O’rta Osiyoning paleolit davrida arxeologik yodgorliklari va ularni tarixiy o’lkashunoslikni o’rganishdagi o’rni

OLIY  VA  O‘RTA  MAXSUS  TA’LIM  VAZIRLIGI  MIRZO
ULUG’BEK  NOMIDAGI  O‘ZBEKISTON  MILLIY
UNIVERSITETI
TARIX  FAKULTETI
TARIXIY  O’LKASHUNOSLIK  FANIDAN
KURS  ISHI
Mavzu: O’rta Osiyoning paleolit davrida arxealogik
yodgorliklari va ularni  tarixiy  o’lkashunoslikni
o’rganishdagi  o’rni
Bajardi: 
Tekshirdi:
Toshkent 2O’rta Osiyoning paleolit davrida arxealogik
yodgorliklari va ularni tarixiy  o’lka  shunoslikni
o’rganishdagi o’rni
Reja :
KIRISH ...................................................................................................................... 3
I  Bob.  Paleolit  davrining  umumiy  tavsifi .................................................. 4-9
1.1 O rtaʼ  osiyoda paleolit davri yodgorliklari ....................................... 4-5
1.2 O rta paleolit davri (Muste) manzillari
ʼ ............................................. 6-9
II  Bob.  Markaziy  Osiyoning paleolit  davri yodgorliklari ...................... 10-21
2.1 Selungur  Makoni ............................................................................ 10-12
2.2 Ko‘lbuloq  Makoni ........................................................................... 13-14
2.3 Teshiktosh  g‘or–makoni .................................................................. 15-21
Xulosa ......................................................................................................... 22
Foydalanilgan  adabiyotlar ..................................................................... 23-24 3Kirish
Mavzuning  dolzarbligi: O’rta  Osiyo  hududida  mil.av.  IV–  milodiy  IV  asrlarga
oid  yodgorliklarda  keng  miqyosda  arxeologik  tadqiqotlar  olib  borildi.  O’zbekiston
hududida  M.E.Masson  rahbarligida  Termiz  arxeologiya  ekspeditsiyasi,
Ya.G’.G’ulomov  nomidagi  Arxeologiya  institutining  arxeologiya  guruhi
O’zbekistonning barcha viloyatlarida, S.P.Tolstov rahbarligidagi Xorazm  arxeologiya-
etnografiya  ekspeditsiyasi,  Xorazm  vohasida  V.M.Masson  rahbarligida  Baqtriya
ekspeditsiyasi,  G.A.Pugachenkova  rahbarligida  Xamza  nomidagi  san’atshunoslik
ekspeditsiyasi  xodimlarining  Surxondaryo  viloyatidagi  faoliyatlarini  qayd  etish
mumkin.M.E.Masson  rahbarligida  Turkmaniston  hududida  Turkmaniston  arxeologiya
ekspeditsiyasi  xodimlari  arxeologik  tadqiqotlarni  olib  bordi.  Tojikiston  hududida
A.N.Bernshtam,  Pomir-Oloy  tog’  tizimi  atroflarida  A.M.Mandelshtam,  Beshkent
cho’lida  arxeologik  tadqiqotlarni  olib  bordilar.O’rta  Osiyo  hududida  olib  borilgan
arxeologik tadqiqotlar natijasida olingan ashyolar  antik davr  tarixini  yoritishda muhim
manba  bo’ladi.
Kurs  ishining  maqsadi :  O’rta  Osiyoning  paleolit  davrida  arxealogik
yodgorliklari  va  ularni  tarixiy  o’lka  shunoslikni  o’rganishdagi  o’rni  haqida  umumiy
tushunchaga  ega bo’lish.
Kurs  ishining  obyekti  va  predmeti:  O’rta  Osiyoning  paleolit  davrida  arxealogik
yodgorliklari  va  ularni  tarixiy  o’lka  shunoslikni  o’rganishdagi  o’rnini  o’rganishda
tarixiy  manbalardan  foydalanish.
Kurs  ishining  vazifalari:
 Mavzuga  oid  manbalarni  tahlil  qilish  va  umumlashtirish.
 O’rta  Osiyoning  paleolit  davrida  arxealogik  yodgorliklari  va  ularni  tarixiy  o’lka 
shunoslikni  o’rganishdagi  o’rni  haqida o’rganish.
Kurs ishining tuzilishi: Kurs ishi kirish qismi, ikki bob, xulosa,
foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati hamda  iborat. 4I  Bob.  Paleolit  davrining  umumiy  tavsifi
1.1 O rtaʼ  osiyoda  paleolit  davri  yodgorliklari
Insoniyat  faoliyatining  ilk  davri  paleolit  deb  nomlanib,  yunon  tilida
«palayos»  –  qadimgi,  «litos»  –  tosh  demakdir.
Qadimgi  tosh  davrini  ashyolarning  shakli,  ishlanish  vazifasiga  qarab  uch 
davrga  ajratish  mumkin:
1) Ilk  paleolit.
2) O rta	
ʼ  paleolit.
3) So nggi
ʼ  paleolit.
Ilk paleolit – qadimgi tosh davri va insoniyat faoliyatining ilk bosqichi bo lib,	
ʼ  3,5-
2 mln. yildan – 800 ming yillarni qamrab olgan. Bu tarixiy davrga oid  manzillar:
Seleng ur g or makoni – Farg ona shahridan taxminan janubi-g arbda	
ʼ ʼ ʼ ʼ 
Xaydarxonning g arbiy chekkasida joylashgan. G orning ichki tomon uzunligi –	
ʼ ʼ  120 m,
enining kengligi – 34 m, balandligi – 25 m. 1955, 1960 va 1964 yillarda 
А.P.Okladnikov manzilning qaysi davrga oid ekanligini aniqlash maqsadida  tadqiqot 
ishlarini olib borgan 1
. 1980–1988 yillarda U.Islomov Seleng urda tadqiqot	
ʼ  ishlarini 
boshlab yubordi, natijada qalinligi 20–40 sm bo lgan 5ta madaniy qatlam	
ʼ  o rganildi. 	ʼ
Seleng ur qatlamidan ko l chopqisi, og ir va to mtoq tosh bolta, tesha,	
ʼ ʼ ʼ ʼ  chopperlar 
topilgan. Ikkinchi madaniy qatlamdan odam bosh suyagi, engak  qismining bir bo lagi 	
ʼ
hamda 4 ta tishi topilgan. Uchinchi madaniy qatlamdan esa  yakka holda 10 ta tish va 
odam yelka suyagining bir bo lagi topilgan. Seleng urdan	
ʼ ʼ  topilgan  suyaklardan  biri  10 
yashar  bolaga  tegishli  bo lgan.	
