O'zbekistoning Xalqaro bank tizimidagi faoliyati va uning rivojlanish bosqichlari

O'zbekistoning Xalqaro bank tizimidagi faoliyati va
uning rivojlanish bosqichlari
Reja
Kirish 3
1. Banklarning mohiyati, kelib chiqish asoslari va ularni bozor 
iqtisodiyotidagi o’rni 5
2. O'zbekistoning Xalqaro bank tizimi ning shakillaninshi va 
rivojlanish bosqichlari 9
3. O`zbekiston Respublikasi Xalqaro bank tizimining amaldagi holati 
tahlil 15
4. O’zbekiston Respublikasi Xalqaro bank tizimini rivojlantirish 
istiqbollari 29
Xulosa 33
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati  34
                
               
                
1 Kirish
Mavzuning  dolzarbligi:  Bozor  munosabatlari  sharoitida  banklar  iqtisodiyotni
samarali  boshqarishning  muhim  subyekti  hisoblanadi.  Banklar  bozor
munosabatining  boshqa  subyektlaridan  farq  qilib  pul  bilan  ishlovchi,  vaqtincha
bo’sh  turgan  pul  mablag’larini  yig’uvchi,  uni  unga  ehtiyoj  sezgan  subyektlarga
vaqtincha  foydalanishga  berib  turuvchi  va  pul  mablag’larini  samarali  ishlatish
asosida o’z faoliyatini olib boruvchi muassasa hisoblanadi. 
Banklar  bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  iqtisodiyotni  xarakatga  keltiruvchi  subyekt
hisoblanib  moddiy  ishlab  chiqarishni  tashkil  qilish  va  olib  borishda  vositachi
sifatida  kapital  aylanishining  uzluksizligini  ta’minlab  jamiyatning  ravnaq
topishiga,  iqtisodiyotning  rivojlanishiga,  jamiyat  a’zolari  farovonligiga  zamin
yaratadi. 
Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  tovar-pul  munosabatlarining  keng  miqyosda
rivojlanishi banklar oldida yangidan-yangi operasiyalar bajarishga imkoniyat ochib
beradi. 
Shuning  uchun  ham  respublikamizda  bozor  iqtisodiyoti  talablariga  mos  keluvchi
zamonaviy bank tizimi yaratish zaruriyati tug’ildi. 
O’zbekiston Respublikasi «Bank siri to’g’risia»gi qonunning 3-moddasiga binoan
quyidagilar bank siri hisoblanadi: 
-  o’z  mijozlarining  (vakillarining)  operasiyalari,  hisob  varaqlari,  va  omonatlariga
doir ma’lumotlar
- bank o’z mijoziga (vakiliga) bank xizmatlari ko’rsatishi munosabati bilan mazkur
mijoz (vakil) to’g’risida olgan ma’lumotlar 
-  mijozning  (vakilning)  bank  seyflari  va  binolarida  saqlab  turilgan  mol-mulki,
uning xususiyati va qiymati haqidagi ma’lumotlar
- mijoz (vakil) topshirigiga binoan yoki uning foydasini ko’zlab amalga oshirilgan
banklararo  operasiyalar  va bitimlar  to’g’risidagi  ma’lumotlar  -  bank  sirini  tashkil
etuvchi  ma’lumotlarning  banklar  o’rtasida  muomilada  bo’lishi  natijasida  ma’lum
bo’lib qolgan boshqa bankning mijoziga (vakiliga) doir ma’lumotlar.
2 Bank  sirini  tashkil  etuvchi  ma’lumotlar  mijozning  (vakilning)  o’ziga,  u  vakolat
bergan  vakillarga,  shuningdek  hisob  palatasiga  (uni  zimmasidagi  vazifaga  kirsa),
tergov,  prokuratura  va  surushturuv  organlariga  (tergovchi  va  surushtiruvchining
asoslangan karoriga kura ko’zatilgan jinoyat ishi mavjud bo’lganda) taqdim etiladi.
Banklar korxona, tashkilot, davlat muassasalari, aholi bo’sh pul mablag’larini jalb
qilish orqali katta hajmdagi mablag’ni jamlab uni xarakatini boshqaradi. Banklarni
yiriklashuvi  va  ular  faoliyatini  takomillashuvi  ularni  maxsus  korxonalar  –  kredit
muassasalariga aylanishiga olib keldi.
Bozor  munosabatlari  sharoitida  banklar  iqtisodiyotni  samarali  boshqarishning
mu h im subyekti h isoblanadi.
Kurs  ishining  maqsadi.  Kurs  ishining  ishining  maqsadi  bo’lib,  O'zbekistoning
Xalqaro bank tizimidagi faoliyati va uning rivojlanish bosqichlari ishlash tizimini
o’rganish hisoblanadi. 
Kurs  ishining  obyekti  bo’lib,  O’zbekiston  Respublikasi  Xalqaro  bank  tizimi  va
Respublikamizning tijorat banklari hisoblanadi. 
Kurs  ishining  predmeti  bo’lib,  O’zbekiston  Respublikasi  Xalqar  bank  tizimi
faoliyatini tartibga solish tizimini faoliyati hisoblanadi. 
Kurs  ishining  nazariy-amaliy  ahamiyati .  Kurs  ishida  keltirilgan  nazariy  va
amaliy ahamiyatga ega  bo’lgan taklif  va tavsiyalar kiritilgan.  Bu ma’lumotlardan
respublika  bank  tizimini  boshqarishni  takomillashtirish  dasturlarini  ishlab
chiqishda,  shuningdek  mamlakatimizda  bank  tizimiga  oid  o’quv  darsliklarini
tayyorlashda foydalanish mumkin. 
3 1. Banklarning mohiyati, kelib chiqish asoslari va ularni bozor
iqtisodiyotidagi o’rni
Bank  deb,  pul  mablaglarini  yig’uvchi,  saqlab  beruvchi,  kredit-xisob  va  boshqa
vositachilik operasiyalarini bajaruvchi muassasalarga aytiladi. 
Banklar  paydo  bo’lishining  asosi  bo’lib  tovar-pul  munosabatlarining  rivojlanishi
xisoblanadi.  Tovar-pul  munosabatlarinig  bo’lishi  va  ularning  rivojlanib  borishi
barcha ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda banklarning ham bo’lishini taqazo etadi. 
Banklar  o’rta  asrlarda  puldorlar  tomonidan  pulni  qabul  qilish  va  boshqa  davlat,
shaxar puliga almashtirib berish asosida kelib chiqqan. Keyinchalik puldorlar o’z
bo’sh turgan mablag’laridan foyda olish maqsadida ularni vaqtincha foydalanishga
mablag’ zarur bo’lgan subyektlarga ssudalar berishgan. Bu hol pul almashtiruvchi
puldorlarning bankirlarga aylanishiga olib kelgan. 
Bank so’zi italyancha «banka» so’zidan olingan bo’lib, «stol», «pullik stol» degan
ma’noni  anglatadi,  chunki  o’rta  asrlarda  italiyalik  puldorlar  hamyonlaridagi,
idishlaridagi tangalarni stol ustiga qo’yib xisob-kitob qilganlar. 
XII  asrlarda  Genuyada  pul  almashtiruvchilarni  «bancheri»  deb  atalib,  agar
puldorlarning  qaysi  biri  ishonchni  oqlamasa  va  ishiga  ma’suliyatsizlik  qilsa,  u
o’tirgan stol sindirib tashlangan va uni «Bancorotto», ya’ni bankrot deb atashgan.
Banklar  paydo  bo’lishining  boshlang’ich  nuqtasi  bo’lib  XVI  asrda  Florensiya  va
Venesiyada  tashkil  qilingan  kichik  jiro-banklar  xisoblanadi.  Keyinchalik  bunday
banklar  Amsterdamda  (1605),  Gamburgda  (1618),  Milanda,  Nyurenbergda,
Genuyada vujudga kelgan. Bu banklar asosan o’z mijozlari – savdogarlarga xizmat
qilgan, ular o’rtasida naqd pulsiz xisob-kitoblarni olib borgan. 
Angliya  bank  tizimi  (XVI  asr)  yuzaga  kelgan  va  rivojlangan  birinchi  davlat
hisoblanadi. Angliya bankirlari oltinni saqlab beruvchilar va savdogarlardan kelib
chiqqan. 
Tarixda  birinchi  yuzaga  kelgan  bank  Angliya  banki  hisoblanadi,  u  1694  yilda
aksioner  bank  sifatida  tashkil  bo’lgan.  Keyinchalik  sanoat  rivojlanishi  natijasida
banklar boshqa mamlakatlarda ham tashkil bo’lgan. 
4 Natural  xujalik  munosabatlarining  tugashi,  savdo-sotik  munosabatlarining
rivojlanishi  pullik  xisob-kitoblar  olib  borishga,  kredit  tizimini  rivojlanishiga  yo’l
ochdi. 
Ssuda  kapitalisti  asosan  o’z  bo’sh  mablag’ini  karzga  berib  ssuda  foizi  sifatida
daromadga ega bo’lsa, bankirlar asosan chetdan jalb qilingan mablag’larni kreditga
berib  foydaga  ega  buladi.  Banklar  korxona,  tashkilot,  davlat  muassasalari,  aholi
bo’sh  pul  mablag’larini  jalb  qilish  orqali  katta  hajmdagi  mablag’ni  jamlab  uni
xarakatini  boshqaradi.  Banklarni  yiriklashuvi  va  ular  faoliyatini  takomillashuvi
ularni maxsus korxonalar – kredit muassasalariga aylanishiga olib keldi. 
Bozor  munosabatlari  sharoitida  banklar  iqtisodiyotni  samarali  boshqarishning
muhim subyekti hisoblanadi. Banklar bozor munosabatining boshqa subyektlaridan
farq qilib pul bilan ishlovchi, vaqtincha bo’sh turgan pul mablag’larini yig’uvchi,
uni  unga  ehtiyoj  sezgan  subyektlarga  vaqtincha  foydalanishga  berib  turuvchi  va
pul mablag’larini samarali ishlatish asosida o’z faoliyatini olib boruvchi muassasa
hisoblanadi. 
Banklar  bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  iqtisodiyotni  xarakatga  keltiruvchi  subyekt
hisoblanib  moddiy  ishlab  chiqarishni  tashkil  qilish  va  olib  borishda  vositachi
sifatida  kapital  aylanishining  uzluksizligini  ta’minlab  jamiyatning  ravnaq
topishiga,  iqtisodiyotning  rivojlanishiga,  jamiyat  a’zolari  farovonligiga  zamin
yaratadi. 
Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  tovar-pul  munosabatlarining  keng  miqyosda
rivojlanishi banklar oldida yangidan-yangi operasiyalar bajarishga imkoniyat ochib
beradi. 
Shuning  uchun  ham  respublikamizda  bozor  iqtisodiyoti  talablariga  mos  keluvchi
zamonaviy bank tizimi yaratish zaruriyati tug’ildi. 
