O’zbekiston Respublikasida byudjet xisobi va nazoratini rivojlantrish iqtiqbollari

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ʻ OLIY TA’LIM , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
SIRTQI FAKULTET
“________________________________________________________” KAFEDRASI
“ _______________________________________________________________ ” fanidan
KURS ISHI
МАVZU:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________.
Bajardi:____________ ______ _____________
Qabul qildi:____________________________
TOSHKENT – 20 23RO‘YXATGA OLINDI
“ ____ ” _______20 23 y.
№_________
Imzo _________ Kurs ishi himoya ga
tavsiya      qilingan
sana
“____” _______20 23 y.
Ilmiy rahbar __ ________
Imzo _______________
Kurs ishi himoya qilingan
sana
«____» _______202 3  y .
Baho  « _____ »
_________ ___________
( imzo )
_ _ _________
( imzo )
___________
( imzo ) Komissiya a’zolari :
__________________
_________________ _
_________________ 2O’zbekiston Respublikasida byudjet xisobi va
nazoratini rivojlantrish iqtiqbollari
MUNDARIJA
KIRISH  ……….…………….……………………........………. 3
I BOB  . Davlat  byudjet xisobi  daromadlar  man’baini  ta’minlashda 
soliqlarning  iqtisodiy  mohiyati  va  ahamiyati  …........…......
….6
1.1. Davlat byudjeti daromadlar  man’baini  shakllantirishda 
soliqlarning  nazariy  asoslari .......................................................... 6
1.2. Davlat  byudjeti  daromadlar  man’baini  shakllantirishda soliq 
siyosati  va  uning ta’siri ................................................................ 14
II  BOB.
2.1.
2.2. Davlat  byudjet  xisobi va nazoratini  shakllantirish  va 
xududlar  soliq  salohiyatini  takomillashtirish yo’llari  ..........
Davlat  byudjetining  daromadlar  man’baini  shakllantirish  va 
xududlar  soliq  salohiyatini  baholash  muammolari  …................
Davlat  byudjeti  daromadlarini  ta’minlash  va  mahalliy  byudjet
salohiyatini  oshirishda  soliq  siyosatiga  ta’sir  etuvchi  omillar ... .. 21
21
26
Xulosa  ......................…………………………………….…..… 32
Foydalanilgan  adabiyotlar  ro’yxati……………………....….…. 81 3KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi.  Respublikamiz  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy
rivojlanishining  ishlab  chiqarishning  modernizatsiyalashuvi  sharoitida  soliqlar
vositasida  bir  tomondan  tartibga  solish  ikkinchi  tomondan  esa  rag’batlantirish  hamda
ikkala  jarayonni  to’g’ri  tashkil  eta  olish  xo’jalik  yurituvchi  sub’ektlarimiz
faoliyatining  bozor  munosabatlarining  iqtisodiy  talablariga  moslashishida,  ularning
bosqichma-bosqich  rivojida  muhim  ahamiyat kasb  etadi.
O’zbekiston  Respublikasining  bozor  munosabatlariga  o’tish  xususiyatlaridan  biri
davlatning  iqtisodiy  o’zgarishlarning  tashabbuskori  va  bosh  islohotchisi  qilib
belgilanganligidir.  Iqtisodiy  islohotlar  boshlangan  to  hozirgi  davrga  qadar
respublikamizda  iqtisodiy  islohatlar  yangi  bosqichga  ko’tarildi.  Bu  esa  o’z  navbatida
iqtisodiy,  shu  jumladan  soliq  siyosatida  ham  bir  qancha  o’zgarishlarni  amalga
oshirishni  talab  etadi.
Mamlakatimizda  olib  borilayotgan  iqtisodiy  islohotlar  natijasida  Prezidentimiz
Shavkat Mirziyoyevning  mamlakatimizni  2022-yilda  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish
yakunlari  va  2023-yilga  mo‘ljallangan  iqtisodiy  dasturning  eng  muhim  ustuvor
yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan  Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi  ma’ruzasida
“Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi  hamon davom etayotganiga qaramasdan, hisobot
yilida yalpi ichki mahsulot 8 foiz,  sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 8 foiz,
qishloq xo‘jaligi mahsulotlari  qariyb 7  foiz,  qurilish-montaj  ishlari  hajmi  salkam  18
foizga  oshdi.
Kurs  ishning  maqsadi  va  vazifalari.  Ishning  maqsadi  iqtisodiy islohatlar sharoitida
davlat  soliq  siyosatining  barqarorligini  ta’minlash  va  davlat  byudjeti  daromadlarini
shakllantirishning  amaldagi  holatini  nazariy  jihatdan  o’rganish,  mavjud
muammolarni  aniqlash  va  Respublikamizda  iqtisodiy  islohatlar  va  tarkibiy
o’zgarishlarni  amalga oshirilishida  mamlakatimizda  mavjud an’analarni 4hisobga  olgan  holda  uni  takomillashtirish  bo’yicha  aniq taklif  va  mulohazalar 
berishdan  iboratdir.
Yuqoridagi  maqsadlarga  asoslangan  holda  Kurs  ish  oldiga  quyidagi  vazifalar  qo’yildi.
 davlat  byudjeti  daromadlar  man’baini  shakllantirishda  soliqlarning  iqtisodiy 
mohiyati, mazmuni  va  ob’ektiv  zarurligini  asosli ravishda  o’rganish;
 davlat  byudjeti  daromadlar  man’baini  shakllantirishda  soliq  siyosatining  roli  va
ahamiyatini  yoritish;
 byudjetni  daromadlar  man’baini  shakllantirishda  mahalliy  soliq  salohiyatini 
baholash mexanizmi  va  undagi muammolarni  aniqlash;
 soliq  siyosatini  tashkil  qilishning  xorijiy  mamlakatlar  tajribalarini  o’rganish;
 byudjetni  daromadlar  man’baini  shakllantirishda  mahalliy  soliq  salohiyatini 
baholash  mexanizmining  samaradorligini  oshirish  bo’yicha  takliflar  berish.
Kurs  ishning  ob’ekti  sifatida  O’zbekiston  Respublikasining  soliq  tizimida
olib  borilayotgan  soliq  siyosati  strategiyasi  va  taktikasi,  shuningdek  unga  ta’sir
etuvchi omillar.
Kurs  ishning  ilmiy  yangiliklari  shundan  iboratki,  soliq  siyosati strategiyasi
va  taktikasi  har  tomonlama  tahlil  qilinib,  ana  shu  tahlil  asosida  aniqlangan
muammo  va  kamchiliklarni  bartaraf  etish,  shuningdek  korxona  va  tashkilotlar
zimmasidagi  soliq  yukini  kamaytirish  va  shu  orqali  korxona  va  tashkilotlar
rentabelligini  oshirishning  asosiy  yo’nalishlari  ishlab  chiqilgan.
 davlat  byudjeti  daromadlar  man’baini  shakllantirishda  soliqlarning  iqtisodiy 
mohiyati, mazmuni  va  ob’ektiv  zarurligini  asosli  ravishda  o’rganildi;
 davlat  byudjeti  daromadlar  man’baini  shakllantirishda  soliq  siyosatining  roli  va
ahamiyatini  yoritildi;
 byudjetni  daromadlar  man’baini  shakllantirishda  mahalliy  soliq  salohiyatini 
baholash mexanizmi  va  undagi  muammolarni aniqlandi;
 soliq  siyosatini  tashkil  qilishning  xorijiy  mamlakatlar  tajribalarini  o’rganildi;
 byudjetni  daromadlar  man’baini  shakllantirishda  mahalliy  soliq  salohiyatini 
baholash  mexanizmining  samaradorligini  oshirish  bo’yicha  takliflar  berildi. 5Kurs ishning asosiy amaliy ahamiyati. Kurs ishi natijalari  respublikamizda
amalda bo’lgan soliq siyosati strategiyasi va taktikasini yanada  takomillashtirishda
muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari bu ilmiy ishimiz  hozirgi  kunda  eng
dolzarb  muammolar  echimlarini  hal  etishga  bag’ishlangandir.
Kurs  ishining  tuzilishi  va  tarkibi.  Ushbu  Kurs  ishi  kirish,  xulosa,  va
takliflar,  foydalanilgan  adabiyotlardan iborat. 6I BOB. Davlat byudjet xisobi daromadlar man’baini ta’minlashda
soliqlarning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati
1.1. Davlat byudjeti daromadlar man’baini shakllantirishda
soliqlarning  nazariy  asoslari
Iqtisodiyotimiz barqarorligini ta’minlash yo’lida olib borilayotgan iqtisodiy
islohotlarni  olib  borishda  jumladan,  Xalq  manfaatlariga  mos  bulib  tushadigan
mustakil  iqtisodiy  siyosat  har  qanday  davlatning  erkin  rivojlanishida  majburiy
shart  xisoblanadi.  Aynan  shunday  siyosatni  ezgulik  bilan  amalga  oshirib  borish,
Soliq  siyosati  amalga  oshirilishi  natijasida  byudjet  daromadining  barqaror
safarbarligini  ta’minlashdek  vazifaning  bajarilishi  printsipial  ahamiyatga  egadir.
Bu  vazifaning  bajarilishi  davlat  moliyaviy  ahvolining  mustahkamligidan  dalolat
beradi,  davlat  zimmasiga  yuklangan  majburiyatlarning  o’z  vaqtida  bajarilishiga
moliyaviy  zamin  yaratadi,  byudjet  sohasini  uzluksiz  moliyalashtirishda
muammolar paydo bo’lmaydi, davlat o’zining funktsiyalarini to’liq va o’z vaqtida
bajarish  imkoniga  ega  bo’ladi  va  aksincha,  soliq  siyosatini  amalga  oshirish
natijasida  byudjet  daromadlarining barqaror  safarbarligini  ta’minlash  vazifasining
bajarilmasligi  juda  yomon  oqibatlariga  olib  kelishi  mumkinligi  shundoq  ham
ayondir.
Ikkinchi  tomondan,  soliq  siyosati  yuridik  shaxslar  uchun  zarur  bo’lgan
mahsulotlar  ishlab  ishlab  chiqarishni  ko’paytirishga  rag’batlantirishi  ham  kerak.
Bu erda gap soliq siyosatini amalga oshirish natijasida, eng avvalo, respublikamiz
ichki  bozorining  ehtiyojlarini  to’laroq  qondirishga  xizmat  qilishi  kerak.  Undan
tashqari,  soliq  siyosati  strategiyasi  umumiy  tarzda  respublikamiz  uchun  zarur
bo’lgan yoki respublikamizda hamda halqaro talabga javob beradigan mahsulotlar
ishlab chiqarishni ko’paytirishga  rag’batlantirishi  kerak.
Mustaqil  moliyaviy  siyosatni  respublikaning  byudjet  tizimini
mustahkamlash,  byudjet  daromadlarini  to’ldirishni  ta’minlaydigan  va  amaliy
faollikni  rag’batlantiradigan  izchil  soliq  siyosatini  o’tkazish  yo’li  bilan
shakllantirish  zaruriyati  vujudga  kelmoqda. 7Mamlakat  byudjetining  tarkibi  avvalo  uning  davlat  qurilishiga  bog’liq.
Unitar  tizimga  ega  bo’lgan  mamlakatlarda,  byudjet  tizimi  bamisoli  ikki  qavatli
qurilmaga-davlat  byudjeti  va  mahalliy  byudjetlarga  ega  buladi.  Federativ  tizimga
ega  bo’lgan  mamlakatlarda  oraliq  bug’inlar-shtatlar,  o’lkalar  va  ularga  muvofiq
ma’muriy  tuzilmalarning shtatlari mavjud.
