O’zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining maqsadi operatsiyalari va ularni takomillashtirish yo’llari

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ʻ OLIY TA’LIM , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
SIRTQI FAKULTET
“________________________________________________________” KAFEDRASI
“ _______________________________________________________________ ” fanidan
        
KURS ISHI
МАVZU:  O’zbekiston Respublikasi Markaziy
Bankining maqsadi operatsiyalari va ularni
takomillashtirish yo’llari
Bajardi:____________ ______ _____________
Qabul qildi:____________________________
RO‘YXATGA OLINDI
“ ____ ” _______20 23 y.
№_________
Imzo _________ Kurs ishi himoya ga tavsiya   
qilingan sana
“____” _______20 23 y.
Ilmiy rahbar __ ________
Imzo _______________
Kurs ishi himoya qilingan 
sana
 «____» _______202 3  y .
Baho  « _____ » _________ ___________
( imzo )
_ _ _________
( imzo )
___________
( imzo ) Komissiya a’zolari :
__________________
_________________ _
_________________ Reja
Kirish 3
1. O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining maqsadi va vazifalari ........... 5
2. Markaziy bank faoliyatining asoslari. .......................................................... 13
3. Markaziy  bankning  funksiyalari 16
4. O‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  bankning  pul-kredit  siyosatini
shakllantirish amaliyotini takomillashtirish yo‘llari .................................... 21
Xulosa ..................................................................................................................... 31
Foydalingan adabiyotlar ....................................................................................... 33
2 Kırısh
Xalqaro  moliya  tizimida  yuz  berayotgan  jiddiy  o‘zgarishlar,  shuningdek
mamlakatda  milliy  iqtisodiyotni  keng  ko‘lamli  isloh  qilish  bo‘yicha  amalga
oshirilayotgan  chora-tadbirlar  bank  tizimini  yanada  rivojlantirishda  yangicha
yondashuvlarni  taqozo  qiladi.  Shu  sabab  mamlakatimizda  moliya  hamda  bank
tizimini   izchil  isloh  qilish  davomida  qator  chora-tadbirlar  amalga  oshirildi  va
natijada  ilg‘or  bank  tizimini  yuritish  hamda  ushbu  sektorda  raqobat  muhitini
kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi.
2017-yilda  boshlangan  bank  sektorini  isloh  qilishning  faol  bosqichi  valyuta
bozorini liberallashtirish, bank faoliyatidagi eskirgan cheklovlarni olib tashlash va
banklarni  ularga  xos  bo‘lmagan  funksiyalardan  ozod  qilish,  bank  xizmatlari
ommabopligini oshirishga qaratildi.
Shuningdek,  bankning  faoliyatining   o’ziga  xos  uslubi  bo’lib,  bu  uslub  bank
tizimini  yanada  zamonaviylashtirish,  raqamlashtirish  hamda  moliyaviy
barqarorligini  oshirish  imkoniyatini  yaratib  beradi.  Markaziy  bank  2018-2019-
yillarda xodimlarning oqilona tanlovini, joy-joyiga qo’yish va rotatsiyasini, kadrlar
zaxirasini sifatli shakllantirishni, shuningdek xodimlarning mehnati samaradorligi
va  motivatsiyasini  oshirishni  ta’minlovchi  zamonaviy  kadrlar  xizmatini
bosqichma-bosqich  joriy  qilgan.  O zbekiston  Respublikasi  Markaziy  bankiʻ
xodimlari  tarkibi  ko’plab  malakali  mutaxassislardan  iborat  bo’lib,   ulardan
zamonaviy ko’nikmalarni, ish faoliyatini o rganish  menda malakaviy bilimlar va	
ʻ
bank ishi sohasiga qiziqishimni yanada ortishiga o’z hissasini qo’shdi, shuningdek,
hamkasblarni  qo‘llab-quvvatlash,  hamjixatlik,  o‘zaro  yordamga  xozirlik,
hamkasblarning  “elkadoshligini”  his  qilish  hamda  Markaziy  bankning
muvaffaqiyatlarga  erishishida,  uning  jamoasi  a’zosi  bo‘lishdan  faxrlanish
tuyg’larini shakllantirdi.  O zbekiston Respublikasi Markaziy banki	
ʻ  tashkiliy ishlar
a’lo  darajada  yo’lga  qo’yilgan.  Nazariy  ma’lumotlar  asosida  amaliy  harakatlarni
kuzatish  imkoniyati  yaratib  berildi  va  bu  amaliyotimni  to’laqonli  o’tashimni
ta’minladi. 
3 Kurs ishining maqsadi  pul-kredit siyosatining nazariy asoslarini o’rgangan holda
O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  pul-kredit  siyosatinini  amaliy  holatini
tahlil  qilish  hamda  pul-kredit  siyosatini  takomillashtirishga  qaratilgan  takliflar  va
tavsiyalar ishlab chiqish hisoblanadi.
Kurs ishining vazifalari:
- P ul-kredit siyosati ning mohiyati, maqsad va vazifalari ;
- Valyuta siyosati va uning asosiy shakllari ;
- O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki pul-kredit siyosatining amaldagi holati
tahlili ;
- O‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  pul-kredit  siyosatining    strategik
maqsadlari amaliyoti
- O‘zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  pul-kredit  siyosatini
takomillashtirish  bilan  bog‘liq  bo‘lgan  muammolar  va  ularni  bartaraf  etish
yo‘llari 
Kurs ishining ob’ekti  bo’lib, O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining pul-
kredit siyosati hisoblanadi.
Kurs ishining predmeti  O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankning pul-kredit
siyosatini  amalga  oshirish  jarayonida  yuzaga  keladigan  moliyaviy  munosabatlar
tashkil etadi.
Kurs  ishining  amaliy  ahamiyati  shundaki,  ishlab  chiqilgan  takliflar  va
tavsiyalardan O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining pul-kredit  siyosatini
takomillashtirishga karatilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda
foydalanish mumkin.
Kurs  ishining  tarkibiy  tuzilishi.  Kurs  ish ida  kirish, 4  ta  reja ,  xulosa  va
foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat.
   
4 1. O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining maqsadi va
vazifalari
O‘zbekiston  Markaziy bankining dastlabki nomi O‘zbekiston  SSR Davlat banki
bo‘lgan va O‘zbekiston SSR Oliy Kengashi tomonidan 1991 yil 15 fevralda qabul
qilingan  «Banklar  va  bank  faoliyati  to‘g‘risi da»gi  qonun  asosida  faoliyat
ko‘rsatgan.
So‘ngra  1991  yil  30  sentyabrda  Konstitusiyaga  o‘zgartirishlar  kiritilgach,
O‘zbekiston SSR Davlat banki O‘zbekiston Respublikasi Davlat banki deb, 1992
yil  2  iyulda  esa  O‘zbekiston   Respublikasi  Markaziy  banki  (keyingi  o rinlardaʻ
Markaziy bank) deb nomlangan.
O‘zbekiston   Markaziy  bankining  huquqiy  maqomi,  vazifalari,  funksiyalari,
vakolatlari,  tashkil  etish  va  faoliyat  ko‘rsatish  tamoyillarini  belgilovchi  hujjatlari
bu  O‘zbekiston   Respublikasi  Konstitusiyasi  (XXV  bob,  124-
modda),  «O‘zbekiston   Respublikasi  Markaziy  banki  to‘g‘risida» ,  «Banklar  va
bank faoliyati to‘g‘risida»gi qonun va boshqa rasmiy qonun hujjatlaridir. 1
1993–1994 yillarda bank tizimidagi islo hotlar davom etdi. 1994 yilning 1 iyulidan
e' tiboran  milliy  valyuta  —  so'mning  muomalaga  kiritilgani  mustaqil  bank
tizimining, umuman, O‘zbekiston iqtisodiyotining shakllanishida muhim ahamiyat
kasb  etdi.  Bu  Markaziy  bank  o'z  faoliyatida  to'liq  mustaqil  bo'lganini,  kelgu sida
bozor  instrumentlari  orqali  milliy pul  tizimini  tartibga  solish  samarali  tashkil  eti -
lishiga  yordam  berishi  mumkin  ekanini  ang latar  edi.  Aynan  shu  vaqtdan  boshlab
Markaziy  bank ning  pul-kredit  siyosatini  yuritish,  valyutaga  oid  ishlarni  tartibga
solish, bank faoliyatini boshqarish va keyinchalik samarali to'lov tizimi ni yaratish
bo'yicha faoliyati to'laqonli ravishda milliy valyutaning barqarorligini ta'minlash ga
qaratildi. 1995 yil bank qonunchiligini takomillashti rish davri bo'lgani bilan ajralib
turadi.  Tari xiy  muhim  hujjat  —  “O‘zbekiston   Respublikasi ning  Markaziy  banki
to'g'risida”gi  Qonun  bank  tizimining  huquqiy  asosini  boyitdi.  2017  —  2021-
yillarda  O‘zbekiston   Respublikasini  rivojlantirishning  beshta  ustuvor  yo‘nalishi
bo‘yicha  Harakatlar  strategiyasiga  muvofiq,  shuningdek  pul-kredit  siyosati,
1
 O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2018. – 76 b
5 umuman  bank  tizimining  barqaror  faoliyat  ko‘rsatishi  ustidan  samarali  nazoratni
va  Markaziy  bank  faoliyatini  yanada  takomillashtirishni  ta’minlash  maqsadida
2019  yil   xalqaro  standartlarga  muvofiq  keladigan  va  moliyaviy  sohaga  xorijiy
investitsiyalar  kiritish  uchun  jozibador  huquqiy  muhitni  yaratadigan  O‘zbekiston
Respublikasining  “ O‘zbekiston   Respublikasining  Markaziy  banki  to‘g‘risida ”gi,
“ Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida ”gi, “ Valyutani tartibga solish to‘g‘risida ”gi
hamda  “ To‘lovlar  va  to‘lov  tizimlari  to‘g‘risida ”gi  yangilangan  qonunlari  qabul
qilindi. 2
O zbekiston  Respublikasi  Markaziy  bankiʻ   Toshkent  shahri,  Islom  Karimov
ko chasi 6-uyda joylashgan.