O’zbekiston Respublikasi «Bank siri to’g’risia»gi qonunning 3-moddasiga binoan
quyidagilar bank siri hisoblanadi: 
-  o’z  mijozlarining  (vakillarining)  operasiyalari,  hisob  varaqlari,  va  omonatlariga
doir ma’lumotlar
5 - bank o’z mijoziga (vakiliga) bank xizmatlari ko’rsatishi munosabati bilan mazkur
mijoz (vakil) to’g’risida olgan ma’lumotlar 
-  mijozning  (vakilning)  bank  seyflari  va  binolarida  saqlab  turilgan  mol-mulki,
uning xususiyati va qiymati haqidagi ma’lumotlar
- mijoz (vakil) topshirigiga binoan yoki uning foydasini ko’zlab amalga oshirilgan
banklararo operasiyalar va bitimlar to’g’risidagi ma’lumotlar
- bank sirini tashkil etuvchi ma’lumotlarning banklar o’rtasida muomilada bo’lishi
natijasida  ma’lum  bo’lib  qolgan  boshqa  bankning  mijoziga  (vakiliga)  doir
ma’lumotlar.
Bank  sirini  tashkil  etuvchi  ma’lumotlar  mijozning  (vakilning)  o’ziga,  u  vakolat
bergan  vakillarga,  shuningdek  hisob  palatasiga  (uni  zimmasidagi  vazifaga  kirsa),
tergov,  prokuratura  va  surushturuv  organlariga  (tergovchi  va  surushtiruvchining
asoslangan karoriga kura ko’zatilgan jinoyat ishi mavjud bo’lganda) taqdim etiladi.
Xozirgi  vaqtda  jahonda  umum  qabul  qilingan  bank  tizimi  ikki  pog’onali  bank
tizimi bo’lib u markaziy bank va tijorat banklari tarmog’ini o’z ichiga oladi. 
Bank  tizimini  bozor  iqtisodiyoti  talablaridan  kelib  chiqib  qayta  tashkil  etish
quyidagi tamoyillarga asoslangan holda olib boriladi:
-  Xorijiy  va  mahalliy  investorlarning  ishonchini  qozonish  maqsadida  bank-
moliya tizimi barqarorligiga erishish
-  bank  tizimidagi  islohatlar  umumiqtisodiy  islohatlarning  o’tkazilishi  bilan
mos kelishi
- bank-moliya tizimini bosqichma-bosqich takomillashtirish yo’li bilan jahon
banki tizimiga yaqinlashtirish
-  pul-kredit  siyosatini  olib  borishda  mamlakatning  ichki  ehtiyojini  va  uning
iqtisodining xususiyatini hisobga olish
- banklar faoliyatida mijozlar manfaatini ustun quyish va boshqalar.
Jahon  amaliyotidagi  xozirgi  mavjud  banklarning  rivojlanishini  quyidagi  ikki
davrga bo’lish mumkin: 
Birinchi  davr  –  bu  O’zbekiston  mustaqillikka  erishgungacha  bo’lgan  davrdagi
bank tizimi
6 Ikkinchi davr O’zbekiston mustakillikka erishgandan keyingi davrdagi bank tizimi.
Bank tizimi rivojlanishining birinchi davri quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:
-  Birinchi  bosqich  XIX-asrning  oxiridan  1930-32  yillargacha  bo’lgan  davrni  o’z
ichiga olib bunda oldingi mavjud bo’lgan banklar zaminida sobiq ittifoqning kredit
tizimi  tashkil  qilindi.  Bu  davrda  shu  vaqtdagi  iqtisodiyotning  rivojlanishiga  mos
keluvchi  tarmoq  banklari,  o’lka  banklari,  tijorat  banklari,  maxsus  banklar,  davlat
banklari kabi banklar faoliyat ko’rsatgan. 
-  Ikkinchi  bosqich  1932  yildan  1959  yillargacha  bo’lgan  davrni  o’z  ichiga  oladi.
Bu  davrda  banklar  korxonalarni  veksel  orqali  kreditlashdan  (egri  kreditlash)
to’g’ridan-to’g’ri kreditlashga o’tdi. Bunda banklar xalq xo’jaligi sohalari bo’yicha
tashkil qilindi va ular shu sohalarga muddatli kreditlash va moliyalashtirish bilan
shug’ullangan. Davlat banki asosan qisqa muddatli kreditlashni olib borgan. 
-  Uchinchi  bosqich  1959  yildan  1988  yilgacha  bo’lgan  davrni  o’z  ichiga  oladi.
Bunda  mavjud  tarmok  banklari  qayta  tashkil  qilinib  mamlakatdagi  barcha  kredit
munosabatlarni  olib  borish  maqsadida  uchta  yirik  bank  -  Davlat  banki,  qurilish
banki,  tashqi  savdo  banki  tashkil  qilindi.  Davlat  banki  xalq  xo’jaligining  barcha
sohalariga  (qishloq  xo’jaligiga  o’zoq  muddatli  kredit  ham)  qisqa  muddatli  kredit
bergan.  Šurilish  banki  kapital  quyilmalar  bilan  boglik  operasiyalarni  bajargan.
Tashki savdo banki mamlakatning eksport-import operasiyalarini bajargan. 
- Turtinchi bosqich bank tizimini qayta tashkil qilish bosqichi bo’lib, u 1988 yildan
1990  yilgacha  bo’lgan  davrni  o’z  ichiga  oladi.  Bu  davrda  davlat  banki  bilan  bir
qatorda ko’plab maxsus tarmoq banklari tashkil etildi. 
Bu  davr  bozor  iqtisodiyoti  talablaridan  kelib  chiqib  ikki  pog’onali  bank
tizimiga o’tish bilan ham bog’liq. 
2. O'zbekistoning Xalqaro bank tizimi ning shakillaninshi va
rivojlanish bosqichlari
Dastlabki  banklar  qachon  va  qanday  paydo  bo’lganligini  aniqlash  ancha
qiyinchilik  tug’diradi.  Gap  shundaki,  hozirgi  davrda  banklar  faoliyati
xususiyatidan  kelib  chiqib  turlicha  bo’lgan  operatsiyalarni  bajaruvchi  universal
moliyaviy tashkilotlarni o’zida namoyon qiladi. Masalan, birinchi darajali toifaga
7 kiruvchi  chet  el  banklari  o’z  mijozlariga  300  dan  ortiq  turli  xil  xizmatlarni
ko’rsatadilar. Bu operatsiyalarning va xizmatlarning barchasi bir vaqt va bir joyda
paydo bo’lmaganligi sababli ham bank ishining “boshlang’ich” nuqtasini aniqlash
aniq  tadqiqotlar  olib  borishni  va  ular  asosida  ma’lum  bir  fikrlarni
mujassamlashtirishni talab qiladi. Banklarning paydo bo’lishi tarixi bo’yicha ba’zi
bir fikrlar to’g’risida siz tushunchaga egasiz.
 Banklar  faoliyatining  eng  “qadimgi”  operatsiyalari  bo’lib,  pullarni  saqlab  berish
bo’yicha  operatsiyalar  hisoblanadi.  Ma’lumki,  eng  qadimgi  davlatlarda  ham
omonatlarni  qabul  qilish  operatsiyalari  mavjud  bo’lgan.  Ilk  bor  bunday  ish  bilan
ma’lum obro’ga va ishonchga ega bo’lgan puldor shaxslar, Evropa mamlakatlarida
cherkov  muassasalari  shug’ullanganlar.  Masalan,  mashhur  grek  ehromlari
(masalan,  Delfiya,  Efes  ehromlari)  bir  paytning  o’zida  o’ziga  xos  bank
muassasalari  bo’lib  xizmat  qilgan.  Yillar  o’tishi  bilan  o’sha  qadimgi  davrlardan
boshlab, ayrim hollarda qo’yilgan pul yoki mulk bo’yicha foizlar ham hisoblangan.
Banklarning  kelib  chiqishiga  bag’ishlangan  mavjud  adabiyotlarning  tahlili  shuni
ko’rsatadiki,  banklarning  paydo  bo’lishining  asosiy  yoki  boshlang’ich  zamini
birinchidan, pul mablag’larini saqlab berish bo’lsa, ikkinchidan, pul mablag’larini
almashtirib berishdan iborat ekanligini ko’rishimiz mumkin.
 Pul ayrboshlash bo’yicha ehtiyoj alohida paydo bo’lgan. Bunda Evropani yorqin
misol  qilib  ko’rsatish  mumkin.  O’rta  asrlarda  tangalarning  yagona  tizimi  mavjud
bo’lmagan. Savdo turli mamlakatlar, shaharlar, hatto alohida shaxslarning tangalari
orqali  olib  borilgan.  Barcha  tangalar  turli  vazn,  shakl  va  nominalga  ega  edilar.
SHuning  uchun  tangalar  bilan  shug’ullanuvchi  va  ayirboshlashni  olib  bora
oladigan  mutaxassislar  o’z  ayirboshlash  stollari  bilan  qizg’in  savdo  ketayotgan
joylarga  joylashishgan.  Shu  bois,  “bank”  so’zi  italyancha  “banco”  -
ayirboshlovchining oldidagi stol degan ma’noni anglatuvchi so’zdan kelib chiqqan.
Bunga  o’xshash  operatsiyalar  bundan  ancha  avvalgi  davrlarda  qadimgi  Gretsiya,
Rim, Sharqda amalga oshirilar edi.
 Pulni  saqlash  va  ayirboshlash  bo’yicha  operatsiyalar  bilan  shug’ullanuvchi
shaxslar yig’ilgan boyliklar - pullar samarasiz, harakatsiz yotganini tushunishar va
8 agar  mavjud  mablag’larning  hech  bo’lmaganda  bir  qismini  bo’lsa  ham
vaqtinchalik foydalanishga berilsa, sezilarli foyda olish mumkinligini bilishar edi.
SHunday qilib, garov asosida pullarni ma’lum muddatga qaytarish va foiz to’lash
shartlari  bilan  berishayotgan  ssuda  (kredit)  operatsiyalari  paydo  bo’lgan.  Bunda
garov sifatida uylar, kemalar, qimmatbaho buyumlar, chorva mollari, qullar qabul
qilingan.
 Bir bank, aniqrog’i pulni saqlab beruvchi xizmatlaridan bir-biri bilan o’zaro hisob-
kitoblar bilan bog’langan bir necha shaxslar foydalanish mumkin bo’lgani uchun,
asta-sekin  mijozlarga  hisob-kitob  xizmatini  ko’rsatish  operatsiyalariga  ehtiyoj
paydo  bo’la  boshladi.  Dastavval  ular  quyidagicha  amalga  oshirilar  edi.  Har  bir
omonatchi pulni saqlab beruvchida uning ismi yozilgan jadval shaklidagi o’z hisob
varaqasiga  ega  bo’lgan.  Bu  jadvalda  pullarning  harakati  (kirim  yoki  chiqim)  aks
ettirilar  edi.  Butun  operatsiyani  pulni  saqlab  beruvchi-bankir  omonatchining
og’zaki  yoki  yozma  buyrug’i  bilan  amalga  oshirar  edi.  Bunda  mos  o’zgarishlar
o’zaro hisob- kitoblarda ishtirok etuvchi shaxslar jadvallariga kiritilar edi. Bu eng
sodda xizmatlar naqd pulsiz hisob-kitoblarning dastlabki shakllarini tashkil qilgan.
