar  muvofiqlikni  baholash  faoliyatini  to’xtatib  turishi  shart.
Akkreditasiya  obyekti  nomuvofiqliklarni  bartaraf  etish  bo’yicha  xarakatlar  rejasini
ishlab  chiqadi  va  Markazga  taqdim  etadi.  Bunda  nomuvofiqlikdarni  bartaraf  etish
muddati  akkreditasiya  komissiyasining  qaroriga  asosan  markaz  tomonidan
belgilangan  muddatdan oshmasligi  kerak.
– Akkreditasiya  obyekti  tomonidan  harakatlar  rejasini  bajarish
to’g’risidagi  ma ь lumot  va  nomuvofiqliklar  bartaraf  etilganligini  tasdiqlovchi
xujjatlar belgilangan muddatda taqdim etilmasa, baholash  guruxi  raxbari  Markazga
akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomani  amal  qilishini  tugatish kerakligi to’g’risida
raport taqdim  etadi.
– Nomuvofiqliklarni  bartaraf  etilganligini  o’rganish  23  va  24  –
bandlarga  muvofiq  amalga  oshiriladi.  Markaz  baholash  guruxi  tomonidan  yakuniy
hisobot  taqdim  etilganidan  so’ng  besh  ish  kuni  mobaynida  tegishli  qaror  qabul  qilish
uchun  akkreditasiya  komissiyasining  majlisida  uning  ko’rib  chiqilishini ta ь minlaydi
– Akkreditasiya  komissiyasining  u  qabul  qilingan  kundan  etiboran  uch
ish  kunidan  kechikmay  Markaz  tomonidan  akkreditasiya  ob’yektiga  yetkaziladi.
– Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning  amal  qilishini  to’xtatib
turish  va  tiklash  to’g’risidagi  ma ь lumotlar  akkreditasiya  soxasidagi  tegishli  davlat
reyestrlariga  kiritilishi  va  markazning  veb  saytida  joylashtirilishi  lozim.
Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvoxnomaning  amal  qilishini  tugatish
Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvoxnomaning  amal  qilishi  quyidagi  xollarda
tugatilishi mumkin:
– akkreditasiya  ob’yekti  akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning
amal  qilishini  tugatish to’g’risida  ariza  bilan  murojaat  qilsa;
– yuridik  shaxs  tugatilsa;
– akkreditasiya  ob ’ yekti  tomonidan  guvohnoma  amal  qilishining
to ’ xtatib  turilishiga  sabab  bo ’ lgan  holatlar  markaz  tomonidan  belgilangan  muddatda
bartaraf  etilmasa ;
22 – akkreditasiya  sohasi  buzilsa;
– guvohnoma  soxta  hujjatlar  va  ma’lumotlardan  foydalangan  holda
olinganligi aniqlangan  bo’lsa;
– akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning  amal  qilishi  akkreditasiya
komissiyasi  qaroriga  ko’ra  Markaz  tomonidan tugatiladi.
– akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning  amal  qilishini  tugatish
to’g’risidagi  ma’lumot  qaror  qabul  qilingan  kundan  boshlab  bir  ish  kunidan
kechikmay  Markazning  rasmiy  veb-saytida  joylashtiriladi  va  akkreditasiya
ob’yektiga  yozma  ravishda  habar  yuboriladi;
– akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning  amal  qilishi
akkreditasiya  komissiyasining  qabul  qilgan  qarori  to’g’risida  ma’lumot
Markazining  veb–saytida  joylashtirilgan sanadan boshlab tugatiladi.
55- bandning  turtinchi,  oltinchi  xatboshilariga  muvofiq  akkreditasiya
to’g’risidagi  guvoxnomaning  amal  qilishi  tugutilganidan  keyin  akkreditasiya  uchun
takroriy ariza  kamida  olti oydan keyin berilishi mumkin.
Akkreditasiya  to’g’risidagi  guvohnomaning  amal  qilishini  tugatish  to’g’risidagi
ma’lumotlar akkreditasiya sohasidagi tegishli davlat reyestrlariga  kiritilishi  lozim.
2.1  Akkreditasiyani  o’tkazish  sxemasi.
1-ilova
Akkreditasiyani  o’tkazish  sxemasi
Bosqich-
lar Sub’yektlar Tadbirlar Bajarish
muddati
1-bosqich Akkreditasiya 
olishga
talabgorlik
qiluvchi Akkreditasiya  olish uchun  zarur
bo’lgantegishli  hujjatlarni
tayyorlaydi.
