Qo’qon xonligi tarixini yorituvchi tarixiy asarlarni tarixchi olimlar tomonidan o’rganilishi

Reja 
Kirish ………………………………………………………………..………2-4 
I – BOB. Qо’qon xonligi siyosiy tarixi va manbashunosligining tadqiqotlarda. 
1.1 Qo’qon  xonligiga  oid  manbalarni  o’rganilishi………………………..…
5-10 
1.2 Qo’qon  xonligi  tarixnavisligini  o’rgangan  olimlarning
tadqiqotlari…….11-16 
II – BOB. Qo’qon xonligi tarixini yorituvchi tarixiy asarlarni tarixchi 
olimlar tomonidan o’rganilishi . 
2.1 Qo’qon  xonligi  tarixini  o’rganishda  tarixiy  asarlar  muhim  manba
sifatida……………………………………………………………………
…..17-27 
2.2 Xorij  tarixchilar  tomonidan  xonlik  tarixiga  oid  asarlarni
o’rganilishi…..28-34 
Xulosa ……………………………………………………………………….35-37 
Foydalanilgan adabiyotlar …………………………………………………38 
Kirish 
1 
 Mavzuning dolzarbligi.  Bugungi kunda tarix faniga qo„yilayotgan talablar
o„tmishni  sinchiklab  o’rganish,  jamiyat  oldida  turgan  muammolarni  bor
murakkabligi  bilan  baholash,  ularni  hal  etishga  bo’lgan  yondashuvlar  va
nuqtainazarlarni  tahlil  etib,  ulardan  bugungi  kun  uchun  zarur  xulosalarni
chiqarishni  talab  etadi.  Tarixni  o’rganishga  bo’lgan  munosabatning  turli  siyosiy
tuzumlar ta’sirida o’zgarib turishi bugungi kun tadqiqotchilari oldiga uni xolisona
tahlil  qilish  va  obektiv ilmiy xulosalar  chiqarish  kabi  katta  va  mas’uliyatli  vazifa
qo’yadi.  Bunda  eng  avvalo  ilmiy  bilishning  asosiy  tamoyillari,  umumjahon  tarix
fanining  nazariy  –  konseptual  asoslari,  milliy  istiqlol  mafkurasi  falsafasiga
asoslanish muhim ahamiyat kasb etadi.      
 Tarix, tarixiy haqiqat va uni ilmiy jihatdan xolislik asosida o'rganish, ayniqsa uni
yosh  avlodga  etkazib  berish  bugungi  tarix  fani  oldida  turgan  eng  dolzarb
masalalardan biridir. - "Modomiki, o'z tarixini bilgan, undan ruhiy quvvat oladigan
xalqni  engib  bo'lmas  ekan,  biz  haqqoniy  tariximizni  tiklashimiz,  xalqimizni,
millatimizni ana shu tarix bilan qurollantirishimiz zarur. Tarix bilan qurollantirish,
yana  bir  bor  qurollantirish  zarur.  Agar  olimlarimizning  ilmiy  tadqiqot  ishlari
zamirida ana shu fikr, ana shu maqsad bo'lmasa, ularning sariq chaqalik ahamiyati
yo'q"-  degan  so'zlari  bilan  Prezidentimiz  tarixchilar  oldiga  ilmiy  jihatdan
asoslangan va haqqoniy tarixni yaratish vazifasini qo'ydi 1
.    
 О ’zbekistonning bir  necha  ming  yillarga  borib  taqaladigan  qadimiy tarixi, uning
davlatchilik  masalalari,  ajdodlarimizning  moddiy  va  ma’naviy  merosi,  о ’zbek
xalqining shakllanishi  va etnik jarayonlar va  boshqa k о ’plab tariximizga taalluqli
jihatlariga oid minglab nodir q о ’lyozmalar va boshqa manbalar yaratilgan. Keyingi
ikki asr mobaynida о ’tmish tarixni tadqiq etish borasida k о ’plab tadqiqotlar amalga
oshirilgan.      
 Mavzuning  maqsad  va  vazifasi  Q о ’qon  xonligi  tarixining  mustaqillik  davri
tarixshunosligini uning tadqiqot metodologiyalari, ilmiy adabiyotlar va 
 
1 Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. T. 1998. B. 24-25. 
2 
 tadqiqotlarning  xususiyatlari  va  fanning  rivojlanishiga  qay  darajada  hissa
qо’shganligini  tahlil  etish  va  aniqlashtirish,  ulardagi  tajribalardan  kelib  chiqqan
holda  bugungi  tarix  fanining  о’rganilishi,  uning  tarixshunosligi  sohasidagi
masalalarni tahlil etish va tavsiyalar berishdan iborat. Vazifalari esa quyidagicha 
- Qо’qon xonligi siyosiy tarixi va manbashunosligining tadqiqotlarda 
o’rganilishi;           
- Qo’qon xonligiga oid manbalarni tahlil qilish;     
- Qo’qon xonligi tarixnavisligini o’rgangan olimlarning tadqiqotlarini tahlil 
qilish;            
- Qo’qon xonligi tarixini yorituvchi tarixiy asarlarni tarixchi olimlar 
tomonidan o’rganilishi;         
- Qo’qon xonligi tarixini o’rganishda tarixiy asarlar muhim manba sifatida 
yoritib berish;           
- Xorij  tarixchilar  tomonidan  xonlik  tarixiga  oid  asarlarni  o’rganilishini  yoritib
berishdir.      
 Mavzuning  o’rganilganlik  darajasi  Q о ’qon  xonligi  tarixi  b о ’yicha  yaratilgan
asarlar  va  ilmiy  tadqiqotlarning  salohiyati  juda  katta.  О ’tgan  bir  yarim  asr
mobaynida xonlik tarixini  о ’rganishda turlicha yondashish va munosabatlar, ayrim
vaqtlarda  tarixiy  jarayonlar  va  voqelikni  obyektiv  baholamaslik  holatlariga  y о ’l
q о ’yildi. Xonlik tarixini yoritishdagi bunday munosabat ushbu holni tarixshunoslik
nuqta-nazaridan  chuqur  tahlil  qilishni  talab  etadi.  Shundan  kelib  chiqqan  holda
mavzuning  о ’rganilishini mavjud ilmiy tadqiqotlarning y о ’nalishi, davr va boshqa
xususiyatlariga k о ’ra bir necha guruhga b о ’lib k о ’rib chiqish talab etiladi. Birinchi
asosiy davrga XIX asr 30-yillaridan XX asrning dastlabki о ’n yilliklarigacha, ya’ni
F.Nazarov,  N.I.Potanin,  V.V.Velyaminov-Zernov,  M.N.Galkin,  A.Maksheyev
hamda A.Nurekin kabilar tomonidan Turkistonning mustamlaka davrida yaratilgan
asarlarni kiritish mumkin.     
3 
  Q о ’qon  xonligi  tarixi  masalalariga  bag’ishlangan  tadqiqotlarning  ikkinchi  asosiy
davrni  sovet  davri  tarixshunosligi  tashkil  qiladi.  Bu  davrda  ilmiy  tadqiqotlarni
amalga oshirgan K.Usenbayev, S.Sagatov, S.T.Tileuqulov, L.D.Dergachyova, 
R.Beknazarov,  A.X.Xasanov,  X.SH.Inoyatova,  N.Xalfin,  R.Nabiyev 1
,
H.Z.Ziyoyev,  H.Bobobekov,  O.B о ’riyev  va  A. О ’rinboyev 2
 hamda  boshqalarning
ilmiy  tadqiqotlarida  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  о ’zbek  xonliklarining  bosib
olinishi  voqealari  ancha  batafsil,  manbalar  hamda  arxiv  hujjatlari  asosida  yoritib
berilgan b о ’lsada, kommunistik mafkura tazyiqi va senzurasi ta’sirida masalaning
asl  mohiyatini  ochib  berishda  t о ’sqinlikka  uchradilar.        Mustaqillik  yillarida
H.Z.Ziyoyev,  H.N.Bobobekov,  SH.H.Vohidov,  G.Ahmadjonov,
N.A.Abduraximova va boshqalar tomonidan Q о ’qon xonligi va Rossiya imperiyasi
mustamlakachiligi tarixiga bag’ishlangan bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari amalga
oshirildi  va  asarlar  yaratildi.  H.Z.Ziyoyev,  H.N.Bobobekov,  SH.H.Vohidov,
G.Ahmadjonov,  N.A.Abduraximova,  G.Rustamova,  J.H.Ismoilova,  Z.Ilhomov,
V.Ishquvvatov,  S.Tillaboyev,  SH.Maxmudovlar  ham  aynan  shu  davr  yuzasidan
ilmiy  tadqiqotlarini  amalga  oshirdilar.  Shuningdek  bu  davr  tarixchilarining,
xususan  B.M.Babadjanov 3
,  S.D.Boltaboyev 4
,  SH.X.Voxidov 5
,  U.A.Sultonov 6
,
SH.T.Q о ’ldoshev 7
,  T.D.Xudoyqulov 8
,  G.S.Isaboyeva 9
 kabi  tadqiqotchilarning
ilmiy tadqiqotlarida xonlik tarixining turli sohalari alohida tadqiqot obyekti sifatida
tadqiq etilgan.    
1  Урунбаев  А.  Неизвестная  рукопись  по  истории  Кокандского  ханства  //  Известия  АН  УзССР.  Серия
общественных наук.–1957. -№3. -С.33-38. 
2 Hабиев Р. Из истории Кокандского ханства (Феодальное хозяйство Худоеnрхана). –Т.: Фан, 1973. 
3 Бабаджанов. Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио-Ташкент: 2010. 
4  Болтабоев С.Д. XIX асрнииг 2-ярми - XX аср бошларида Туркистон ўлкасида вақф мулклари. Тарих фан.
номз. дисс - Тошкент, 1995. 
5  Воҳидов  Ш.Ҳ.  XIX  –  ХХ  аср  бошларида  Қўқон  хонлигида  тарихнависликнинг  ривожланиши.  Тарих
фанлари д-ри илм. 1998. - 240 б 
6  Султонов У.А. Муҳаммад Солиххўжа ва унинг "Тарихи жадидайи Тошканд асари" мухим тарихий манба
сифатида. Тарих фан номз ...дисс. - Тошкент: 2007. 
7 Қўлдошев Ш.Т. Қўқон хонлиги ва Шарқий Туркистон ўртасидаги си	
еnсий. иқтисодий ва маданий алоқалар
(ХУШ-ХIХ асрнииг ўрталари): Тарих фан. номз. ...дисс - Тошкент: УзР ФА ТИ, 2009. 
8 Худойкулов Т.Д. XIX асрда Қўқон хонлигининг ижтимоий-си	
еnсий, иқтисодий ва маданий ҳа	еnти:Тарих 
фан. номз. ...дисс. - Тошкент: Уз МУ, 2009. - 172 б. 
9 Исабоева Г.С. XIX аcрда Қўқон хонлигида маданий ҳа	
еnт: Тарих фан. номз. ...дисс. автореф. - Тошкент: Уз
МУ. 2010. - 26 б. 
4 
  Kurs  ishining  tuzilishi  Kirish,  ikkita  bob,  to’rtta  paragraph,  xulosa  va
foydalanilgan adabiyotlardan iborat. 
 
