O’zbekistonda fermer va dehqon xo’jaliklari faoliyatini takomillashtirish yo’nalishlari

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIMʻ , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MOLIYA INSTITUTI SIRTQI
FAKULTETI
 “IQTISODIYOT NAZARIYASI” FANIDAN
KURS ISHI
Mavzu: O’zbekistonda fermer va dehqon
xo’jaliklari faoliyatini takomillashtirish yo’nalishlari 
Bajardi: ______________________
Guruh: _______________________
Ilmiy rahbar: __________________
1 
 TOSHKENT-2023
O’zbekistonda fermer va dehqon xo’jaliklari
faoliyatini takomillashtirish yo’nalishlari 
 
Kirish 3
1. Fermer xo’jaliklarini boshqarishning nazariy asoslari va iqtisodiy ahamiyati
5
2. Fermer xo’jaliklarini tashkil etishning o’ziga xos tamoyillari va xususiyatlari
12
3. Fermer xo’jaliklarini boshqarishdagi o’zgarishlar va uni amalga oshirish 
davrlari 19
Xulosa 23
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 26
2 
 Kirish 
Mavzuning  dolzarbligi.  O’zbekiston  agrar  sohasida  olib  borilayotgan
iqtisodiy  islohotlar  natijasida  mulk  davlat  tasarrufidan  chiqarilib,  xo’jalik
yuritishning  nodavlat  shakllari  vujudga  keltirildi  va  bugungi  kunda  qishloq
xo’jaligi  mahsulotlarining  asosiy  qismi  fermer  va  dehqon  xo’jaliklari  tomonidan
etishtirilmoqda.  Fermer  xo’jaliklarining  boshqarish  mexanizmini  bozor
munosabatlariga  moslashtirilib,  rivojlanishning  innovatsion  yo’nalishiga
o’tkazilmoqda. 
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “...fermerlik harakatini
qo’llab-quvvatlash  uchun  huquqiy,  tashkiliy  hamda  moliyaviy  shart-sharoitlarni
tug’dirib  berish  bunday  yuksak  natijalarni  qo’lga  kiritishda  hal  qiluvchi  omil
bo’lmoqda” deya t’kidlagan edilar 1
. 
Qishloq xo’jaligi yalpi ichki mahsulotida fermer xo’jaliklari ulushi muntazam
ravishda  oshirib  borilmoqda.  Fermerlar  tomonidan  strategik  ahamiyatga  ega
bo’lgan  paxta  va  bug’doyning  asosiy  qismi  etishtirilib  davlat  buyurtmalari
bajarilishi 100 foiz ular hissasiga to’g’ri kelmoqda. Shu bois, mamlakat rahbari va
hukumati  tomonidan  fermerlar  faoliyatini  yanada  takomillashtirishga  alohida
e’tibor  qaratilib,  muhim  chora-tadbirlar  belgilanmoqda.  Jumladan,  «Fermer
xo’jaliklari  to’g’risida» 2
gi  qonun  qabul  qilinib,  ushbu  qonun  ikki  marotaba  qayta
ko’rib  chiqildi  va  takomillashtirildi.  Hozirgi  kunda  bu  qonunga  fermerlarni
qo’llab-quvvatlash bo’yicha qator moddalar qo’shish ustida ishlar olib borilmoqda.
Davlat  buyurtmasi  bo’yicha  mahsulot  etishtirayotgan  fermerlarga  maqsadli
imtiyozli  (yillik  3%)  kreditlar  ajratilmoqda.  Ularni  markazlashtirilgan  tarzda
resurslar  (mineral  o’g’itlar,  yoqilg’i-moylash  materiallari,  urug’lik,  texnika)  bilan
ta’minlash  yo’lga  qo’yilgan.  Fermerlarga  servis  xizmatlari  ko’rsatuvchi  turli
yo’nalishdagi  korxonalar  tashkil  qilingan  bo’lib,  ularning  servis  xizmat  hajmi
muntazam ravishda oshirilib borilmoqda. 
1 O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 20 18 yilda respublika ijtimoiy-iqtisodiy 
rivojlantirish yakunlari hamda 201 9 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga
bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma’ruzasi. 
2  O’zbekiston  Fermer  xo’jaliklari  uyushmasi,  OSCE  Evropa  xavfsizlik  va  hamkorlik  tashkiloti,
“O’zbekistonda fermer xo’jaligini yuritish asoslari”, “Voris-Nashriyot”, Toshkent-2017 yil, 29-bet. 
3 
 Kurs  ishining  ob’ekti.  O’zbekiston  Respublikasi  agrar  sohasidagi  fermer
xo’jaliklarining  boshqaruv  faoliyati  jumladan,  “Qilichbek  Qahramon”  fermer
xo’jaligi hisoblanadi. 
Kurs  ishining  predmeti.  O’zbekiston  Respublikasi  fermer  xo’jaliklari
faoliyatini  boshqarish  tizimidagi  iqtisodiy  munosabatlar  mexanizmini
takomillashtirish  bilan  bog’liq  bo’lgan  ilmiy  izlanishlar  natijalari  tadqiqotning
predmeti hisoblanadi. 
Kurs  ishining  maqsadi.  Fermer  xo’jaliklari  faoliyatida  samarali  boshqarish
mexanizmini  tashkil  qilish  hamda  ularni  rivojlantirishda  menejment  tizimining
hozirgi  holatini  tahlil  qilish  asosida  fermer  xo’jaligini  rivojlantirish  masalasida
menejment rolini oshirish uchun taklif va tavsiyalar ishlab chiqiptdan iborat. 
Kurs  ishining  vazifalari.  Ishning  maqsadidan  kelib  chiqqan  holda
quyidagilar tadqiqot vazifalari, deb belgilandi va hal etildi: 
- fermer xo’jaliklari faoliyatini boshqarishning o’ziga xos xususiyatlari
va tamoyillarini asoslash; 
- fermer  xo’jaliklarini  boshqarishning  huquqiy-me’yoriy  asoslarini
tadqiqot qilish va uni takomillashtirish bo’yicha takliflar ishlab chiqish; 
- fermer  xo’jaliklarida  mahsulotni  tayyorlash,  qayta  ishlash,  sotishni
amalga  oshiruvchi  hududiy  birlashmalarning  tashkiliy  tuzilmalarini  va  ularning
faoliyat ko’rsatish mexanizmini ishlab chiqish; 
- fermerlarga xizmat ko’rsatadigan infratuzilmalarning samarali faoliyat
ko’rsatishiga oid tavsiya va takliflar ishlab chiqish. 
- fermer  xo’jaliklarida  boshqarishning  iqtisodiy  mexanizmini
takomillashtirish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqish. 
 