ʻ
 Markaziy  bank  o z  sarf-harajatlarini  o zining  daromadlari  hisobidan  amalga	
ʻ ʻ
oshiradigan,  iqtisodiy  jihatdan  mustaqil  yuridik  shaxs  bo lib,  davlatning  mutlaq	
ʻ
mulki hisoblanadi. Markaziy bank huquqiy maqomi, vazifalari, vakolatlari, tashkil
etilishi  va  faoliyati  prinsiplari  O‘zbekiston   Respublikasining  Konstitutsiyasi ,
ushbu  Qonun  hamda  boshqa  qonunlar  bilan  belgilanadi.Markaziy  bank  o‘z
vakolatlari hamda vazifalari doirasida davlat hokimiyati va boshqaruvining boshqa
organlaridan  mustaqil  ravishda  qarorlar  qabul  qiladi.  Markaziy  bank  davlatning
majburiyatlari yuzasidan, davlat esa Markaziy bankning majburiyatlari yuzasidan,
agar  ularning  o‘zi  bunday  majburiyatlarni  o‘z  zimmasiga  olmagan  bo‘lsa  yoki
qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, javobgar bo‘lmaydi.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bank faoliyati sohasini tartibga soluvchi
va  litsenziyalash,  tartibga  solish  hamda  prudensial  nazorat  bo‘yicha  vakolatlarni
amalga oshiruvchi davlat organidir.
Markaziy bank faoliyatining asosiy maqsadlari:
 narxlarning;
 bank tizimining;
 to‘lov tizimlari ishlashining barqarorligini ta’minlashdan iboratdir.
2
 O'zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonuni”. 11.11.2019 yil, № O'RQ-580.
6 Markaziy  bankning  bank  tizimi  barqarorligini  ta’minlash  bo‘yicha  faoliyati
narxlarning barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmasligi kerak. Foyda olish Markaziy
bankning maqsadi hisoblanmaydi.
Markaziy bankning vazifalari:
 pul-kredit siyosatini, shu jumladan valyuta siyosatini ishlab chiqadi va amalga
oshiradi;
 O‘zbekiston   Respublikasida  inflyatsiya  darajasini  monitoring,  tahlil  va
prognoz qiladi, tegishli axborot materiallarini hamda statistik ma’lumotlarni e’lon
qiladi;
 O‘zbekiston   Respublikasining  to‘lov  balansini,  xalqaro  investitsiyaviy
mavqeini,  tashqi  qarzini  va  zaxira  aktivlarini  o‘z  ichiga  olgan  bank,  pul-kredit
statistikasini,  tashqi  sektor  statistikasini  shakllantirishni  hamda  e’lon  qilishni
amalga oshiradi;
 har  yili  O‘zbekiston   Respublikasi  Hukumatiga  Davlat  byudjeti  loyihasini
tayyorlashga  doir  tavsiyalarni  o‘z  ichiga  olgan  iqtisodiy  va  moliyaviy  masalalar
bo‘yicha axborotni taqdim etadi;
 naqd pul muomalasini tashkil etadi;
 valyutani tartibga solishni va valyutani nazorat qilishni amalga oshiradi;
 valyuta  operatsiyalari  bo‘yicha  buxgalteriya  hisobi,  statistik  hisobotlar  va
boshqa  hisobotlar  maqsadlari  uchun,  shuningdek  O‘zbekiston   Respublikasi
hududida  bojxona  hamda  boshqa  majburiy  to‘lovlarni  hisoblab  chiqarish  uchun
valyuta kursini muntazam ravishda belgilab boradi;
 banklarni  va  kredit  byurolarini  davlat  ro‘yxatidan  o‘tkazishni  amalga
oshiradi;
 banklarning,  mikrokredit  tashkilotlarining,  lombardlarning,  to‘lov
tashkilotlarining,  to‘lov  tizimlari  operatorlarining,  valyuta  birjalarining,  kredit
byurolarining  faoliyatini  va  qimmatli  qog‘ozlar  blankalarini  ishlab  chiqarishni
litsenziyalaydi, shuningdek kredit tashkilotlarining, to‘lov tashkilotlarining, to‘lov
tizimlari  operatorlarining,  valyuta  birjalarining,  kredit  byurolarining  va  banklar
7 guruhlarining  faoliyatini  tartibga  soladi  hamda  ushbu  faoliyat  ustidan  nazoratni
amalga oshiradi;
 hukumatning  fiskal  agenti  vazifalarini  bajarish  uchun  zarur  bo‘lgan  bank
operatsiyalarini  va  boshqa  bitimlarni  mustaqil  ravishda  yoki  O‘zbekiston
Respublikasi Hukumatining topshirig‘iga binoan amalga oshiradi;
 O‘zbekiston   Respublikasida  to‘lov  tizimlari  barqaror  ishlashini  ta’minlash
choralarini ko‘radi;
 ichki  nazorat  qoidalariga  hamda  jinoiy  faoliyatdan  olingan  daromadlarni
legallashtirishga,  terrorizmni  moliyalashtirishga  va  ommaviy  qirg‘in  qurolini
tarqatishni  moliyalashtirishga  qarshi  kurashish  bilan  bog‘liq  axborotni  maxsus
vakolatli  davlat  organiga  taqdim  etish  tartibiga  Markaziy  bank  tomonidan
litsenziyalanadigan  tashkilotlarning  rioya  etishi  yuzasidan  monitoring  hamda
nazoratni amalga oshiradi;
 Xalqaro  valyuta  fondining  O‘zbekiston   Respublikasi  valyutasidagi
mablag‘lari  depozitariysi  hisoblanadi,  operatsiyalarni  va  bitimlarni,  shu  jumladan
O‘zbekiston   Respublikasining  xalqaro  shartnomalarida  nazarda  tutilgan
operatsiyalar va bitimlarni amalga oshiradi;
 kredit tashkilotlari xizmatlari iste’molchilari huquqlari va qonuniy manfaatlari
himoya qilinishini ta’minlash, moliyaviy xizmatlarning ochiqligini hamda aholi va
tadbirkorlik sub’ektlarining moliyaviy savodxonligi darajasini oshirish choralarini
ko‘radi;
 O‘zbekiston  Respublikasining xalqaro zaxiralarini, shu jumladan kelishuvga
ko‘ra O‘zbekiston  Respublikasi Hukumatining zaxiralarini boshqarishni, hisobga
olishni va saqlashni amalga oshiradi.
Shuningdek,Markaziy bank:
  O‘zbekiston   Respublikasida  hisob-kitoblarni  amalga  oshirish  qoidalarini
belgilaydi;
  bank  tomonidan milliy va  chet  el  valyutasida  mijozlarning  hisobvaraqlarini
ochish, yuritish va yopish tartibini belgilaydi;
8   O‘zbekiston   Respublikasi  hududida  pul  belgilarini  muomalaga  kiritadi  va
muomaladan chiqaradi;
  qimmatbaho  metallardagi  aktivlarni  to‘ldirish  uchun  davlatning  affinlangan
oltin sotib olishga bo‘lgan ustuvor huquqini amalga oshiradi;
 qimmatbaho metallardan tayyorlangan quymalarni muomalaga chiqaradi;
  qimmatbaho  metallardan  tayyorlangan  pul  belgilarini  sotib  olish  va  sotish
tartibini belgilaydi;
  banklar  tomonidan  qimmatbaho  metallar  bilan  operatsiyalarni  amalga
oshirish tartibini belgilaydi;
  o‘zi belgilaydigan tartibda va shartlarda banklarga qisqa muddatli kreditlar,
shuningdek likvidlilikni tezkor sur’atda qo‘llab-quvvatlash uchun kreditlar beradi;
  banklar, mikrokredit tashkilotlari faoliyatini litsenziyalashda hamda banklar,
mikrokredit  tashkilotlari,  lombardlar  va  ipotekani  qayta  moliyalashtirish
tashkilotlarini (bundan buyon matnda kredit tashkilotlari deb yuritiladi) va banklar
guruhlarini  tartibga  solish  va  nazorat  qilishda  asoslantirilgan  mulohazadan
foydalanadi;
  o‘z  vakolatlarini  amalga  oshirish  uchun  zarur  bo‘lgan  axborotni  davlat
organlari va tashkilotlaridan so‘rab oladi;
  o‘z balansida aks ettirilgan mol-mulkka egalik qiladi, undan foydalanadi va
uni tasarruf etadi;
 o‘z tasarrufidagi tashkilotlarni, shu jumladan valyuta birjasini tashkil etadi;
  moliyaviy  operatsiyalarni  amalga  oshiradi,  shu  jumladan  chet  el
hukumatlariga,  boshqa  davlatlarning  markaziy  banklariga  bank  xizmatlarini
ko‘rsatadi;
  boshqa  davlatlarning  markaziy  banklarida  va  xalqaro  moliya  institutlarida
O‘zbekiston Respublikasi manfaatlarini o‘z vakolatlari doirasida ifoda etadi;
 chet davlatlarda vakolatxonalar ochadi;
 obligatsiyalar emissiyasini amalga oshiradi;
  o‘z  nomidan  yoki  O‘zbekiston   Respublikasi  Hukumatining  topshirig‘iga
binoan O‘zbekiston Respublikasi nomidan kliring va to‘lov bitimlari tuzadi;
9   kredit  tashkilotlaridagi  qoidabuzarliklarni  aniqlash  yuzasidan  nazorat
tadbirlarini amalga oshiradi, shu jumladan masofadan turib ham amalga oshiradi;
 banknotalar va tangalar tasvirlarini aks ettirishga doir talablarni belgilaydi;
 banklar uchun hisobvaraqlar ochadi;
 autrayt (spot va forvard) sotib olish va sotish yoki kelishuvga binoan qaytarib
sotib olish yo‘li bilan, shuningdek bozor vositalarini, valyutalarni va qimmatbaho
metallarni  kreditlash  yoki  jalb  etish  yo‘li  bilan  moliya  bozorlarida  faoliyatni
amalga oshiradi.
