Tafakkur – eng yuksak bilish jarayoni

K IRISH:
I BOB. Tafakkur – eng yuksak bilish jarayoni 
I. 1. Psixologiya va falsafada tafakkur muammosi
II. 2. Tafakkur evolyutsiyasi va tarixiy taraqqiyoti
II BOB. Turli yosh davrlarida tafakkur jarayonining rivojlanishi 
   II.1. Individ, maktabgacha va kichik maktab yoshida tafakkur jarayoni
     II.2.  O’smirlik,  o'spirinlik,  yoshlik  va  yetuklik  davri  tafakkurining
xususiyatlari
II 3. Tafakkur rivojlanishining asosiy bosqichlari
   XULOSA
   FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
   TAVSIYA
   ILOVA
     KIRISH:
Kurs  ishining  dolzarbligi:   Prezidentimiz  Shavkat  Miromonovich
Mirziyoyevning  Aholiga  psixologik  xizmat  ko’rsatish  va  psixologiya  sohasida
kadrlar  tayyorlash  tizimini  tubdan  takomillashtirish  chora-tadbirlari  to’g’risida
PQL-1518/20-2  Qarori  loyihasi   Qaror  loyihasidagi  bolalarning  maktabgacha
bo’lgan  davri  rivojlanishi,  idrok,  ong  va  xulq-atvor,  kognitiv  va  ijtimoiy
psixologiya sohasidagi ilg’or tajribalarni o’zlashtirish va ommalashtirish; tibbiy
va klinik psixologiya, psixolingvistika, psixogеnеtika, boshqaruv psixologiyasi,
savdo  psixologiyasi,  gеrontopsixologiya,  kross-madaniy  psixologiya,  mеhnat
psixologiyasi,  tashkiliy  psixologiya  kabi  dolzarb  yo’nalishlarda  kadrlar
tayyorlashni  rivojlantirish;  psixologiya  sohasida  zamonaviy  o’quv,  ilmiy  va
ommabop  adabiyotlarni  tayyorlash,  nashr  etish  va  ommalashtirish  ishlarini
tizimli yo’lga qo’yish; Yosh psixologiyasi, psixofiziologiya, tibbiy psixologiya,
psixotеrapiya, patopsixologiya, diffеrеnsial psixologiya, pеdagogik psixologiya,
psixodiagnostika,  gеnеtik  psixologiya  kabi  sohalarda  fundamеntal,  amaliy
tadqiqotlarni  rivojlantirish  kabi  bandlari  ayni  maktabgacha  ta’lim
tashkilotlaridagi psixolog kadrlar uchun ahamiyatlidir. 
 Kurs  ishining  maqsadi:  tafakkur  bilish  jarayonining  asosiy  bosqichlarini
ajratish va ularni o’rganish. 
Kurs ishining vazifalari:
1) Tafakkur bilish jarayoni haqida umumiy tushuncha olish;
2) Tafakkur  jarayoniga  doir  chet  el  va  o’zbek  olimlari  nazariyalarini
psixolog kadrlarga tanishtirish; 
3) Tafakkur jarayonining insonda shakllanishini bosqichlarga ajratib alohida
alohida o’rganish;
4) Tafakkur shakllanishining bosqichlariga xos xususiyatlarni o’rganish; Kurs  ishining  predmeti:  tafakkur  bilish  jarayoni  rivojlanishining  asosiy
bosqichlari. 
Kurs  ishining  ob’ekti  –  Farg’ona  viloyati  Farg’ona  shahar  36-  Davlatgacha
ta’lim tashkiloti, katta guruhi 30 nafar tarbiyalanuvchilari. 
Kurs ishining metodi  
Kurs  ishining  nazariy  va  amaliy  ahamiyati:  Tadqiqot  natijalari  maktabgacha
yoshdagi  tafakkurida  buzilishi  bor  bolalarni  ertaroq  aniqlash,  buzilishlarni
darajalash va mumkin bo’lgan darajalarda bolani tafakkurni rivojlantiruvchi va
mashq  qildiruvchi  metodikalar  yordamida  ushbu  bolalarda  o’ta  og’ir
buzilishlarning  oldini  olish,  oligofreniya  bolalar  bilan   to’g’ri  ishlash  haqida
muhim ma’lumotlar bera oladi. 
Kurs  ish  tadqiqotning  tuzilishi:  tadqiqot  ikki  bob,  besh  paragraf,  xulosa,
tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar, ilova va mundarijadan iborat. I BOB. TAFAKKUR – ENG YUKSAK BILISH JARAYONI 
I. 1. Psixologiya va falsafada tafakkur muammosi
        Qadimgi faylasuflar va olimlar tafakkurni o’rganishni boshladilar, lekin
ular  buni  psixologiya  emas,  balki  boshqa  fanlar,  birinchi  navbatda,  falsafa  va
mantiq  nuqtai  nazaridan  qildilar.  Ulardan  birinchisi  Parmenid  edi.  “Haqiqat
yo’li”  inshosida  u  Yevropa  faylasuflari  tarixida  birinchi  bo’lib  deduktiv
metafizikaning asosiy qoidalarining qisqartirilgan taqdimotini taqdim etdi. Shu
bilan  birga,  u  fikrlash  jarayonini  mantiq  nuqtai  nazaridan  ham  ko’rib  chiqadi.
Falsafiy  nuqtai  nazardan  u  borliqning  tafakkurga  o‘xshashligini  ta’kidlaydi:
“Ko’p  o’ylash,  fikrlash  dunyo  qarashini  kengaytirib  tafakkurni  boyitadi!”
tafakkur  qiling  zero,  hech  qachon  yutqazmaysiz.  Harotning  asl  mohiyatini
anglash, hayot tarjibasini ko’paytiradi va insonni zohirona fikr qilishga undaydi.
Tafakkur  ko pgina  fan  sohalari  (falsafa,  mantiq,  jamiyatshunoslik,  ped.,ʻ
fiziologiya,  kibernetika,  biologiya.)ning  tadqiqot  ob yekti  hisoblanadi.	
ʼ
Psixologiyada  Tafakkur  voqelikni  umumlashtirish  darajasiga,  muammoni
yechish  vositasi  xususiyatiga,  holatlarning  inson  uchun  yangiligi,  shaxsning
faollik  ko rsatish  darajasiga  ko ra  bir  necha  turlarga  (ko rgazmali  harakat,	
ʻ ʻ ʻ
ko rgazmaliobrazli,  amaliy,  nazariy,  ixtiyoriy,  ixtiyorsiz,  mavhum,  ijodiy  va	
ʻ
h.k.)  ajratib  tadqiq  qilinadi.  Ijtimoiy  hayotda,  ta lim  jarayoni  va  ishlab	
ʼ
chiqarish.da  odamlar  o rtasidagi  aloqa  va  munosabatlar  ham  Tafakkur	
ʻ
yordamida  namoyon  bo ladi.  Jamoada  tanqidiy  qarash,  o zini  o zi  tanqid,
ʻ ʻ ʻ
baholash,  tekshirish,  o zini  o zi  tekshirish,  nazorat  qilish,  o zini  o zi  nazorat	
ʻ ʻ ʻ ʻ
qilish,  guruhiy  mulohaza  yuritishdan  iborat  Tafakkur  sifatlari  vujudga  keladi.
Insonning inson tomonidan idrok kilinishi ham Tafakkur bilan uzviy aloqadadir.
Ijodiy ishlar, kashfiyotlar, ixtirolar, takliflar Tafakkurning mahsuli hisoblanadi.
Psixologiya  Tafakkurning  filogenetik  (insoniyat  paydo  bo lishi  davri),	
ʻ
ontogenetik (kishi umri davomida) bilishga oid tarixiy jihatlarini ham o rganadi.	
ʻ Hozirgi zamon fanining juda ko p murakkab masalalari Tafakkurdagi mantiqiyʻ
jarayonlarni yanada chuqurroq o rganishni taqozo etmoqda. 
ʻ
Tafakkur  muammosi  xorij  psixologiyasida  keng  doirada  tadqiq  qilinib,
atroflicha  bilimlar  va  ma’lumotlar  zahirasi  to’plangan.  Aynan  keltirilgan
ma’lumotlarda  tafakkur  tushunchasi  turli  nuqtai  nazarlardan  tahlil  qilinadi.
Ekzistensializmning asoschisi bo’lmish nemis faylasufi Martin Xaydeger (1889-
1978)  tushunish  uchun  o’z  diqqatimizni  qarata  olsakkina  biz  fikrlashga
o’rganamiz-deb  yozadi.  Uning  fikricha,  narsa  va  voqealarning  mohiyatini
tushunish,  anglab  yetish,  inson  fikrlash  jarayonida  muhim  o’rin  egallaydi.
Tushunishni talab qiladigan narsa insonni fikrlashga undaydi. Tushunishni talab
qiladigan  narsa  hech  qachon  biz  tomonimizdan  yaratilmadi.  Xaydegerning
fikricha,  tafakkur  mavjudligining  asosiy  xislati  bu  tasavvurdir.  Tafakkur
haqidagi  ta’limotga  asosan  tasavvur  fikrda  ifoda  etiladi.  Shuning  uchun  ham
tafakkur  haqidagi  ta’limotni  logika,  mantiq  deb  ataydın.  K.R.Megrelidzening
ta’kidlashicha,  insondagi  biror  bir  ruhiy  hodisa  ijtimoiy  omilni  hisobga
olmasdan turib, to’g’ri tushuntirilishi mumkin emas. Bu narsa birinchi navbatda
tafakkurga taalluqlidir. Tafakkurning ijtimoiy hayotning boshqa ko’rinishlarisiz
o’rganish mumkin emas
     Inson tafakkurining usullari nerv tizimida ham, miyasida ham emas, balki
bir davrda mana shunday idrok etishga, o’ylashga, ishlashga, boshqa bir davrda
esa  nerv  faoliyatini  boshqacha  ishlashga  yo’llaydigan  ijtimoiy  sharoitdadir.
Insonlar  fikrlari  va  qarashlari  individual  tartibda  emas,  ijtimoiy  munosabatlar
tufayli sodir bo’ladi. Bu haqda K.R.Megrelidze shunday yozadi: inson tafakkuri
tabiiy va biologik qonunlar bo’yicha emas, balki ijtimoiy – tarixiy qonuniyatlar
yo’lida  harakatlanadi.  Insonning  fikrlash  usuli  avvalo  ijtimoiy  hodisadir.  Fikr
hech  qachon  o’z-o’zidan  paydo  bo’lmaydi,  fikr  biror  narsa  haqida,  biror
predmet  haqida  bo’lishi  mumkin.  Predmetsiz  fikrning  bo’lishi  mumkin  emas. Tafakkurning  funksiyasi  miya  faoliyati  jarayonida  kechadigan  sub’ektiv
psixologik jarayonlar bilangina chegaralanmaydi:
Birinchidan, ongning sub’ektiv holatinigina ifodalamasdan, balki ob’ektga ham
tegishli bo’ladi va narsalar munosabatini ifodalaydi.
