Chegarada buziladigan oddiy differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalar

“ Chegarada buziladigan oddiy differensial tenglamalar uchun
chegaraviy masalalar ”
REJA
KIRISH
I  BOB .  CHEGARAVIY  MASALALAR  HAQIDA  UMUMIY
TUSHUNCHA
1.1-§. Chegaraviy masala lar va uning turlari haqida ma’lumot
1.2-§. Ikki nuqtali chegaraviy masala
1.3-§. Ikki nuqtali chegaraviy masalaning Grin funksiyasi
II  BOB.  CHEGARADA  BUZILADIGAN  ODDIY  DIFFERENSIAL
TENGLAMALAR UCHUN CHEGARAVIY MASALALAR
 2.1-§.  Chegarada  buziladigan  oddiy  differensial  tenglamalar  haqida
tushuncha
2.2-§.  Chegarada  buziladigan  ikkinchi  tartibli  differensial  tenglamalar
uchun chegaraviy masalalar 
2.3-§.  Kesmaning  ikki  chetida  buziladigan  ikkinchi  tartibli  differensial
tenglamalar uchun chegaraviy masalalar
2.4-§.  Chegarada  buziladigan  yuqori  tartibli  differensial  tenglamalar
uchun chegaraviy masalalar 
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1 KIRISH
“Biz mamlakatimizning istiqboli yosh avlodimiz qanday tarbiya topishiga,
qanday  ma’naviy  fazilatlar  egasi  bo‘lib  voyaga  yetishiga,  farzandlarimizning
hayotda  nechog‘lik  faol  munosabatda  bo‘lishiga,  qanday  oliy  maqsadlarga
xizmat qilishiga bog‘liq ekanini ham hamisha yodda tutishimiz kerak,” – degan
edi  mustaqil  O‘zbekistonimizning  Birinchi  Prezidenti  Islom  Abdug‘aniyevich
Karimov.  Haqiqatdan  ham  O‘ zbekistоn  Respublikasida  amalga  оshirilayotgan
ta ’ lim sо h asidagi islо h оtlar o‘ ziga xоs jamiyat  hayotini yangilashda muhim o‘rin
tutadi.  Jamiyatni  ijtimоiy  iqtisоdiy,  ma’naviy-madaniy  taraqqiyotining  asоsi
bugungi kunda ta’lim muassasalarida taxsil оlayotgan yoshlarning bilim darajasi
va egallagan ko‘nikmalariga bоg‘liq.
Yosh avlоdga ta’lim berish jarayonini samarali tashkil etish, ularga ilmiy
bilimlarni berish uchun zarur  shart-sharоitlarni yaratish  ustivоr yo‘nalishlardan
biri  sifatida  e’tirоf  etilgan.  Bu  ta’lim  sоhasining   yuksak  darajada
rivоjlanishinigina  kafоlati  bo‘lmay  balki  xalq  xo‘jaligini  malakali  etuk  kadrlar
bilan ta’minlash imkоnini ham beradi.
Hоzirgi  kunda  umumta’lim  maktablari,  akademik  litsey  va  kasb-hunar
kоllejlari  matematika  kursi  dasturini  mazmuni  va  uning  bayon  qilish
metоdlarining  asоsiy  maqsadi  o‘quvchilarning  shu  fan  bo‘yicha  egallaydigan
bilimlari  sistemasini  yanada  chuqurrоq  shakllantirish,  ularning  bilim  оlish
jarayonini faоllashtirishdan ibоratdir.
 Birinchi  prezidentimizning  fikrlarning  mantiqiy  davomchisi  sifatida
prezidentimiz  Shavkat  Miromonovich  Mirziyoyev  tomonidan  yosh
pedagoglarga  katta  imkoniyatlar  yaratib  berilmoqda.  Shu  sababli  ham  birinchi
navbatda  ta’lim  mazmuni  va  uning  tarkibini  kengaytirish  va  chuqurlashtirish,
ta’lim  jarayonida  interfaol  usullar,  innovatsion,  pedagogik  va  axborot
texnologiyalarini  o‘quv  jarayoniga  qo‘llash,  o‘quvchilarga  egallayotgan
bilimlarini  mustaqil  o‘rganib,  matematik  masalalarni  to‘g‘ri  tahlil  qilishga
o‘rgatish zarurdir. 
2 Kurs  ishining  dolzarbligi:   Oliy  ta’lim  muassasalaridagi  ta’lim  sifatini,
talabalarning  bilim  saviyasi   va   o’zlashtirishlarining  sifat  ko’rsatkichlarini
doimiy ravishda nazorat qilinib, uning natijalari tahlil qilinmoqda. Bu esa ta’lim
mazmunini takomillashtirish, bilim darajasi va o’quv sifatini oshirishda muhim
ahamiyatga ega.
Albatta,  har  tomonlama  kamol  topgan  yosh  avlodni  tarbiyalash,  ularga
zamonaviy  bilimlarni  berish,  buning  uchun  esa  o’qitishning  ilg’or  pedogogik