4 
 1. Fermer xo’jaliklarini boshqarishning nazariy asoslari va iqtisodiy
ahamiyati
Fermer  xo’jaligi  -  o’ziga  uzoq  muddatli  ijaraga  berilgan  yer  uchastkalaridan
foydalangan  holda,  qishloq  xo’jaligi  tovarlari  ishlab  chiqarishi  bilan
shug’ullanuvchi  a’zolarning  birgalikdagi  faoliyatiga  asoslangan,  yuridik  shaxs
huquqlariga ega mustaqil xo’jalik yurituvchi sub’ektdir. 
Fermer xo’jaligi mehnat shartnomasi asosida boshqa shaxslarni ishga yollashi
mumkin.  Yollanma  ishchilar  fermer  do’jaligining  a’zolari  hisoblanishmaydi.
Fermer xo’jaligining boshlig’i shu xo’jalikning 18 yoshga to’lgan, qishloq xo’jaligi
sohalari  bo’yicha  tegishli  malaka,  mutaxassislik,  ish  tajribasiga  ega  bo’lgan,
muomalaga  layoqatli  a’zolaridan  biri  tanlanadi.  Fermer  xo’jaligi  boshlig’i
vaqtinchalik  ish  qobiliyatini  yo’qotganda  yoki  uzoq  vaqt  bo’lmaganda  u  o’z
vazifasini bajarish vakolatini shu xo’jalik a’zolaridan biriga beradi. 
Fermer  xo’jaliklari  quyidagi  shartnomalar  asosida  ish  yuritadi.  Hadya  qilish
shartnomasi,  qarz  shartnomasi,  kredit  shartnomasi,  yetkazib  berish  shartnomasi,
oldi-sotdi shartnomasi, ko’chmas mulkni sotish shartnomasi. 
Shartnoma  shartlari  noaniq  bo’lsa,  natijada  ishlovchilarda  javobgarlik
ma’suliyati  yetarli  bo’lmaydi.  Bu  albatta,  kelgusida,  shartnomaning
bajarilmasligiga olib keladi. Hosil ham, daromad ham shunga yarasha bo’ladi. 
Fermer  xo’jaligini  boshqarish  boshqa  turdagi  korxonalarni  boshqarishdan
qisman farq qiladi. Boshqarishning asosiy vazifalari, printsiplari va usullari bir xil,
lekin  ular  turli  korxonalarda  turlicha  qo’llaniladi.  Farqi  shundaki,  korxonalarning
hajmi  va  faoliyati  boshqalarnikidan  farq  qiladi.  Ishlab  chiqarishi  tashqarida
joylashgan fermer xo’jaligini yuritish murakkab va tavakkal qilishni, talab yetadi,
bunga  sabab  mahsulot  va  narxning  o’zgaruvchanligi  hamda  obhavoning  ishlab
chiqarish  jarayoniga  ta’siri  etishidir.  Bundan  tashqari  katta  fermer  ho’jaliklarida
(masalan, shirkatlar, fermer kooperativlarida) ishchilar uchun o’z mutaxasisliklari
bo’yicha ish topishlari va boshqaruv vazifalarini amalga oshirishlari murakkab. 
5 
 Fermer xo’jaligi boshlig’i birinchi navbatda bajaradigan vazifasi korxonaning
maqsadini belgilab olish demakdir. Maqsadlarsiz boshqaruvga oid qarorlarni qabul
qilib  bo’lmaydi.  Maqsadlar  shunday  narsani,  ular  yordamida  resurslardan
foydalanishning  bir  muqobil  yo’lini  ikkinchisidan  qaysi  afzallik  tomoni  bilan
ajralib turishini aniqlash mumkin. 
Mamlakat  agrar  sohasida  faoliyat  yurituvchi  xo’jaliklarda  boshqaruv
mexanizmini  shakllantirishda  avvalo,  boshqaruvni  iqtisodiy  mexanizmga
asoslangan  holda  tashkil  qilish,  buning  uchun  esa  xo’jalik  rahbarlari  dastlab
mukammal  bo’lgan  biznes-reja  tuzishi,  xodimlarga  funktsional  vazifalar  belgilab
berilgan  holda  ish  topshirishlari  va  ularni  boshqarishdagi  ishtirokini  ta’minlashi,
maqsadli  kredit  olish  va  qaytarish  hamda  servis  xizmati  ko’rsatish  korxonalari
bilan iqtisodiy munosabatlarni shartnoma asosida yo’lga qo’yishlari lozim bo’ladi.
Boshqarishning  iqtisodiy  uslubi  xo’jalik  (korxona)  normal  faoliyat  yuritishi  va
rivojlanishi  uchun  kerakli  shart-sharoit  yaratishga  qaratilgan  maqsadli  chora-
tadbirlar  majmuasi  yig’indisini  tashkil  qiladi.  Xo’jalik  rivojlanishining  iqtisodiy
mexanizmi tijorat hisob-kitob ishlaridan samarali foydalanishga asoslanadi. 
Ma’lumki, xo’jaliklar mulk shaklining o’zgarishi va moliyaviy mustaqillikka
erishishi, korxonaning asosiy fondi shakllanishi va foyda taqsimlanishini mustaqil
hal  qilishi  boshqarishning  iqtisodiy  uslubiyati  roli  oshirilishini  taqozo  etmoqda.
Bu, o’z navbatida, ishlab chiqarishning iqtisodiy natijalariga bo’lgan javobgarligini
kuchaytirmoqda. Har bir korxonada, uning har bir bo’g’inida tijorat hisob-kitoblari
rivojlanishi  undagi  tadbirkorlik  menejmenti  (boshqarish)  rivojlanish  darajasiga
qarab  amalga  oshiriladi.  Marketing  xizmati  rejalashtirish  bo’limiga  mahsulotga
bo’lgan  talab  qay  darajadaligi,  qaysi  turiga  talab  yuqoriligi,  mahsulot  turlariga
qarab belgilangan narx-navo, bo’nak, tovar uchun kredit, lizing, imtiyozli kredit va
hokazolar  haqidagi  ma’lumotlarni  yetkazib  beradi.  O’z  navbatida,  rejalashtirish
bo’limi mahsulot ishlab chiqarish hajmi, uning turlari haqida bir necha variantdagi
topshiriqlarni  tayyorlaydi,  bunda  ekin  turlarini  bir  necha  xil  bo’lishi  (agronomlar
bilan  kelishilgan  holda)  aniqlab  chiqilib,  rahbariyat  bilan  ekiladigan  ekinlar
6 
 strukturasi kelishiladi, va ishlab chiqarish texnologiyasi belgilab olinadi. Shundan
keyin rejalashtirish bo’limi barcha resurslarga bo’lgan talabni aniqlaydi. 
Iqtisodiy uslubiyat boshqarishda moliyaviy siyosatni, shu asosda investitsiya
siyosatini  belgilab  olishda  muhim  ahamiyatga  ega.  Ushbu  uslubda  qarz  olish
(kredit)ga  bo’lgan  talab  ham  asoslanadi.  Moliyaviy  strategiyaga  mos  ravishda,
maqbul soliq siyosati shakllanadi, uning asosiy tomonlari korxonaning hisob-kitob
siyosati bo’yicha belgilab olinadi. Bu tadbirlarning barchasi rejalashtirish, moliya,
buxgalteriya  hisob-kitobi  hamda  yuridik  bo’limlar  yoki  shu  sohalarga  mas’ul
bo’lgan mutaxassislar bilan kelishib olinadi. 
Tijorat  hisob-kitob  uslubiyati  mahsulot  ishlab  chiqaruvchilarni  xo’jalikdan
tashqaridagilar  bilan  aloqalarini  tartibga  solish,  xo’jalik  ishlarini  yuqori  foyda
olishga  qaratilgan  samarali  ish  yuritish,  xo’jalikda  ishlab  chiqarishni  faqatgina
kengaytirilgan takror ishlab chiqarish asosida olib borishni ta’minlaydi. 
Bundan  tashqari  xo’jalikda  xarajatlarni  boshqarishda  ham  xodimlardan
oqilona foydalanishni tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Ya’ni xo’jalik bevosita
shartnoma  asosida  hamkorlik  qiluvchi  korxonalar  bilan  bo’ladigan  munosabatlar
bo’yicha  xo’jalik  a’zolari  ichidan  ularning  qobiliyatiga  qarab  turli  masalalar
yuzasidan ma’sul xodimlar tayinlanishi hamda ular ustidan xo’jalik rahbari nazorat
olib  borishi  lozim.  Chunki  xo’jalik  rahbari  bir  vaqtning  o’zida  quyidagi  rasmda
keltirilgan korxonalar bilan shug’ullanishi uchun imkoniyati cheklangan va bu o’z
navbatida  xarajatlarni  samarali  boshqarishga  salbiy  ta’sir  ko’rsatadi.  Shuning
uchun  yuqorida  ta’kidlab  o’tganimizdek  xo’jalik  xarajatlarni  biz  taklif  etayotgan
mexanizm asosida boshqarishni tashkil qilish xar bir fermer xo’jaligi yoki fermer
xo’jaligi raxbari uchun xam maqsadga muvofiq deb o’ylaymiz (1-rasm). 
7 
 1-rasm. Fermer xo’jaliklarida xarajatlarni boshqarish mexanizmi 3
 