Markaziy bank qadriyatlari bular burch, ma’suliyat hamda jamoaviylikdir.
Burch  –  bu  Markaziy  bankda  ishlashning  naqadar  muhimligini  anglash  va 
Markaziy bankning strategik maqsadlarini tushunib etgan holda birgalikda baham
ko‘rish; 
Markaziy  bankda  ishlash  –  bu  jamiyatga  va  davlatga  xizmat  qilishlikni  anglash;
Markaziy  bank  o‘z  strategik  maqsadlariga  erishishida  daxldorlik  hissi;
Burch  –  bu  o‘z  ishiga  innovatsiyalarni,  ya’ni  yangilanishlarni  kirita  bilish
qobiliyati
Burchni  amalga  oshirish  uchun  to‘xtovsiz  rivojlanish,  o‘z  ustida  ishlash  va
kamolotga etish tushiniladi.
Mas’uliyat  - bu berilgan barcha va’dalarning va yuklatilgan vazifalarning yuqori
darajada  ado  etilishiga  tayyorlik;  Mas’uliyat  -  bu  murakkab  vaziyatlarda  nafaqat
o‘zi uchun, balki jamoa uchun ham  qarorlar qabul qila bilish;
Mas’uliyat  -  bu  xatolik  emas,  bu  bildirilgan  ishonch.  Mas’uliyat  -  o‘z  o‘ziga
hisobdorlik,  Markaziy  bank,  jamoa  va  o‘zining  manfaatilari  uchun  axloqiy
me’yorlar  doirasida  harakat  qilish  qobiliyatini  o‘z  ichiga  oladi;
Mas’uliyat - bu shaxsning qarorlari yoki  harakatlari  natijasiga ta’sir  etuvchi omil
ekanligini anglash. 3
Jamoaviylik -  bu  shunday  tushunchaki,  -  “Biz  barchamiz  umumiy  maqsad  sari
birlashganmiz  va  unga  erishish  uchun  birga  faol  ishlaymiz”;  Jamoaviylik  –  bu
3
 O‘zbekiston   Respublikasining  “O‘zbekiston   Respublikasining  Markaziy  banki  to’g’risida”gi  Qonuni.  –  T.:
“O‘zbekiston ” 2019 yil.“Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi Qonun va unga sharhlar; 2019 yil.
10 murakkab masalalar vujudga kelganda Biz barchamiz kuchlarimizni safarbar etib,
yagona muvofiqlashtirilgan mexanizm bo‘lib ishlashga bo‘lgan ishonchimiz;
Men amaliyot o tagan Markaziy bank Toshkent viloyat hududiy Bosh boshqarmasiʻ
barcha bo’lmlari  faoliyati  vazifalari  va  xususiyatlari  bilan tanishib  chiqdim.   Shu
bilan birga Markaziy bankning Ijro apparati faoliyati bilan tanishdim. 
Markaziy bank ijro apparati 4 ta boshqarmadan iborat.
  Ijrochilik  intizomini  ijro  intizomining  ahvoli  monitoringini  olib  borish
boshqarmasi
 Boshqaruv Kotibiyati
 Kotibiyat
 Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash boshqarmasi
Departamentning vazifalari:
 O‘zbekiston   Respublikasi  Oliy  Majlisi  palatalarining  qaror  va  topshiriqlari,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror, farmoyish va topshiriqlari
hamda  uning  Devoni  topshiriqlari,  shuningdek  Vazirlar  Mahkamasi  qaror,
farmoyish,  bayoni  va  topshiriqlari  hamda  Markaziy  bank  Boshqaruvi  qarori  va
bayonnomalari, Markaziy bankning buyruq va farmoyishlarini Markaziy bankning
tarkibiy  bo‘linmalari,  hududiy  bosh  boshqarmalari,  tizimga  kiruvchi  korxona  va
tashkilotlar  tomonidan  o‘z  vaqtida  ijro  etilishini  tashkil  etish,  ularning  bajarilishi
bo‘yicha tizimli nazorat o‘rnatish;
 elektron  ish  yuritish  va  hujjatlar  aylanishi  tizimi  asosida  hujjatlar  va
topshiriqlarning o‘z vaqtida ijro etilishini, ularning harakati, tahlili va nazoratining
yagona tizimi amalga oshirilishini ta’minlash;
Departamentning funksiyalari: 
Markaziy  bankning  respublika  apparatida  O‘zbekiston   Respublikasi
Prezidentining  «O‘zbekiston   Respublikasi  Prezidentining  hujjatlari  va
topshiriqlari  samarali  va  natijali  ijro  etilishi,  shuningdek  ijro  intizomi
mustahkamlanishi  uchun  O‘zbekiston   Respublikasi  Prezidenti  Davlat
maslahatchilarining, Vazirlar Mahkamasi va uning komplekslari, davlat va xo‘jalik
boshqaruvi  organlari  hamda  barcha  darajalardagi  hokimliklar  rahbarlarining
11 shaxsiy javobgarligi to‘g‘risida» 2017 yil 11 apreldagi PQ-2881-sonli va Vazirlar
Mahkamasining «Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida» 1999
yil  12  yanvardagi  12-sonli  qarorlariga  muvofiq  hujjatlar  va  topshiriqlarning  o‘z
vaqtida ijro etilishi bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtiradi;
Markaziy bank tizimida O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri tomonidan 2009 yil
30  avgustda  tasdiqlangan  «Vazirliklar,  davlat  qo‘mitalari,  idoralar,  xo‘jalik
birlashmalari, ularning tarkibiy bo‘linmalarida hujjatlar bilan ishlashni tashkil etish
hamda  ijro  intizomining  ahvoli  monitoringini  olib  borish  tartibi»  talablarining
bajarilishini tashkil etadi; 4
hujjatlar  va  topshiriqlarning  avtomatlashtirilgan  nazoratga  qo‘yilishini,  ularning
bajarilishini  nazorat  qilib  borishni,  ijro  intizomini  ta’minlovchi  elektron  ish
yuritish va hujjatlar aylanishi yagona tizimining ma’lumotlar bazasini yuritadi.
Markaziy bank ijro apparatida umumiy 47 ta xodim ish faoliyatini yuritadi.
4
 O‘zbekiston   Respublikasining  “Valyutani  tartibga  solish  to‘g‘risida”gi  qonuni.  O‘zbekiston  Respublikasining
valyutani tartibga solishga oid normativ-huquqiy hujjatlari to'plami. - Toshkent: O‘zbekiston , 2019 yil.
12 2. Markaziy bank faoliyatining asoslari.
Markaziy  bank  hamda  O‘zbekiston   Respublikasi  Hukumati  pul-kredit  va  soliq-
budjet siyosati sohasida hamkorlik qiladi.
Markaziy bank va O‘zbekiston Respublikasi Hukumati O‘zbekiston Respublikasi
Hukumatining iqtisodiy siyosat uchun ahamiyatga ega bo‘lgan mo‘ljallanilayotgan
harakatlar  hamda  erishilgan  natijalar  to‘g‘risida  bir-birini  xabardor  qilishi  va
muntazam ravishda maslahatlashuvlar o‘tkazishi shart hisoblanadi.
Markaziy bank o‘z faoliyatida O‘zbekiston  Respublikasi Hukumatining iqtisodiy
siyosati amalga oshirilishiga, uning asosiy maqsadlariga ziyon yetkazmagan holda,
ko‘maklashadi.
Markaziy bank va O‘zbekiston Respublikasi Hukumati tizimli moliyaviy tanazzul
vujudga  kelishining  oldini  olish  va  uning  oqibatlarini  kamaytirish  maqsadida
moliyaviy  barqarorlik  uchun  tavakkalchilik  omillarini  birgalikda  baholash,
kelishilgan qarorlar majmuini ishlab chiqish, qabul qilish va amalga oshirish orqali
moliyaviy tizim barqarorligini ta’minlash masalalari bo‘yicha hamkorlik qiladi.
Markaziy  bank  bank  tizimi  ehtiyojlari  uchun  hamda  tegishli  davlat  boshqaruvi
organlari bilan statistik ma’lumotlarni almashish uchun axborot tarmog‘ini yaratadi
va saqlab turadi.
Markaziy  bank  o‘z  vakolatlari  doirasida  statistik  ma’lumotlarni  yig‘ish,  ularga
ishlov  berish,  ularni  saqlash  va  tarqatish  qoidalarini  tegishli  davlat  boshqaruvi
organlari bilan kelishib oladi.
Markaziy bank o‘z vakolatlarini amalga oshirish uchun tegishli davlat boshqaruvi
organlaridan  yoki  bevosita  tadbirkorlik  faoliyati  subyektlaridan  axborotni  (shu
jumladan  maxfiy  axborotni)  qonunchilikda  belgilangan  tartibda  so‘rab  olishga
haqli.
Markaziy bankka qarzdorning Markaziy bankdagi hisobvaraqlaridagi qoldiqlari va
boshqa  aktivlari  hisobidan  o‘zining  qonunchilikda  belgilangan  talablarini
qanoatlantirishda ustuvor huquq beriladi.
13 Markaziy  bank  o‘zining  ustuvor  huquqini  hisobvaraqlardagi  qoldiqlarni  ushlab
qolish yoki boshqa aktivlarni maqbul narxlarda sotish va sotish xarajatlari chegirib
tashlanganidan  keyin  o‘ziga  tegishli  bo‘lgan  miqdordagi  tushumni  ushlab  qolish
orqali amalga oshirishi mumkin.
Markaziy bankning pul kredit siyosati asosiy korsatkichlari.