Zarur  hujjatlar  ilova  qilingan
buyurtmanomani  bevosita Ariza 
beruvchining 
23 yuridik  shaxs -
Ariza  beruvchi olinganligi to’g’risida
bildirishnoma  olingan  holda
pochta  aloqasi  vositalari  orqali
yoki  elektron  shaklda
"Akkreditasiya markazi"
DUKga  taqdim  etadi. xohishiga  ko’ra
"Akkreditasiya 
markazi"  DUK 1. Taqdim  etilgan  xujjatlar  va
maьlumotlarning  to’liqligi
yuzasidan  buyurtmanomani
o’rganadi:
a) ijobiy  natija  bo’lganda
akkreditasiya bo’yicha
xizmatlar ko’rsatish
to’g’risida shartnoma
tayyorlanadi;
b) xujjatlar  to’liq  bo’lmagan
taqdirda xujjatlarni
qaytaradi. a) 3 ish kuni
mobaynida
b) 1 ish kuni
mobaynida
2. Markaz  xizmatlariga  xaq
to’langandan  keyin  taqdim 15  ish kuni
mobaynida
24 2-bosqich etilgan  xujjatlarni
easpertizadan  o’tkazadi.
3.  Ekspertizaning  natijalari
bo’yicha kamchiliklar
aniqlangan  taqdirda,  joyning
o’zida  baxolash  o’tkazishdan
avval  markaz  bu  xaqda
akkreditasiya  obyektini  ularni
bartaraf  etish  uchun  xabardor
qiladi. 3 ish kuni 
mobaynida
4. Taqdim  etilgan
xujjatlarni ekspertizadan
o’tkazish  tugallangandan  keyin
baxolovchi  guruxni  tuzadi.
5. Joyning  o’zida  baxolash
uchun shart-sharoitlar
taьminlanmagn  taqdirda,
Markaz  baholash  ishini
to’xtatib  turadi. 4-5.  Bir
oygacha
(akkreditasiya
obyekti  tayyorligi
natijalari
bo’yicha)
Baholash 
guruxi 6. Joyning o’zida baxolaydi
va  natijalar  bo’yicha  baxolash
to’g’risidagi xisobotni
rasmiylashtiradi.
7. Ijobiy xisobot
rasmiylashtirilgan  taqdirda  u
akkreditasiya  komissiyasining
majlisida  ko’rib  chiqish  uchun
Markazga  beriladi. 10 ish kuni 
mobaynida
3 ish kuni 
mobaynida
25 Akkreditasiya 
obyekti 1. Baxolash guruxi 
tomonidan baxolash
to’g’risidagi xisobotni 
rasmiylashtirishda 
akkreditasiya obyektining 
belgilangan talablariga 
muvofiqlikni  bartaraf  etish  va 
uni bajarish to’g’risidagi
xisobot bo’yicha xarakatlar 
rejasini ishlab chiqadi va
Markazga  taqdim  etadi. Ikki oy
mobaynida
(akkreditasiya
obyektining
hoxishiga  ko’ra)
26 3-bosqich
Akkreditasiya 
markazi 2. Xarakatlar rejasi
bajarilganligi  to’g’risidagi
axborot  va  nomuvofiqliklarni
bartaraf  etish  bo’yicha
tasdiqlovchi  xujjatlar  olingan
paytdan  boshlab  baxolash
guruxiga  akkreditasiya  obyekti
tomonidan  nomuvofiqliklar
bartaraf etilishi xolatini
o’rganish  uchun  vakolat  beradi. 5 ish kuni 
mobaynida
3. Amalga oshirilgan 
xarakatlarning natijalarini
o’rganishni  taьminlaydi. 5 ish kuni 
mobaynida
4.  O’rganish  natijalari  bo’yicha
baxolash  to’g’risidagi  yakuniy
xisobotni  rasmiylashtiradi  va
uni  akkreditasiya
komissiyasining  majlisida
ko’rib  chiqish  uchun
Markazga  taqdim  etadi. 3 ish kuni 
mobaynida
4-bosqich Akkreditasiya 
markazi 1. Akkreditasiya 
komissiyasining majlisida
baxolash natijalri kuo’rib
chiqilishini  taьminlaydi. 5 ish kuni 
mobaynida
Akkreditasiya 
markazi 2. Akkreditasiya 
komissiyayasi tomonidan 
ijobiy qaror fabul qilingan 
taqdirda Markaz bilan 
akkreditasiya obyekti 
o’rtasilagi akkreditasiyadan  3 ish kuni 
mobaynida
27 keyingi  shartnoma  tuziladi  va 
akkreditasiya to’g’risida
guvoxnoma  beriladi.
Akkreditasiya 
markazi 3. Akkreditasiya 
komissiyasi  tomonidan  salbiy 
qaror  qabul  qilingan  taqdirda 
akkreditasiya obyektiga
akkreditasiya qilish rad 3 ish kuni 
mobaynida
28 etilganligi to’g’risida yozma
bildirishnoma  yuboriladi.