 
Fermer  xo’jaliklari,  xo’jalik  yuritish  va  tadbirkorlikning  ilg’or  shakllaridan
biri  hisoblanadi.  U  o’zining  ishlab  chiqarish  faoliyatini  davlat  tomonidan  uzoq
muddatga ijaraga berilgan erda mavjud qonunlar asosida amalga oshiradi. Mustaqil
ravishda  boshqa  yuridik  shaxslar  bilan  mahsulotni  sotish  bo’yicha  shartnomalar
tuzadi, o’z mahsulotiga baho belgilaydi, soliq to’lanadigan daromad oladi, boshqa
shaxslarning mulklarini mablag’larini shartnomalar asosida qarz oladi va ishlatadi 4
.
Bunday  xo’jalik  yuritishning  afzalligi  shundaki,  mulkdor  ham,  tadbirkor  ham,
xizmatchi  ham  bitta  shaxs  timsolida  bo’ladi.  Shuning  uchun  ishlab  chiqarish
natijalari uchun manfaatdorlik va ma’suliyat keskin ortadi. 
Fermer  ishlab  chiqarishda  o’zini-o’zi  boshqaradi  va  nazorat  qiladi,  ya’ni
bajarish va boshqarish vazifalari bir kishi qo’lida bo’ladi. Bu hol oddiy dehqonning
yaratuvchanlik imkoniyatlarini to’liqroq namoyon etishi va amalga oshirishi uchun
keng yo’l ochib beradi. 
3 O’zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo’jaligi ma’lumotlari asosida. 
4 B.A.Akramov va boshqalar. Qishloqda fermer xo’jaliklarini yuzaga kelishi va rivojlanishining asosiy tamoyillarini
belgilash: uslubiy qo’llanma. – T., 2017. – b. 23. 
8 
  MTP  Fermer  xo’jaligi 
SIU  YoMM   O’g’it  Urug’ 
MTP , 
ma’sul 
xodim  1  SIU , 
ma’sul 
xodim  1  YoMM , 
ma’sul 
xodim  1  O’g’it , 
m a’sul 
xodim  1  Urug’ , 
ma’sul 
xodim  1 
Fermer  xo’jaligi  rahbari 
Xarajatlarni  boshqarish  samaradorligi  Boshqaruv  bevosita  ishlab  chiqarish  jarayoni  bilan  bog’liq  bo’lib,  ishlab
chiqarish  yuzasidan  resurslardan  samarali  foydalanishning  ichki  imkoniyatlarini
aniqlashning  muhim  masalalarini  o’z  ichiga  oladi.  Unda  xo’jalikning  ishlab
chiqarish  va  tijorat  faoliyati  yuzasidan  biznes  reja-topshiriqlarining  bajarilishi,
ishlab  chiqarish  resurslaridan  samarali  foydalanishning  holati,  imkoniyatlari  va
ularni maqsadli boshqarishdagi muhim yo’nalishlari belgilanadi. 
Boshqarishning to’g’ri tashkil etilishi esa har jihatdan xo’jalikni boshqaruvchi
shaxsni kim ekanligi va uning boshqaruv malakasiga bog’liqdir. 
Boshqarishdagi  umumiy  jarayonda  har  bir  komponent  joyini  ko’rsatadi.
Fermer xo’jaligining biznes-menejment jarayoni diagramma tarzida ishlab chiqilsa
fermer xo’jaligining biznes-menejmentini ishlab chiqishda foydali hisoblanadi 5
. 
Qishloq  xo’jalik  korxonalarida  menejment  usullari  iqtisodiy  tashkiliy,
boshqaruv,  ijtimoiy,  ruhiy,  huquqiy  tarzlarda  namoyon  bo’ladi.  Iqtisodiy  usulda
hisob-kitoblar  amal  qiladigan  bo’lsa,  tashkiliy  usulda  mehnat  taqsimoti  va
boshqaruv  usulida  ma’muriy  boshqaruv  jarayoni  vujudga  keladi,  ijtimoiy  usulda
inson  turmush  tarzi  va  talabi,  madaniyati  mujassamlashgan  bo’lsa,  ruhiy
kechinmalari  va  insonni  qo’llab  quvvatlash  shuningdek  huquqiy  usul  boshqaruv
munosabatlarining  asosini  tashkil  etadi.  Korxonani  samarali  boshqarishda
ko’pincha menejment maqsadlari shakllantiriladi va natijalar sistemali baholanadi. 
Menejmentning  maqsadi  deyarli  xarajatlarni  kamaytirish,  maksimal  foyda
olish,  ehtiyojlarni  maksimal  qondirishdan  iborat  bo’ladi.  Qishloq  xo’jaligi
menejmentida  maqsadlar  belgilashda  rejalashtirish  dastlabki  faoliyat  bo’lib
hisoblanadi.  Bu  qarorlar  o’zaro  bog’liq  bo’lganligi  sababli  ular  alohida
ko’rilmaydi.  Bu  qarorlarga  ta’sir  etuvchi  bir  qancha  omillar  ya’ni  bozor
xususiyatlari, menejment faoliyati va agronomik talablardir. 
Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  kuchli  raqobatning  mavjudligini  hisobga  olib,
ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning bozorbop, xaridorgir bo’lishini ta’minlashi
kerak. Agar mahsulot xaridorgir bo’lsa, savdo-sotiq joylari yoki bozor to’g’risidagi
5 Abdullaev A., Aybeshov X. Fermer xo’jaligi iqtisodi. – T.: «Aloqachi», 2018. – b. 72. 
 