ʼ 2
 Manzil  topilmasi
paleantrop  va  arxantroplar  o rtasidagi	
ʼ  oraliq  bosqichi  bo lib,	ʼ  ashel  davriga  mansub 
bo lgan. Seleng ur manzili madaniy qatlamidan 32 turga oid sut emizuvchi	
ʼ ʼ  hayvonlarga 
taalluqli  5  ming  suyak  qoldiqlari topilgan.  G or	
ʼ  ayig i,	ʼ  bo ri,	ʼ  g or	ʼ
arsloni,  karkidon,  bug ular,	
ʼ  otlar,  eshak,  to ng iz	ʼ ʼ  suyaklari  uchraydi.  Manzil  bundan
1 ml 200  ming yil  bilan  belgilangan 5Ko lbuloq – Toshkent viloyati Аngren shahridan 12 km g arbda joylashganʼ ʼ  Ko lbulok 	ʼ
nomli buloq atrofida joylashgan. 1962 yildan M.R.Qosimov manzilda  arxeologik 
tadqiqot ishlarini olib borgan. Manzilda topilgan madaniy qatlamlar  qadimgi  tosh 
davrining  barcha  bosqichlarini  qamrab  olganligi  ma lum	
ʼ  bo ldi.	ʼ
Ko lbuloqda  41  ta  madaniy  qatlam  o rganilib,  quyi  qatlamidan  nukleuslar,	
ʼ ʼ
parrakchalar,  qo l  chopqilari,  tosh  qirg ichlar  topilgan.  Manzilning  quyi  qatlami	
ʼ ʼ
ashel  davrining  so nggi
ʼ  bosqichiga  oiddir 2
.
1.2 O rta	
ʼ  paleolit  davri  (Mustьe)  manzillari
Zarafshon vohasida ilk tosh davri manzillari topib o rganilgan emas, lekin	
ʼ 
mustьe davriga oid Omonqo ton, Takalisoy, Go rdara, Samarqand manzillari	
ʼ ʼ 
o rganilgan.	
ʼ
Omonqo ton g or manzili Samarqanddan 45 km janubda Bulbulzorsoyning	
ʼ ʼ  quruq 
o zani	
ʼ  yon  bag rida	ʼ  Omonqo ton	ʼ  qishlog ida	ʼ  joylashgan.  1947–1957  yillarda D.Lev 
rahbarligidagi Samarqand Davlat Universiteti arxeologiya guruhi  manzilda tekshirish 
ishlarini olib bordi. Manzil kengligi 1,5 m, balandligi 0,9 m  bo lib, madaniy qatlam 	
ʼ
chuqurligi 25 m. Madaniy qatlamdan qirg ich, kurakchalar,	
ʼ  o tkir uchli paykon, 	ʼ
plastinkalar, nukleus va qo l chopqilari topilgan. Shu bilan	
ʼ  birga, arxar, ayiq, tog 	ʼ
echkisi suyaklari olingan. Madaniy qatlamda o choq-gulxan	
ʼ  qoldiqlari  uchraydi. 
Manzilda  neandertal  odamlari  xo jalik	
ʼ  yuritganlar 3
.
Go rdara – Samarqanddan janubi–sharqda, Urgut tumanining Go rdara	
ʼ ʼ 
qishlog i hududida joylashgan. Manzil madaniy qatlamidan uchirindilar, tosh
ʼ 
qirg ichlar,	
ʼ  nukleuslar, qirg ichsimon mehnat	ʼ  qurollari topilgan.
Qo tirbuloq – Samarqanddan 110 km janubi-g arbda, Zirabuloq tog ining	
ʼ ʼ ʼ 
shimoliy yonbag ridagi Qo tirbuloq nomini olgan buloq atrofida ochiq manzil	
ʼ ʼ 
sifatida joylashgan. Manzilda 5 ta madaniy qatlam o rganilib, undan paykonlar,	
ʼ 
qirg ichlar, teshgichlar, parma kabi mehnat qurollari olingan. Shu bilan birga	
ʼ  bug u,	ʼ
it,  qulon  suyaklari ham  topilgan.
Zirabuloq – Qo tirbuloqdan 1 km sharqda, Zirabuloq bulog i atrofida	
ʼ ʼ  joylashgan. 
Madaniy qatlamda 350 ta mehnat qurollarining aksariyatini sixcha,  qirg ich, 	
ʼ 6qirg ichcha, teshgich, o roq, randa kabi qurollar tashkil etadi. Mustьeʼ ʼ  davriga oid 
ashyolar Samarqanddagi Registon, Аfrosiyob xarobasi maydonlaridan,  Darg om 	
ʼ
kanalining chap sohilidagi hududdan topilgan.Takalisoy – Samarqanddan  50  km 
janubi-sharqdagi  Taxtakorachada  joylashgan.  25-40 sm  chuqurlikdagi
madaniy  qatlamdan  parrakchalar,  tosh  pichoq,  qirg ich	
ʼ  qoldiqlari  o Ko lbuloq	ʼ
manzili  madaniy  qatlamidan  mustьe  davriga  oid  mehnat  qurollari  topilgan.
Obirahmat – Toshkent shahridan 100 km shimoli-sharqda Chotqol  tizmasining  Paltov 
soyi  yuqori  sohilida  joylashgan.  Makon  yoysimon  shaklda,  eni
– 20 m, 21 ta madaniy qatlam o rganilib, undan nukleuslar, parrakchalar, sixchalar,	
ʼ 
qirg ichlar,	
ʼ  pichoqlar  olingan.  Umuman  30  mingdan  ortiq  tosh  qurollari  olingan.
Xo jakent – Toshkent shahridan 80 km shimoli-sharqda, Xo jakent qishlog i	
ʼ ʼ ʼ 
yaqinida  joylashgan  bo lib,	
ʼ  uning  balandligi  2,5  m,  kengligi  –  6  m,  chuqurligi  –  4
m. Madaniy qatlamdan qo l chopqilari, parrakchalar, teshgich, bigizlar topilgan.	
ʼ 
Mustьe davri manzillari Burchmulla yaqinida Yusufxona, Obirahmat yaqinida 
Chotqol 1-2, Ko kyaylov, Oqtosh, Xo jakent-2, Chorvoq suv ombori, Ohangaron	
ʼ ʼ 
daryosi havzalaridan topib o rganilgan. Ohangaron daryosining o rta oqimidagi	
ʼ ʼ 
Tuyabo g iz suv ombori havzasida, Burguluksoy oralig ida o rta tosh davriga oid	
ʼ ʼ ʼ ʼ 
mehnat qurollari topilgan. Toshkent viloyatining tog va tog oldi hududlaridan	
ʼ ʼ 
tashqari,  tekisliklarida  ham  muste  davriga  oid manzillar  o rganildi.	
ʼ
Zog ariq  –  Toshkentdan  15  km  shimolda  Chernyaevka  qishlog i  hududida	
ʼ ʼ
joylashgan.  Madaniy  qatlamdan  nukleuslar,  qirg ichlar,  teshgichlar,  nayza  uchi	
ʼ
paykonlari topilgan.
Qoraqamish – Qoraqamish jarligi sohilida joylashgan bo lib, uning	
ʼ 
qatlamidan tosh pichoqlar, parrakchalar nukleuslar kabi mehnat qurollari kam 
mikdorda  topilgan.