 
I – BOB. Q о ’qon xonligi siyosiy tarixi va manbashunosligining tadqiqotlarda. 
1.1 Qo’qon xonligiga oid manbalarni o’rganilishi 
Tarix va tarixiy jarayonlar, siyosiy-tarixiy vaziyat ularning r о ’y berishidagi
asosiy sabab va xususiyatlarini ilmiy jihatdan tadqiq etishda har tomonlama tahlil
qilish  tarixiy  haqiqatning  yuzaga  chiqishida  katta  omil  sanaladi.  Ayniqsa,  turli
davrlarda  yaratilgan  tarixiy  ilmiy  asarlarda  mualliflarning  tadqiqot  masalalariga
turlicha  yondashuvlari  va  fikrlari,  xulosalarning  turlichaligi,  ularni  ilmiy  jihatdan
chuqur tahlil qilish va tarixiylik, ilmiylik hamda xolislikka asoslanilgan eng t о ’g’ri
xulosalarni  chiqarish  bugungi  kun  tarixchi  mutaxassislari  oldida  turgan  muhim
vazifalardan  sanaladi.  Respublikamiz  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning
“Tarixiy xotirasiz kelajak y о ’q” nomli asarida tarixchilarimiz oldiga bir qator ilmiy
nazariy  va  amaliy  dolzarb  muammolarni  tadqiq  etish  vazifasini  q о ’yilib,
О ’zbekistonda  о ’troq  madaniyatning  vujudga  kelishi  va  rivojlanishi,  о ’zbek
xalqining kelib chiqishi tarixi va shakllanish bosqichlarini tarixiy manbalar asosida
ilmiy  konseptual  tadqiq  etish,  о ’zbek  davlatchiligining  k о ’p  asrlik  tarixi  va
shakllanishining  tarixiy  bosqichlarini  tadqiq  etish  va  ayniqsa  tarix  ilmini
zamonaviy  talablar  darajasida  rivojlantirish  masalalari  alohida  k о ’rsatib  о ’tildi.
“Modomiki,  о ’z  tarixini  bilgan,  undan  ruhiy  quvvat  oladigan  xalqni  yengib
b о ’lmas  ekan,  biz  haqqoniy  tariximizni  tiklashimiz,  xalqimizni,  millatimizni  ana
shu tarix bilan qurollantirishimiz zarur. 
Tarix bilan qurollantirish, yana bir bor qurollantirish zarur”.   
 Tarix  fani  tadqiqotlarida  tadqiqot  obyektining  t о ’g’ri  tanlanishi  va  tadqiqotchi
tomonidan  tadqiqotning  eng  maqbul  va  samarali  usullarining  q о ’llay  olinishi
muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Q о ’qon  xonligi  tarixini  о ’rganish  XIX  asrning
5 
 о ’rtalaridan  boshlab  bugungi  kungacha  tarixchilar  e’tiborini  о ’ziga  jalb  qilib
kelmoqda. Xonlik tarixini  о ’rganishda turlicha yondashish va munosabatlar, ayrim
vaqtlarda  tarixiy  jarayonlar  va  voqelikni  obyektiv  baholamaslik  holatlariga  y о ’l
q о ’yildi. Xonlik tarixini yoritishdagi bunday munosabat ushbu holni tarixshunoslik
nuqta-nazaridan  chuqur  tahlil  qilishni  talab  etadi.  Shundan  kelib  chiqqan  holda
mavzuning  о ’rganilishini mavjud ilmiy tadqiqotlarning y о ’nalishi, davr va boshqa
xususiyatlariga k о ’ra bir necha guruhga b о ’lib k о ’rib chiqish talab etiladi. Birinchi
asosiy davrga XIX asr 30-yillaridan XX asrning dastlabki о ’n yilliklarigacha, ya’ni
Turkistonning  mustamlaka  davrida  yaratilgan  asarlarni  kiritish  mumkin.  Bunda
ayniqsa  rus  sharqshunoslarining  mehnati  salmoqli  о ’rin  egallaydi.  Rus
sharqshunoslari  tomonidan  Q о ’qon  xonligi  tarixini  о ’rganish  XIX  asrning
о ’rtalaridan boshlandi. Bungacha xonlik ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayoti haqida
asosan  chor  armiyasi  harbiylari  va  elchilik  aloqalari  orqali,  turli  y о ’llar  bilan
olingan ma’lumotlar umumiy ma’lumotlar tarzida t о ’plangan.   
 XIX  asrning  о ’rtalarida  va  ayniqsa  ikkinchi  yarmida  yaratilgan  tarix  asarlarida,
esdaliklarda, tavsifnoma va josuslik xizmati hisobotnomalarida xonlikning asosan
s о ’nggi  davr  tarixi  yoritib  berilgan.  Shundan  kelib  chiqib,  bu  davr
tarixshunosligining  о ’zini  ikki  qismga  ajratish  mumkin.  Birinchi  qismida,  ya’ni
XIX asrning 50-60 - yillarigacha yaratilgan asarlar Rossiya imperiyasining  о ’zbek
xonliklarini bosib olish maqsadidagi harbiy bosqinchiligini amalga oshirish vaqtida
foydalanish  uchun  yig„ilgan  ma’lumotlar  b о ’lsada,  xonlikning  shu  davrgacha
b о ’lgan  umumiy  ahvoli  haqida  qimmatli  ma’lumotlarni  bugungi  kungacha  yetib
kelishini  ta’minladi.  Bunday  asarlar  qatoriga  F.Nazarov,  N.I.Potanin,
V.V.Velyaminov-Zernov,  M.N.Galkin,  A.Maksheyev  hamda  A.Nurekin
kabilarning asarlarini va maqolalarini kiritish mumkin 1
. Bu mualliflar asarlaridagi
1  Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии. С.-Пб., -1821; Также: Записки о
некоторых народах и землях Средней части Азии. - М.: Наука, 1968. - 76 с. / Записки о Кокандском ханстве
хорунжего Потанина (1829-1830 гг.) // Туркестанский сборник. - Т.389; // Военный журнал. С.-Пб. 1831. №
45.  –С.35.  /  Вельяминов-Зернов  В.В.  Исторические  известия  о  Кокандском  ханстве  от  Мухаммед-Али  до
Худаярхана.  -С.-Пб.:  1856.  -С.327-371;  Сведения  о  Кокандском  ханстве  //  Вестник  Русского
Географического  общества.  –С.-Пб.  1856.  Т.  18.  -С.108-151.  /  4  Галкин  М.Н.  Краткая  записка  об
исторических  правах  России  на  кокандские  города  Туркестан  и  Ташкент  //  Русский  вестник.  1856.  №5.
Туркестанский сборник. Т.6. / 4 Галкин М.Н. Краткая записка об исторических правах России на кокандские
6 
 asosiy  xususiyat  shundaki,  ular  rus  tarixchilari  yoki  tadqiqotchilari  uchun  deyarli
noma’lum b о ’lgan Q о ’qon xonligi haqida, uning aholisi, urf-odatlari, hududlari va
chegaralari,  harbiy  ahvoli  va  boshqalar  yuzasidan  asosan  ilk  axborotlarni
t о ’plaganlar  ma’lumot  tarzida  yetkazib  berganlar.  Shuningdek,  bu  asarlarda
keyingi 
 
davrlarda yuzaga kelgan «buyuk davlatchilik» g’oyalarini bо’rttirib kо’rsatish kabi
holatlar sezilmaydi.     
 Mustamlaka  davri  tarixshunosligining  ikkinchi  davrida,  ya’ni  XIX  asrning
ikkinchi  yarmida  yaratilgan  asarlarda  xonlikning  sо’nggi  davrlari  ichki  va  tashqi
siyosati,  harbiy  ahvoli,  xonlikning  chor  Rossiyasi  tomonidan  bosib  olinishi  va
tugatilishi  voqealari  keng  ma’lumotlar  asosida  yoritib  berilgan.  Bu  asarlardagi
ma’lumotlar  voqealarning  bevosita  ishtirokchilari  va  ayni  zamonda  yashagan
olimlar  tomonidan  yoritilganligiga  qaramay,  ularda  Rossiya  imperiyasi
mustamlakachiligi  manfaatlariga  mos  ravishda,  buyuk  davlatchilik  nuqtai
nazaridan  yondashilganligini  kо’rish  mumkin.  Masalaga  bunday  konseptual
yondashuvning  asosiy  sababi  bir  tomondan  buyuk  davlatchilik  qarashlari  bо’lsa,
ikkinchi tomondan podsho tuzumining ta’siri edi.    
 G.A.Ahmadjonovning  ta’kidlab  о’tishicha,  “mustamlakaga  aylantirish  va  uning
oqibatlari  bilan  aloqador  haqqoniy  tarixiy-siyosiy  asarlarni  chop  etish”  “podsho
senzurasi ta qiqlari sababli”‟ 1
 mumkin emas edi. Biroq, bu ma’lumotlarni tanqidiy
ravishda  jiddiy  о’rganish  foydadan  xoli  emas.  О’rta  Osiyo  xonliklarining  chor
Rossiyasi tomonidan zabt etilishi bu yerda yashovchi xalqlar uchun «juda foydali
bо’lganligi»  hamda  Rossiya  О’rta  Osiyoga  «sivilizatsiya  olib  kelganligini»  zо’r
berib kо’rsatishga urinish asosan harbiylar uchun juda xususiyatli bо’lgan.      
города  Туркестан  и  Ташкент  //  Русский  вестник.  1856.  №5.  Туркестанский  сборник.  Т.6.  /  Макшеев  А.
Показания сибирских казаков Милюшина и Батыришкина, бывших в плену у кокандцев с 1849 по 1852 гг. //
Вестник  Русского  Географического  обҳества.  –Ч.17  (II).  –С.-Пб.  1856.  -С.20-32.  /   А.Нурекин.  Очерки
истории Коканда с 1841 по 1864 гг. // Туркестанские ведомости. 1871, сентябрь. 
1 Ахмеджанов Г.А. Российская империя в Центральной Азии. – Т.: Фан, 1995. – C. 137. 
2
 Терентьев М.А. История завоевании Средней Азии. – СПб., 1906. B. 45. 
7 
  Ular  orasida  M.A.Terentyev  tomonidan  yozilgan  uch  jildlik  «Завоевания
Средней Азии» asari boshqa mualliflarning asarlariga nisbatan voqealarning keng
va  mukammal  yoritilganligi  bilan  alohida  о’rin  tutadi 2
.  Bunda  muallif  chor
Rossiyasining faqatgina XIX asr ikkinchi yarmidagi harbiy yurishlarini emas, balki
XVIII  asr  boshlarida  О’rta  Osiyo  hududlariga  qilingan  harbiy  yurishlar  tarixiga
ham  keng  о’rin  beradi.  M.A.Terentyev  voqelarni  bir  tomonlama,  ya’ni  chor
imperiyasining  manfaatlari  nuqtai  –  nazaridan  yoritadi.  Bunda  asosan  podsho
armiyasi askarlarining jang faoliyatlari voqealar tafsilotining markazida turadi. U 
 
boshqa  mualliflarga  nisbatan  mahalliy  tarixchilar  asarlaridan  foydalanish
imkoniyatiga  kо’proq  ega  bо’lsada,  ularga  masalaning  asosiy  manbalari  sifatida
qaramaydi.      
 YE.T.Smirnov  tomonidan  yozilgan  «Султани  Кенисари  и  Садик
(библиографические  очерки)»  nomli  asarda  Qozog’iston  hududlarining  chor
qо’shinlari  tomonidan  bosib  olinishiga  qarshi  kurashgan  Kenisari  sulton,  Janubiy
Qozog’iston  hududlari,  Toshkent  himoyasi,  Buxoro  amirligi  hamda  Xiva
xonligining  chor  Rossiyasi  qо’shinlariga  qarshi  olib  borgan  kurashlarida
sarkardalik  faoliyati  bilan  mashhur  bо’lgan  Sulton  Sodiq  haqida  qimmatli
ma’lumotlarni  berib  о’tadi 1
.  Muallif  har  ikki  sarkarda  haqida  ma’lumotlarni
mahalliy  manbalar  asosida  tahlil  etib  beradi.  Shuningdek,  ushbu  asardan  Q о ’qon
xonligi  ichki  siyosatiga  aloqador  ma’lumotlar  bilan  birga  xonlikning  chor
Rossiyasi  harbiy  bosqinchiligiga  qarshi  kurashlari  tarixi  va  tarixiy  shaxslar
haqidagi qimmatli ma’lumotlar keltirib о ’tilgan.     
 N.I.Veselovskiyning  « Киргизский  рассказ  о  русских  завоеваниях  в
Туркестанском  крае » nomli asari mahalliy tarixchi Mullo Holiboy Mambetovning
« О ’rus  lashkarining  Turkistonda  tarix  1269-1282  sanalarda  qilg’on  futuxotlari»
asari asosida yozilgan va rus tiliga tarjima qilib, ayrim voqealar muallif tomonidan
tahlil etilgan 2
. Ushbu asar Q о ’qon xonligining chor Rossiyasiga qarshi 1853 yildan
1865  yillargacha  olib  borgan  kurashlari  haqidagi  qimmatli  ma’lumotlarni  о ’z
1 Қўқон хонлиги тарихшунослигининг айрим масалалари. 2007. B.18. 
8 
 ichiga  olish  bilan  birga  xonlikning  ichki  siyosati  va  xonlik  boshqaruvida  alohida
о ’rin  tutgan  tarixiy  shaxslar  haqidagi  ma’lumotlar  о ’rin  olgan.       Yana  shuni
alohida  ta’kidlab  о ’tish  joizki,  V.V.Bartold,  N.I.Veselovskiy,  A.Zimin  О ’rta
Osiyoning  chor  Rossiyasi  tomonidan  bosib  olinishi  tarixini  mahalliy  tarixchilar
tomonidan  yozilgan  asarlarni,  ularda  bu  masalaga  bildirilgan  munosabatlarini
о ’rganib,  xolis  yondashilgandagina  obyektiv  baho  berish  mumkinligini  alohida
ta’kidlab о ’tganlar 3
. Shu jihatlari bilan bu olimlar tomonidan 
 
yozilgan  bir  qancha  asarlar  о’zining  ma lum  darajada  obyektivliligi  bilan  ajralib‟
turadi,  bunda  ular  mahalliy  tarixchilar  tomonidan  yozilgan  asarlarni  bevosita
о’rganib  va  tahlil  etib,  masalaga  oydinlik  kiritishga  harakat  qilganlar.  Qо’qon
xonligi  tarixi  masalalariga  bag’ishlangan  tadqiqotlarning  ikkinchi  asosiy  davrni
sovet davri tarixshunosligi tashkil qiladi. Sovet hokimiyatining dastlabki yillaridan
XX  asrning  40-50  -  yillarigacha  bо’lgan  vaqt  mobaynida  sobiq  ittifoqqa
birlashtirilgan  mamlakatlarda  fanning  barcha  sohalarida  sotsialistik  tuzum  va
kommunistik mafkura ta’siri kuchayib bordi.    
 Tarix fani sohasida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar kommunistik mafkura
tamoyillari asosida yо’naltirilgan  bо’lib, ularda partiyaviy-siyosiy  ta’sir  va bosim
ostida  sovet  ijtimoiy  fanlari  sohasiga  xos  bо’lgan  metodologik  noxolisliklar
ustunlik  qiladi.  Bu  davr  mobaynida  fan  sohasida  birmuncha  yuutuqlar  qо’lga
kiritilgan bо’lsada, XX asrning 50-yillariga kelib sobiq Sovet Ittifoqi markazining
milliy  masalalar  borasidagi  siyosatining  kuchayishi,  xususan  «yagona  sovet
xalqini» shakllantirish borasidagi mafkuraviy siyosati fan sohasiga, jumladan tarix
fani  sohasiga  ham  katta  ta’sir  о’tkazdi.  О’rta  Osiyo  davlatlari  tarixining  milliy
xususiyatlarini chuqur о’rganish va ommalashtirish cheklab qо’yildi. Ayniqsa, chor
Rossiyasining  О’rta  Osiyo  xonliklarini  bosib  olishi  va  mustamlakaga  aylantirishi
masalasida obyektivlik jihatlari kamaydi.    
2 Смирнов Е.Т. Султаны Кенисара и Садык. -Т.: Тип С.И.Лахтина, 1889. B.27. 
3
 Қўқон хонлиги тарихшунослигининг айрим масалалари. 2007. B.20. 
9 
  XX  asrning  80-yillari  о’rtalariga  kelib,  sobiq  ittifoqda  «qayta  qurish»  jarayoni
boshlanishi  bilan  oshkoralik  va  demokratiya  tamoyillari  yuzaga  chiqa  boshladi.
Tarix  fani  sohasida,  ayniqsa,  chor  Rossiyasining  О’rta  Osiyo  xonliklarini  bosib
olishi  va  mustamlakaga  aylantirish  borasida  ilmiy  jihatdan  asoslangan  va
kommunistik mafkuradan holi bо’lgan fikrlarni bildirish uchun keng imkoniyatlar
yuzaga  keldi.  Yuqoridagilarga  asoslangan  holda,  Sovetlar  davri  (1917-1991  yy.)
tarixshunosligini,  garchi  u  umumiy  yaxlitlikni  tashkil  etsada,  masalaga  bо’lgan
yondashuv xususiyatiga asosan uch qismga bо’lish mumkin. Birinchi qismi Sovet
hokimiyatining  dastlabki  yillaridan  XX  asrning  50-  yillari  о’rtalarigacha  bо’lgan
vaqtni о’z ichiga oladi. Bu davrda A.F.Kalujin, A.Baymurzin, G.A.Plyashko, 
A.Popov  va  boshqalar  tomonidan  amalga  oshirilgan  tadqiqotlarda  va  tarix
kitoblarida  Qо’qon  xonligi  tarixi  va  chor  Rossiyasi  tomonidan  uning
mustamlakaga  aylantirilishi  masalalari  qisman  avvalgi  davr  tadqiqotlari
an’analarini  davom  ettirgan  holda,  ya’ni  voqealarni  manbalar  va  arxiv  hujjatlari
asosida deyarli obyektiv ravishda yoritishga harakat qilganlar.    
 Qо’qon xonligi tarixi masalalarini yoritishda bir tomonlama, «buyuk davlatchilik
shovinizmi»  nuqtai  nazaridan  yondashuvni  Sovet  davri  tarixshunosligining
ikkinchi  qismida  yaqqol  kо’rish  mumkin.  Bu  davr  XX  asrning  50-yillaridan  80-
yillarning о ’rtalarigacha b о ’lgan vaqtni о ’z ichiga oladi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Qo’qon xonligi tarixnavisligini o’rgangan olimlarning tadqiqotlari XX
asrning 50-yillaridan boshlab Rossiya imperiyasining  О ’rta Osiyoni «bosib olishi»
iborasi  о ’rniga sun’iy ravishda «q о ’shib olishi» iborasi ishlatila boshlandi. Mazkur
jarayon  1955  va  1959  yillarda  О ’rta  Osiyoning  1917  yilgacha  b о ’lgan  tarixiga
bag’ishlangan  birlashgan  ilmiy  anjumanlardan  s о ’ng  yanada  avj  oldi.  Ularda
rasmiy  ravishda  О ’rta  Osiyoning  chor  Rossiyasi  «q о ’shib  olinishi»,  mahalliy
xalqlarning  imperiya  tarkibiga  «ixtiyoriy»  ravishda  «q о ’shilganligi»ning
«progressiv  natijalari»  ta’kidlab  о ’tildi.  Aynan  shu  vaqtdan  boshlab  amalga
oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda hamda maqola va asarlarda masalaga xolis, ilmiylik
va tarixiylik nuqtai nazaridan obyektiv yondashuvga t о ’la amal qilish kamaydi. Bu
holni  XX  asrning  50-80  yillarida  tadqiqot  olib  borgan  aksariyat  tarixchilarning
asarlarida kuzatish mumkin.     
 Jumladan, bu davrda K.Usenbayev, S.Sagatov, S.T.Tileuqulov, 
L.D.Dergachyova, R.Beknazarov, A.X.Xasanov, X.SH.Inoyatova, N.Xalfin, 
R.Nabiyev,  H.Z.Ziyoyev,  O.B о ’riyev  va  A. О ’rinboyev 1
 hamda  boshqalarning
ilmiy  tadqiqotlarida  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  о ’zbek  xonliklarining  bosib
olinishi  voqealari  ancha  batafsil,  manbalar  hamda  arxiv  hujjatlari  asosida  yoritib
berilgan b о ’lsada, kommunistik mafkura tazyiqi va senzurasi ta’sirida masalaning
1 Қўқон хонлиги тарихшунослигининг айрим масалалари. 2007. B.22. 
11 
 asl  mohiyatini  ochib  berishda  t о ’sqinlikka  uchradilar  va  ayni  vaqtda  chor
Rossiyasining 
О ’rta  Osiyoni  bosib  olinishining  «progressiv  axamiyati»ga  ham  alohida  urg’u
berishga majbur b о ’ldilar.    
 Tarixshunoslik  masalalarining  bu  bosqichidagi  tarixiy  tadqiqotlar  orasida
X.Z.Ziyayev, X.SH.Inoyatov, R.N.Nabiyev, A.Popov, N.A.Xalfin kabi 
tadqiqotchilarning asarlari alohida  о ’rin tutadi 1
.  О ’rganilayotgan mavzu yuzasidan
ularning  amalga  oshirgan  eng  katta  xizmatlari  mavzuga  aloqador  ma’lumotlarni
t о ’plash  va  sistemalashtirish,  yangi  manbalarni  ilmiy  muomalaga  kiritish  Q о ’qon
xonligining XIX asr ikkinchi yarmidagi ijtimoiy – siyosiy hayoti hamda xonlikda
sodir b о ’lgan tarixiy jarayonlar va chor Rossiyasining harbiy bosqinichiligi 
 