9 
 ma’lumotlar  ishlab  chiqaruvchiga  etib  boradi.  Ko’pincha  bu  ma’lumotlar  aniq
bo’lmasligi mumkin, shuning uchun fermerning o’zi bozorga borib ma’lumotlarni
aniqlashi kerak bo’ladi. Bu jarayon bozorni o’rganish deb ataladi. Qishloq xo’jaligi
menejmentida  nima  ishlab  chiqarish,  qancha  ishlab  chiqarish,  qanday  ishlab
chiqarish  masalalariga  bozor  omillarining  bog’liqligi  ham  o’rganilib  chiqiladi.
Shuningdek  ushbu  masalalarga  bozor  talablari,  boshqaruv  talablari  ham  ta’sir
ko’rsatadi. 
Bozor  sharoitida  qishloq  xo’jalik  ishlab  chiqarishidan  menejer
markazlashtirilgan  agrotizm  sharoitidagi  rahbaridan  tubdan  farq  qiladi.
Talabehtiyoj  iqtisodga  ta’siri  kattalashgan  sari  bozor  kuchlari  o’z  ta’sirini
ko’rsatishadi.  Asosiy  kuchni  sarf  qilishiga  qarab  fermer  va  qishloq  xo’jalik
mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar, iste’molchilar talabiga tez javob berishlariga
to’g’ri  keladi.  Fermer  va  tashabbuskorlarga  davlat,  nima  ishlab  chiqarish
kerakligini majbur qilmaydi. Bu shuni anglatadiki "yangi" boshqaruvchilar qishloq
xo’jalik korxonalari menejerlari ko’p yechimlarini mustaqil ravishda qabul etishga
majbur  bo’lib  qoladi.  Katta  yirik  xo’jaliklarda  menejerlar  rahbarga  bo’ysunib
hisobot  berishadi,  bunga  qaramay  ularga  katta  talab  berilgan,  bu  bilan  birga
majburiyatlar ham katta. Ular funktsional kengayadi, qo’yilgan masalalarni echish,
biznes rejaga uni kiritish, nazorat qilishga javob berishadi. 
Xususiy fermerlarga oldin topib bo’lmagan qishloq xo’jalik biznes menejment
malakalarini o’zlashtirishga to’g’ri keladi. Fermer korxona sifatida ishlashi kerak,
faqat "hayot obrazi" bo’libgina qolmay menejer yoki zamonaviy fermerlar ishlash
mexanizmi bilan tanishish kerak. 
Qishloq  xo’jaligida  tadbirkorlik  faoliyatining  va  sub’ektlarining  tijoratchi
korxonalarga  bo’linishi  ularning  mulkiy  huquqi  va  faoliyatining  xususiyatlariga
qarab belgilanadi. Umumiy qoidaga ko’ra, tijoratchi tashkilotning asosiy maqsadi
foyda olish va muassasalar o’rtasida taqsimlashdan iborat. 
Fermer  xo’jaliklarini  tashkil  etilishi  va  rivojlanishi  qishloq  xo’jaligida
iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishda,  umladan,  ko’pukladli  iqtisodiyotning
shakllanishiga  hamda  uning  asosiy  bo’g’ini  hisoblanmish  xususiy  mulkchilikka
10 
 asoslangan qishloq xo’jalik korxonalari yuzaga kelishiga poydevor yaratadi va ular
bozor talablariga mos keluvchi xo’jalik siftida e’tirof etiladi. 
Fermer  xo’jaliklari  xo’jalik  yuritish  va  tadbirkorlikning  ilg’or  shakllaridan
biri  hisoblanadi.  U  o’zining  ishlab  chiqarish  faoliyatini  davlat  tomonidan  uzoq
muddatga ijaraga berilgan erda mavjud qonunlar asosida amalga oshiradi. Mustaqil
ravishda  boshqa  yuridik  shaxslar  bilan  mahsulotni  sotish  bo’yicha  shartnomalar
tuzadi, o’z mahsulotga baho belgilaydi, soliq to’lanadigan daromad oladi, boshqa
shaxslarning mulklarini, mablag’larini shartnomalar asosida qarz oladi va ishlatadi.
Bunda xo’jalik yuritishning afzalligi shundaki, mulkdor ham bitta shaxs timsolida
bo’ladi.  Shuning  uchun  ishlab  chiqarish  natijalari  uchun  manfaatdorlik  va
ma’suliyat keskin ortadi. 
Fermer  ishlab  chiqarishda  o’zini-o’zi  boshqaradi  va  nazorat  qiladi,  ya’ni
bajarish va boshqarish vazifalari bir kishi qo’lida bo’ladi. Bu xol oddiy dehqonning
yaratuvchanlik imkoniyatlarini to’liqroq namoyon etishi va amalga oshirishi uchun
keng  yo’l  ochib  beradi.  Fermer  tashkilotchi  rahbarga  qaraganda  ko’proq
tashabbuskor  va  tadbirkordir.  U  fermer  xo’jaligida  yuzaga  kelgan  smehnat
yaizolarini  qat’iyat  bilan  hal  etadi.  Bu  erda  munosabatlar  ham  mehnat
qonunchiligiga  ham  ahloqiy  me’yorlarga  asoslanadi.  Yuqoridagilarga  asoslangan
holda  aytish  mumkinki,  fermer  xo’jaligi  bozor  sharoitida  ishlab  chiqarishdagi
muammolarni  oson  hal  etish,  yashab  ketish,  o’zini  o’nglab  olish  va  barqarorlik
imkoniyatlariga ko’proq ega bo’ladi. 
Shu  sababli  keyingi  yillarda  mamlakatimizda  fermer  xo’jaliklarini
rivojlantirish davlat dasturi darajasida amalga oshirilmoqda. 
11 
 2. Fermer xo’jaliklarini tashkil etishning o’ziga xos tamoyillari va
xususiyatlari
Respublikamizda  mustaqillikning  dastlabki  yillarida  amalga  oshirilgan
iqtisodiy  islohotlarga  va  bugungi  kunda  agrar  sohada  olib  borilayotgan  iqtisodiy
jarayonga  nazar  tashlaydigan  bo’lsak,  qishloq  xo’jaligini  quyidagi  yo’nalishlari
bosqichma-bosqich erkinlashtirilishi. Ya’ni: 
- ishlab chiqarish munosabatlari;  
- yer munosabatlari va erdan foydalanish;  
- qishloq xo’jalik mahsulotlarini sotish, tayyorlov tizimlari; 
- qishloq xo’jaligi tovar ishlab chiqaruvchilarni kreditlash  tizimi  va
baholarni tartibga solish; 
- qishloq  xo’jaligida  mahsulotlarni  taqsimlanishi  o’zining  ijobiy  natijalarini  berib
kelmoqda. 
Agrar  sohada  bozor  munosabatlarini  keng  joriy  etish  uchun  bozor
tamoyillariga  mos  bo’lgan  va  qishloq  xo’jaligi  tovar  ishlab  chiqaruvchilarning
faoliyatiga  mustaqillik  va  erkinlik  jihatlarini  o’zida  mujassamlashtirgan,  asosiy
chora-tadbirlarni  ishlab  chiqishdan  iborat.  Bu  esa  bevosita  qishloq  xo’jaligida
bozorga  xos  sog’lom  raqobat  muhitning  shakllanishi  va  barqaror  rivojlanishini
ta’minlash uchun muhim omil bo’lib xizmat qiladi. 
Fermer xo’jaliklarida asosiy boshqaruv jarayonlarini quyidagicha sharoitlarda
nomoyon bo’ladi (2-rasm). 
O’zbekiston  Respublikasi  mustaqillikka  erishib,  halq  xo’jaligini  bozor
munosabatlariga o’tkazish maqsadida kerakli iqtisodiy islohotlar amalga oshirilib,
respublikada  bozor  iqtisodiyoti  shakllanishiga  erishdi.  Respublikaning  sotsial  -
iqtisodiy rivojlanishidagi ob’ektiv shart-sharoitlarni, xususiyatlarni e’tiborga olgan
holda  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishda  qishloq  xo’jaligiga  katta  e’tibor
berilmoqda.  Shu  bilan  bir  qatorda  mamlakatimizda  fermer  xo’jaliklariga  katta
etibor berilib, keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bugungi kunda fermer xo’jaliklari
keng yo’l ochilib ularning sonlari toboro ko’payib bormoqda. 
 