Markaziy bankning asosiy foiz stavkasi Asosiy foiz stavka – tijorat banklari uchun
qarz olish foiz stavkasini hamda qarz oluvchilar uchun kredit xarajatlarini belgilab
beruvchi  foiz  stavkasi.  Asosiy  foiz  stavkasi  o‘zgarishi  banklararo  pul  bozoridagi
foiz stavkalariga ta sir ko‘rsatadi.ʼ
Majburiy  rezervlar  normativlari  Majburiy  rezervlar  –  tijorat  banklari  tomonidan
Markaziy  bankda  alohida  ochilgan  hisobvaraqqa  majburiy  tartibda  milliy  valyuta
va chet el valyutasida depozitga o‘tkazilgan pul mablag‘lari. Markaziy bank tijorat
bankining  rezerv  shakllantiriladigan  majburiyatlariga  nisbatan  foiz  miqdorini
o‘rnatadi.  Majburiy  rezervlar  normativ  miqdori  rezerv  shakllantiriladigan
majburiyatlarning  hisobkitob  davridagi  o‘rtacha  miqdoriga  majburiy  rezervlar
normativini  ko‘paytirish  orqali  hisoblanadi  Majburiy  rezervlar  qoldig‘i  Majburiy
rezervlar qoldig‘i – tijorat banklari tomonidan Markaziy bankda alohida ochilgan
hisobvaraqqa  milliy  va  chet  el  valyutasida  o‘tkazilgan  majburiy  rezervlarning
ma lum bir sana holatiga qoldiqlari. 	
ʼ
Markaziy  bank  tomonidan  muomalaga  chiqarilib,  tijorat  banklari  orasida
joylashtirilgan  obligatsiyalar  O‘zbekiston   Respublikasi  Markaziy  banki
obligatsiyalari bank tizimi likvidligini tartibga solish hamda pul-kredit siyosati foiz
instrumentlari  samaradorligini  oshirish  maqsadida  tijorat  banklari  orasida
joylashtiriladi.  Ushbu  obligatsiyalar  “O‘zbekiston   Respublikasi  Markaziy  banki
obligatsiyalarining  chiqarilishi  va  muomalada  bo‘lishi  tartibi  to‘g‘risida”gi
(ro‘yxat  raqami  3080,  2018  yil  25  oktyabr)  nizomga  ko‘ra  bir  yilgacha  bo‘lgan
muddatlarda  chiqariladi.  Auksion  o‘tkazilishi  to‘g‘risidagi  ma lumot  auksion	
ʼ
o‘tkaziladigan  kundan  kamida  bir  ish  kuni  oldin  Markaziy  bankning  rasmiy
sahifalarida  e lon  qilinadi.  Markaziy  bank  obligatsiyalari  –  obligatsiya  egasiga	
ʼ
belgilangan  tartibda  daromad  olish  huquqini  beruvchi  Markaziy  bank  tomonidan
14 elektron  shaklda  chiqariladigan  emissiyaviy  qimmatli  qog‘ozlar.  Kupon  davri  –
obligatsiya  egasiga  foizli  daromad  to‘lab  beriladigan,  Markaziy  bank  tomonidan
belgilangan  davr.  Savdo  tizimi  –  obligatsiyalar  bo‘yicha  elektron  savdolarni
tashkillashtirish,  obligatsiyalarni  saqlash  va  ularga  bo‘lgan  huquqlarni  hisobga
olish,  tuzilgan  bitimlar  bo‘yicha  kliring  va  hisobkitoblarni  amalga  oshirishni
ta minlovchi  valyuta  birjasining  avtomatlashtirilgan  elektron  tizimi.  Diler  –ʼ
Markaziy  bank  hamda  valyuta  birjasi  bilan  tuzilgan  Bosh  bitim  asosida
obligatsiyalar  bilan  bog‘liq  operatsiyalarni  amalga  oshiruvchi  tijorat  banklari.
Auksion  savdolari  –  obligatsiyalarni  joylashtirish  bo‘yicha  Markaziy  bank
tomonidan tijorat banklari o‘rtasida amalga oshiriladigan kimoshdi savdolari.
O‘zbekiston   Respublikasi  Markaziy  banki  tomonidan  o‘tkazilgan  depozit,
valyutaviy  svop,  REPO  auksionlari  hamda  overnayt  depozit  operatsiyalari
natijalari O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan depozit auksionlari
va overnayt depozit operatsiyalari “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining
tijorat banklari bilan depozit operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risida”gi
(ro‘yxat  raqami  3079,  2018  yil  25  oktyabr),  REPO  auksionlari  “O‘zbekiston
Respublikasining Davlat qimmatli qog‘ozlari bilan REPO bitimlarini tuzish va ijro
etish  tartibi  to‘g‘risida”gi  (ro‘yxat  raqami  1829,  2008  yil15  mart)  nizomlarga,
valyutaviy svop auksionlari “O‘zbekiston  Respublikasida valyuta operatsiyalarini
amalga  oshirish  qoidalari”ga  (ro‘yxat  raqami  3281,  2020  yil  31  avgust)  asosan
o‘tkazilib  boriladi.  Markaziy  bank  tomonidan  amalga  oshiriladigan  ushbu
operatsiyalar tijorat banklariga likvidlik berish yoki jalb qilish maqsadida amalga
oshiriladi.  Auksion  o‘tkazilishi  to‘g‘risidagi  ma lumot  auksion  o‘tkaziladigan	
ʼ
kundan  kamida  bir  ish  kuni  oldin  Markaziy  bankning  rasmiy  veb-saytida  e lon	
ʼ
qilinadi. 5
5
 Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O'zbekiston”
NMIU, 2017. – 488 b.
15 3. Markaziy bankning funksiyalari
Markaziy banklar asosiy to‘rtta funksiyasi
 banknotalar emissiyasi; 
 pul-kredit munosabatlarini tartibga solish; 
 banklarning banki; 
 hukumat banki.
Banknotalarni  emissiya  qilish  -  Markaziy  bankning  eng  asosiy  va  dastlabki
funksiyalaridan  biri  hisoblanadi.  Ma’lumki,  muomaladagi  pul  massasi  hajmini
oshirish  yoki  kamaytirish  aynan  Markaziy  bankning  banknotlarni  emissiya  qilish
funksiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, uning hajmi iqtisodiyotdagi pul massasining hajmi
bilan belgilanadi. 
Markaziy  bankning  pul-kredit  munosabatlarini  tartibga  solish  funksiyasi ning
asosiy  maqsadi  milliy  valyutaning  barqarorligini  ta’minlashga  qaratilgan  bo‘lib,
ushbu funksiya qator pul-kredit instrumentlari orqali amalga oshiriladi.
Ushbu instrumentlar sifatida: 
1) tijorat banklariga nisbatan o‘rnatilgan majburiy zaxira siyosati; 
2) tijorat banklarini qayta moliyalash siyosati (hisob stavkasi); 
3) ochiq bozordagi siyosati; 
4) valyuta va depozit siyosatlarini keltirish maqsadga muvofiq. 
Markaziy  bank  banklarning  banki  sifatida  mamlakatdagi  barcha  kredit
muassasalariga  litsenziya  beradi  va  ularni  qaytarib  oladi,  shuningdek,  tegishli
iqtisodiy me’yorlar  asosida  kredit  muassasalari  faoliyatini  tartibga  solib,  ularning
ustidan tegishli nazoratni amalga oshiradi. 
Markaziy  bank  hukumatning  banki  funksiyasini  bajarishda  asosiy  e’tibor
hukumatning  oltin  va  valyuta  zaxiralarini  saqlash  va  ularni  tasarruf  qilish,
shuningdek,  davlat  byudjeti  taqchilligini  qoplash  maqsadida  tegishli  moliyaviy
yordamni (kredit) berishga qaratiladi. 
Markaziy bankning pul-kredit siyosati 
16 Markaziy  bank  milliy  valyutaning  barqarorligini  ta’minlash  maqsadida
mamlaklakatdagi  ijtimoiy-iqtisodiy  jarayonlarni  e’tiborga  olib  o‘zining  pul-kredit
siyosatini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. 
Markaziy bankning pul-kredit siyosati: 
restriksion (qattiq)
-  iqtisodiyotda  pul  massasi  va  kredit  operatsiyalar  hajmini  kamaytirish  va  foiz
stavkalarini oshirish bilan bog‘liq tadbirlar amalga oshiriladi. 
ekspansion (yumshoq)
- odatda kreditlash hajmini oshirish, iqtisodiyotda pul massasining oshishi ustidan
nazoratni  susaytirish,  soliq  va  bank  foiz  stavkalarini  pasaytirish  masalalariga
e’tibor qaratiladi. 
Markaziy  bank  arzon  pullar  siyosati ni  qo‘llashi  mumkin.  Bunday  siyosatning
maqsadi  kredit  foiz  stavkalarini  pasaytirish  orqali  iqtisodiyotga  pul  taklifi  va
investitsiyalar  hajmini  oshirishga  qaratilgan,  bu  albatta  mamlakatda  iqtisodiy
o‘sish  va  bandlik  darajasini  oshirishga  xizmat  qiladi.  Demak,  iqtisodiyotda  pul
taklifini  oshishi  kredit  foiz  stavkalarini  pasayishiga  olib  keladi,  bunday  sharoitda
Markaziy  bank  ko‘pchilik  hollarda  davlatning  qimmatli  qog‘ozlarini  sotib  olishi,
majburiy  zaxira  normasi  va  qayta  moliyalash  stavkasi  (hisob  stavkasi)  darajasini
pasaytirishi lozim.
Iqtisodiyotda inflyatsiya darajasi yuqori bo‘lgan hollarda Markaziy bank  qimmat
pullar siyosati ni qo‘llaydi, buning asosiy maqsadi umumiy xarajatlar va umumiy
taklifni qisqartirishga qaratiladi. Bunda Markaziy bank tijorat banklarning ortiqcha
pul mablag‘larini sterilizatsiya qilish maqsadida davlatning qimmatli qog‘ozlarini
sotadi, majburiy zaxira va hisob stavkalari normasini oshiradi. 
Pul-kredit  siyosatining  qator  usullari  mavjud  bo‘lib,  ularning  asosiylari
quyidagilardan iborat: 
– tijorat banklariga nisbatan o‘rnatilgan majburiy zaxira siyosati; 
– tijorat banklarini qayta moliyalash siyosati (hisob stavkasi); 
– ochiq bozordagi siyosati; 
– valyuta va depozit siyosati. 