texnologiyalaridan qay darajada unumli foydalanishga bog’liq.
O`zbekistоn  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimоv  Оliy
Majlisning  XIV   sessiyasida  so`zlagan   nutqida  kadrlar  tayyorlashning
ahamiyatiga   izоh  berib  shunday  degan  edi:  «Biz  оldimizga  qanday  vazifa
qo`ymaylik,  qanday  muammоni  echish  zaruriyati  tug`ilmasin,  gap  оxir  оqibat,
biribir  kadrlarga  bоrib  qadalaveradi.  Mubоlag`asiz  aytish  mumkinki,  bizning
kelajagimiz,  mamlakatimiz  kelajagi,  o`rnimizga  kim  kelishiga  yoki
bоshqacharоq qilib aytganda, qanday kadrlar tayyorlashimizga bоg`liq.
…Mamlakatimiz  kelajagi  uchun  Оliy  Majlisning  IX  sessiyasida  qabul
qilingan  «Kadrlar  tayyorlash  bo`yicha  milliy  dasturi»ning  amalga  оshirilishi
juda ham muhim ahamiyatga ega.
…Yuqоri  malakali  pedagоg  kadrlar  tayyorlash  va  qayta  tayyorlashga
alоhida e’tibоr berish lоzim. Kadrlar tayyorlashning sifati, erkin fikrlоvchi shaxs
-  fuqоrоni  kamоl  tоptirishiga  ertaga  sinfxоnalar  va  auditоriyalarda  kimlar  dars
va sabоq berishiga bоg`liq». 
Kadrlar tayyorlash milliy dasturida оliy ta’limning asоsiy maqsadi bоzоr
iqtisоdiyoti sharоitida mustaqil ishlashga qоdir, raqоbatbardоsh, yuqоri malakali
mutaxassislar  tayyorlashdan  ibоrat.  Bu  maqsadga  erishish  uchun,  shuningdek
Respublikamiz Birinchi Prezidenti aytgani kabi «mamlakatimizning bоy ilmiy -
texnikaviy  salоhiyatidan  keng  fоydalangan  hоlda,  yuksak  texnоlоgiya  va  fan
yutuqlariga  asоslangan  ishlab  chiqarish  sоhalari  -  avtоmоbilsоzlik,
samоlyotsоzlik,  mikrоbiоlоgiya,  elektrоtexnika  va  elektrоnika  sanоatlarini
telekоmmunikatsiya  va  zamоnaviy  axbоrоt  texnоlоgiya  vоsitalarini  tez
3 sur’atlarda  rivоjlantirish»  uchun  sabоq  оlayotgan  har  bir  shaxs  o`zi  o`rgangan
ta’lim  mazmunini   chuqur  anglashi,   qayerda  va  qanday  tatbiq  qilishni  bilishi,
hayotda esa o`zi amaliyotga tatbiq qila оlishi kerak.
O`zbekistоn  Rekspublikasi  Muhtaram  Birinchi  Prezidenti  I.Karimоvning
«Jahоn  mоliyaviy  -  iqtisоdiy  inqirоzi,  O`zbekistоn  sharоitida  uni  bartaraf
etishning  yo`llari  va  chоralari»  nоmli  asarida  jahоn  maliyaviy  -  iqtisоdiy
inqirоzining  kelib  chiqish  sabablari,  оqibatlari  va  uning  O`zbekistоn
iqtisоdiyotiga  ta’sirini  kamaytirish  yo`llari  chuqur  va  atrоflicha  tahlil  qilingan.
Inqirоzning  mamlakatimiz  iqtisоdiyotiga  ta‘sirini  yumshatishga  qaratilgan.
Inqirоzga  qarshi  chоralar  dasturini  ishlab  chiqishga  yo`naltirilgan  amaliy
tavsiyalar berilgan.
Ma ’ lumki, yirik rivоjlangan mamlakatlarda uzоq yillardan buyon muttasil
davlat byudjeti taqchilligi kuzatilgani va ularning salbiy tashqi savdо balansiga
ega  ekanligi,  davlat  tashqi  qarzining  miqdоri  yalpi  ichki  mahsulоtga  nisbatan
yuqоri  bo`layotgani,  rivоjlangan  mamlakatlarda  qayta  mоliyalash  stavkasining
past  darajada  ushlab  turilishi  оqibatida  jahоn  kapital  bоzоrida  arzоn
kreditlarning  vujudga  kelishi,  ipоteka  kreditlari  berish  talablarining  asоssiz
bo`shashtirib  yubоrilganligi,  mоliyaviy  institutlarning  o`z  mablag`lari  va  qarz
majburiyatlari  o`rtasidagi  nisbatning  keskin  buzulishi,  jahоn iqtisоdiyotida  real
va  mоliyaviy  sektоr  o`rtasidagi  nisbatning  keskin  o`zgarishi  jahоn  mоliyaviy  -
iqtisоdiy inqirоzi kelib chiqishiga sabab bo`ladi.
Shuni  mamnuniyat  bilan  ta’kidlash  jоizki,  2008-  yilning  dekabr  оyida
mamlakatimizga  tashrif  buyurgan  Xalqarо  valyuta  jamg`armasining  missiyasi