12 
 2-rasm. Fermer xo’jaligi boshqaruvining asosiy jarayonlari 6
 
Qishloq xo’jaligi respublika halq xo’jaligi majmuasining asosiy tarmoqlaridan
biri hisoblanadi: 
- qishloq xo’jaligining rivojlanishi halq xo’jaligining ko’p tarmoqlarini har-xil
xom-ashyolar bilan respublika aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlaydi.
Qishloq xo’jalik mahsulotlaridan 75 foizi halq iste’mol mollari ishlab chiqariladi; 
- qishloq  xo’jaligida  ishlab  chiqarish  irrigatsiya-sug’orish  va  melioratsiya
tizimlari  bilan  bog’liq.  Qishloq  xo’jaligining  95  foiz  mahsuloti  sug’oriladigan
yerlardan  olinadi.  Demak  qishloq  xo’jaligida  bevosita  ishlab  chiqarish
muammolari  bilan  birga  yerlardagi  irrigatsiya  va  melioratsiya  muammolari  ham
kerakli darajada yechimini topadi. 
Yuqorida  keltirilgan  xususiyatlarni  amalga  oshirish  qishloq  xo’jaligi
ahamiyatini oshiradi. Qishloq xo’jaligida mavjud shart-sharoitlarni e’tiborga olib,
amalga oshirilayotgan islohotlar quyidagi tamoyillarga asoslanadi. 
- qishloq xo’jaligi islohotlarini davlatning aniq maqsadga
6 O’zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo’jaligi vazirligi ma’lumotlari asosida. 
13 
  Atrof muhit 
Tadbirlar  
Nazorat  Biznes reja 
Natijalarni  tahlil  qilish  va 
baholash  Ta t bi q  etish 
Tezkor bosh q aruv  Tezkor bosh q aruv 
Nat ijalarni  ro’yxatdan  o’tkazish
 ( hisob )  yo’naltirilgan agrar siyosati bilan bog’lab amalga oshirish; jamoa xo’jaliklarini saqlab
qolish, ularni bozor munosabatlariga moslab
rivojlantirish va har xil shakldagi xo’jalik shakllarini e’tiborga olgan holda ularni
qayta qurish; 
- qishloq  xo’jaligi  ma’muriy  boshqaruv  metodlaridan  voz  kechib,  iqtisodiy
boshqaruv metodlarga o’tish; 
- fermer  va  dehqon  xo’jaliklarini  keng  rivojlantirib,  qishloq  xo’jalik  ishlab
chiqaruvchilarida yerga, mulkka, mehnat natijalariga egalik hissini shakllantirish. 
Bu  tamoyillarga  asoslangan  holda  respublika  qishloq  xo’jaligida
islohotlarning  huquqiy  bazasini  barpo  etish,  qishloq  xo’jalik  korxona  va
tashkilotlarini  davlat  tasarrufidan  chiqarish,  xususiylashtirish,  fermer  va  dehqon
xo’jaliklarini tashkil qilish va rivojlantirish, agrobozor iqtisodiyoti infratuzilmasini
barpo  etish  qishloq  xo’jaligida  soliq  va  narx-navo  siyosatini  takomillashtirish,
boshqaruv tizimini  o’zgartirish, moddiy texnika ta’minotini yaxshilash  va boshqa
tadbirlarni amalga oshirish ko’zda tutilmoqda. 
Amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni tahlil qilish, ularning natijalarini
sinchiklab o’rganish qishloq xo’jaligi islohotlarini yanada chuqurlashtirish zamon
talabi ekanligini tasdiqladi. 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2022  yil  24  martdagi  "Qishloq
xo’jaligida  islohotlarni  chuqurlashtirishning  muhim  yo’nalishlari  to’g’risida"gi
Farmonida  fermerlarni  rivojlantirish  ustuvor  yo’nalishi  sifatida  belgilandi.
Kelajakda qishloq xo’jaligida fermerlik faoliyati xo’jalik yuritishning asosiy shakli
bo’lib  qoladi.  Qishloqda  mulkdorlar  sinfining  shakllanishida  fermer  xo’jaliklari
muhim ahamiyat kasb etadi. 
Mamlakatimizda islohotlarni amalga oshirish yillari davomida paydo bo’lgan
va  yig’ilib  qolgan  ko’plab  muammolar  Prezident  farmonlari  asosida  hal
qilinmoqda.  Bu  fermerlik  va  dehqon  xo’jaliklari  rivojiga  ustuvorlik  berilishi
avvalambor,  qishloq  xo’jalik  o’simliklarini  joylashtirishda  taqsimlash  ishlarini
amalga oshirish, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni, unga darashli mulkni va moddiy
resurslarni  o’z  ichiga  olgan  mehnat  natijalarini  tasarruf  qilishdir.  Bundan  buyon
14 
 ishlab  chiqarish  munosabatlarini  takomillashtirish  qishloq  xo’jalik  erlaridan
unumli foydalanishda ijara shaklini kengaytirish. 
Fermer  xo’jaliklarda  ishlab  chiqarish  samaradorligi  shirkatlarga  nisbatan
ancha  yuqori  ekanligini  isbotladi.  Ularda  mineral  o’g’itlar,  yonilg’i  tejamkorlik
bilan ishlatilmoqda, moddiy resurslar gektariga o’rtacha 2 marta kam sarflangan. 
Prezidentimiz  o’z  ma’ruzasida  "Fermer  degani  -  bu  avvalo  universal
qobiliyatta  ega  bo’lgan  inson.  Halqimiz  iborasi  bilan  aytganda  bugun  fermerga
qirq hunar ham oz" deb ta’kidladilar. 
Haqiqatdan  ham  bir  vaqtning  o’zida  ham  dehqon,  ham  agronom,  ham
chorvador, ham mexanizator, ham hisobchi, ham iqtisodchi bo’lish fermerda katta
bilim va ma’suliyat talab qiladi. Bugungi fermer ana shu talablarga mos bo’lmog’i
lozim. 
Hukumatimiz tomonidan fermer va dehqon xo’jaliklarini rivojlantirish uchun
kerakli  huquqiy, tashkiliy  va  iqtisodiy  asoslar  yaratib berilganligi  ularning sonini
keskin  o’sishiga  va  ishlab  chiqariladigan  mahsulotlari  hajmini  oshirishiga  olib
kelmoqda.  Qishloq  xo’jaligida  islohotlar  tobora  chuqurlashib,  bozor  iqtisodi
sharoitida faoliyat ko’rsatishi turli mulk shakllaridagi korxonalar o’rtasida raqobat
muhitini keltirib chiqaradi. 
Mamlakatimiz  qishloq  xo’jaligida  islohotlar  o’zbek  modeli  asosida
bosqichma-bosqich  amalga  oshirilmoqda.  U  MDH  yoki  boshqa  rivojlanayotgan
mamlakatlardagi  jarayonlardan  farq  qiladi  dehqon  fermerlarga  tom  ma’nodagi
erkinlikni  berish,  ularning  faoliyatida  bozor  islohotlariga  xos  sog’lom  raqobatni
tdakllantirish,  mulkka  egalik  hissini  mustahkamlash,  qishloqdagi  tovar  ishlab
chiqaruvchilarni xo’jalik yuritishning zamonaviy uslublariga o’rgatishdan iborat. 
Ma’lumki,  Prezidentimiz  tashabbusi  va  rahbarligida  agrar  tarmoqda  yangi
boshqarish  tizimi  yaratildi.  Bir  qator  sohalar  bo’yicha  hissadorlik  uyushmalari,
birlashmalari  tashkil  etildi  va  ular  mustaqil  faoliyat  ko’rsata  boshladi.  Ushbu
xo’jalik  sub’ektlari  faoliyatini  takomillashtirishga  erishishning  eng  maqbul  yo’li
iqtisodiy  islohotlarning  hozirgi  bosqichida  erkinlashtirish  "jarayonini  amalga
15 
 oshirish  hisoblanadi.  Uning  asosiy  jihatlari  quyidagilarni  o’zida
mujassamlashtiradi. 
- baholarni erkinlashtirish; 
- korxonalarga  xo’jalik  faoliyatini  mustaqil  amalga  oshirishga  imkoniyat
yaratish; 
- xususiy tarmoq rivojlanishidagi to’siqlarni bartaraf etish; 
- moliyaviy opertsiyalarni erkinlashtirish; 
Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  qishloq  xo’jalik  korxonalari  -  bu,  murakkab
iqtisodiy dinamik tizim bo’lib, u tashkiliy va nisbatan mustaqil faoliyat yurituvchi
umumishlab  chiqarish  bo’g’ini  hisoblanadi.  Unda  umumxalq,  jamoaga  oid  va
shaxsiy manfaatlarga xo’jalik hisobi asosida erishiladi. 
 Fermer xo’jaliklari mustaqil xo’jalik yurituvchi sub’ektlar bo’lib, ular barcha
iqtisodiy va xo’jalik ishlarini mustaqil ravishda o’zi hal qiladi va amalga oshiradi,
ya’ni ishlab chiqarish jarayoni texnologiyasi va uni tashkil qilish, ishlab chiqarish
tizimini  tanlash,  tayyor  mahsulotni  sotish,  foydani  ishlatish,  moliyaviy
operatsiyalarni  yuritishdan  iborat  murakkab  jarayonni  amalga  oshiradi.  Ushbu
jarayonda fermer xo’jaligining boshqarish samaradorligini oshirishga ta’sir etuvchi
ichki va tashqi omillar mavjud. Bunda xo’jaliklarning samarali boshqaruv tizimiga
ta’sir  etuvchi  tashqi  omillarga  tashkiliy-iqtisodiy,  ijtimoiy-siyosiy,  xalqaro
munosabatlar,  texnik-texnologik  va  shartnomaviy  munosabatlar  hamda  bozor
mexanizmlarini  kiritishimiz  mumkin.  Bundan  tashqari  xo’jalik  faoliyatiga  ta’sir
etuvchi ichki omillar ham mavjud bo’lib, bularga moliyaviy resurslar, xo’jalikning
ichki  boshqaruv  tizimi,  xo’jalik  rahbarining  bilimi  va  malaka  darajasi,
xodimlarning  ishga  bo’lgan  munosabati  hamda  xo’jalikda  tavakkalchilikni
boshqarish mexanizmini tashkil etilishi kiradi (3-rasm). 
16 
 3-rasm.  Fermer xo’jaliklarini samarali boshqarishga ta’sir etuvchi ichki
va tashqi omillar 7
Olamda  barcha  jarayonlar  tizim  sifatida  mavjud  va  rivoj  topadi.  Ular  son
jihatdan  ko’p  va  turfa  xil  bo’lib,  uchta  -  biologik,  tabiiy,  ijtimoiy-iqtisodiy
tizimlarga  bo’linadi.  Ijtimoiy-iqtisodiy  tizimda  fermer  xo’jaligining  tutgan  o’rni
7  O.A.Saydaxmedov  Agrar  sohani  boshqarishning  iqtisodiy  mexanizmini  takomillashtirish:  i.f.n.  ilmiy
darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. – T., 2022. 
 