 Barcha  yuqoridagi  operatsiyalar  dastlab  alohida  mavjud  bo’lgan  va  keyinchalik
ular  biz  bank  deb  nomlashga  odatlangan  bir  xil  tashkilotlar  chegaralarida
birlashganlar.  G’arbiy  Evropada  oddiy  ayirboshlash  idoralaridan  bank  uylariga
o’tish jarayoni XVI-XVII asrlarda ro’y berdi.
 Ko’pchilik iqtisodchilar bank mohiyatini ssuda (kredit) operatsiyalarida ko’rishga
moyildirlar.
 SHuni  hisobga  olish  kerakki,  har  bir  davlatda  bank  faoliyatining  qonuniy
tariflarining o’ziga xos xususiyatlari mavjud. SHunday qilib, bank ishining asrlik
an’analariga  ega  Angliyada  1979  yilda  banklar  to’g’risida  yangi  qonun  qabul
qilindi.  Unda  “bank”  atamasining  ta’rifiga  alohida  e’tibor  berilgan.  Britaniyalik
qonun  chiqaruvchilar  bank  ta’rifini  ancha  soddalashtirganlar,  ya’ni  ular  bank
deganda  Angliya  Davlat  Banki  bank  deb  tan  olgan  har  qanday  kompaniya
tushunilishi  mumkinligini  qayd  etganlar.  To’g’ri,  o’z  navbatida  Angliya  Banki
Jahon  tajribasi  nuqtai  nazaridan  umum  tan  olingan  bank  xususiyatlariga  ega
9 bo’lgan  mezonlarni  o’rnatgan.  Xususan,  bank  maqomiga  da’vo  qiluvchi
kompaniya  omonatlar  qabul  qilayotgani,  kreditlar  berayotgani,  eksport-import
moliya  operatsiyalarini  amalga  oshirayotganligi,  valyuta  ayirboshlayotganligi,
investitsion  xizmat  ko’rsatayotganligi va  moliya bilan bog’liq masalalar bo’yicha
maslahatlar berayotganligini isbot qilishlari ham kerak.
 Uzoq  yillar  davomida  jamiyatning  rivojlanishi  va  unga  mos  tovar-pul
munosabatlarining  o’sib,  takomillashib  borishi  banklarning  operatsiyalari  va
ko’rsatadigan  xizmatlari  ko’lamining  kengayib  borishiga,  jamiyat  a’zolarining
pulga bo’lgan talabining oshib borishiga olib kelgan. Davlat, jismoniy va yuridik
shaxslarning  manfaatini  muvofiqlikda  olib  borish,  davlat  va  jamiyat  a’zolarining
pul mablag’lariga bo’lgan talablarini qondirgan holda davlatning iqtisodiy jihatdan
o’sishi  va  barqarorligini  ta’minlash  maqsadida  banklar  o’rtasida  bajariladigan
funksiya va operatsiyalar ko’lami taqsimlana borgan, ya’ni davlat nomidan, davlat
manfaatlarini himoya qilgan holda faoliyat ko’rsatuvchi banklar va alohida jamiyat
a’zolari  bilan  ishlovchi  banklar  yoki  yuqoridagi  ikki  yo’nalishni  ham  o’zida
mujassamlashtirgan  banklar  (oxirigisiga  Sobiq  Sovetlar  davridagi  Davlat  bankini
kiritish mumkin) shakllana borgan.
 Hozirgi zamonda jahonda umum qabul qilingan tizim bo’lib ikki pog’onali bank
tizimi xizmat qiladi va u davlat Markaziy banki va tijorat banklari tarmog’ini o’z
ichiga oladi.
 Markaziy  Bank  banklarning  banki  sifatida  bank  va  moliya  muassasalari
faoliyatining  barqarorligini  ta’minlaydi.  Birinchi  navbatda,  u  ko’pchilik  moliya
institutlari,  banklarning  faoliyatida  moliyaviy  jihatdan  muammolar  yuzaga
kelganida, banklar omonatchilar oldidagi o’z majburiyatlarini bajara olmay qolgan
holda moliyaviy sarosima paydo bo’lishining oldini olishi kerak. Bu masalani hal
qilish uchun Markaziy bank, avvalo, tartibga solish va nazorat qilish funksiyalarini
ikkinchi  pog’ona  -  tijorat  banklari  tizimiga  nisbatan  bajaradi.  Markaziy  bank
majburiyatiga  tijorat  banklarining  har  kunlik  faoliyatiga  aralashish  kirmaydi.
Markaziy  bank  tijorat  banklarning  me’yoriy  boshqarilishi,  ularning  to’lovga
qobiliyatliligi  va  likvidliligini  ta’minlanishini  kuzatib  borishi  va  omonatchilar
10 manfaatlarini  himoya  qilishi  kerak.  Bularning  barchasi  nazorat  me’yorlari  tizimi
yordamida amalga oshirilib tijorat banklari pog’onasiga etkaziladi.
 Markaziy  bank  pul  siyosatini  o’tkazish  yo’li  bilan  muomaladagi  pul  massasi
ustidan  nazoratni  amalga  oshiradi  va  inflyasiya,  ishsizlikning  past  darajasini
ta’minlash  va  iqtisodiy  o’sish  uchun  shart-sharoitlar  yaratishi  kerak.  Bunda
Markaziy bank emission bank vazifasini bajaradi, ya’ni muomalaga pul belgilarini
chiqarish va ularni muomaladan olish huquqiga ega bo’ladi.
 Markaziy  bank  yana  tijorat  banklari  o’rtasidagi  hisob-kitoblarni  olib  borishga
imkoniyat yaratadi.
 Bank  tizimining  ikkinchi  pog’onasi  -  bu  xalq  xo’jaligi  va  aholiga  xizmat
ko’rsatishda  bosh  bo’g’in  bo’lgan  mustaqil  tijorat  banklarning  tarmog’idir.  Ular
yuridik  va  jismoniy  shaxslarga  shartnoma  asosida  turli  hisob-kitob  va  kredit
operatsiyalarini  amalga  oshirish  va  xizmatlar  ko’rsatish  hamda  boshqa  turli  bank
xizmatlarini ko’rsatish bilan bog’liq operatsiyalarni amalga oshiradilar.
 Har bir mamlakatda tijorat banklarining soni turlicha bo’lishi mumkin. Masalan,
SHvetsiyada Davlat banki 40ga yaqin tijorat banki faoliyatini nazorat qiladi, xolos,
AQSH  da  13  mingga  yaqin  tijorat  banklari  mavjud,  SHveysariyada  esa  har  10
ming  aholiga  bittadan  moliya  muassasasi  to’g’ri  keladi.  Rossiyada  1995  yil
boshiga  kelib,  Rossiya  Markaziy  banki  tomonidan  bank  operatsiyalarini  amalga
oshirish litsenziyasiga ega bo’lgan 2486 ta tijorat banki qayd qilingan.
 Bank  tizimining  rivojlanish  tarixiga  chuqur  urg’u  bermasdan,  O’zbekiston
Respublikasi  mustaqillikka  erishganidan  keyin  tashkil  qilingan  va  takomillashib
borayotgan bank tizimi to’g’risida to’xtalsak maqsadga muvofiq bo’lar edi.
1991  yilning  1  sentyabrida  Respublikamiz  mustaqilligining  e’lon  qilinishi  butun
dunyo mamlakatlari tomonidan tan olingan bozor iqtisodiyoti dastaklarini bizning
respublikamizga  ham  kirib  kelishiga  zamin  yaratdi.  SHuning  uchun  ham
respublikamizdagi  bozor  iqtisodiyoti  talablariga  mos  keluvchi  zamonaviy  bank
tizimini yaratish zaruriyati tug’ildi.
Mustaqillikka  erishilgunga  qadar  O’zbekiston  bank  muassasalari  Sobiq  Ittifoq
bank  tizimi  tarkibiy  qismiga  kirar  edi.  SHu  bilan  birga  bu  banklar  Sobiq  Ittifoq
11 bank  tizimi  doirasidan  tashqarida  faoliyat  ko’rsata  olmasdilar.  Bank  tizimi  3
turdagi banklarni: SSSR Davlat banki, SSSR  qurilish banki va SSSR Tashqi savdo
bankini  va  Davlat  Mehnat  omonat-jamg’arma  kassalarini  o’z  ichiga  olardi.
Sobiq  Ittifoq  bank  tizimida  Davlat  banki  monopol  mavqega  ega  bo’lib,  u  bir
vaqtning  o’zida  emissiya  instituti,  qisqa  muddatli  kreditlashtirish,  xo’jaliklarga
hisob-kitob operatsiyalari bo’yicha xizmat ko’rsatuvchi markaz hisoblanardi. Ham
emissiya  funksiyalarini,  ham  hisob-kitoblar  va  kreditlar  bo’yicha  mijozlarga
xizmat  ko’rsatish  funksiyalarini  bajarishga  monopollashuvi  Davlat  bankini  davlat
boshqaruv va nazorat organiga aylantirgan edi.
Ma’muriy  buyruqbozlik  davrida  kredit  munosabatlari  iqtisodiyotni  boshqarishda
shaklan  yuzaki  xarakterga  ega  edi.  Kredit  resurslari  va  pul  resurslari  harakatini
ham  boshqarish,  ham  nazorat  qilish  davlat  bankining  monopol  ta’siri  ostida  edi.
Bular  o’z  navbatida  Sobiq  Ittifoq  bank  tizimining  tor  doirada  rivojlanishiga  olib
keldi.  Markazlashtirilgan  bank  boshqaruvi  asosida  faoliyat  ko’rsatgan  respublika
banklari  tor  doirada  pul  resurslari  harakatini  boshqarar,  lekin  uni
boshqaruvchiligini nazorat qilish Sobiq Ittifoq Davlat banki qo’lida edi.
 Iqtisodiyotni  boshqarishning  markazlashtirilgan  usulidan  voz
kechish  va  bozor  iqtisodiyoti  tomon  dastlabki  qadamlar  qo’yilishi
bilanoq  markazlashtirilgan  bank  tizimining  qator  kamchiliklari
ro’yobga chiqdi. Bu esa, bank tizimida tub o’zgarishlarni amalga oshirishni talab
etardi.
 Bank  tizimini  qaytadan  tashkil  etish  1987  yilda  boshlandi.  Bu  jarayonda  bank
tizimining  tashkiliy  tuzilmasini  o’zgartirish,  banklarning  rolini  oshirish,  iqtisodiy
tizimning  rivojlanishiga  ularning  ta’sirini  kuchaytirish,  kreditni  harakatdagi
iqtisodiy dastaklarga aylantirish ko’zda tutilgandi.
Qayta  tashkil  etish  jarayonining  birinchi  bosqichi  davlat  bankining  yangi
tuzilmasini tashkil  etish bilan boshlandi.  Qayta tashkil etish  modeli  quyidagilarni
o’z ichiga oladi:
 -  ikki  bosqichli  bank  tizimini  vujudga  keltirish:  Markaziy  emission  bank  va
bevosita xo’jaliklarga xizmat ko’rsatuvchi  ixtisoslashgan davlat banklari;
12 -  ixtisoslashtirilgan  banklarni  to’laligicha  xo’jalik  hisobiga  va  o’z-o’zini
moliyalashga o’tkazish;
-  iqtisodiy  tizim  doirasida  yuridik  va  jismoniy  shaxslar  bilan  bo’ladigan  kredit
munosabatlari, uslublari va shakllarini  takomillashtirish va boshqalar.