Prezidentimiz  o’z  ma’ruzasida  “2022-yilda  amalga  oshirgan  keng  ko‘lamli,
uzoqni  ko‘zlagan  islohotlarni  hayotga  tatbiq  etish  erkin  tadbirkorlikka  keng
imtiyoz  va  preferensiyalar  yo‘lini  ochib  berish,  investitsiyalar,  avvalo,  chet  el
investitsiyalarining  hajmini  oshirish  va  joriy  etish  iqtisodiyotimizning  barqaror
o‘sish  sur’atlarini  va  uning  makroiqtisodiy  mutanosibligini  ta’minlash  bo‘yicha
o‘z  ijobiy  ta’sirini  berdi,  desak,  ayni  haqiqatni aytgan  bo‘lamiz.
Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi  hamon  davom  etayotganiga  qaramasdan,
hisobot  yilida  yalpi  ichki  mahsulot  8  foiz,  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarish
hajmi  8 foiz, qishloq  xo‘jaligi mahsulotlari qariyb 7 foiz, qurilish-montaj  ishlari
hajmi salkam  18  foizga oshdi.
Yillik  byudjet  yalpi  ichki  mahsulotga  nisbatan  0,1  foiz  profitsit  bilan
bajarildi. Inflatsiya darajasi 5,6 foizni tashkil qildi, ya’ni prognoz ko‘rsatkichlari
doirasida  bo‘ldi.
Xalqaro  miqyosda  katta  nufuzga  ega  bo‘lgan  Jahon  iqtisodiy  forumi
reytingiga ko‘ra, O‘zbekiston 2021-2022-yillardagi rivojlanish yakunlari va 2016-
2017-yillarda  iqtisodiy  o‘sish  prognozlari  bo‘yicha  dunyodagi  eng  tez
rivojlanayotgan  beshta  mamlakat  qatoridan  joy  olgani  albatta  barchamizga
mamnuniyat yetkazadi.
Bundan  tashqari,  2022-yilda  mamlakatimiz  Birlashgan  Millatlar
Tashkilotining  Oziq-ovqat  va  qishloq  xo‘jaligi  tashkiloti  (FAO)ga  a’zo
davlatlarning  oziq-ovqat  xavfsizligini  ta’minlash  sohasida  Mingyillik  rivojlanish
maqsadlariga  erishgani  uchun  beriladigan  mukofotiga  sazovor  bo‘lgan  14  ta
davlatdan  biri  sifatida  e’tirof etildi.
O‘tgan  yili  bank  tizimini  yanada  mustahkamlash,  banklarning  kapitallashuv
darajasini  oshirish  va  investitsiyaviy  faolligini  kengaytirish  ta’minlandi.  Bank 8tizimining  jami  kapitali  2021-yilga  nisbatan  23,3  foiz  ko‘payib,  7  trillion  800
milliard  so‘mga  yetdi.  So‘nggi  5-yilda  mazkur  ko‘rsatkich  2,4  barobar  o‘sdi.
Bank  tizimi  kapitalining  yetarlilik  darajasi  qariyb  24  foizni  tashkil  qildi.  Bu
umumiy  qabul  qilingan  xalqaro  standartlardan  3-marta,  bank  likvidligi  esa  eng
yuqori  ko‘rsatkichlardan  2-marta ko‘pdir.
Jahon  miqyosida  savdo-sotiq  ishlarining  o‘sish  sur’ati  sezilarli  darajada
sustlashgani, eksport qilinadigan eng muhim tovarlarga nisbatan tashqi talabning
kamayishi va narxlarning pasayishiga qaramasdan, biz tashqi savdo aylanmasida
ijobiy  saldoga  erishdik.  Bu  esa  davlatimizning  oltin-valyuta  zaxirasini  oshirish
imkonini berdi.
Davlat qarzi darajasining pastligi, ya’ni yalpi ichki mahsulotga nisbatan 18,5
foizdan  oshmagani  ham  mamlakatimizda  erishilgan  ijobiy  natijalar  va
makroiqtisodiy  barqarorlik mustahkamlanayotganidan  dalolat beradi.
O‘ta og‘ir va murakkab vaziyatda qo‘lga kiritilgan bunday yutuq va marralar
avvalo chuqur va atroflicha o‘ylangan siyosatning natijasi bo‘lib, ularning zamirida
mehnatkash,  mard  va  matonatli  xalqimizning  qahramonona  mehnati  mujassam
ekanini ko‘ramiz. 2
Diagrammadan  ko’rinadiki,  2015-2022  yillar  davomida  esa  davlat  byudjeti
taqchilligiga barham berib, davlat byudjeti profitsitini 0,1 foizdan 1,5 foizga qadar
oshirishga  erishildi.  Keyingi  yillarda  mazkur  jarayonlarga  ham  jahon  moliyaviy-
iqtisodiy  inqirozi  o’zining  salbiy  ta’sirini  ko’rsatishiga  qaramasdan,  byudjet
profitsitini saqlab qolishga  erishilmoqda. Xususan, juda  murakkab  kechgan  2021
va  2022  yillarda  ham  maqsadga  muvofiq  yo’naltirilgan  chora-tadbirlar  natijasida
byudjet daromadlari uning harajatlaridan ortish hajmi YaIMning 0,2 dan 0,1 foizi
darajasida  bo’lishiga  erishildi.  Umuman  olganda,  davlat  byudjeti  sohasidagi
bunday  natijalarni  qo’lga  kiritishda  mamlakatimiz  iqtisodiyotini  bosqichma-
bosqich  o’zgartirish  va  erkinlashtirish,  ilgari  davlat  zimmasida  bo’lgan  bir  qancha 92
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2022-
yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari  va 2016-yilga mo‘ljallangan 
iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar 
Mahkamasining  kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi 10vazifalarning  xususiy  sektorga  o’tkazish  orqali  davlat  byudjeti  harajatlarini
optimallashtirish,  yangi  sanoat  yo’nalishlarining  rivojlantirilishi  hamda  xususiy
sektor  moliyaviy  holatining  mustahkamlanishi,  shuningdek,  uning  mamlakat
iqtisodiyotidagi  roli  va  ulushining  ortishi  kabi  omillar  sezilarli  ta’sir  ko’rsatdi.
1- diagramma
Davlat  byudjeti  ko’rsatkichlarining  bajarilish  darajasi,  foizda 3
.
Bundan  kelib  chiqadigan  dastlabki  xulosa,  soliq  siyosati  moliyaviy
siyosatning  hayotga  tatbiq  etilishi  ko’p  jihatdan,  soliq  siyosati  strategiyasining
muvaffaqiyatiga  bog’liqdir.  Shuning  uchun  ham  bu  erda  haqli  ravishda
mamlakatimizda  mustaqil  moliyaviy  siyosatni  «soliq  siyosatini  o’tkazish  yo’li
bilan  shakllantirish  degan  fikr  bildirilmoqda.  Bir  vaqtning  o’zida  mustaqil
moliyaviy  siyosatni  amalga  oshirishda  soliq  siyosati  strategiyasining  oldiga
qo’yilishi  lozim  bo’lgan  vazifalar  ham  shu  joyning  o’zida  o’z  aksini  topgan.  Bu
vazifalar  quydagilardan iboratdir:
 respublikaning  byudjet  tizimini  mustahkamlash;
 byudjet  daromadlarini  to’ldirishni  ta’minlash;1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0 1,5
1,1
0,4
0,2 0,3 0,4
0,3
0,2
0,1
202120222016201720182019202020212022 113 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2022-
yilda  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2016-yilga  mo‘ljallangan
iqtisodiy  dasturning  eng  muhim  ustuvor  yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan  Vazirlar
Mahkamasining  kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi 12 amaliy  faollikni  rag’batlantirish.
Agar yurgizilayotgan soliq siyosati strategiyasi ana shu uch vazifani bajarish
imkonini bersa, uni sira ikkilanmasdan izchil soliq siyosati taktikasi deb hisoblash
va  u  mustaqil  moliyaviy  siyosatni  shakillantirishda  hal  qiluvchi  ahamiyatga  ega
deb qayd  etish mumkin.
1. Soliq  tushumlari  tarkibini  tubdan  o’zgartirish.
Yangi  soliq  siyosati  doirasida  dastlabki  vazifaning  bu  tarzda  qo’yilishi
amaldagi  soliq  tushumlarining  tarkibi  zamonaviy  davrning  talablariga  etarli
darajada to’liq javob beraolmayotganini ko’rsatmoqda. Soliq tushumlarini  tubdan
o’zgartirish, bir tomondan, saqlanib qolishi mo’ljallanayotgan soliq tushumlarining
o’zaro  nisbatini ancha o’zgartirishni  talab  qiladi.
2. Resurslar,  mol-mulk  solig’ining  rolini  oshirish.
Qo’yilgan  bu  vazifa  birinchi  vazifaning  mantiqiy  davomi  hisoblanadi.
Chunki  resurslar  va  mol-mulk  solig’ining  rolini  oshirish  sari  yuz  tutish,  o’z
navbatida,  soliq  tushumlari  tarkibining  o’zgarishiga  olib  keladi.  Boshqa  bir
tomondan resurslar va mol-mulk solig’ining rolini oshirish to’g’risida aniq vazifa
belgilangan ekan, bu narsa bizning sharoitimizda hamon resurslar va mol-mulkdan
etarli darajada samarali va oqilona foydalanib kelinmayotganini bildiradi. Bu erda
resurslar  va  mol-mulk  solig’ini  rolini  oshirishdan  ko’zlangan  maqsad  ana  shu
soliqlar  yordamida  ulardan  samarali  va  oqilona  foydalanishga  ijobiy  ta’sir
ko’rsatishdir.
3. Jismoniy  shaxslardan  soliq  undirilishining  progressiv  tizimini  joriy  etish.
Yangi soliq siyosati strategiyasi doirasida bu vazifaning qo’yilishi jismoniy
shaxslardan  olinadigan  soliqlar  mexanizmida  bir  necha  kamchiliklarning  borligi,
amaldagi  soliqqa  tortish  mexanizmi  jismoniy  shaxslarning  faollik  darajasini
oshirishga etarli darajada ta’sir ko’rsatmayotganligi, bu mexanizmni davr talabidan
kelib chiqqan holda takomillashtirishning zarurligi bilan belgilanadi. Gap bu erda
jismoniy  shaxslar  daromadlarining  ortib  borishi  bilan  to’lanadigan  soliq
summalarining ham ortib borishi to’g’risida emas, balki ulardan soliq undirishning
ilg’or  tizmini  joriy  etish  to’g’risida  ketayapti.  Bu  ilg’or  tizimining  joriy  etilishi 13jismoniy  shaxslar  va  byudjetning  manfaatlariga  baravar  mos  kelishi,  jismoniy
shaxslarning  mehnat  faoliyatini  faollashtirish  va  o’z  mehnat  faoliyatini
faollashtirish  va  o’z  mehnatlarining  natijalaridan  manfaatdorligini  oshirishga  olib
kelmog’i  lozim.
Aholini kuchli ijtimoiy himoya qilish siyosatini ya’ni to’g’ri soliq siyosatisiz
amalga  oshirishning iloji yo’qligi  qayd  etilyapti.
Shu  o’rinda  davlat  byudjeti  daromadlarining  yuksalishi  soliqlarning  o’z
vaqtida  kelib  tushishi  korxonalar,  jumladan  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlarning  faoliyatiga  chambarchas  bog’liqdir.