17 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fermer  xo’jaliklarining  samarali 
boshqaruv  tizimiga  ta’sir  etuv chi 
omillar 
Tashqi  omillar Ichki  omillar 
Tashkiliy - iqtisodiy 
 
Ijtimoiy  - siyosiy 
 
Xalqaro  munosabatlar 
 
Texnik - texnologik 
 
Shartnomaviy 
munosabatlar 
Bozor  mexanizmi 
 Moliyaviy  resurslar  
 
Xo’jalikning  ichki 
boshqaruv  tizimi  
Xo’jalikda 
tavakkalchilikni 
boshqarish 
mexanizmini  tashkil 
etilishi Xo’jalik  rahbarining 
bilimi  va  malaka 
darajasi 
 
Xodimlarning  ishga 
bo’lgan  munosabati  alohida  e’tiborga  loyiqdir.  Fermer  xo’jaligi  ishlab  chiqarish  tizimining  moddiy
asosini ijaradagi  yer  va xususiy mulkchilikdagi boshqa ishlab chiqarish vositalari
tashkil  etadi.  Bu  tizimning  yana  bir  o’ziga  xos  xususiyati  –  tadbirkorlik
faoliyatining erkinligi va mustaqil faoliyat yuritishidir. 
Fermer  xo’jaligining  ichki  tizimi  texnik,  texnologik  va  ishlab  chiqarishni,
mehnatni  tashkil  etish,  iqtisodiy  tizimlardan  tashkil  topgan  bo’ladi.  Barcha  tizim
unsurlari  o’zaro  bir-biriga  bog’liqdir.  Ularning  birgalikdagi  harakati  xo’jalikning
yagona tizim tarzida mavjudligini ko’rsatadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir
korxona,  tashkilot  ochiq  tizim  ko’rinishida  faoliyat  ko’rsatadi.  Xususan,  fermer
xo’jaligi  ham  bundan  mustasno  emas.  Sababi  fermer  xo’jaligining  istiqbolini  va
rivoj  topishini  kooperatsiyaga  asoslangan  uyushma  (birlashma),  agrofirmalar  va
turli  xizmatlar  ko’rsatuvchi  bozor  infratuzilmalarisiz  tasavvur  etish  qiyin.  Ularni
fermer xo’jaligi faoliyatiga ta’sir etuvchi tashqi tizim deb qarash mumkin (4-rasm).
 4 -rasm. Fermer xo’jaligi ishlab chiqarish faoliyatini boshqarishning ichki va
tashqi tizimlari 8
 
 
Ammo  fermer  xo’jaliklari  faoliyatiga  ta’sir  etuvchi  boshqa  tizimlar  ham
mavjud.  Xususan,  soliq,  ekologik,  demografik  va  boshqalar.  Ushbu  tizimlarni
inkor  etmagan  holda  muallif  tadqiqot  jarayonida  asosan  kooperatsiya  va  xizmat
ko’rsatuvchi bozor infratuzilmalari faoliyatini o’rganishni maqsad qilib qo’ygan. 
Mamlakatimizda  fermer  xo’jaliklari  faoliyatini  tartibga  solish  va
boshqarishning  huquqiy-me’yoriy  asoslari  bosqichma-bosqich  yaratilib,  joriy
8 Tashmatov R.X. Fermer xo’jaliklari kooperatsiyasi va bozor infratuzilmalari rivojlanishini boshqarish.: I.f.n. 
ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. - T.: 2019. – B. 12 
18 
  
 
 
 
 
    Infratuzilma  Soliq  Demografiya  Ekologiya 
Fermer  xo’jaligi 
Mehnatni 
tashkil  etish  Ishlab  chiqarishni 
tashkil  etish  Texnik  Texnologik 
Iqtisodiy Kooperatsiya   etilmoqda. Xususan, fermer xo’jaliklarining iqtisodiy va moliyaviy mustaqilligini
ta’minlash,  ijaraga  berilgan  erdan  samarali  foydalanish,  qishloq  xo’jalik
mahsulotlarini  ishlab  chiqarish  jarayonini  moliyalashning  ishonchli  tizimini
shakllantirish,  fermerlar  uchun  kadrlarni  tayyorlash  tizimini  barpo  etish  hamda
qishloq  xo’jaligi  korxonalari  (shirkat  xo’jaliklari)  negizida  fermer  xo’jaliklarini
tashkil  etish  va  ularni  boshqarishni  takomillashtirish,  bozor  infratuzilmalarini
barpo  etish  asosida  ular  o’rtasidagi  iqtisodiy  munosabatlarni  takomillashtirish,
fermer xo’jaliklari faoliyatini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, mahsulot
turlarini  ko’paytirish  va  sifatini  oshirish  kabi  choratadbirlar  ishlab  chiqib
amaliyotga joriy etib borilmoqda. 
 
 3. Fermer xo’jaliklarini boshqarishdagi o’zgarishlar va uni 
amalga oshirish davrlari 
 
Mamlakatimizda  fermer  xo’jaliklari  faoliyatini  tartibga  solish  va
boshqarishning  huquqiy-me’yoriy  asoslari  bosqichma-bosqich  yaratilib,  joriy
etilmoqda. Xususan, fermer xo’jaliklarining iqtisodiy va moliyaviy mustaqilligini
ta’minlash,  ijaraga  berilgan  erdan  samarali  foydalanish,  qishloq  xo’jalik
mahsulotlarini  ishlab  chiqarish  jarayonini  moliyalashning  ishonchli  tizimini
shakllantirish,  fermerlar  uchun  kadrlarni  tayyorlash  tizimini  barpo  etish  hamda
qishloq  xo’jaligi  korxonalari  (shirkat  xo’jaliklari)  negizida  fermer  xo’jaliklarini
tashkil  etish  va  ularni  boshqarishni  takomillashtirish,  bozor  infratuzilmalarini
barpo  etish  asosida  ular  o’rtasidagi  iqtisodiy  munosabatlarni  takomillashtirish,
fermer xo’jaliklari faoliyatini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, mahsulot
turlarini ko’paytirish va sifatini oshirish kabi chora-tadbirlar ishlab chiqildi. 
Ma’lumki,  fermer  xo’jaliklari  faoliyatiga  oid  huquqiy-me’yoriy  hujjatlarda
fermerlarga  ixtiyorlik  asosida  mahsulot  etishtirish,  uni  qayta  ishlash  va  sotish,
moddiy-texnika  ta’minoti  va  boshqa  xil  xizmat  ko’rsatish  bo’yicha  uyushmalar
hamda birlashmalarga a’zo bo’lish huquqi berilgan. Lekin amaldagi qonunchilikda
ayrim tartiblar va talablar to’liq yoritilmagan. 
19 
 Bu  borada  Prezidentimiz  Sh.M.Mirziyoyev  o’zining  jahon  moliyaviy-
iqtisodiy  inqiroziga  bag’ishlangan  asarida 9
 “qonunchilik  va  normativ-huquqiy
bazani  yanada takomillashtirish va mustahkamlash,  ... tegishli qonun hujjatlariga,
Er  kodeksiga  o’zgartirish  va  qo’shimchalar  kiritish”ga  e’tibor  qaratish  printsipial
ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlab o’tganlar. Shuni inobatga olib, muallif fermer
xo’jaliklarini  tashkil  etish  va  rivojlantirishning  huquqiy  asosini  tashkil  etuvchi
qonunlarga  qo’shimchalar  kiritish  lozim,  deb  hisoblaydi.  Jumladan,  O’zbekiston
Respublikasi “Kooperatsiya to’g’risida”gi qonuniga: “Kooperatsiyani tashkil etish”
bobi va uning tarkibiga fermer xo’jaliklari kooperatsiyasini tashkil etish tartiblari,
uni  uyushma  (birlashma)  yoki  agrofirma  shaklida  davlat  ro’yxatidan  o’tkazish,
qishloq  xo’jaligida  fermer  xo’jaliklarining  kooperatsiya  tamoyillariga  asoslangan
uyushma  (birlashma)larini  tashkil  etish  moddalarini;  “Uyushma  (birlashma)ning
ustavi”  bobi  va  uning  tarkibiga  uyushmaga  birlashgan  tuzilma  ustavi  talablari  va
unga  o’zgartirishlar  va  qo’shimchalar  kiritish  moddalarini,  shuningdek  alohida
uyushmaning  mulki,  faoliyatining  asoslari,  uni  qayta  tashkil  etish  va  tugatish
haqidagi  boblar  hamda  a’zolarning  huquqlari,  davlat  va  kooperatsiya
ishtirokchilari  munosabatlari,  uyushma  boshqaruv  organlari  to’g’risida  moddalar
kiritishni taklif etadi. 
O’zbekiston  Respublikasi  “Fermer  xo’jaligi  to’g’risida”gi  qonuniga  esa
fermer  xo’jaliklari  kooperatsiyasi  va  uning  tuzilmalarini  tashkil  etish  tartibi,
ularning  vazifalari,  maqsadi,  huquqlari,  majburiyatlari,  a’zolarning  huquqlari
hamda shu kabi boshqa qo’shimchalar kiritishni tavsiya etadi. 
Mustaqillik yillarida fermer xo’jaliklarining tashkil topishi va rivojlanishi 4
bosqichga bo’lib o’rganilgan: birinchi bosqich - 1993-1997 yy.; ikkinchi bosqich -
1998-2012 yy.; uchinchi bosqich - 2017-2020 yy.; to’rtinchi bosqich – 2022 y.dan
keyingi  yillar.  Ushbu  bosqichlarda  erishilgan  asosiy  iqtisodiy  natijalar  -jadvalda
keltirilgan. 
1-jadval
9 Sh.M.Mirziyoyev Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning 
yo’llari va choralari. – T.: O’zbekiston, 2019. – b. 21 
20 
 O’zbekistonda fermer xo’jaliklarining rivojlanish bosqichlari 10
 