tоmоnidan ko`plab davlatlarda ro`y berayotgan mоliyaviy - iqtisоdiy inqirоz va
rivоjlangan  davlatlar  iqtisоdiy  salоhiyati  pasayishi  kuzatilayotgan  bir  paytda,
2008- yilda O`zbekistоn iqtisоdiyoti barqarоrligi saqlab qоlinganligi, yalpi ichki
maxsulоtning  real  o`sishi  9  fоizni  tashkil  etganligi,  mamlakatda  tashqi  savdо
balansi  va  byudjetning  sezilarli  prоfitsiti,  valyuta  zahiralarining  оshayotganligi
va pul krediti siyosati barqarоrligi saqlanayotganligi ehtirоf etiladi.
4 Jahоn  mоliyaviy  -  iqtisоdiy  inqirоzi  Prezidentimiz  Birinchi  I.Karimоv
tоmоnidan  ishlab  chiqilgan  mashhur  besh  tamоyilga  asоslangan  ijtimоiy
yo`naltirilgan erkin bоzоr  iqtisоdiyotiga o`tish mоdeli naqadar  to`g`ri  va puxta
ekanligi yana bir bоr isbоtlandi.
Birinchi  Prezidentimiz  ta’kidlaganidek,  tоbоrо  chuqurlashib  bоryotgan
mоliyaviy - iqtisоdiy inqirоz mamlakatimizga ta’sir ko`rsatmaydi, bizni chetlab
o`tadi,  deb  qarash  mumkun  emas.  Glоbal  iqtisоdiy  makоnning  uzviy bir  qismi
sifatida  O`zbekistоn  ham  jahоn  iqtisоdiy  inqirоzining  salbiy  оqibatlarini  his
etmоqda.  Xususan,  jahоn  xоm  ashyo  bоzоrlarida  talablarning  susayishi  tufayli
O`zbekistоn  ekspоrt  qiladigan  qimmatbahо  va  rangli  metallar,  paxta,  uran  neft
mahsulоtlari,  mineral  o`g`itlarning  narxi  tushib  bоrmоqda.  Asоsiy  savdо
hamkоrlarimizning  xarid,  to`lоv  qоbilyatining  pasayishi  ekspоrt  tushimining
kamayishiga оlib kelmоqda.
Kurs  ishining  maqsadi:  chegarada  buziladigan  oddiy  differensial  tenglamalar
uchun chegaraviy masalalarni o’ rganish
Kurs ishining vazifalari:
1. Mavzuga doir ma’lumotlarni yig’ish va rejani shakllantirish;
2.Ta’lim sifati va samaradorligini yaxshilash orqali  ta’lim natijasini ta’minlash
yo’llarini aniqlash;
3. Chegaraviy masalalarni o’rganish;
4.  Matematika  ta’limida  chegarada  buziladigan  oddiy  differensial  tenglamalar
uchun chegaraviy masalalardan foydalanish metodikasining ahamiyatini bilish;
5. Kurs ishini jihozlab, uni himoyaga tayyor qilish.
5 I BOB 
CHEGARAVIY MASALALAR HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA
1.1-§. Chegaraviy masala va uning turlari
Avvaldan ma’lum bo‘lgan differensial tenglamalar uchun qo‘yilgan Koshi
(boshlang‘ich)  masalasini  eslab  o‘taylik.  Sodda  qilib aytganda,  Koshi  masalasi
qaralayotgan differensial tenglamaning berilgan nuqtadan o‘tadigan integral egri
chizig‘ini izlashdan iborat edi. Agar biror bir integral egri chiziqni berilgan ikki
nuqtadan  o‘tishi  talab  etilsa,  bu  masala  Koshi  masalasidan  farq  qilib,  berilgan
ikki  nuqtaning  har  biri  uchun  alohida  olingan  Koshi  masalasi  yechimga  ega
bo‘lsa ham, bu qo‘yilgan masala yechimga ega bo‘lmasligi mumkin.
Birinchi tartibli differensial tenglama uchun bu masala qisqacha 
, , 
kabi  yozilishi  mumkin.  Agar   shartni  qanoatlantiradigan  yechim
mavjud  bo‘lsa,  u  yechim   shartni  ham  qanoatlantiradimi   yoki
yo‘qmi?  degan  savolga  javob  berish  lozim  bo‘ladi.  Bu  holda  tegishli  savolga
bevosita  tekshirish  bilan  javob  berish  mumkin.  Masalan,  ,  ,
,   masala  yechimga  ega  emas.  Haqiqatan  ham,  berilgan
tenglamaning  umumiy  yechimi   ko‘rinishga  ega  bo‘lib,  undan ,
 shartga ko‘ra  , ya’ni  , kelib chiqadi.  Demak, 
yechim   shartni  qanoatlantiradi.  Ammo  bu  funksiya   shartni
qanoatlantirmaydi,  chunki  .  Demak,  bu  integral  egri  chiziq
(1.1)  nuqtadan  o‘tmaydi,  ya’ni  bu  masala  yechimga  ega  emas.  Ammo
Yuqoridagi  mulohazalardan  ko‘rinib  turibdiki,  ushbu  ,  ,  ,