Ikkinchidan, yangi fikrning vujudga kelishi bilan bilish jarayoni tugallanmaydi,
balki  faqatgina  boshlanadi.  Bu  bilishning  boshlang’ich  bosqichi  bo’lib,
g’oyaning sub’ektiv holatidir, endi fikrni amalga oshirish bosqichi boshlanadi.
Uchinchidan,  alohida  individning  fikri  ijtimoiy  yetilgan  fikrlarning  xususiy
ko’rinishidir.  Har  bir  alohida  shaxs  ijtimoiy  tushunchalar,  tasavvurlar
yordamida fikrlaydi. K.R.Megrelidze inson fikrining ijtimoiy ekanligini qayta-
qayta  ta’kidlaydi.  Fikrlar  va  g’oyalar  erkin  individual  ijodning  mahsuli  emas,
balki  individning  o’zi  kabi  jamiyat  va  ijtimoiy  munosabatlar  mahsulidir.
Shuning  uchun  inson  tafakkuri  tafakkur  bosqichlari,  inson  tafakkurining
shakllari  va  usullari  haqidagi  jumboqning  yechimini  mantiqiy  izlanishlardan
an’anaviy  psixologiyadan  emas,  balki  avvalo  bu  g’oyalarning  ijtimoiy  kelib
chiqishidan  izlash  kerak.  U  yoki  bu  individ  jamiyatda  yetilgan  ijtimoiy
g’oyalarning tasodifiy ifodalovchisi bo’lib qoladi. Akademik A.I.Berg shunday
deb  yozadi  “inson  faqat  tashqi  dunyo  bilan  to’xtovsiz  muloqot  qilishi
sharoitidagina uzoq vaqt fikrlashi mumkin. Tashqi dunyodan to’liq informasion
ajralish bu aqldan ozishning boshlanishidir. Informasion undovchi tafakkurning
tashqi  dunyo  bilan  aloqasi  insonga  oziq-ovqatdek,  issiqlikdek  zarur”.
Psixologiya  fani  taraqqiyotida  nemis  psixologiya  maktabi  muhim  o’rinlardan
birini egallaydi va asrimizning boshlarida Germaniyada Vyursburg psixologiya
maktabi deb nomlangan yangi yo’nalishga ega bo’lgan psixologik oqim paydo
bo’ldi. Mazkur yo’nalishning yirik vakillari sifatida O.Kyulpe (1862-1915), K.
Byuller  (1879-1922),  A.Messer  (1837-1937),  Ax  Narsis  (1871-1946)  va
boshqalarni  sanab  o’tish  lozim.  Ular  tomonidan  olib  borilgan  eksperimental
tadqiqotlar tafakkur muammosining rivojiga ma’lum darajada hissa qo’sha oldi. Vyursburg  psixologiya  maktabi  vakillari  tafakkurni  hissiy  bosqichda  turgan
psixik  jarayonlarga,  ya’ni  sezgi  va  tasavvurlarga  ajratib  o’rganishda  rasional
bosqichdagi  murakkab  jihatlardan  mexanik  ravishda  vujudga  keladi,  deb
tushuntirish  mumkin  emasligini  eksperimental  yo’l  bilan  isbotlashga  harakat
qildilar.  Olib  borilgan  tadqiqotlarni  o’zlarining  ustilarida  o’tkazib,  natijalarni
ob’ektiv  bo’lishiga  kamroq  e’tibor  berganlar.  Vyursburg  psixologiya
maktabining  namoyondalari  tafakkur  bu  ichki  harakat,  aktidir  deb  qaray
boshlaydilar. O’z-o’zini kuzatish metodidan foydalanib, ish tutishda ular mana
bunday  ifodaning  ma’nosini  tushuntirib  berishlari  lozim,  tafakkur  haddan
tashqari mashaqqatliki, shunga qaramay ko’pchilik shunchaki hukm chiqarishni
ma’qul  ko’radilar.  Shuningdek,  ular  oldida  munosabatlarni  o’rnatish  qism,
yaxlit,  tur,  jins  ob’ektning  nisbati  va  o’zaro  munosabatlarini  ushbu
munosabatlarning  aniq  a’zolarini  idrok  qilishni  aniqlash  vazifalari  turadi.
Shuning  bilan  birga  ularning  barcha  tadqiqotlari  ob’ektiv  metodlarni  izlashga
oid faoliyatlarida avj oldi. Jumladan, N.Ax tomonidan sun’iy tushun-chalarning
shakllanishi  bo’yicha  dastlabki  metodika  yaratildi.  Mazkur  nazariya  vakillari
tafakkurni  munosabatlarning  aks  etishi  bilan  bog’lab,  tafakkurni
munosabatlarning  birlamchi  qarab  chiqish,  yoinki  birlamchi  ma’lumot  berish
manbai sifatida talqin qiladilar. Tafakkur taraqqiyoti masalasini ko’tarib chiqib,
o’sishning  fikrlarni  faollashtirish  orqali  amaliy  faoliyatdan  tafakkurni  mutlaqo
ajratib  qo’ydilar.  Tafakkurni  tadqiq  qilishning  asosiy  metodi  –  bu  o’z-o’zini
kuzatish  ekanligini  tan  oladi,  xolos.  Mazkur  muammo  gnoselogik  nuqtai-
nazardan olib qaralganda ushbu pozisiya idealizm izmiga kirib borayotganligini
anglab olish unchalik qiyin emas. Vyursburg maktabi namoyondalari tafakkurni
alohida  mustaqil  bilish  faoliyati  sifatida  aniq  ko’rsata  bildi.  Biroq  tafakkurni
amaliyotda  nutqdan  va  hissiy  obrazlardan  qat’iy  ajratib  tashladilar.  Vyursburg
psixologiya  maktabi  namoyondalaridan  biri  O.Zels  tafakkurni  intellektual
operasiyalar  harakati  sifatida  qabul  qilgan.  U  o’z  oldiga  fikr  yuritish
faoliyatining  u  yoki  bu  jihatlari  qay  yo’sinda  shakllanishini  kuzatish, intellektual  faoliyat  bosqichlarini  ko’rsatish  aqliy  faoliyatning  produktiv  va
reproduktiv ko’rinishidagi ziddiyatlarni bartaraf qilish vazifasini qo’ydi. O.Zels
masala  yechish  jarayonini  o’rganishda  umumiylikka  ega  bo’lgan  masalani
vujudga  keltirish  bosqichlariga  alohida  e’tibor  berib,  elementlar  bilan
predmetlar  munosabatini  ajratib  ko’rsatadi.  Buning  natijasida  muammo
kompleksi  namoyon  bo’ladi.  Kompleks  o’z  ichiga  ushbu  jihatlarni  qamrab
olishi  nazarda  tutilgan:  a)  ma’lumning  tavsifnomasini  bo’laklarga  ajratish;  b)
qidiriluvchi  noma’lumning  o’rnini  aniqlash;  v)noma’lum  qidiriluvchi  bilan
ma’lum o’rtasidagi munosabatlarni ajratib ko’rsatish. Shunday qilib, Vyursburg
psixologiya  maktabining  namoyondasi  O.Zels  psixologiya  tarixida  birinchi
bo’lib  tafakkurni  jarayon  sifatida  ekspremental  metodlar  bilan  tadqiq  qilgan,
intellektual  operasiyalar  va  ularning  tarkibiy  qismlarini  nazariy  va  amaliy
jihatdan  ta’riflab  bergan,  izchil  ilmiy  metodlarga  asoslanib,  o’rganishga  butun
vujudi  bilan  intilgan  psixologdir.  Germaniyada  psixologiyaning
geshtaltpsixologiya  yo’nalishi  vujudga  keldi.  Uning,  ko’zga  ko’ringan
namoyondalari  qatoriga  X.Erenfels  (1859-1932),  V.Keler  (1887-1967),
K.Kofka (1886-1941) va boshqalar kiradi. Geshtaltchilar fikriga qaraganda, har
bir  psixik  hodisaning  mazmuni  uning  tarkibiga  kiruvchi  qism  va  elementlarni
birgalikda  aks  ettirishdan  ko’lam  jihatidan  keng,  mazmun  jihatidan  rang-
barangdir. Geshtaltchilarning aksiomatik xarakterga ega bo’lgan ushbu tezislari
mazkur ta’limot g’oyasini ochib berishga xizmat qiladi, alohida olingan qism va
elementlarning  yig’indisi  yaxlit  tuzilish  mazmunini  belgilab  bera  olmaydi,
aksincha  yaxlit  tuzilma  qism  va  elementlarning  xususiyatlari  va  xossalarini
belgilab berishga qurbi yetadi. Geshtaltpsixologiyaning markaziy nazariyasi har
qanday  psixologik  jarayonlarning  bosh  mohiyati  ularning  sezgilarga  o’xshash
alohida elemetlari emas, balki konfigurasiya shakl yoki geshtaltchilarning yaxlit
yaratishidan  iborat.  Geshtaltpsixologiyada  tafakkur  muammosining  tadqiqoti
keng  qamrovli  tarzda  olib  boriladi.  Jumladan,  V.Kelyor  antropoidlarning
intellektual  harakatlarini  eksperimental  o’rganish  natijasida  yuqori  darajada taraqqiy  qilgan  maymunlarning  aqliy  harakatida  inson  harakatiga  xos
o’xshashlik borligi to’g’risida xulosa chiqaradi.
          V.Kelyorning  fikricha,  topshiriqni  yechish  mexanizmi  quyidagilardan
iborat:  organizmning  optik  maydonidagi  vaziyatlarning  muhim  elementlari  bir
butunlikni,  ya’ni  vaziyat  elementlariga,  geshtalt  ichiga  kirib,  geshtaltda  qaysi
joyni  egallashga  bog’liq  ravishda  yangi  ahamiyat  kasb  etadi.  Vaziyatning
muhim  elementlaridan  namoyon  bo’luvchi  geshtaltchilar  muammosi  vaziyatda
organizmda  ba’zi  bir  zo’riqishlar  ta’sirida  vujudga  keladi,  topshiriqni  yechish
muammoli  vaziyatning  qismlari  yangi  geshtaltda  yangi  munosabatda  idrok
qilina  boshlaganida  tugallanadi.  Masalani  yechish  aniq  qadamlarni  yuzaga
keltiruvchi  geshtalt  sifatida  maydonga  chiqadi.  Geshtaltchilarning  ayrimlari
“yo’nalish” atamasini qo’llab, uni o’tmish tajribasi bilan bog’lashga intiladilar.
Shuningdek,  ular  “tafakkurning  evrestik  metodlari”  to’g’risidagi  tushunchadan
ham foydalanadilar. Bunda materialni, qo’yilgan maqsadni, konfliktli holatlarni
tahlil qilishni nazarda tutadilar. Geshtaltchilar tafakkur psixologiyasining qator
muammolarini ko’tarib chiqadilar, chunonchi ijodiy tafakkurning o’ziga xosligi,
tafakkur jarayonida yangilikning vujudga kelishi, bilimlar bilan tafakkur nisbati,
topshiriqni bajarish jarayonida asta-sekin va birdaniga yechish yo’lini  qo’llash
kabilar.