Respublikamizning  iqtisodiy  taraqqiyoti,  iqtisodiy  mustaqilligi,  xalqining
faravon  turmush  darajasi,  qolaversa  mehnat  resurslarining  ish  bilan  bandlik
darajasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivoji bilan bog’liqdir. Bu holat
esa  korxonalarning  iqtisodiy  erkinligini  rag’batlantirish  darajasining  rivojlanishi
bilan tavsiflanadi.
Istiqbolda iqtisodiyot  tarmoqlarida ham o’zgarishlar yuzaga keladi. Bu holat
ham  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikning  rivojlanishi asosida  ro’y  beradi.
Umumiy sanoat mahsulotini ishlab chiqarishda istiqbolda o’zgarishlar sanoat
sohasiga talab natijasida sodir bo’ladi, shuningdek qishloq xo’jaligi mahsulotlarini
qayta  ishlovchi  kichik  korxonalarning  rivojlanish  hisobiga  bu  soha  yanada
yuksaladi.  Savdo  aylanmasining  to’liq  muvofiqlashuvi  natijasida  bu  sohada
ko’rsatkich  ulushi pasayishi sodir  bo’ladi.
Mahalliyning mashinasozlik va metallga ishlov berish, engil sanoat, ayniqsa,
trikotaj,  tikuvchilik  buyumlari  tayyor  mahsulot  ishlab  chiqarishga  ixtisoslashgan
sohalarida kichik biznesning o’rni va ulushi etarli darajada emas. Vaholanki barcha
sohada  ishlab chiqarish  faolligi  tenglashsa,  ijobiy  natijalarga  erishamiz.
Respublikamizda  kichik  korxonalar  tomonidan  tayyor  mahsulotlar  ishlab
chiqarishning  o’sishini  yaratilgan  imkoniyatlardan  faollik  bilan  foydalanish
evaziga  ta’minlash  mumkin.  Bizning  hisoblarimizga  ko’ra,  2022  yilga  borib,
respublika bo’yicha kichik biznesning ishlab chiqarilgan YaIM hajmidagi ulushini
66,1  foizga  etkazish  Xorazm  viloyati  bo’yicha  esa  bu  ko’rsatkichni  81.9  foizga 14etkazish ko’zda tutilgan, kichik tadbirkorlik korxonalarining yillik mahsulot ishlab
chiqarishining  o’sishi  2,5  foizdan  kam  bo’lmagan  holatdagina  amalga  oshadi 4
.
Soliq  siyosatining  turli  makroiqtisodiy  modellardagi  nazariy  asosini,  1936
yili ingiliz iqtisodchisi Jon Meynard Keyns iqtisod fanining butun bir yo’nalishiga-
keynschilikka  «hayot»  bergan  va  «Bandlik,  foiz  va  pullar  umumiy  nazariyasi»
degan  kitobni  nashr  etgan.  Xozirgi  keynschilik  quydagi  nazariy  xulosalarga
tayanadi:
1. Tovar  va  resurslar  bozorlarida  nomukammal  raqobat  hukum  suradi.
Binobarin,  narxlar  pasayish  tomon  qayishqoq  emas:  talab  kamayganda  ishlab
chiqaruvchilar  o’z  mavqelaridan  foydalanib,  narxlarni  avvalgi  darajada  ushlab
turadilar. Narxlar  asosan resurslar  bozorlari  monopollashtirish yuqori darajadaligi
tufayli  pasaymayapti.
2- diagramma
O’ZBEKISTONDA 2007-2022 YILLARDA YaLPI IChKI
MAHSULOTNING  O’SIShI DINAMIKASI, foizda  5 154 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat Mirziyoyevning  O’zbekiston 
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi  ma’ruzalari.
5 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat Mirziyoyevning  2007  -2022 yillarda 
yilning  asosiy  yakunlari  va  O’zbekistonni  ijtimoiy-
iqtisodiy  rivojlantirishning  ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  O’zbekiston 
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi  ma’ruzalari  asosida  muallif 
tomonidan  tuzilgan . 162. Resurslar  narxining  tovarlar  narxining  o’zgarishlaridan  orqada  qolishi
mehnat bozori va sanoat bir qator xom ashyo tarmoqlari (neft va gaz qazib olish)
monopollashtirishning  yuqori  darajadaligi  natijasidir.  Shuning  uchun  narxlar
umumiy  darajasi  o’sganda  jamuljam  taklifning  miqdori  o’sadi,  pasayganda  esa
kamayadi.
3. Iqtisodiyot  tushkunligi  sharoitida  ishlab  chiqarishni  o’stirishga  narxlarni
anchagina  hajmda  o’stirishsiz  erishib  bo’lmaydi  (chunki  ommaviy  ravishda
ishsizlik  va  ishlab  chiqarish  quvvatlarini  to’liq  band  qilmaslik  mavjud).  To’liq
bandlikka  erishilganda  taklifning  o’sishiga  erishib  bo’lmaydi:  mehnat  resurslarini
tarmoqlar  o’rtasida  qayta  taqsimlash  mumkin,  lekin  bunda  ishlab  chiqarishning
umumiy  hajmi ko’paymaydi.
Makroiqtisodchilar  jamg’arishlarga,  import  tovarlarga  oid  soliq  va
harajatlarga  ham  e’tibor  qaratishlari  kerak.  Mikro  ma’lumotlarining  o’zgarishi
bilvosita jamuljam talabga ta’sir ko’rsatadi. Chunonchi, masalan, import tovarlari
narxining qimmatlashuvi ko’pincha mamlakat mahsulotiga talabning o’sishiga olib
keladi.  Soliqlarning  ko’payishi,  aksincha,  investitsiya  va  iste’mol  harajatlarini
qisqartirishga  qodir.
4. Pul  iqtisodiyotda  muhim  rol  o’ynamaydi.  Biroq  muomalada  pul
miqdorining  o’zgarishi  foiz  stavkasiga  ta’sir  ko’rsatadi,  bu  esa  o’z  navbatida
investitsiyalar hajmini o’zgartiradi. Muomalada pul massasining o’sishi natijasida
foiz  stavkasi  kamayadi,  bu  esa  tadbirkorlarning  ievestitsiyalarga  bo’lgan  talabni
rag’batlantiradi.  Pul  massasi  qisqarganda  teskari  jarayonlar  yuz  beradi.  Shunday
qilib,  pul  massasi  ko’payganda  nafaqat  narxlar  o’sadi,  balki  haqiqiy  ishlab
chiqarish kengayadi ham, narxlar va haqiqiy YaMM darajalari o’sishining nisbati
iqtisodiyot  jamuljam  taklif  egri  chizig’ining  qanday  kesimda  joylashishiga
bog’liqdir.  Agar  chuqur  tushkunlik  ko’zga  tashlansa,  ishlab  chiqarishning
o’sishidan  ancha  ahamiyatli  bo’ladi.  Agar  haqiqiy  vaziyat  to’liq  bandlik  holatiga
yaqin  bo’lsa,  narxlarning  o’sishi  ishlab  chiqarishning  o’sishidan  ildamlab  boradi.
5. Ishsizlik  va  inflyatsiyaga  qarshi  kurashish  uchun  davlat  iqtisodiy
jarayonlarga faol  aralashishi kerak. 17tushumlarning  ko’payishini  anglatishi  shart  emas.  Aksincha,  muayyan
chegaralar  mavjud  bo’lib,  ulardan  tashqarida  stavkaning  o’sishi  byudjetga
tushumlarning  qisqarishiga  olib keladi, chunki  yuqori miqdordagi  soliqlar  xo’jalik
faoliyatiga  rag’batlarni  yo’qotadi  va  ishlab  chiqarish  hajmlarini,  binobarin,
soliqqa  tortiladigan  daromadlarning  ham  qisqarishiga  olib  keladi.  Shunga  muvofiq,
muayyan  hollarda  stavkalarning  pasayishi  nafaqat  ishlab  chiqarishni  o’stirishga,
balki  hatto  byudjetga  soliq  tushumlari  ko’payishiga  ham  olib  kelishi  mumkin.
Yuqoridagi  fikr  mulohazalardan  kelib  chiqqan  holda  bu  bo’limni  yakunlar
ekanmiz  demak,  xulosa  qilib  shuni  aytishimiz  mumkinki,  O’zbekiston
Respublikasida  soliq  siyosati  strategiyasi  va  taktikasi  o’rtasida  uzviylik  mamjud
bo’lib, to’g’ri, ilmiy asoslangan soliq siyosati strategiyasi, soliq taktikasining qisqa
muddatlarda  bajarilishiga  va  buning  natijasida  esa  davlat  byudjetining  moliyaviy
resurslar  bilan  ko’proq  ta’minlanishiga  shuningdek,  mamlakatimiz  aholisining
yaxshi  turmush  kechirishiga  olib keladi.
1.2. Davlat byudjeti daromadlar man’baini shakllantirishda soliq
siyosati va  uning ta’siri.
O’zbekiston  Respublikasining  amaldagi  soliq  tizimining  qanday  sharoitlarda
vujudga  kelganligi  ham  esdan  chiqmasligi  kerak  bozor  toifasidagi  iqtisodiyotda
soliqlar  va  soliq  tizimi  bozorning  eng  asosiy  instrumenti  hisoblanadi.  Bozor
iqtisodiyoti  sharoitida  davlat  boshqaruvining  barcha  darajalarida  olinadigan
soliqlar  byudjet  jam  daromadlarining  90-95  foizni  shakllantiradi.  Ana  shu
munosabat  bilan  soliq  tizimini  shakillantirish,  soliqlarni  to’plash  va  ulardan
foydalanish  mexanizmini yaratish alohida  ahamiyat kasb  etadi.
Amaldagi yangi soliq tizimi tuzilishi tamoyillari va tarkibiy qisimlarga ko’ra
butun jahon amaliyotida keng tarqalgan soliq tizimini aks ettirgan. Yangidan joriy
etilgan  qo’shilgan  qiymat  solig’i  va  aktsizlar  bekor  qilingan  oborot  solig’i  va
sotuvdan  olinadigan  soliq  singari  egri  (bilvosita)  soliqlar  hisoblanib,  ular
o’zlarining mohiyatiga ko’ra iste’molga solinadigan soliqlardir. Chunki bu soliqlar
bilan  iste’molchilar  tomon  yuz  tutgan  mahsulotlar  va  xizmatlar  soliqqa  tortiladi. 18Oxirgi  iste’molchi  bu  erda  faqat  shaxs  sifatida  maydonga  chiqmasdan,  balki  bu
soliqlarni  to’lovchilari  bo’lib  noishlab  chiqarish  sohasidagi  iste’molchilar  ham
hisoblanadi.  Qo’shilgan  qiymat  solig’i  va  aktsizlar  bozor  iqtisodiyotiga  ega
bo’lgan  juda  ko’p  mamlakatlarda  o’zlarini  faqatgina  byudjetning  samarali  fiskal
instrumentlari  sifatida  namoyon  etib  qolmasdan,  balki  barcha  tadbirkorlar  uchun
xo’jalik  yuritishda  teng  sharoitlar  yaratib  beradigan  vosita  sifatida  ham  yaqqol
ko’rinadi.  Rivojlangan  mamlakatlar  uchun  rivojlangan  soliq  tizimi  harakterlidir.