 masala yagona  yechimga ega. 
6 Ma’lumki, ikkinchi tartibli  differensial tenglamalar uchun
Koshi (boshlag‘ich) masalasi ,  shartlar bilan qo‘yiladi. Bu
masala  geometrik  nuqtai  nazardan,  berilgan  berilgan  differensial  tenglamaning
 nuqtadan   burchak  koeffitsient  bilan  o‘tuvchi  integral  chizig‘ini
topishdan  iborat.  Qaralayotgan  tenglama  uchun  , 
сhegaraviy  shartli  masala  qo‘yilishi  ham  mumkin.  Bu  masalada  tenglamaning
integral  egri  chizig‘i   va   nuqtalardan  o‘tishi  talab  qilinayotgan
bo‘lib,  bu  nuqtalardan  bu  integral  chiziq  qanday  burchak  koeffitsient  bilan
o‘tishi avvaldan berilgan emas. Misol sifatida ushbu
, , 
masalani  tekshiraylik.  Berilgan  differensial  tenglamaning  umumiy  yechimi
 dan  iborat,  bu  yerda   va   –  ixtiyoriy  o‘zgarmaslar.
Bundan   shartni  qanoatlantiradigan  yechim   ekani  kelib
chiqadi.  Agar   (  -  berilgan  ixtiyoriy  butun  son)  bo‘lsa,
 bo‘ladi.  (  -  ixtiyoriy  bo‘lganda  ham).  Agar 
bo‘lsa,  u  holda   bo‘lib,   tenglikdan   kelib
chiqadi.  Bunda  tegishli  yechim   dan  iborat  bo‘lib,
ko‘rilayotgan  masala  yechimga  ega  bo‘ladi.  Ammo  , 
shartlarni qanoatlantiradigan yechim faqatgina   bo‘lganda mavjud bo‘lib,
u  trivial yechimdan iborat bo‘ladi.
Yuqorida  differensial  tenglamalar  uchun  qo‘yilgan  masala  Koshi
masalasidan  farq  qiladigan  masala  bo‘lib,  uni  ikki  nuqtali  chegaraviy  masala
yoki, to‘g‘ridan – to‘g‘ri, chegaraviy masala deb yuritiladi. 
7 1.2-§ . Ikki nuqtali chegaraviy masala 
Ushbu
,  (1)
differensial tenglamaning 
, (2)
shartlarni qanoatlantiradigan yechimini topish masalasi (1) tenglama uchun  ikki
nuqtali chegaraviy masala  deb yuritiladi. Bunda (2)  –  chegaraviy  shartlar  deb
ataladi.
 masalani  o‘zgaruvchini  almashtirish  bilan  soddalashtirish
mumkin. Chunonchi, 
, 
deb  almashtirish  bajarsak,  (1)  tenglama  yana  ikkinchi  tartibli  quyidagi
ko‘rinishdagi  
chiziqli  differensial  tenglama ga,  (1.2)  chegaraviy  shartlar  esa  ,
 ko‘rinishga keladi, bu yerda
  .
Ko‘pincha  (1)  tenglamani  tekshirishga  qulay bo‘lgan boshqa  ko‘rinishda
yoziladi.  Agar  ( 1 )  ning  ikki  tomonini   funksiyaga  ko‘paytirib,
ba'zi shakl almashtirishlarni bajarsak, 
, (3)
ko‘rinishdagi  tenglamaga  ega  bo‘lamiz.  Bu  yerda  ,
, .
Yuqoridagi mulohazalarni e'tiborga olib, (3) tenglama uchun 
, (4)
8 shartni  qanoatlantiradigan  yechimni  topish  haqidagi  chegaraviy  masalasini
qo‘yishimiz mumkin.
Agar   bo‘lsa,   masala  bir  jinsli  bo‘lmagan , 
bo‘lganda esa bir jinsli  masala deb yuritiladi.
Yuqorida bayon qilingan masala (3) tenglamaning ushbu  
( 5 )
c hegaraviy  shartlarni  qanoatlantiruvchi  yechimini  topish  haqidagi  masalaning
xususiy holidir, bu yerda  ,  ,  ,  ,  ,   –  berilgan o‘zgarmaslar bo‘lib,
 va  . Agar   bo‘lsa,   masala bir jinsli
chegaraviy masala  deyiladi,   bo‘lganda esa tegishli masala  bir jinsli
bo‘lmagan chegaraviy shartli masala deb yuritiladi. 
Demak,  ikki  nuqtali  chegaraviy  masalada  berilgan  differensial  tenglama
qaralayotgan kesma chegarasida nafaqat nama’lum funksiyaning qiymati, balki
uning  hosilasining  qiymati  yoki  o‘zi  va  hosilasining  biror  chiziqli
kombinatsiyasining  qiymati  berilishi  mumkin  ekan.  Odatda  (4)  shartli  masala
birinchi  chegaraviy  masala ,  ,   shartli  masala   ikkinchi
chegaraviy masala , qolgan hollarda esa aralash chegaraviy masala deb ataladi
1.3-§. Ikki nuqtali chegaraviy masalaning Grin funksiyasi
Differensial tenglamalar uchun biror bir chegaraviy masalani o‘rganishda