         Tafakkurni  psixologik  o’rganishda  funksional  rivojlanish  g’oyasini
amaliyotga  tadbiq  qilish  ham  ma’lum  darajada  geshtaltpsixologiya
namoyondalarining  xizmati  hisoblanadi.  Shunga  qaramasdan  V.Kyoler
M.Vertgaymer,  K.Dunkerlarning  eksperimental  tadqiq  otlari  tafakkurning
asosiy  mexanizmlaridan  biri  bo’lgan  predmetlarni  yangi  aloqalar  va
munosabatlarga  fikran  jihatini  ochishni  aniqladilar.  Ammo  ular  ham  mazkur
muammoli  vaziyatda  individning  amaliy  va  nazariy  aqliy  faoliyatlari  rolini
mutlaqo tan oladilar. Amerika psixologiyasida vujudga kelgan bixeviorizm yoki
xulq  psixologiyasi  oqimi  o’tgan  asrning  oxirlaridan  boshlab  hukm  surib kelmoqda. Bixeviorizm oqimining asoschilari amerikalik psixologlar Dj.Uotson
(1878-1958)  va  E.Torndayk.  (1871-1949)  lardir.  Keyinchalik  bular  qatoriga
K.Levin  (1890-1957)  A.Vays  (1974-1931)  va  boshqalar  kelib  qo’shiladilar.
Ma’lum  davrgacha  mazkur  oqim  psixologiya  olamida  dominantlik  rolini
o’ynaydi.  Hozirgi  davrda  bu  oqim  bir  necha  mustaqil  psixologik  maktablarga
ajralib  ketgan.  Lekin  ularning  mohiyatida  bixeviorizm  nafasi  urib  turadi.
Hammasi  uchun  umumiy  formula  S-R,  ya’ni  stimul-reaksiya  xizmat  qilib
kelmoqda. Dj.Uotson tafakkurning ichki nutq va noverbal tovushsiz imo-ishora,
mimika,  yelka  qisishi,  qosh  suzish,  kommunikasiya,  muloqotni  birga  qo’shib,
keng  ma’noda  tushunadi  va  uni  uchta  shaklga  ajratib  o’rganadi.  Nutq
shakllaridan biri nutq malakalarini sekin-asta avj oldirish deb ataladi. Bu she’rni
yoki sitatani aniq esga tushirishda o’z ifodasini topadi.
       Tafakkurning ikkinchi shakli sub’ekt uchun yangi bo’lmagan topshiriqni
so’z yordami bilan yechish, yarim-yortisi unutilgan she’rni eslashga harakat va
nihoyat, yangi topshiriqni yaqqol ifodali harakat va so’z yordami bilan yechish
Dj. Uotson uchun malaka u individual egallagan va o’rganilgan xatti-harakatdir.
Ushbu  nazariya  nuqtai  nazaridan  qarasak,  tafakkur  malakaga  yaqinlashtirilib
qo’yiladi,  chunki  she’rni  esga  tushirish  ham  tafakkur  deb  talqin  qilinadi.  Dj.
Uotson  tilni  o’zlashtirishning  ijtimoiy  jihatlarini  umuman  hisobga  olmagan,
nutqning  tuzilishi  va  rivojlanishiga  sira  e’tibor  qilmagan.  Nutq  bilan  tafakkur
birligi  to’g’risida  tamoyilni  anglab  yetmagan,  tafakkur  va  ongning  xulq
ko’rinishi sifatida olib qaralgan. I. 2.  TAFAKKUR  EVOLYUTSIYASI  VA  TARIXIY
TARAQQIYOTI 
Tafakkurning kelib chiqishi insonning paydo bo’lishi bilan bog’liq bo’lsa, faqat
insonga  fikrlash  qobiliyati  berilganligi  e’tirof  etilsa.  Bu  fikrga  qo‘shilsak,
insonga  nafaqat  mehnat,  balki  tafakkur  ham  tabiatdan,  biosferadan  ajralib turishga  imkon  berganligiga,  shuningdek,  tafakkur  tarixi  insoniyat  tarixi  bilan
bog‘liqligiga e’tiroz bildirish qiyin.
          Lekin  hammasi  shundaymi?  Faqat  inson,  ijtimoiy  mavjudot  o’ylaydi,
degani rostmi? Balki inson tafakkurining biologik ildizlari bor, u nimadan kelib
chiqqan?  Birdan  paydo  bo’lishi  mumkin  emasmi,  yo’qdan  paydo  bo’lgandek?
Xo’sh,  falsafaning  asosiy  masalasini  hal  qilishda  materialistlar  tafakkur  (ong)
ikkinchi darajali, tabiat esa birlamchi, deb ta’kidlaganligi sababli, tafakkurning
ildizlari tabiatda ekanligi ma’lum bo’ladi.
          Bundan  tashqari,  fikrlashning  ildizlari  bor  deb  o’ylashning  yana  bir
sababi,  aks  ettirishning  materialistik  kontseptsiyasi  bo’lib  xizmat  qilishi
mumkin. Ushbu kontseptsiyada ob’ektiv voqelikni aks ettirishning eng yuqori –
ruhiy – shaklida ikkita daraja mavjud. Eng quyi pog’onada sezish, idrok etish va
ifodalash, eng yuqori pog’onada esa tushuncha, hukm va xulosa chiqarish, ya’ni
mavhum  tafakkur,  sub’ektiv  idealistlar,  sensatsionistlar,  solipsistlar  bunga
e’tiroz  bildirmasalar.  Darhaqiqat,  sub’ektiv  idealizmda  hislar,  hislar  (sensus)
sub’ektiv  g’oyalar,  ya’ni  fikrlardir.  Ma’lum  bo‘lishicha,  sensualistlar  intellekt,
aqliy,  noyal  fikrlash  shaklini  ajratib  ko‘rsatuvchi  noumenalistlardan  farqli
o‘laroq,  tafakkurning  hissiy,  hissiy  shakliga,  voqelikni  idrok  etishga  imkon
beradi.
    Ma’lum bo‘lishicha, hissiy tafakkur, voqelikni hissiy idrok etish yordamida
hissiy  tajriba  –  hodisa  shakllanadi.  Aql  orqali  noyal  tajriba,  noumenon
shakllanadi. Shu bilan birga, hodisani aks ettirishning aqliy shaklining birinchi
darajasiga,  noumenni  esa  ikkinchi  darajaga  qo’yish  mantiqan  to’g’ri  keladi.
Refleks – bu refleks bo’lib, uning eng yuqori shaklini rus refleksologi I. Pavlov
o’rgangan.  U  refleks  signalizatsiya  tizimini  chaqirdi.  U,  shuningdek,  uni
shartsiz  va  shartli  refleksli  birinchi  signal  tizimiga  va  og’zaki  va  yozma  nutq,
so’z  va  tushunchalarni  nazarda  tutgan  holda  ikkinchi  signal  tizimiga  ajratdi:
So’z tili nafaqat ma’noga ega bo’lgan belgilar, balki signallar hamdir. Ma’lum bo’lishicha,  signallar  ma’no,  fikr  yuritadi.  Zero,  ma’no  va  fikr  bir  ildizli
so‘zlardir.  Tana  tili  borligi  sababli,  u  hayvonlarning  fikrlashiga  dalil  bo’lib
xizmat  qilishi  mumkin.  Shartli  reflekslar  hayvonlarning  sabab-oqibat
munosabatlarini ajrata olish qobiliyatidan dalolat beradi, ya’ni fikrlash. Yana bir
dalil  –  masalan,  ba’zi  qushlarning,  masalan,  qarg’aning  ettitagacha  hisoblash
qobiliyati.  Demak,  hayvonlarda  hissiy  tafakkur  mavjudligi  haqida  bahslashish
mumkin. Ularning boshqa fikrlash usullari yo’q, chunki ular asboblar yasashni
va  ishlashni,  shuningdek  gapirish  va  yozishni  bilishmaydi.  Agar  tosh  bolta
yasash  qobiliyati  xolis  fikrlash  qobiliyatidan  dalolat  bersa,  yozuvning  ixtiro
qilinishi  mavhum  va  ramziy  fikrlash  qobiliyatidan  dalolat  beradi.  Oraliq
pozitsiyani  ob’ektlar  va  belgilar  nuqtai  nazaridan  fikrlash  qobiliyati  egallaydi.
Subyekt-ramziy tafakkurning misoli mavzu yozishdir va bu erda siz uchun bir
misol. Gerodotning aytishicha, podshoh Doro I skiflar bilan jang qilganda, skif
podshohlari  unga  hadyalar  bilan  xabarchi  yuborgan.  Ular  qush,  sichqon,
qurbaqa  va  beshta  o’q  edi.  Elchining  aytishicha,  forslarning  o’zlari  bu
sovg’alarning ma’nosini tushunishlari kerak. Kengash yig’ildi. Doro qaror qildi:
o’qlar  skiflarning  qarshilik  ko’rsatishdan  bosh  tortishini  anglatadi,  qush
parvozni  anglatadi,  sichqon  va  qurbaqa  esa  skiflar  unga  o’z  erlari  va  suv
omborlarini  berishlarini  anglatadi.  Podshohga  hamroh  bo‘lgan
donishmandlardan  biri  uning  fikriga  qo‘shilmadi.  U  skiflarning  xabarini
butunlay  boshqacha  talqin  qildi:  “Agar  siz  forslar,  qushlar  kabi  osmonga
uchmasangiz  yoki  sichqonlar  kabi  yerga  chuqur  tushmasangiz  yoki
qurbaqalarga  o’xshab  sakrab  tushmasangiz.  Botqoq  bo’lsa,  bu  o’qlar  urgan
holda  qaytib  kelmaysiz.”  Keyingi  voqealar  bu  donishmandning  haq  ekanligini
ko’rsatdi: Doro skiflardan mag’lub bo’ldi.
      Skiflarning Doro Iga yozgan xati mazmunli edi. Uning ildizlari qadimgi
davrlarga  borib  taqaladi.  Miloddan  avvalgi  9-ming  yillikda,  ya’ni  zamonaviy
inson  tomonidan  ixtiro  qilingan.  Shu  bilan  birga,  chorva  mollarining  hisobini “yozib olish” uchun buyumlar – tayoq va toshlar ishlatilgan. Masalan, Shimoliy
Amerika  hindulari  juda  murakkab  xabarlarni  –  qobiq  harflarini  yozish  uchun
ko’p  sonli  qobiqlardan  foydalanganlar.  Retsept  nafaqat  mavzu  yozish,  balki
piktogramma, tasviriy yozuv ham edi.
   Yozishni kim ixtiro qilgan? Javob, bu ikki tomonlama fikrlashning mahsuli
degan  gipoteza  bo’lishi  mumkin.  Ma’lumki,  shizofreniyadagi  simvolizm
heterojendir. Shizofreniya bilan og’rigan bemorlar uchun eng tipik belgilar ikki
xil  simvolizmdir:  aniq-vizual  va  mavhum.  Ushbu  kasallikdan  aziyat  chekkan
chilangar  uchun  murvat  ayolning  xiyonati  belgisi,  shayba  esa  ko’p  xiyonat
belgisi,  belgisi  bo’lganida  tasvirlangan.  Agar  biz  xayolparast  komponentni
chetga surib qo’ysak, unda ramziy ob’ektlar yordamida ma’lumotni masofadan
uzatish g’oyasi ta’kidlanadi. Shizofreniyadagi mavhum simvolizm turiga misol
keltiramiz.  Bemorning  chiziqlari  so’zlarni  bildiradi.  Siz  u  ieroglif  deb
ataladigan  Shumer  mixxat  yozuvini  qaytadan  ixtiro  qilgan  deb  o’ylashingiz
mumkin.  Ierogliflardan  alifbo  va  alifbo  yozuviga  qadar  bir  qadam  qoldi.