Masalan,  Germaniyada  50dan  ortiq  turli  soliqlar  mavjuddir.  Amalda  nima
sotilayotgan bo’lsa, o’shandan ma’lum foizi davlat ixtiyoriga o’tkaziladi. Xorijdagi
soliqlarni  rang-barangligi  davlat  organlariga  har  bir  soliq  to’lovchi  (yuridik  va
jismoniy  shaxs)  ustidan  va  ishlab  chiqarish,  muomala,  taqsimlash  va  iste’mol
ustidan  nazorat  qilish  imkonini  beradi.  So’ngi  yillarda  soliq  tizimlarida  sodir
bo’lgan o’zgarishlar  quydagilardan iboratdir:
1. Juda  ko’p  mamlakatlarda  daromad  solig’i  eng  muhim  soliq  hisoblanib,  u
keng aholi qatlami orasida ommaviy soliqqa aylangandir. Ko’pgina mamlakatlarda
amal  qilib  kelgan  shedulyar  soliq  undirish  qulay  va  tejamli  bo’lgan  global  soliq
bilan almashtirildi.
2. O’z  ahamiyatiga  ko’ra  ijtimoiy  sug’urtaga  badallar  davlatning  ikiinchi
muhim soliq daromadi hisoblanadi. Bu maqsadli soliq bo’lib, ishchi kuchini takror
ishlab  chiqarishga  mo’ljallangandir.  Ijtimoiy  sug’urta  badallari  jismoniy
shaxslardan soliq chegirmalari inobatga olinmagan holda ularning daromadlaridan
proprotsional stavkalarda olinsa, yuridik shaxslardan esa ish haqi fondiga nisbatan
foizda  olinadi.  Bir  vaqtning  o’zida  stavka  qo’llaniladigan  maksimal  badal  yoki
maksimal  daromad  ham  belgilanadi.  Ko’pgina  mamlakatlarda  ijtimoiy  sug’urta
badallarining  tushib  turish  sur’atlari  boshqa  soliqlarga  tegishli  bo’lgan  shu
ko’rsatkichlardan  yuqoriroqdir.
3. Yuridik  shaxslardan  olinadigan  muhim  soliq  sifatida  hamon
korporatsiyalarning  foydasidan  olinadigan  soliq  qolayotir.  Bu  soliq  foydadan
imtiyozlar chegirilgandan so’ng joriy yildagi soliqqa tortiladigan foydadan olinadi.
Soliqning  stavkasi  proportsional  bo’lib,  oxirgi  yillarda  tadbirkorlik  faoliyatining 19manfaatlarini  hisobga  olgan  holda  birmuncha  pasaytirildi.  Umumiy  ko’rinishda
yuridik  shaxslar  foydasini  soliqqa  tortish  daromadlarni  soliqqa  tortishga  nisbatan
ancha  pastdir.  Yuqori  darajada  rivojlangan  mamlakatlarning  qonunchiligi
investitsiyalarni  soliqqa  tortishda  qulay  sharoitlar  yaratishni  ko’zda  tutgan.  Bu
mamlakatlarda  investitsion  soliq  kreditiga  amal  qilinib,  tezlashtirilgan
amartizatsiya  qo’llanib,  bu  narsa  xususiy  kapital  qo’yilmalarining  o’sishini
ta’minlamoqda.
4. Undirilishining  engilligi  va  oddiyligi  uchun  xorijiy  mamlakatlarga  egri  (
bilvosita)  soliqlar  keng  tarqalgandir.
Soliqlarni  ob’ekti  va  iqtisodiy  mohiyati  buyicha  guruhlanadi.  Soliqlarni  bu
tartibda guruhlash iqtisodiyotga ijobiy va salbiy ta’sirlarini o’rganishning ilmiy va
amaliy  uslubdir.  Soliqlar  soliqqa  tortish  ob’ektiga  qarab 3  guruhga  bo’linadi. 8
1. Oborotdan  olinadigan  soliqlar.
2. Daromaddan  olinadigan  soliqlar.
3. Mol-mulk  qiymatlaridan  olinadigan  soliqlar.
Oborotdan  olinadigan  soliqlarga  QQS,  aktsiz  solig’i,  bojxona  va  davlat
bojlaridan  olinadigan  soliqlar  kiradi.  Lekin  oborot  tushunchasi  bizning
qonunchiligimiz  buyicha  ilgaridek  mahsulot  realizatsiyasi  oborotdan  emas,  balki
mahsulotlarni  yuklab  yuborgan  qiymat  bilan  o’lchanadi.  Yalpi  tushumdan
olinadigan yagona  soliq  ham  oborotdan  olinadigan soliqlarga  kiradi.
Daromaddan  olinadigan  soliqlarga  huquqiy  shaxslarning  daromadiga
solinadigan  soliq  savdo  tashkilotlarning  daromadidan  soliqlari  kiradi.  Bu  guruh
soliqlariga  sotsial  infrastrukturani  rivojlantirish solig’i  ham  kiradi.
Mol-mulk qiymatlaridan olinadigan soliqlarga: mol mulk solig’i, er solig’i,
konlardan foydalanish solig’i va  boshqalar  kiradi.
Iqtisodiy  mohiyatga  qarab  soliqlar  to’g’ri  va  egri  soliqlarga  bo’linadi.
To’g’ri  soliqlarni  to’g’ridan  to’g’ri  soliq  to’lovchilarning  o’zi  to’laydi,  ya’ni
soliqning  huquqiy  to’lovchisi  ham,  haqiqiy  to’lovchisi  ham  bitta  shaxs  bo’ladi. 20 21Soliq  yukini  boshqalarga  ortish  holati  bu  erda  bo’lmaydi.  Soliqlarga  hamma
daromaddan  to’lanadigan  va  barcha  mulk  soliqlari  kiradi.  To’g’ri  soliqlarda
to’g’ridan-to’g’ri  daromaddan  soliq  to’langanligi  uchun  soliqlar  stavkasini
kamaytirilishi  korxonalar  daromadining  ko’p  qismini  ularga  qoldirib,  investitsiya
faoliyatini  kengaytirish  imkonini  yaratib,  bozor  iqtisodiyotini  rivojlantiradi.  Bu
soliqlarning  stavkalari  ko’paytirilsa,  biznes  imkoniyatlari  kamaya  borib,  iqtisodiy
rivojlanishni susaytiradi. Demak, bu guruh soliqlarning stavkalari to’g’ridan-to’g’ri
bozor  iqtisodiyoti  bilan  bog’liqdir.  Egri  soliqlarning  huquqiy  to’lovchilari
mahsulot  yuklab  yuboruvchilardir.  Lekin  soliq  og’irligining  haqikatan  ham
byujetga  to’lovchilari  tovarni  iste’mol  qiluvchilardir,  ya’ni  haqiqiy  soliq
to’lovchilar bu erda yashiringan. Bu soliqlar tovar qiymati ustiga ustama ravishda
qo’yiladi. Bu  soliqlarning  ijobiy  tomoni  respublikada  ishlab  chiqarilgan
tovarlarning chekkaga chiqib ketishini chegaralaydi, mamlakat ichida tovarlar ko’p
ishlab chiqarilishga yordam beradi. Egri soliqlar oqali tovarlar qiymati oshirilmasa,
bozorlarda  ularning  taqchilligi  ortadi.  Soliqlar  stavkasini  oshirilishi  korxonalar
faoliyatining  moliyaviy  yakuniga  ta’sir  etmaydi,  ya’ni  investitsion  faoliyatni
qisqartirmaydi.  Bu  soliqlarning  yana  bir  tomoni  muomaladagi  ortiqcha  pul
massasini  kamaytirib,  inqirozni  jilovlab  boradi.  Biroq  bu  soliqlar  mehnatkashlar
real  daromadini  pasaytiradi.  Korxonalarda  to’g’ri  soliqlar  stavkasini  kamaytirish
hisobiga  berilgan  imkoniyat  ko’proq  mahsulot  ishlab  chiqarishni  ko’paytirib,
tovarlar  mo’l-ko’lligini  ta’minlashi  kerak.
Yuqorida  aytib  o’tilganidek,  to’g’ri  va  egri  soliqlar  yagona  soliq  tizmini  tashkil
etib bir  biri  bilan  o’zaro  bog’langan.  Umumiy soliq  summasi  o’zgarmagan  holda
birini  stavkasini  kamaytirish  ikkinchisini  stavkasini  oshirishni  talab etadi.
Soliqlar  umumdavlat  va  mahalliy  soliqlarga  bo’linadi.  Soliqlarni
umumdavlat  va  mahalliy  soliqlarga  bo’linishi  xukumat  idoralarning  respublika
xukumati  va  mahalliy  xukumatlarga  bo’linishi  asosidan  kelib  chiqadi.  Har  bir
hokimiyat  idoralari  o’zlarining bajaradigan muhim  vazifalaridan kelib chiqib, o’z
byudjetiga  va  uni  ta’minlaydigan  soliqlarga  ega  bo’lishi  kerak.  Umumdavlat
soliqlarining  muhim  xususiyati  shundaki,  respublika  byudjetiga  tushadigan 22soliqlardan mahalliy byudjetlarini boshqarib borish uchun ajratma sifatida tushishi
mumkin. Agar kelgusi yili mahalliy byudjetlarning o’z manbalari ko’payib qolsa,
respublika  soliqlaridan  ajratma  berishni  xojati  qolmaydi.  Respublika  va  mahalliy
soliqlar  yagona  mohiyatga  ega  bo’lib,  byudjetga  to’lanishi  lozim  bo’lgan
to’lovlardir.  Mahalliy  soliqlar  maxaliy  xukumatlar  bajaradigan  vazifalariga  qarab
belgilanib, ularga doimiy va to’liq biriktirib berilgan. Mahalliy xukumatlar asosan
mehnatkashlarga yaqin bo’lganligidan ular ijtimoiy masalalarini maktab, sog’liqni
saqlash,  madaniyat,  maorif,  shahar  va  qishloqlar  obodonchiligi  kabi  vazifalarni
bajaradi.  Lekin  bu  soliqlar  va  yig’imlar  ularni  byudjet  harajatlarini  30-40  foizini
qoplaydi,  holos.  Keyingi  vaqtlarda  mahalliy  byudjetlar  daromadlari  salmog’ini  50-
60  foizga  etkazish  kabi  xukumat  qarorlari  mavjud.  Mahalliy  byudjetlar
daromadlarini  ko’paytirish  eng  dolzarb  masalalardan  birdir.  Faqat  o’z  darodam
manbaiga  to’liq  ega  bo’lgan  mahalliy  xukumatlar  o’z  faoliyatlarini  to’liq  amalga
oshirishlari  mumkin.  Aks  holda  turli  moliyaviy  kamchiliklarga  yo’l  qo’yish
ehtimoli  bor.  Mahalliy  soliqlarning  muhim  xususiyati  shundaki  ular  faqat  shu
hududning  byudjetiga  tushadi.  Boshqa  byudjetlarga  ajratmalar  berilmaydi.