Bank  tizimini  takomillashtirish  jarayoni  davomida  davlat  banki  o’zining  kredit
tizimidagi  markaziy  o’rnini  saqlab  qolgan  holda  korxona  va  tashkilotlarga  kredit
berish  va  ular  bilan  hisob-kitoblarni  olib  borish  funksiyasini  maxsus
ixtisoslashgan  banklarga  topshirdi.  YA’ni  bankning  emission  faoliyatini  kreditlash
faoliyati bilan birga olib borish funksiyasiga chek qo’yiladi.  Davlat banki ixtisoslashgan
banklar faoliyatini boshqaruvchi,  barcha banklar uchun bir xil pul- kredit siyosatini
olib  boruvchi  muassasaga  aylandi.  Bank  tizimining  takomillashtirilishi  natijasida
vujudga  kelgan  maxsus  ixtisoslashgan  banklar:  Sanoat  qurilish  banki,  Kommunal
kurilish va Sotsial taraqqiyot banki, Agrosanoat banki, Tashqi iqtisodiy faoliyat banki,
Jamg’arma  banki  tashkil  qilinib  xo’jaliklar  bilan  banklar  o’rtasidagi  aloqalar  tobora
yaqinlashdi,  Ixtisoslashtirilgan davlat banklari o’zlarida ma’lum darajada  boshqaruvchilik
rolini saqlab  qoldilar. Bank  tizimini  takomillashtirish jarayonida juda muhim natijalarga
erishildi,  lekin tashkil qilingan banklar iqtisodiy munosabatlarning  xususiyatlarini to’liq
ifoda  qilolmasdi,  shuning  uchun  ham  bank  tizimini  yanada  takomillashtirish  ob’ektiv
zaruriyatga  aylandi.
1988  yildan  boshlab,  ikki  bosqichli  bank  tizimi  tashkil  etila  boshlandi.  Lekin  bu
davrda,  markazlashtirilgan  rejalashda  Markaziy  bankning  roli  hali  ham  yuqori,
sohalarning deyarli hamma qismi davlat tasarrufida edi.
13 3. O`zbekiston Respublikasi Xalqaro bank tizimining amaldagi
holati tahlili
Respublikamiz  mustaqilligining  e’lon  qilinishi  butun  dunyo  mamlakatlari
tomonidan tan olingan bozor iqtisodiyoti dastaklarini bizning respublikamizga ham
kirib  kelishiga  zamin  yaratdi.  Shuning  uchun  ham  respublikamizda  bozor
iqtisodiyoti  talablariga  mos  keluvchi  zamonaviy  bank  tizimini  yaratish  zaruriyati
tug’ildi.
Bank tizimini qayta qurish:
-  ikki  pog’onali  bank  tizimini  vujudga  keltirish.  Markaziy  imission  bank  va
bevosita xo’jalik subyektlariga xizmat ko’rsatuvchi ixtisoslashgan davlat banklari;
-  ixtisoslashtirilgan  banklarni  to’laligicha  xo’jalik  hisobiga  va  o’z-o’zini
moliyalashga utkazish;
-  iqtisodiy  tizim  doirasida  yuridik  va  jismoniy  shaxslar  bilan  bo’ladigan  kredit
munosabatlari, uslublari va shakllarini takomillashtirish va boshqalarni o’z ichiga
oladi.
O’zbekiston  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishning  bosqichma-bosqich  yo’lini  tanlagani
bois bank tizimi taraqqiyoti ham quyidagi bosqichlarga ega:
-  Birinchi  bosqich  milliy  valyutani  muomilaga  kiritish  uchun  asos  yaratilgan  va
ikki  pog’onali  bank  tizimining  poydevori  qurilgan  1991  yildan  1994  yilgacha
bo’lgan  davrni  o’z  ichiga  oladi.  Bu  davrda  mamlakatimizning  mustaqil  bank
tizimini  yaratish  bo’yicha  olib  boriladigan  tadbirlar  1991  yil  15  fevralda  qabul
qilingan  O’zbekiston  Respublikasining  «Banklar  va  bank  faoliyati  to’g’risida»gi
Qonuni  asosida  amalga  oshirildi.  Ushbu  qonun  asosida  sobiq  SSSR  davlat
bankining  respublika  muassasi  asosida  O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki
to’zildi (1992 yil sentyabr) va unga respublikada pul muomilasini tartibga solish,
tijorat  banklari  tizimini  vujudga  keltirish  va  tulov  tizimini  tashkil  etish  vazifalari
yuklatildi. 
Ushbu  davrda  tashkil  etilgan  maxsus  ixtisoslashgan  banklar  jumlasiga  sanoat
qurilish  banki,  kommunal  qurilish  va  sosial  taraqqiyot  banki,  agrosanoat  banki,
14 tashqi  iqtisodiy  faoliyat  banki,  jamg’arma  banki  va  boshqa  banklarni  kiritish
mumkin. 
O’zbekistonda  bank  tizimini  tashkil  qilishning  ikkinchi  bosqichi  milliy  valyuta
muomilaga kiritilgan (1994 yil 1 iyul) va ikki pog’onali bank tizimining xuquqiy
asoslari yaratilgan 1994-1996 yillarni o’z ichiga oladi.
1994 yil 18 martdagi Vazirlar Mahkamasining «Bank tizimini takomillashtirish va
pul-kredit  munosabatlarini  barqarorlashtirish  bo’yicha  chora-tadbirlari
to’g’risida»gi  qarori,  1995  yil  21  dekabrda  qabul  qilingan  «O’zbekiston
Respublikasining  Markaziy  banki  to’g’risida»gi  va  1996  yil  25  aprelda  «Banklar
va  bank  faoliyati  to’g’risida»gi  qonunning  yangi  tahrirda  qabul  qilinishi  bank
tizimini  jahon  andozalariga  yaqinlashtirish  sohasidagi  mustahkam  qonuniy
poydevor yaratdi. 
Ushbu  bosqichning  xususiyatlaridan  biri  1995  yildan  boshlab  O’zbekistonda
maxsus  nobank  kredit  tashkilotlari  (investisiya  kompaniyalari,  sug’o’rta
kompaniyalari va boshqalar) tashkil qilina boshlandi.
O’zbekiston bank tizimini shakllantirishning uchinchi bosqichi 1997-2000 yillarni
o’z  ichiga  olib  u  bosqichning  asosiy  xususiyati  banklarni  xususiylashtirish  va
aksiyador  –  tijorat  banklarida  boshqaruvning  sifatini  oshirish,  banklar  faoliyatida
nazoratni ko’chaytirishdan iborat. 
Bu bosqichda O’zbekiston Respublikasi 1-Prezidentining «Xususiy tijorat banklari
tashkil  qilishni  rag’batlantirish  chora-tadbirlari  to’g’risida»gi  (1997  yil  24  aprel),
«Aksiyadorlik-tijorat  banklari  faoliyatini  takomillashtirish  chora-tadbirlari
to’g’risida»gi (1998 yil 2 oktyabr), «Bank tizimini yanada erkinlashtirish va isloh
qilish  borasidagi  chora-tadbirlari  to’g’risida»gi  (2000  yil  21  mart)  farmonlari
muhim ahamiyatga ega.
Shu kabi 1999 yil 15 yanvarda O’zbekiston Respublikasining «Bank tizimini isloh
qilish  chora-tadbirlari  to’g’risida»  gi,  2000  yil  24  martdagi  «Bank  tizimini  isloh
qilishga doir qo’shimcha chora tadbirlar to’g’risida» gi qarorlari qabul qilindi. 
Bank tizimiga chet el sarmoyasi keng jalb qilina boshlandi va 2006 yilning boshiga
5 ta bank chet el kapitali ishtirokida faoliyat kursatmokda. Bulardan tashqari xalq
15 xo’jaligiga 3 ta bank davlat mulki asosida. 12 ta aksiyador-tijorat va 9 ta xususiy
bank xizmat ko’rsatmokda. 
Shu  bosqichda  bank  tizimini  islox  qilish  respublika  komissisiyasi  to’zildi,
mijozlarga  xizmat  kursatish  sifati  oshirildi,  kichik  va  o’rta  biznesni  yanada
rivojlantirishga, ichki nazorat ta’sirchanligini oshirishga e’tibor qaratildi.
Bank  tizimi  rivojlanishining  to’rtinchi  bosqichi  2001  yildan  boshlandi  va  uning
asosiy xususiyatlari bo’lib kuyidagilar hisoblanadi:
1. Banklar faoliyatini yanada rivojlantirish asosida aholining bank tizimiga bo’lgan
ishonchi  mustahkamlandi.  Agar  2004  yilni  boshiga  tijorat  banklar  kapitali  791
mlrd  so’mdan  2005  yilni  boshiga  824,1  mlrd.  so’mga,  ya’ni  104,2%  ga  oshgan
bo’lsa,  shu  davrda  axolining banklardagi  pul  jamgarmalari  (yangi  omonat  turlari,
yukori  foizlar  va  boshqalar  xisobiga)  244,7  mlrd.  so’mdan  322,6  mlrd.  so’mga
yoki  131,8  foizga  oshdi,  2005  yilni  boshiga  esa  banklardagi  aholi  jamg’armalari
450 mlrd. so’mga yetdi. 
2.  Tijorat  banklarining  xususiy  tadbirkorlik,  kichik  va  o’rta  biznes  subyektlariga
ko’rsatgan  yordami  ortdi.  Ma’lumki,  kichik  tadbirkorlik  subyektlarining  soni  yil
sayin oshib bormoqda va ularni soni 1.01.2004 yilga 235,4 ming tani tashkil etadi.
2005 yilda kichik biznes subyektlariga berilgan kredit 419,9 mlrd. so’mni tashkil
etib  shundan  287,4  mlrd.  o’zoq  muddatli  kreditni  tashkil  etadi.  Kichik  biznes
subyektlarining  YaIMdagi  ulushi  2005  yilda  38  foizni  tashkil  etdi,  2006  yilni
rejasiga ko’ra uni 45 foizga yetishi muljallangan.
3.  Valyuta  munosabatlarini  erkinlashtirish  bo’yicha  ishlar  jadallashtirildi.  Bu
bosqichda  milliy  valyutani  erkin  ayirboshlash  ishlari  bosqichma-bosqich  amalga
oshirildi  va  2003  yil  15  oktyabridan  boshlab  joriy  xalqaro  operasiyalar  bo’yicha
so’mning erkin almashtirilishi joriy etildi. 
Valyuta  munosabatlarini  takomillashuvi  munosabati  bilan  O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  Majlisining  2003  yil  11  dekabridagi  557  son  qarori  bilan
«Valyutani tartibga solish to’g’risida»gi qonuniga o’zgartirishlar kiritildi. 
Shu asosda respublikamizda bank tizimini taraqqiy etishi va takomillashuvi davom
etmoqda. 
16 Bu borada O’zbekiston Respublikasi 1-Prezidentining 2005 yil 15 apreldagi «Bank
tizimini yanada isloh qilish va erkinlashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi qarori
muhim ahamiyatga ega.