Insoniyat  tarixida  bu bir necha  ming yillar  davom  etgan. Eng muhimi, mixxat
yozuvining ko’rinishi belgining ixtirosi  bilan ramzning sub’ektdan ajratilishini
ko’rsatadi.  Ob’ekt  ramz  sifatida  ishlashni  to’xtatdi.  Ramz  o’z  belgisiga  ega
bo’la  boshladi.  Belgilarning  paydo  bo’lishi  bilan  belgi-ramziy  haqiqat  ochildi.
Haqiqat sub’ektga va ramziylikka bo’lingan. Ikki dunyo paydo bo’ldi, mavzu va
ramziy.  Ob’ektlar  bitta,  ularning  tabiiy  ma’nosi  va  belgilar  ham  bitta,  sun’iy
ma’no  yoki  ma’noga  ega.  Umuman  olganda,  agar  ob’ektiv  tafakkur  paydo
bo’lmaganida,  ibtidoiy  odam,  mavhum  tafakkur  paydo  bo’lmaganida,
zamonaviy  odam  paydo  bo’lmagan  bo’lar  edi.  Bu  esa  tafakkurning  insoniyat
tarixi bilan bog’liq tarixiy rivojlanish bosqichlari bo’lganligidan dalolat beradi.
       Birinchi  bosqich  –  ob’ektiv  fikrlashning  paydo  bo’lishi  tafakkurning
ob’ektivlashuvi  bilan  bog’liq.  Tafakkurning  ob’ektivlashuvi  ob’ektivlashuvdan
keyin  keladi  va  sun’iy  belgi-ramzlarning  ixtirosi  bilan  bog’liq:  yozuv  va adabiyot – ikkinchi signal tizimi. Ya’ni, u dastlab ob’ekt-ramziy tafakkurning,
keyin  mavhum-ramziy  tafakkurning  paydo  bo’lishi  bilan  bog’liq:  ramziy
tafakkur. Ikkinchi signal tizimi ramziy fikrlashning dalilidir. Endi shuni aytish
kerakki,  agar  mavhum-ramziy  tafakkur  ramzlardan  mahrum  bo’lsa,  u  sof
mavhum  bo’lib  chiqadi,  shuningdek,  hali  namoyon  bo’lmagan,  o’zida
qoladigan, ya’ni belgilar olamidan uzilgan – ikkinchi signal tizimi .
     Tafakkurning belgi-ramziy voqelikdan ajratilishi uning ob’ektiv voqelikdan
oldingi  izolyatsiyasiga  olib  keladi.  Va  bu  shuni  anglatadiki,  dastlab  tafakkur
mavhum  emas,  balki  qandaydir  tarzda  boshqacha,  qarama-qarshi  edi.  Biz  bu
fikrlashni konkret deb ataymiz. Shunday qilib, fikrlash aniq va mavhum, ochiq
va  yashirin  bo’lishi  mumkinligi  ma’lum  bo’ladi.  Manifest  fikrlash  ob’ektiv
fikrlash va ramziy fikrlashdir. Agar ob’ektiv fikrlash ibtidoiy vositalarni ishlab
chiqarishda namoyon bo’lsa, ramziy tafakkur  ikkinchi  signal tizimining paydo
bo’lishida  namoyon  bo’ldi.  Agar  birinchi  signal  tizimi  tananing  signallarida
bo’lsa,  ikkinchi  signal  tizimi  fikr,  konkret  va  mavhum  signallarda  bo’ladi.
Mavhum  tafakkur  yuksak  aql-zakovat  belgisi  ekan,  ibtidoiy  madaniyatning
pastligi  ibtidoiy  odamlarning  aql-zakovati  pastligidan,  tafakkuri  konkret
bo‘lganidan  dalolat  berishi  aniq.  Ya’ni,  ular  zamonaviy  odam  bilan
solishtirganda  ahmoq  edilar.  Aytish  kerakki,  birinchi  yozma  tilning  ixtirosi
neolit inqilobi bilan bog’liq. Neolit inqilobi atamasini ilmiy foydalanishga ingliz
arxeologi G. Child kiritgan. U ularni neolit  davrida (miloddan avvalgi 12 – 10
ming  yillar)  xo’jalikning  o’zlashtiruvchi  turidan  ishlab  chiqarish  turiga,
ovchilik,  baliqchilik,  terimchilikdan  chorvachilik  va  dehqonchilikka  o’tishning
tarixiy  davrini  belgilab  berdi.  Keyin  zamonaviy  odam  paydo  bo’ldi.  Yozuv
birinchi  marta  yer  yuzidagi  birinchi  sivilizatsiya  –  shumerlarda  (miloddan
avvalgi  3-4  ming  yillar)  paydo  bo’lgan.  Loy  lavhalardagi  harflar  madaniy
yodgorliklardir. Insonning qazilma ajdodlari madaniyati yodgorliklari madaniy
va  tarixiy  davrlashtirishning  muhim  bosqichlari  bo’lib  xizmat  qiladi.  Ushbu bosqichlar tufayli xronologiya yaratiladi. Birinchi madaniy fakt madaniyatning
insoniyat  jamiyatining  ishonchli  belgisi  sifatida  paydo  bo’lish  momenti  bo’lib
xizmat  qiladi.  U  ijtimoiy  xronologiyaning  boshlanishi  yoki  nuqtasi  sifatida
qabul  qilinadi.  Tosh  davri,  bronza  va  temir  asrlari  ajralib  turadi.  Tosh  asrida
antik, o’rta va yangi davrlar, paleolit, mezolit va neolit  ajralib turadi. Paleolit  –
qazilma odamning mavjud bo’lgan davri. Paleolit  qadimgi (quyi, erta) (1 mln.
800 ming – 35 ming yil avval pitekantrop davri) va kech (yuqori) (35-10 ming
yil avval Kromanyon davri)ga bo linadi. Qadimgi paleolit ʻ arxeologik davrlarga
(madaniyatlarga)  bo linadi:  Cheliyadan  oldingi,  Shellik,  Acheul.  Ko’pgina	
ʻ
arxeologlar  Musteri  davrini  (100-35  ming  yil  oldin,  neandertallar  yashagan
vaqt)  maxsus  davr  –  o’rta  paleolitga  ajratadilar.  Kechki  paleolit  davrida
zamonaviy  jismoniy  tipdagi  odam  –  zamonaviy  odam  rivojlangan  deb
ishoniladi. Ayni paytda neolit inqilobi sodir bo’ldi.
          Ma’lum  bo’lishicha,  millionlab  yillar  davomida  insonning  qazilma
ajdodlari,  jumladan,  neandertallar  va  kromanyonlar  tarixni  juda  yomon
yaratgan,  bu  ularning  yomon  rivojlangan  madaniyatidan  dalolat  beradi.
Zamonaviy  insonning  fotoalbom  ajdodlarining  pastki  ijodiy  faolligini  ularning
miyasi  faoliyatining  sifat  xususiyati  bilan  izohlash  mumkin,  ammo  miyaning
massasi  va  uning  hajmi  bilan  emas.  Gap  shundaki,  zamonaviy  odamning
miyasining  massasi  va  hajmi  Cro-Magnon  miyasining  massasi  va  hajmidan
ortiq  emas.  Ma’lumot  uchun,  buyuk  maymun  –  avstralopitek  (lot.  Australis  –
“janubiy”  va  boshqa  yunoncha  avstralopitek)  miyasining  hajmi;;;;;;;  –
“maymun”, taxminan 4 million yil avval yashagan, uning qoldiqlari. 1924 yilda
antropologlar tomonidan Janubiy, Sharqiy va Markaziy Afrikada topilgan) 800
kub  metrgacha  bo’lgan.  Qarang:  maymunga  o’xshash  odamning  miyasining
hajmi – Pitekantrop (yunoncha pitekantrop ;;;;;; - “maymun” va ;;;;;;;; - “odam”,
-  odamlarning  qazilma  kenja  turi,  Bir  vaqtlar  avstralopiteklar  va  neandertallar
o’rtasidagi  evolyutsiyaning  oraliq  bo’g’ini  hisoblangan)  allaqachon  900  dan 1200  kub  metrgacha  edi.  Qarang  U  taxminan  800  ming  yil  oldin  yashagan  va
1890 yilda Yava orolida antropologlar tomonidan kashf etilgan. 140-24 ming yil
oldin  yashagan  neandertal  yoki  paleoantropistning  miya  hajmi  1400-1600
kubometrga  teng  edi.  Miya  hajmining  oshishi  HAKP1P  tipidagi  gendagi
mutatsiya  bilan  bog’liq  deb  ishoniladi.  Bu  gen  embrion  rivojlanishining  5-9
xaftaligida  inson  miyasining  o’sishiga  ta’sir  qiladi.  Bu  shuni  ko’rsatadiki,
taxminan  140  000  yil  oldin,  neandertal  odam  paydo  bo’lganida,  insonning
fotoalbom ajdodlari mutatsiyani boshdan kechirgan. Biroq, 40-12 ming yil oldin
yashagan Cro-Magnon odamining ko’rinishi bir xil miya hajmi 1400-1900 sm;
(o’rtacha  zamonaviy  evropalikdan  ko’proq)  va  neandertaldan  ko’ra  ko’proq
madaniy  yutuqlarga  ega  bo’lish  insonning  kelib  chiqishi  haqidagi  mutatsiya
yoki  biologik  kontseptsiyaga  shubha  tug’diradi.  Golosen  davrida  (so’nggi  o’n
ming  yil)  paydo  bo’lgan  zamonaviy  odamning  (Homo  sapiens  recens)  miyasi
neandertal va kro-manyonlarga qaraganda kichikroq, o’rtacha 1400 kubometrga
ega  ekanligi  shubhalarni  kuchaytiradi.  Qarang  Zamonaviy  inson  miyaning
ekstensiv  emas,  balki  intensiv  rivojlanish  yo’lini  tutganini  mutatsiya  bilan
tushuntirish  qiyin.  Axir,  miya  faoliyatining  sifati  miyaning  massasi  va  hajmi
bilan emas, balki madaniyat yutuqlari bilan bog’liq.
         Shunga  qaramay,  asab  tizimining  evolyutsiyasi  jarayonida  bosh
ganglionning  miyaga  (ensefalon)  aylanishi  –  miya  massasining  ortishi
haqiqatdir.  Ushbu  hodisa  sefalizatsiya  deb  ataladi.  Ma’lum  bo’lishicha,  “Ch.