Mahalliy byudjetlarning soliq va yig’imlari kam bo’lganligidan bu byudjetlarning
daromad  va  harajatlarini  barqarorlashtirish  ancha  murakkabdir.  Bu  masalani
echishda  ilgari  ko’rsatganimizdek,  xududdan  tushadigan  soliqlardan  ajratmalar
beriladi.  Amaliyotda  shu  soliqlardan  mahalliy  byudjetlarga  ular  byudjetini
barqarorlashtirish  uchun  100  foizgacha  ajratma  bermasdan  turib  subventsiya
beriladi.  Subventsiya  yoki  subsidiya  uslublari  esa  mahalliy  xukumatlarning
respublika xukumatiga murojat  etish lozimligini  bildirib, ularni  o’z mahalliyidagi
soliqlar  to’liq  undiriishi  qiziqtirmaydi,  ulardagi  boqibeg’amlik  fazilatini
kuchaytiradi.  Mahalliy  xukumatlar  o’z  xoxishlaricha  soliq  va  yig’imlar  kiritish
huquqiga  ega  emas.  Soliq  Kodeksida  ko’rsatilgan  soliqlarni  o’z  xududlarida
qo’llash  yoki  qo’llamaslik  huquqi  bor.  Undan  tashqari,  mahalliy  soliqlar  va
yig’imlardan  byudjetga  tushgan  summa  atrofida  soliq  to’lovchilarga  imtiyozlar
huquqiga ega. Mahalliy soliqlar va yig’imlarning byudjetga to’liq tushishini tashkil
qilish  ularning zimmasidagi vazifa  hisoblanadi. 23O’zbekiston  soliq  tizimi  manbaiga  qarab  soliq  huquqiy  shaxslardan  va
jismoniy  shaxslardan  olinadigan  soliqlarga  ajratiladi.  Huquqiy  shaxslardan
olinadigan soliqlarga hamma egri soliqlar, korxonalar daromadiga soliq, konlardan
foydalanganlik,  suv  resurslaridan  foydalanganlik,  savdo  tashkilotlarning  yalpi
tushum  solig’i,  er  solig’i,  mol-mulk  solig’i,  kichik  biznes  uchun  yagona  soliq  va
boshqalar  kiradi.  Ba’zi  soliqlarni  ham  huquqiy  shaxslar,  ham  jismoniy  shaxslar
to’laydilar. Jismoniy shaxslar to’laydigan soliqlarga daromad solig’i, er, mol-mulk,
soliqlari  kiradi.  Huquqiy  shaxslardan  olinadigan  soliqlar  davlat  byudjeti
daromadlarning xal qiluvchi  qismini (85-86 foizini)  tashkil  etadi. Bu soliqlarning
muhim xususiyati naqd pulsiz korxonalar hisob schyotlaridan byudjet schyotlariga
ko’chirib  qo’yiladi.  Jismoniy  shaxslardan  olinadigan  ba’zi  soliqlar  naqd  pulda
undirilganligi  uchun  uni  to’lash  qiyin  kechadi.  Soliqlar  yig’ish  harajati  ko’payib
ketadi,  chunki  bu  ish  bilan  maxsus  tajribaga  ega  bo’lgan  soliq  inspektorlari
shug’ullanadi, xujjatlar ko’p yoziladi. Jismoniy shaxslar soliqlari ichida eng yirigi
fuqarolar  daromadiga  soliqdir.  Bu  soliq  orqali  fuqarolarning  guruhlari
daromadlarini  boshqarib  borish imkoniyati  yaratildi.
Umumiy  jihatdan  olib  qaraganda  mamlakatimiz  soliq  tizimini  isloh
qilishning  bir  necha  soliq  siyosati  strategiyasi  yo’llari  mavjud,  ular  quyidagicha
bo’lish  mumkin.
 muvaffaqiyatli ravishda faoliyat ko’rsatayotgan va O’zbekiston sharoitiga yaqin
bo’lgan  g’arb mamlakatlaridan birining  soliq  tizimidan nusxa  olish;
 o’tish  davri  iqtisodiyotiga  moslashtirilgan  soliq  tizimilarining  biridan
foydalanish;
 iqtisodiy  taraqqiyot  yo’lidan  muvafaqqiyatli  ravishda  ilgari  borayotgan  o’tish
iqtisodiyotiga  ega  bo’lgan  mamlakatlar  va  rivojlangan  xorijiy  mamlakatlar
tajribasiga  tayangan  holda  butunlay  yangi  soliq  ishlab  chiqarish.  Chunki,
O’zbekistonda  hozirgi  payitda  amal  qilib  kelayotgan  soliq  tizimini  tezda  va
tubdan  o’zgartirishga  qaratilgan  har  qanaday  tadbir,  mamlakat  iqtisodiyotiga
tuzatib  bo’lmaydigan  zarar  etkazish mumkinligi,  shubhasizdir. 24Amaldagi  soliq  tizimi  barcha  resurslardan  samarali  foydalanishga
rag’batlantiruvchi  ta’sir  ko’rsatishi  lozim.  Bu  erda  resurslarning  qanday  shaklda
bo’lishi  printsipial  ahamiyatga  ega  emas.  Bozor  iqtisodiyoti  barcha  resurslardan
har  doim  samarali  foydalanishni  taqozo  etadi.  Bu  fikrdagi  «samarali»  so’ziga
alohida  e’tibor  berilishi  uning  tub mohiyatini  ochib  berishga yordam  beradi.
Soliq tizimining oldiga qo’yilgan rag’batlantirish bilan bog’liq bo’lgan eng
muhim  vazifalarning  navbatdagisi  to’plangan  mol-mulkddan  samarali
foydalanishga rag’batlantiruvchi ta’sir ko’rsatishdir. Bu erda ham to’plangan mol-
mulkning  tegishli  ekanligi  printspial  ahamiyatga  ega  emas.  Soliq  tizimi  orqali,
aksincha to’plangan mol-mulkdan samarali foydalanishga rag’batlantiruvchi ta’sir
ko’rsatishga  harakat  qilaveradi.  Davlatning  bu  sohadagi  xatti-harakatini  tabiiy
ravishda  qabul  qilmoq  lozim.
Soliq  tizimini  o’zgartirishda  asos  qilib  olingan  bosh  tamoyil-korxonalar
zimmasidagi soliq yukini keskin kamaytirishdir. Iqtisodchi-olimlar va amaliyotchi
mutaxassislar,  moliyachilar,  soliq  xizmati  xodimlari  va  xo’jalik  yurituvchi
sub’ektlarning  rahbarlari  orasida  juda  ko’p  munozaralarga  sabab  bo’layotgan
masalalardan  biri  «soliq  yuki»  yoki  «soliq  og’irligi»  masalasidir.  Bu  muammoga
nisbatan bildirilgan fikrlarni bir necha guruhlarga bo’lish va unga munosabatni eng
umumiy  tarzda  qisqacha  qilib  quydagi ko’rinishlarda  ifoda  etish  mumkin:
 soliq  yuki  haddan ziyod  og’ir;
 soliq  yuki  shu  kecha-kunduzning  talablari  darajasida  belgilangan;
 ayrim  rivojlangan  mamlakatlar  bilan  qiyoslaganda  soliq  yuki  og’ir  emas;
Bu  erda  hozirgi  paytda  korxonalar  zimmasidagi  soliq  yukining  ancha  og’ir
ekanligi  tan  olinayapti.  Shuning  uchun  ham  soliq  yukini  kamaytirish  emas,  balki
keskin kamaytirish zarurligini ta’kidlanayapti. Shu o’rinda yana bir narsani alohida
qayd  etib  o’tmoq  lozim.  Gap  shundaki,  davlatimiz  rahbari  tomonidan  korxonalar
zimmasidagi  soliq  yukiga  nisbatan  bu  tarzdagi  fikrini  xaspo’shlamasdan  ochiq-
oydin  aytilishi  quyi  doiralarda  «soliq  yukiga  nisbatan  aniq  vaziyatni
«yuqoridagilar»  bilishmaydi»,  tarzida  aytiladigan  fikrlarning  asossiz  ekanligini
ko’rsatib  beradi. 25II-BOB.  Davlat  byudjet  xisobi va nazoratini  shakllantirish  va  xududlar  soliq
salohiyatini  takomillashtirish yo’llari
2.1. Davlat byudjetining daromadlar man’baini shakllantirish va mahalliy  soliq
salohiyatini baholash  muammolari
Davlat  byudjetining  daromadlar  man’baini  shakllantirish  va  mahalliy  soliq
salohiyatini baholashda barcha soliq turlari joylardagi korxonalar faoliyati ulardan
kelib  tushadigan  soliq  salmog’i  tuman  davlat  byudjetidagi  tutgan  o’rni  alohida
ahamiyat  kasb  etadi.  Shu  bilan  birgalikda  xukumat  faoliyati,  makroiqtisodiy
barqarorlashtirishdan  tashqari,  barqarorlashtirish  vazifasiga  zid  kelishi  mukin
bo’lgan  boshqa  maqsadlarni  ham  ko’zlaydi.  Soliq  yukining  kamayishi,  davlat
harajatlarining  ko’payishi  odatda  turli  xil  saylovoldi  tadbirlari  boshlanishi  bilan
muvofiq  kelishi  avvaldan  ko’zga  tashlanib  keladi.  Bundan  tashqari,  byudjet
siyosati  doimo  hammaning  ko’z  o’ngida:  saylovchilar  madadiga  tayanmoqchi
bo’lgan  siyosatchilar,  hatto  buni  iqtisodiy  zarurat  talab  qilgan  taqdirda  ham,
soliqlarni ko’paytirishga yoki ijtimoiy ehtiyojlar uchun harajatlarni kamaytirishga
jur’at eta  olishmaydi.
Joylarda  imkoniyatlarning  tengligi  ulardan  hammaning  ham  foydalana  olishi
mumkinligidan  dalolat  bermaydi.  Yagona  iqtisodiy  manfaatlar  mavjut
bo’lmaganligi  uchun  hozirgi  jamiyat  nohoyatda  rang-barangdir.  Hozirgacha
mamlakatlarda,  hatto  yuqori  darajada  rivojlangan  mamlakatlarda  ham  tengsizlik
mavjuddir.  Soliq  siyosati  tashqi  tomondan  qanchalik  demokratik  bo’lishiga
qaramasdan  jamiyatning  ijtimoiy  ehtiyojlari  o’rtasida  farq  bo’lganligi  uchun
hammani  bir  hil  tarzda  qanoatlantira  olmaydi.  siyosat,  eng  avvalo,  kapital
egalariga,  ko’proq  ta’minlangan  go’ruhlarga  qulayliklar  to’g’diradi  va  ular
qo’shimcha  afzalliklarga ega bo’ladi.
Iqtisodiy  jarayonlarga  ta’sir  etishdagi  ziddiyatlar.  Soliq  siyosati  yordamida
tartibga solishdan foydalangan holda davlat umummilliy maqsadlarni hisobga olib
ayrim  tarmoqlarda,  iqtisodiyotning  sohalarida  va  mamlakatning  ayrim
mintaqalarida  kapitalning  jamg’arilishini  rag’batlantiradi.  Bir  vaqtning  o’zida  u
xo’jalikdagi  vujudga  kelishi  mumkin  bo’lgan  nomutanosiblikni  susaytirishga 26harakat  qiladi.  Tadbirkorlarning  bir  guruhi  uchun  qulay  soliq  muhitini  yaratib
berib,  ularning  ikkinchi  bir  guruhiga  zarar  etkazadi  va  ularning  noroziligia  sabab
bo’ladi.  Xuddi  ana  shunday  holat  AQShda  butun  sanoat  uchun  soliqqa  tortishni
tenglashtirish  maqsadida  sanoatning  qazib  chiqaruvchi  tarmoqlari  uchun  qazilma
boyliklariga  nisbatan  ustamaning  keskin  qisqartirilishi  notijasida  sodir  bo’ldi.
Tadbirkorlarning umumiy manfaatlariga javob beradigan bu tadbir oldin xuddi shu
imtiyozdan  foydalanib  kelganlarning,  ayniqsa,  neft  kompaniyalarining
noroziliklariga  sabab  bo’ldi.