2-ilova
Inspeksiya nazoratini o’tkazish  sxemasi
Bosqichlar Subyektlar Tadbirlar Bajarish
muddatlari
1-bosqich Akkreditasiya 
markazi Inspeksiya  nazorati
o’tkazishning reja-jadvali 
asosida:
Baxolash guruxi tarkibini va 
inspeksiya  nazoratini  o’tkazish 
muddatlarini ko’rsatgan xolda 
buyruq  tuzadi;
inspeksiya  nazoratini  o’tkazish
rejasini  tasdiqlaydi Reja-jadvalga 
muvofiq
2-bosqich Baholash 
guruxi 1. Joyning  o’zida  baxolaydi  va
natijalar  bo’yicha  baxolash
to’g’risidagi xisobotni
rasmiylashtiradi.
2. Xisobotni akkreditasiya
komissiyasi majlisida ko’rib
chiqish  uchun  Markazga  beradi. 1. 10  ish  kuni
mobaynida
2. 3 ish kuni
mobaynida
29 3-bosqich Akkreditasiya 
markazi 1. Tegishli  qaror  qabul  qilish
uchun  baxolash  natijalari
akkreditasiya  komissiyasining
majlisida  ko’rib  chiqilishini
taьminlaydi.
2. Akkreditasiya 
komissiyasining qarori 
akkreditasiya obyektiga
yetkaziladi. 1. 5 ish kuni
mobaynida
2. 1  ish 
kuni 
mobaynida
30 III.  Yuridik  shaxslarning metrologik  xizmatlarini
akkreditlash
Akkreditatsiya  talablari  va  shartlari
2019-yil  24-apreldagi  Vazirlar  Maxkamasining  349-sonli  qarori.  Quyidagilar
akkreditatsiyaning  umumiy  talablari  va  shartlari  xisoblanadi:
– akkreditatsiya  uchun  ariza  beruvchilarning  vakolati  va  baholashga
qo yilgan  talablarni  tartibga  soluvchi  normativ  xuquqiyʻ  xujjatlarga,  shuningdek
texnik  jihatdan  tartibga  solish  soxasidagi  xujjatlarga  majburiy rioya qilish;
– akkreditatsiya  obyektlarini  normal  va  samarali  faoliyatini  amalga
oshirish  uchun  zarur  bo lgan  mulk  xuquqi  yoki  boshqa  ashyoviy  xuquq	
ʻ  asosida
taalluqli  bo lgan  bino  va  inshootlar  texnik  –  texnologik  hamda	
ʻ  o lchash  vositalari	ʻ
mavjudligi;
– joriy  etilgan  va  amaldagi  sifat  menejmenti  tizimini  mavjudligi
xamda  akkreditatsiya  obyekti  faoliyatida  uning  talablariga  rioya  etish;
– malakasi  akkreditatsiya  jarayonida  Markaz  tomonidan  baxolanadigan
va  akkreditatsiyaning  ariza  berilgan  soxasida  malakali  xodimlarning  mavjudligi,
ularning  o zaro	
ʻ  almashinuvchanligini  taminlash;
– akkreditatsiyaning  ariza  berilgan  soxasiga  muvofiq  texnik  jixatdan
tartibga  solish  soxasida  normativ  xujjatlarning  mavjudligi;
– akkreditatsiya  obyektlari  tomonidan  9  -  bobda  ko rsatilgan	
ʻ
majburiyatlarga  o z	
ʻ  vaqtida rioya  qilish;
Akkreditatsiya  qilishda  akkreditatsiya  soxasidagi  xalqaro  qoidalar,  akkreditatsiya
bo yicha	
ʻ  xalqaro  forum  talablari  (IAF)  va  labaratoriyalar  akkreditatsiyasi  bo yicha	ʻ
xalqaro  tashkilot  (ILAC)  talablari  xisobga  olinadi.
Quyidagilar  ariza  beruvchini  akkreditatsiyadan  o tkazish  uchun  qo shimcha	
ʻ ʻ  shart
xisoblanadi:
31 – sertifikatlash  organi  yoki  sertifikatlash  bo yicha  inspeksiya  organi  sifatidaʻ
akkreditatsiya  obyektining  ishlab,  sotuvchilar,  ijrochilar  va  istemolchilardan
mustaqilligi;
– baholanayotgan  obyektning  texnik  jixatdan  tartibga  solish  soxasidagi
normativ  xujjatida  belgilangan  majburiy  kursatkichlarning  aksariyat  qismi
aniqlashni  taminlaydigan,  belgilangan  tartibda  akkreditatsiyadan  o tkazilgan	
ʻ
o zsinov	
ʻ  labaratoriyasining  mavjudligi;
– baholanayotgan  obyektning  majburiy  ko rsatkichlarining  yetishmayotgan	
ʻ
qismi  aniqlashni  taminlovchi  akkreditatsiyadan  o tkazilgan	
ʻ  boshqa  sinov
labaratoriyalari  bilan  xamkorlik  to g risidagi	
ʻ ʻ  bitimlarning mavjudligi;
– yuklarni  ortishdan  oldin  yoki  tushirish  vaqtidagi  inspeksiyani  o tkazish	
ʻ
bo yicha  inspeksiya  organ  sifatida  akkreditatsiyaning  ariza  berilgan  sohasida	
ʻ
maxsulotning  muvofiqligini  baholash  uchun  tegishli  texnika  vositalari  va  asbob
uskunalar  yoki labaratoriyaning  mavjudligi;
– xizmatlar,  menejment  tizimlari,  xodimlarni  sertifikatlash  organining
baholanayotgan  tarafdan  mustaqilligi;
– sinov,  kalibrlash  va  tibbiyot  labaratoriyalari  (markazlar),  metrologik
xizmatlar  sifatida;
– texnik  jixatdan  tartibga  solish  sohasidagi  normativ  hujjatlar  talablariga
muvofiq  bo lgan	
ʻ  ishlab  chiqarish  binolari  va  atrof  muhit  sharoitlarining  mavjudligi;
– akkreditatsiyaning ariza berilgan sohasiga muvofiq sinovlar yoki o lchovlar	
ʻ
o tkazilishini taminlaydigan sinov, o lchov vositalari, standart namunalar	
ʻ ʻ  va  asbob
–  uskunalarning  mavjudligi.