Bo zsuv–1 – Bo zsuv kanali sohili yaqinida topilib, uning qatlamidan 250 ga	
ʼ ʼ 
yaqin toshdan qilingan mehnat qurollari topilgan. Bo zsuv–2, 3, 4, 5, 6, Chirchiq	
ʼ 
daryosining yuqori qismida Ko prikboshi, Yusufxona, Oqtosh, To siq manzillari	
ʼ ʼ 
o rganilgan.	
ʼ
Surxondaryo viloyati hududida ham mustьe davri manzillari o rganilgan. Shu	
ʼ  7narsani ta kidlash joizki, muste davri manzillari dastlab Surxondaryo viloyatiʼ  hududida
o rganilgan.	
ʼ  Shunday manzillardan  biri  Teshiktosh  hisoblanadi.
Teshiktosh – g or makoni Boysun tog idagi Zavgalashgansoy darasida	
ʼ ʼ  joylashgan
bo lib, uning kirish qismi 20 m, chuqurligi-21 m, balandligi – 9 m.	
ʼ  Manzil 5 ta 
madaniy qatlamdan iborat bo lib, undan 3000 ga yaqin mehnat	
ʼ  qurollari  topilgan. 
Madaniy  qatlamning  25  sm  chuqurligida  8-9  yoshli  neandertal
bola  bosh  suyagi  topilgan  bo lib,
ʼ  V.P.Аlekseev  xulosasiga  ko ra,	ʼ  u  o g il	ʼ ʼ  bola
emas, balki qiz bola bo lgan. Teshiktoshliklar mashg uloti ovchilik, termachilik	
ʼ ʼ 
bo lib,	
ʼ  neandertallar faoliyat  olib borgan. 5
Аmir Temur – g or makoni Boysun tog ida joylashgan bo lib 3 madaniy	
ʼ ʼ ʼ 
qatlamdan  iborat.  Quyi  madaniy  qatlami  mustьe  davriga  oid.  To palang	
ʼ  daryosi 
bo ylarida	
ʼ  mustьe  davri  kishilarining mehnat  qurollari topilgan.
Farg ona vodiysida mustьe davriga oid Sariqqo rg on, Etikchi, Qayroqqum,	
ʼ ʼ ʼ  So x, 	ʼ
Obishir, Quvasoy, Chungara Karimko l, Seleng ur manzillari va Qopchig oy	
ʼ ʼ ʼ 
ustaxonasi  o rganilgan.	
ʼ
Qizilqumdagi Ko kcha tog ida Qizilnura ustaxonasi, Qoraqalpog iston	
ʼ ʼ ʼ 
Respublikasining Ustyurt hududida Yesen-1, Shaxpaxta, Kamasti manzillari, 
Qashqadaryo  hududida  mustьe  davriga  oid  Аngilon  manzili  o rganildi.	
ʼ
Xorazm viloyatining Tuproqqal a massivida mustьe davriga oid manzillar	
ʼ 
mavjudligi aniqlangan.
O‘zbekiston xududida ilk  paleolit  davriga  oid, asosan ashel bosqichiga oid 
makonlar  XX  asrning  ikkinchi  yarmida  ko‘plab  topildi  va  bu  davrning  ko‘plab 
noma’lum  tomonlarini  ochishga  imkoniyati vujudga keldi.  Toshkent  viloyatida 
Bolttag‘or, Ko‘lbuloq, Qizilmolma, Toshsoy, Buxoro viloyatida Uchtut,  Farg‘ona 
vodiysida  Selungur,  Chashma  va  So‘x  makonlar  topib  o‘rganilgan.
Farg‘ona vodiysida topilgan Chashma va So‘x makonlari O‘rta Osiyo xududida 
topilgan eng qadimiy makonlar deb topildi.  Seleng‘ur  g‘orida  sinantrop  turiga  mansub
odam  suyaklari  topilib,  jahonda  katta  shov-shuvga  sabab  bo‘ldi.XX  asrning  so‘ngi 
choragida  O‘zbekistonda  ilk  paleolit  davriga  oid  yodgorliklar  soni  ko‘payibgina 
qolmadi,  balki  ilmiy  tadqiqot  uslublari  ham  takomillashdi. 8Keyingi davrlarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida, asosan Selungur 
makonining tarixiy geografiya, paleobotanika, paleozoologiya va boshqa fanlar 
sohasida qo‘lga kiritilgan yangi tadqiqot uslublari bilan tekshirilishi natijasida  o‘sha 
davrning tabiati va hayvonot olamini xam aniqlandi. Selug‘ur makonining  madaniy 
qatlamlaridan  32  turdagi  sut  emizuvchi  hayvonlarga  tegishli  5  mingdan
ortiq suyak qoldiqlari aniqlanib tadqiq etildi. Xayvonlarning qoldiqlari orasida  yirik 
tuyoqli va kemiruvchi hayvonlarning turlari ko‘pchilikni tashkil qiladi. G‘or  ayig‘i, 
bo‘ri,  g‘or arsloni,  sirtlon,  karkidon,  bug‘i,  ot,  eshak,  to‘ng‘iz  va  turli
kemiruvchi  hayvonlarning  borligi  issiq  va  quruq  iqlim  bo‘lganligidan  darak  beradi 9II  Bob.  Markaziy  Osiyoning  paleolit  davri  yodgorliklari
2.1 Selungur  Makoni
O‘zbekiston  hududida  ashel  bosqichiga  oid  eng  mashhur  makon-  Selungur
g‘ori  hisoblanadi,  chunki  shu  erdan  ilk    ajdodlarimiz    nishonasi-  odam  suyaklari
qoldiqlari topildi. Selungur  g‘ori  Farg‘ona  shahridan  janubiy-  g‘arbda  Haydarkonning
g‘arbiy  chekkasida  joylashgan.   G‘orning   ichkari  tomon  uzunligi  120  m,  eni  34
m,  balandligi 25  m  ni  tashkil etadi.
Selengur  g‘ori  1958 yilda  akademik  A.P.Okladnikov  tomonidan  o‘rganilgan. 
U  bu  makonning  qaysi  davrga  oid  ekanligini  aniqlash  maqsadida
g‘orning  o‘ng tomoninga tekshiruv shurfini solgan. Natijada dastlab u erdan bir  necha
uchrindilar  topib  uni  so‘nggi  paleolit  davriga  oid  deb va  uning sanasini 
40-30 yilliklar  bilan  belgilagan.  U erda  1960 yillarda  Ya.G‘.G‘ulomov
boshchiligida Farg‘ona paleolit otryadi Xaydarkon atrofida tadqiqot ishlari olib  bordi.