Darvinning  yosh  zamondoshlari  –  D.  D.  Dana  (1813-1895)  va  D.  Le  Komt
(1823-1901), Shimoliy Amerikaning eng yirik geologlaridan ikkitasi  (va Dana
ham  mineralog  va  biolog)  hatto  aniqlangan.  1859  yilgacha  tirik  materiya
evolyutsiyasi  ma’lum  bir  yo’nalishda  borishini  ko’rsatadigan  empirik
umumlashma.  Bu  hodisa  Dan  tomonidan  “sefalizatsiya”  va  Le  Comte
tomonidan “psixozoy era” deb nomlangan. “Dana geologik vaqt davomida, ikki
milliard  yildan  ortiq  vaqt  davomida  qisqichbaqasimonlar  va  mollyuskalardan (sefalopodlar) boshlab, odam bilan tugaydigan markaziy asab tizimining (miya)
yaxshilanishi  –  o’sishi  (sakrash)  sodir  bo’lganini  ta’kidladi.  Bu  hodisa  u
tomonidan  sefalizatsiya  deb  ataladi.  Bir  marta  erishilgan  evolyutsiyada
miyaning  erishilgan  darajasi  orqaga  qaytmaydi,  faqat  oldinga.   Ha,  inson
qoldiqlari  ajdodlarida  miya  hajmining  sakrashga  o’xshash  mutatsiyali  o’sishi
antropoid  hayvonlarning  zoologik  xatti-harakatlarining  kuzatilishi  mumkin
bo’lgan  ijtimoiy-madaniy  xatti-harakatlarga  aylanishiga  turtki  bo’lishi
mumkinligini  inkor  etish  qiyin.  Ammo  “evolyutsiyada  erishilgan  miya
(markaziy  asab  tizimi)  darajasi  bir  marta  orqaga  qaytmaydi,  faqat  oldinga
ketadi”  degan  bayonot,  massasi  neandertal  va  kromanyonlarning  massasidan
kamroq  bo’lgan  zamonaviy  odamning  miyasini  rad  etadi.  Miyalar  va  fikrlash
sifati  yuqoriroq.  Inson  miyasining  sifat  tomoni  u  tarixdan  ortda  qolgan
yodgorliklarni amaliy faoliyat va madaniyat sifati bilan ochib beradi. Bu ijodiy
fikrlash,  ixtiro  qilish  qobiliyatida  yotadi.  Ixtirolarning  murakkablik  darajasi
ixtirochilik  qobiliyati  darajasini  ko’rsatadi.  Insonning  qazilma  ajdodlari
madaniyati  yodgorliklari  bu  fikrning  to’g’riligiga  dalil  bo’lib  xizmat  qiladi.
Shunday  qilib,  so’nggi  paleolit  davrida  zamonaviy  jismoniy  tipdagi  shaxs  –
zamonaviy  odam  rivojlangan.  U  yozishni  ham  ixtiro  qilgan.  Yozuvning
rivojlanish  tarixi  esa  zamonaviy  inson  tafakkurining  bosqichma-bosqich
rivojlanishidan dalolat beradi.
  Ongning rivojlanishi uning ob’ektiv ong va o’z-o’zini ongga bo’linishiga olib
keldi,  deb  ishoniladi,  Men  emas  va  men.  Refleks  aks  ettirish  bilan  to’ldirildi.
Ongning  rivojlanishini  sefalizatsiya,  miyaning  rivojlanishi  bilan  izohlash
mumkin.  Xo’sh,  ikkinchi  signal  tizimining  paydo  bo’lishi  –  yozish  va  ishora-
ramziy  haqiqat  miya  tomonidan  fikrlovchi  funktsiyani  egallashidan  dalolat
beradi. Miya dastlab ob’ektiv, so’ngra ob’ekt-ramziy va mavhum-ramziy tarzda
g’oyalar hosil qila boshladi, fikr yurita boshladi. Odamlarda  tafakkurninh  rivojlanishi  va  miya  bilan  bog’liqligi  va  tilning  kelib
chiqishi
Inson  tafakkurining  evolyutsiyasi  inson  miyasining  evolyutsiyasi  va  tilning
kelib  chiqishi  bilan  aloqalarni  bog’laydi.  Inson  evolyutsiyasining  vaqt  jadvali
Panning bo’linishidan boshlab 50  000 yil oldin xulq-atvorda zamonaviylikning
paydo  bo’lishigacha  bo’lgan  9  million  yilni  o’z  ichiga  oladi.  Ushbu  nisbiylik
xronologiyasidagi  dastlabki  3  million  yil  Sahelantrop  bilan,  keyingi  2  million
yil avstralopitek bilan va oxirgi 2 million yil Pale davridagi Homo jinsi tarixini
qamrab  oladi.  Empatiya,  aql  nazariyasi,  motam,  marosimlar  va  ramzlar  va
vositalardan  foydalanish  kabi  inson  aqlining  ko’plab  xususiyatlari  buyuk
maymunlarda  biroz  yaqqol  namoyon  bo’ladi,  ammo  odamlarnikiga  qaraganda
kamroq  sezilarli  darajada  ko’proq  shakllarda,  masalan,  buyuk  maymun  tili  va
emas.  Bir  xil  darajada.  Buyuk  maymunlar  (hominidae)  ba’zi  kognitiv  va
empatik  qobiliyatlarni  namoyon  qiladi.  Shimpanzelar  asboblar  yasashi  va
ulardan  oziq-ovqat  va  ijtimoiy  ko’rgazmalarni  olish  uchun  foydalanishi
mumkin; ular hamkorlik, ta’sir va darajani talab qiladigan o’rtacha murakkab ov
strategiyalariga  ega;  ular  o’rganadilar,  manipulyatsiya  qiladilar  va  aldash
holatidan  xabardor  bo’lishadi;  ular  ramzlardan  foydalanishni  va  inson  tilining
jihatlarini,  jumladan,  ba’zi  relyatsion  sintaksisni,  son  tushunchalarini  va
raqamlar  ketma-ketligini  tushunishni  o’rganishlari  mumkin.  Taxminan  10
million  yil  oldin,  Yer  iqlimi  sovuqroq  va  quruqroq  fazaga  kirdi,  natijada
to’rtlamchi  muzlik  taxminan  2,6  million  yil  oldin  boshlangan  <325  ga  olib
keldi.  Buning  oqibatlaridan  biri  shundaki,  Shimoliy  Afrika  tropik  o’rmonlari
qisqara  boshladi,  uning  o’rnini  birinchi  navbatda  ochiq  yaylovlar  va  cho’l
(zamonaviy Sahara) egalladi. Ularning atrof-muhit sharoitlari zich o’rmonlardan
yaylovlar  bilan  ajratilgan  o’rmon  maydonlariga  o’zgargan,  ba’zi  primatlar
qisman yoki to’liq quruqlikdagi hayotga moslashgan. Bu erda ular ilgari xavfsiz
bo’lgan  katta  mushuklar  kabi  yirtqichlarga  duch  kelishdi.  Atrof-muhitning  bu bosimi  tanlovni  ikki  oyoqli  harakatlanishni  qo’llab-quvvatladi:  orqa  oyoqlarda
yurish.  Bu  homininning  ko’zlariga  ko’proq  balandlik,  xavf-xatarga  uzoqroq
yaqinlashish  qobiliyatini  va  yanada  samarali  transport  vositalarini  berdi.
Bundan tashqari, qo’llarni yurish vazifasidan ozod qildi va qo’llarni oziq-ovqat
yig’ish  kabi  vazifalar  uchun  qulay  qildi.  Bir  paytlar  ikki  oyoqli  primatlar
qo’llarni rivojlantirdi, bu ularga tayoqlar, suyaklar va toshlarni olib, ularni qurol
sifatida  yoki  mayda  hayvonlarni  o’ldirish,  yong’oqlarni  yorish  yoki  tana
go’shtini  so’yish  kabi  vazifalarni  bajarish  uchun  vosita  sifatida  foydalanishga
imkon  berdi.  Boshqacha  qilib  aytganda,  bu  primatlar  ibtidoiy  texnologiyadan
foydalanishni rivojlantirdilar. Ikki oyoqli asboblardan foydalanadigan primatlar,
Hominina  subtribe,  eng  qadimgi  turlardan  biri  Sahelanthropus  tchadensis  kabi
taxminan 5-7 million yil oldin paydo bo’lgan.
Taxminan 5 million yil oldin hominin miyasi hajmi va funktsiyasi jihatidan tez
rivojlana  boshladi.  Insonning  evolyutsion  vaqt  shkalasi  bo’yicha  rivojlanishi
bilan  miya  hajmi  asta-sekin  o’sib  bordi  (qarang:  Homininae),  Homo  habilisda
taxminan 600 sm dan Homo neandertalensisda 1500 sm gacha. Shunday qilib,
umuman  olganda,  miya  hajmi  va  aql  o’rtasida  korrelyatsiya  mavjud.  Biroq,
zamonaviy  Homo  sapiensda  miya  hajmi  neandertallarga  qaraganda  bir  oz
kichikroq  (1250  sm)  va  hobbitlar  laqabli  Flores  hominidlarida  (  Homo
floresiensis)  bosh  suyagi  hajmi  taxminan  380  sm  edi  (bu  shimpanze  uchun
kichik hisoblanadi). ) X .erectusning taxminan uchdan bir qismi. Ular tasodifiy
orol mitti sifatida H. Erectusdan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi. Miya hajmi
uch  baravar  kichik  bo’lgan  Flores  hominidlari,  aftidan,  H.  Erectus  ajdodiniki
kabi  murakkab  asboblardan  foydalangan.  Bunday  holda,  aql  uchun  uning
hajmidan ko’ra miyaning tuzilishi muhimroqdek tuyuladi. 
Homo
Taxminan 2,4 million yil oldin, Homo habilis Sharqiy Afrikada paydo bo’lgan:
birinchi ma’lum bo’lgan inson turi va birinchi tosh asbob yasab, ammo ilgariroq va  ko’plab  avstralopiteklarning  qoldiqlari  bilan  bir  xil  hududdan  foydalanish
belgilarining  bahsli  topilmalari.  H.  Habilis  o’tmishdoshlaridan  qanchalik
aqlliroq  degan  savol.  Asboblardan  foydalanish  hal  qiluvchi  evolyutsion
ustunlikni  taqdim  etdi  va  vazifa  uchun  zarur  bo’lgan  katta,  nozik  qo’l
harakatlari  uchun  kattaroq  va  murakkabroq  miyani  talab  qildi.  Homo
habilisning  murakkab  xulq-atvori  haqidagi  bilimimiz  tosh  madaniyati  bilan
cheklanib qolmaydi, ular tish cho’chqalaridan odatdagi terapevtik foydalanishga
ham  ega  edilar.  Biroq,  kattaroq  miyaning  evolyutsiyasi  erta  odamlar  uchun
muammo  tug’dirdi.  Kattaroq  miya  kattaroq  bosh  suyagini  talab  qiladi  va
shuning  uchun  ayol  yangi  tug’ilgan  chaqaloqning  bosh  suyagi  sig’adigan
kengroq  tug’ilish  kanaliga  ega  bo’lishi  kerak.  Ammo  agar  ayolning  tug‘ilish
yo‘li  juda  keng  bo‘lib  qolsa,  uning  tos  suyagi  shunchalik  kengayadiki,  u
yugurish qobiliyatini yo‘qotadi, bu 2 million yil avval zaruriy mahorat Ed. 