masalalarini  chuqur  ilmiy  tahlil  qilish  bilan  belgilanadi.  Bularning  barchasi
о ’rganilayotgan muammo yuzasidan tarixiy bilimlar saviyasining ortishiga xizmat
qildi.  Biroq,  mavjud  totalitar  tuzumning  partiyaviy  –  siyosiy  mafkurasi  ta’siri  va
ta qiqlari  tufayli  mazkur  olimlar  ham ‟ о ’z  ishlarida  tarixiy  voqelikni  asl  holida
k о ’rsatib  berishda  t о ’sqinlikka  uchradilar.  Sovet  davri  tarixshunosligi  haqida  fikr
bildirar ekan, Birinchi Prezident I.A.Karimov shunday degan edi: -“Sovet davrida
yozilgan  tarixni  men  tarix  sanamayman.  О ’zgalar  yozib  bergan  tarixni  о ’qitishga
mutlaqo qarshiman”.     
 R.N.Nabiyevning « Из  истории  Кокандского  ханства ( Феодалное 
хозяйство  Худоёрхана )»  nomli  monografiyasi  xonlik  iqtisodiy  va  ijtimoiy,
jumladan siyosiy  tarixining eng muhim jihatlarini yoritib beradigan va bu davrda
mahalliy tarixchilarning asarlari asosida yozilgan diqqatga sazovor asar b о ’lishiga
qaramasdan,  markazning  О ’zbekiston  tarixiga  b о ’lgan  cheklash  siyosati  ta’sirida
undan  foydalanish  ta’qiqlab  q о ’yildi 2
.  Asar  sovet  davri  tarixiy  tadqiqotlari
doirasida  amalga  oshirilgan  b о ’lib,  unga  ham  shu  davr  tarixiy  tadqiqotlar  uchun
ayrim  umumiy  metodologik  xususiyatlar  xos  b о ’lsada,  biroq  muallif  tomonidan
1 Toshtemirova. A. S, Ahmadjanov. D.B – Markaziy osiyo xonliklar tarixshunosligi. T. “Zebo-print”. 2022. B. 168. 
2 Toshtemirova. A. S, Ahmadjanov. D.B – Markaziy osiyo xonliklar tarixshunosligi. T. “Zebo-print”. 2022. B. 85. 
12 
 xonlik  tarixiga  oid  b о ’lgan  k о ’plab  mahalliy  tarixchilar  asarlari,  arxiv  hujjatlari
asosida  mukammal  tadqiqotni  amalga  oshiriladi.  Biroq  bunday  mukammallik
podsho Rossiyasi mafkuraviy qarashlaridan saqlanib qolgan hamda sovet davridagi
mavjud partiyaviy – siyosiy tamoyillariga asoslangan «chorizmning О ’rta Osiyoga
sivilizatsiya  olib  kelganligi»ga  zid  b о ’lganligi  uchun  monografiya  qatag’onga
uchradi.  Biroq  bu  bilan  yuqorida  nomlari  keltirilgan  mualliflar  asarlarining  ilmiy
qiymati pasaymaydi va ularni tarixni  о ’rganishda yaroqsiz deb hisoblash mutlaqo
not о ’g’ri  b о ’ladi.  Aksincha,  ularda  keltirilgan  qimmatli  ma’lumotlar  va  tarixiy
tahlillarni  chuqur  о ’rganib,  ayrim  hollarda  tanqidiy  yondashib  ilmiy  xulosalar
chiqarilishi bugungi kun tarixshunosligida muxim axamiyat kasb etadi. 
 Sovet davri, shuningdek chor Rossiyasi mustamlakasi davri tarixshunosligini ilmiy
jihatdan sinchiklab о ’rganish, xaqqoniylik va xolislik, obyektivlik va tarixiylik 
 
tamoyillariga  amal  qilgan  holda  ilmiy  asoslangan  nazariy  xulosalar  chiqarish
tarixchilar oldidagi  о ’ta muhim vazifadir. Sovet davri tarixshunosligining uchinchi
qismi  XX  asrning  80  -yillari  ikkinchi  yarmi  bilan  belgilanadi.  80  -  yillarning
oxirlariga  kelib  masalaga  obyektiv,  tarixiylik  nuqtai-nazaridan  yondashish
kuchayib bordi.      
 Tarixchi  olimlardan  biri  Z.H.Ziyoyevning  tashabbusi  bilan  1990  yil  о ’tkazilgan
«Turkistonning  Rossiya  tomonidan  bosib  olinishi»  mavzusidagi  ilmiy  anjuman
masalaga tubdan yangicha yondashuvga asos yaratdi. Buni  о ’sha yillardayoq olim
tomonidan e’lon qilingan bir qancha maqolalarda ham kuzatish mumkin.      
 H.N.Bobobekov  ham  о ’zining  bir  qator  ilmiy  maqolalarida  chor  Rossiyasining
О ’rta  Osiyoni  bosib  olishi  masalasiga  doir  dolzarb  masalalarni  k о ’tarib  chiqadi.
«Qayta  qurish»  siyosati  davom  etib  turgan  1989  yildayoq  u  о ’zining  «Rossiya
О ’rta  Osiyoni  bosib  olganmi?»  hamda  « О ’rta  Osiyo  Rossiyaga  q о ’shib
olinganmi?»  nomli  ikki  maqolasida  arxiv  hujjatlari  va  ayrim  mahalliy  tarixchilar
asarlari  asosida  О ’rta  Osiyo  xonliklarining  chor  Rossiyasi  tomonidan  harbiy
z о ’ravonlik va bosqinchilik yurishlari orqali bosib olganligini isbotlab berdi.
13 
  H.N.Bobobekov  о ’zining  bu  ilmiy  qarashlarini  « Народные  движения  в
Кокандском  ханстве  и  их  социально - экономические  предпосылки »  nomli
monografiyasida ham davom ettirdi 1
. Ushbu olimlarning bu yillarda yaratgan ilmiy
xulosalari haqli ravishda shu vaqtgacha О ’zbekiston tarixiga nisbatan hukm surgan
mafkuraviy tazyiqni r о ’yi-rost ochib tashladi va tarixni obyektiv va xolislik nuqtai
nazaridan  о ’rganishga  b о ’lgan  munosabatning  yuzaga  kelishiga  turtki  b о ’ldi.
Q о ’qon  xonligi  tarixi  tarixshunosligining  uchinchi  asosiy  davrini  О ’zbekiston
mustaqilligining q о ’lga kiritilishi va mustaqillik yillarida yaratilgan ilmiy asarlarni
va  tadqiqotlar  tashkil  etadi.  Mustaqillik  yillarida  H.Z.Ziyoyev,  H.N.Bobobekov,
SH.H.Vohidov, G’.Ahmadjonov, N.A.Abduraximova va boshqalar tomonidan 
Q о ’qon xonligi va Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi tarixiga bag’ishlangan bir
 
qancha ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirildi va asarlar yaratildi. 
 H.Z.Ziyoyevning «Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash»
asari  keyingi  yillarda  nashr  etilgan  ishlar  orasida  о ’zining  mukammalligi  bilan
alohida  о ’rin  tutadi.  Asarda  Q о ’qon  xonligi  tarixining  ayrim  jihatlarini  yoritish
bilan  birga  Rossiya  imperiyasining  О ’rta  Osiyo  xonliklariga  harbiy  yurishlari,
mustamlakachilikning  о ’rnatilishi  va  uning  mohiyati,  milliy  istiqlol  uchun
kurashgan vatanparvarlar faoliyatiga ham keng  о ’rin ajratadi. H.N.Bobobekov  о ’z
ilmiy  tadqiqot  ishlarida  XIX  asr  ikkinchi  yarmida  Q о ’qon  xonligida  yuz  bergan
milliy  ozodlik  harakatlari  va  ularning  sabablari  va  natijalarini  yoritishga  katta
ahamiyat bergan.     
 SH.H.Vohidov  о ’z  ilmiy  tadqiqot  ishida  Q о ’qon  xonligi  tarixshunoslik
maktabining  shakllanishi  va  xususiyatlari  hamda  manbalar  tahliliga  boshqa
tadqiqotchilarga nisbatan kengroq t о ’xtalib о ’tadi. G’.Ahmadjonovning 
« Российская  империя  в  Сентралной  Азии » nomli monografiyasi chor 
Rossiyasining  О ’rta Osiyo xonliklarini mustamlakaga aylantirishi va imperiyaning
Turkistonda  yuritgan  mustamlakachilik  siyosati  tarixining  tarixshunosligiga
1  Бабабеков  Х.Н.  Народные  движения  в  Кокандском  ханстве  и  их  социально  –  экономические  и
политические предпосилки (XVIII – XIX вв). Дисс … д-ра ист. наук. - Т. - 1991. 302 с 
14 
 bag’ishlangan  b о ’lib,  bu  sohada  tadqiqot  olib  borgan  bir  qator  olimlarning  ilmiy
xulosalari  tarixshunoslik  nuqtai-nazaridan  tahlil  etilgan 1
.       Shu  sohada  ayrim
manbalar  bilan  tanishib,  о ’ziga  xos  tadqiqot  ishlari  olib  borgan  adabiyotshunos
olim  SH.Yusupov  Q о ’qon  xonligi  tarixi  bilan  bog’liq  ma’lumotlarga  bir  muncha
batafsil tavsif berishga harakat qilgan. U о ’z fikrlarini 
Ibratning «Tarixi Farg’ona», Mullo Olim Mahdumhojaning «Tarixi Turkiston», 
Mirzo Olim Mushrifning «Ansob us-salotin va tavorix ul-xavoqin» asarlari asosida
yoritib  bergan 2
.  Keltirib  о ’tilgan  asarlar  bilan  bir  qatorda  horijlik  tarixchi  olimlar
ham  XIX  asr  ikkinchi  yarmi  Q о ’qon  xonligi  va  Rossiya  imperiyasi  о ’rtasidagi
о ’zaro munosabatlar masalasiga t о ’xtalib о ’tganlar. Horij olimlari tomonidan chor 
Rossiyasining О ’rta Osiyo xonliklari, xususan Q о ’qon xonligiga qarshi olib borgan
 