Maxsulotlar,  xizmatlar,  menejment  tizimlari,  xodimlar  sertifikatlash  organi,
sertifikatlash  bo yicha  inspeksiya  organi  raxbari  sifat  bo yicha  ekspert	
ʻ ʻ  auditor
sifatida attestatsiyadan o tkazilgan 	
ʻ bo lishi kerak. Bunda ekspert –auditor	ʻ  faqat  bitta
muvofiqlikni  baholash  organiga  rahbarlik  qilishi mumkin.
Akkreditatsiyadan o tgan sinov, kalibrlash,  tibbiyot labaratoriiyalari va	
ʻ  metrologik
xizmatlar  amaldagi  akkreditatsiya  doirasiga  muvofiq  o zi	
ʻ  qo llayotgan  sinov  v	ʻ
ao lchov  vostilaridan,  standart  namunalardan  va  sinash	
ʻ  asbob  uskunalaridan
32 foydalanish  yoki  ularni  qo llashʻ  xuquqlarining,  akkreditatsiyadan  o tishga	ʻ  talabgor
bo lgan	
ʻ  ariza  beruvchilar  foydasiga  berilishiga  yo l  qo yilmaydi,  O zbekiston	ʻ ʻ ʻ
Respublikasi  Prezidenti  yoki  Vazirlar  Maxkamasi  qarorlarida  nazarda  tutilgan
xollar  bundan mustasno.
3.2 Akkreditatsiya  o tkazish	
ʻ  tartibi.
Ariza  beruvchilarni  akkreditatsiyadan  o tkazish	
ʻ  1-  ilovada  keltirilgan  sxemaga
muvofiq  amalga oshiriladi.
Ariza  beruvchi  Markaz  tomonidan  belgilangan  shakl  bo yicha  xujjatlar  va	
ʻ
malumotlarni  ilova  qilgan  holda,  yozma  yoki  elektron  shaklda  akkreditatsiya
qilishga  buyurtma  beradi.
Ariza  beruvchilar  buyurtmaga  quyidagi  xujjatlarni  va  malumotlarni  ilova  qiladi:
– Akkreditatsiya qilinishi so ralayotgan akkreditatsiya soxasini aniqlovchi	
ʻ
muvofiqlikni  baholash  obyektlari  yoki  sinov  usullari  yoki  o lchash	
ʻ  turlarining
ro yxati;	
ʻ
– Sifat  bo yicha  qo llanma  va  sifat  menejmenti  tizimi  tartib	
ʻ ʻ  –tamoyil
hujjatari;
– Maxsulot,  xizmatlar,  menejment  tizimlari,  xodimlarni  sertifikatlash
organlari  va  inspeksiya  organi  uchun  qo shimcha	
ʻ  ravishda  xodimlar  va  sifat
bo yicha	
ʻ  ekspert–auditorlar  tug risidagi	ʻ  malumotlar,  sertifikatlashni  o tkazish	ʻ  tartibi
to g risidagi	
ʻ ʻ  xujjat  va  inspeksiya  organi  tomonidan  qo llaniladigan	ʻ  texnika
vositalari  va  asbob  uskunalari  tug risida	
ʻ  xujjat;
– Sinov,  kalibrlash,  tibbiyot  labaratoriyalari,  metrologiya  xizmatlari
uchun  qo shimcha	
ʻ  ravishda  laboratoriya,  xodimlar  va  ular  tomonidan
qo llaniladigan  sinov,  o lchov  vositalari  hamda  sinov  uskunasi  to g risidagi	
ʻ ʻ ʻ ʻ
malumotlar.
Ariza  beruvchidan  nazarda  tutilmagan  hujjatlar  va  malumotlar  taqdim  etishini  talab
qilishiga yo l	
ʻ  qo yilmaydi.	ʻ
33 Ariza  beruvchi  o zʻ  ixtiyoriga  ko ra,	ʻ  akkreditatsiya  obyektiga  aloqador  qo shimcha	ʻ
hujjatlar  va  malumotlarni  taqdim  qilishi mumkin.