Muammoni  hal  qilish  homila  rivojlanishining  boshida,  bosh  suyagi  tug’ilish
kanalidan o’tish uchun juda katta bo’lishidan oldin tug’ilish bo’lishi kerak. Bu
moslashuv  inson  miyasiga  rivojlanishda  davom  etish  imkonini  berdi,  biroq  u
yangi  intizomni  joriy  qildi.  Uzoq  vaqt  davomida  nochor  chaqaloqlarga
g’amxo’rlik  qilish  zarurati  odamlarning  harakatchanligini  kamaytirdi.Ayollar
chaqaloqlarga  g’amxo’rlik  qilishlari  uchun  odamlarning  to’dalari  uzoq  vaqt
davomida  bir  joyda  qolib  ketishdi,  erkaklar  esa  ular  uchun  raqobatlashadigan
boshqa  to’dalarni  ovlashdi.  Manbalar,  oziqlanish.  Natijada,  odamlar  boshqa
hayvonlar  va  boshqa  odamlar  bilan  raqobat  qilish  uchun  asboblarga  ko’proq
qaram  bo’lib  qoldilar.  Taxminan  200  000  yil  oldin  Yevropa  va  Yaqin  Sharq
neandertallar  tomonidan  mustamlaka  qilingan  bo’lib,  ular  mintaqada  40  000-
45  000 yil oldin zamonaviy odamlar paydo bo’lganidan keyin 39  000 yil oldin
yo’q bo’lib ketgan. I BOB YUZASIDAN XULOSA
Psixologiya  fani  taraqqiyotida  nemis  psixologiya  maktabi  muhim  o’rinlardan
birini egallaydi va asrimizning boshlarida Germaniyada Vyursburg psixologiya
maktabi deb nomlangan yangi yo’nalishga ega bo’lgan psixologik oqim paydo
bo’ldi. Mazkur yo’nalishning yirik vakillari sifatida O.Kyulpe (1862-1915), K.
Byuller  (1879-1922),  A.Messer  (1837-1937),  Ax  Narsis  (1871-1946)  va
boshqalarni  sanab  o’tish  lozim.  Ular  tomonidan  olib  borilgan  eksperimental
tadqiqotlar tafakkur muammosining rivojiga ma’lum darajada hissa qo’sha oldi.
Vyursburg  psixologiya  maktabi  vakillari  tafakkurni  hissiy  bosqichda  turgan
psixik  jarayonlarga,  ya’ni  sezgi  va  tasavvurlarga  ajratib  o’rganishda  rasional
bosqichdagi  murakkab  jihatlardan  mexanik  ravishda  vujudga  keladi,  deb
tushuntirish  mumkin  emasligini  eksperimental  yo’l  bilan  isbotlashga  harakat
qildilar.  Olib  borilgan  tadqiqotlarni  o’zlarining  ustilarida  o’tkazib,  natijalarni
ob’ektiv  bo’lishiga  kamroq  e’tibor  berganlar.  Vyursburg  psixologiya
maktabining  namoyondalari  tafakkur  bu  ichki  harakat,  aktidir  deb  qaray
boshlaydilar. O’z-o’zini kuzatish metodidan foydalanib, ish tutishda ular mana
bunday  ifodaning  ma’nosini  tushuntirib  berishlari  lozim,  tafakkur  haddan
tashqari mashaqqatliki, shunga qaramay ko’pchilik shunchaki hukm chiqarishni ma’qul  ko’radilar.  Shuningdek,  ular  oldida  munosabatlarni  o’rnatish  qism,
yaxlit,  tur,  jins  ob’ektning  nisbati  va  o’zaro  munosabatlarini  ushbu
munosabatlarning  aniq  a’zolarini  idrok  qilishni  aniqlash  vazifalari  turadi.
Shuning  bilan  birga  ularning  barcha  tadqiqotlari  ob’ektiv  metodlarni  izlashga
oid faoliyatlarida avj oldi. Jumladan, N.Ax tomonidan sun’iy tushun-chalarning
shakllanishi  bo’yicha  dastlabki  metodika  yaratildi.  Mazkur  nazariya  vakillari
tafakkurni  munosabatlarning  aks  etishi  bilan  bog’lab,  tafakkurni
munosabatlarning  birlamchi  qarab  chiqish,  yoinki  birlamchi  ma’lumot  berish
manbai sifatida talqin qiladilar. Tafakkur taraqqiyoti masalasini ko’tarib chiqib,
o’sishning  fikrlarni  faollashtirish  orqali  amaliy  faoliyatdan  tafakkurni  mutlaqo
ajratib  qo’ydilar.  Tafakkurni  tadqiq  qilishning  asosiy  metodi  –  bu  o’z-o’zini
kuzatish  ekanligini  tan  oladi,  xolos.  Mazkur  muammo  gnoselogik  nuqtai-
nazardan olib qaralganda ushbu pozisiya idealizm izmiga kirib borayotganligini
anglab olish unchalik qiyin emas. Vyursburg maktabi namoyondalari tafakkurni
alohida  mustaqil  bilish  faoliyati  sifatida  aniq  ko’rsata  bildi.  Biroq  tafakkurni
amaliyotda  nutqdan  va  hissiy  obrazlardan  qat’iy  ajratib  tashladilar.  Vyursburg
psixologiya  maktabi  namoyondalaridan  biri  O.Zels  tafakkurni  intellektual
operasiyalar harakati sifatida qabul qilgan.
II  BOB.  TURLI  YOSH  DAVRLARIDA  TAFAKKUR  JARAYONINING
RIVOJLANISHI
 II.1. Individ, maktabgacha va kichik maktab yoshida tafakkur jarayoni
Maktabgacha  yoshdagi  bolalik  –  bu  bolaning  rivojlanishidagi  alohida  davr
bo’lib, bolalar har qanday faoliyat turida har qanday shaxs uchun zarur bo’lgan
eng  umumiy  qobiliyatlarni  rivojlantiradilar.  “Boshqa  odamlar  bilan  muloqot
qilish, ular bilan birgalikda harakat qilish qobiliyati, xohlash, quvonish va xafa
bo’lish,  yangi  narsalarni  o’rganish,  sodda  bo’lsa  ham,  yorqin  va  noan’anaviy bo’lish,  hayotni  o’z  uslubida  ko’rish  va  tushunish  –  bu  va  yana  ko’p  narsalar
maktabgacha bolalikni o’tkazadi “, - deb yozgan L.A. Venger. Uch yoshdan etti
yoshgacha  bo’lgan  bolalarning  aqliy  rivojlanishining  umumiy  qonuniyatlari
bolalar  psixologiyasi  tomonidan  o’rganiladi.  Bolalik  haqidagi  tadqiqotlarning
boshlanishi  V.Preyerning  “Bolaning  ruhi”  (1881)  asarining  nashr  etilishi  bilan
bog’liq bo’lib, u bolaning rivojlanishini ko’p yillik kuzatishlar natijasidir. XIX
asr  oxiri  –  XX  asr  boshlarida.  Tadqiqotlar  (A.  Vallon,  R.  Zazzo,  J.  Bruner  va
boshqalar)  va  bolaning  aqliy  rivojlanishiga  oid  umumlashtiruvchi  ishlar  (W.
Stern, K. Buhler, A. Binet, A. Gesell va boshqalar) paydo bo’ladi. J. Piaget va
uning  hamkorlarining  tadqiqotlari  keng  tarqalgan.  Rossiyada  bolalar
psixologiyasining  (maktabgacha  yoshdagi)  eng  muhim  g’oyalari  va  qoidalari
P.P.  Blonskiy,  L.S.  Vygotskiy,  S.L.  Rubinshteyn,  A.N.  Leontieva  va
boshqalar.Maktabgacha  yoshdagi  bolaning  psixologiyasi  bo’yicha  tizimli
tadqiqotlar  A.V.Zaporojets,  D.B.  Elkonin,  M.I.  Lisina,  L.A.  Venger,  O.M.
Dyachenko  va  boshqalar.  Yosh  bolalar  o’zlarini  va  xatti-harakatlarini  qanday
boshqarishni  bilishmaydi.  Ularning  bu  xususiyati  ota-onalar  va  o’qituvchilar
uchun  juda  ko’p  muammolarni  keltirib  chiqaradi.  Odatda,  kattalar  bolalarni
to’g’ridan-to’g’ri  ko’rsatmalar  va  ko’rsatmalar  bilan  o’qitishga  harakat
qilishadi:  “Shovqin  qilmang”,  “Axlat  qilmang”,  “O’zingizni  tuting”.  Lekin  bu
yordam  bermaydi.  Bolalar  hali  ham  shovqin-suron  qiladi,  axlat  tashlaydi  va
o’zini  “nopok”  tutadi.  Og’zaki  usullar  maktabgacha  yoshdagi  bolalarni
tarbiyalashda mutlaqo kuchsizdir. Boshqa usullar ular uchun ancha mos keladi.
O’yin  –  yosh  bolalarni  tarbiyalashning  an’anaviy,  tan  olingan  usuli.  O’yin
bolaning tabiiy ehtiyojlari va istaklariga mos keladi va shuning uchun o’yinda
bolalar haqiqiy hayotda hali qila olmaydigan narsalarni bajonidil va zavq bilan
bajaradilar.  Hali  o’z  oldiga  aniq  maqsad  qo’yib,  unga  ongli  ravishda  erisha
olmaydigan  yosh  maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  rivojlanishida  o’yinning
roli  ayniqsa  katta.  Agar  kattalar  tomonidan  e’lon  qilingan  xatti-harakatlar
qoidalari  odatda  bolalar  tomonidan  yomon  o’zlashtirilsa,  o’yin  qoidalarini buzuvchisiga  aylanadi.  Odatda,  har  qanday  tafakkur  jarayoni  biron  narsaga
tushuna  olmaslik,  biron  narsadan  taajjublanish,  hayron  qolish  natijasida  hosil
bo‘ladi.  Juda  ko‘p  ota-onalar  va  ayrim  tarbiyachilar  bolalar  ortiqcharoq  savol
bersalar,  ularni  «Ko‘p  mahmadona  bo‘lma!»,  «Sen  bunday  gaplarni  qayerdan
o‘rganding?»,  deb  jerkib  tashlaydilar.  Bola  bir  necha  marta  ana  shunday  pand
yegandan so‘ng, kattalarga savol  bermaydigan, ayrim murakkab narsalarni o‘z
bilganicha yoki afsonalardagi kabi xato tushunadigan bo‘lib qoladi. Masalan, 7
yoshli  bola  «Yomg‘ir  qayerdan  yog‘adi?»  degan  savol  berdi.  Bu  bolaga
yomg‘irning yuzaga kelishi juda sodda va tushunarli qilib gapirib berildi (hatto
sovuq oynaga issiq par bilan ta’sir qilganda suv zarrachalarining yuzaga kelishi
misol  qilib  ko‘rsatildi).  Bola  biroz  qarab  turib,  yo‘q  unaqa  emas  deb  javob
berdi. Bo‘lmasa, qani sen tushuntirib ber, deb so‘raldi. Shunda bola: «Yomg‘ir
osmonda yashaydi, uning uyi bulutlardan ham balandda. Bulutlar ochilib ketgan
paytda  yomg‘ir  yiqilib  ketadi...»,  –  deb  Tushuntirdi.  Bolaning  ana  shunday
afsonaviy  tushunchasidan  voz  kechib,  to‘g‘ri,  ilmiy  tushunchani  yuzaga
keltirguncha  ancha  vaqt  ketadi.  Bolalarning  beradigan  savollari  juda  qiziq
bo‘lishiga bir necha sabablar bor: 
1) Bolalar  tevarak-atrofdagi  narsa  va  hodisalarni  qanday  bo‘lsa,
shundayligicha, ya’ni yaxlit holda, xuddi rasmdagidek aks ettiradilar;
2) Narsa va hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqlik va sababiylikni chuqur analiz va
sintez qila olmaydilar;
3) Ularda turli tabiat va jamiyat hodisalariga doir ilmiy tushunchalar tarkib
topmagan va yetilmagan bo‘ladi;
4) Bolalarda ularning turmush tajribalari juda oz bo‘ladi. 