Tartibga  solish  maqsadlarining  ziddiyatliliga.  Davlat  soliq  tadbirlarini
amalga  oshira  borib,  turli,  ayrim  hollarda  bir-biri  bilan  mutlaqo  to’g’ri
kelmaydigan  maqsadlarni  ko’zlaydi.  Masalan,  AQSh  ma’muriyati  1981-1986
yillar  davomida  soliq  islohotining  amalga  oshirish  yordamida  federal  byudjet
kamomadiga barham berish va inflyatsiya jarayonlarini susaytirishni ko’zda tutgan
edi.  Islohot  inflyatsion  jarayonlarga  ijobiy  ta’sir  ko’rsatib,  byudjet  taqchilligini
qisqartirish  tomon  bir  oz  qadam  tashlangan  bo’lishiga  qaramasdan  barbir
byudjetning  balansligini  ta’minlashning  iloji  bo’lmadi.
Soliq tadbirlarining e’lon qilinadigan demokratik tamoyillar va ularning real
namoyon  bo’lishlari  o’rtasidagi  nomutonosiblik.  Soliq  qonunlari  yaratilayotgan
payitda  bu  qonunlarning  odatda  tenglik,  oddiylik  va  ommaviylik  kabi
maqsadlarning  ko’zlash  rasmiy  ravishda  e’lon  qilinadi.  Biroq  amaliyotda  ijroya
hokimiyat,  kasaba  uyushmalari  kabi  siyosiy  kuchga  ega  bo’lgan  jamoatchilik
tashkilotlariga,  birlashgan  guruhlarga  tayanadi.  Shuning  uchun  ham  aholining  bu
qatlami  ko’proq  soliq  afzalliklariga  ega  bo’lgan  bir  payitda,  jamoatchilik
tashkilotlariga  birlashmagan  aholi  qatlami  o’zlarining  tegishli  muammolarini
echish  imkoniga ega  bo’lmaydilar.
Makroiqtisodiy  prognozlash  muammosi  mavjud.  Soliq  siyosatining
muvaffaqiyatli  ulkan  darajada  bo’lg’usi  vaziyatni  oldindan  bashorat  qilish
mumkinligiga  bog’liqdir.  Turg’unlashayotgan  iqtisodiyot  ni  bugungi  kunda
rag’batlantirish o’z samarasini yarim yildan so’ng beradi. Lekin yarim yildan ekyin
iqtisodiyot  tushkunlik  holatda  bo’ladimi  yoki  bizning  siyosatimiz  inflyatsiya 27to’lqinini  yanada  kuchaytirib  boradimi?  Afsuski,  ilm-fanning  hozirgi  holati
makraiqtisodiy  siyosat  uchun  aniqlik  bilan  uzoq  muddatli  va  hrta  muddatli
prognozlar  qilish  imkonini  bermaydi.  Odatta  qisqa  muddatli  (2-3  oyga)
prognozlargina  muvaffaqiyatli  bo’ladi.
Faol  makroiqtisodiy  siyosatning  hozirgi  ba’zi  muxoliflar o’z  dalil-isbotlarida
«Lukas tanqidi» (ratsional kutishlar nazariy maktabining asoschisi R. Lukas nomi
bilan atalgan)  degan  kontseptsiyadan  foydalanadilar.
«Lukas tanqidi» shundan iboratki, iqtisodiy siyosat natijalarini baholash usullari
uning  iqtisodiy  sub’ektlari  umumidlarini  shakillantirishga  ta’sirini  hisobga
olmaydi.  Vaholanki  mazkur  umidlar  ulkan  rol  o’ynab,  makroiqtisodiy  siyosatni
ko’pincha  ma’nosiz  qilib  qo’yadi.  Chunonchi,  xukumat  tomonidan
rag’batlantiruvchi  siyosat  o’tkazilganda  iqtisodiyot  sub’ektlari  muayyan  vaqt
o’tganidan  so’ng  inflyatsiya  sakrashi  yuz  beraishin  tushunadilar.  Shuning  uchun
ular  o’z  rejalarini  yangi  vaziyatni  hisobga  olib  ko’ra  boshlaydilar.  Soliqlar
kamaytirilishi  yoki  davlat  rejalarini  o’stirish  to’g’risida  axborot  olinishi  bilanoq
resurslarni  sotuvchilar  inflyatsiyani  kutib,  ishlab  chiqarish  omillari  narxini
oldindan  oshiradilar.  Tovar  va  resurslarning  bir  vaqtda  o’sishi  esa  iqtisodiyotni
jonlantirishga  olib  kelmaydi.
Byudjetni to’ldirishni ta’minlashning iqtisodiyotga ham, jamiyatga ham zarar
keltirmaydigan  vositalari  faoliyatini  samarali  ishlashini  ta’minlash  zarur.  Soliq
tizimi  barcha  jismoniy  va  yuridik  shaxslarga  nisbatan  bir  xildagi  munosabatga
moslashishi,  bunda  iqtisodiyot  sub’ektlari  daromad  (foyda)  to’g’risidagi
tasavvurlaridan  kelib  chiqib,  qaror  qabul  qilishga  majbur  bo’lgan  holatlar  yoki
soliq  tizimi  tomonidan  majbur  qilinadigan  jarima,  jazo  kabi  mexanizm  ta’sirida
soliq  to’lovchilar  adolatsiz  deb  hisoblab,  ularning  soliq  qonunlariga  rioya
etmasliklarini  yuzaga  kelishiga  omil bo’lmasligi  kerak.
XX  asrning  so’nggi  o’n  yilliklarida  bozor  iqtisodiyotiga  asoslangan  qator
mamlakatlarda  soliq  tizimlari  islox  etildi.  Bunda,  mazkur  mamlakatlardagi  soliq
isloxotlari  asosan  uch  yo’nalish  ya’ni : 28 jismoniy va yuridik shaxslardan undiriladigan daromad soliqlari tarkibi, soliqqa
tortish  stavkalarini tenglashtirish, shuningdek, imtiyozlar hamda alohida shart-
sharoitlarni  tugatish  hisobiga  soliq  bazasini  kengaytirish;
 qo’shilgan  qiymat  solig’iga  tortishda  qator  tovarlar  va  xizmatlar  is’temolini
qamrab oluvchi  soliqqa tortish  bazasini  kengaytirish;
 aktsizlar  stavkasini  oshirish  kabilarga  yo’naltirilganligini  ta’kidlash  lozim.
Bunday  soliqqa  tortish  isloxotlarini  amalga  oshirishda  quyidagi  maqsadlar
bajarilishini  ta’minlash  nazarda tutilgan:
 iqtisodiy  rivojlanishga  soliqlarning  salbiy  ta’sirini  kamaytirish;
 iqtisodiyot  sub’ektlari  uchun  faoliyat  yuritish  shart-sharoitlarini  tenglashtirish;
 soliqqa  tortishni  soddalashtirish.
Keyingi  yillarda  mazkur  yo’nalishlarga  asoslangan  soliq  isloxotlari  qator 
rivojlanayotgan mamlakatlarda ham amalga oshirila boshlandi.  Soliq 
isloxotlarining  strategiyasini  to’g’ri  tanlash  bozor  munosabatlariga  o’tayotgan 
mamlakatlarda  birmuncha  qiyinroqdir.  Shuning  uchun  ularning  quyidagi:
 soliq  islohotlari  -  bu  uzoq  davom  etuvchi  jarayon  bo’lib,  bir  laxzada  amalga
oshadigan voqeylik emasligi;
 soliq tizimining byudjet sarf-harajatlarini qoplash uchun daromadlarning
belgilangan  xajmi  kelib  tushishining  samarali  vositasiga  aylanishini  ta’minlash;
 soliq  tizimi  gorizontal  adolatni  ta’minlashi;
 yuqori,  o’rta  va  quyi  daromadga  ega  sub’ektlarni  soliqqa  tortish  jarayonida
jamiyatda  daromadlarning  adolatli  taqsimlanishi  ta’minlashda  tassavurlarning
o’zaro  mos  kelishi  kabi  tamoyillarga  asoslanganligi  maqsadga  muvofiqdir.
Bundan  tashqari,  yana  bir  muhim  vazifalardan  biri  soliq  tizimining
barqarorligini ta’minlash hisoblanadi. Masalan, xorijiy investorlar o’z kapitallarini
yangi ishlab chiqarish yaratilishi, mavjud ishlab chiqarish bazalarini kengaytirish,
ayniqsa to’g’ridan-to’g’ri investitsiyalar shaklida kapital qo’yishlariga qulay shart-
sharoit  yaratish lozim. 29 shaxsiy  daromadni  soliqqa  tortish  bilan  iqtisodiyot  sub’ektlarini  soliqqa  tortish
stavkalari  o’rtasida  katta  farq  oqibatida  sub’ektlar  inkorporatsiya  qilish
to’g’risidagi  qarorini  qabul  qilishga  majbur  bo’ladi.  Dividendlarni
diskriminatsiya  qilish  shunga  olib  keladiki,  investitsiyalarni  ularga  nisbatan
zayom  mablag’lari  hisobidan  moliyalashtirish  arzonroq  bo’lib  qoladi.
Keltirilgan  jihatlarda  soliq  tizimlarning  takomillashmaganligi  namoyon
bo’ladi.  Soliqlar  orqali  davlat  harajatlarini  moliyalashtirish  imkoniyatlarining
kamayishi,  shuningdek,  tabiiy  resurslardan  yanada  oqilona  foydalanishga  bo’lgan
talab  oqibatda  mazkur  muammoni  hal etishning  dolzarbligini  oshirdi.
Shunday  qilib,  O’zbekistonda  byudjet  daromadlarini  shakllantirishni
ta’minlash va xalqaro soliq siyosati muammolari o’zaro umumiylik hamda o’ziga
xoslikka ega ekanligini hisobga olgan holda, xulosa qilish mumkinki, egri soliqlar
ulushining  oshishi  jarayoniga  bir  tomonlama  baho  berish  mumkin  emas.  Aslida
soliq tizimlarining takomillashib borishi shuni ko’rsatmoqdaki, egri soliqqa tortish
talab  va  taklif  mexanizmiga  ta’sir  etishi  orqali  raqobatni  buzuvchi  omil  sanaladi.
Bizga  ma’lumki,  raqobatli  bozor  tizimi  resurslarni  shunday  tovarlar  va  xizmatlar
ishlab chig’arishga yo’naltiradiki, ularga hammadan ko’ra ko’proq jamiyat ehtiyoj
sezadi,  aynan  shu  faoliyat  rivojiga  egri  soliqqa  tortish  mexanizmi  salbiy  ta’sirga
ega  bo’ladi.
Ayni  vaqtda  alohida  ta’kidlash  lozimki,  albatta  egri  soliqqa  tortish  orqali
kechayotgan  tub  tarkibiy  o’zgarishlar  qator  ijtimoiy-iqtisodiy  muammolarning
echilishi  omili  bo’lmoqda.
Shu  nuqtai-nazardan  mamlakatimizda  soliq  tizimi  orqali  byudjet
daromadlarini  shakllantirishda  xalqaro  soliqqa  tortish  amaliyotida  shakllangan
barcha  afzalliklardan  o’ziga  xos  tarzda  foydalanishning  eng  ma’qul  bo’lgan
mexanizmi faoliyatini yo’lga qo’yish davr talabidir Iqtisodiyotni davlat tomonidan
tartibga  solishda  o’ta  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Ushbu  muammolar  orasida
soliqlar  yordamida  amalga  oshiriluvchi,  byudjetning  daromad  qismini
shakllantirish  dolzarb  bo’lib  hisoblanadi.  Soliqlar  -  bu  davlat  tomonidan
ko’rsatiluvchi  xizmatlar  evaziga  to’lanadigan haqdir. 30tizimini  takomillashtirish  borasida  so’ngi  yillarda  ham  bir  qator  ishlar
amalga  oshirildi.  Masalan,  foyda  soliqni  stavkasi  va  jismoniy  shaxslarning
daromadidan  olinadigan  soliq  stavkalarining  bosqichma-boich  kamaytirilganligi
aholi  va  xuquqiy  shaxslar  ixtiyorida  qoluvchi  mablag’lar  so’mmasini  ko’payishi
ko’rinishida  qo’shimcha  investitsion  resurslar  yuzaga  kelishiga  sabab  bo’ldi.