Markaz  taqdim  etilgan  hujjatlar  va  malumotlarni  to liqligi	
ʻ  yuzasidan  buyurtmani
o raganadi. Buyurtmani o rganish  ijobiy natija bersa	
ʻ ʻ  u ro yxatdan	ʻ  o tkaziladi	ʻ  va  u
ikki  ish  kunidan  kechikmay  akkreditatsiya  xizmatlarini  ko rsatish	
ʻ  bo yicha	ʻ
shartnoma  tayyorlanadi  va  ariza  beruvchiga  yuboriladi.  8-bandda  nazarda  tutilgan
barcha  hujjatlar  va  malumotlar  taqdim  etilmagan  taqdirda,  markaz  bir ish  kunidan
kechikmay  ariza beruvchiga hujjatlarni puxta ishlab  chiqish uchun qaytarish xaqida
xabar  qiladi.  Arizachi  yuridik  shaxs  tomonidan  to lov	
ʻ  to langach,	ʻ  Markaz  taqdim
etilgan  akkreditatsiya  obyekti  xujatlarini  ekspertizadan  o tkazadi.  Ekspertiza	
ʻ
natijalari  bo yicha  kamchiliklar  aniqlangan	
ʻ  taqdirda,  ularni  bartaraf  etish  uchun
markaz  joyida  baxolash  o tkazishga	
ʻ  qadar  bu  xaqida  akkreditatsiya  obyektini
xabardor  qiladi.  Ekspertizadan  o tkazish	
ʻ  muddati  o n	ʻ  besh  ish  kunidan  oshmasligi
kerak.
Akkreditatsiya  obyekti  aniqlangan  kamchiliklar  tug risida
ʻ  xabarni  qabul  qilgandan
so ng  joyni  o zida  baholashni  o tkazish  uchun  shartnoma  imzolashni	
ʻ ʻ ʻ  va  keyingi
akkreditatsiya jarayoni o tkazishni rad qilish xuquqiga ega va bu	
ʻ  xaqida  Markazni
yozma xabardor  qiladi.
Taqdim  etilgan  xujjatlarni  ekspertizadan  o tkazish  tugallanganidan  so ng  va	
ʻ ʻ
akkreditatsiya  obyekti  joyining  o zida	
ʻ  baxolashni  o tkazish	ʻ  tugallanganidan  so ng	ʻ
akkreditatsiya  obyekti  joyining  o zida	
ʻ  baxolashni  o tkazish	ʻ  uchun  to lov	ʻ  to langach	ʻ
Markaz  uch  ish  kuni  davomida  milliy  yoki  xalqaro  baxolovchilar  va  texnik
ekspertlardan  iborat  baxolash  guruxini  shakllantiradi.  Baholash  guruxi  tarkibi  va
baholash  o tkaziladigan  sana  akkreditatsiya  obyektining  asoslangan	
ʻ  takliflarini
inobatga  olgan  xolda,  u  bilan  kelishib  olinadi.  Baholash  guruxi  raxbari  va  tarkibi
Markaz  raxbarining  yoki  u  tomonidan  vakolat  berilgan  shaxsning  buyrug i	
ʻ  bilan
tayinlanadi.
Akkreditatsiya  obyektining  akkreditatsiya  talablari  va  shartlariga  muvofiqligini,
texnik  jixatdan  tartibga  solish  soxasidagi  normativ  xuquqiy  xujjatlar  talablariga
muvofiqligini  va  akkreditatsiya  obyekti  so ralgan	
ʻ  funksiyalari  bajara  olish  qobiliyati
34 ni  baxolash  guruxning  asosiy  vazifalari  hisoblanadi.
Akkreditatsiya  obyektini  joyning  o zida  baxolash  muddatlari  uning  faoliyatiʻ
xususiyatlarini,  shuningdek  ularni  ixtisoslashtirilgan  baxolash  zaruratini  xisobga
olgan  xolda  Markaz  tomonidan  aniqlanadi.  Bunda  akkreditatsiya  obyektini  baxolash
o n	
ʻ  ish  kunidan  oshmasligi  kerak.
Baholash  tasdiqlangan  rejaga  muvofiq  tarzda  o tkaziladi.	
ʻ  Baxolash  rejasi  Markaz
raxbari  yoki  u  tomonidan  vakolat  berilgan  shaxs  tomonidan  tasdiqlanadi.  Buyruq va
baxolash rejasi akkreditatsiya obyektiga joyining o zida baxolash	
ʻ  o tkazishga qadar	ʻ
tanishish  uchun  taqdim  etiladi.  Baholash  guruxi  akkreditatsiya  obyektini
akkreditatsiya  soxasiga  kiritilgan  xar-bir  faoliyat  yo nalishini	
ʻ  baxolaydi.