17 Tijorat banklariga nisbatan o‘rnatilgan majburiy zaxira siyosati. 
Markaziy  bankning  pul-kredit  siyosatini  asosiylaridan  biri  tijorat  banklariga
o‘rnatgan majburiy zahiralar siyosati hisoblanadi. 
Markaziy  bank  ushbu  siyosati  orqali,  birinchidan,  banklarning  resurslarini
chegaralashi  natijasida  iqtisodiyotda  pul  massasini  tartibga  soladi,  ikkinchidan,
bank iqtisodiy jihatdan to‘lovga layoqatsiz holatiga tushib qolgan paytda, qisman
bo‘lsada uning mijozlarining manfaatlarini himoya qiladi. 
Tijorat banklarini qayta moliyalash siyosati (hisob stavkasi). 
Bozor  iqtisodiyotining  doimiy  ravishda  rivojlanib  va  takomillashib  borishi
iqtisodiyotda qo‘shimcha pul resurslariga bo‘lgan talabni keltirib chiqaradi. 
Tijorat banklari xo‘jalik yurituvchi subyektlarining moliyaviy resurslariga bo‘lgan
talabini iqtisodiyotda vaqtinchalik bo‘sh pul mablag‘larini o‘ziga jalb qilish orqali
qondiradi. 
Markaziy bankning ochiq bozordagi siyosati – bu davlatning obligatsiyalari, xazina
veksellari va boshqa qimmatli qog‘ozlarini yuridik va jismoniy shaxslarga sotishi
va sotib olishi bilan bog‘liq operatsiyalaridir. 
Markaziy  bank  davlatning  va  o‘zining  qimmatli  qog‘ozlarini  sotish  orqali
iqtisodiyotda pul massasini pasaytiradi.  Bu o‘z navbatida milliy valyutaning sotib
olish  qobiliyatini  mustahkamlash  va  inflyatsiya  darajasining  pasayishiga  olib
keladi. 
Ochiq bozordagi siyosati. 
Markaziy  bank  valyuta  siyosatining  asosiy  maqsadi  milliy  valyuta  kursining
xorijiy  mamlakatlar  valyutasi  kursiga  bo‘lgan  nisbatining  barqarorligini
ta’minlashga qaratilgan. 6
Markaziy bank o‘zining vakolati doirasida hukumat bilan hamkorlikda davlatning
valyuta  munosabatlari  bo‘yicha  siyosatining  asosiy  yo‘nalishlarini  belgilaydi.
Mamlakatda  valyuta  siyosatining  joriy  va  kelgusi  davrdagi  holati  yuzasidan
rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqadi. 
Valyuta va depozit siyosati. 
6
 Mirziyoyev  Sh.M.  Yerkin  va  farovon,  demokratik  O'zbekiston  davlatini  birgalikda  barpo  etamiz.  –  Toshkent:
“O'zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b.
18 Markaziy  bank  valyuta  siyosatini  olib  borishda  quyidagi  asosiy  vazifalarni
bajaradi: 
o Vakolatli  tijorat  banklarining  o‘zlari  va  mijozlari  nomidan  chet  el
valyutalarini sotish va sotib olishning miqdorini, ya’ni ochiq valyuta pozitsiyalarini
belgilaydi.  Ochiq  valyuta  pozitsiyasi  deganda,  bankning  tegishli  chet  el
valyutasidagi  aktivlarini  uning  majburiyatidan  ortiqchaligi  (uzun  valyuta
pozitsiyasi)  yoki  ushbu  aktivlarning  majburiyatdan  pastligi  (qisqa  valyuta
pozitsiyasi) tushuniladi. 
o O‘zbekiston Respublikasi valyuta bozorida chet el valyutalarini sotish
va sotib olishni tartibga solib boradi; 
o Tijorat banklarida chet el valyutasi va to‘lov hujjatlari hamda boshqa
qimmatliklar  bo‘yicha  kassa  operatsiyalarini  tashkil  etish  va  amalga  oshirishning
tartibini belgilaydi; 
o Vakolatli  banklarda  norezedentlarning  O‘zbekiston  Respublikasi
milliy valyutasidagi hisob – varaqlarining yuritish tartibini belgilaydi; 
o Vakolatli  banklarda  rezident  va  norezedent  (yuridik  va  jismoniy
shaxs)larga  chet  el  valyutasida  hisobvaraqlarni  ochish  va  yuritish  tartibini
belgilaydi; 
o O‘zbekiston  Respublikasida  korxona  va  tashkilotlarning  chet  el
valyutalarini qabul qilish, hisobga olish, saqlash va kassa intizomiga rioya etishni
tartibga soladi; 
o Investitsion  loyihalarni  erkin  valyutalarda  kreditlashning  tartibini
belgilaydi. 
Markaziy  bank  valyuta  siyosatini  amalga  oshirishda  valyuta  intervensiyasi dan
keng miqyosda foydalandi. 
Valyuta  intervensiyasi  –  bu  Markaziy  bankning  milliy  valyuta  kursi  va  pulning
yalpi taklif va talabiga ta’sir etishi uchun moliya bozorida chet el valyutasini sotish
va sotib olish bilan bog‘liq operatsiyasidir. 
1. Valyuta interventsiyasi.
2. Deviz siyosati. 
19 3. Svop operatsiyalari.
4. Devalvatsiya. 
5. Revalvatsiya.
6. Valyuta cheklovlar siyosati va boshqalar. 
Markaziy bankning asosiy valyuta siyosati: 
O‘zbekiston Respublikasi Bank tizimi tarkibi 
Kredit tashkilotlari 
Chet el banklari vakolatlari bo’limi 
Nobank kredit tashkilotlari 
Banklar va ularning bo’limlari 
Sanoatqurilishbank, Asaka bank, Ха lq banki va boshqalar 
Innovatsion banklar, Investitsiya banki, Ipoteka va boshqa banklar 
Tarmoqlar bo’yicha ixtisoslashgan 
Funksiyalari bo’yicha ixtisoslashgan 
Maxsus ixtisoslashgan banklar 
Universal banklar 
O’zbekiston Respublikasi Markaziy Banki
Viloyat bo’yicha Markaziy bank boshqarmalari 
Markaziy apparat
20 4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankning pul-kredit
siyosatini shakllantirish amaliyotini takomillashtirish yo‘llari
Bugungi  kunda  ham  respublika  bank-moliya  tizimini  isloh  qilishni  yanada
chuqurlashtirish va uning barqarorligini oshirish, banklar faoliyatini va butun bank
tizimini  baholashga  nisbatan  yondashuv  va  uslublarni  tubdan  o'zgartirish,  uning
umum  qabul  qilingan  xalqaro  printsiplar,  standartlar  va  me'yorlarga  hamohang
tarzda  rivojlantirishni  ta'minlash  mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan iqtisodiy
islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2020  yil  26-noyabrdagi  «2019-2022
yillarda  respublika  moliya-bank  tizimini  yanada  isloh  qilish  va  barqarorligini
oshirish  hamda  yuqori  xalqaro  reyting  ko'rsatkichlariga  erishishning  ustuvor
yo'nalishlari  to'g'risida»gi  PQ-1439-sonli  Qarori  ushbu  vazifalarning  ijrosini
ta'minlash borasida qabul qilingan dasturiy me'yoriy-huquqiy hujjat hisoblanadi.
Bugungi  kunda  moliya  bozorining  eng  asosiy  qismini  tashkil  etuvchi  tijorat
banklari  faoliyatini  yanada  rivojlantirish  va  uning  mustahkamligini  oshirish,
markaziy  bankning  mazkur  institutlarga,  xususan  milliy  moliya  bozoriga  ta'sirini
oshirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega bo'lib
qolmoqda. Xususan, ular jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin. 
-Bazel  qo'mitasi  tomonidan  belgilangan  xalqaro  andozalar  talablariga
asosan  tijorat  banklariniig  yanada  kapitallashuvi,  ushbu  sohaga  xususiy  kapitalni
jalb  qilish,  resurs  bazalarini  oshirish,  aktivlar  sifatini  yaxshilash,  bank  ishini
takomillashtirish  hisobiga  banklarning  moliyaviy  barqarorligini  va  likvidligini
oshirish;
-omonatchilar  uchun  kafolatlarni  kuchaytirish  hamda  aholi  va  xorijiy
investorlarning  bank  tizimiga  bo'lgan  ishonchini  yanada  mustahkamlash,  yangi
jozibador  omonat  va  depozitlar  turlarini  joriy  qilgan  holda  aholi  va  xo'jalik
sub'ektlarining bo'sh pul mablag'larini bank aylanmasiga keng jalb qilish bo'yicha
tizimli  chora-tadbirlarni  qabul  qilish,  ko'rsatilayotgan  bank  xizmatlari  ko'lamini
kengaytirish;
21 -etakchi  xalqaro  reyting  kompaniyalari  tomonidan  qo'llaniladigan  va
alohida  banklar  hamda  butun  bank  tiziminingbutun  dunyoda  qabul  qilingan
baholash  ko'rsatkichlari  bo'yicha  yanada  yuqori  darajaga  ko'tarilishini  ob'ektiv
baholash  imkonini  beruvchi  xalqaro  normalar,  standartlar  va  mezonlar  asosida
alohida  banklar  va  butun  bank  tizimi  faoliyatini  tahlil  qilish  va  baholashning
zamonaviy tizimini joriy qilish;
-moliya-bank  faoliyatining  me'yoriy-huquqiy  bazalariniyanada
takomillashtirish,  davr  talablari  va  xalqaro  me'yorlarhamda  andozalarga  muvofiq
amaldagi qonun hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish, yangi qonunlar
va normativ hujjatlarni qabul qilish;
-tijorat  banklarining  investitsiyaviy  faolligini  kuchaytirish  va  ularning
investitsiyaviy  loyihalarni  moliyalashtirishdagi  ishtirokini  yanada  kengaytirish,
tavakkalchiliklarni  baholash  va  loyihalarni  ekspertiza  qilish  tizimini
takomillashtirish  orqali  kredit  portfeli  sifatini  yaxshilash  va  doimiy  o'sishini
ta'minlash,  kreditlar  bo'yicha  muammoli  qarzdorlikning  shakllanishiga  yo'l
qo'ymaslik yuzasidan ogohlantiruvchi choralar ko'rish;
-nobank  moliya  tashkilotlari,  kredit  uyushmalari,  lizing,  sug'urta  va
auditorlik kompaniyalari tarmogini yanada rivojlantirish va rolini oshirish, xalqaro
me'yorlar  va  andozalarga  muvofiq,  ularning  barqarorligini  va  samaradorligini
ta'minlash,  ular  tomonidan  ko'rsatilayotgan  xizmatlar  ko'lamini  kengaytirish  va
moliya bozori infratuzilmasi institutini mustahkamlash;
-tijorat banklarida hisob va hisobotning zamonaviy texnologiya uslublarini
yangicha  yondashuvlarini  shakllantirish  va  joriy  etish,  moliya-bank  axborotlari
sifat  darajasini  oshirish,  etakchi  xalqaro  reyting  tashkilotlari  talablariga  muvofiq
undan keng foydalanish imkoniyatlarini yaratish;
-respublika  tijorat  banklari  va  moliya  institutlarini  butun  jahonda  qabul
qilingan  andozalar,  uslublar  va  baholash  ko'rsatkichlari  tizimida  ishlay  oladigan,
mukammal  tayyorlangan  yuqori  malakali  mutaxassislar  bilan  mustahkamlash,
moliya-bank  faoliyati  sohasida  kadrlarni  tayyorlash  va  qaytatayyorlash  tizimini
yanada  takomillashtirish  masalalari  respublika  bank-moliya  tizimini  yanada  isloh
22 qilish va uning barqarorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. 