1980  yilda arxeolog  O‘.Islomov boshchiligidagi O‘zR FAga qarashli 
Arxeologiya  institutining  paleolit  otryadi  Selungur  makonni qayta  tekshirib, 
g‘orning g‘arbiy tomonida tekshiruv shurfini soldi.  U  erda tadqiqot  ishlari 1988 
yillargacha davom  etdi. Tadqiqotlar davomida o‘rtacha  qalinlikda  20-40  sm  dan 
iborat  5  ta  madaniy  qatlam  aniqlandi.  Ular  o‘rta  qalinlikdagi  60-70  sm  dan  iborat 
tabiiy  qatlamdan  bilan  ajratilgan. Bu erda ajdodlarimiz o‘z  makonlarini  5  marotaba 
uzoq  vaqt  mobaynida  tark  etib  yashaganlar.  Madaniy
qatlamlardan toshdan yasalgan mehnat qurollari: qo‘l cho‘qmori, to‘mtoq boltalar, 
pichoqsimon qurollar, ko‘plab tishli qurollar, qush tumshug‘iga o‘xshash qurollar 
qazib olingan. Beshinchi  qatlamdan  ashel  davriga  mansub  qo‘l  cho‘qmori  topildi.  U 
ajdodlarimiz  ishlatgan  ilk  quroldir.  U  nayzasimon  shaklga  ega  bo‘lib,  qizil 
yashma  toshdan  tayyorlangan.  Uning  faqat  bir  tomoninga tosh 
bolg‘alar bilan  bir necha uchrindilar uchirib ishlov  berilgan. Uning yon tomonida  yirik
uchrindilar olinganligining izlari saqlanib qolgan. Mayda uchrindilar izlari 
ko‘rinmaydi.  Qurolning  xuddi  shu  jihatlari  uning  eng  qadimiy  qurol  ekanligini 10tasdiqlaydi.  Ilgarigi  davrlarda  xuddi  shu  tarzda  ishlangan  qurollarni,  ya’ni  bir 
tomoninga ishlov berilgan qurollarni shell davriga, ikki tomoninga ishlov 
berilganlarni  ashel  davri  oid  deb  xisoblaganlar.  Lekin  keyingi  davrlarda  ilk
paleolitni  olduvay  va  ashel  davrlariga  bo‘linishini  inobatga  olib,  mazkur  chopqini  ham 
ashel  davri  oid  deb  O‘.Islomov  ko‘rsatadi.
Selungur makonining 4 qatlamidan og‘ir va to‘mtoq tosh bolta topilgan. U  xam
ishlanish  jixatidan  ancha  primitiv  bo‘lib,  undan  ajdodlarimiz  uzoq  vaqt
foydalanganliklari  izlari  ham  saqlanib  qolgan.Makonning  eng  muxim  topilmalari
bo‘lgan odam suyaklari  3  va  2  qatlamdan topilgan. U erdan  odamning  elka  suyagining
bir  bo‘lagi,  bosh  suyagi  engak  qismining  bir  bo‘lagi,  14  ta  tish  topilgan.
Antropologlar  ularni  tadqiq  qilib,  ashel  davrida    yashagan  arxantroplar  deb
topdilar.  Selengur  odamining  yashash  davri  va    uning  tuzilishi  to‘g‘risida
munozaralar  hali  tugagan  emas.  Bu  erda  topilgan  tishlar  4ta  shaxsga  mansubligi
aniqlangan.  Shulardan  biri  pastki  tish  bo‘lib,  40  yoshlardagi  ayolniki  degan  fikrga
kelingan.  Topilgan  tishlarning  birortasida  ham  karies  alomatlari  sezilmagan.  Mazkur
tishlarining  taxili  xali  to‘liq  yakunlangan  emas.  Ularning  yakuni  Selungur  odami
to‘g‘risida  to‘liq  tassavur  bera  oladi,  hozirda  antropologiya  fani  shu  qadar  yutuqlarni
qo‘lga kiritganki, bitta tish orqali odam  to‘g‘risida batafsil ma’lumot bera oladi (yoshi,
jinsi,bo‘yi, farzandlari sonini xam  aniqlaydi) 5
.
Selungur odami o‘ziga  xos  tuzilishga  ega, tadqiqotlar natijasiga ko‘ra u 
arxantroplar  va  poleantroplar  o‘rtasida  oraliq  masofani  egallaydi.  Unda  arxaik
tuzilishning saqlanishi olimlar fikricha, dag‘al o‘simliklar bilan oziqlanganligidir. 
Antropolog  A.Zubov  fikricha  esa,  u  arxantroplarning  maxalliy  turidir.  Bu  bilan  u 11arxantroplarning tarqalish doirasi nihoyatda keng va maxalliy turlari xam ko‘p 
bo‘lganligini isbotlashga intilgan.  Olimlar uning o‘ziga xos tomonlarini ko‘rsatish 
uchun unga  Ferganatrop  deb  nom  berdilar 6
. Mazkur  odam  olovdan  foydalangan, 
ovchilik  va  termachilik  bilan  shug‘ullangan.  Ferganatropning  topilishi  O‘rta 
Osiyoning  ilk  paleolit  davrida  o‘zlashtirilganligini  ko‘rsatdi.
Selungur makonining yoshini aniqlashda ham ilgari olimlar uni  bundan  800-
ming  yillar  oldin  yashagan  degan  umumiy  xulosani bergan edilar. Lekin  keyingi 
davrlarda  arxeolog  O‘.Islomovning  olib  borgan  tadqiqotlari  va  bu  ishga
ko‘pgina soha mutaxasislarini jalb qilishi natijasida makonning yoshini 1,2 mln yil  deb
ko‘rsatadi.  Bu  to‘g‘risida  O‘.Islomovning  ”Farg‘onanining  ibtidoyi  tarixi”
maqolasida  keng  to‘xtalib  o‘tilgan. 122.2 Ko‘lbuloq  Makoni
Ilk  paleolit  davriga  oid  yana  bir  makon  Ko‘lbuloq  sanaladi.  U Angren 
shahridan  10-12  km  g‘arbda  Ohangaron  daryosining  o‘ng  irmoqlaridan  biri  Qizilolma 
soyining  o‘rta  oqimidagi  qirlikda  joylashgan.  Bu  makon  1963  yilda  topilgan 
bo‘lib,  o‘sha  yildan  beri  bu  erda  muttasil  izlanish  ishlari  olib  borilmoqda.Ko‘lbuloq 
ochiq  tarzdagi  ko‘p  qatlamli  makon.  Hozirgacha 19 m  chuqurlikkacha 
qazib,  ashel,  muste  va  so‘ngi  paleolit davriga  oid  ashyolar 
topilib,  o‘rganildi.  Uning  yuqori  qatlamlari  so‘nggi  tosh  va  o‘rta  tosh  davri  bo‘lsa, 
quyi  qatlamlarida  ilk  tosh  davri  mehnat  qurollari  topilgan.  Ular  chaqmoqtosh  va 
slanetsli  chaqmoqtoshdan  yasalgan  qo‘pol  tosh  qurollaridir.  Nukleuslar  paraqalari, 
qo‘l  cho‘qmorlari,  sodda  tosh  qirg‘ichlar  topilgan  bo‘lib,  ularning  ishlanish 
texnikasi  ham  o‘ziga  xosdir.  Shuningdek,  bu  erdan  kul,  ko‘mir  qoldiqlari va  xar 
xil  hayvon  suyaklari  topilgan.  2001-2002  yillar
mobaynida  Ko‘lbuloq  makonida  qayta  tadqiqot  ishlari  olib  borilib,  u  erdan  so‘nggi 
paleolit davriga oid yangi qatlamlar ochilib, u erlardan retushlangan mexnat  qurollari, 
skrebli, diskovoy, yarim aylana, ovol, prizma shaklidagi nukleuslar  topilgan. 