Akkreditatsiya  obyekti  joyining  o zida  baxolash  o tkazish  uchun  sharoitlar,	
ʻ ʻ  shu
jamladan  baxolash  guruxiga  zarur  malumot,  yozuvlar  va  xujjatlardan  foydalanish,
binolarga  kirish  va  xodimlar  malakasini  baxolash  imkoniyatini  yaratadi.
Xodimlar  malakasini  baxolash  ularning  shaxsiy  kartalarini  o rgangan  xolda	
ʻ
so ralgan  soxadagi  malakasi,  tayyorgarligi  malumotini  muvofiqlikni  baxolash	
ʻ
bo yicha  ko nikmalarni  namoyish  qilshini  kuzatish  va  suxbatdan  o tkazish  orqali
ʻ ʻ ʻ
amalga  oshiriladi.
Baholash  guruxi  labaratoriyalararo  qiyosiy  sinovlar  natijalarining  va  o lchov	
ʻ
vositalarining  kalibrlash  hamda  taqqoslash  tekshiruv  natijalari,  shuningdek,
so ralgan	
ʻ  sohalarda  nazorat  sinovlari  o tkazilishini	ʻ  talab  qilishga  xaqlidir.
Tarkibida  akkreditatsiya  obyekti  kiradiagn  yuridik  shaxsda  sifat  menejmentining
sertifikatlanagan  tizimini  mavjudligi  akkreditatsiya  obyekti  uchun  bu  boradagi
akkreditatsiya  talablari  va  shartlari  bajarilganini  tasdig i	
ʻ  bo la	ʻ  olmaydi.
Joyning  o zida  baholash  o tkazish  uchun  shart  sharoit  yaratib  berilmagan	
ʻ ʻ  xolatda,
baxolash guruxi raxbari Markazga tegishli raport taqdim etishi shart,  Markaz  uning
asosida  baholash  ishlarini  bir  oydan  oshmaydigan  muddatga  to xtatib  turish	
ʻ
to g risida 	
ʻ ʻ qaror qabul qiladi. Akkreditatsiya obyekti ko rsatilagn	ʻ  muddatda  joyning
o zida	
ʻ  baxolash  o tkazish	ʻ  uchun  shart  sharoit  yaratib  bermasa,  akkreditatsiya
qilishga  berilgan buyurtma  bekor  qilinadi.
Baholash  yakunlari  bo yicha	
ʻ  baxolash  guruxining  baholash  davomida  aniqlangan
35 nomuvofiqliklarni o zʻ  ichiga  olgan xisoboti  tuziladi.
Hisobot  baholash  guruxi  azolari,  shuningdek  o zining	
ʻ  aloxida  fikrinii  ifodalashga
xaqli bo lgan akkreditatsiya obyektining vakolatli vakili tomonidan	
ʻ  imzolanadi.
Hisobot ikki nusxada tuziladi, uning bir nusxasi akkreditatsiya obyektining  vakolatli
vakiliga beriladi.
Baholash  guruxi  ijobiy  hisobot  rasmiylashtirgan  taqdirda  uch  ish  kuni  mobaynida
xisobotni  akkreditatsiya  komissiyasining  tegishli  qarorini  qabul  qilish  uchun
Markazga  taqdim etadi.
Baholash  vaqtida  nomuvofiqliklar  bartaraf  etilmasa  akkreditatsiya  obyekti
nomuvofiqliklarni  bartaraf  etishga  doir  xarakatlar  rejasini  ishlab  chiqadi  va
Markazga  taqdiim  etadi.  Bunda  nomuvofiqliklarni  bartaraf  etish  muddati  baxolash
bo yicha	
ʻ  xisobot  rasmiylashtirilgan  kundan  boshlab  ikki  oydan  oshmasligi  kerak.
Akkreditatsiya  obyekti  asoslangan  sabablarni  yozma  ravishda  Markazga  taqdim
etgan  taqdirda,  nomuvofiqliklarni  bartaraf  etish  muddati  Markaz  tomonidan  bir
marotaba  bir  oydan  kup  bulmagan  muddatga  surilishi  mumkin.  Akkreditatsiya
obyekti  tomonidan  xarakatlar  rejasini  bajarish  to g risidagi	
ʻ ʻ  malumotlar  va
nomuvofiqliklar  bartaraf  etilganligini  tasdiqlovchi  xujjatlar  belgilangan  muddatda
taqdim  etilmasa,  baxolash  guruxi  raxbari  xisobotni  ilova  qilgan  xolda,
akkreditatsiya  bo yich  ishlarni  tugatish  to g risida  markazga  raport	
ʻ ʻ ʻ  taqdim  etishi
shart.