O’zbekiston  Respublikasida  ikki  bosqichli  bank  tizimini  tashkil  etishga  real  asos
1991  yil  15  fevralda  “Banklar  va  bank  faoliyati  to’g’risida”gi  Qonuni  asosida
yuzaga keldi. Bu qonunga asosan davlat boshqaruv organlari respublika Markaziy
banki  faoliyatiga  aralashmasliklari  kerak  edi.  U  faqat  Respublika  Oliy  majlisiga
hisobot  beradi.  Bu  qonunni  amalga  tadbiq  etish,  asosan,  Respublikamiz
mustaqillikni qo’lga kiritgandan so’ng boshlandi.
 O’zbekiston  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishning  bosqichma-bosqich  yo’lini
tanlaganligi  bois,  1-bosqichdagi  pul  -  kredit  siyosati  sohasidagi  asosiy  vazifalar
quyidagilardan iborat qilib qo’yildi:
 -Markaziy bank boshchiligida keng tarmoqli mustaqil tijorat va xususiy banklarni
o’zida  mujassamlashtirgan  ikki  bosqichli  bank  tizimini  vujudga  keltirish,
respublika  hududida  yirik  chet  el  banklarining  bo’limlari  va  vakolatxonalarini
ochish uchun qulay sharoit yaratish;
 -barqaror pul muomalasini ta’minlash;
 -kredit va naqd pul massasining asossiz o’sishini keskin cheklash;
 -O’zbekiston  Respublikasining  milliy  pulini  muomalaga  kiritish  uchun  zarur
iqtisodiy va tashkiliy shart-sharoitlar, hamda imkoniyatlarini yaratish va boshqalar.
 Shunday  qilib,  O’zbekistonda  mustaqil  bank  tizimini  yaratishning  birinchi
bosqichi,  milliy  valyutani  muomalaga  kiritish  uchun  asos  yaratilgan  va  ikki
pog’onali  bank tizimining poydevori  qurilgan 1991 yildan 1994 yilgacha bo’lgan
davrni  o’z  ichiga  oladi.  Bu  davrda  mamlakatimizning  mustaqil  bank  tizimini
yaratish  bo’yicha  olib  boriladigan  tadbirlar  1991  yil  15  fevralda  qabul  qilingan
O’zbekiston  Respublikasining  «Banklar  va  bank  faoliyati  to’g’risidagi»  Qonuni
asosida  amalga  oshirildi.  Mazkur  qonun  bozor  munosabatlariga  o’tish  davri
vazifalariga  mos  keluvchi  bank  muassasalari  shakllanishini  huquqiy  asoslarini
belgilab berdi.
17  Ushbu  qonunga  muvofiq,  Sobiq  SSSR  Davlat  bankining  respublika  muassasasi
asosida O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki tuzildi va unga respublikada pul
muomalasini  tartibga  solish,  tijorat  banklari  tizimini  vujudga  keltirish  va  to’lov
tizimini  tashkil  etish  vazifalari  yuklatildi.  Xalq  xo’jaligining  turli  sohalarini
kreditlash  va  ularni  investitsiyalash  funksiyalari  yangidan  tashkil  qilingan
ixtisoslashtirilgan tijorat banklariga berildi.
 Mustaqil  pul  va  bank  tizimini  yaratishning  ikkinchi  bosqichi  milliy  valyuta
muomalaga kiritilgan va ikki pog’onali bank tizimining huquqiy asoslari yaratilgan
1994-1996  yillarni  o’z  ichiga  oladi.  1994  yilda  Milliy  valyuta  so’mning
muomalaga  kiritilishi  mamlakatimizda  mustaqil  pul  va  bank  tizimi
shakllanishining  sof  bosqichi  hisoblanib,  bu  bosqichda  banklar  oldida  turgan
vazifalarga  yanada  aniqlik  kiritildi.  Bu  davrda  Markaziy  bank  asosiy  e’tiborini
makroiqtisodiy  barqarorlikni  ta’minlashga  va  shu  asosda  iqtisodiy  o’sish  uchun
qulay  sharoitlar  yaratishga  qaratdi,  mamlakatda  sifat  jihatidan  butunlay  yangi
to’lov tizimini yaratish bo’yicha chora-tadbirlar belgilandi.
Ixtisoslashgan tijorat banklari faoliyatini rivojlantirishda Vazirlar Mahkamasining
«Bank  tizimini  takomillashtirish  va  pul-kredit  munosabatlarini  barqarorlashtirish
bo’yicha  chora-tadbirlari  to’g’risida»  gi  1994  yil  18  martdagi  qarori  muhim
ahamiyatga  ega  bo’lib,  unda  banklarning  axborot  infratuzilmasini  yaratish  va
xalqaro bank amaliyotining ilg’or  usullarini  respublika  bank amaliyotiga qo’llash
orqali bank tizimini takomillashtira borish bo’yicha yo’l-yo’riqlar belgilab berildi.
1994  yildan  boshlab  yangi  buxgalteriya  hisobi  tizimini  ishlab  chiqish  va  ularni
banklarga tadbiq qilish jarayoni boshlandi.
1996  yilda  Respublika  1-Prezidentining  «Bank  auditi  tizimini  rivojlantirish
bo’yicha  chora-tadbirlari  to’g’risida»gi  farmoniga  asosan  bank  tizimida
buxgalteriya  hisobining  xalqaro  andozalarini  joriy  qilish  jarayoni  yanada
takomillashtirildi  va  jahonning  nufuzli  auditorlik  kompaniyalaridan  «Artur
Andersen»,  «Deloyt  end  tush»,  «Key  Pi  Em  Ji-(KRMG)»,  «Ernest  end  YAng»,
«Kupers  end  Laybrand»  kabilar  etakchi  tijorat  banklari  faoliyatini  audit  qilishga
taklif  qilindi.  Bank  tizimini  rivojlantirishning  yana  bir  xususiyatli  tomoni
18 shundaki, bank tizimining huquqiy asoslarini mustahkamlash va zamon talablariga
moslashtirish  maqsadida  «O’zbekiston  Respublikasining  Markaziy  banki
to’g’risida»gi  va  «Banklar  va  bank  faoliyati  to’g’risida»gi  qonunlarning  yangi
loyihasi ishlab chiqildi.
1995  yil  21  dekabrda  bank  faoliyatining  huquqiy  va  me’yoriy  tartibga  solish
qoidalarini belgilovchi «O’zbekiston Respublikasining Markaziy banki to’g’risida»
va  1996  yil  25  aprelda  «Banklar  va  bank  faoliyati  to’g’risida»gi  qonunlarning
qabul  qilinishi  bank  tizimini  jahon  andozalariga  yaqinlashtirish  sohasida
mustahkam qonuniy poydevor yaratdi.
 Bank  tizimini  shakllantirishning  uchinchi  bosqichi  1997-2000  yillarni  o’z  ichiga
olib,  unda  banklarni  xususiylashtirish  va  aksiyadorlik  -  tijorat  banklarda
boshqaruvning  sifatini  oshirish,  banklar  faoliyatida  nazoratni  kuchaytirish  ko’zda
tutiladi.
 Bu  jarayon  O’zbekiston  Respublikasi  1-Prezidentining  1997  yil  24  apreldagi
«Xususiy  tijorat  banklari  tashkil  qilishni  rag’batlantirish  chora-tadbirlari
to’g’risida»gi  Farmonning  qabul  qilinishi  bilan  yanada  faollashadi.  Mazkur
Farmonga  ko’ra,  nizom  jamg’armasida  jismoniy  shaxslarning  ulushi  50  foizdan
kam  bo’lmagan  holda  tijorat  banklarini  ochish  uchun  bir  qator  imtiyozlar
belgilangan  edi.  Natijada  so’nggi  yillar  ichida  xususiy  banklarning  soni  keskin
ko’payib, bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun dastlabki ruxsat berilganlari
bilan  qo’shib  hisoblaganda  20  taga  etdi.  Hozirgi  paytda  respublikada  faoliyat
ko’rsatayotgan tijorat banklarining deyarli yarmi xususiy banklar hisoblanadi.
 Bank  tizimiga  xususiy  kapitalni  jalb  etish  bilan  birga,  banklarni  korporativ
boshqarish  tizimini  yanada  mustahkamlashga  doir  chora-tadbirlar  ham  amalga
oshirildi.  Xususan  bu  borada  O’zbekiston  Respublikasi  1-Prezidentining
“Aksiyadorlik  tijorat  banklarini  faoliyatini  takomillashtirish  chora  tadbirlari
to’g’risida”gi  1998  yil  2  oktyabrdagi  Farmonining  qabul  qilinishi  muhim
ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Mazkur  farmon  tijorat  banklarini  boshqarishda
aksiyadorlarning  va  bank  kengashining  rolini  oshirishga  doir  chora-tadbirlar
majmuini belgilab berdi.
19 Ushbu farmon asosida amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakatimizda har
tomonlama mustahkam bank tizimi, xalqaro andozalarga mos keluvchi zamonaviy
bank  nazorati  va  banklar  faoliyatini  tartibga  solishning  samarali  mexanizmi
yaratildi.
 O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  “Bank  tizimini  isloh  qilish
chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  1999  yil  15  yanvardagi  Qaroriga  asosan  bank
tizimini  barqarorligini  safarbar  etish,  iqtisodiyotni  kredit  bilan  ta’minlashda
banklarning  ishtirokini  kengaytirish,  bank  xizmatlari  sohasida  raqobat  muhitini
rivojlantirish  sohasida  vazifalar  belgilab  berildi.  1991-2000  yillar  mobaynida
yuzaga  keltirilgan  bank  tizimini  yanada  xalqaro  andozalarga  yaqinlashtirish
maqsadida  bank  tizimini  erkinlashtirish  va  isloh  qilish  chora-tadbirlarining
boshlanishi  bank  tizimi  rivojlanishining  to’rtinchi  bosqichini  belgilab  berdi.  Bu
bosqich  O’zbekiston  Respublikasi  1-Prezidentining  “Bank  tizimini  yanada
erkinlashtirish va isloh qilish borasidagi chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2000 yil 21
martdagi  Farmoni  va  Vazirlar  Mahkamasinig  «Bank  tizimini  isloh  qilishga  doir
qo’shimcha  chora-tadbirlar  to’g’risida»gi  2000  yil  24  martdagi  qarori  qabul
qilinishi bilan boshlandi.
 Bu  hujjatlarga  asosan  quyidagilar  mazkur  bosqichning  asosiy  vazifalari  qilib
belgilandi:
 -bank tizimini yanada erkinlashtirish va isloh qilish, tijorat banklari mustaqilligini
oshirish;
 -bank tizimi va uning bo’g’inlari rivojlanishini rag’batlantirish;
 -bo’sh  turgan  mablag’larni  bankka  jalb  qilish  va omonatchilarning manfaatlarini
himoya qilishni kuchaytirish;
 -banklarning  iqtisodiyotni  aniq  sektorida  ishlayotgan  korxonalarni,  xususan
dehqon, fermer xo’jaliklarini hamda kichik va o’rta biznes sub’ektlarini kreditlash
jarayonini kengaytirish;
 -banklarni investitsiya jarayonlarining faol ishtirokchilariga aylantirish;
 -banklarning  mijozlar  bilan  o’zaro  manfaatli  sheriklik  munosabatlarini
shakllantirish;
20 21 Maxsus  moliya-kredit  muassasalariga  sug’urta  kompaniyalari,  lizing  va  faktoring
bo’yicha maxsus moliya muassasalari, kredit uyushmalari, jamg’arma banklari va
boshqa turdagi moliya-kredit muassasalari kiradi.