harbiy  siyosati  va  ularni  mustamlakaga  aylantirishi  tarixi  masalasida  olib  borgan
tadqiqot  ishlari  ham  о’rganilayotgan  mavzuning  tahlilini  chuqurroq  va  kengroq
tahlil  etishda  katta  ahamiyatga  ega.  Totalitar  tuzum  davrida  murojaat  qilish  va
о’rganilishi  ta’qiqlangan  horij  tadqiqotchilarining  asarlarida  sovet  tadqiqotchilari
uchun  mumkin  bо’lmagan  tarixiy  tahlilga  keng  о’rin  berilgan  hamda  tarixiy
jarayonlarning asl mohiyati ochiq oydin yoritib berilgan. Bunday tadqiqotchilar va
ularning  asarlari  orasida  D.Bergxorn,  E.Bekon,  R.Konnuest,  E.Ollvort,
T.Ranovski–  Xarmstoun,  L.Tillet,  D.Uiler,  D.Xuson  va  boshqalarni  alohida
kо’rsatib о’tish mumkin. Ular haqli ravishda sovet tarixshunoslik fani va unda yо’l
qо’yilayotgan haddan tashqari mafkuraviy yondashishni qattiq tanqid qilgan edilar.
О’zida Qо’qon xonligi tarixi, ayniqsa xonlikning elchilik masalalari bilan bog’liq
siyosati  haqida  qimmatli  ma’lumotlarni  jamlagan  M.Saray  va  Inalchiklarning
asarlari ham muhim ahamiyatga ega bо’lgan horij tadqiqotlari sanaladi.  Bu asarlar
Q о ’qon xonligi tomonidan Turk sultoniga yuborgan elchilik masalalarining batafsil
yoritib berilganligi bilan ahamiyatlidir.    
1  Ахмеджанов  Г.А.  Российская  империя  в  центральной  Азии  (история  и  историография  колониальной
политики царизма в Туркестане). – Т.: Фан, 1995. – C.21. 
2 Юсупов Ш. Хуфия қатламлар. -Т.: Маънавият, 1999. Б. 80-95. 
15 
  Yaponiyaning Tokio universiteti (X.Komatsu) va О ’zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasi  Sharqshunoslik  instituti  (B.M.Bobojonov,  SH.X.Vohidov)
hamkorligida  Yaponiyada  chop  etilgan  «Tuhfa-yi  Taib»  asarida  mualliflar
manbalarga  asoslangan  holda  Q о ’qon  xonligining  chor  Rossiyasiga  qarshi
kurashlari  hamda  xonlikning  ichki  siyosati  masalalari  bir  qator  ma’lumotlarni
keltiradilar.      
 Bu  davrda  yaratilgan  ilmiy  tadqiqotlar  va  ilmiy  adabiyotlar  qatorida
Z.Ilhomovning  Q о ’qon  xonligi  tarixini  davrlashtirish  va  tarixshunoslik
masalalariga  bag’ishlangan  “Q о ’qon  xonligi  tarixshunosligining  ayrim  masalalari
(tahlil  va  mulohazalar)” 1
 nomli  risolasi  xonlik  tarixini  davrlashtirish  va
tarixshunoslik masalalarining bir qator jihatlarini yoritib berganligi bilan e’tiborga
loyiq.  Risolada  xonlik  tarixini  davrlashtirishning  an naviy  davrlashtirilishi  va  bu‟
davrlashtirish  tarkibidagi  kichik  davrlar  va  ularning  bir-biridan  farqlanuvchi  bir
qator nazariy-
 
metodologik jihatlarini kо’rsatib о’tgan.     
 Yuqoridagilardan kо’rinadiki, keltirib о’tilgan asarlarda mualliflar Qо’qon xonligi
tarixini yoritishda turli nuqtai-nazarlardan yondashib, bir qator ilmiy tadqiqotlarni
amalga oshirganlar, aynan mana shu holat xonlik tarixining keyingi yillarda chuqur
va ilmiy jihatdan yangi va obyektiv yondashuvlar asosida, ilmiylik, tarixiy xolislik
nuqtai-nazaridan о’rganish borasida tarixchilar e’tiborini о’ziga tortib kelmoqda va
bu  sohada  tarixiylik  jihatdan  ilmiy  qarashlar  asosida  obyektiv  xulosalarga
asoslanilgan  fikrlar  kо’payib  bormoqda.  Bunday  tadqiqotlar  xonlik  tarixining
mukammal darajada о’rganilishiga katta hissa bо’lib qо’shilmoqda. 
 
 
 
 
1 Илҳомов З.А. “Қўқон хонлиги тарихшунослигининг айрим масалалари (таҳлил ва мулоҳазалар)”. Т. 2007. 
16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Qo’qon xonligi tarixini o’rganishda tarixiy asarlar muhim manba sifatida 
Tarix va tarixiy jarayonlar, siyosiy-tarixiy vaziyat ularning r о ’y berishidagi
asosiy sabab va xususiyatlarini ilmiy jihatdan tadqiq etishda har tomonlama tahlil
qilish  tarixiy  haqiqatning  yuzaga  chiqishida  katta  omil  sanaladi.  Tadqiqotchilar
tomonidan  О ’zbekiston tarixining turli sohalari yuzasidan juda k о ’plab tadqiqotlar
va  turli  muammolari  yuzasidan  izlanishlar  olib  borilgan  b о ’lsada,  bugungi
kungacha  О ’zbekiston tarixi sohalarining barcha masalalari t о ’lig’icha tadqiq qilib
b о ’lingan deb b о ’lmaydi. Ayniqsa, turli davrlarda yaratilgan tarixiy ilmiy asarlarda
mualliflarning tadqiqot masalalariga turlicha yondashuvlari fikrlar va xulosalarning
ham  turlicha  b о ’lishiga  olib  kelgan.  Ularni  ilmiy  jihatdan  chuqur  tahlil  qilish  va
tarixiylik,  ilmiylik  va  xolislikka  asoslanilgan  eng  t о ’g’ri  xulosalarni  chiqarish
bugungi  kun  tarixchi  mutaxassislari  oldida  turgan  muhim  vazifalardan  sanaladi.
Bugungi kunda tarix faniga q о ’yilayotgan talablar  о ’tmishni sinchiklab  о ’rganish,
jamiyat  oldida  turgan  muammolarni  bor  murakkabligi  bilan  baholash,  ularni  hal
17 
 etishga b о ’lgan yondashuvlar va nuqtai-nazarlarni tahlil etib, ulardan bugungi kun
uchun  zarur  xulosalarni  chiqarishni  talab  etadi.  Mustaqillik  yillarida  О ’zbekiston
tarixi  har  tomonlama  xolis  va  ilmiy  yoritila  boshlandi.  Ayniqsa,  о ’zbek
davlatchiligi  tarixi  va  uning  jahon  sivilizatsiyasi  taraqqiyoti  jarayonlarida  tutgan
о ’rnini yoritishga katta e’tibor berilmoqda. О ’zbek davlatchiligi tarixi masalalariini
yoritish  borasida  bugungi  kunda  respublikamizdagi  ilmiy  tadqiqot  institutlari  va
oliy о ’quv yurtlari tadqiqotchilari tomonidan k о ’pgina ishlar amalga oshirilmoqda.
Ayniqsa,  keyingi  bir  necha  yil  davomida  О ’zbekiston  Respublikasi  Fanlar
Akademiyasi  Tarix  Instituti  hamda  respublikamizdagi  oliy  о ’quv  yurtlari
mutaxassislari  tomonidan  о ’zbek  davlatchiligi  tarixi  masalalariga  bag’ishlangan
k о ’plab  respublika  va  xalqaro  miqyosdagi  ilmiy-nazariy  anjumanlar  о ’tkazib
kelinmoqda.  Bundan  k о ’rinadiki,  bugungi  kunda  о ’zbek  davlatchiligi  tarixi  va
uning  taraqqiyoti  masalalarini  о ’rganishga  katta  e’tibor  berilmoqda  va  bu  mavzu
tarixchilar oldidagi eng muhim vazifalardan biri b о ’lib qolmoqda.  
 Q о ’qon xonligi tarixi chor Rossiyasi  hukmronligi  va sovet davrida ma’lum
darajada  о ’rganildi.  О ’sha  davrda  tadqiqotchilar  xonlik  tarixiga  oid  talay  yozma
manbalarni  ilmiy  muomalaga  kiritdilar  hamda  bu  davlatning  ijtimoiy-siyosiy
taraqqiyoti bilan bog’liq k о ’p faktik ma’lumotlarni t о ’plashga muvaffaq b о ’ldilar.
Ammo tarix fanida hukmron b о ’lgan kommunistik mafkura Q о ’qon xonligi tarixini
obyektiv  tarzda  yoritishga,  uning  yaxlit  tarixiy  konsepsiyasini  yaratishga  imkon
bermadi. Shuning uchun mustaqillik yillarida respublikamizning bir necha yetakchi
tarixchi olimlari hamda qator yosh tadqiqotchilar Q о ’qon xonligi tarixini atroflicha
о ’rganishga bel bog’ladilar. Ularning ilmiy izlanishlari xonlikning tarixshunosligi,
manbashunosligi, siyosiy tarixi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, savdo va diplomatik
aloqalari, madaniy hayoti va boshqa muammolarga qaratildi 1
.  
 Tarix  ilmining  rivojlanishi  k о ’p  jihatdan  yozma  manbalarning  о ’rganilishi  va
ularning  ilmiy  muomalaga  kiritilishi  bilan  bog’liqdir.  Bu  borada  taniqli
manbashunos  olim  SH.H.Vohidovning  xizmatlari  diqqatga  sazovordir.  U  sovet
1 Р.А.Арслонзода, М.Ахунова. Ўзбекистон: Мустақиллик йилларида Қўқон хонлиги тарихининг 
ўрганилиши. http://uzbegim.us 
18 
 davrida  boshlagan  xayrli  ishini  davom  ettirib,  Q о ’qon  xonligi  tarixini  о ’zida
mujassam  etgan  mahalliy  tarixnavislarning  asarlarini  о ’rganish  va  ularni  nashr
etish  borasida  k о ’p  xizmatlar  qildi.  Bunday  ishlarning  natijasi  о ’laroq
SH.H.Vohidov  1998  yilda  “XIX-XX  asrning  boshlarida  Q о ’qon  xonligida
tarixnavislikning  rivojlanishi”  mavzusida  doktorlik  dissertatsiyasini  yoqladi.
Ushbu  dissertatsiya  materiallari  asosida  2010  yilda  “Q о ’qon  xonligida
tarixnavislik” 1
 nomli  monografiyasini  e’lon  qildi.  SH.H.Vohidovning  asarlari
tufayli  ilmiy  jamoatchilikda  XIX–XX  asrning  boshlarida  Farg’onada  о ’ziga  xos
tarixnavislik  maktabi  vujudga  kelganligi  hamda  bu  maktabga  mansub  b о ’lgan
muarrixlar  asarlarining  Q о ’qon  xonligi  tarixini  о ’rganishda  g’oyat  muhim  о ’rin
tutganligi haqida aniq tasavvurlar shakllandi. Istiqlol yillarida tajribali olimlar bilan
bir  qator  yosh  olimlar  ham  Q о ’qon  tarixnavislik  maktabida  yaratilgan  asarlarni
tadqiq etish va nashr qilishga о ’z hissalarini q о ’shdilar.     
 Ulardan biri D.Sangirova 1999 yilda “Muhammad Aziz Marg’iloniyning 
 
“Tarixi  Aziziy”  asari  muhim  tarixiy  manba”  mavzusidagi  nomzodlik
dissertatsiyasida ushbu asarning Qо’qon xonligi tarixini о’rganishdagi ahamiyatini
kо’rsatib  о’tdi.  Jumladan,  bu  asar  Xudoyorxonning  oxirgi  boshqaruvi  davrida
xonlikdagi  ijtimoiy-iqtisodiy  ahvol,  “mahrumi  meros”  va  boshqa  yangi
soliqlarning  joriy  etilishi,  Pо’latxon  qо’zg’oloni  va  Farg’onaning  chor  Rossiyasi
tomonidan  bosib  olinishi  tо’g’risida  qimmatli  ma’lumotlar  berilishi  qayd  etiladi 2
.
Ayni  vaqtda  D.Sangirova  SH.H.Vohidov  bilan  hamkorlikda  Muhammad  Aziz
Marg’iloniy asarining  original qismi bо’lgan beshinchi  bobini  izohlar bilan nashr
etdi. 
 Muhammad  Solih  Toshkandiyning  “Tarixi  jadidayi  Toshkand”  asarini  boshqa
yosh tadqiqotchi – О’.A.Sultonov о’rgandi. О’z izlanishlari yakunida u nomzodlik
dissertatsiyasini  himoya  qildi  hamda  “Muhammad  Solihxо’ja  va  uning  “Tarixi
1 Ш.Воҳидов. Қўқон хонлигида тарихнавислик. Т.Академнашр, 2010. 
2 Муҳаммад Азиз Марғилоний. Тарихи Азизий. Т.Маънавият. 1999. 
19 
 jadidayi  Toshkand”  asari  nomli  monografiyasini  e’lon  qildi” 1
.  K о ’rsatib  о ’tilgan
manba muallif tomonidan asosan unda Toshkent shahri tarixining yoritilishi nuqtai
nazaridan  о ’rganilgan.  О ’.A.Sultonov  Toshkent  shahri  topografiyasi,  shaharning
mashhur  kishilari,  aholining  mashg’ulotlari  kabi  masalalarga  asosiy  e’tiborni
qaratdi.  Istiqlol  yillarida  Q о ’qon  xonligi  tarixiga  oid  mahalliy  tarixnavislar
asarlarining nashr etilishi ijobiy hodisa b о ’ldi. Dastlab q о ’qonlik tarixnavislarning
eski о ’zbek tilida bitilgan asarlari, jumladan, Ibratning “Farg’ona tarixi”, Mirza 
Olim  maxdum  hojining  “Tarixi  Turkiston”,  Mirza  Olim  Mushrifning  “Ansob
ussalotin  va  tavorix  ul-xavoqin”  kitoblari  nashr  etildi.  Ushbu  nashrlar  keng
kitobxonlar ommasini ajdodlarimizning ma’naviy merosi b о ’lmish bu asarlar bilan
yaqindan  tanishtirish  jihatidan  ahamiyatli  edi.  Ammo  tarixchilar  uchun  bu
asarlarning  batafsil  sharh  va  izohlar  bilan  boyitilgan  ilmiy-tanqidiy  nashri  zarur
edi.  Shu  boisdan  keyinchalik  “Ansob  us-salotin”  va  “Tarixi  Turkiston”
SH.H.Vohidova va S.Y о ’ldoshevlar tomonidan qayta nashr etildi.   
 Tarixning  mukammal  va  atroflicha  о ’rganishning  eng  muhim  asoslaridan  biri
manbalardir. Manbalar asosida о ’rganilgan tarix о ’zining tarixiyligi, ishonchliligi, 
 