unga  mos  Grin  funksiyasi  muhim  ahamiyatga  ega.  Misol  sifotida 
chegaraviy masala Grin funksiyasi bilan tanishamiz.
Ta’rif.  Qo‘yidagi  shartlarni  qanoatlantiruvchi  ikki  argumentli 
funksiya  chegaraviy masalaning Grin funksiyasi deb ataladi:
.  funksiya  bo‘yicha  intervalda uzluksiz bo‘lib,  -
tayinlangan va ;
9 .  funksiya  va  interval lar da ushbu 
bir jinsli tenglamaning yechimidan iborat;
 . funksiya  bo‘lganda 
,
chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi;
.  nuqtada  hosila birinchi tur uzilishga ega bo‘lib, uning
sakrashi  ga teng, ya’ni 
yoki 
.
Yuqorida ta’riflangan Grin funksiyasi quyidagi xossalarga ega:
1.  funksiya o‘z argumentlariga nisbatan simmetrikdir. 
Buni isbotlash uchun 
, 
belgilashlarni kiritamiz. Ixtiyoriy ,  funksiyalar uchun
( 6 ) 
Grin  formulasi  o‘rinli  bo‘ladi.  Bu  formulada  ,   desak ,
 to‘plamda ,  bo‘ladi.  segment ni  va
 nuqtalar  yordamida  uch  bo‘lakka,  ya’ni  ,  ,   ga
bo‘lib, (1.6 ) ni integrallasak:
10 tenglikni  hosil  qilamiz.  Bu  yerdan  Grin  funksiyasining  xossalarini  e'tiborga
olsak, quyidagiga ega bo‘lamiz:
yoki 
.
Bundan
tenglik,  ya’ni   tenglik  kelib  chiqadi.  Demak,  Grin  funksiyasi
o‘z argumentlariga nisbatan simmetrik ekan.
2.   Grin funksiyasi mavjud.  Grin funksiyasining mavjudligini uni
bevosita  tuzish  bilan  isbotlaymiz.  Bunda  Grin  funksiyasining  mavjudligini
ta’minlaydigan yetarli shartlar ham kelib chiqadi. Ushbu 
(7)
bir  jinsli  tenglamaning   chegaraviy  shartlarni
qanoatlantiradigan yechimi faqatgina  funksiyadan iborat bo‘lsin.
(7)  tenglamaning  ,  boshlang‘ich  shartni  qanoatlantiradigan
yechimini   deb belgilaylik, bunday yechim mavjud, chunki  , 
va   lar   nuqta atrofida uzluksiz. Bu yechim, umuman olganda, ikkinchi
11  chegaraviy shartni qanoatlantirmaydi. Aniqki,   (bu yerda
 -  ixtiyoriy  o‘zgarmas  son)  funksiya   chegaraviy   shartni
qanoatlantiradi. 
Xuddi  shunga  o‘xshash  tenglamaning   chegaraviy  shartni
qanoatlantiradigan  trivial  bo‘lmagan  yechimi   ni  topamiz.   ham
 chegaraviy shartni qanoatlantiradi (bu yerda  - ixtiyoriy o‘zgarmas
son). 
Yuqoridagilarni  e’tiborga  olib,  Grin  funksiyasini  quyidagi  ko‘rinishda
izlaymiz:
Bu yerdagi  va  larni shunday topamizki, natijada Grin funksiyasi 
va   shartlarni  ham  qanoatlantirsin,  ya ’ ni  1)   funksiya  tayinlangan 
uchun  bo‘yicha uzluksiz bo‘lsin, xususiy holda  da uzluksiz:
(8)
va  2)   funksiya   nuqtada  uzilishga  ega  bo‘lib,  uning  sakrashi
 ga teng bo‘lsin:
. (9)
Ravshanki,   funksiya  bilan  chiziqli  bog‘liq  bo‘lgan  funksiyalar
 ko‘rinishga  ega  bo‘ladi.   bo‘lganidan  , 
bo‘ladi.  Shu  bilan  birga  .  Bulardan   va   funksiyalarning
chiziqli erkliligi kelib chiqadi. Demak, mos Vronskiy determinanti 
12 tekshirilayotgan  nuqtada noldan farkli bo‘ladi. Shuning uchun 
sistemadan  va  lar bir qiymatli top iladi :
; .
Bularni e’tiborga olsak, Grin funksiyasi
ko‘rinishga ega bo‘ladi.   va   funksiyalarga (6) formulani qo‘llasak,
 ekanligi kelib chiqadi.   va   xususiy yechimlarni
shunday tanlash mumkinki, natijada   bo‘ladi. Bu holda qo‘yilgan
masalaning Grin funksiyasi 
formula  bilan  aniqlanadi.  Bu  formuladan  qo‘yilgan  masala  uchun  Grin
funksiyasining simmetrikligi ko‘rinib turibdi.
3.   Grin funksiyasi yagona.  Bu xossa isbotini  keyingi  paragrafda
keltiramiz.
1- eslatma.  Biz   tenglamaning   shartlarni
qanoatlantiruvchi  trivial  bo‘lmagan  yechimi  mavjud emas  deb faraz qildik.  Bu
shart  qo‘yilgan   masala  yechimining  mavjudligini  va  yagonaligini