Markaz  xarakatlar  rejasini  bajarish  to g risidagi	
ʻ ʻ  malumot  va  nomuvofiqliklar
bartaraf etilganligini tasdiqlovchi xujjatlarni qabul qilgan kundan boshlab, besh  ish
kuni  mobaynida  akkreditatsiya  obyekti  tomonidan  nomuvofiqliklar  bartaraf
etilganligi  xolatini,  zarur  bo lsa  joyning  o ziga  borgan  xolda  o rganish  uchun	
ʻ ʻ ʻ
buyruq  bilan  baxolash guruxiga vakolat  beradi.
Baholash  guruxi  besh  ish  kuni  mobaynida  qabul  qilingan  xarakatlarni  ko rib	
ʻ
chiqishni  taminlaydi.  Agar  taqdim  etilgan  malumot  va  xujjatlar  nomuvofiqliklarni
bartaraf  etish  uchun  yetarli  bo lmasa,	
ʻ  baholash  guruxi  qo shimcha	ʻ  malumot
so rashga	
ʻ  xaqli.
36 Nomuvofiqliklarni  amalda  bartaraf  etilganlik  xolatini  o rganishʻ  muddati  xarakatlar
rejasini  bajarish  tug risidagi  malumot	
ʻ  va  nomuvofiqliklar  bartaraf  etilganligini
tasdiqlovchi  xujjatlar  taqdim  etilgan  sanadan  boshlab  o n	
ʻ  ish  kunidan  oshmasligi
kerak.  Baholash  guruxi,  nomuvofiqliklarniing  amalda  bartaraf  etilganlik  xolatini
o rganish	
ʻ  natijalari  bo yicha	ʻ  yakuniy  xisobotni  rasmiylashtiradi  va  uch  ish  kuni
mobaynida Markazga  taqdim etadi.
Markaz  xisobotni  qabul  qilgan  kundan  boshlab  besh  ish  kuni  mobaynida
akkreditatsiya  komissiyasi  majlisida  uning  ko rib	
ʻ  chiqilishini  taminlaydi.
Akkreditatsiya  komissiyasi  tarkibi  Markaz  direktorining  buyrug i	
ʻ  bilan  tasdiqlanadi.
Quyidagilar  akkreditatsiyani  rad  etish  uchun  asos  hisoblanadi:
– akkreditatsiya  obyekti  u  baholanayotganda  zarur  malumotlarni  taqdim
etishni rad  etishi;
– akkreditatsiya  obyekti  tomonidan  ko rsatilgan	
ʻ  malumotlarda  ishonchsiz
yoki yolg on	
ʻ  malumot  mavjudligi;
– akkreditatsiya obyektining akkreditatsiya talablari va shartlariga
nomuvofiqligi;
– aniqlangan  nomuvofiqliklarni  o z	
ʻ  vaqtida  bartaraf  etmaslik;
– akkreditatsiyani  rad  etish  to g risida
ʻ ʻ  boshqa  asoslar,  shu  jumladan
maqsadga  muvofiqsizlik  sabablari  bo yicha	
ʻ  qaror  qabul  qilishga  yo l	ʻ  qo yilmaydi.	ʻ
Akkreditatsiya  komissiyasi  tomonidan  ijobiy  qaror  qabul  qilinsa,  Markaz  va
akkreditatsiya  obyekti  o rtasida	
ʻ  akkreditatsiyadan  keyingi  shartnoma tuziladi xamda
uch ish kuni mobaynida akkreditatsiya to g risida	
ʻ ʻ  guvoxnoma  beriladi.
Akkreditatsiyadan  keyingi  shartnomada  quyidagilar  aks  etadi:
– markaz  va  akkreditatsiya  obyekti  o rtasidagi  o zaro  munosabatlar,  shu	
ʻ ʻ
jumladan  tomonlarning  xuquqlari,  majburiyatlari  va  javobgarligi;
– akkreditatsiya  belgisini  qo llash  shartlari	
ʻ  va  davlat  reyestri  raqamidan
foydalanish;
– inspeksiya  nazoratini  o tkazish  davriyligi:  Uchinchi  tomon  hisoblangan	
ʻ
sinov,  kalibrlash  va  tibbiy  laboratoriyaga  metrologik  xizmatga  texnik  jihatdan
vakolat  va  mustaqillik  yuzasidan  akkreditatsiya  to g risida	
ʻ ʻ  guvohnoma  beriladi.
37 Birinchi  yoki  ikkinchi  tomon  hisoblangan  sinov,  kalibrlash va tibbiy labaratoriyaga,
metrologik  xizmatga,  texnik  jihatdan  vakolat  yuzasidan  akkreditatsiya  to g risidaʻ ʻ
guvohnoma  beriladi.
Markaz o zining veb saytida akkreditatsiyadan o tkazilagan muvofiqlikni	
ʻ ʻ  baholash
organlari,  metrologiya  xizmatlari  davlat  reyestrini,  shuningdek  baholovchilar  va
texnik  ekspertlar  reyestrini  yuritadi.  Akkreditatsiya  to g risidagi	
ʻ ʻ  guvohnoma
muvofiqlikni  baholash  organlarining  davlat  reyestrida  ro yxatdan	
ʻ  o tkaziladi.	ʻ
Davlat reyestrlari tanishish uchun  ochiq xisoblanadi.