O’zbekiston Respublikasining «Sug’o’rta faoliyati to’g’risida»gi (2002 yil, 5 aprel)
qonunning 3 moddasiga binoan «Sug’urta deganda yuridik yoki jismoniy shaxslar
tulaydigan  Sug’urta  mukofatlaridan  shakllantiriladigan  pul  fondlari  hisobidan
muayyan  voqyea  (Sug’urta  xodisasi)  yuz  berganda  ushbu  shaxslarga  Sug’urta
shartnomasiga  muvofiq  Sug’urta  tovonini  (Sug’urta  pulini)  to’lash  yo’li  bilan
ularning manfaatlarini ximoya qilish tushuniladi. 
Sug’urta  faoliyati  deganda  Sug’urta  bozori  professional  ishtirokchilarining
Sug’urtani amalga oshirish bilan bog’liq faoliyati tushuniladi. 
Jahon  amaliyoti  shuni  ko’rsatadiki  Sug’urta  korxona  va  aholi  mablag’larini
markazlashtirish  va  ularni  xo’jalik  oborotiga  jalb  etishning  samarali  instrumenti
hisoblanadi. 
O’zbekistonda  Sug’urta  ishini  shakllanishi  ikki  yo’nalishda,  ya’ni  Gosstrax
tizimini  takomillashuvi  va  bozor  iqtisodiyoti  talablaridan  kelib  chiqib  yangi
Sug’urta  kompaniyalarini  tashkil  etish  yo’lidan  bordi.  Respublikada  1993  yilda
«Sug’urta  to’g’risida»gi  qonun  qabul  qilindi.  1994  yildan  «O’zbekinvest»  milliy
kompaniyasi  tashkil  etildi,  xususiylashtirish  va  xususiy  tadbirkorlikni  qullab-
quvvatlash bo’yicha «Madad» Sug’urta agentligi to’zildi. Chet el investisiyalarini
siyosiy  va  tijorat  xatarlaridan  ximoyalash  bo’yicha  o’zbek-amerika  «UZ-AIG»
kompaniyasi to’zildi.
1997  yildan  mamlakatda  davlat  Sug’urta  tizimida  islohatlarga  kirishildi.  Bunda
O’zbekiston  respublikasi  moliya  vazirligi  qoshidagi  Sug’urta  davlat  bosh
boshqarmasi  zaminida  «O’zagroSug’urta»  davlat  aksioner  Sug’urta  kompaniyasi
to’zildi.  Shu  yilning  o’zida  «Kafolat»  va  O’zagroSug’urtaga  Gosstrax  ning
shaharlardagi barcha majburiyatlari berildi. 
1997  yilning  fevralida  «O’zbekinvest»  eksport-import  milliy  kompaniyasiga
aylantirildi  (eksport  shartnomalari  va  tijorat  banklari  kreditlarini  Sug’urtalash
bo’yicha).
22 Keyinroq  «O’zagroSug’urta»  qishloq  xo’jaligini  Sug’urtalash  bilan,  «Kafolat»  -
shaxar joyidagilarni Sug’urtalash bilan shug’ullangan. 
Xozir  respublikada  21 Sug’urta  tashkiloti  mavjud bo’lib, ularning 9  tasi  aksioner
jamiyatlari  hisoblanadi.  4  tasida  davlat  mulki  mavjud.  Umuman  O’zbekistonda
to’zilayotgan  Sug’urta  kompaniyalarining  muassislari  bo’lib  banklar  va  boshqa
Sug’urta  kompaniyalari  hisoblanadi.  Banklar  75%  Sug’urta  tashkilotlari
muassislari  tarkibiga,  25%  Sug’urta  kompaniyalari  muassislari  tarkibida  chet  el
investorlari hisoblanadi. 
«Sug’urta  faoliyati  to’g’risida»gi  qonunning  4-moddasiga  binoan  Sug’urta
quyidagi sohalarga bo’linadi:
- Xayotni Sug’urta qilish (jismoniy shaxslarning xayoti, sog’ligi, mehnat qobiliyati
va  pul  ta’minoti  bilan  bog’liq  manfaatlarni  Sug’urta  qilish.  Bunda  shartnoma
bo’yicha Sug’urtaning eng kam muddati bir yilni tashkil etadi). 
-  Umumiy  Sug’urta  (shaxsiy,  mulkiy  Sug’urta,  javobgarlikni  Sug’urta  qilish,
hamda  hayotni  Sug’urta  qilish  sohasiga  taalluqli  bo’lmagan  boshqa  Sug’urta
turlari).
O’zbekiston Respublikasi Sug’urta tashkilotlarini jami ustav kapitali 2004 yilning
boshiga 10,3 mlrd. so’mni tashkil etadi yoki 1997 yildagidan 2,3 barobar ko’p. 
Xozirgi  qonunchilikka  ko’ra  respublikada  Sug’urta  faoliyati  davlat  nazoratini
O’zbekiston  Respublikasi  Moliya  Vazirligi  qoshidagi  Sug’urta  nazorati  davlat
inspeksiyasi olib boradi. Uning faoliyati 1999 yil fevralidan boshlangan. 
Respublikamizda  Sugurta  bozorining  rivojlanishiga  kuyidagi  omillar  ta’sir
ko’rsatadi:
- aholining past Sug’urta madaniyati (ishonchning kamligi, axborotning kamligi)
- ko’pchilik aholining Sug’urta mahsulotlarini sotib olish uchun pulining yo’qligi. 
Shaxsiy Sug’urtaning rivojlanishiga quyidagi omillar ta’sir qiladi:
- sog’liqni saqlash tizimini taraqqiy etmaganligi, xizmatlar bahosini yuqoriligi;
- shaxsiy Sug’urtaga pul qo’yishni rag’batlantirilmasligi.
23 O’zimizda  hali  ayrim  Sug’urta  mahsulotlariga  o’tilgan  emas.  Jumladan,
Yaponiyada  ayollar  uyda,  ko’chada  yoki  transportda  ta’qib  qilinganida  Sug’urta
asosida yetkazilgan ma’naviy zararni qoplash mumkin.
Buyuk  Britaniyada  boy  erkaklar  Sug’urta  kompaniyalariga  bo’lajak  xotinlaridan
Sug’urta  qilishni  so’rab  murojaat  qilishmoqda,  qaysilar  nikohdan  keyin  sevimli
xotindan  uni  schyotidagi  pul  bilan,  mulki  bilan  qiziqadigan  yomon  ayolga
aylanishi mumkin. 
Buyuk  Britaniya  fuqarosi  26  yoshli  Nikol  Djouns  chiroyli  bo’lmay  qolishdan
o’zini Sug’urta qildirgan. Bu shartnomani u o’zining Eri Simonni tug’ilgan kuniga
taqdim  etgan.  Buni  uchun  ayol  Sug’urta  kompaniyasiga  yiliga  200  funt  to’laydi.
Ayoldagi o’zgarishlarni 10 kuruvchidan iborat komissiya aniqlaydi, chunki uning
eri ham kuruvchi.
Amerikalik  rokon-rol  qo’shiqchisi  Tina  Terker  ma’lum  so’mmaga  barcha  tana
qismlarini – ovozini 3,2 mln. $ ga, oyog’ini 3 mln. $ ga, kukragini 790 mln. $ ga
va barcha a’zolarini 8 mln. $ ga Sug’urta qildirgan. 
Umuman  O’zbekistonda  ham  talabdan  kelib  chiqib  Sug’urta  mahsulotlari  turini
yanada rivojlantirish lozim. 
Kredit  kooperativlari  o’zaro  yordamning  tashkiliy-xuqiqiy  shakli  sifatida  dastlab
Germaniyada  XIX  asrning  ikkinchi  yarmida  qishloq  xo’jalik  va  kredit
kooperativlari shaklida tashkil topgan. 
XX  asr  boshida  Yevropa  kredit  kooperativlari  AŠSh,  Kanadada  taraqqiy  etib,
Janubiy Amerika davlatlarida taraqqiy eta boshladi. 
O’zbekistonda bunga birinchi qadamlardan biri bo’lib 2002 yil 4 aprelda «Kredit
uyushmalari to’g’risida»gi qonunning qabul qilinishi hisoblanadi. 
Qonun  30  moddadan  iborat  bo’lib  uning  3-moddasiga  ko’ra  –  «Yuridik  va
jismoniy  shaxslar  tomonidan  kreditlar  berish  maqsadida  ixtiyoriy  teng  xuquqli
a’zolik asosida to’ziladigan kredit tashkiloti kredit uyushmasi deb e’tirof etiladi». 
Kredit  uyushmalarini  davlat  ruyxatidan  o’tkazish  ularga  lisenziya  berish
O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan amalga oshiriladi. 
24 Qonunning 7-moddasiga binoan kredit uyushmasi a’zolarining soni 50 tadan kam
bo’lishi mumkin emas. Kredit uyushmasining ustavi uning ta’sis xujjatidir. Kredit
uyushmasi  a’zolari  pay  badallarining  umumiy  so’mmasi  ustav  fondi  hisoblanadi.
Ustav  fondi  faqat  pul  mablag’laridan  shakllantiriladi  va  uning  eng  kam  miqdori
O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilanadi.
Kredit  uyushmasining  yuqori  boshqaruv  organi  bo’lib  uyushma  a’zolarining
umumiy yig’ilishi hisoblanadi. 
Kredit uyushmasi kredit uyushmasi a’zolarining umumiy yig’ilishi qaroriga ko’ra,
ixtiyoriy  ravishda,  lisenziya  bekor  qilinganda  va  uyushma  bankrot  deb  e’lon
qilinganda (28-modda) tugatiladi. 
Kredit  uyushmalarining  tijorat  banklaridan  asosiy  farki  katta  foyda  olish  emas,
balki o’z a’zolarining biznesini rivojlantirishga past foizda kredit-moliya yordami
ko’rsatish.  Uning  kreditlaridan  foydalanishni  rasmiylashtirish  oddiy  tushunarli
hisoblanadi. 
O’zbekistonda  2005  yilning  oxirida  23  ta  kredit  uyushmalari  mavjud  bo’lib  ular
jumlasiga Xazina va Sherdor (Samarqand), Ishonch (Jizzax), Lastochka (Navoiy),
Marvel va Tayanch (Namangan), Buxoro tadbirkori va Umid (Buxoro), Madadkor
(Andijon),  Baraka  va  Taraqqiyot  (Toshkent  viloyati)  va  boshqalarni  kiritish
mumkin.
Samarqandning  «Sherdor»  kredit  uyushmasi  O’zbekistondagi  birinchi  kredit
uyushmasi  hisoblanadi.  Ushbu  kredit  uyushmasi  2002  yilda  to’zilgan  bo’lib  uni
4300 a’zosi mavjud.
Kredit  uyushmalarining  asosiy  maqsadi  odamlar  o’z  faoliyatini  rivojlantirib  o’z
farovonligini oshirishni o’zlashtirsin. Bu borada xalkda «Agar och qolganga baliq
sovg’a  kilsang  yaxshi  ish  qilgan  bo’lasan,  agar  sen  uni  baliq  tutishga  o’rgatsang
ikki barobar ko’p ish qilgan bo’lasan» degan ibora mavjud. 