Istiqlolimizning dastlabki yillaridanoq mamlakatimizda yangi bank tizimini tashkil
qilish va rivojlantirishda  davlatimiz rahbari tomonidan ishlab  chiqilganva amalga
oshirib  kelinayotgan  iqtisodiy  islohotlarning  «o'zbek  modeli»  tamoyillariga
asoslandi.
Sohadagi  islohotlar  boshlangan  davrda,  hattoki  xalq  xo'jaligidagi  to'lovlarni
o'tkazishni samarali tashkil qilishga qodir bo'lmagan bank tizimi qisqa vaqt ichida
eng zamonaviy talablarga javob beradigan, eng zamonaviy kompyuter va axborot
texnologiyalari  bilan  jihozlangan,  turli  moliyaviy  va  iqtisodiy  inqirozlarga
bardoshli bo'lgan, barqaror, mustahkam va tom ma'nodagi mustaqil bank tizimiga
aylanib  ulgurdi.  Prezidentimiz  ta'kidlaganlaridek,  jahon  moliyaviy-iqtisodiy
inqirozi  davrida  mamlakatimiz  moliya-bank  tizimi  o'zining  barqaror  va  ishonchli
ekanligini isbotladi.
Izchil  yuqori  o'sish  sur'atlari,  yurtimizda  barpo  etilgan  bank-moliya  tizimining
barqaror  va  ishonchli  faoliyat  yuritishi,  iqtisodiyotda  amalga  oshirilayotgan
yangilanish  va  o'zgarishlar,  umuman,  mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish
yo'lidagi  dadil  qadamlarimiz  dunyo  jamoatchiligi  tomonidankeng  e'tirof  etildi.
Xususan,  2019  yilning  iyun  oyida  Xalqaro  valyuta  fondining  Bosh  direktori
tomonidan  respublika  rahbariyati  bilan  o'tkazgan  uchrashuvi  davomida
«O'zbekiston  Respublikasitomonidan  olib  borilayotgan  islohotlar  boshqa
mamlakatlarnikiga nisbatan farq qilib, o'zining afzalliklarini  namoyon qildi», deb
bildirgan bahosi e'tiborga sazovordir.
Shuningdek,  O'zbekiston  Respublikasiga  Xalqaro  valyuta  fondi  missiyasining
navbatdagi  2020  yildagi  tashrifi  natijasi  bo'yicha  qilgan  bayonotida,  O'zbekiston
global  moliyaviy  inqiroz  sharoitida  ham  barqarorligini  saqlab,  o'z  manbalarini
sezilarli  darajaga  o'sishini  ta'minlashiga  Hukumatning  ehtiyotkorona  iqtisodiy
siyosati sabab bo'lganligini qayd etib o'tdi.
Bugungi kunda mamlakatimiz moliya bozorini barqror rivojlanishini ta'minlashda
Markaziy  bank  o'zining  pul-kredit  siyosati  orqali  katta  rol  o'ynaydi  va  mazkur
vazifani  amalga  oshirishda  quyidagi  masalalarni  hal  qilishga  asosiy  e'tiborni
23 qaratish lozim. 
-mamlakatni modernizatsiya  qilish va yangilash  chora-tadbirlarini  amalga
oshirishning  muhim  sharti  va  manbai  sifatida  faol  investitsiya  siyosatini  amalga
oshirish  va  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  etish,  zarur  ishbilarmonlik  muhitini
yaratish;
-ichki bozorda iste'mol tovarlari narxlarining shakllanishiga ta'sir qiluvchi
omillarni,  jahon  bozoridagi  narxlar  dinamikasini,  shuningdek,  ichki  talabni
rag'balantirish  bo'yicha  amalga  oshiriladigan  chora-tadbirlarni  inobatga  olgan
holda,  2020  yil  uchun  inflyatsiya  darajasi  5,5-6,5  foiz  miqdorida  bo'lishini
ta'minlash;
-asosiy  makroiqtisodiy  ko'rsatkichlar  prognozi  doirasida,  2020  yilda  yalpi
ichki  mahsulotning  7,8  foizga  o'sishining  pulga  bo'lgan  real  talablarini  va  aholi
daromadlari  o'sib  borayotganligidan  kelib  chiqib,  pulning  jamg'arish  omilini
inobatgan olgan holda, o'rtacha yillik pul massasi yalpi ichki mahsulotga nisbatini
1,0 foiz puntga oshishiga erishish;.
-inflyatsiya darajasi va pul massasini maqsadli parametrlar doirasida ushlab turish
maqsadida 2020 yilda Markaziy bank qat'iy pul-kredit siyosatini amalga oshirishni
davom  ettirishi  va  ushbu  maqsadda  monetar  siyosatning  bozor  instrumentlaridan
faol foydalanishi, Xususan, tashqi savdo balansi ijobiy saldosining ta’minlanishi va
Davlat  budjetining  ko‘zda  tutilayotgan  (1  foiz)  taqchillik  bilan  ijro  etilishi
natijasida  bank  tizimida  vujudga  kelishi  mumkin  bo‘lgan  ortiqcha  likvidlikning
inflyatsiyaga  ta’siri  oldini  olish  hamda  pul  massasini  tartibga  solish  maqsadida
tijorat  banklarining  vaqtinchalik  bo‘sh  pul  mablag‘larini  Markaziy  bankdagi
muddatli  depozitlarga  jalb  qilish  orqali  sterilizatsiya  operatsiyalari  o‘tkazib
boriladi.
-2020  yilda  ham  inflyatsiya  darajasi  2019  yildagi  kabi  5,5-6,5  fo iz  doirasida
prognoz  qilinayotganligini  hisobga  olib,  qayta  moliyalash  stavkasini  9  foiz
darajasida  qoldirish  ko‘zda  tutilmoqda.  Qayta  moliyalash  stavkasining  9  foiz
darajasida  saqlab  qolinishi  inflyatsiya  darajasini  belgilanayotgan  prognoz
24 siyosatini yuritish uchun qulay sharoit yaratadi.
-Foiz  siyosatida  asosiy  e'tibor  pul  bozorining  barqarorligini  va  bank
ko‘rsatkichlari doirasida bo‘lishini ta’minlashga qaratilgan qat’iy pul-kredit 
depozitlari  jozibadorligini  ta'minlashga,  jumladan,  aholi  omonatlari  bo'yicha  real
foiz  stavkalarining  ijobiyligini  saqlab  qolish  hamda  tijorat  banklari  depozitlar
portfelidagi  uzoq  muddatli  depozitlar  ulushini  oshirishga,  shuningdek
iqtisodiyotning  real  sektoriga  ajratiladigan  kreditlar  bo'yicha  foiz  stavkalarining
maqbulligini ta'minlashga qaratish zarur.
Valyuta  almashuv  kursini  eksportni  rag'batlantiruvchi  va  inflyatsiyaning  oldini
olishga qaratilgan mexanizm sifatida qo'llash maqsadga muvoq. Ushbu maqsadda
o'zgarib  boruvchi  boshqariladigan  almashuv  kursi  strategiyasi  qo'llash  lozim  va
almashuv  kursi  maqsadli  koridor  doirasida  ushlab  turish  kerak.  Bunda  asosiy
e'tibor  so'mning  real  effektiv  almashuv  kursining  barqarorligini  ta'minlashga
qaratiladi.
Markaziy  bank,  ichki  va  tashqi  moliya  bozorlaridagi  holatlardan  kelib  chiqib,
monetar  siyosatning  tegishli  bozor  instrumentlarini  qo'llagan  xolda  pul-kredit
siyosati  yuritishni  davom  ettiradi.  Shu  bilan  birga,  monetar  siyosat
instrumentlarining  samaradorligini  yanada  oshirish  va  ko'rilayotgan  chora-
tadbirlarning pul  bozorining holatiga ta'sirini kuchaytirish bo'yicha aniq maqsadli
ishlar amalga oshirish kerak.
Markaziy bank tomonidan bank tizimi likvidligini domiy ravishda monitoring qilib
borish  doirasida  tijorat  banklarining  vakillik  hisobvarag'idagi  va  boshqa  yuqori
likvidli  aktivlarining  harakati  tahlil  qilib  qilib  boriladi  va  ularning  eng  maqbul
darajada  bo'lishini  ta'minlash  uchun  Markaziy  bank  tomonidan  aniq  maqsadli
chora-tadbirlar amalga oshirilishi ayni vaqtdagi muhim masalalardan hisoblanadi.