Akkreditatsiya  to g risidagi	
ʻ ʻ  guvohnoma  blankalari  qatiy  hisobot  yuritiladigan
blankalar  hisoblanadi,  ularni  ro yxatga	
ʻ  olish  va  saqlash  tartibi  qonun  hujjatlarida
belgilangan  tartibda  amalga  oshiriladi.
Akkreditatsiya  to g risidagi	
ʻ ʻ  guvoxnoma  bush  yil  muddatga  beriladi.
Akkreditatsiya  komissiyasi  salbiy  qaror  qabul  qilganda,  Markaz  akkreditatsiyani rad
etish  tug risidagi  qaror  qabul  qilingan  sanadan  boshlab,	
ʻ  uch  ish  kuni  mobaynida
akkreditatsiya  obyektiga  yozma  shaklda  xabarnoma  yuboradi.  Akkreditatsiya
obyekti  akkreditatsiya  komissiyasining  akkreditatsiyasidan  o tkazishni	
ʻ  rad  etish
to g risidagi	
ʻ ʻ  qarori  ustidan  markaz  huzuridagi  appelyatsiya  komissiyasiga  yoki  sud
tartibida  shikoyat  qilish  xuquqiga  ega.
Quyidagi  hollarda  akkreditatsiya  obyekti  takroriy  akkreditatsiyaga  buyurtmanoma
taqdim etishi  kerak:
– akkreditatsiya  to g risidagi	
ʻ ʻ  guvoxnomaning  amal  qilish  muddati
tugashidan  kamida uch  oy  oldin;
– akkreditatsiya  obyektining  vakolatini  baholashga  qo yiladigan  talablarni	
ʻ
tartibga  solish  sohasidagi  yangi  normativ  hujjat  amalga  kiritilganidan  boshlab  uch
oydan  ko p	
ʻ  bo lmagan	ʻ  muddatda.
Takroriy  appelyatsiya  ushbu  nizomning  3-bobida  belgilangan  tartibda  o tkaziladi. 	
ʻ
Markaz avval berilgan akkreditatsiya to g risidagi guvohnomaning	
ʻ ʻ  amal  qilish 
muddatini  tegishli  qaror  qabul  qilinadigan  sanagacha  uzaytirish  mumkin,  bunda 
uzaytirish muddati  uch  oydan oshmasligi  kerak.
38 Xulosa
Ushbu  kurs  ishi  yozish  davomida  o’lchash  vositasini  qiyoslash  laboratoriyasida
qo’yiladigan  akkreditatlash  talablari  va  qiyoslash  laboratoriyasini  akkreditatlash
tartibini, korxona metrologiya xizmati faoliyatini  tekshirish  (Inspeksiya),  yuridik
shaxslarning  metrologik  xizmatlarini  akkreditlash  va  boshqa  zarur  ma’lumotlar
belgilab qo’yilganini  o’rgandim.
Inspeksiya  nazorati  akkreditasiyadan  keyingi  shartnoma  asosida  2-ilovada
keltirilgan  sxemaga  muvofiq joyning o’ziga borib amalga  oshirildi.
Birinchi  inspeksiya  nazorati  akkreditasiya  sanasidan  keyin  o’n  ikki  oydan
kechikmay  o’tkaziladi.  Keyingi  inspeksiya  nazorati  xar  yili  Markaz  raxbari
tomonidan  tasdiqlanadigan  inspeksiya  reja–jadvaliga  muvofiq  davriy,  biroq
avvalgi  inspeksiya  nazorati  o’tkazilagn  vaqtdan  boshlab  yigirma  to’rt  oydan
kechikmay  (maxsulotni  sertifikatlash  organlari  uchun  –o’n  ikki  oydan
kechikmay)  o’tkazildi.
Shuningdek  metrologik  xizmatlarga  qo’yiladigan  talablarni,  qiyoslash
laboratoriyalarini  akkreditatlash  tartibini,  inspeksiya  nazorati  va  akkreditasiyani
o’tkazish  sxemasi  hamda  akkreditatsiya  talablari  va  shartlari  shuningdek
akkreditatsiya  o tkazishʻ  tartibini  yaqindan  o`rganib  chiqdim.
Yuridik  shaxslarni  metrologik  xizmatlari  texnik  jihatdan  tartibga  solish
agentligi  tomonidan  tasdiqlangan  qoidalarga  muvofiq  akkreditatlandi.
Akkreditatlash  ishlari  O’zstandart  agentligining  akkreditasiya  ishlari tomonidan
olib  borildi.  Akkreditatsiya  attestati  5  yil  muddatga  berildi.  Akkreditasiya
laboratoriya  va  boshqa  yuridik  shaxslarga  akkreditatlash  diorasini  belgiladi
39

O’lchash vositalarini kalibrlash boyicha labaratoryalarni akkredetlash