Shu  jihatdan  kredit  uyushmalari  kichik  tadbirkorlikni  taraqqiy  ettirishda  muhim
ahamiyatga ega. 
Shuning uchun ham kredit uyushmalari butun dunyo bo’ylab rivojlanishga ega. Bu
kredit  uyushmalarining  jahon  tashkiloti   (Wossi)  ni  mavjudligi  bo’lishi  ham
25 ahamiyatli. Bu tashkilot 30 yillar oldin to’zilgan bo’lib unga 90 mamlakatdagi 32
ming  dan  (112  mln.  a’zosi  bilan)  ortiq  kredit  uyushmalari  kiradi.  Uni  kredit
uyushmalarinin  rivojlantirish  bo’yicha  bir  loyihasi  O’zbekistonda  ham  amalga
oshirilmoqda.
2003  yilni  sentyabrida  Beshkek  shahrida  ushbu  xalqaro  kredit  uyushmasi
boshchiligida  «Markaziy  Osiyoda  barqaror  kredit  uyushmalarini  to’zish
to’g’risida» birinchi xalqaro konferensiya o’tkazildi. 
Ќ ar  yilni 20 oktyabrida xalqaro kredit uyushmalari  kuni  utkaziladi.  Bu kun 1948
yildan  beri  nishonlanadi.  Ќ ozir  ushbu  xalqaro  tashkilotga  (Wossi)  96  mamlakat
a’zo. 
O’zbekistonda  2005  yilning  sentyabriga  kredit  uyushmalarining  jismoniy  va
yuridik shaxslardan a’zolar 27  000 ni tashkil etadi. 
O’zbekiston  kredit  uyushmalarining aktivlari 6,5 mlrd. so’mni, kredit portfeli  5,8
mlrd. so’mni, depozit va pay badallari 5,8 mlrd. so’mni tashkil etadi. 
2005 yilning iyunida O’zbekistonda kredit uyushmalari assosiasiyasi to’zildi. 
Respublikamizda kredit uyushmalari to’g’risidagi qonunga Oliy Majlis tomonidan
2006 yilning 24 yanvarida ayrim o’zgartirishlar kiritildi. 
Lizing  inglizcha  ijara  ma’nosini  bildiradi.  Eramizdan  oldingi  to’rtinchi  asrda
yashagan  grek  faylasufi  Aristotel  –  «Boylik  mulkka  egalik  qilishda  emas,  balki
undan samarali foydalanishdadir», - degan shu fikr bilan olim lizing g’oyasiga asos
solgan. 
Mulk  tushunchasida  mulkka  egalik  qilish  va  undan  foydalanish  xuquqi
tushunchalari  mavjud.  Keyingi  vaqtlarda  mulkdan  foydalanishning  yangi  shakli
ijara  munosabatlari,  keyinchalik  esa  uni  takomillashgan  maxsus  turi  moliyaviy
ijara – lizing vujudga keldi. 
Tarix  ma’lumotlariga  ko’ra  lizing  eramizdan  oldingi  2000  yillarda  Shumer
davlatida mavjud bo’lgan, Venesiyada rivojlangan. 
Uni  rivojlangan  bosqichi  XIX  asrning  ikkinchi  yarmi  va  XX  asrning  dastlabki
yillariga to’g’ri keladi. Avstriyalik olim V. Xayor 1877 yilda o’zining «Yevropada
qanday qilib biznes qilish kerak» nomli kitobida «Bell» telefon kompaniyasida o’zi
26 ishlab chiqargan telefon apparatlarini  ijaraga berganligi va shu  orqali katta  foyda
ko’rganligi  to’g’risida  gap  yuritadi.  Bunda  iste’molchilar  nafaqat  telefon
apparatidan foydalanish xuqiqini, balki kelishilgan tulovlarni bajarganlaridan so’ng
uning egasi bo’lish xuquqini ham qulga kiritishgan.
Buyuk  Britaniyada  XX  asr  boshlarida  konchilar  temir  yo’l  vagonlarini  avval
ijaraga olib keyin sotib olishgan. 
Bugungi  zamonaviy  lizing  (moliyaviy  ijara)  XX  asrni  50  yillarida  AŠSh  da
shakllanib  takomillashdi.  Vositachi  sifatidagi  birinchi  lizing  kompaniyasi  1952
yilda  San-Fransisko  shahrida  ishbilarmon  Genri  Shonfeld  tomonidan  asoslangan
«United States leazing corporation» dunyoga keldi. 
AŠShdagi  lizing  bo’yicha  shov-shuvlar  Germaniya,  Italiya  va  Fransiyada  davom
etdi. Jaxon banki tarkibida xalqaro lizing munosabatlarini tartibga solish bo’yicha
Xalqaro Moliya korporasiyasi (XMK) ish boshladi. 
Bugungi  kunda  XMK  50  mamlakatning  96  lizing  kompaniyalari  faoliyatini
moliyalashtirgan.  40  mamlakatning  120  dan  ortiq  lizing  sohasidagi  investisiya
loyihalarini amalga oshirishda texnik yordam ko’rsatgan hamda 25 mamlakatdagi
lizing kompaniyalarining muassisi hisoblanadi. 
1995 yilda O’zbekistonda tashkil etilgan dastlabki «O’zbeklizing interneyshnl AJ»
ning ta’sischilaridan biri ham XMK hisoblanadi. 
O’zbekistonda  birinchi  xalqaro  lizing  operasiyasi  1993  yilda  tashqi  iqtisodiy
faoliyat banki tomonidan «O’zbekiston havo yo’llari»ga chet el kompaniyalaridan
samolyotlar xarid qilingan. 
Respublikamizda lizing operasiyalarining rivojlanishi 1999 yilni 14 aprelida qabul
qilingan  va  2002  yil  13  dekabrida  tegishli  o’zgartirishlar  kiritilgan  «Lizing
to’g’risida»gi qonunni qabul qilishi bilan bog’liq. 
Yuqoridagilarga asosan lizing – bu mulkiy munosabatlar majmui bo’lib bunda bir
taraf (lizing beruvchi) boshqa bir tarafning (lizing oluvchining topshirig’iga binoan
uchinchi  taraf  (mol  yetkazib  beruvchi)  dan  lizing  shartnomasiga  muvofiq  lizing
obyekti  bo’lgan  mulkni  o’z  mulki  qilib  sotib  olib  uni  to’lash  asosida  lizing
27 shartnomasida belgilangan shartlar bilan vaqtinchalik foydalanish va egalik qilish
uchun lizing oluvchiga beradi. 
Lizing  munosabatlarining  asosiy  xujjati  bo’lib  shartnoma  hisoblanib  u  quyidagi
qismlardan iborat:
Shartnomaning mohiyati va maqsadi
Texnikani olib ketish tartibi
Texnikaning qiymati
U bo’yicha to’lovlar
To’lovlar tartibi
Texnikani yetkazib berish
Bo’nak to’lovlarini to’lash
Lizing to’lovlarini to’lash
Tomonlar xuquq va majburiyatlari
Foydalanish shartlari
Tomonlarning javobgarliklari
Nizolarni hal qilish
Amal qilish muddati
Boshqa shartlar
Tomonlarning rekvizitlari
Lizing obyekti bo’lib iste’mol qilinmaydigan va qonunchilik bilan taqiqlanmagan
tadbirkorlik  faoliyatida  qullaniladigan  har  qanday  buyumlar,  barcha  mulk
majmualari,  shu  jumladan  yer  uchastkalari  va  boshqa  tabiat  obyektlari,  binolar,
inshoatlar,  uskunalar,  transport  vositalari  hamda  boshqa  kuchar  va  kuchmas
mulklar hisoblanadi. 
Moliyaviy  lizingning  mohiyati  mulk  qiymatini  bo’lib-bo’lib  to’lash  asosida  sotib
olishni  ifodalaydi  va  tovar  krediti  shakliga  ega  bo’ladi.  Bunga  lizing  muddati
davomida lizing beruvchining barcha xarajatlarini to’liq koplashga yetarli bo’lgan
va unga foyda keltirishni ta’minlaydigan lizing to’lovlari yig’indisini ko’zda tutadi.
Lizing to’lovi lizing obyekti qiymatini, mulkni Sug’urtalash xarajatlariini va kredit
uchun lizing (foiz) stavkasini o’z ichiga olgan so’mmani tashkil etadi. 
28 Respublikamiz qishloq xo’jaligida lizing munosabatlarining rivojlanishida 1999 yil
30 oktyabrda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan «Qishloq
xo’jalikmashlizing  aksiyadorlik  lizing  kompaniyasini  tashkil  etish  to’g’risida»gi
hamda  Vazirlar  Mahkamasining  2001  yil  2  noyabrdagi  «Qishloqni  lizing
shartlarida qishloq xo’jalik texnikasi bilan ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida»
gi  qarorlari  va  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2002  yil  28  avgustdagi
«Lizing  tizimi  taraqqiyotini  yanada  rivojlantirish  choralari  to’g’risida»gi  farmoni
muhim ahamiyatga ega.
Yuqoridagi  Prezident  farmoniga  ko’ra  iqtisodiyot  tarmoqlari,  ayniqsa  kichik  va
o’rta  biznes  subyektlarini  zamonaviy  texnologik  uskunalar  bilan  ta’minlash
maqsadida 2002 yilning 1 sentyabridan boshlab:
Lizing to’lovlari qo’shilgan qiymat solig’idan ozod etiladi. Chetdan lizinga berish
uchun respublika xududiga keltiriladigan texnologik uskunalar bojxona to’lovi va
qo’shilgan qiymat solig’idan ozod etiladi.
Lizing  oluvchi  –  xo’jalik  subyektlari  lizinga  berilgan  mulk  bo’yicha  lizing
shartnomasi  davrida  mulk  solig’idan  ozod  etiladi.  Lizinga  beruvchining  yalpi
daromadidan  lizinga  berish  uchun  olingan  mulk  bo’yicha  kredit  to’lovi  bo’yicha
foizlar va boshqa to’lovlar chiqariladi. 
Umuman  yuqoridagi  farmon  va  qarorlar  lizingdan  foydalanuvchilarni  tegishli
mulkka ega bo’lish bo’yicha katta imkoniyat va imtiyozlarni beradi. 
4. O’zbekiston Respublikasi Xalqaro bank tizimini rivojlantirish
istiqbollari
Markaziy  bank  raisi  o’rinbosari  Abrorxo’ja  Turdaliyev  O’zbekiston  bank  tizimi
holati  haqida  umumiy  ma’lumot  berib,  uni  rivojlantirishning  istiqbolli
bosqichlarini  ma’lum  qildi.  Unga  ko’ra,  dollarlashuv  darajasini  pasaytirish
maqsadida  Moliya  vazirligi  huzurida  xedj-fond  tashkil  etilmoqda,  valyuta
kreditlarini jalb qilishda esa «ehtiyotkorlik siyosati» olib boriladi. 2025 yilda bank
sektoridagi hukumat ulushini 40 foizgacha kamaytirish rejalashtirilgan.