Ko‘lbuloqda  istiqomat  qilgan  odamlar  ovchilik,  termachilik  bilan  hayot 
kechirganlar.Navoiy  viloyati  Navoiy  tumani  Olchin  qishlog‘i  yonida-  Qoratog‘ning 
janubiy  qiyaligida  joylashgan.  Ilk  tosh  davriga  oid  ochiq  manzilgoh  va  chaqmoqtosh 
xom  ashyosi  qazib  olinadigan  ob’ekt  bo‘lgan.  U  erdan  ashelmuste  davriga  oid  tosh 
qurollari  topilgan.  Ashel  davriga  oid  qo‘pol  cho‘qmorlar,  nukleuslar,  uchrindi  va 
boshqa  qurollar  topilgan 7
.
O‘rta  paleolit davri  yodgorligi  O‘zbekistonda  dastlab  1938  yilda  Teshiktoshda 
topilgan.  Hozirgi  kunda  esa  O‘rta  Osiyo  hududi  bo‘yicha  ularning  soni  300  dan 
ortgan.  Ulardan  50  dan  ortik  makon  keng  o‘rganilgan. 13Muste  bosqichi tosh  davrining  boshka  davrlariga  nisbatan  keng 
o‘rganilgan.  Bu  davrga  oid  makonlarning  tadqiq  qilinishi o‘rta  paleolit  davri
xo‘jalik madaniy  hayotining  barcha  tomonlarini  yoritdi.  Bu  davr  O‘.Islomov, 
K.Kraxmal, A.Okladnikov, V.Ranov, M.Qosimov, R.Sulaymonov,  T.Mirsoatov, 
N.Toshkenboev,  M.Jungorov,  Z.Abramova  va  boshqalar  tomonidan  tadqiq  qilingan.
O‘zbekistonda keyingi davrlarda muste davriga oid ko‘plab makonlar topib 
tadqiq qilingan. Faqatgina Toshkent voxasining o‘zidan 30dan ortiq yodgorlik  topilgan.
Lekin muste davrining ko‘pgina topilmalari tuproq qatlamlarida sochilma  holda 
topilgan. Chunki  adir va tekisliklardagi manzilgohning keyingi davrlarda  buzilib 
ketishi natijasida madaniy qatlamlar yo‘qolgan yoki tabiat ta’sirida yuvilib  ketgan. 
Moddiy buyumlar esa tuproq qatlami tashqarisida topilgan va arxeologlar  tomonidan 
qayd qilingan. Muste davri yodgorliklarining to‘liq madaniy qatlamlari  ko‘proq g‘or– 
makonlarda saqlanib qolgan.  Ular Zarafshon voxasi va Qizilqum  xududlaridan xam 
ko‘plab topib tadqiq qilingan. Boysun tog‘i mintaqasidan  Teshiktosh g‘or–makoni, 
Amir Temur g‘ori, Toshkent vohasidan  Obiraxmat,  Xo‘jakent,  Bo‘zsuv,  Ko‘lbuloq 
g‘or–makonlari,  Farg‘ona  vodiysidan  Jarqo‘ton,
Bo‘ribuloq, Tomchisuv manzilgohlari, Zarafshon voxasidan  Omonqo‘ton,  Go‘rdara, 
Qo‘tirbuloq, Zirabuloq, Takalisoy g‘or makonlari, shuningdek  Uchtut–  Vaush–Ijond  va
Qopchig‘oy  ustaxonalaridir 8
. 142.3 Teshiktosh  g‘or–makoni
o‘rta  paleolit  davrini  o‘rganishda  muhim    o‘rin   egallaydi.    Bir  tomondan,
neandertal  odam  topilgan  bo‘lsa,  ikkinchi  tomondan murdaga  qizil  oxra  sepib,  tog‘
echkisi  shoxlari  bilan  o‘rab  qabrga    ko‘mishlari  ajdodlarimizda  e’tiqod  paydo
bo‘lganligini  ko‘rsatdi.  Uchinchidan  nemis  fashistlarining  oliy  irq  g‘oyasini
chippakka  chiqardi.    Germaniyada    XX  asrning  30  yillarida  hokimiyatni  egallagan
A.Gitler  va  uning  tarafdorlari  er  yuzidagi  barcha  xalqlar  Neandertal  odamlaridan
tarqalgan-u,  faqat  nemis  millati  toza  qonli  oliy  irqqa  mansub deb  hisoblab,  ajdodlarini
ariylar  bilan  bog‘laganlar.  Ariylarning  kelib  chiqish  joylarini  O‘rta  Osiyo    deb
hisoblaganlar,  chunki  O‘rta  Osiyodan  neandertal  tipidagi  odam  xali  topilmagan  edi.
1938  yilda  esa  Teshiktosh  odamining O‘zbekiston xududidan topilishi bu  g‘ayri  ilmiy
g‘oyani  rad qildi.
Teshiktosh  g‘or  makoni  nafaqat  O‘zbekiston,    balki   butun   O‘rta  Osiyoda
muste  davrining  eng  nodir  namunasi  hisoblanadi.  U  Surxondaryo  viloyati,  Boysun
tumanidagi  Boysun  tog‘ining  janubiy  yon  bag‘ridagi  Turgandaryoning  Zavtalashgan
darasida,  dengiz  sathidan  1500  m  balandlikda  joylashgan.  G‘or  shimoliy-sharqqa
qaragan  bo‘lib,  kengligi  old  qismida  20  m,  chuqurligi  21  m,  balandligi  9  m.
bo‘lgan.  G‘or  1938–1939  yillarda  A.P.Okladnikov  tomonidan  tekshirilgan  va
tadqiqotlari  natijasini  1939–1949  yillarda  nashr qildirgan.
Olib  borilgan  tadqiqotlar  natijasida  g‘orda  5  ta  madaniy  qatlam  aniqlangan.
Ulardan  toshdan  yasalgan  mehnat  qurollaridan  339  tasi,  2520  ta  singan,  uchrindi  tosh
qurollar,  101  ta  turli  shakldagi  nukleuslar  topilgan.  Shu  jumladan,  o‘tkir  uchli
paykonlar,  tosh  pichoqlar,  paraqalar,  sixcha,  qirg‘ich,  kurakcha,  chopper,  chopqi  va
hakozolar.  Teshiktoshdan  topilgan  mehnat  qurollarning  aksariyati  qirquvchi  va
tarashlovchi  vazifalarni  bajargan.  Bu 15erdan  yana  faqat  neandertal  odamiga  xos  rapidasimon  nukleuslardan  (o‘zaklar)  bir
necha  nusxa  topilgan.  Ularning  diametri  10–15smni  tashkil  etgan.  Bu  kabi  o‘zaklardan
neandertallar  tosh  bolg‘alar  yordamida  uchburchaksimon  uchrindilar  uchirib  olganlar.