Shu bilan birga, soliq tizimidagi o’zgarishlarning kalendar yili davomida ham
amalga  oshirilayotganligi  ma’lum  bir  qiyinchiliklarni  keltirib  chiqarayotganligini
ham  aytib  o’tish  lozim.  Hozirgi  kunda  kichik  va  xusuusiy  tadbirkorlikni
rivojlantirishga,  tadbirkorlikni  qo’llab-quvvatlashga  katta  ahamiyat  berilmoqda.
Ma’lumki, xususiy sektordagi tijorat korxonalari faqat o’z-o’zini qoplash va o’zini-
o’zi  mablag’  bilan  ta’minlash  asosida  ish  yuritadilar.  Bunda  tadbirkor  barcha
ma’suliyatni  o’z  zimmasiga  olgan  holda  bank  kreditlari  kabi  jalb  qilingan
resurslardan  ham  foydalanishi  mumkin.  Yillik  moliyaviy  reja  tuzilayotganda  va
resurslarni  jalb  qilish  yoki  qilmaslik  xaqida  boshqaruv  qarorlari  qabul
qilinayotganda daromad va harajatlar hisob-kitobida soliq harajatlari ham salmoqli
o’rin  egallaydi.  Biznes-reja  tuzilib,  xisob-kitoblar  amalga  oshirilganidan  so’ng,
tadbirkor  resurslarni  jalb  qilish  haqida  qaror  qabul  qilsa  va  shundan  so’ng  yil
davomida soliq stavkalariga keskin o’zgartirishlar kiritilsa, bu o’zgarishlar biznes-
rejani  amalga  oshirilishiga  to’sqinlik  qilishi  mumkin.  Bu  holatda,  agar  resurslar
tadbirkorning  o’z  resurslari  bo’lsa,  u  faqat  ko’zlangan  foydani  ololmay  qoladi
xolos,  lekin,  resurs  jalb  qilingan  bo’lsa-chi,  unda  nafaqat  ko’zlangan  foydani
ololmay qolishi, balki resurslar ma’lum bir foizlar evaziga jalb qilinganligi sababli
zarar  ko’rilishi ham  mumkin.
2.2. Davlat byudjeti daromadlarini ta’minlash va mahalliy salohiyatini
oshirishda  soliq  siyosatiga  ta’sir  etuvchi  omillar
Respublikamiz  xo’jalik  yuritish  va  ijtimoiy  munosabatlarning  yangi
shakllariga  o’tish  bilan  soliqqa  tortishning  me’yoriy-huquqiy  bazasi  muntazam
ravishda  takomillashib  bordi.  Rivojlanish  va  oyoqqa  turishning  murakkab  yo’lini 31bosib  o’tib,  anchagina  barqaror  va  yaqqol  bo’lgan  soliq  tizimi  shakillandi,  u
so’nggi yillarda davlat byudjeti daromadlari va harajatlarining muvozanatlashuviga
erishish imkonini berdi. Respublika xukumati  tomonidan iqtisodiyotga tushadigan
soliq  yukini  bosqichma-bosqich  kamaytirish  izchil  siyosatining  o’tkazilishiga
jamg’armalarni  va  iqtisodiyotning  moddiy  (xususiy)  sektorining  iste’molini
oshirish zaruriyati sababchi bo’ldi, soliqlar va yig’imlarni birxillashtirish esa milliy
soliq  tizimini  xalqaro  me’yor  va  standartlarga  muvofiqlashtirish  imkonini  beradi.
Natijada  davlat  byudjeti  daromadlari  tarkibida  soliq  tushumlarining  YaIMdagi
ulushi  bir  muncha  o’zgardi.
Respublika  xukumati  tomonidan  soliq  siyosatini  yanada  takomillashtirish,
fiskal funktsiyalarni kamaytirish hamda soliqlarning rag’batlantiruvchi ahamiyatini
kuchaytirishga  doir  asosiy  omillar sifatida  quydagilarni  belgilab  olindi:
 soliq  yukini  ishlab  chiqaruvchilardan  iste’molchilarga  o’tkazish,  to’g’ridan-
to’g’ri  soliqlar  salmog’ini  qisqartirish  hisobiga  bilvosita  soliqlar  ulushini
ko’paytirish;
 soliqqa  tortishning  o’xshash  bazasiga  ega  bo’lgan  soliqlarni  birxillashtirish,
soliq  mexanizmini soddalashtirish;
 resurslarni  tejovchi  ishlab  chiqarishlarni  rag’batlantirishni  ta’minlovchi  resurs
soliqlari  stavkalarini  maqbullashtirish;
 yig’iluvchanlik  darajasini  oshirish  va  boshqa  zaxiralar  hisobiga  soliq  solish
bazasini  kengaytirish.
Soliq  yukini  ishlab  chiqaruvchilar  zimmasidan  iste’molchilar  zimmasiga
o’tkazish,  bilvosita  soliqlar  ulushini  oshirish.  Bevosita  soliqlar  salmog’ini
kamaytirish  hisobiga  bilvosita  soliqlar  ulushini  oshirish,  soliq  yukini  ishlab
chiqaruvchilar  zimmasidan  iste’molchilar  zimmasiga  o’tkazish  bevosita  soliqlar
korxonalar  hamda  fuqarolarning  moliya-xo’jalik  faoliyatiga,  ya’ni  ularning
daromadlari xajmiga bevosita ta’sir ko’rsatishi bilan bog’liq. Bevosita soliqlarning
kamayishi  bilan  ishlab  chiqarishning  rivojlanishi  rag’batlantiriladi,  tegishlicha
soliqqa  tortish  bazasi  kengayib,  byudjetga  tushumlar  ortadi.  Bevosita  soliqlar
stavkalarini  kamaytirish  va  bilvosita  soliqlarga  tortish  bazasini  kengaytirish  orqali 32bunga  erishish  mumkin.  Bundan  tashqari,  soliq  stavkalarini  yanada  ko’proq
pasaytirish  yo’li  bilan  ayrim  yo’nalishilar  eksport,  xorijiy  investitsiyalar  va
boshqalar  rag’batlantiriladi.
So’ngi  yillardagi  soliq  siyosatining  tahlili  davlat  byudjetining  daromadlari
tarkibida bilvosita soliqlar ulushining ancha o’sayotganini hamda bevosita soliqlar
salmog’ini  kamayayotganini ko’rsatmoqda.
Sh un i  alohida  ta’kidlash  joyizki,  soliq  kodeksi  joriy  etilgan  va  undan
keyingi  yillarga  bir  nazar  tashlaydigan  bulsak.  Soliqlar  davlat   by ud j e t i ni ng
har   yili   90  va  undan   ortiq   foiz   darom adlari ni   shakllantirayotganligiga
amin  bulamiz.  Keltirgan  ma’lumotlarni  real  raqamlarda  ko’rish    uchun
quyidagi  diagrammaga  e’tiborimizni  qaratamiz.
Y u q or i d a g i  m a ’ l um o t l a r i d a n  shu  na r s a  m a’ l u m  b u l y a p t i k i ,  Davlat
byudjeti  daromadlari  tarkibida  bevosita,  bilvosita  va  resurs  va  mol-mulk
soliqlarining  salmog’i  aloxida  ahamiyat  kasb  etayotganligining  guvohi
bo’lmoqdamiz.
Agar  daromad  manbalari  ya’ni  soliqlarni  guruxlash  buyicha  salmog’iga
nazar  tashlaydigan  bulsak  byudjet  daromadini  shakll anti ri shda  bilvosita
soliqlarning  salmogi  50  foizni   tashkil  etmokda.  Bizning  fikrimizcha,  bu
tabiiy  hol.  Chunki,  jahon  iqtisodiy  tajribasidan  ma’lumki,  har  qanday
rivojlanayotgan  mamlakatda  bilvosita  soliqlarning  salmog’i  yuqori  bo’ladi.
Ishlab  chiqarish  sektori  zimmasidagi  soliq  yukini  kamaytirish  asosan
korxonalar  daromadlarini  soliqqa  tortish  darajasini  pasaytirish  vositasida  amalga
oshirilmoqda.  Iqtisodiy  isloxatlarining  birinchi  bosqichida  korxonalar  uchun
belgilangan  soliqlarning  yuqori  stavkalari  ijobiy  natijalar  bermadi.  Ishlab
chiqarishni  rivojlantirish  va  uni  texnik  jihatdan  qayta  qurollantirish  uchun  etarli
mablag’larni  yo’naltirish imkonini  bermadi. 33 4- diagramm
a
Bevosita,  bilvosita  va  mol-mulk  solig’ining  davlat  byudjetidagi  salmog’i 21
Shu o’rinda ta’kidlashimiz lozimki, korxonalarimizning faolligini oshirishda
hukumatimiz  tomonidan  soliqlar  asosida  ularningishlab  chiqarish  samaradorligini
oshirish  yuzasidan  soliq  yuki  va  soliq  stavkalarining  yillar  davomida  pasayib
borayotganligi  bundan  dalolat  bermoqda.  Agarda  quyida  keltirilgan  jadvaldan
buning  guvoxi bo’lmoqdamiz.
Mahalliy  byudjetlarga  ayrim  daromadlarning  biriktirilishi  mahalliy
xokimiyatlarning  byudjet  mablag’larini  o’z  vaqtida  va  to’liq  yigilishini
taxminlashga,  xamda  harajatlarni  o’z  vaqtida  va  to’liq  yigilishini  ta’minlashga
shuningdek harajatlarni o’z vaqtida va to’liq moliyalashtirishga bo’lgan qiziqishini
oshiradi.  O’zbekiston  Respublikasida  mahalliy  byudjetlarga  biriktirilgan  mahalliy
soliq  va  tushumlar  xamda  har  yili  yangi  byudjet  yili  uchun  davlat  byudjetini
tasdiklash  mobaynida  davlat  tomonidan  mahalliy  byudjetlarga  biriktirilgan
daromadlardan  tashkil topadi.
Respublika  iqtisodiyotiga  xorijiy  investitsiyalar  jalb  etishni  rag’batlantirish
soliq  siyosati  strategiyasining  ustuvor  jixatlaridan  biri  sanalib,  ular
investitsiyalarga bo’lgan keskin ehtiyoj muammosini ma’lum darajada hal etadi va 34joriy iste’mol uchun resurslarni oshirish imkonini beradi. Xorijiy investorlar uchun
pasaytirilgan  stavkalar  ayrim  hollarda  foyda  solig’idan  ozod  qilishni  nazarda 35tutuvchi  foyda  solig’iga  tortish  qulay  tizimining  yaratish  qo’shma  korxonalar
sonini  ortishiga  olib  keldi,  so’ngi  5  yil  ichida  ularning  soni  ikki  barobar  orti  va
3000  tadan  oshdi.
Mahalliy  mahsulot  eksporti  va  mamlakatga  erkin  almashtiriladigan  valyuta
tushumlarini orttirish respublika iqtisodiy taraqqiyotining  boshqa ustuvor vazifasi
sanaladi.  Mazkur  vazifani  muvaffaqiyatli  hal  etish  uchun  mahsulot  ishlab
chiqarishning umumiy hajmida eksport ulushi 15 foizdan 30 foizgacha bo’lganda
mulkchilik shaklidan qat’iy nazar eksportchi korxonaning foyda solig’i stavkasi 30
foizga pasaytiriladi, sotishning umumiy hajmida eksport ulushi 30 va undan ortiq
foizni  qilganda belgilangan  stavka  50  foizga  pasaytiriladi.