ta’minlash bilan birga, qo‘yilgan masala Grin funksiyasining yagonaligini ham
ta’minlaydi.
2-eslatma.  Agar  o‘rganilayotgan  chegaraviy  masalada  (5)  dan  kelib
chiquvchi  boshqa  chegaraviy  shartlar  olingan  bo‘lsa,  bu  masalaning  Grin
funksiyasi o‘sha chegaraviy shartga mos bir jinsli shartni bajarishi talab qilinadi.
13 3-eslatma.   masalaning  yuqorida  taъriflangan   Grin
funksiyasini ba’zida   differensial operator (ifoda)ning
(4) shartlarni qanoatlantiruvchi Grin funksiyasi deb ataladi.
Agar qaralayotgan chegaraviy masalaga mos bir jinsli masala faqat trivial
yechimga ega bo‘lib, bu masalaning Grin funksiyasi mavjud bo‘lsa, u xolda bu
funksiya oddiy Grin funksiyasi deb yuritiladi. 
14 II BOB
CHEGARADA BUZILADIGAN ODDIY DIFFERENSIAL
TENGLAMALAR UCHUN CHEGARAVIY MASALALAR
2.1-§. Chegarada buziladigan ikkinchi tartibli 
differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalar
Agar   va   funksiyalar   intervalda  uzluksiz  bo‘lib,
 bo‘lsa, ushbu
, (10)
tenglama c hegarada buziladigan ikkinchi tartibli differensial tenglama deyiladi.
Bunda  ko‘pincha   funksiya  uchun  ,  , 
tengsizlik bajariladi deb qaraladi.
(10)  tenglama  uchun  quyidagi  chegaraviy  shartlar  bilan  masala  qo‘yish
mumkin: 
Agar  bo‘lsa, 
; (11) 
Agar  bo‘lsa,
, .  ( 1 2)
 masalani qaraylik. Agar   masalaning yechimi 
formula bilan ifodalansa,  funksiyani bu masalaning Grin funksiyasi deb
ataymiz. 
 funksiyani tuzishga kirishamiz. Buning uchun (10) tenglamaning
umumiy yechimini topamiz. (10) ni integrallasak,
15 yoki bu yerda Dirixle formulasidan foydalansak, 
(13)
tenglik kelib chiqadi.  chegaraviy shartdan ,  chegaraviy
shartdan esa
tengliklar kelib chiqadi, bu yerda
.
Topilganlarni ( 13 ) ga qo‘yamiz:
.
Bu y erda 
belgilash kiritsak, oxirgi tenglikdan 
tenglik kelib chiqadi.
Yuqoridagi  ta’rifga  asosan   funksiya  qo‘yilgan 
masalaning  Grin  funksiyasidir.  Bu  funksiyaning   bo‘lgandagi  ifodasini
quyidagicha o‘zgartiramiz: 
16 .
Buni e’tiborga olsak, Grin funksiyasi simmetrik xolda yoziladi: 
  (14)
Endi Grin funksiyasining xossalariga to‘xtalamiz: 
1) Grin funksiyasi  sohada uzluksiz;
2)  bo‘lganda  bo‘ladi;
3) Grin funksiyasi ( 11 ) chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi;
4) .
Bu xossalarning isboti ( 14 ) formuladan osongina kelib chiqadi.
Endi  masalaning yechimini topamiz.
(10)  tenglamaning  umumiy  yechimi  (13)  formula  bilan  aniqlanadi.
 chegaraviy  shartdan   kelib  chiqadi.   chegaraviy
shartdan esa  topiladi. 
Topilganlarni (13) ga qo‘ysak, 
tenglik kelib chiqadi, bu yerda 
17 bo‘lib,  funksiya  masalaning Grin funksiyasidir.
Shu funksiyaning xossalariga to‘xtalamiz: 
1) Grin funksiyasi   to‘g‘ri to‘rtburchakda uzluksiz
(bu yerda  ) va  (agar ,  bo‘lsa).
Funksiyaning uzluksizligi ravshan. Oxirgi tengsizlikni isbotlaymiz: 
. 
Bu yerda ikkinchi qo‘shiluvchida integrallash tartibini o‘zgartirib, so‘ngra   ni
 bilan,   ni  esa   bilan  almashtirsak  va   tenglikni  e’tiborga
olsak,
tenglik kelib chiqadi. U holda 
;
2) bo‘lganda ;
3) Grin funksiyasi ( 12 ) chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi: 
4) .
18 Keyingi  2),  3)  va  4)  xossalarining  isboti  tegishli  Grin  funksiyasining
ko‘rinishidan  bevosita  kelib  chiqadi.  Faqat  qayd  qilamizki,  yana  ba’zi
qo‘shimcha  shartlar  qo‘yilganda  1)  xossa   ning   tengsizlikni
qanoatlantiradigan barcha qiymatlari uchun xam o‘rinli bo‘ladi. Jumladan, agar
 integral  yaqinlashuvchi  bo‘lsa,   intervaldan  olingan   lar  uchun
 bo‘ladi.
 