Majburiy rezervlar normasi bank tizimining likvidlik darajasi, pul massasining va
tijorat  banklari  kredit  qo'yilmalarining  o'sish  sur'atlaridan  kelib  chiqqan  holda
belgilab, zarur hollarda uni o'zgartirib borish lozim.
Shuningdek, bank tizimida vujudga kelishi mumkin bo'lgan ortiqcha likvidlikning
inflyatsion bosimining oldini olish hamda pul massasini tartibga solish maqsadida,
25 tijorat  banklarining  mablag'larini  Markaziy  bankdagi  turli  muddatli  depozitlarga
jalb qilish orqali sterilizatsiya operatsiyalari o'tkazib borish mamlakatimiz moliya
bozorining barqaror rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.
Bank  tizimida  vaqtinchalik  likvidlik  muammosi  yuzaga  kelganda  Markaziy  bank
tomonidan likvidlik bilan ta'minlash instrumentlaridan, xususan:
Markaziy  bank  tomonidan  tijorat  banklaridan  xorijiy  valyutani  (AQSh  dollari,
evro,  yapon  ienasi  va  funt  sterling),  belgilangan  muddat  va  almashinuv  kursida
qayta  sotish  sharti  bilan,  sotib  olish  operatsiyalari  -  valyutaviy  SVOP
operatsiyalaridan zamonaviy sharoitdan kelib chiqib foydalanishi kerak.
Shuningdek,  ichki  valyuta  bozoridagi  barqarorlikni  va  so'mning  almashuv
kursining belgilangan koridor doirasida bo'lishini ta'minlash maqsadida, Markaziy
bank  banklararo  valyuta  bozorida  oldi-sotdi  operatsiyalarini  amalga  oshirishi
lozim.
Markaziy  bank,  zarur  hollarda,  pul  bozorida  so'nggi  instantsiyadagi  kreditor
sifatida, tijorat banklariga ularning likvidligini saqlash maqsadida, qisqa muddatli
kreditlar ajratish faoliyatini davomiyligini ta'minlashi kerak.
Bank  tizimi  likvidligini  tartibga  solish  tizimini  bozor  tamoyillari  asosida  yanada
takomillashtirish  foiz  siyosatining  samaradorligini  oshirish  va  pul  bozorida  foiz
xatarlarini pasaytirish imkonini beradi.
Xulosa  qilib  shuni  aytish  mumkinki,  mustaqillikning  ilk  davridayoq  yillarida  biz
mustahkam poydevorga ega bo'lgan bank tizimini shakllantirdik va rivojlantirdik.
Bizning  bank  tizimimiz  mamlakatimizni  har  tomonlama  taraqqiy  ettirish,  xalq
farovonligini  oshirish  maqsadida  amalga  oshirilayotgan  iqtisodiy  islohotlarni
muvaffaqiyatli davom ettirish ishiga bundan buyon ham o'zining salmoqli hissasini
qo'shib boradi.
Ayni  paytda  MDH  davlatlarida,  jumladan  O’zbekistonda  ham  monetar
siyosatning  ochiq  bozordagi  operatsiyalar,  valyuta  siyosati,  majburiy  zahira
talablari, foiz siyosati, depozit operatsiyalari kabi bir qator bilvosita vositalaridan
samarali foydalanilmoqda.
Shuningdek,  tijorat  banklarining  bo’sh  pul  mablag’larini  mahsus  depozitlarga  va
26 Markaziy  bankning  qimmatli  qog’ozlariga  jalb  qilish  bo’yicha  operatsiyalar  ham
muntazam  ravishda  o’tkazilmoqda.  Ushbu  operatsiyalar  bir  kunlik,  bir  haftalik,
ikki  haftalik  depozit  auksionlari  ko’rinishida  amalga  oshirilmoqda.  Ushbu
vositalar, o’z navbatida, Markaziy bankka monetar siyosat samaradorligini oshirish
imkonini bermoqda.
Monetar  siyosatning  bilvosita  vositalarini  qo’llash  xususida  mamlakat
Prezidenti  Shavkat  Mirziyoyev,  jumladan,  shunday  deydilar:  ”Kassa  rejalarini
nazorat  qilish  singari  eskirgan  usullardan  voz  kechib,  yalpi  pul  massasini
boshqarishning  foiz  stavkalari  kabi  bozor  iqtisodiyoti  tamoyillariga  asoslangan,
zamonaviy, tez moslashuvchan uslublari joriy etilgani bu boradagi muhim qadam
bo’ldi” 7
.         
So’nggi  yillarda  mamlakatimizda  monetar  siyosat  sohasida  qator  ijobiy
natijalarga erishildi.Ularning asosiylari quyidagilar:
1. Investitsiya  loyihalari  va  davlat  byudjeti  taqchilligini  O’zbekiston
Respublikasi  Markaziy  banki  kreditlari  hisobidan  moliyalashtirish  amaliyotiga
chek qo’yildi. Bu  esa,  monetar siyosatni yuritishda Markaziy  bank mustaqilligini
yanada oshirish imkonini berdi;
2. Bank  tizimida  yagona  vakillik  hisobraqamiga  va  yagona  balans  dasturiga
o’tilishi,  o’z  navbatida,  bank  tizimining  aktivlari,  passivlari  va  likvidliligini
tartibga  solish  samaradorligini  oshirishga  hamda  bank  tizimining  risklarini
kamaytirishga olib keldi. 
3. Amaldagi  mavjud  almashuv  kurslari  birxillashtirilishi  natijasida,  milliy
valyutaning  barqarorligi  ta’minlanmoqda.  Inflyatsiya  va  foiz  stavkalari  sezilarli
darajada  pasaytirildi.  Bu  esa,  aholi  va  xo’jalik  yuriyuvchi  sub’yektlarning  bank
tizimi  va  milliy  valyutaga  bo’lgan  ishonchining  oshishiga,  aholining  banklardagi
omonatlari miqdorining sezilarli darajada o’sishiga olib keladi.
4. Xalqaro  bankchilik  tajribasidan  kelib  chiqqan  holda,  majburiy  zahiralarga
deponetlanadigan  mablag’larni  hisoblash  uslubiyotining  takomillashtirilishi,  bank
7
 Shavkat Mirziyoyev Erishgan marralarimizni mustahkamlab, islohotlar yo’lidan izchil borish asosiy vazifamiz. T.:
“O’zbekiston “, 2020. 7-bet. 
27 tizimining likvidligi va pul massasini tartibga solish samaradorligini yanada osirish
imkonini berdi.   
Uning  miqdori  tijorat  banklarining  jalb  qilingan  mablag’lariga  nisbatan  foizda
belgilanadi.  Ushbu  vosita  orqali  banklarning  minimal  likviqliligi  ta’minlanadi.
Bank tizimining amaldagi likvidlilik darajasini inobatga olgan holda, ayni paytda
majburiy zahira talablari me’yori yuridik shaxslarning milliy va xorijiy valyutada
1yilgacha  jalb  qilingan  mablag’lari  bo’yicha  15  foizni  tashkil  etmoqda.
Shuningdek, 3 yilgacha jalb qilingan depozitlarga 12 foiz, 3 yildan yuqori bo’lgan
muddatga jalb qilingan depozitlar uchun 10,5 foizni tashkil etmoqda.
Jismoniy  shaxslarning  depozitlari  va  yuridik  shaxslarning  xorijiy
valyutadagi depozitlari, shuningdek qimmatli qog’ozlarga jalb qilingan mablag’lar
majburiy  zahira  jamg’armasiga  deponentlashdan  ozod  qilingan  va  Markaziy
bankda  mablag’larni  majburiy  zahiralarga  deponentlashning  o’rtacha  oylik
uslubiga ko’ra hisoblash mehanizmi joriy qilingan.
Mamlakatimiz  prezidentining  2019  yil  5  avgustdagi  ”Banklardagi  depozit
hisobvaraqlardan naqd  pul  to’lovlarini  uzluksiz  ta’minlash  kafolatlari  to’g’risida”
PQ-147-sonli  qarori  asosida  banklardagi  depozit  hisobvaraqlaridan  naqd  pullarni
olish  yuzasidan  barcha  cheklovlar  olib  tashlanib,  naqd  pul  mablag’larini
mijozlarning  birinchi  talabi  bo’yicha  uzluksiz  berilishi  yo’lga  qo’yildi.  Bu  esa,
aholi  va  xo’jalik  sub’yektlarini   bank  tizimiga  bo’lgan  ishonchini  yanada
oshirishini ta’minladi. 
O’zbekistonda  monetar  siyosatni  asosiy  yo’nalishlarini  Markaziy  bankning
Monetar  siyosat  departamenti  tomonidan  departament  va  mustaqil  boshqarmalar
hamkorligida ishlab chiqiladi.
Xususan,  har  moliya  yili  boshlanishidan  oldin  Markaziy  bank  tomonidan
mamlakat  iqtisodiyoti  rivojlanishining  9  oyi  yakunlari  tahlil  qilinib,  IV  choragi
bashorat ko’rsatkichlari ishlab chiqiladi.
Hukumat  tomonidan  iqtisodiy  o’sish  sur’atlari  va  inflyatsiya  darajasi  kabi
belgilangan maqsadli ko’rsatkichlar asosida Markaziy bank kelgusi yil uchun pul-
kredit  ko’rsatkichlari  bo’yicha  maqsadli  ko’rsatkichlarni  belgilaydi  va  moneatar
28 siyosatning asosiy yo’nalishlarini ishlab chiqadi.
Moliya yili boshlanishidan 1 oy oldin Markaziy bank monetar siyosat asosiy
yo’nalishlarini Oliy Majlisga taqdim etadi.    
Tegishli  taklif  va  tavsiyalardan  so’ng  monetar  siyosat  asosiy  yo’nalishlari
Markaziy bank boshqaruvi tomonidan tasdiqlanadi  va ijrosi  yil davomida amalga
oshirib  boriladi.  Buning  uchun  Markaziy  bank  ixtiyoridagi  monetar  vositalardan
foydalangan  holda,  bank  tizimi  va  pul  bozori  likvidligi  va  butun  iqtisodiyotni
tartibga soladi. 