29 O’zbekiston  Markaziy  banki  raisi  o’rinbosari  Abrorxo’ja  Turdaliyev  26  noyabr
kuni MDHga a’zo davlatlarning  II Xalqaro moliya-bank forumida mamlakat bank
tizimi  haqidagi  taqdimotini  namoyish  qildi.  «Gazeta.uz»  undagi  asosiy  fikrlarni
keltirib o’tadi.
O’zbekiston  bank  tizimida  33  ta  bank,  jumladan,  12  ta  davlat  ulushiga  ega,
shuningdek, 15 ta  xususiy va  5 ta  xorijiy banklar mavjud. 1 noyabr holatiga ko’ra,
banklar  aktivlari  39  mlrd  dollarni  (419  trln  so’m)  tashkil  etib,  ularning  82  foizi
davlat banklariga tegishli. Banklarning majburiyatlari 33 mlrd dollarga (352,6 trln
so’m) yetdi, shundan 40 foizini depozitlar tashkil etadi.
Banklarning  umumiy  kapitali  6,2  mlrd  dollar  (66  trln  so’m)  darajasida  bo’lib,
shundan 81 foizi davlat banklari kapitaliga to’g’ri keladi.
Banklarning  moliyaviy  barqarorligiga  to’xtaladigan  bo’lsak,  joriy  yilning  o’tgan
davrida  risk  darajasi  yuqori  bo’lgan  aktivlarning  o’sishi  21  foizga  —  317  trln
so’mdan  383  trln  so’mga,  jami  kapitalining  o’sishi  14  foizga  —  66  trln  so’mga
yetdi. Kapitalning yetarlilik koeffitsiyenti 1,2 foizga tushib, 17,2 foizni tashkil etdi,
bu  minimal talablarga javob beradi.
Shu  bilan  birga,  kapital  zaxirasi  1,5  mlrd  dollarni  tashkil  etadi,  bu  esa  sof  NPL
(muammoli  kreditlar)  ni  1,6  barobarga  qoplash  yoki  kredit  portfelining  5  foizi
miqdorida qo’shimcha zaxiralar yaratish imkonini beradi.
1  noyabr  holatiga  banklarning  kredit  portfelidagi  qoldiq  30  mlrd  dollarga  teng
bo’ldi.  10 oy  davomida o’rtacha  14 foizga o’sish  kuzatilgan,  jismoniy  shaxslarga
berilgan kreditlar hajmi esa 22 foizga oshgan.
Markaziy  bank  rahbari  o’rinbosarining  so’zlariga  ko’ra,  O’zbekiston  bank
tizimining  likvidlik  ko’rsatkichi  «yetarli  darajada  yaxshi».  Xususan,  qisqa
muddatli  likvidlik  koeffitsiyenti  (LCR)  167  foizga  yetdi,  bu  eng  kam  tartibga
solinadigan  talabdan  67  foiz  punktga  yuqoridir.  Uzoq  muddatli  likvidlik
koeffitsiyenti  (NSFR)  —  113%,  banklarning  umumiy  aktivlarida  yuqori  likvidli
aktivlarning ulushi 15% ni  tashkil qiladi.
1  noyabr  holatiga  bank  sektorining  sof  foydasi  364  mln  dollar  darajasida  qayd
etildi, bu o’tgan yilning shu  davriga nisbatan 12 foizga ko’p hisoblanadi.
30 Karantin  cheklovlarining  joriy  etilishi  va  aholi  daromadlarining  pasayishi
sharoitida  O’zbekiston  Markaziy  bankining  asosiy  vazifasi  makroiqtisodiy
barqarorlikni  va  butun  bank  tizimining  uzluksiz  ishlashini  ta’minlashdan  iborat
bo’ldi.
Markaziy  bank  aholi  va  tadbirkorlik  subyektlariga  kreditlar  muddatini  uzaytirish
uchun  shart-sharoit  yaratdi,  kreditlar  muddatini  uzaytirish  ta’sirini  neytrallash
va  likvid  resurslarni  qisqartirish  uchun  banklarni  zarur  likvidlik  bilan  ta’minlash
maqsadida pul-kredit siyosatining qisqa va  uzoq muddatli vositalarini joriy etdi.
Natijada  kutilayotgan  ijobiy  natijalar  bilan  bir  qatorda,  muddatlarni  uzaytirish
amaliyoti  kreditlar  bo’yicha  to’lov  intizomining  buzilishiga  va  kredit  riskining
oshishiga, muammoli kreditlarning ko’payishiga olib keldi. 
Markaziy  bank  rahbari  o’rinbosarining  aytishicha,  NPL  (muammoli  kreditlar)  yil
boshidagi 2,1 foizdan iyul oxiriga kelib 6,2 foizga oshgan.
Noyabr  oyi  boshida  muammoli  kreditlar  ulushi  5,7  foiz  yoki  1,7  mlrd  dollarni
tashkil qildi. Shu  bilan birga, yuridik shaxslarning NPL ulushi yil boshidan buyon
o’sishda davom etmoqda.
Bugungi  kunda  banklarning  kredit  portfelining  dollarlashuv  darajasi  50  foiz,
majburiyatlar  57  foiz  darajasida  bo’lib,  bu  milliy  valyuta  kursining  sezilarli
darajada  qadrsizlanishi  bilan  bank  sektorining  valyuta  riski  va  zaifligining
oshishiga olib keladi.
Dollarlashuv  darajasini  pasaytirish  maqsadida  Moliya  vazirligi  huzurida  xorijiy
valyutadagi kreditlarni milliy valyutaga konvertatsiya qilish bo’yicha maxsus xedj-
fond  tashkil  etilmoqda.  Bundan  tashqari,  yuzaga  kelishi  mumkin  bo’lgan  ichki
va  tashqi  risklarni  hisobga  olgan  holda  xorijdan  so’mdagi  uzoq  muddatli
resurslarni  jalb  etish,  shuningdek,  xorijiy  valyutadagi  resurslarni  jalb  qilishda
«ehtiyotkorlik siyosati»ni yuritish ko’zda tutilgan.
Ikki yil ichida O’zbekistonda uchta raqamli bank (TBC Bank, Anor Bank, Apelsin
Bank)  va  masofaviy  moliyaviy  xizmatlar  ko’rsatishga  ixtisoslashgan  32  ta  fintex-
kompaniyasi tashkil etildi.
31 Tadbirkorlar  o’z  to’lovlarining  85  foizini  masofadan  turib  amalga  oshiradilar
(2017  yildan  beri  7  barobarga  o’sgan).  Sakkizta  bank  raqamli  identifikatsiya
mexanizmidan (Face ID) foydalanmoqda, qolganlari esa testlarni yakunlamoqda.
2025 yilda O’zbekiston bank tizimidagi xususiy sektor ulushini hozirgi 18 foizdan
60 foizga oshirish rejalashtirilmoqda.
«Markaziy bank nazorat yukini yengillashtirish bo’yicha o’zining liberal siyosatini
davom ettirish niyatida, bu  tizimning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazmagan
holda progressiv bank sektorini shakllantirishga xizmat qiladi»,  — deya qayd etdi
Markaziy bank rahbari o’rinbosari.
32 Xulosa
Ayni paytda O’zb е kistonda 20 dan ortiq filialga ega to’qqizta xususiy bank, 90 dan
ziyod  mini-bank,  80  xususiy  lizing  kompaniyasi,  70  mikrokr е dit  tashkilot  va
lombardlar, 29 xususiy sug’urta kompaniyasi faoliyat ko’rsatmoqda. 2012 yilning
to’qqiz oyi yakunlariga ko’ra, ularga kr е dit ajratish hajmi 36 foizga, kichik bizn е s
va  xususiy  tadbirkorlikni  kr е dit  bilan  ta’minlash  34  foizga,  inv е stitsiyaviy
moliyalash  37  foizga  oshdi.  Shu  bilan  birga,  ularning  faoliyatini  yanada
rivojlantirish,  bank-moliya  sohasiga  xususiy  kapitalni  jalb  qilish  orqali  yangi
xususiy  banklar  hamda  boshqa  xususiy  moliya  institutlarini  tashkil  etish  zarurati
paydo bo’lmoqda.
Eksp е rtlarning fikricha, tijorat banklarining inv е stitsiya va kr е dit faolligi bo’yicha
faoliyatida  ijobiy  o’zgarishlar  kuzatilmoqda.  Masalan,  2012  yilda  iqtisodiyot  r е al
s е ktoriga  yo’naltirilgan  kr е ditlar  salmog’i  30,6  foizga  o’sdi.  Ajratilgan  kr е ditlar
86,3  foizining  manbaini  tijorat  banklarining  ichki  r е surslari  tashkil  qiladi.  Bunda
tijorat  banklarining  kr е dit  portf е li  sifatini  yaxshilashga  doir  t е nd е nsiya  o’sib
borayotganini  qayd  etish  joiz.  3  yildan  ortiq  muddatga  b е rilgan  uzoq  muddatli,
ya’ni  inv е stitsiya  kr е ditlari  ulushining  ko’paygani  buning  isbotidir.  2000  yilda
kr е dit  portf е li  umumiy  hajmida  uzoq  muddatli  kr е ditlar  35  foizni  tashkil  etgan
bo’lsa,  2012  yil  yakunlari  bo’yicha  bu  ko’rsatkich  75  foizga  yetdi.
Tijorat  banklarining  iqtisodiyot  r е al  s е ktori  korxonalarini  mod е rnizatsiya  qilish,
ularni  t е xnologik  va  t е xnik  qayta  jihozlashga  yo’naltirilgan  inv е stitsiya  kr е ditlari
muhim  ahamiyat  kasb  etmoqda.  Bu  esa  moliyaviy-iqtisodiy  inqiroz  sharoitida
nafaqat  yuqori  iqtisodiy  o’sish,  balki  mamlakatimizda  makroiqtisodiy  barqarorlik
va farovonlikka erishish imkonini b е rdi.
33 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. O’zbekiston  Respublikasining  “O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki
to’g’risida”gi Qonuni //– T.: “O’zbekiston”, 2003. 
2. O’zbekiston  Respublikasining  “Banklar  va  bank  faoliyati  to’g’risida”gi
Qonuni //– T.: “O’zbekiston”, 2003. 
3. “Banklarni  ro’yxatga  olish  va  ular  faoliyatini  litsenziyalash  tartibi
to’g’risida”gi Nizom, 08.10.2009, 2014-son. 
4. “Banklarni tugatish tartibi to’g’risida”gi Nizom, 19.12.1999, 626-son. 
5. “Banklarga vasiylik qilish to’g’risida”gi Nizom, 19.12.1998, 570-son. 
6. “Tijorat banklari kapitalining yetarliligiga qo’yiladigan talablar to’g’risida”gi
Nizom (yangi tahriri), 25.07.2000, 949-son. 
Elektron manbalar :
1. http://www.cbu.uz O`zbekiston Respublikasi Markaziy Banki 
2. http://www.mf.uz O`zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi 
3. http://www.gov.uz O`zbekiston Respublikasi Hukumati portali 
4. http.://www.stat.uz O`zbekiston Respublikasi Statistika qo`mitasi 
5.http.://www.google.com                            
6. http.://www.banker.uz                     
7. http.://moodle.qmii.uz                     
8. http.://www.lex.uz   
34