      Maktabgacha  yoshdagi  bolalarning  beradigan  savollaridan  ular
tafakkurining aniq obrazli xarakterga ega ekanligi ham ko‘rinib turadi. Masalan,
katta bog‘cha yoshidagi bolalar quyidagi savollarni berishlari mumkin: Bulutlar
nega  yuradi?  Osmon  kattami,  yer  kattami?  Yulduzlar  nechta?  Osmondagi yulduzlar  nima  uchun  kunduzi  ko‘rinmaydi?  Daraxtlar  nima  yeb  o‘sadi?
Qorbobo  odammi?  Hozir  qorbobo  qaerda?  Nima  uchun  qorbobo  yozda
kelmaydi?  Elektr  toki  qayerdan  keladi?  Nega  simda  olov  ko‘rinmaydi?
Bolalarni  tabiat  va  jamiyatdagi  narsalarning  sababiy  bog‘liqligi  hamda  ichki
taraqqiyot qonunlari emas, balki shu narsalarning o‘zi qiziqtiradi. Ular hamma
narsani bilishga intiladilar. 
      Katta  guruh  bolalarining  gaplariga  diqqat  qilsak,  ular  shunday  hodisalar
haqida  mulohaza  yurgizishayotganining  guvohi  bo‘lamiz.  «Temir  og‘ir  narsa
bo‘lgani uchun suvda cho‘kadi, yog‘och yengil, shuning uchun u oqadi», «Ichi
bo‘sh  banka  yengil,  shuning  uchun  u  cho‘kmaydi»,  «Urug‘ni  yerga  eksa,
ko‘karib  chiqadi»  va  shu  kabilar.  Ayrim  bolalar  haddan  tashqari  ko‘p  savol
beradilar,  boshqa  bir  bolalar  esa  deyarli  hech  savol  bermaydilar.  Bolalarning
juda  ko‘plab  savollar  berishlari  ijobiy  xarakterga  ega  bo‘lib,  bu  ularning
qiziquvchanligi, faolligi va mustaqilligidan darak beradi. Odatda, juda passiv va
tortinchoq  bolalar  savol  bermaydilar.  Bunday  bolalarga  turli  mashg‘ulotlar  va
ekskursiyalar  vaqtida  tarbiyachining  o’zi  savol  berishi,  shu  bilan  ularni
faollashtirib borishi lozim.    II.2.  O’smirlik,  o’spirinlik,  yoshlik  va  yetuklik  davri  tafakkurining
xususiyatlari 
Farg’ona shahar 36- Davlat Maktabgacha ta’lim tashkilotining katta guruhi 30
nafar tarbiyalanuvchisida bolalar tafakkurini o’rganish metodikasini o’tkazdim.
F.I.SH To’plagan
ballari
Adiljanov Rozmat 9
Anvarova Sanobar 9
Gafurbekova Soliha 8
Maksudov Muhammadjon 9
Mamadaliyeva Madina 4 Nematova Parizoda 9
Rasulova Mohina 4
Saitgoziyev Muhhammadrofe 9
Toshmatov Akbar 9
Teshaboyev Alisher 7
Toirjonov Azam 9
Xomidov Muslim 9
Valitova Yasmin 3
Tojiboyev Imron 9
Usmonov Ramziddin 6
Tuychiboyev Ootabek 9
Latibjonova Dilhush 9
Xakulov Mustafo 4
Sirojiddinova Iymona 9
Bahromov Yuldashali 7
Rahimjonov Muhammadyusuf 3
Muhtorov Ramzan 7
Yusupov Muhammadyusuf 8
Mirzarasulov Davrbek 6
Salohiddinova Shukrona 7
Obbozjonova Iymona 8
Xasanboyeva Imrona 9
Fozilova Samira 8
Davlatova Samiya 9
Matijenkova Zlata 9
( Ballar maksimum 10 – minimum 0 – 1 ball shaklida baholandi.)  Yuqoridagi  metodika  tahlili  shuni  ko’rsatdiki,  ushbu  katta  guruh
tarbiyalanuvchilarining 75 %i yuqori darajani 20 %i esa o’rta darajani, 5 %i esa
past  darajani  qayd  etishdi.  Psixologning  bu  vaziyatda  qiladigan  ishi  75  %
bolalarning  tafakkurlarini  yanada  rivojlantirish,  20  %  bolalar  uchun  yana
qo’shimcha rivojlantiruvchi mashqlarni o’tqazib borish.  5 %  bolalar bilan esa,
alohida tafakkurni rivojlantiruvchi metodlardan muntazam foydalanib borishdir.
Past  darajani  qayd  etgan  tarbiyalanuvchilarning  hozirgi  oilaviy  sharoitini
o’rganish va ota – onalari bilan suhbat o’tkazish maqsadga muvofiq. Tafakkur
buzilishi  hech  bir  tarbiyalanuvchida  kuzatilmadi.  Ba’zi  bolalarda  fikrlar
tarqoqligi va diqqat taqsimlanishida qiyinchiliklar mavjud  ek
II BOB bo'yicha xulosa     Tafakkur ong emas, bu psixikaning turli funktsiyalari, garchi falsafada ular
sinonim bo’lishi mumkin. 
 Zamonaviy  ong  tushunchasi  uzoq  tarixga  ega.  Ong  tushunchasi  falsafada
asosiy,  uning  tabiati  masalasi  esa  eng  qadimiylaridan  biridir.  Birinchi
faylasuflar  inson  mavjudligi  muammosini  shakllantirishlari  bilanoq,  ong
muammosiga  ham  duch  kelishdi.  Shunga  qaramay,  yunon  falsafasida  “ong”
tushunchasi  mavjud  emas,  ammo  zamonaviy  ong  g’oyasi  bilan  bog’lanishi
mumkin  bo’lgan  kamida  to’rtta  atama  mavjud:  “nous”  –  ijodiy  aql,  “psixe”  –
ruh,  “logos”  –  aql,  “eidos”  –  fikr.  Ong  tushunchasini  o‘rta  asr  falsafasi  ham
o‘ylab topmaganga o‘xshaydi. 
          Tadqiqot  predmeti  va  ong  kontseptsiyasi  19-asrda  V.  Vundt  va  F.
Brentanolarning  sa’y-harakatlari  bilan  fan  sifatida  psixologiya  paydo  bo’lishi
bilangina  aylanadi.  Psixologiyada  ong  shaxs,  inson  “men”i  yoki  o z-o ziniʻ ʻ
anglashi  bilan  sinonim  bo lib,  bir  holatda  ob yektiv  ong  va  o z-o zini  anglash	
ʻ ʼ ʻ ʻ
(“men”)dan  iborat  bo lishi  mumkin.  Garchi  “o‘z-o‘zini  anglash”  o‘rta  asrlar	
ʻ
falsafasida  o‘rin  tutmagan  bo‘lsa-da,  Plotin  va  Avgustindan  keyin  Foma
Akvinskiy tomonidan ishlab chiqilgan ruhning o‘ziga burilishi kontseptsiyasida
namoyon  bo‘ladi.  Ruh,  go’yo  ikkiga  bo’linadi,  begonalashadi,  o’zini
tashqaridan idrok qiladi.
        Materialistlar  uchun  tafakkur  dunyoning  ikki  baravar  ko’payishiga  olib
keladi.  Idealizmda  mutlaq  g’oyaning  (Ruh,  dunyo  O’zi)  ikkilanishini  uning
begonalashishi  va  o’ziga  qaytishi  (qaytishi)  vaqtida  topish  mumkin.
“Begonalashish” tarixi – bu hodisa sifatida tushunchaga noumen sifatida kirish
tarixi.  Dastavval  begonalashish  hissiyotda  –  tabiatni  aks  ettirishning  ruhiy
shaklining  quyi  darajasida  berilgan  bo’lib,  u  ibtidoiy  odam  deb  ataladigan
mavjudotning  mavjudligi  uchun  asosiy  shart  bo’lib  xizmat  qilgan.  Bu  jonzot qadimgi tosh asrida tabiatdan ajralib turdi, o’zini o’zi anglash, hissiy o’zini o’zi
belgilash, o’z-o’zini anglashning hissiy shakli – I. Ko’rinib turibdiki, tabiatdan
o’zini  boshqacha  –  begona  –  his  qildi.  Sensor  tafakkurga  ko’ra,  insonning
qazilma  ajdodi  o’zini  izolyatsiya  qilingan  narsa  deb  hisoblashi  mumkin  edi.
Inson  tafakkurining  usullari  nerv  tizimida  ham,  miyasida  ham  emas,  balki  bir
davrda mana shunday idrok etishga, o’ylashga, ishlashga, boshqa bir davrda esa
nerv faoliyatini boshqacha ishlashga yo’llaydigan ijtimoiy sharoitdadir. Insonlar
fikrlari  va  qarashlari  individual  tartibda  emas,  ijtimoiy  munosabatlar  tufayli
sodir bo’ladi. Bu haqda K.R.Megrelidze shunday yozadi: inson tafakkuri tabiiy
va  biologik  qonunlar  bo’yicha  emas,  balki  ijtimoiy  –  tarixiy  qonuniyatlar
yo’lida  harakatlanadi.  Insonning  fikrlash  usuli  avvalo  ijtimoiy  hodisadir.  Fikr
hech  qachon  o’z-o’zidan  paydo  bo’lmaydi,  fikr  biror  narsa  haqida,  biror
predmet haqida bo’lishi mumkin.
XULOSA VA TAVSIYALAR
 Tafakkurni psixologik o’rganishda funksional rivojlanish g’oyasini amaliyotga
tadbiq  qilish  ham  ma’lum  darajada  geshtaltpsixologiya  namoyondalarining
xizmati  hisoblanadi.  Shunga  qaramasdan  V.Kyoler  M.Vertgaymer,
K.Dunkerlarning  eksperimental  tadqiq  otlari  tafakkurning  asosiy
mexanizmlaridan  biri  bo’lgan  predmetlarni  yangi  aloqalar  va  munosabatlarga
fikran  jihatini  ochishni  aniqladilar.  Ammo  ular  ham  mazkur  muammoli
vaziyatda  individning  amaliy  va  nazariy  aqliy  faoliyatlari  rolini  mutlaqo  tan
oladilar.  Amerika  psixologiyasida  vujudga  kelgan  bixeviorizm  yoki  xulq
psixologiyasi  oqimi  o’tgan  asrning  oxirlaridan  boshlab  hukm  surib  kelmoqda.