Pul - kredit ta’limotlarining asosiy masalaridan biri monetar siyosatning maqsadli
ko’rsatkichlarini to’g’ri tanlash masalasi hisoblanadi.
Jahon  iqtisodiy  amaliyotidan  ma’lumki,  monetar  siyosatning  asosiy  yo’nalishlari
muhokama  qilinayotganda  Markaziy  bankning  ma’sul  mutaxassislari  asosiy
e’tiborni  mamlakatda  iqtisodiy  o’sish,  narxlar,  foiz  stavkalari,  moliya  va  valyuta
bozorlarining  barqarorligini  ta’minlash  hamda  mustahkamlash  kabi  bir  qator
masalalarga qaratadilar.
Yuqorida qayd etilgan maqsadlarga erishishda mamlakatda amalga oshirilayotgan
makroiqtisodiy,  monetar  va  fiskal  siyosatning  muvofiqligini  ta’minlash  muhim
ahamiyatga ega. Aks holda qo’yilgan maqsadlarga muvaffaqiyatli darajada erishib
bo’lmaydi.
Markaziy  bank  monetar  siyosatni  amalga  oshirish  va  uning  maqsadlariga
erishishda  yetarli  darajada  samara  berishi  mumkin  bo’lgan  bir  yoki  bir  necha
maqsadli  ko’rsatkichlarni  tanlab  olishi  muhim  ahamiyatga  egadir.  Odatda
Markaziy  bank  monetar  siyosatining  oraliq  maqsadi  sifatida  pul  agregatlari,
jumladan, pul massasi yoki pul bazasidan foydalanadi.
Markaziy  bank  monetar  siyosatni  amalga  oshirayotganda  yakkayu  –  yagona
monetar  ko’rsatkichga  asoslanmasligi  kerak.  Chunki  har  bir  ko’rsatkich  ma’lum
kamchiliklarga  ega  bo’lishi  bilan  birga,  ular  iqtisodiyotdagi  ma’lumotlarni  to’liq
o’zida aks ettira olmaydi. Masalan, Markaziy bank monetar ko’rsatkichlardan biri-
pul  massasi  orqali  iqtisodiyotda  pulga  bo’lgan  real  talab  va  taklifni  aniqlash,
monetizatsiya darajasi, pulning aylanish tezligi yoki pul massasining inflyatsiyaga,
29 almashuv  kursiga,  foiz  stavkalariga  va  umuman  iqtisodiyotga  qay  darajada  ta’sir
etishi kabi ayrim masalalarni aniqlashi mumkin, xolos.
Shuningdek,  iqtisodiy  konyunkturaning  o’zgarishi,  makroiqtisodiy  va  moliyaviy
ma’lumotlar  hamda  bank  tizimining  monetar  siyosat  pirovard  maqsadlariga  ta’sir
etish  ko’lami  kabi  ma’lumotlarga  ega  bo’lish  markaziy  banklar  uchun  muhim
ahamiyat kasb etadi.
O’z  navbatida,  monetar  siyosatning  asosiy  yo’nalishlarida  makroiqtisodiy
siyosatning  maqsadlari,  iqtisodiy  konyunkturaning  tahlili,  jumladan,  real  sektor,
davlat  byudjeti,  investitsiya,  tashqi  savdo  aylanmasi,  to’lov  balansi,  asosiy
makroiqtisodiy va monetar ko’rsatkichlar holati, bank tizimining rivojlanishi kabi
bir qator ma’lumotlar mujassamlashgan bo’ladi. Ushbu ma’lumotlarni tahlil qilish
asosida  markaziy  bank  inflyatsiyaning  yoki  pul  massasining  maqsadli
ko’rsatkichlarini  belgilab  oladi  va  unga  erishish  uchun  o’z  ixtiyoridagi  barcha
vosita hamda usullardan samarali foydalanadi.
30 Xulosa
Xulosa  o’rnida  Pul-kredit  ta’limotlarining  asosiy  masalalaridan  biri  monetar
siyosatning maqsadli ko‘rsatkichlarini to‘g‘ri tanlash masalasi hisoblanadi.
Jahon  iqtisodiy  amaliyotidan  ma’lumki,  monetar  siyosatning  asosiy  yo‘nalishlari
muhokama  qilinayotganda  Markaziy  bankning  mas’ul  mutaxassilari  asosiy
e’tiborni  mamlakatda  iqtisodiy  o‘sish,  narxlar,  foiz  stavkalari,  moliya  va  valyuta
bozorlarining  barqarorligini  ta’minlash  hamda  mustahkamlash  kabi  bir  qator
masalalarga qaratadilar.
Yuqorida qayd etilgan maqsadlarga erishishda mamlakatda amalga oshirilayotgan
makroiqtisodiy,  monetar  va  fiskal  siyosatning  muvofiqligini  ta’minlash  muhim
ahamiyatga ega. Aks holda qo‘yilgan maqsadlarga muvaffaqiyatli darajada erishib
bo‘lmaydi. 
Markaziy  bank  monetar  siyosatni  amalga  oshirish  va  uning  maqsadlariga
erishishda  yetarli  darajada  samara  berishi  mumkin  bo‘lgan  bir  yoki  bir-necha
maqsadli  ko‘rsatkichlarni  tanlab  olishi  muhim  ahamiyatga  egadir.  Odatda
markaziy  bank  monetar  siyosatning  oraliq  maqsadi  sifatida  pul  agaregatlaridan,
jumladan, pul massasi yoki pul bazasidan foydalanadi. 
Markaziy bank monetar siyosatni amalga oshirayotganda yakkayu-yagona monetar
ko‘rsatkichga  asoslanmasligi  kerak.  Chunki  har  bir  ko‘rsatkich  ma’lum
kamchiliklarga bo‘lishi bilan birga, ular iqtisodiyotdagi ma’lumotlarni to‘liq o‘zida
aks  ettira  olmaydi.  Masalan,  markaziy  bank  monetar  ko‘rsatkichlardan  biri  -  pul
massasi  orqali  iqtisodiyotda  pulga  bo‘lgan  real  talab  va  taklifni  aniqlash,
monetizatsiya darajasi, pulning aylanish tezligi yoki pul massasining inflyatsiyaga,
almashuv  kursiga,  foiz  stavkalariga  va  umuman  iqtisodiyotga  qay  darajada  ta’sir
etishi kabi ayrim masalalarni aniqlashi mumkin, xolos. 
Iqtisodiyotda  shunga  o‘xshash  ziddiyatli  holatlar  iqtisodiyotni,  jumladan,  bank
tizimi  va  moliya  bozorlarini  erkinlashtirish  jarayonlarining  chuqurlashuvi,
almashuv  kursi  bo‘yicha  cheklovlarni  olib  tashlash  natijasida  kuchayadi.  Bunday
31 salbiy  holatlarni  bartaraf  etish  uchun  makroiqtisodiy  va  monetar  siyosatning
moslashuvchan bo‘lishini talab etadi. 
O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki  pul-kredit   siyosatini  takomillashtirish
bo’yicha takliflarim quyidagilardan iborat:
1. Pul-kredit  siyosatining  bozor  instrumentlaridan  ya’ni,  ochiq  bozor  siyosati,
valyuta siyosati, deposit siyosatilaridan foydalanishni yo’lga qo’yish kerak;
2. Qimmatli qog’ozlar bozorini rivojlantirish zarur. Buning uchun yirik yuridik
shaxslarga  birja  savdolarida  ishtirok  etish  uchun  imkoniyat  yaratib  berish,
shuningdek fond birjasini zamonaviy talablarga javob berishini ta’minlash zarur;
3. Davlat yirik tijorat loyihalarini amalga oshirishda o’z mablag’lari hisobidan
foydalanishi va bosh islohotchi sifatida qatnashishi lozim;
4. Respublikamiz  hududidagi  yirik  kompaniya  va  firmalarga  obligatsiyalar
chiqarish uchun huquqiy va amaliy imkoniyatlar bilan ta’minlash;
5. Naqd  pulsiz  hisob-kitoblar  o’rtasidagi  farqni  bartaraf  etish  uchun  chora-
tadbirlarni kengaytirish zarur. Buning uchun mamlakatimizda naqd pulsiz hisob-
kitoblar bo’yicha yangi xizmat turlarini joriy qilish zarur.
32 Foydalanilgan adabiyotlar royxati
1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2018. – 76 
2. O'zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonuni”.
11.11.2019 yil, № O'RQ-580. 
3. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki
to’g’risida”gi Qonuni. – T.: “O‘zbekiston ” 2019 yil.
4. “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi Qonun va unga sharhlar; 2019 yil.
5. O‘zbekiston   Respublikasining  “Valyutani  tartibga  solish  to‘g‘risida”gi
qonuni.  O‘zbekiston  Respublikasining  valyutani  tartibga  solishga  oid  normativ-
huquqiy hujjatlari to'plami. - Toshkent: O‘zbekiston , 2019 yil.
6. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2022  yil  28  yanvardagi  “2022-2026
yillarga  mo'ljallangan  yangi  O'zbekistonning  taraqqiyot  strategiyasi  to'g'risida”
gi PF-60-sonli Farmoni. 
7. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2019  yil  18  noyabrdagi  “Inflyatsion
targetlash  rejimiga  bosqichma-bosqich  o'tish  orqali  pul-kredit  siyosatini
takomillashtirish to'g'risida”gi PF-5877 – sonli Farmoni.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947- sonli
Farmoni.  O‘zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo‘yicha  Harakatlar
strategiyasi  to‘g‘risida.  O‘zbekiston   Respublikasi  qonun  hujjatlari  to'plami.  -
Toshkent, 2017. - № 6 (766). - 70-modda. 
Foydalanilgan internet saytlari
1. www.cbu.uz (O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki);
2. www.lex.uz (O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi);
3. www.stat.uz (O’zbekiston Respublikasi statistika ko’mitasi);
4. www.my.gov.uz (Yagona interaktiv davlat xizmatlari portal);
5. www.xb.uz  (Aksiyadorlik tijorat Xalq banki);
6. www.banker.uz (Banklar to’g’risidagi sayt).
33