voqelarning bor tafsilotlari bilan yoritib berilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.
Shunday  ekan,  tarixni  о ’rganishda  manbalarga  tayanish  ham  eng  muhim
omillardan  biridir.  Bunda  nafaqat  milliy  tarixnavislik  maktablarida  yaratilgan
ma’lumotlardan va asarlardan, balki mamlakatimiz tarixinining turli jihatlari qayd
etib о ’tilgan horijiy mamlakatlar tarixchilari tomonidan yozib qoldirilgan manbalar
va rasmiy hujjatlarni ham ilmiy jihatdan о ’rganish va ularni ilmiy muomalaga jalb
qilish  tariximizni  о ’rganishni  mazmun  jihatdan  yanada  boyitishi  mumkin.
Manbashunos  olimlar  Q о ’qon  tarixnavislik  maktabida  fors-tojik  tilida  yozilgan
asarlarni о ’zbekchaga tarjima qilish va nashr etishga e’tibor qaratdilar.  
1  Султонов У.А. Муҳаммад Солиххўжа ва унинг "Тарихи жадидайи Тошканд асари" мухим тарихий манба
сифатида. Тарих фан номз ...дисс. - Тошкент: 2007. 
20 
  SH.H.Vohidov  tomonidan  Muhammad  Yunus  Toibning  “Tarixi  Aliquli
amirlashkar”,  Muhammad  Hakimxon  t о ’raning  “Muntaxab  at-tavorix”  asarlari
nashr  etildi 1
.  Shuni  ham  qayd  etish  lozimki,  Q о ’qon  tarixnavislik  maktabida
yaratilgan  asarlar  nafaqat  О ’zbekistonda,  balki  xorijiy  mamlakatlarda  ham
о ’rganilib,  nashr  etila  boshlandi.  Jumladan,  1991  yilda  Tohir  X о ’jandiyning
“G’aroyibi sipoh” asari Tojikiston Respublikasining X о ’jand shahrida nashr etildi.
О ’zbek  va  yapon  olimlarining  hamkorligi  tufayli  2002  yilda  Muhammad
Yunusx о ’ja  Toibning  “Tuhfai  Toib”  asari  chop  etildi 2
.  Muhammad  Hakimxon
t о ’raning  “Muntaxab  attavorix”  asari  fors-tojik  tilida  arab  imlosida  Tokioda
bosmadan  chiqdi.  Ushbu  nashr  asarning  oldingi  nashrlaridan  о ’zining
mukammalligi  va  bir  necha  q о ’lyozma  nusxalarning  qiyosiy  tahlili  asosida
yaratilganligi bilan ajralib turadi. 
 Q о ’qon xonligi manbashunosligi b о ’yicha taniqli mutaxassis, qozog’istonlik olim
T.K.Beysembiyev  esa  “Tarixi  Aliquli  amirlashkar” 2
 asarining  inglizcha  tarjimasi
va unga ilova qilingan matnini Londonda nashr ettirdi. Q о ’qon xonligi tarixiga oid
yozma  manbalarning  tarjima  va  nashr  etilishi  tarixiy  tadqiqotlar  bazasini
kengaytirishga  xizmat  qildi  hamda  ilmiy  izlanishlarni  jonlantirishga  turtki  b о ’ldi.
О ’zbekiston mustaqillikka erishgandan s о ’ng Q о ’qon xonligi tarixini retrospektiv 
 
tarzda yoritib bergan dastlabki asar – bu “ О ’zbekiston tarixi”ning uchinchi jildidir. 
Ushbu kitobning “Q о ’qon xonligi” deb atalgan qismida xonlikning tashkil topishi,
hududi, aholisi, x о ’jalik hayoti haqida batafsil ma’lumotlar beriladi. Ammo ushbu
nashrda sovet tarixshunosligiga xos b о ’lgan ayrim jihatlar k о ’zga tashlanadi. 
Q о ’qon  xonligi  “tipik  feodal  davlat”  b о ’lganligi  haqidagi  da’volar,  xonlik
tarixining  ijtimoiy-iqtisodiy  nuqtai-nazarlariga  k о ’proq  urg’u  berilishi  shular
jumlasidandir. Milliy istiqlol davrida taniqli olim H.N.Bobobekov Q о ’qon xonligi
1  Кавахара Я. Мухаммад Хакимхоннннг "Мунтахаб ат таворих'" асари тарихий манба сифатида // Тарихий
манбашуносликнинг  долзарб  муаммолари.  Республика  илмий-амалий  анжуман  материаллари.  Т.,  2001.  2
Муҳаммад  Йунус  Хаджа  б.  Муҳаммад  Амин-Хаджа.  Туҳфа - йи  Таиб  //  Islamic  Area  Studies  Project  Central
Asian research Series – Ташкент - Токио . 2002 
2  Илҳомов  З.  Амирлашкар  жангномаси.  //  Материалы  республиканской  научной  конференции  “Тарихий
манбашунослик муаммолари” ЎзМУ, 25 апреля 2003г. 
21 
 tarixi bilan bog’liq bir necha kitob va maqolalar e’lon qildi. Ulardan biri “Q о ’qon
tarixi” deb atalsa-da, aslida unda Q о ’qon shahrining xonlik davri tarixi yoritilgan.
Muallif  xonlikning  qisqacha  tarixini  bayon  etib,  asosiy  e’tiborni  “xalq
harakatlari”ga,  shuningdek  xonlikning  ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy  hayotiga
qaratadi. Ammo kitobda ayrim bahsli fikrlar ham uchraydi. Masalan, muallifning
Q о ’qon  xonligida  muntazam  q о ’shin  b о ’lmaganligi  haqidagi  fikri  munozaralidir.
Muallif  tomonidan  xonlikda  r о ’y  bergan  ayrim  qabilaviy  va  etnik  mojarolarni
“xalq  harakati”  yoki  “sinfiy  kurash”  sifatida  talqin  etilishida  sh о ’rolar  davridagi
tarix fanida ustuvor b о ’lgan metodologiyaning ta’siri sezilib turadi.   
 О ’rta  Osiyo  davlatlari,  jumladan,  Q о ’qon  xonligining  Rossiya  bilan  diplomatik
aloqalari  tarixi  X.G’.G’ulomovning  monografiyasi  va  doktorlik  dissertatsiyasida
о ’z  aksini  topdi.  Muallif  asosan  rus  tilidagi  manbalarga  tayangan  holda  ushbu
aloqalarni atroflicha va obyektiv tarzda yoritishga erishdi. Qayta qurish va xususan
mustaqillik  davrida  Q о ’qon  xonligining  tugatilishi  tarixchilarimiz  tomonidan
yangicha  talqin  etila  boshlandi.  Sovet  adabiyotlarida  о ’zbek  xonliklarining
Rossiyaga  “q о ’shib  olinishi”  va  uning  “progressiv  ahamiyati”  t о ’g’risidagi  tezis
ustuvor  b о ’lsa,  endilikda  tarixiy  faktlar  asosida  ularning,  jumladan,  Q о ’qon
xonligining  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  zabt  etilganligi  asoslab  berildi.  Bu
borada  H.Z.Ziyoyevning  xizmatlarini  ta’kidlab  о ’tish  joiz.  U  о ’zining  ilmiy
maqolalari  va  xususan  “Turkistonda  Rossiya  tajovuzi  va  hukmronligiga  qarshi
kurash”  nomli  kitobida  hujjatli  materiallar  asosida  Q о ’qon  xonligining  chor
q о ’shinlari tomonidan bosib olinganligini k о ’rsatib berdi. 
 Bosqinchilarga  qarshi  olib  borilgan  jangu  jadallar  tafsilotlarining  bayon
etilishi,  bu  janglarda  jasorat  va  qahramonlik  namunalarini  k о ’rsatgan
vatanparvarlar ismi-shariflarining keltirilishini asarning muhim ahamiyatli jihatlari
deb  hisoblash  kerak.  Chor  istilosi  masalasi  “ О ’zbekistonning  yangi  tarixi”  nomli
nashrning  birinchi  kitobida  ham  о ’z  aksini  topgan.  Bu  nashr  mualliflari  ham
Q о ’qon  xonligining  chor  mustamlakachilari  tomonidan  bosib  olinishi  tarixini
obyektiv tarzda yoritib berishga harakat qilganlar.    
22 
  Mustaqillik  davrida  yaratilib,  Q о ’qon  xonligi  tarixini  turli  jabhalarini  о ’zida
mujassam etgan yirik asar – bu B.M.Bobojonovning “Q о ’qon xonligi: hokimiyat,
siyosat, din” nomli monografiyasidir. Ushbu asarning mavjud adabiyotlardan farqli
tomoni shundaki, muallif Q о ’qon xonligining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tarixini
islom  dini  ta’limlari  va  y о ’l-y о ’riqlari  bilan  bog’liq  holda  tadqiq  etadi.  Asar
Q о ’qon  xonligi  tarixiga  oid  manbalar  va  adabiyotning  batafsil  tahlilidan
boshlanadi. Muallif xonlik tarixiga oid adabiyotlarning ijobiy tomonlarini ta’kidlab
о ’tgan  holda,  ularning  aksariyati,  xususan  sovet  davri  adabiyotlari,  jiddiy  nuqson
va kamchiliklardan holi emasligini qayd etadi.    
 Monografiyada  ilk  bora  Q о ’qon  xonligining  siyosiy  tarixi  batafsil  bayon  etilib,
Minglar  davlatining  shakllanishi  va  faoliyatida  islomiy  omillar  ta’siri  k о ’rsatib
beriladi.  Muallif  Minglar  sulolasi  hokimiyatini  “legitimlashtirish”,  ya’ni
qonuniylashtirilishi masalasiga e’tibor qaratadi. Asarning keyingi boblarida xonlar
о ’z hokimiyati, ichki va tashqi urushlar, axloq va odob kabi hodisalarni qay tazda
diniy-islomiy  qoida  va  normalar  bilan  uyg’unlashtirib  borganliklarini  q о ’qonlik
tarixnavislar asarlaridan olingan k о ’p sonli faktik materiallar asosida tadqiq etadi.
Umuman  olganda,  B.M.Bobojonovning  mazkur  monografiyasi  Q о ’qon  xonligi
tarixshunosligida  ham  mavzu  jihatidan,  ham  tadqiqot  usullari  jihatidan  alohida
ajralib turadi. Bu asar Q о ’qon xonligi tarixini chuqur idrok etish y о ’lida q о ’yilgan
muhim qadam, deb hisoblash mumkin.   
 Mustaqillik  yillarida  Q о ’qon  xonligi  tarixining  turli  qirralari  qator
dissertatsiyalarda  о ’z  aksini  topdi.  Z.A.Ilhomov  tomonidan  Q о ’qon  xonligining
XIX  asr  50-60  yillaridagi  siyosiy  tarixi,  xususan,  xonlikning  chor  Rossiyasiga
qarshi  kurashlarining  tarixi  yoritilgan  va  unda  shuningdek  Q о ’qon  xonligi
sarkardasi Aliquli Amirlashkar va uning xonlik siyosiy tarixida tutgan о ’rni yoritib
berilishi  bilan  birga,  xonlikning  tashqi  davlatlar  bilan  diplomatik  aloqalari  tarixi,
xonlikda  amalga  oshirilgan  harbiy  va  davlat  boshqaruvi  sohasidagi  islohotlar
jarayonlari yoritib berilgan 1
.      
1  Илҳомов  З.  Амирлашкар  жангномаси.  //  Материалы  республиканской  научной  конференции  “Тарихий
манбашунослик муаммолари” ЎзМУ, 25 апреля 2003г. 
23 
  V.Ishquvvatov  tomonidan  amalga  oshirilgan  tadqiqotda  esa  xonlikning  XIX  asr
birinchi  yarmida  amalga  oshirgan  diplomatik  aloqalari  tarixining  tarixshunoslik
masalalari  yoritib  berilgan.  Mazkur  tajqiqotda  xonlikning  siyosiy  tarixiy
jarayonlarini  о ’qish  bilan  bir  qatorda  xonlik  tomonidan  Rossiya  imperiyasiga  va
о ’z navbatida imperiya tomonidan Q о ’qon xonligiga yuborilgan bir qator elchilar,
ularning  faoliyati,  amalga  oshirgan  ishlari,  elchiliklar  haqidagi  yozib  qoldirgan
xotiralari  va  ularning  manbaviy  jihatlari  haqida  ham  bir  qator  qimmatli
ma’lumotlarni  о ’qish  mumkin.  S.Tillaboyev  tomonidan  amalga  oshirilgan
tadqiqotning  bir  qismi  ham  Q о ’qon  xonligi  tarixiga  bag’ishlangan  b о ’lib,  unda
xonlikning boshqaruvigna oid bir qator ma’lumotlar keltirib о ’tilgan.  
 Shunday  xususiyatlarni  о ’zida  k о ’rsatib  bera  olgan  va  mazmun  jihatdan  ancha
mukammal  b о ’lgan  tadqiqotlardan  biri  SH.Q о ’ldoshev  tomonidan  amalga
oshirilgan  «Q о ’qon  xonligi  va  Sharqiy  Turkiston  о ’rtasidagi  siyosiy,  iqtisodiy  va
madaniy aloqalar (XVIII-XIX asrning  о ’rtalari)” mavzusidagi tadqiqotdir.  О ’zbek
davlatchiligi tarixida muhim  о ’rinlardan birini egallagan Q о ’qon xonligi va uning
tashqi  siyosati  hamda  diplomatik  aloqalari  tarixini  yoritib  berishga  bag’ishlangan
mazkur tadqiqot ishida juda k о ’plab yangi ma’lumotlar keltirilgan va turli tillarda
yozib  qoldirilgan  manbalar  ishga  jalb  etilgan.  Buni  tadqiqotchining  eng  katta
yutuqlaridan biri sifatida e’tirof etib  о ’tish  о ’rinlidir. Tadqiqotning kirish qismida
mavzuning  dolzarbligi  k о ’rsatib  berilgan  va  bunda  Sharqiy  Turkistonning  tarixiy
jarayonlardagi  о ’zbek  xonliklari  bilan  aloqalari,  xususan  Q о ’qon  xonligi  bilan
savdo,  iqtisodiy  va  siyosiy,  madaniy  sohalardagi  aloqalari  tarixini  manbalar
asosida yoritib berish va ilmiy jihatdan tahlil etilishiga alohida e’tibor qaratilgan. 
Shuningdek, bu qismda ishning nazariy metodologik asoslari, о ’rganilishi darajasi 
 