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish aholi daromadlarini darajasi
kabi  ijtimoiy  masalalar  bilan  uzviy  aloqador.  Jismoniy  shaxslarni  daromadiga
solinadigan  soliq  yukini  kamaytirish  va  fuqarolar  daromadlarini  tegishlicha
qonuniylashtirish  maqsadida  jismoniy  shaxslar  daromadlariga  solinadigan  soliq
shkalasi muntazam ravishda takomillashtirilmoqda. 1998 yildan boshlab 45 foizlik
eng  yuqori  stavka  bilan  5  darajali  shkala  qo’llanib  kelgan.  2000  yilda  eng  kam
oylik  ish  haqining  10  baravaridan  oshuvchi  daromaddan  40  foizlik  eng  yuqori
stavka bilan 4 darajali shkala belgilandi. Jismoniy shaxslar daromad solig’ini eng
kam  oylik  ish  haqini  hisobidan  chiqarmay  hisoblab  chiqarishning  yangi  uch
darajali  tizimiga  o’tish  hamda  2001  yildagi  36  foizlik  stavkani  2002  yilda  33
foizgacha  pasaytirish  natijasida  2001  yilgi  byudjet  daromadlari  tarkibiga  soliq
salmog’i 2000 yilga nisbatan 1,4 foizlik punktga oshdi. Shu bilan birga 2001 yilda
jismoniy  shaxslar  daromad  solig’ining  YaIMga  nisbatan  ulushi  o’tgan  yilgi  3,2
foizdan  3,3  foizgacha»  oshdi.  Xozirgi  davrga  kelib  2006  yildagi  13%, 21%  va  29%
o’rniga  2007 yildan  13%,  18%  va  25%  etib  belgilandi.
Jismoniy  shaxslar  soliq  yukini  kamaytirish  siyosati  strategiyasi  aholining,
ayniqsa  kichik  va  xususiy  tadbirkorlik  sohasidagi  daromadlarini
qonuniylashtirishga,  byudjetga  daromadlar  tushumini  yanada  oshirishga
yo’naltirilgan.  Biroq  shuni  qayd  etish  lozimki,  mazkur  mexanizm  jismoniy 36shaxslar daromadlarini deklaratsiyalash instituti mavjud bo’lgandagina samaraliroq
ishlaydi.  Jismoniy  shaxslar  daromadlarini  soliqqa  tortishni  yanada
takomillashtirish  mazkur  soliq  stavkalarining  o’sib  borishini  pasaytirish  hisobiga
aholining  o’rta  va  yuqori  daromadga  ega  guruhlari  ortishini  rag’batlantirish
kontsepsiyasidan  kelib  chiqib  amalga  oshirilishi  lozim.  Bu  hol  o’rta  va  yuqori
daromadga ega soliq to’lovchilarning qonunga zid operatsiyalar sohasidan qonuniy
operatsiyalar  sohasiga  chiqishlariga  imkon  beradi.
Fikrimizcha,  foyda  solig’i  stavkasini  yanada  pasaytirish  soliq  undirishning
quyi pog’onasiga yaqinlashib qolganligimiz tufayli maqsadga muvofiq emas. Ayni
payitda  xorijiy  mamlakatlarda  daromad  (foyda)  solig’i  korxonalarning  barcha
harajatlari  chegirilganda  to’lanadigan  korparativ  soliq  18  foizdan  45  foizgacha
boradi. MDX mamlakaktlari orasida eng ko’p quyi stavka O’zbekistonda –10 foiz
va Rossiyada-24 foiz, Ukrainada-30 foiz. Olis xorijda quyi stavka Vengriyada-18
foiz,  Eng  yuqori stavka Germaniyada-45  foiz.
2015-2022  yillarda  mazkur  soliq  bo’yicha  tushumlarni  quydagi  yo’nalishlarda
yanada  takomillashtirish  nazarda  tutilmoqda:  qaytar  tartibda  soliq  solinadigan
daromadga  kiritiladigan  soliq  solinadigan  bazadan  chegirmalarni  kengaytirish
hisobiga.
Yuridik shaxslar mol-mulkini soliqqa  tortish  borasida  Respublikada sekin  asta
xalqaro tizimga birlamchi (tarixiy) qiymatdan soliq undurishdan qoldiq qiymatdan
soliq undirilishga o’tkazilgan. Asta sekin stavka pasaytirilib, bazasiga ko’ra bir xil
yuridik  shaxslarning  mol-mulk  solig’i  va  transport  vositalariga  solinadigan  soliq
birlashtirildi. Benzin, dizel yoqilg’isi va gaz iste’moliga soliq joriy etish bilan bir
payitda jismoniy shaxslarga solinadigan mol-mulk solig’ining soliqqa tortiladigan
bazasidan transport  vositalari  qiymati  olib  tashlandi.
Kichik korxonalarni soliqqa tortishning  soddalashtirilgan tizimini tanlangan
sub’ektlar  sonining  ko’payishi  omillari  tahlili  soliq  yukini  qisqartirish  maqsadida
yirik va o’tra korxonalarni parchalash, ular bazasida bir qator mayda korxonalarni
yaratish  (ishlovchilar  soniga  ko’ra  kichik  korxonalar  mezonlariga  mos  keluvchi)
hisobiga  kichik  biznes  sub’ektlari  soni ortayotganini  ko’rsatadi. 37 XULOSA 
Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  soliq-byudjet  siyosati  mamlakat  moliya
tizimining  asosini  tashkil  etadi.  Mavjud  moliyaviy  resurslardan  oqilona
foydalanish,  ularni  to’g’ri  yo’naltirish  samaradorligini  oshirish  va  ijtimoiy-
iqtisodiy  taraqqiyotini  ta’minlashda  soliq  siyosati  strategiyasi  va  taktikasi
munosabatlarining  qanday  asosga  tayanayotganligi  juda  muhimdir.  Soliq  siyosati
strategiyasi  va  taktikasining  yaxlitligiga  erishish  mamlakatda  makroiqtisodiy
barqarorlikni  ta’minlashga,  samarali  byudjet  siyosatini  yuritishga,  aholi  turmush
darajasini  yaxshilashga xizmat  qiladi.
Soliq siyosatini takomillashtirishning asosiy yo’nalishlaridan biri korxonalar
zimmasidagi  soliq  yukini  kamaytirish  emas,  balki  soliqqa  tortishning  maqbul
tizimini shakllantirish deb hisoblaymiz.Belgilangan yo’nalishlardagi muammoldar
ijobiy  hal  qilinsa,  korxonalar  boqimandaligini  kamayishiga,  soliqlarni  byudjetga
o’z  vaqtida  to’liq  undirishga,  takror  ishlab  chiqarishni  tezlashtirishga  va  boshqa
muammolarning  hal  qilinishiga,  mamlakat  iqtisodiyotini  rivojlantirishga  xizmat
qiladi.
Mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  iqtisodiy  islohatlarning  va  soliq
siyosatining asosiy maqsadlaridan biri, mamlakatda ishlab chiqaruvchilar o’rtasida
erkin raqobatni yuzaga keltirish orqali ichki bozorni to’yintirish hisoblanadi. Soliq
siyosatining  imtiyozli  yo’nalishlari  bu  maqsadni  ba’zan  inkor  eishini  kuzatamiz,
ya’ni  bir  tarmoqdagi  ikki  xo’jalik  yurituvchi  sub’ektning  biriga  imtiyoz  berish
orqali,  ikkinchisining  imkoniyatlarini  kamaytirib  qo’yish  mumkin.  Imtiyozlarni
belgilashda  asosiy  omil  qilib  tarmoq  xususiyatini  e’tiborga  olish  maqsadga
muvofiq.  Bu  esa,  bir  tarmoq  ichida  erkin  raqobatni  va  narxlar  tengligini
ta’minlaydi.
Xulosa  qilib  shuni  aytish  mumkinki,  soliqlar  umumiqtisodiy  tizimning  bir
bo’g’ini  hisoblanib,  amalga  oshirilayotgan  soliq  siyosati  strategiyasi  va  taktikasi
mamlakatning  makroiqtisodiy  va  mikroiqtisodiy  ko’rsatkichlariga  sezilarli  tarzda
ta’sir  etadi.  Shunday  ekan,  soliq  siyosatining  strategiyasini  va  taktikasini
uzviyligini  ta’minlashning  asoslarini  o’rganish  ham  muhimdir.Chunki  soliq 38siyosati  strategiyasini  chuqur  o’rganib,  ilmiy  asoslash  orqali  soliq  taktikasini
samaradarligini  oshirish  va  bozor  iqtisodiyotida  davlatimiz  va  yurboshimiz
mamlakatimiz  ravnaqi  uchun  belgilagan  strategiyasiga,  ko’zlagan  maqsadiga
erishish  oson  kechadi. 39Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. O‘zbekiston  Respublikasi  Konctitutsiyasi.  T.:  O‘zbekistan,  2018  y.
2. O‘zbekiston  Respublikasining  «Markaziy  bank  to‘g‘risida»gi  qonuni.
15.11.2019,  №O‘RQ-582.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Valyutani tartibga solish
to‘g‘risida”gi  (yangi  tahriri)  qonuni.  22.10.2019,  №O‘RQ-573.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati
to‘g‘risida”gi  qonuni.  2019  yil  07  noyabr,  №O‘RQ-580.
5. O‘zbekiston  Respublikasining  “To‘lovlar  va  to‘lov tizimlari
to‘g‘risida”gi  Qonuni.  2019  yil  07  noyabr,  №O‘RQ-578
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24
yanvardagi  Oliy  Majlisga  yo‘llagan  Murojaatnomasi.
7. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  «Davlat  aktivlarini  boshqarish,
monopoliyaga  qarshi  kurashishni  tartibga  solish  tizimini  va  kapital  bozorini  tubdan
takomillashtirish  chora-tadbirlari  to‘g‘risida»gi  2019  yil  14 yanvardagi  PF-5630-sonli
farmoni
8. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2019  yil  17  yanvardagi  PF-
5635-son,  “2017-2021  yillarda  O‘zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta
ustuvor  yo‘nalishi  bo‘yicha  Harakatlar  strategiyasini  “Faol  investisiyalar  va  ijtimoiy
rivojlanish  yili”da  amalga oshirishga  oid davlat  dasturi  to‘g‘risida” farmoni.
9. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Bank  xizmatlari
ommabopligini  oshirish  bo‘yicha  qo‘shimcha  chora-tadbirlar  to‘g‘risida”gi  PF-3620
sonli  farmoni.  2018  yil  23  mart.
10. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  «Bank  tizimining  moliyaviy
barqarorligini yanada oshirish va investisiyaviy faolligini  kuchaytirish  chora–tadbirlari
to‘g‘risida»gi  PQ–1317–sonli  qarori.  2010  yil  6  aprel. 40Internet  saytlari
11. www.ahbor-reyting.uz  –  (“Ahbor-Reyting”  reyting  agentligi  sayti)
12. www.cbu.uz (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki  rasmiy
vev  sayti).
13. www.lex.uz (O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari
ma’lumotlari  milliy  bazasi  rasmiy vev  sayti).
14. www.stat.uz  (O‘zbekiston  Respublikasi  Statistika  qo‘mitasi  rasmiy  vev  sayti).
15. http s://www.u zse. uz  -  “Toshkent”  Respublika  fond  birjasi  rasmiy  sayti
ma’lumotlari.