Uchrindilar  o‘tkir  uchli  bo‘lganligi  sababli  ulardan  terilarga  ishlov berish, yog‘ochlarni
kesish,  randalash  kabi  ishlarda  foydalanganlar.  Bunday  mehnat  qurollar  eng  ko‘p
Teshiktoshdan  topilgan.  Teshiktosh  g‘orining  eng  qimmatli  topilmasi  yuqorida  qayd
qilib  o‘tilgandek,  neandertal  odamning  suyak  qoldiqlarining  topilishidir.  U  eng  pastki
madaniy qatlamdan topilgan. Bular  kalla  suyagi,  elka  va yo‘g‘on o‘ng  son  suyagining
parchalari,  ikkala  kichik  boldir  suyagi  hamda  umurtqa  pog‘onasining  ba’zi
qismlaridir.    Bu    voqea    o‘z  vaqtida  antropologlarda  juda  katta  qiziqish  uyg‘otdi.
Antropologlar  xulosasiga  ko‘ra,  neandertalning  bosh  suyagining  hajmi  1490  sm  kub
bo‘lgan.  Neandertal  bola  suyagining  o‘rganilishi  1970  yilgacha  davom  etdi.
Taniqli  antropolog  olim  akademik  V.A.Alekseev  antropologiyaning  keyingi  davr
yutuqlariga  tayanib,  Teshiktosh  odamini  qayta  o‘rgandi  va  uning  10  yashar  bola
emas,  balki  ayol  kishi  ekanligini,  Evropa  va  old  Osiyo    guruhiga    kirishini
ko‘rsatdi 9
.
G‘ordan  gulxan  izlari,  uning  atrofida  tog‘  echkisi,  bug‘u,  yovvoyi  ot,  ayiq, 
sirtlon (giena),  leopard,  bars,  quyon,  kemiruvchilar  va  parrandalarning  suyak 
qoldiqlari  topilgan.Teshiktoshliklar  ovchilik  bilan  birga  termachilik  bilan 
shug‘ullanishgan.Teshiktosh materiallari muste davri madaniyatining  rivojlanishini 
aniqlash imkoniyatini berdi. G‘or–makon rivojlangan muste davriga  oid bo‘lib 
(Levallua–muste) uning so‘nggi paleolit davriga o‘tish evolyusiyasini  kuzatish 
mumkin.
Amur  Temur  g‘ori  Boysun tog‘i mintaqasidan muste davriga oid  makon 
sanaladi. U Teshiktoshdan  uncha  uzoqda  bo‘lmagan  erda  joylashgan. Yodgorlik  1939 
yilda  A.P.Okladnikov  tomonidan  o‘rganilgan.  U  erdan  3  ta  madaniy 16qatlam  topilgan.  1–2–  madaniy qatlamlar  so‘ngi  tosh  davriga  oid bo‘lib, faqat  3–
madaniy  qatlamdan  topilgan  tosh  qurollar  Teshiktoshning  yuqori  qatlamidan 
topilgan  muste  davri  qurollariga  o‘xshaydi.  U  erdan  gulxan  qoldig‘i,  pista 
ko‘mir,  qo‘pol  ishlangan  qirg‘ich,  gardishsimon  nukleus,  siniq  uchrindi  va  boshqa 
buyumlar  topilgan.  Shuningdek,  yovvoyi ot,  bars,  ayiq,  sirtlon,  quyon,  kemiruvchi 
va  qushlarning  suyaklari  topilgan.  G‘orda  yashagan  kishilar  ovchilik  va 
termachilik  bilan  shug‘ullanganlar. 10
A.P.Okladnikov fikricha, bu makon mavsumiy xarakterda bo‘lgan va tosh 
qurollarini ishlab chiqarish ham Teshiktoshga nisbatan ancha farq qilib, ular 
birmuncha  takomillashgan 10
.
Obirahmat  g‘or  makoni  Toshkent  shahridan  100  km  shimoli-sharqda,  G‘ariy 
TyanShanning  Chotqol  tizmasidagi  Paltov  soyining  yuqori  sohilida  joylashgan. 
G‘or  yoysimon  shaklda  bo‘lib,  eni  20  metrdan  ortiqroq,  janubga  qaragan,  sathi 
keng,  quruq  va  yorug‘.  G‘or–makon  1966–1972 yillarda
R.X.Sulaymonov tomonidan o‘rganilgan. U mustening rivojlangan va so‘nggi 
bosqichlariga oid.Unda  10  m  qalinlikdagi  21  ta  madaniy  qatlam  aniqlangan.  Ulardan 
30  mingdan  ortiq  ohaktoshli  chaqmoqtoshdan  yasalgan  turli  mehnat  qurollari– 
nukleuslar,  paraqalar,  o‘tkir  uchli  sixchalar,  qirg‘ichlar,  pichoqlar  va  kurrakchalar
topilgan.  Ular  o‘ziga  xos  prizma  shaklidagi  yorma  texnika,  qisman  levallua  tipidagi 
texnika  asosida  ishlangan.  G‘ordan  hayvon  suyagidan  ishlangan  bigizlar  ham 
topilgan.  Shuningdek,  gulxan  izlari,  kul,  ko‘mir,  bug‘u,  tog‘  echkisi,  to‘ng‘iz,  jayron, 
g‘or  sheri,  arxar  va  boshqa  hayvonlarning  suyaklari  ham  topilgan.  Bu  erda  odamlar 
120-40  ming  yil  muqaddam  istiqomat qilganligi  aniqlangan.  Ular ovchilik  va 
termachilik  bilan  shug‘ullanganlar.  Keyingi  yillarda  Obirahmatni  arxaik  jihatdan
o‘rganish  ishi  qayta  tiklandi. 11
 Uning  yuqori  qatlamlari  tosh  qurollari  ichida  yuqori 
paleolit  davri  materiallari  mavjudligi  aniqlandi.  Arxeologlar  Obirahmat
yodgorligining  yuqori  qatlamlarini  46-50  ming  yilliklar  bog‘lab  uni  ilk  yuqori 
paleolit  yodgorliklari  sirasiga  kiritmoqdalar.  Demak, ibtdoiy odamlar  g‘orda  uzoq
davr iste’qomat  qilishgan. 17Xo‘jakent  manzilgohi  Toshkent  voxasidagi muste  davriga oid g‘or 
turidagi  yodgorliklaridan  biri  bo‘lib,  Toshkent  shahridan  80  km  shimoliy-  sharqda 
Xo‘jakent  qishlog‘i  yaqinida  joylashgan.  Xo‘jakent  g‘ori  Chirchiq  daryosining  chap 
sohilidagi  qoyatoshlar  bag‘rida  bo‘lib,  dengiz  sathidan  1200-1700  m  balandlikdadir. 
G‘or shimoli-g‘arbga qaragan, balandligi 2,5 m,  kengligi 6 m, chuqurligi 4m. 