va tarixshunoslik masalalari, tadqiqot chegaralari hamda ishning ilmiy yangiliklari
va amaliy ahamiyati k о ’rsatib berilgan.   
 SH.Q о ’ldoshevning bu tadqiqot ishida Markaziy Osiyoda kechgan ijtimoiy siyosiy
jarayonlar va ularda Sharqiy Turkiston xalqlari hamda Q о ’qon xonligining ma’lum
24 
 darajadagi  ishtiroki,  о ’zaro  munosabatlari  va  о ’zaro  ta’siri  jarayonlarini  ochib
berishga y о ’naltirilgan. Bunda tadqiqotchi tomonidan Q о ’qon xonligining nafaqat
Sharqiy  Turkiston  bilan,  balki  Xitoy  bilan  munosabatlari  va  о ’zaro  aloqalarini
yoritib  berishga  ham  katta  e’tibor  qaratilgan.  Shuningdek  har  ikki  hudud
о ’rtasidagi  munosabatlarni  tartibga  solish  borasida  ayrim  vaqtlarda  Xitoy
imperatorlari va Q о ’qon hukmdorlari о ’rtasidagi elchilik munosabatlari va holatlari
ham  yoritib  berilgan.  Bu  bobda  shuningdek,  bugungi  kunda  tarix  kitoblarida
k о ’zga  tashlanmagan  bir  qator  yangi  ma’lumotlar  k о ’rish  mumkin  va  tadqiqotchi
bu  ma’lumotlarni  ilmiy  jihatdan  turli  manbalar  va  mualliflarning  xulosalariga
asoslangan holda isbotlashga harakat qilgan.   
 Shuningdek  faoliyati  ma’lum  darajada  ilmiy  adabiyotlarda  о ’z  aksini  topgan  bir
qator tarixiy shaxslar (Umarxon, Erdonabiy, Muhammad Alixon, Jahongirxont о ’ra,
Valixont о ’ra,  Yoqubbek  Badavlat  va  boshq)  bilan  bir  qatorda  nomlari  kam
uchragan  yoki  bizga  noma’lum  b о ’lgan  tarixiy  shaxslar  (amaldorlar,  elchilar,
savdogarlar va boshq) va ularning ikki hudud  о ’rtasidagi  о ’zaro munosabatlardagi
ishtiroki  va  о ’rni  masalalari  yoritib  berilgan.  Dissertatsiyada  Q о ’qon  xonligi  va
Sharqiy Turkiston  о ’rtasidagi iqtisodiy aloqalar masalalariga bag’ishlangan b о ’lib,
bunda  tadqiqotchi  tomonidan  har  ikki  tomondan  amalga  oshirilgan  savdo
karvonlari  va  ularning  harakatlari  y о ’nalishlari,  Q о ’qon  xonligi  hududlarida
faoliyat  k о ’rsatgan  Sharqiy  Turkiston  savdogarlari  va  aksincha  Sharqiy
Turkistondagi  q о ’qonlik savdogarlar va ularning faoliyatidagi turli davrlarda r о ’y
berib  turgan  turli  о ’zgarishlar,  imtiyozlar  va  cheklanishlar,  turli  tarixiy
vaziyatlarning iqtisodiy munosabatlarga ta’siriga qaramasdan bunday aloqalarning
t о ’xtab qolmaganligi va  har ikki tomonga keltirgan ijobiy tomonlari  masalalariga
t о ’xtalib о ’tgan.       
 Shuningdek,  har  ikki  hudud  xalqlari  о ’rtasidagi  madaniy  sohadagi  о ’zaro
yaqinlik  va  ijod  namunalari  hamda  madaniy  aloqalar  masalalariga  t о ’xtalib
о ’tilgan. Mustaqillik yillarida Q о ’qon xonligi tarixiga oid amalga oshirilgan ilmiy
tadqiqotlardan  yanak  biri  Z.Madraximov  tomonidan  amalga  oshirilgan  “Q о ’qon
25 
 xonligida  savdo  munosabatlari” 1
 nomli  dissertatsiya  ishidir.  Tadqiqot  о ’zbek
xonliklari  orasida  muhim  о ’rin  tutgan  Q о ’qon  xonligining  ichki  va  tashqi  savdo
munosabatlaridagi  ishtiroki,  о ’rni  va  savdo  munosabatlarining  xususiyatlari,
iqtisodiy  sohaning  о ’ziga  xos  jihatlarini  manbalarga  va  statistik  hujjatlarga
asoslangan  holda  yoritib  berilganligi  bilan  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.  Mazkur
tadqiqotda  Q о ’qon  xonligining  savdo  markazlari  va  iqtisodiy  jihatdan  muhim
ahamiyatga  ega  b о ’lgan  ayrim  viloyatlari  va  hududlarining  xonlik  iqtisodiy
hayotidagi  о ’rnini  k о ’rsatib  berilgan.  Shuningdek,  muallif  tomonidan  Q о ’qon
xonligi  siyosiy  tarixini  t о ’rt  bosqichga  b о ’lib  о ’rganishning  tavsiya  etilganligi  va
bu  jarayonlarning  iqtisodiy  hamda  siyosiy  jarayonlar  bilan  bog’liqligi  xususida
ayrim fikrlarning berilishi ham ishning yutug’idir.   
 Dissertatsiyaning  keyingi  qismlarida  xonlikdagi  savdo  munosabatlari  va  pul
muomalasiga  oid  juda  muhim  ma’lumotlar  keltirilgan  b о ’lib,  iqtisodiy
munosabatlarda amalda  q о ’llanilgan ayirboshlash vositalari, xususan tangalarning
turlari,  ularning  turli  darajadagi  og’irlik  о ’lchovlari  va  qiymatlari,  pul  zarb  etish
jarayoni  va  uning  turli  о ’ziga  xos  amaliyotlari  haqida  manbalarga  asoslanilgan
ma’lumotlar keltirib  о ’tilgan. Shuningdek, ayrim tovarlarning tarixiy nomlari ham
(masalan atlas - jiba arqoq) tilga olingan. Har bir qism s о ’nggida keltirib  о ’tilgan
ma’lumotlar yuzasidan umumiy xulosalar va taxliliy ma’lumotlar berib о ’tilgan va
bu  shubhasiz  dissertantning  masalaga  ilmiy-tahliliy  jihatdan  jiddiy
yondashganligini k о ’rsatib beradi.      
 Bu  tadqiqot  ishida  Q о ’qon  xonligining  q о ’shni  mamlakatlar  bilan  tashqi  savdo
munosabatlaridagi  о ’rni,  savdo  y о ’llari  va  ularning  muhim  y о ’nalishlari,  turli
savdo  y о ’nalishlari  b о ’yicha  bozorlarga  keltirilgan  va  olib  ketilgan  tovarlar  va
ularning turlari, miqdorlari haqida ham qimmatli ma’lumotlar keltirib о ’tilgan. 
 
Shuningdek, xonlikning tashqi savdo munosabatlarida yaqin q о ’shnilari – Buxoro
amirligi  hamda  Xiva  xonligi  bilan  olib  borgan  savdo-iqtisodiy  aloqalari  haqida
1  Қўлдошев Ш. «Қўқон хонлиги ва Шарқий Туркистон ўртасидаги сиеnсий, иқтисодий ва маданий алоқалар
(XVIII-XIX асрнинг ўрталари)” Тарих фан. номз. дисс - Тошкент, 2010. 
26 
 ham  s о ’z  yuritilib,  bunday  aloqalarning  har  uchala  davlat  uchun  ahamiyati  va
muhim jihatlarini k о ’rsatib berilgan. Dissertatsiyaning e’tiborga molik qismlaridan
biri  -  savdo-iqtisodiy  munosabatlarning  etno-integratsion  sohadagi  о ’rni  va
ahamiyatini  ochib  berishga  ham  alohida  t о ’xtalib  о ’tilganligidir.  Bunda  q о ’shni
mamlakatlar  va  olis  horijiy  davlatlardan  kelgan  savdogarlar  va  ularning  xonlik
savdosidagi  ishtiroki,  ularga  xonlik  hokimiyati  va  mahalliy  hokimiyatlar
tomonidan  yaratib  berilgan  sharoitlar,  savdo  bilan  bir  vaqtda  turli  millatlar
о ’rtasidagi о ’zaro munosabatlar ham ham qimmatli ma’lumotlar keltirib о ’tilganki,
bular Q о ’qon xonligi tashqi davlatlar uchun nafaqat teng xuquqli iqtisodiy hamkor
b о ’lganligi,  balki  siyosiy  va  milliy  masalalarda  ham  davlatning  qat’iy  siyosati
mavjud b о ’lganligini k о ’rsatib beradi. 
 Dissertatsiyaning  “Bozor  infrastrukturasi,  uning  ichki  va  tashqi  savdoda  tutgan
о ’rni”  deb  nomlangan  qismida  Q о ’qon  xonligida  nafaqat  savdo  aloqalari,  balki
savdoni  amalga  oshirish  uchun  barcha  sharoitlarning  yaratilganligi,  bozorlar,
rastalar,  bozorlarning  mavqelari,  karvonsaroylar  va  ularning  savdo  ishlaridagi
xizmati  va  axamiyati  va  boshqa  shu  kabi  ma’lumotlar  keltirib  о ’tilgan.  Bunda
yuqorida k о ’rsatib  о ’tilgan joylarning umumiy iqtisodiy munosabatlarning amalga
oshirilishi  va  iqtisodiy  taraqqiyotning  muhim  omillaridan  biri  ekanligi  alohida
ta’kidlab  о ’tiladi.  Bundan  tashqari  mazkur  bobda  bojxona  ishlari  va  soliqlar,
ularning  turlari,  t о ’lov  ishlarining  amalga  oshirilishi  va  t о ’lovlarning  miqdorlari,
bojxona  bilan  bog’liq  ayrim  qimmatli  ma’lumotlar  ham  keltirib  о ’tilgan  va  tahlil
qilingan.      
 Q о ’qon  xonligi  tarixini  о ’rganishda  mustaqillik  davrida  о ’tkazilgan  turli  ilmiy-
nazariy  konferensiyalar  muhim  о ’rin  tutadi.  Xususan,  2004  yilda  Q о ’qon  va
Farg’ona  shaharlarida  b о ’lib  о ’tgan  anjumanlar  materiallarida  ham  xonlik
tarixining  ayrim  muammolari  xususida  bahr  yuritildi.  Ushbu  kitoblarning  tahlili
shuni  k о ’rsatadiki,  eslatib  о ’tilgan  anjumanlarda  xonlik  tarixining  ba’zi
masalalariga doir jiddiy mulohazalar bayon qilingan. Ammo aksariyat ma’ruzalar
mavzuning  torligi,  yangilikning  y о ’qligi,  ilmiy  apparatning  talab  darajasida
27 
 emasligi  yoki  umuman  y о ’qligi  bilan  ajralib  turadi.  Bunday  ma’ruzalarni  xonlik
tarixshunosligiga  q о ’shilgan  hissa,  deb  aytish  amri  maholdir.  Yuqorida  keltirib
о ’tilgan  asarlar,  xonlik  siyosiy  tarixini  yoritibberuvchi  ilmiy  tadqiqotlar,  ularda
k о ’tarilgan  muammolar  va  tadqiqot  obyektini  tashkil  qiluvchi  masalalarning
mazmuni va mohiyatidan anglash mumkinki, mustaqillik yillarida Q о ’qon xonligi
tarixini о ’rganish b о ’yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi.     
 Xususan xonlik tarixiga oid yozma manbalarni tadqiq etish, tarjima va nashr qilish
bobida  talay  ijobiy  ishlar  amalga  oshirildi.  Xonlik  tarixining  kam  о ’rganilgan
jihatlari,  jumladan,  Rossiya  bilan  diplomatik  aloqalari,  uni  chor  q о ’shinlari
tomonidan istilo qilinishi masalalari yangicha yondashuvlar asosida yoritib berildi.
Shu  bilan  birga  s о ’nggi  paytlarda  Q о ’qon  xonligi  tarixini  yangi  metodologik
asoslarda  о ’rganish  tomon  jiddiy  burilish  kuzatilmoqda.  Bularning  barchasi
tarixchilarimiz  Q о ’qon  xonligi  tarixi  yangi  konsepsiyasini  yaratishga
kirishganliklaridan darak beradi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
  