2.2-§. Kesmaning ikki chetida buziladigan ikkinchi tartibli differensial
tenglamalar uchun chegaraviy masalalar
Bizga 
, (15)
tenglama  berilgan  bo‘lsin.  Agar   va   funksiyalar   intervalda
uzluksiz  bo‘lib,   bo‘lsa,  u  holda  ( 15 )  tenglama 
kesmaning ikkala chetida buziladigan 2-tartibli differensial tenglama deyiladi. 
Bu  tenglama  uchun  chegaraviy  masalalar   ning   nuqtalarda
nolga  aylanish  tartibiga  bog‘liq  holda  qo‘yilib,  ko‘pincha
,  ,  ,   xollarda
ko‘riladi. 
Bunda ( 15 ) tenglama uchun quyidagi shartlar bilan chegaraviy masalalar
qo‘yish mumkin:
1) , , agar  bo‘lsa;
2) , , agar ;  bo‘lsa;
3) , , agar ; bo‘lsa;
4) , , agar  bo‘lsa.
19 Bu  yerda  4)  holni  qaraymiz,  ya’ni   deb  faraz  qilib, 
tenglamaning   shartlarni  qanoatlantiruvchi  yechimini  topish
haqidagi masalani qaraymiz. 
Bu  masalaning  trivialmas  yechimi   bo‘lgani  uchun
umumlashgan  Grin  funksiyasi  tuziladi.  Buning  uchun   yechimni
normalashtiramiz. U xolda  bo‘lib, 
tenglamaning umumiy yechimini topamiz: 
Masalaning Grin funksiyasini quyidagi ko‘rinishda izlaymiz: 
 bo‘lganidan  ,   bo‘ladi.  Grin  funksiyasining
 da uzluksizligidan
tenglikni topamiz. Bundan: 
,
bu yerda - ixtiyoriy o‘zgarmas. 
Topilganlarni Grin funksiyasi formulasiga qo‘yamiz:
20 Noma ’ lum o‘zgarmas  ni  shartdan topamiz:
.
Bundan 
Ikki karrali integrallarga Dirixle formulasini tatbiq etib, ya’ni integrallash
tartibini o‘zgartirib, quyidagini topamiz:
.
Demak, 
.
U holda qaralayotgan masalaning umumlashgan Grin funksiyasi 
21 formula bilan aniqlanadi.
Endi Grin funksiyasining xossa l ariga to‘xtalamiz. 
1)  funksiya o‘z argumentlariga nisbatan simmetrikdir.
Bu bevosita  ning formulasidan ko‘rinib turibdi.
2) Grin funksiyasining kvadrati  sohada integrallanuvchidir. 
Haqiqatan ham, 
.
 va   lar  2  dan  kichik  bo‘lganligi  uchun, 
tengsizlikka ko‘ra, oxirgi tengsizlikning o‘ng tomoni chegaralangan. Xossa isbot
etildi.
3) ;
4) ;
5)  bo‘lganda .
Oxirgi  ikki  tenglikning  isboti  Grin  funksiyasining  ko‘rinishidan  kelib
chiqadi.
22 2.3-§. Chegarada buziladigan yuqori tartibli differensial tenglamalar uchun
chegaraviy masalalar
1. Masalaning qo‘yilishi. Bizga 
, (16) 
tenglama berilgan bo‘lsin. Bu yerda   va   – [0.1] intervalda uzluksiz
funksiyalar.  Shu  bilan  birga   va   da 
, .
Bu  tenglama uchun chegaraviy shartlar   ning qiymatiga qarab turlicha
qo‘yiladi. Chegaraviy shartlar, masalan,  bo‘lganda 
 (17)
ko‘rinishda,  bo‘lganda esa
, ; ,  (18)
ko‘rinishda qo‘yilishi mumkin.
( 16 )  tenglama  uchun  ( 17 )  va  ( 18 )  shartlar  bilan  berilgan  chegaraviy
masalalar [  ] da batafsil o‘rganilgan.
Agar ( 16 ) tenglama uchun u yoki bu shartlar bilan qo‘yilgan chegaraviy
masalaning yechimi 
formula  bilan  aniqlansa,  u  xolda   funksiya  o‘sha  masalaning  Grin
funksiyasi deyiladi. 
23 Biz  quyida  yuqoridagi  masalalarga  batafsil  to‘xtab  o‘tirmaymiz.  Ammo
bir necha misollarda 4-tartibli differensial tenglamalar uchun Grin funksiyasini
tuzish bilan shug‘ullanamiz.
2.Chegarada  buziladigan  4-tartibli  differensial  tenglamalar  uchun
Grin funksiyasini tuzishga doir misollar.
1.  Ushbu ,  differensial operatorning 
, 
chegaraviy shartlar ni qano a t lantiruvchi Grin funksiyasini tuzing 
Ye chish.  tenglamaning umumiy yechimini topamiz: 
. (19)
Agar   tenglamaning  bir  jinsli  chegaraviy  shartlarni
qanoatlantiruvchi yechimi faqat  bo‘lsa, u holda oddiy Grin funksiyasi
tuziladi.  Buni  tekshiraylik.  Chegaraviy  shartlardan  quyidagi  ,  ,
,   tengliklar  kelib  chiqadi.  Bulardan  esa
 larga  ega  bo‘lamiz.  Demak,  chegaraviy  shartlarni   faqat
trivial  yechim,  ya’ni   funksiya  qanoatlantiradi.  Shuning  uchun  oddiy
Grin funksiyasini quyidagi qo‘rinishda izlaymiz: 
 (20)
Chegaraviy  shartlardan  topamiz:   U  holda
Grin funksiyasi
24 ko‘rinishga keladi. Grin funksiyasininig birinchi va uchinchi shartlariga asosan,
 bo‘lganda
algebraik tenglamalar sistemasi kelib chiqadi. Bu sistemani yechib quyidagilarni
topamiz :
; , ; .
Topilganlarni  formulasiga qo‘ysak, hosil bo‘lgan
funksiya qo‘yilgan masalaning Grin funksiyasi bo‘ladi. 
2.  Ushbu  ,   differensial   operatorning   ,
,   chegaraviy  shartlarni   qanoatlantiruvchi   Grin
funksiyasini tuzing. 
Ye chish.   tenglamaning  umumiy  yechimi  ( 19 )  ko‘rinishga  ega.
Undan  chegaraviy   shartlarga  asosan   kelib  chiqadi.
Demak, oddiy Grin funksiyasini tuzish lozim.
Grin  funksiyasini  ( 20 )  ko‘rinishda  izlaymiz.  ( 20 )  dan,  chegaraviy
shartlarga asosan, ,  tengliklar va
25 algebraik tenglamalar sistemasi ega bo‘lamiz. 
Bu sistemani yechib topamiz :
, .
U holda Gr i n funksiyasining ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi: 
 