Makonni 1958–1959 yillarda A.P.Okladnikov va  X.Nasriddinovlar tadqiqot ishlarini 
olib borganlar.  Uning madaniy qatlami  g‘orning ayrim joylaridagina saqlanib qolgan. 
Tadqiqot jarayonida makondan 524  ta tosh qurollar topilgan. Shulardan paraqalar 88 
ta, nukleuslar 49 ta, qolganlari  tosh uchirmalari va siniqlaridir. Topilgan qurollar 
levallua–muste madaniyatiga  xos  bo‘lib, Obirahmat va Teshiktosh 
makonlaridagi mehnat qurollariga  o‘xshashdir.
Ko‘lbuloq  makoni . Angren  shahridan  10-12  km  g‘arbda  joylashgan  Oblik 
qishlog‘idan  5  km  shimoliy-g‘arbda,  Oxangaron  daryosining  o‘ng  irmoqlaridan 
biri-Qizil  olma  soyining  o‘rta  oqimidagi  qirlikda  joylashgan.
Ko‘lbuloq  manzilgohi  ko‘p  qatlamli  bo‘lib, ilk,  o‘rta  va  so‘nggi 
paleolit  davriga  oid  qatlamlari  aniqlangan  (49  qatlam).  Uning  4-8  qatlamlarigina 
muste  davriga  oiddir.  Bu  davr  uchun  5  ta  madaniy  qatlam  bo‘lishi,  odamlarning 
uzoq  vaqt  davomida  yashaganligini  ko‘rsatadi.  Undan  8300  dan  ortiq  tosh  qurollari 
va  buyumlari  topilgan.  Ular  orasida  xar  xil  shakldagi  nukleuslar,  siniq  uchrindilar, 
qirg‘ichlar,  qo‘l cho‘qmorlari  va  boshqalar.  Ko‘lbuloqdan  topilgan mehnat 
qurollari  son  va  sifat  jihatdan  Toshkent  vohasining  boshqa  joylaridan  topilgan 
manzilgohlaridan  farq  qiladi.  Ba’zilarigina,  ayniqsa,  tishli  qirg‘ichlar  Bo‘zsuvdagi 
muste  davri  qurollariga 18o‘xshash.Ko‘lbuloq  madaniy  qatlamlaridan  tog‘  echkisi,  ayiq,  arxar  va  boshqa 
hayvonlarning  suyak  parchalari,  kul  va  gulxan  qoldiqlari  topilgan.
Toshkent voxasidan Zog‘ariq, Bo‘zsuv, Ko‘hisim mazilgohlari va  Qorqamish 
topilmalari jami 30 dan ortiq makon qayd qilingan. Bu ayniqsa  Toshkent shahrining 
2000 yilligi munosabati bilan keng arxeologik qidiriv ishlari  bajarildi. Bu erlarda 
arxeologik tadqiqot ishlari hozirda xam davom  etmoqda.Muste davri yodgorliklari 
Farg‘ona vodiysida xam keng tarqalgan. Ularni  tadqiq qilishda.1954 yilda 
P.T.Konoplya Sharqiy Farg‘onada birinchi marta  paleolit qurollarini topdi. Shu yili 
A.P.Okladnikov G‘arbiy Farg‘onada tadqiqot  ishlarini olib borib Qayroqqum 
manzilgohlarini aniqladi va tadqiqot ishlarini 1961  yillragacha  davom  qildirdi.  Olim 
Qayroqqum  dalasining  31 punktidan  tosh
qurollarini  topdi.  Ayniqsa,  Buloqchap  va  Sho‘rko‘l  punktlari  topilmalari  diqqatga
sazovordir.  Bu  joylardan  ko‘plab  tosh  o‘zaklar,  sixchalar,  tosh  siniqlari  topildi.
Topilmalar  shuni  ko‘rsatdiki,  neandertal  odamlar  Sirdaryoning  qadimgi  irmoqlar
bo‘ylab,  bir  necha  joylarda  o‘z  manzilgohlarini  qurganlar  va  ovchilik,  terimchilik
bilan shug‘ullanganlar 11
.
Jarqo‘ton  makoni Farg‘onaning sharqiy rayonida topilgan. U 
Shahristonsoy daryosining chap qirg‘og‘ida joylashgan. Manzilgoh 1961– 1963 
yillarda V.A.Ranov tomonidan o‘rganilgan. Yodgorlikdan 670 ta tosh buyum  yig‘ib
olingan.  Shulardan  25  tasi  nukleuslar,  25  tasi  qurollar  bo‘lgan.  Qurollar
ichida tosh sixcha, nayza tig‘lari, pichoqsimon tosh qurollar mavjud.Nukleuslarga 
ishlov berish va qurol yashash uslubi Xo‘jakent makonidagiga o‘xshaydi. Tosh 
qurollar  yashash madaniyati  levallua–muste  davri  an’anasiga  oiddir 19Farg‘ona  vodiysidan  M.R.Qosimov,  P.T.Konoplya  muste  davriga  oid bir
necha  manzilgohlar  topganlar.  Ularning  ko‘pchiligining  madaniy  qatlamlari
saqlanib qolmagan, chunki ular adir va soylar bo‘ylaridagi ovchilarning mavsumiy 
karorgohlari bo‘lgan. U erlardan topilgan tosh buyumlar  levallua–muste davriga  oid 
bo‘lgan.
O‘zbekiston xududida o‘rta paleolit davrini o‘rganishda Zarafshon vohasi 
alohida  o‘rinni  egallaydi,  chunki  bu  xudud  arxeologlar  tomonidan  bir  necha
makonlar topib, keng o‘rganilgan. Bu xududda Samarqand Davlat universitetining 
arxeologlari, O‘zFA Arxeologiya instituti xodimlari tadqiqot ishlarini olib  borganlar.
Omonqo‘ton  g‘or  makoni -Samarqand  viloyati Urgut rayonining  Omonqo‘ton 
qishlog‘i  yaqinida,  Samarqanddan  43-44  km  janubda joylashgan.  G‘or dengiz sathidan 
1400 m balandlikda joylashgan. Uning koridorsimon uzunligi  29m, balandligi 2,6m. 
Makon 1947 yilda D.N.Lev raxbarligidagi SamDU  ekspeditsiyasi  tomonidan  topildi  va 
1957  yillargacha  tadqiqot  ishlari  olib  borildi.
Tadqiqotlar jarayonida qalinligi 25smdan 1,5 mgacha bo‘lgan madaniy qatlam 
aniqlanib,  undan  220  ta  tosh  buyumlar  topildi.  Ularning asosiy qismi
chaqmoqtoshdan yasalgan. 30 ga yaqin tirli xildagi nukleuslar bo‘lib, ular orasida 
gardishsimon va prizma shaklidagi  nukleuslar xam bor. Paraqalar levallua–muste 
texnika madaniyatini eslatadi. kertish texnikasi asosida toshning ikkala tomoninga 
ham ishlov berish natijasida qurol tig‘lari arrasimon va to‘lqinsimon bo‘lib  chiqqan. 