2.2 Xorij tarixchilar tomonidan xonlik tarixiga oid asarlarni o’rganilishi 
Jahon  tarixining  ajralmas  b о ’lagi  va  tarkibiy  qismi  hisoblangan  Vatanimiz
tarixi  о ’zining nafaqat qadimiyligi, balki uzoq davom etgan tarixiy jarayonlarining
jahon  tarixiy  taraqqiyoti  jarayonlariga  juda  katta  ta’sir  etganligi  bilan  ham  jahon
ilm  ahli  e’tiborini  о ’ziga  tortib  kelmoqda.  Aytish  mumkinki,  О ’zbekiston  s о ’zi
tilga  olinganda  jahonning  turli  iqlimlarida  yashovchi  har  qanday  insonning  k о ’z
о ’ngida qadimiy tarix gavdalanadi. Bugungi kunda tarixni nafaqat  о ’rganish, balki
uni  ilmiy  jihatdan  asoslangan  dalillarga  tayangan  holda,  tarixiy  jarayonlarning
mohiyatini  ochib  berishda  xaqqoniylik  tamoyillariga  asoslangan  holda  chuqur  va
atroflicha tadqiq etish hamda eng t о ’g’ri ilmiy xuloslarni taqdim etish har bir tarix
tadqiqotchisi oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir.  
 Q о ’qon  xonligi  tarixshunosligining  horijiy  tarixchilar  tomonidan  о ’rganilgan  va
tadqiq  etilgan  ilmiy  ishlarini  aks  ettirgan  bir  qator  tadqiqotlar  xonlik  tarixini
atroflicha  о ’rganishda  va  ayniqsa  tarixiylik  hamda  ilmiylikka  asoslanilgan
fikrlarning yuzaga kelishida ma’lum darajada о ’rin tutadi. Garchi bu asarlar xonlik
tarixini  mukammal  va  manviy  ma’lumotlarga  asoslanilgan  holda  batafsil  yoritib
berish  darajasida  talqin  etilmagan  b о ’lsada,  xzonlik  tarixining  ma’lum  darajada
obyektiv  ravishda  yoritib  berilganligi  bilan  xususiyatlanadi.  Horij
tadqiqotchilarining  asarlarida  sovet  tadqiqotchilari  uchun  mumkin  b о ’lmagan
tarixiy tahlilga keng о ’rin berilgan hamda tarixiy jarayonlarning asl mohiyati ochiq
oydin yoritib berilgan.     
 Bunday tadqiqotchilar va ularning asarlari orasida D.Bergxorn, E.Bekon, 
R.Konnuest,  E.Ollvort,  T.Rakovski–Xarmstoun,  L.Tillet,  D.Uiler,  D.Xuson,
S.Bekker,  Kavaxara  YA,  M.Oldsvort  va  boshqalarni  alohida  k о ’rsatib  о ’tish
mumkin.  Yuqorida  ta’kidlab  о ’tilganidek,  Q о ’qon  xonligi  tarixi,  ayniqsa
xonlikning elchilik masalalari bilan bog’liq siyosati haqida qimmatli ma’lumotlarni
jamlagan M.Saray va Inalchiklarning asarlari ham muhim ahamiyatga ega b о ’lgan
29 
 horij  tadqiqotlari  sanaladi.  Bu  asarlar  Q о ’qon  xonligi  tomonidan  Turk  sultoniga
yuborgan elchilik masalalarining batafsil yoritib berilganligi bilan ahamiyatlidir. 
 Yaponiyaning Tokio universiteti (X.Komatsu) va О ’zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasi  Sharqshunoslik  instituti  (B.M.Bobojonov,  SH.X.Vohidov)
hamkorligida  Yaponiyada  chop  etilgan  «Tuhfa-yi  Taib»  asarida  mualliflar
manbalarga  asoslangan  holda  Q о ’qon  xonligining  chor  Rossiyasiga  qarshi
kurashlari  hamda  xonlikning  ichki  siyosati  masalalari  bir  qator  ma’lumotlarni
keltiradilar. Mustaqillik yillarida Q о ’qon xonligi tarixining horijlik tarixchilarning
tadqiqotlarida  yoritib  berilishi  va  uning  tarixshunoslik  masalalari  tadqiq
etilganligini  bir  qator  tadqiqotlarda  qisman  kuzatish  mumkin  b о ’lsada,  biroq  bu
borada  amalga  oshirilgan  ilmiy  tadqiqotlar  orasida  tarixchi  O.Masaliyevaning
“Buxoro, Xiva va 
Q о ’qon  xonligi  tarixini  XX  asr  Angliya  va  Amerika  tarixshunosligida
о ’rganilishi” 1
 nomli dissertatsiyasi alohida о ’rin tutadi.   
 Tadqiqotchi  O.Masaliyevaning  tadqiqotlarida  Q о ’qon  xonligi  va  uning  siyosiy
tarixi,  xonlikning  tashkil  topishi,  hukmdorlarining  taxtga  о ’tirishlari  va
hukmronligi  sanalari  va  bu  haqdagi  bir  qator  ma’lumotlarning  turli  horij
tarixchilari  tadqiqotlarini  tahlil  qilgan holda  yoritib  berganligini  alohida k о ’rsatib
о ’tish  о ’rinlidir.  Bu  borada  mazkur  tadqiqotda  bir  qator  ma’lumotlarni  о ’qish
mumkin.  Jumladan  tadqiqotchining  alohida  ta’kidlab  о ’tishicha,  Q о ’qon  xonligi
masalalarini  yoritishda  horijliklar  asosan  Rossiya  imperiyasining  о ’zbek
xonliklarini,  xususan  Q о ’qon  xonligini  bosib  olishi  masalalariga  alohida  e’tibor
qaratganlari  holda,  xonlikning  tashkil  topishidan  Rossiya  imperiyasi  bosqiniga
qadar  b о ’lgan  davri  haqida  umumiy  holda,  ya’ni  nisbatan  kamroq  t о ’xtalib
о ’tganlar.  
 Tadqiqotchining  takidlashicha,  XX  asr  60-yillaridan  boshlab  keyingi  yillarda
AQSH va  Angliya  tarixshunosligida  Q о ’qon  xonligi  tarixiga oid  bir  qator  asarlar
yaratildi.  Ular  orasida  Nettleson  Susannaning  "Q о ’qon  xonligining
1  Масалиева  О.  Бухоро,  Хива  ва  Қўқон  хонлиги  тарихини  ХХ  аср  Англия  ва  Америка  тарихшунослигида
ўрганилиши. Тарих  фан ... номзоди  дисс ... – Т ., 1998. 104- б . 
30 
 gullabyashnashi.  1800  -  1820.  Turk  -  Eron  madaniy  hamkorligi"  dissertatsiyasi,
Riler Patron Poetning "Turk tadqiqotlari xalqaro jurnali"da nashr etilgan "Q о ’qon
xonligining  gullab-yashnashida  Umarxon.  1800-1820"  nomli  maqolalarini
k о ’rsatib  о ’tadi.  Tadqiqotchi  O.Masaliyevaning  k о ’rsatib  о ’tishicha,  xorij
tarixshunosligida 
 
XX asr о ’rtalari yoki oxirlarida Q о ’qon xonligi masalalariga berilgan baxo XX asr
dastlabki yillarida bildirilgan fikrlardan unchalik keskin farqlanmaydi. Tadqiqotchi
bu  davrdada  horijda  yaratilgan  ilmiy  tadqiqotlarni  tahlil  qilar  ekan,  AQSH  va
Angliyada  XX  asrda  nashr  etilgan  Q о ’qon  xonligi  tarixi  taxliliga  bag’ishlangan
asarlarni  tadqiqotiga  alohida  urg’u  berib,  ulardagi  Q о ’qon  xonligi  tarixining
alohida  sohalarining  yoritilganligiga  e’tibor  qaratadi  va  shunday  asarlar  qatorida
M.Xoldsvortning "Turkiston XIX asrda" kitobining tahlilini keltiradi. 
 Mazkur tadqiqotda k о ’rsatib  о ’tilishcha, M.Xoldsvortning "Turkiston XIX asrda"
kitobini XX asr 50-yillari ikkinchi yarmiga kelib, Q о ’qon xonligi haqida nisbatan
batafsilroq ma’lumot beruvchi asarlardan biri sifatida e’tirof etish mumkin b о ’lib,
Meri  Xoldsvort  qalamiga  mansub  quyidagi  jumlani  keltirib  о ’tadi:  -  “Q о ’qon
xonligi  1798  yildan  1876  yilgacha  ming  sulolasi  xonlari  q о ’l  ostida  b о ’lgan
Farg„ona  vodiysida  mavjud  b о ’lgan  edi.  U  Marg’ilon,  Q о ’qon  va  Namangan
viloyatlarini  о ’z  ichiga  olgan  edi” 1
.  Tadqiqotchi  xorij  tarixshunosligida  Q о ’qon
xonligining  tashkil  topganligi  sanasining  turlicha  talqin  qilinganligini  k о ’rsatib
о ’tadi va bu borada bir qator xorijiy tarixchilar asarlarining tahlilini keltirib о ’tadi.
Shunday tadqiqotchilardan biri sifatida Mansning fikrlarini keltirib о ’tadi va uning
ma’lumotlariga k о ’ra Q о ’qon xonligi 1798 yilda Buxorodan mustaqilikka erishib,
shu yili chingiziy va temuriy shajarasidan kelib chiqqan ming urug„i hukmronligigi
о ’tganligini  k о ’rsatiladi.  Yana  bu  muallifning  k о ’rsatishicha,  Q о ’qon  xonligi
Pomirgacha,  Toshkentgacha,  Sirdaryo  va  Tyanshangacha  b о ’lgan  hududlarni  о ’z
tarkibiga  kiritganligini  k о ’rsatib  о ’tadi.  O.Masaliyevaning  fikricha,  Mans  bu
1 Holdsworth М . Turkestan in the nineteenth century. - Oxford. - P. 80. 
31 
 ma’lumotlari  bilan  M.Xoldsvort  malumotlariga  yaqin  fikrlarni  bildirgan.  Shu
о ’rinda mazkur tadqiqotchi horij tarixchisi Mansning о ’z asarini yaratishda 
Muhammad  Niyoz  H о ’qandiyning  “Tarixi  shohruxiy”  asaridan  foydalanganligini
ta’kidlab  о ’tadi. O.Masaliyevaning fikricha, M.Xoldsvort va Manslarning Q о ’qon
xonligining  tashkil  topishi  sanasini  k о ’rsatganda  davlatning  rasman  Q о ’qon
xonligiga aylanganligini nazarda tutgan b о ’lishi mumkinligini k о ’rsatib о ’tadi. 
 
 Shuningdek,  tadqiqotchi  O.Masaliyeva  amerikalik  о ’zbekshunos  olim  Eduard
Ollvortning  ham  Q о ’qon  xonligini  "1710  yilda  tashkil  etilgan"  ligini  yozib
qoldirganligini  k о ’rsatib  о ’tadi.  Biroq  biz  tadqiqotning  avvalgi  qismida  k о ’rsatib
о ’tganimizdek  Q о ’qon  xonligi  bundan  ancha  avvalroq,  ya’ni  Buxoro  xonligidagi
siyosiy  boshboshdoqlik  natijasida  XVIII  asr  boshlarida  Farg„ona  vodiysida
mustaqil  davlat  sifatida  tashkil  topgan.  Q о ’qon  xonligiga  Chodak  x о ’jalarining
yordami  bilan  1709  yilda  Ming  urug’ining  boshlig’i  Shohruhbiy  ibn  Ashur
Muhammad  (1709  -  1721)  asos  solgan.  Q о ’qon  xonligi  siyosiy  tarixini  (1709  -
1876) shartli ravishda t о „rt bosqichga b о ’lish mumkin:     
1. Xonlikning  shakllanish  davri  (1709  -  XVIII  asr  50  -  yillari).  Bu  davrda
Q о ’qon  xonligi  asosan  Farg„ona  vodiysidan  iborat  b о ’lib,  xonlik  hukmdorlari
mamlakatni birlashtirish, ichki nizolarga barham berish, tashqi  dushmanga qarshi
kurashish, mamlakatning mavqeini mustahkamlash bilan mashg’ul b о ’lgan. 
2. Taraqqiyot  davrining  boshlanishi  (XVIII  asrning  60  -  yillaridan  shu  asr
oxirigacha). Bu asosan Norb о ’tabiy (1763 - 1798) hukmronlik qilgan davr b о ’lib,
xonlik hududi kengaygan, siyosiy va iqtisodiy jihatdan yuksala boshlagan. 
Mamlakat О ’rta Osiyoda ham о ’z mavqeiga ega b о ’lib borgan.  
3. Taraqqiyot  davri  (XIX  asrning  birinchi  yarmi).  Olimxon  (1798  -  1810),
Umarxon (1810 - 1822), Muhammadalixon (1822 - 1842) kabi hukmdorlar davrida
xonlik hududi kengayib, shimoldan qozoq ch о ’llari va u orqali Rossiya, g’arbdan
Buxoro  amirligi,  ch о ’l  zonalari  orqali  Xiva  xonligi  hududi,  sharqsan  Qashqar
yerlari  bilan  chegaradosh  b о ’lib,  janubiy  xududlari  Pomir  toglariga  tutashib
32 
 ketgan.  Xonlik  О ’rta  Osiyoda  siyosiy  mavqeini  mustahkamlash  bilan  birga,
iqgisodiy jihatdan ham ancha yuksalgan.      
4. Tanazzul  davri  (XIX  asrning  50  -  70  -  yillari).  Bu  davrda  ichki  nizolar  va
tashqi  urushlar  avjiga  chiqqan.  Mamlakat  siyosiy  va  iqtisodiy  tanazzulga  yuz
tutgan.  Taxt  uchun  kurashlar  kuchayib,  xonlik  hukmdorlari  tinimsiz  almashinib
turgan. Xatto, Xudoyorxonning  о ’zi uch marta (1845 - 1858, 1862 - 1863, 1865 -
1875)  taxtga  kelib,  ichki  nizolar  oqibatida  uch  marotaba  undan  ketishga  majbur
b о ’lgan. Tashqi dushmandan xonlik о ’zini mudofaa qila olmagan. Natijada, dastlab
1842 yil  Buxoro xonligi  xonlikni  vaqtincha bosib  olgan  b о ’lsa,  1876  yil  Rossiya
imperiyasi  unga  barham  bergan.  Keyingi  о ’rinlarda  O.Masaliyeva  Yuriy  Bregel
tadqiqotlari  haqida  fikr  yuritadi.  Uning  ta’kidlashicha,  Yuriy  Bregelning
maqolalari ham Q о ’qon xonligi tarixi masalalarini yoritishda muhimdir 1
. Y.Bregel
ham Muhammad Niyoz 
Hо’qandiyning “Tarixi Shoxruxiy” asarining N.N.Pantusov tomonidan 1885 yilda
Qozonda  chop  etilgan  asari  matnidan  foydalanganligini  alohida  ta’kidlab  о’tadi.
Bizningcha  mazkur  manbaga  horijlik  tarixchilarning  alohida  e’tibor
qaratganlarining  sababi  bu  asar  boshqalaridan  avvalroq  boshqa  tillarga  tarjima
qilinganligi va horij tarixchilarining tanishishlari uchun imkoniyatning mavjudligi
bо’lishi mumkin, qolversa, Muhammad Niyoz Hо„qandiy saroy amaldorlari safiga
kirganligi  uchun  Sheralixon  hukmronligidan  XIX  asrning  70-yillarigacha  yuz
bergan siyosiy jarayonlarda bevosita ishtirok etgan.   
 Muallif  о’z asarida xonlik ichki  siyosiy hayotining barcha tomonlarini atroflicha
yoritish  bilan  birga,  xonlarning  tashqi  siyosatga  munosabati,  harbiy  ahvolning
yomonligi va  achinarlisi,  harbiy ahvolning shunday qolib ketganligi, xattoki  chor
Rossiyasining  dastlabki  harbiy  yurishlarida  xonlik  askarlarining  mag’lubiyatga
uchrashi va shaharlarning qо’ldan boy berilishini xonlarning beparvoligi oqibatida
edi,  deya  baholaydi.  Shuningdek  asarda  Xudoyorxon  va  Mallaxon  davri  siyosiy
guruhbozliklarning  kuchayishi,  bundan  avvalroq  yuz  bergan  qipchoqlar  voqealari
1 The empire of the steppes. A history of Central Asia. By Rene Qrousset. - Rutgers University press,1970. - P.488. 
33 
 ham  batafsil  yoritib  berilgan.  Shu  о„rinda  ta’kidlab  о’tish  kerakki,  Muhammad
Niyoz Xо’qandiyning “Tarixi shoxruhiy” asari Qо’qon xonligi tarixiga bag’ishlab
yozilgan  dastlabki  mukammal  asarlardan  biri  bо’lib,  xonlikning  XIX  asr
о’rtalarigacha  bо’lgan  davri  tarixini  yoritib  bergan  muhim  manbalardan  biri
sanaladi 1
. Bu asarning bir necha marta tadqiqot obyekti b о ’lganligi ham fikrimizni
tasdiqlaydi. «Tarixiy Shoxruxiy» asari XIX asr oxirlaridayoq tarixchilar tomonidan
tadqiqot  obyekti  sifatida  о ’rganila  boshlangan  asarlardan  biri  sanaladi.     Rus
tarixchisi N.N.Pantusov 1876 yildayoq asarning rus tilidagi tarjimalarini 
 