Ko’rsatkichlar Bosqichlar 
I II III IV 
Fermer xo’jaliklari soni, ming birlik 21,4 72,4 217,1 105,0 
Biriktirilgan er maydoni, ming ga 413,3 1591,7 5787,8 5860,1 
Ishchilar soni, ming kishi 134,4 461,9 1621,4 1710,2 
Bitta  fermer  xo’jaligiga  to’g’ri
keladigan o’rtacha er maydoni, ga 19,3 22,0 26,7 56 
Bitta  fermer  xo’jaligida  o’rtacha
ishchilar soni, kishi 6,3 6,4 7,5 7,8 
 Izoh: dastlabki uchta bosqich ko’rsatkichlari uning yakuni bo’yicha, to’rtinchi
bosqich esa 1.01.2019 yil holati bo’yicha berilgan. 
Jadval  ma’lumotlaridan  ko’rinib  turibdiki,  dastlabki  uch  bosqichda  fermer
xo’jaliklari  soni  keskin  o’sib  borgan.  Bu  ularga  biriktirilgan  yer  maydoni
ko’payishi hisobiga erishilgan, ya’ni o’sish ekstensiv yo’l bilan amalga oshirilgan.
Keyingi  to’rtinchi  bosqichda  esa  fermer  xo’jaliklarining soni  2017  yilga nisbatan
deyarli  2,1  martaga  kamaygan.  Bu  fermer  xo’jaliklari  er  maydonlarining
optimallashtirish  jarayoni  natijasida  ro’y  bergan,  ya’ni  yiriklashuv  orqali  sifat
bosqichiga qadam qo’yilgan. 
Tahlillar shundan dalolat beradiki, faoliyat ko’rsatayotgan fermer xo’jaliklari
o’tgan yillar mobaynida ma’lum ijtimoiy-iqtisodiy yutuqlarga erishdi. “2018 yilda
fermer xo’jaliklarining paxta etishtirishdagi ulushi 99,1 foizni, g’alla tayyorlashda
esa  79,2  foizni  tashkil  qildi 11
”.  Shuningdek,  2018  yilda  faoliyat  ko’rsatayotgan
fermer  xo’jaliklari  tomonidan  respublikamizdagi  16,2  foiz  kartoshka,  32,9  foiz
sabzavot, va 47,1 foiz poliz mahsulotlari etishtirilgan. Ta’kidlash joizki, 2022 yilda
fermer xo’jaliklari tomonidan 37,8 foiz paxta, 35,7 foiz g’alla, 3,8 foiz kartoshka,
10,6 foiz sabzavot va 30,3 foiz poliz mahsulotlari ishlab chiqarilgan edi 12
. 
10 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari asosida tuzilgan. 
11 Sh.M.Mirziyoyev Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning 
yo’llari va choralari. – T.: O’zbekiston, 2019. – 22 b. 
12 O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari. 
21 
 Yuqoridagi  tahlillar  asosida  quyidagi  xulosani  qilishimiz  mumkin:
birinchidan,  fermer  xo’jaliklarining  ishlab  chiqarish  salohiyati  oshishi  qishloq
aholisini ish bilan ta’minlash va ularning daromadlari ko’payishiga o’zining ijobiy
ta’sirini  ko’rsatmoqda;  ikkinchidan,  mulkdan  samarali  foydalanish  va  oqilona
xo’jalik  yuritish  tajribasi  oshib  bormoqda,  ekinlar  hosildorligi  o’sib,  yalpi
mahsulot  ishlab  chiqarish  va  daromadi  ko’paymoqda;  uchinchidan,  qishloq
xo’jaligida  fermer  xo’jaliklarining  mavqei  o’sib,  tobora  mustahkamlanib
bormoqda.  Bular  qishloqda  xususiy  mulkdorlar  qatlamini  shakllanishini
faollashtirmoqda. 
Shu  bilan  bir  qatorda,  fermer  xo’jaliklarining  istiqbolda  rivojlanishi  ko’p
jihatdan  ularni  qo’llab-quvvatlovchi,  ishlab  chiqarilgan  mahsulotni  qayta  ishlash,
saqlash  va  sotishga  ko’maklashuvchi  kooperatsiya  tamoyillariga  asoslangan
tuzilmalarni, jumladan uyushma (birlashma)lar yoki agrofirmalarni tashkil etishga
bog’liqdir. 
 