Bixeviorizm  oqimining  asoschilari  amerikalik  psixologlar  Dj.Uotson  (1878-
1958)  va  E.Torndayk.  (1871-1949)  lardir.  Keyinchalik  bular  qatoriga  K.Levin
(1890-1957)  A.Vays  (1974-1931)  va  boshqalar  kelib  qo’shiladilar.  Ma’lum
davrgacha  mazkur  oqim  psixologiya  olamida  dominantlik  rolini  o’ynaydi.
Hozirgi  davrda  bu  oqim  bir  necha  mustaqil  psixologik  maktablarga  ajralib ketgan.  Lekin  ularning  mohiyatida  bixeviorizm  nafasi  urib  turadi.  Hammasi
uchun  umumiy  formula  S-R,  ya’ni  stimul-reaksiya  xizmat  qilib  kelmoqda.
Dj.Uotson  tafakkurning  ichki  nutq  va  noverbal  tovushsiz  imo-ishora,  mimika,
yelka  qisishi,  qosh  suzish,  kommunikasiya,  muloqotni  birga  qo’shib,  keng
ma’noda  tushunadi  va  uni  uchta  shaklga  ajratib  o’rganadi.  Nutq  shakllaridan
biri nutq malakalarini sekin-asta avj oldirish deb ataladi. Bu she’rni yoki sitatani
aniq esga tushirishda o’z ifodasini topadi. Tafakkurning ikkinchi shakli sub’ekt
uchun  yangi  bo’lmagan  topshiriqni  so’z  yordami  bilan  yechish,  yarim-yortisi
unutilgan she’rni  eslashga  harakat  va  nihoyat,  yangi  topshiriqni  yaqqol  ifodali
harakat  va  so’z  yordami  bilan  yechish  Dj.  Uotson  uchun  malaka  u  individual
egallagan  va  o’rganilgan  xatti-harakatdir.  Ushbu  nazariya  nuqtai  nazaridan
qarasak,  tafakkur  malakaga  yaqinlashtirilib  qo’yiladi,  chunki  she’rni  esga
tushirish  ham  tafakkur  deb  talqin  qilinadi.  Dj.  Uotson  tilni  o’zlashtirishning
ijtimoiy  jihatlarini  umuman  hisobga  olmagan,  nutqning  tuzilishi  va
rivojlanishiga  sira  e’tibor  qilmagan.  Nutq  bilan  tafakkur  birligi  to’g’risida
tamoyilni  anglab  yetmagan,  tafakkur  va  ongning  xulq  ko’rinishi  sifatida  olib
qaralgan. 
ILOVA
Kichik  maktab  yoshidagi  bolalar  tafakkurini  o’rganish  m е todikasi  Mazkur
m е todika  kichik  maktab  yoshidagi  bolalarda  tushunchalar,  turli  ob’ е ktlar
o’rtasidagi  sababiy  bog’lanish,  o’xshashlik  haqidagi  tasavvurlarning
shakllanganligini  o’rganish  uchun  xizmat  qiladi.  U  20  ta  savoldan  iborat. Psixolog  bolaga  har  bir  savolni  o’qib  b е radi  va  bolaning  javobini  qayd  etadi.
Har bir savoldan so’ng qavs ichida to’g’ri javob k е ltirilgan.
Savollar.
1. Ot kattami yoki itmi? (ot) 
2. Ertalab nonushta qilamiz, p е shindachi? (tushlik)
3. Kunduzi yorug’, k е chasi-chi? (qorung’u)
4. Osmon havo rangda, o’tlar – chi? (yashil)
5. Gilos, nok, olma, olxo’ri – bular nima? (mеva)
6. Nima uchun hali po е zd o’tmasdan shlagbaum tushiriladi?  (mashinalarni
to’xtatib turish uchun)
7. Toshk е nt, Samarqand, Buxoro – bular nima? (shahar)
8. Soat n е cha bo’ldi? (bolaga soat ko’rsatiladi?)
9. Sigirning  bolasi  buzoq,  itning  bolasi  kuchukcha,  qo’yning  bolasi-chi?
(qo’zichoq)
10. It ko’proq tovuqqa o’xshaydimi yoki mushukkami? (mushukka)
11. Nima  uchun  avtomobillarda  tormoz  bor?  (mashinani  s е kinlashtirish
ma’nosidagi har qanday javob to’g’ri bo’ladi)
12. Bolg’a  bilan  bolta  nimasi  bilan  bir-biriga  o’xshaydi?  (o’xshash
vazifalarini bajaruvchi asboblar mazmunidagi har qanday javob to’g’ri)
13. Olmaxon  bilan  mushuk  nimasiga  ko’ra  o’xshaydi?  (kamida  ikkita
o’xshash b е lgi sanab o’tilishi k е rak)
14. Mix  bilan  vintning  nima  farqi  bor?  (mixning  usti  t е kis,  vint  g’adir  –
budur, mix bolg’a bilan qoqiladi, vint burab kiritiladi)
15. Futbol, t е nis, suzish – bular nima? (sport, fizkulitura)
16. Qanday transport turlarini bilasan? (kamida ikkita har xil transport sanab
o’tilishi k е rak)
17. Qari  odam  yoshdan  nima  bilan  farqlanadi?  (kamida  ikkita  muhim  farqli
b е lgi sanab o’tilishi k е rak) 18. Odamlar nima uchun sport bilan shug’ullanadi? (sog’lom bo’lish uchun,
baquvvat  bo’lish  uchun,  kuchli  bo’lish  uchun,  g’alaba  qozonish  uchun,
ch е mpion bo’lish uchun)
19. Odamlar  ishlamasa  nima  bo’lishi  mumkin?  (narsalar  yarata  olmaydilar,
narsalar sotib ololmaydilar, qiynalib yashaydilar kabi javoblar)
20. Odamni  nima  uchun  qamab  qo’yadilar?  (yomon  ish  qilgani  uchun
mazmunidagi  har  qanday  javob,  boshqalarga  zarar  е tkazmasligi  uchun
d е gan javob to’g’ri).
Natijalarni qayta ishlash.
Agar  bolaning  javobi  to’g’ri  javobga  mos  k е lsa,  unga  0,5  ball,  qisman  to’g’ri
k е lsa  0,25  ball  qo’yiladi.  Javobni  baholashdan  avval  bolaga  savolni  to’g’ri
tushuntirilganligiga  ishonch  hosil  qilish  k е rak.  Zarurat  tug’ilganda  psixolog
ayrim  so’zlarning  ma’nosini  izohlab  b е rishi  lozim  (masalan,  shlagbaum  so’zi
izoh talab qilish mumkin).
Natijalarni baholash.
10 ball – juda yuqori darajada
8 – 9 ball – yuqori daraja
4 – 7 ball – o’rta daraja 
2 – 3 ball – past daraja 
0 – 1 ball – juda past daraja FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori: “Aholiga psixologik xizmat
ko’rsatish  va  psixologiya  sohasida  kadrlar  tayyorlash    tizimini  tubdan
takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” ID-25665 
2. Baubekova Z.D.Tarbiyaviy ishlar metodikasidagi korsatmalar.  T. 1991 y.
Toshkent “O’qituvchi” 1990. 
3. Badritdinova M. Mo’minova D., G’aniyeva N. Kichik maktab yoshidagi
bolalarda tafakkur rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlari
4. Ergash G’oziyev: “Ontogenez psixologiyasi” kitobi 134 – 145 – betlar. 
Toshkent “O’qituvchi” 1992.
5. Jalilova S.X.
  Maktabgacha  yoshdagi  bolalar  psixologiyasi:  kasb-hunar  kollejlari  uchun
o‘quv qo‘llanma / S.X. Jalilova, S.M. Aripova; O‘zbekiston Respublikasi Oliy
va  o‘rta  maxsus  ta’lim  vazirligi;  O‘rta  maxsus,  kasbhunar  ta’limi  markazi.  –
Toshkent: «Faylasuflar» nashriyoti, 2017. – 496 b.UO‘K: 159.9-053.
6. Ismailova Z. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish metodikasi.T.:2006. 7. Mavlonova  R.,O`To`raeva,K.Xoliqberdiev.Pedagogika.-T.:”O`qituvchi”,
2002.
8. Mavlonova  R.,  B.  Normurodova,  N.  Rahmonqulova,  Tarbiyaviy  ishlar
metodikasi.-T.:”Tib-kitob”, 2010.
Ortiqov  N.O., Jorayev  A.J.  Maktab,  oila va  jamoatchilik hamkorligi  kengashi.
T.:Oqituvchi, 19201
9. Ochilov M. Muallim qalb memori T.: Oqituvchi 2001.
10. Ochilov M. O’qituvchi odobi T.: Oqituvchi 1997.
11. Ruvinskiy P.I. Tarbiyaviy ishlar metodikasi..  T. 1991 y.
12. Raximjonov  N.  Yoshlar  iqtisodiy  tafakkurini  shakllantirishda  oilaning
roli T., 2005 (B.M.I.)
13. Yoldoshev  J.«Zamonaviy  ozbek  oilalarida  osmir  bolalar  shaxsining
shakllanishi nomzodlik dissertatsiyasi, T., 2002
14. Yoldoshev J.G.Oquvchi manaviyatini shakllantirish (qollanma)-T.:-2000.
15. Xojaev N. Tarbiya nazariyasi. Va boshqalar.  T.: 2003.
16. Xasanboeva O. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.T.:2001.
17. Z.  Ibodullayev.  Tibbiyot  psixologiyasi.  Darslik.,  3-nashr.,  T.;  2019.,
494b. 
18. G‘oziev  E.  Faoliyat  va  xulq-atvor  motivatsiyasi.  Toshkent,  Universitet,
2003. – 124 b.
19. G‘oziev E. Oliy maktab psixologiyasi. Toshkent, 2006. – 164 b. 
20. G‘oziev E. Psixologiya tarixi sahifalari. Toshkent, “Fan”, 2006. – 74b. 
21. G’oziev E. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2010. – 544 b
22. G‘oziev  E.  Psixologiya  (Yosh  davrlari  psixologiyasi).  Toshkent,
“O‘qituvchi”, 1994. 224 b 
Internet saytlari 1. http://www.allbest.ru/Read   more  at:
https://minikar.ru/uz/doma-uyutno/metodika-dlya-doshkolnikov-na-
myshlenie-gruppirovka-metodiki/
2.  www.wikipedia.org 
3. https://uz.mazorhomes.com/8197-.html  
4. www.scientificprogress.uz

Psixologiya va falsafada tafakkur muammosi, Tafakkur evolyutsiyasi va tarixiy taraqqiyoti, Turli yosh davrlarida tafakkur jarayonining rivojlanishi , Individ, maktabgacha va kichik maktab yoshida tafakkur jarayoni, O’smirlik, o'spirinlik, yoshlik va yetuklik davri tafakkurining xususiyatlari, Tafakkur rivojlanishining asosiy bosqichlari.