nashr  qildira  boshlagan  b о ’lsa,  1885  yilda  uning  t о „liq  nusxasini  rus  tilidagi
tarjima va izohlar bilan nashr qildirdi. Shuningdek, T.K.Beysembiyev ham «Tarixi
Shoxruxiy» 2
 asarini  chuqur  о ’rganib,  unda  yozilgan  ma’lumotlar  asosida  Q о ’qon
xonligi  va  Sharqiy  Turkiston  tarixiga  oid  bir  qator  masalalarni  tadqiq  etgan.
O.Masaliyevaning tadqiqotidan о ’rin olgan horijlik tarixchilar asarlaridan yana biri
ingliz  tarixshunosligida  fransuz  muallifi  Kraussetning  inglizchaga  о ’girilgan
"Dasht  imperiyasi.  О ’rta  Osiyo  tarixi"  asaridir.  Bu  kitob  keyinchalik  bir  qator
ingliz  tarixchilar  tadqiqotlari  uchun  manba  b о ’lib  xizmat  qilganligi  tadqiqotda
ta’kidlab  о ’tiladi. Tadqiqotda k о ’rsatib  о ’tilishicha, Q о ’qon xonligi tashkil etilishi
masalasini Krausset – “Farg’ona shayboniylar xukmdorligi davrida Movarounnahr
xonligining  bir  qismi  sifatida  shakllandi,  ammo  keyinroq  bu  birlashish  faqat
nomigagina  b о ’lib  qoldi...  1710  yillar  atrofida  Abulfayzning  avlodidan  b о ’lgan
Shoxrux  deb  nomlangan  shayboniy  x о ’jalar  ustidan  g’olib  kelib  Farg’onada
poytaxti Q о ’qon b о ’lgan mustaqil  о ’zbek xonligini tashkil etishda muvaffaqiyatga
erishdi”, - deb k о ’rsatganligini keltiradi.    
 Yuqoridagi  ma’lumotlar  tahlilidan  k о ’rinadiki,  Q о ’qon  xonligi  tarixini  о ’rganish
nafaqat  yurtimiz  tarixchilarining,  balki  bir  qator  horijlik  tarixchilarning  ham
1  Бесембиев  Т.К.  «Тарих-и  Шохрухи»  как  исторический  источник.  Алма-Ата.  «Наука»,  1987.  –  C  200;
«Тарих– и Шохрухи» о Восточном Туркестане // Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана в ХV –
ХIХ вв. – Т., 1987. – С. 162-174. 
2  Бесембиев  Т.К.  «Тарих-и  Шохрухи»  как  исторический  источник.  Алма-Ата.  «Наука»,  1987.  –  C  200;
«Тарих– и Шохрухи» о Восточном Туркестане // Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана в ХV –
ХIХ вв. – Т., 1987. – С. 174. 
34 
 tadqiqot  obyektlari  sifatida  bir  muncha  mukammal  о ’rganilganligi  va  k о ’plab
horijlik  tarixchilar  e’tiborini  jalb  qilganligi  baln  ham  alohida  xususiyatga  ega.
Biroq  bu  bilan  hoijlik  tarixchilarining  asarlarida  xonlik  tarixining  yoritilishi
mukammal  ilmiy  yechimini  topgan  tadqiqotlar  ekanligini  anglatmaydi.  Yuqorida
keltirib  о ’tilgan  va  tadqiqotchilar  tomonidan  ta’kidlab  о ’tilgan  kamchiliklar  va
ma’lumotlardagi,  sanalardagi,  tarixiy  voqeliklar  va  tarixiy  jarayonlarning  sodir
b о ’lishining  talqini  keltirilgan  ma’lumotlarda  chalkashliklarning  mavjudligi  bu
tarixchilarning  xonlik  tarixining  manbashunoslik  masalalarini  bir  muncha  chetlib
о ’tganligi  va  boshqa  tarixchilar  tomonidan  yozib  qoldirilgan  chalkash  fikrlarning
rivojlantirilganligi bilan ham xususitga ega. Garchi horijlik tarixchilarning 
 
tadqiqotlarida  umumiy  kamchiliklarga  y о ’l  q о ’yilgan  b о ’lsada,  ularda  keltirilgan
ma’lumotlarning  tahlili  va  ilmiy  jihatdan  tadqiq  etilishi  xonlik  tarixi  yuzasidan
xaqqoniy xulosalar berish uchun ma’lum darajada turki beradi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Xulosa 
Tarix va tarixiy jarayonlar, siyosiy-tarixiy vaziyat ularning r о ’y berishidagi
asosiy sabab va xususiyatlarini ilmiy jihatdan tadqiq etishda har tomonlama tahlil
qilish  tarixiy  haqiqatning  yuzaga  chiqishida  katta  omil  sanaladi.  Ayniqsa,  turli
davrlarda  yaratilgan  tarixiy  ilmiy  asarlarda  mualliflarning  tadqiqot  masalalariga
turlicha  yondashuvlari  va  fikrlari,  xulosalarning  turlichaligi,  ularni  ilmiy  jihatdan
chuqur tahlil qilish va tarixiylik, ilmiylik hamda xolislikka asoslanilgan eng t о ’g’ri
xulosalarni  chiqarish  bugungi  kun  tarixchi  mutaxassislari  oldida  turgan  muhim
vazifalardan sanaladi.     
 Tarix  fani  tadqiqotlarida  muhim  sohalardan  biri  hisoblangan  tarixshunoslik
tadqiqotlari  tadqiq  etilayotgan  tadqiqot  ob’yektining  turli  davrlarda  о ’rganilishi
jarayonlari,  tadqiqotchilarning  muammoning  yechimini  ochib  berish  jarayonida
turli  nuqtai-nazarlardan  yondashganliklari  va  ilmiy  xulosalar  va  natijalarning
turlicha talqinlarini bir-biri bilan qiyoslash, taqqoslash va ularning tahliliy tadqiqoti
jarayonida  obyektiv  xulosalar  chiqarish  imkoniyatini  beroadi.  Mazkur  tadqiqotda
ham  Q о ’qon  xonligi  siyosiy  tarixining  asosan  XX  asr  s о ’nggi  о ’n  yilligi  va
bugungi  kungacha b о ’lgan davr oralig„ida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar  va
nashr etilgan ilmiy adabiyotlar hamda e’lon qilingan ilmiy maqolalarning tahlilini
36 
 amalga  oshirish  orqali  о ’rganib  chiqilishi  natijasida  quyidagi  xulosalar  yuzaga
keldi:  Birinchidan,  tadqiqotning  ilmiy  farazi  sifatida  q о ’yilgan  Q о ’qon  xonligi
siyosiy  tarixining  asosiy  masalalarini  s о ’nggi  yillarda  chop  etilgan  ilmiy
tadqiqotlar  asosida  umumiy  tavsifini  keltirib  о ’tish  va  bunda  asosiy  e’tibor
xonlikning  tashkil  topishi  jarayonlaridan  boshlab  XIX  asrning  70-yillarigacha
b о ’lgan  davr  mobaynidagi  siyosiy  jarayonlar,  xonlikning  ichki  siyosiy  hayoti  va
tashqi  siyosiy  darayonlardagi  ishtiroki,  q о ’shni  mamlakatlar  bilan  о ’zaro  siyosiy
munosabatlarining  asosiy  xususiyatlarini  yoritib  berish  vazifasidan  chiqqan  holda
quyidagilarni k о ’rsatib о ’tish mumkin:      
- XX  asrning  s о ’nggi  о ’n  yilligi  va  XXI  asrning  dastlabki  о ’n  yilligi
mobaynida  Q о ’qon  xonligi  tarixiga  oid  о ’nlab  ilmiy  tadqiqot  amalga  oshirilgan,
yuzlab  ilmiy  va  uslubiy  ishlar  nashr  ettirilgan.  Amalga  oshirilgan  ilmiy
tadqiqotlarning  asosiy  tadqiqot  obyektlari  sifatida  xonlikning  tashkil  topishi
jarayonlaridan  boshlab  XIX  asrning  70-yillarigacha  b о ’lgan  davr  mobaynidagi
siyosiy jarayonlar, xonlikning ichki siyosiy hayoti va tashqi siyosiy jarayonlardagi
ishtiroki,  q о ’shni  mamlakatlar  bilan  о ’zaro  siyosiy  munosabatlarining  asosiy
xususiyatlarini k о ’rish mumkin.     
 Adabiyotlar  tahlili  shuni  k о ’rsatadiki,  asosiy  tadqiqotlar  Q о ’qon  xonligining
siyosiy  tarixi  masalalariga  bag’ishlangan,  xonlikning  tarixshunosligi  masalalariga
bag’ishlangan  ishlar  esa  umumiy  tadqiqotlarning  unchalik  katta  qismini  tashkil
qilmaydi.      
 IQ о ’qon  xonligi  tarixshunosligining  davrlashtirilishi  masalalari,  mustaqillik
yillarida  Q о ’qon  xonligi  siyosiy  tarixining  о ’rganilishi  va  tarixshunoslikning
rivojlanishi  masalalarining  tadqiq  etilishi  ilmiy  tadqiqot  ishida  k о ’zlangan  eng
asosiy  vazifalardan  biri  sifatida  belgilanib,  bunda  tadqiqot  jarayonida  xonlik
siyosiy  tarixi  tarixshunosligining  eng  muhim  jihatlari  tahlili  etish,  mustaqillik
yilarida  chop  etilgan  ilmiy  adabiyotlar,  t о ’plamlar,  ilmiy  tadqiqot  ishlari  va
ularning natijalari, xulosalarining tahlilini amalga oshirish natijasida quyidagilarni
k о ’rsatib  о ’tish  mumkin.  О ’zbekiston  Respublikasining  mustaqillik  yillarida
37 
 amalga  oshirilgan  ilmiy  tadqiqotlar  avvalgi  asrda  amalga  oshirilgan  ilmiy
tadqiqotlardan  Q о ’qon  xonligi  tarixini,  uning  ichki  va  tashqi  siyosatini  atroflicha
va  keng  yoritib  berilganligi,  ilmiy  tadqiqotlarda  va  ilmiy  nashrlarda  xonlik
tarixining  obyekitv  ravishda,  tarixiylik  va  ilmiy  asosida  yoritilganligini  bilan
mukammal tadqiqotlar hisoblanadi:      
- bu  davrda  amalga  oshirilgan  tadqiqotlarning  asosiy  qismini  xonlikning
tarixshunosligi,  manbashunosligi,  siyosiy  tarixi,  ijtimoiy-iqtisodiy  taraqqiyoti,
savdo  va  diplomatik  aloqalari,  madaniy  hayoti  va  boshqa  muammolarga
qaratilganligini k о ’rish mumkin.     
- Q о ’qon xonligining xorijiy mamlakatlar tarixshunosligida siyosiy tarixining
yoritilishi  va  tarixshunoslikning  asosiy  jihatlarining  tahlili  natijalari  shuni
k о ’rsatadiki, Mustaqillik yillarida Q о ’qon xonligi tarixining horijlik tarixchilarning
tadqiqotlarida  yoritib  berilishi  va  uning  tarixshunoslik  masalalari  tadqiq
etilganligini bir qator tadqiqotlarda qisman kuzatish mumkin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foydalanilgan adabiyotlar 
1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. T. 1998. 
2. Урунбаев А. Неизвестная рукопись по истории Кокандского ханства //
Известия АН УзССР. Серия общественных наук.–1957. -№3. -С.33-38. 
3. Hабиев  Р.  Из  истории  Кокандского  ханства  (Феодальное  хозяйство
Худоеnрхана). –Т.: Фан, 1973. 
4. Бабаджанов.  Б.М.  Кокандское  ханство:  власть,  политика,  религия.
Токио-Ташкент: 2010. 
5. Болтабоев  С.Д.  XIX  асрнииг  2-ярми  -  XX  аср  бошларида  Туркистон
ўлкасида вақф мулклари. Тарих фан. номз. дисс - Тошкент, 1995. 
6. Воҳидов  Ш.Ҳ.  XIX  –  ХХ  аср  бошларида  Қўқон  хонлигида
тарихнависликнинг ривожланиши. Тарих фанлари д-ри илм. 1998. - 240
б 
7. Султонов  У.А.  Муҳаммад  Солиххўжа  ва  унинг  "Тарихи  жадидайи
Тошканд  асари"  мухим  тарихий  манба  сифатида.  Тарих  фан
номз ...дисс. - Тошкент: 2007. 
8. Қўлдошев  Ш.Т.  Қўқон  хонлиги  ва  Шарқий  Туркистон  ўртасидаги
си	
еnсий. иқтисодий ва маданий алоқалар (ХУШ-ХIХ асрнииг ўрталари):
Тарих фан. номз. ...дисс - Тошкент: УзР ФА ТИ, 2009. 
39 
 9. Худойкулов  Т.Д.  XIX  асрда  Қўқон  хонлигининг  ижтимоий-сиеnсий,
иқтисодий  ва  маданий  ҳа	
еnти:Тарих  фан.  номз.  ...дисс.  -  Тошкент:  Уз
МУ, 2009. - 172 б. 
10. Исабоева  Г.С.  XIX  аcрда  Қўқон  хонлигида  маданий  ҳа	
еnт:  Тарих  фан.
номз. ...дисс. автореф. - Тошкент: Уз МУ. 2010. - 26 б. 
11. Ахмеджанов Г.А. Российская империя в Центральной Азии. – Т.: Фан,
1995. – C. 137. 
12. Терентьев М.А. История завоевании Средней Азии. – СПб., 1906. 
13. Қўқон хонлиги тарихшунослигининг айрим масалалари. 2007. 
14. Toshtemirova.  A.  S,  Ahmadjanov.  D.B  –  Markaziy  osiyo  xonliklar
tarixshunosligi. T. “Zebo-print”. 2022. 
15. Юсупов Ш. Хуфия қатламлар. -Т.: Маънавият, 1999. 
16. Илҳомов  З.  Амирлашкар  жангномаси.  //  Материалы  республиканской
научной  конференции  “Тарихий  манбашунослик  муаммолари”  ЎзМУ,
25 апреля 2003г. 
17. Бесембиев  Т.К.  «Тарих-и  Шохрухи»  как  исторический  источник.
АлмаАта.  «Наука»,  1987.  –  C  200;  «Тарих–и  Шохрухи»  о  Восточном
Туркестане // Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана в ХV
– ХIХ вв. –Т., 1987. 
18. The empire of the steppes. A history of Central Asia. By Rene Qrousset. -
Rutgers University press,1970. 
19. Holdsworth М . Turkestan in the nineteenth century. - Oxford. 
40