Bu erda bargsimon paraqalar xam bor.  Bunday qurol namunalari  Ko‘tirbuloq  va 
Zirabuloq  makonlaridan xam topilgan.
Omonqo‘ton  g‘oridan  xayvonlarning  suyak  qoldiqlari  ham  topilgan.
Arxeolog  D.N.Levning  tadqiqoticha,  makon  ilk  va  rivojlangan  muste  davriga 
oiddir. 20Takalisoy  g‘ori – Omonqo‘ton g‘origa yaqin joylashgan muste davri 
yodgorligidir. Uni 1952 yilda D.N.Lev tadqiq qilgan. Bu erdan chaqmoqtosh 
siniqlari, uchurchaksimon uzun paraqa,  kertish usulida ishlangan pichoqsimon 
qurol,  gulxan  izlari  va  hayvon  suyaklari  topilgan.  Toshning  ishlanish  texnikasi
asosida  uni  D.N.Lev  mustening  so‘nggi  bosqichiga  oid  deb  ko‘rsatadi,  chunki  bu  erdan 
topilgan paraqalar va otsheplar gardishsimon va prizmaga o‘xshash  nukleuslardan ajratib
olingan. Bu makonda neandertal odamlar vaqtincha  yashaganlar 12
So nggi tosh davri manzillari O rta Osiyo hududida kam o rganilgan,ʼ ʼ ʼ  Mustьe 
davriga oid bir qancha manzillarning madaniy qatlamlaridan so nggi tosh	
ʼ  davriga oid 
ashyolar topilgan bo lib, natijada bu manzillarda odamlar uzoq vaqt	
ʼ  faoliyat olib 
borganligi isbotlangan.Ko lbuloqning 1, 2, 3 qatlamlari so nggi tosh	
ʼ ʼ  davriga oid 
bo lib, gulxan izlari, tishli tosh qurollar, qirg ichlar, sixchalar,	
ʼ ʼ  plastinkalar, tosh 
pichoqlar topilgan. Bunday mehnat qurollari Bo zsuv-1,	
ʼ  Tuyabo g iz manzilgohlari 	ʼ ʼ
madaniy qatlamlarida ham mavjud bo lgan.Bo zsuv-1,	
ʼ ʼ  2, 4 – Toshkentning g arbida 	ʼ
Qoraqamish jari sohilidan topib o rganilgan	
ʼ  makonlar.Tuyabo g iz 1, 2, 3, 4, 5, 6 	ʼ ʼ
ochiq uslubga ega bo lgan makon-manzillar.	
ʼ  Tuyabo g iz suv ombori atrofida 	ʼ ʼ
o rganilgan, Samarqand viloyati hududida	
ʼ  Samarqand, Takalisoy, Xo jamazgil 	ʼ
makonlari topilib, tosh pichoq, qirg ich,	
ʼ  parrakchalar, chopqilar, kesgichlar, o roq-	ʼ
randalar kabi mehnat qurollari  olingan.Janubiy  Qozog iston	
ʼ  hududida  Аchchisoy, 
Sari-Аrka,  Betpak-7,  Yesen-2, 21Xulosa
Xulosa sifatida shuni e’tirof etish kerakki, yuqori tosh asri yodgorliklarining 
o’rganilishi  bu  davrning  eng katta  yutuqlari  to’g’risida  ma’lumotlar  beradi:
- odamzod naslining shakllanib bo’lganligi, ya’ni antropogenez jarayonining 
tugallanishi va hozirgi qiyofadagi odamlarning vujudga kelishi, shuningdek,  mazkur 
davrda  evropoid,  mongoloid  va  negroid  kabi  yirik  irqlarning  shakllanish
jarayoni sodir bo’lib, odamlar endilikda yer yuzining ancha keng territoriyasiga 
tarqala  boshlagan;
- Yevropa irqiga mansub odamlar: Yevropada va uning janubida g’arbida,
Boltiq dengizi bo’ylarida joylashgan. Old Osiyoda, Yaqin Sharqda, Arabiston, 
Hindiston,  Mesopatamiya  va  boshqa  hududlarga  o’rnashgan;
- Mo’g’ul irqiga mansub odamlar – Janubi-sharqiy Osiyoda yashagan. 
(Qirg’i-ziston, Turkmaniston, Qozog’istonda yashagan odamlar qisman shu irqqa 
mansub bo’l-gan). Ular Mo’g’uliston, shu bilan birga Shimoliy muz okeani bilan 
tutash  hududlarda  yashagan;
- Negr irqiga mansub odamlar: Afrika va Hindistonda yashagan. Ular Bering
bo’g’ozi  orqali  Amerika  qit’asiga  o’tgan.  Janubda  esa  Hindixitoy  va  Indoneziyadan
Avstraliya,  Tasmaniya  va  undan  Tinch  okeani  orollariga  o’tib  yashagan.
- Miloddan avvalgi 50-12 ming yillikda odamlar yanada mukammal 
qurollarni yaratib, o’z bunyodkorlik faoliyatida bir necha pog’ona yuqoriga 
ko’tarildi. Ya’ni ke-suvchi, arralovchi qurollarni, munchoq, tumor, bilakuzuk 
singari  taqinchoqlarni  yasay  oladigan  bo’ldi.
. 22Foydalanilgan  adabiyotlar
Rahbariy  adabiyotlar
1. Mirziyoev  Sh.M.  Qonun  ustuvorligi  va  inson  manfaatlarini  ta’minlash  yurt
taraqqiyoti  va  xalq  farovonligining  garovi.  Toshkent.:  O‘zbekiston.  2017.
2. Mirziyoev  Sh.M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  oliyjanob  xalqimiz  bilan  birga
quramiz.  Toshkent.:  O‘zbekiston.  2017.
3. Karimov  I.  А.  O zbekistonʼ  XXI  asr  bo sag asida:	ʼ ʼ  xavfsizlikka  tahdid,  barqarorlik
shartlari  va  taraqqiyot  kafolatlari.  –  Toshkent:  O zbekiston,	
ʼ  1997.  – 325
Ilmiy  adabiyotlar
1. Annayev  T.,  Tilovov  B.,  Xudoyberdiyev  Sh.  Boysun  arxeologik 
yodgorliklari.  –  T.,  1999.
2. Kabirov  J.,  Sagdullayev  A.  O'rta  Osiyo  arxeologiyasi.  –  Т.,  1990.
3. Sagdullayev  A.  Qadimgi  O’rta  Osiyo  tarixi.  –  T.,  2004.
4. Авдусин  Д.А.  Основы  археологии.  –  М.,  1989.
5. Амальрик  А.С.,  Монгайт  А.Л.  Что  такое  археология.  –  М.,  1966.
6. Амальрик  А.С.,  Монгайт  А.Л.  В  поисках  исчезнувших 
цивилизаций.  М.,  Наука,  1966.
7. Археологи  рассказывают.  Таджикгосиздат.  –  Сталинабад,  1959.
8. Мартынов  А.И.  Археология  СССР.  –  М.,  1973.