 
22 
 Xulosa 
Xulosa  qilib  aytganda  qishloq  xo ’ jaligini  boshqarish  fermer  xo ’ jaligi  jamoa
a ’ zolari  mehnatini  maqsadga  muvofiq  tashkil  etishga  qaratilgandir .  U  ishlab
chiqarish  jarayonining  vaqt  va  makonda  uyg ’ unlashgan  tarzda  rivojlanishini  va
ma ’ lum  sharoitda  mo ’ ljaldagi  mahsulotni  ishlab  chiqarib ,  kam  xarajat  qilishni
nazarda  tutadi .  Ishlab  chiqarish  jarayonida  texnika ,  aylanma  mablag ’ lar ,  er ,  suv
resurslaridan  oqilona  foydalanish  ko ’ pincha  fermer  xo ’ jaligi  jamoa  a ’ zolari
mehnatini  qay  darajada  tashkil  etilishiga  bog ’ liq .  Shuni  inobatga  olganda ,  mehnat
taqsimotiga  asoslangan  ishlab  chiqarish  kooperatsiyasini  kengaytirish  samarali
hisoblanadi . 
Shuningdek , fermer  xo ’ jaliklarini  ilmiy  boshqarish  izchil  qarorlar  qabul  qilish
va  ularning  hayotiyligini  ta ’ minlash  orqali  amalga  oshiriladi .  Qarorlar  mohiyati
jihatdan  bir - biridan  farq  qiladi  va  xo ’ jalik  faoliyatining  turli  jabhalaridagi
muammolarni  yechishga  qaratilgan  bo ’ ladi .  Qarorlar  axborotlar  tizimi  orqali
shakllanadi . 
Fermerlar  mehnatini  ilmiy  tashkil  etishda  mutanosiblik  tamoyiliga  amal
qilish ,  ya ’ ni  ishlab  chiqarishni  boshqarishda  bajariladigan  ishlarni  rejalashtirish
muhimdir .  Bu  fermer  bajaradigan  barcha  boshqaruv  vazifalari  o ’ rtasidagi
aloqadorlikni  va  mutanosiblikni  ta ’ minlaydi ,  vazifalarni  mo ’ ljallangan  muddatda
bajarish  imkonini  beradi .  Mutanosiblik  fermer  bajaradigan  vazifalarning  optimal
hajmini aniqlash va mehnat vositalari bilan ta’minlash orqali amalga oshiriladi. 
Bundan  tashqari,  respublikada  fermer  xo’jaliklarining  rivojlanishi  qishloq
aholisini  ish  bilan  ta’minlashga  ijobiy  ta’sir  etmoqda.  Fermerlarning  o’z  xo’jalik
faoliyatini  samarali  va  mustaqil  yuritishdan  manfaatdor  bo’lishi  mulkdan  oqilona
foydalanib,  barqaror  rivojlanish  yo’lini  tanlashi,  ekinlar  hosildorligining  o’sib
borishini  ta’minlashi,  istiqbolda  o’z  mavqeini  yanada  mustahkamlab  borish
imkonini  bermoqda.  Shu  bilan  birga,  kelajakda,  fermer  xo’jaliklari,  qishloq
xo’jaligi  mahsulotlarini  ishlab  chiqaruvchi  asosiy  xo’jalik  sub’ektlari  sifatida,
barqaror rivojlanish bosqichiga kirish uchun puxta zamin yaratib berilmoqda. 
23 
 O’zbekistonda agrar islohotlarni amalga oshirishning hozirgi bosqichida, ko’p
ukladli  iqtisodiyot  rivojlanayotgan  davrda  fermerlar  kooperatsiyasining
kengayishini  ta’minlash  eng  ustuvor  yo’nalishlaridan  biri  hisoblanadi.  Shuni
hisobga  olib,  respublikamizda  fermer  xo’jaliklari  kooperatsiyasini  rivojlantirish,
xorijdagi  qishloq  xo’jaligi  kooperatsiyalari  faoliyati  tajribasini  o’rganish  va  turli
xil kooperatsiyaga asoslangan uyushma (birlashma)larni tashkil etish bo’yicha bir
qator ishlar olib borilmoqda. 
Shu bilan bir qatorda fermer xo’jaliklari kooperatsiyasini tashkil etish hamda
dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash hamda
qishloq  xo’jalik  texnikalarini  sotib  olish,  sotish,  ta’mirlash  va  sotishdan  keyingi
xizmat  ko’rsatish  sohasida  kooperatsiyalarini  ham  tashkil  etish  maqsadga
muvofiqdir. Bu  esa  o’z  navbatida  qishloq  xo’jalik mahsulotlari  nobudgarchiligini
oldini  oladi  va  tayyor  mahsulotlar  turini  ko’paytirishga  imkon  yaratadi,  tashish
xarajatlarini  kamaytirib,  qishloqda  mehnatga  layoqatli  odamlarning  ish  bilan
bandligini ta’minlaydi. 
Fermer xo’jaliklariga xizmat ko’rsatish maqsadida tashkil etilgan infratuzilma
ob’ektlari faoliyatiga oid iqtisodiy munosabatlarda kamchiliklar mavjud. Xususan,
muayyan  infratuzilma  ob’ektini  tashkil  etish  mas’ul  tashkilot  tomonidan  katta
mablag’  sarflashi,  aksariyat  holatda  infratuzilmalar  uzoq  masofada  joylashgani
(asosan  tuman  va  viloyat  markazlarida),  buyurtmachilar  (fermerlar)  va  moddiy-
texnika  vositalarini  yetkazib  beruvchi  shoxobchalar  o’rtasida  hisob-kitob
mexanizmlarining  takomillashmagani  hamda  tuzilgan  shartnomalarning
bajarilmasligi va boshqalar. Bu nafaqat fermer xo’jaliklarining iqtisodiy faoliyatiga
salbiy  ta’sir  ko’rsatib  qolmasdan,  balki  infratuzilma  ob’ektlarining  daromadi
kamayib, moliyaviy ahvoli yomonlashib, o’z faoliyatini tugatishga olib keladi. Shu
bois,  istiqbolda  fermer  xo’jaliklariga  xizmat  ko’rsatuvchi  infratuzilmalar
muassasalarini  ilmiy  ishda  tavsiya  etilgan  prognozlar  negizida  yetarli  darajada
tashkil etish maqsadga muvofiqdir. 
Istiqbolda  fermer  xo’jaliklari  va  ularga  xizmat  ko’rsatadigan  bozor
infratuzilma  ob’ektlari  o’rtasidagi  munosabatlarni  rivojlantirish  va
24 
 takomillashtirish  yo’nalishida  asosiy  vazifa  -  me’yoriy  va  miqdoriy
ko’rsatkichlardan foydalanishdir. Chunki bu ko’rsatkichlar alohida hududlarni real
holatini  ko’rsatib  berib,  ushbu  hududning  ehtiyoj  va  talablaridan  kelib  chiqqan
holda  tashkil  etilishi  lozim  bo’lgan  infratuzilma  ob’ektlarini  aniqlashga  yordam
beradi. 
Qishloqda  bozor  infratuzilmalarining  istiqbolda  yanada  samarali  faoliyat
yuritishi uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim: 
birinchidan,  fermerlarni  qo’llab-quvvatlash,  jumladan  moliyalashtirish
mexanizmlarini  takomillashtirish,  fermerlarga  xizmat  ko’rsatadigan  infratuzilma
muassasalarining  xizmat ko’rsatish  sifatini oshirish; ikkinchidan, qishloqda bozor
infratuzilmalari  faoliyatini  davlat  tomonidan  tartibga  solish  va  qo’llab-
quvvatlashning  tashkiliy-iqtisodiy  mexanizmlarini  takomillashtirish;  uchinchidan,
qishloqda  infratuzilma  ob’ektlariga  kadrlar  tayyorlash  va  ularning  kasbiy
tayyorgarlik  darajasini  oshirish  hamda  infratuzilmalarni  rivojlantirishning
zamonaviy texnik va iqtisodiy siyosatini shakllantirish. 
 
 
 
 
25 
 Foydalanilgan 	adabiyotlar ro’yxati	.1.  O’  zbekiston  Respublikasining  «Banklar  va  bank  faoliyati  to’  g’  risida»
qonuni. 2019 y.25 aprel. 
2. O’ zbekiston Respublikasining «Markaziy banki to’ g’ risida» qonun. 
«Halq so’ zi» gazetasi 2019 y.13 yanvar. 
3.  O’  zbekiston  Respublikasining  Vazirlar  Mahkamasining  «Pul  mablag’
larini  bankdan  tashqari  muomalasini  yanada  qisqartirish  chora-tadbirlari  to’  g’
risida»gi qonuni. № 280. 2017 y. 5 avgust. 
4.  O’  zbekiston  Respublikasining  «Fuqarolarning  banklardagi  omonatlarini
himoyalash kafolatlari to’ g’ risida»gi qonuni. 2017 y. 4 aprel. 
5.  O’  zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni.  «Bozor  islohatlarini
chuqurlashtirish  va  iqtisodiyotni  yanada  erkinlashtirish  sohasidagi  ustuvor  yo’
nalishlar  amalga  oshirilishini  jadallashtirish  chora-tadbirlari  to’  g’  risida»
Toshkent. 14.06.2020 yil. 
Statistik to’ plamlar va Internet yangiliklari.
 1. O’ zbekiston Respublikasining 2019 y yanvar-mart statistik axborotnomasi. 
2. O’ zbekiston iqtisdiyoti. Taxliiy sharx. 2019 y. №7 
3. Ekonomika Uzbekistana. Analiticheskiy obzor za 2019-2020 g. 
4. http://www.bankofendland.co.uk/market/money/index.htm 
5. http://www.bankofendland.co.uk/coreuproses.htm 
6. www.Referat.ru 
7. http://www.boj.or.jp./en/siryo.htm 
8. www.federalreserve.gov.
26