bo‘lganda bu funksiyani Grin funksiyasining birinchi va uchinchi shartlariga 
buysindirsak,
algebraik tenglamalar sistemasi kelib chiqadi.  Bu sistemani echamiz: 
, ,
, .
Topilganlarni o‘rniga qo‘ysak, quyidagi 
26 funksiya hosil bo‘ladi. Bu qo‘yilgan masalaning Grin funksiyasidir. 
3. Ushbu  differensial operatorning 
,  ;  , 
chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi Grin funksiyasini tuzing.
Ye chish.  tenglamaning umumiy yechimi ( 19 ) ko‘rinishga ega
Undan, chegaraviy shartlarga asosan,   ekanligi
kelib  chiqadi.  Demak ,   tenglamaning  bir  jinsli  chegaraviy  shartlarni
qanoatlantiruvchi  trivialmas  yechimi   mavjud.  Shuning  uchun
umumlashgan  Grin  funksyasini  tuzamiz.  Buning  uchun  avval 
funksiyani  normalashtirib,   funksiyaga  ega  bo‘lamiz.  Unda
 tenglamaning umumiy yechimini topamiz:
.
Endi umumlashgan Grin funksiyasi quydagi ko‘rinishda izlaymiz:
27 Chegaraviy  shartlardan    ,   natijalar  kelib
chiqadi.  Bularni  o‘rniga  qo‘ysak,  umumlashgan  Grin   funksiyasi  quyidagi
ko‘rinishga keladi:
Umumlashgan Grin funksiyasining  bo‘lgandagi shartidan
,
algebraik tenglamalar sistemasi kelib chiqadi. 
Sistemani yechib quyidagilarga ega bo‘lamiz : 
, , .
Endi topilganlarni Grin funksiyasi ifodasiga qo‘yib, 
28 formulani  hosil  qilamiz.  Bu  formuladagi   ni  umumlashgan  Grin
funksiyasining ortogonallik shartidan , ya’ni
munosabatdan topamiz. Sodda hisoblashlar yordamida
ekaniga  ishonch  hosil  qiyin  emas.  Endi   ning  qiymatini  o‘rniga  qo‘ysak,
qaralayotgan masalaning umumlashgan Grin funksiyasini hosil qilamiz: 
29 XULOSA
Hayotda  inson  hamisha  ma’lum  bir  muammo  yuzasidan  eng  maqbul
qarorni  qabul  qilishdek  mas’uliyatli  ish  bilan  to’qnash  keladi.  Bu  kabi
muammolar  iqtisoddan  tortib  texnikagacha  taalluqlidir.  Bunday  vaziyatlarda
ko’p  hollarda  matematikaga  murojaat  qilish  masalaning  eng  sodda  yechimi
hisoblanadi. 
Matematikaning  asosiy  bo’limlaridan biri bo’lgan differensial hisob  ham
ko’plab  shunday  masalalarga  to’g’ri  yechim  topishda  eng  soda  yo’llardan  biri
hisoblanadi.  Bunga  misol  tariqasida  shuni  aytish  mumkinki,  hayotimizda
bo’ladigan  ayrim  tabiiy  va  biologik  jarayonlarni  matematik  modellashtirishda
aynan differensial tenglamalardan ko’p foydalaniladi. Shu sababdan ham bunday
jarayonlarni ma’lum bir vaqt oralig’ida kuzatib, tahlil qilib borishda differensial
tengalamalar  uchun  chegaraviy  masalalarni  o’rganish  muhim  ahamiyat  kasb
etadi. S huning uchun ham bugungi kunda ushbu sohada  ko’plab izlanishlar olib
borilmoqda. 
Xususan,  mazkur  kurs  ishida  chegarada  buziladigan  oddiy  differensial
tenglamalar  uchun  chegaraviy  masalalar  haqida  asosiy  nazariy  ma’lumotlar
keltirilib, zarur hollari isbotlangan. Ko’plab shu turdagi masalalarni yechishning
namunalari  ko’rsatilgan.  U  2  ta  bob,  7  ta  paragraf,  xulosa  va  foydalanilgan
adabiyotlar ro’yxatidan iborat.
Birinchi bobda chegaraviy masalalar ularning turlari: bir jinsli va bir jinsli
bo’lmagan  chegaraviy  masalalar,  birinchi,  ikkinchi  va  aralash  chegaraviy
masalalar haqida umumiy tushunchalar berilgan. Yana ushbu bobda ikki nuqtali
chegaraviy masala va uning Grin funksiyasi haqida ma’lumotlar keltirilgan. 
 Ikkinchi  bobda  chegarada  buziladigan  oddiy  differensial  tenglamalar
haqida  tushunchalar  berilib,  so’ngra  chegarada  buziladigan  ikkinchi  va  yuqori
tartibli, differensial  tenglamalar  uchun chegaraviy masalalar ko’rilgan.  Bundan
tashqari  kesmaning  ikki  chetida  buziladigan  ikkinchi  tartibli  differensial
tenglamalar uchun chegaraviy masalalar chuqur nazariy bilimlar berilgan.
30 Xulosa  qilib  shuni  aytish  mumkinki,  kurs  ishida  o’rganilgan  masalalar
nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo’lib, undan differensial tenglamalar sohasi
bilan shug’ullanuvchi talabalar va ilmiy tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin. 
31 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. I.A.Karimov “Barkamol avlod-O’zbekiston taraqqiyotining poydevori”.
Toshkent: “Ma’naviyat”, 1998 yil.
2. A.Q.O’rinov. Oddiy differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalar.
Toshkent: Mumtoz so’z, 2014. 164 b.
3. Q.B.Boyqo’ziyev. Differensial tenglamalar. Toshkent: O’qituvchi, 1938.
192 b.
4.  M.S.Salohitdinov.,  G’.N.Nasritdinov.  Oddiy  differensial  tenglamalar.
Toshkent: O’qituvchi, 1982. 448 b.
5.  А.Ф.Филиппов.  Сборник  задач  по  дифференциалным  уравнениям.
М.: Наука, 197 0. -96 с . 
Internet saytlari:
1. E lektron jurnal www  .  arki  .  ru  
2. T o‘ li q matnli kutubxona www.lib.ru
3 . Maktabda axborot texnologiyalari www.edunet.uz
5 . Talaba-yoshlar sayti www.study.uz
6 . Bilim portali www  .  ziyonet  .  uz  
 
32

KIRISH

I BOB. CHEGARAVIY MASALALAR HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

1.1-§. Chegaraviy masalalar va uning turlari haqida ma’lumot

1.2-§. Ikki nuqtali chegaraviy masala

1.3-§. Ikki nuqtali chegaraviy masalaning Grin funksiyasi

II BOB. CHEGARADA BUZILADIGAN ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR UCHUN CHEGARAVIY MASALALAR

          2.1-§. Chegarada buziladigan oddiy differensial tenglamalar haqida tushuncha

2.2-§. Chegarada buziladigan ikkinchi tartibli differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalar 

2.3-§. Kesmaning ikki chetida buziladigan ikkinchi tartibli differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalar

2.4-§. Chegarada buziladigan yuqori tartibli differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalar 

XULOSA

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR