Kvazik Volterra kubik operatorlar qo’zg’almas nuqtalari va qirra medianadagi dinamikasi

1
              О‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
MATEMATIKA KAFEDRASI 
“5 13 0100 – Matematika” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha 
bakalavr darajasini olish uchun 
Kvazik Volterra kubik operatorlar qo’zg ’ almas
nuqtalari va qirra medianadagi denamikasi 
mavzusida yozgan 
BITIRUV MALAKAVIY ISHI 
Qarshi - 20 2
MUNDARIJA:
KIRISH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I BOB. KVADRATIK STOXASTIK OPERATORLAR. . . . . . . . . 
1-§. Kvadratik stoxastik operatorlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-§ Volterra kvadratik stoxastik operatorlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II BOB. KUBIK STOXASTIK OPERATORLAR. . . . . . . . . . . . . . 
3-§  Bir  va  ikki  o‘lchamli  simpleksda  Volterra  tipidagi  kubik  stoxastik
operatorlar……..
4-§  Uch  o‘lchamli  simpleksda  Volterra  tipidagi  kubik  stoxastik
operatorlar. . . . . . 
5-§  Kvazik  volterra  kubik  operatorlar  qo’zg’almas  nuqtalari  va  qirra
medianadagi dinamikasi……… 
XULOSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KIRISH
Matematik  genetika  masalalarini  yechishda  matematik
analiz,ehtimollar  nazariyasi,  nochiziqli  differensial  tenglamalar,
noassatsiatif  algebralar,  turg‘unlik  nazariyasi  usullardan  foydalaniladi.
Shu bilan birga genetika matematikada yangi usullarni topish va ulardan
keng  miqyosda  foydalanishni  yo‘lga  qo‘yish  uchun  turtki  bo‘ladigan
masalalarni keltirib chiqarmoqda.
Populyatsiyalar  genetikasining  eng  sodda  masalalasi   ta 
turdan  iborat  biologik  sistemani  o‘rganish  hisoblanadi.  Har  bir  individ
ushbu turlardan bittasiga tegishli bo‘ladi. Populyatsiya organizmlarning
ko‘payishiga  nisbatan  yopiq  deb  olinadi.  Yana  populyatsiyada 
avlodlar  ketma-ketligi  ajratiladi  va  turli  avlodlarga  tegishli  individlar
o‘rtasida “qo‘shilish sodir bo‘lmaydi deb faraz qilinadi. ˮ -ota-onalar
turkumi  o‘zaro  bir  qiymatli  tarzda  har  bir  avlod  uchun  -ehtimollikni
aniqlaydi  deymiz.  Ushbu  ehtimollikni  -kabi  belgilaymiz.  U  holda,
agar  turlar  jins  bilan  bog‘liq  bo‘lmasa   va
 bo‘ladi.
Populyatsiyaning  holati  turlar  ehtimolligining 
tanlanmasi  bilan  ifodalanadi.  Bundan  kelib  chiqadiki,
 tasodifiy  qo‘shilish
(populyatsiya)da 4
 (*)
ifoda turning bevosita avlod uchun to‘la ehtimolligini beradi. Aytaylik,
 akslantirish (*) tenglik bilan aniqlansin.Shunday qilib,biror
avlodda  populyatsiya   holatda  bo‘lsa,  u  holda  keyingi  avlodda 
holatda bo‘ladi.
Populyatsion  genetikaning  asosiy  masalalaridan  biri  bu
 traektoriyalarning  harakterini  o‘rganishdan  iborat.
Mendel qonuni asosida G.Xardi va Vaynberg “Xardi-Vaynberg qonuniˮ
deb ataluvchi  tenglikni aniqladi. 
S.N.Bernshteyn   bo‘lganda Xardi-Vaynberg qonuniga bo‘ysinuvchi
barcha (*) ko‘rinishdagi akslantirishlarni ifodalash masalasini qo‘ydi va
yechdi.
(*) ko‘rinishdagi akslantirish kubik stoxastik operator deyiladi.[6]
Kubik stoxastik operatorlardan oldin kvadratik stoxastik operatorlarning
bir qancha o‘rganilgan bo‘lib, biz ular bilan qisman I bobda tanishamiz.
Kubik  stoxastik  operatorlari  bilan  II  bobda  tanishamiz.  Bu  sinf  hali
yaxshi  o‘rganilmagan  bo‘lib,  Rozikov  o‘  va  uning   o‘quvchilari
ishlarida ,хозирда Kurganov K . ishlarida  uchratish mumkin. 
Dolzarbligi .
 Biologik  turlarining  evolyutsion  nazariyasining  matematik  modeli
diskret  tipdagi  dinamik  sistemalarni  o’rganishga  keltiriladi.  Kvadratik, 5
kubik  operatorlarning  traektoriyalarini  o’rganish  yuqoridagi  biologik
evolyutsionning dolzarb masalalaridan bo’lib kelmoqda .
Maqsad va vazifalari.
Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishimizning  asosiy  maqsadini   biologik
jarayonlarni chatishishlari uchun sermahsup nov va mahsuldorlik uchun
matematik usullar bilan  olish yotadi.
Vazifasi esa 
1) Biologik jarayonda qo’zg’almas nuqta qanday ahamiyat kasb etishi
2) Traektoriya qanday ketma-ket ekanligini qanday mazmun berishini
tushunish. 
Ilmiyligi.
Kvadratik va kubik operatorlarga oid birorta ham adabiyot mavjud emas
faqat  ilmiy  maqolalar  bor.  Shulardan  foydalangan  holda  ushbu  bitiruv
malakaviy ishni yozdim.
 6 7
I BOB. KVADRATIK STOXASTIK OPERATORLAR.
1.1.§
 KVADRATIK STOXASTIK OPERATORLAR
Matematik genetikaning asosiy masalalari (m-1) o‘lchovli
simpleksda quyidagi ko‘rinishdagi
 (1.1)
bu yerda 
 (1.2)
kvadratik shakl bilan aniqlangan dinamik sistemalarni o‘rganishga olib keladi.
Ta’rif  1:  (1.1),(1.2)  shartlar  bilan  aniqlangan   operator  kvadratik  stoxastik
operator deyiladi.[2,7]
Har  qanday  kvadratik  stoxastik  operatorlar   matritsaning  elementlari
bilan bir qiymatli aniqlanadi.
Kvadratik  stoxastik  operatorlar  tushunchasi  birinchi  marta  G.X.Xardi,
V.Vaynberg,  S.N.Bernshteynlarning  matematik  genetika  masalariga  oid  ishlarida
qo‘llanilgan.  Matematik  genetika   populyatsiyaning  evolyutsion  operatori  deb
ataladi.  Populyatsiya  organizmlarning  oilasida  ko‘payishiga  nisbatan  yopiq  deb
olinadi.  Yana  populyatsiyada   avlodlar  ketma-ketligi  ajratiladi  va  turli
avlodlarga mansub individlar o‘rtasida qo‘shilish sodir bo‘lmaydi deb olinadi. -
ota-onalar turkumi o‘zaro bir qiymatli tarzda har bir avlodlar turkumi uchun     k-
ehtimollikni  aniqlaydi  deymiz.  Ushbu  ehtimollikni  -kabi  belgilaymiz.  Uholda
agar turlar  jins bilan bog‘liqmas bo‘lsa,   va  populyatsiya
holati  turlar  ehtimolligining   tanlanmasi  bilan  ifodalanadi.  Bundan
kelib  chiqadiki,   tasodifiy  qo‘shilish  (panmiksiya)  da 8
ifoda  turning  bevosita  avlod  uchun  to‘la  ehtimolligini  beradi.  Shunday  qilib,
populyatsiyada biror avlod   holatda bo‘lsa, u holda keying avlod   holatda
bo‘ladi.  Populyatsion  genetikaning  asosiy  masalalaridan  biri  bu 
traektoriyaning harakterini o‘rganishdan iborat.
1.2 .§Volterra tipidagi  kvadratik stoxastik operatorlar.
Ta’rif 1: kvadratik stoxastik operatorlari uchun,  da
bo‘lsa, u holda volterra kvadratik stoxastik operatorlari deyiladi.[1,2,7]
Volterra kvadratik stoxastik operatorlarining ma’nosini juda sodda biologik misol
yordamida tushuntirish mumkin.«Farzand» ( -individ) o‘z «ota-onasi» ( -individ,
-individ)ning  genotipini  albatta  takrorlaydi.  Ya’ni,  o‘z  «ota-onasi»ning
genotipini  takrorlamaydigan  «farzand»  tug‘ilishining  ehtimoli  kam  deb
olinadi.Boshqacha  aytganda,  populyatsiyaga  avlodlar  ajdodlarining  biror
xususiyatini albatta takrorlaydi.
Teorema1: Volterra kvadratik stoxastik operatorlari ko‘rinishini quyidagicha
yozish mumkin:
 (1.3)
Bu yerda va [2]
Isbot: va ekanligidan  kelib chiqadi. 
tenglikdan ni hisobga olib 
ni hosil qilamiz. ekanligidan foydalansak , 9
ga ega bo‘lamiz. da deb olsak(1.3) ni hosil qilamiz. 
bo‘lgani  uchun   va   dan
o‘rinli  bo‘ladi.  Bundan  ni
olamiz.
Biror  uchun shu nuqtadan boshlanuvchi traektoriya deb, 
ni tushunamiz. Bunda .
bilan traektoriyaning limit nuqtalari toplamini belgilaymiz. va
kompakt  bo‘lgani  uchun  .  Ravshanki,   yagona  nuqtadan  iborat
bo‘lsa,  u  holda  traektoriya  yaqinlashadi,   operatorning  qo‘zg‘almas
nuqtasidan iborat bo‘ladi. ( ni qanoatlantiruvchi har bir operatorning
qo‘zg‘almas nuqtasi deyiladi.)[3,5]
Matematik  biologiya  asosiy  masalasi  yuqorida  takidlanganidek,
traektoriyaning  assimtotik  harakteristikasini  o‘rganishdan  iborat.Bu  esa  buni
quyidagi tushunchaga olib keladi.
Tarif  2:  Agar  ixtiyoriy  boshlang‘ich   uchun   mavjud
bo‘lsa
 uzluksiz  funksional  dinamik  sistema  uchun  Lyapunov  funksiyasi
deyiladi, ,[1]
Ravshanki, agar bo‘lsa, u holda  bo‘ladi.
Teorema2:  Volterra  kvadratik  stoxastik  operatorlari  uchun  quyidagi
mulohazalar o‘rinli: 10
1) (1.3)  dinamik  sistema  uchun  Lyapunov  funksiyasi  bo‘ladi,  bu
Yerda 
2) . Agar barcha  da  bo‘lsa, , u 
holda Lyapunov funksiyasi bo‘ladi.
3) Lyapunov funksiyasi bo‘ladi.
 [1]
Volterra kvadratik stoxastik operatorlari uchun boshqa «yaxshiroq» Lyapu-
nov funksiyasi hozirgacha aniqlanmagan. 
Volterra  kvadratik  stoxastik  operatorlari  yaxshi  o‘rganilgan  bo‘lib,  R.N.G‘a-
nixo‘jayevning  ishlarida  Volterra  kvadratik  stoxastik  operatorlarining
traektoriyalari, Lyapunov funksiyalari va turnirlar bilan o‘rganilgan. 11
II BOB. KUBIK STOXASTIK OPERATORLAR.
Matematik  genetikaning  asosiy  masalalari  o‘rganishda  yuqorida  kvadrtik
stoxastik  operatorlarini,  ularning  har  xil  turlarini  ko‘rib  chiqdik.  Endi  kubik
stoxastik operatorlarini va ularning ayrim turlarin ko‘rib chiqamiz.Kubik stoxastik
operatorlari ham kvadratik stoxastik operatorlariga oxshaydi, 
o‘lchovli
simpleksda quyidagi ko‘rinishdagi 
            (2.1)
operatorni qaraymiz, bu yerda 
                    (2.2)
bundan tashqari,  da  larning o‘rnini almashtirganimizda  ning qiymati
o‘zgarmaydi. Ya’ni 
(2.3)
bo‘ladi.
Ta’rif  1: (2.1),  (2.2)  va  (2.3)  shartlar  bilan  aniqlangan  operator  kubik
stoxastik operatori   deyiladi.[6]
Stoxastik operatorlar simpleksni simpleksga o‘tkazadi, ya’ni .
Bu  yerda  ham  qo‘yilgan  asosiy  masalalardan  biri  ya’ni  population  genetikaning
asosiy masalalaridan biri bu, qo‘zg‘almas nuqtalar va traektoriyalarni o‘rganish.
Ta’rif  2:  Agar   bo‘lsa.  nuqta   ga  nisbatan  qo‘zg‘almas
nuqta deyiladi, [6]
Ta’rif 3:  uchun 12
determinant yakobian deyiladi.[6]
Ta’rif  4:  Agar   qo‘zg‘almas  nuqta  uchun   ning  barcha  xos
sonlari  modul  bo‘yicha  1  dan  kichik(katta)  bo‘lsa,  u  holda   nuqta
tortuvchi(itaruvchi) nuqta deyiladi. Qolgan hollarda egar nuqta deyiladi.[3,5,6]
2.1.§ Volterra tipidagi kubik stoxastik operatorlar.
Yuqoridagi  paragraflarda  kvadratik  stoxastik  operatorlarining  har  xil
turlarini  ko‘rgandik.  Endi  kubik  stoxastik  operatorlarining  volterra  tipidagisini
ko‘rib  chiqamiz.  Volterra  tipidagi  kubik  stoxastik  operatorlarni 
 Rozikov  o‘  va
uning   o‘quvchilari ishlarida ,хозирда Kurganov K . ishlarida  uchratish mumkin. 
Ta’rif  1: (2.1),  (2.2)  va  (2.3)  shartlar  bilan  aniqlangan   kubik  stoxastik
operator volterra tipida deyiladi, agar  da  bo‘lsa.[6]
Masalan,   da  volterra  kubik  stoxastik  operatorning  ko‘rinishi  quyidagicha
bo‘ladi.
;
da esa,
ko‘rinishda  bo‘ladi.  Bu  yerda  (2.3)  shartga  asoslanib   larning  o‘rni
almashtirlganlari  teng  deb  olinib  soddalashtirilgan,  masalan, 
ekanligidan . 13
Ta’rif  2:  boshlang‘ich  nuqta  uchun  ,
ya’ni  ning traektoriyasi deyiladi.[3,5,6]
S 1
={( x , y	) : x ≥ 0 , y ≥ 0 , x + y = 1	}
Masalan,   da  volterra  kubik  stoxastik  operatorning  ko‘rinishi  quyidagicha
bo‘ladi.
 ekanligini xisobga olamiz va qolgan extimolliklarini xarflar bilan belgilab
ko`rinishga ega bo`lamiz.
Simplksning ikki uchi bu operator uchun (qo`ztilmas).
Yaqobianni
Ko`rinishda bo`lib
bo`lsa,  tortuvchi,  bo`lsa  itaruvchi  bo`lib
chiqadi.
Agar  birpaytda ,    bo`lsa,  ichki  qo`zg`almas  nuqta  mavjud
bo`ladi.
Shu xollarda 14
chiqarib tursak
(Demak bo`lganda
bo`lganda
Ichki qo`zg`almas nuqta bo`ladi.
yoki  aksincha  bo`lganda,  bunday nuqtalar
mavjud bo`lmasligi ayon.
Tearema(2006, Xamrayev A, Roziqov O`)
1) bo`lsa,(silimpeks)  barcha  nuqtasi  qo`zg`almas,  yani  ,  ayniy
operatoridir.
2) 15
bo`lsa va dan boshqa qo`zg`almas nuqta yo`q, ixtiyoriy int( ) uchun.
bo`ladi.
3) bo`lsa, ichki qo`zg`almas nuqta mavjud va
 bo`ladi.
simpleksda bunday operatorni
ko`rinishida yozish mumkin bunda 
Simpleks uchta uchi ,  ,  lardan tashqari  x=0, y=0, z=0
bo`lganda  qirralar  ichida  bittadan  qo`zg`almas  nuqta  bo`lishi  mumkin. 
nuqtalar   xarakterlari  birxil  bo ` lganda  ichki  qo ` zg ` almas    ( yagona )  nuqta  ham
mavjud  bo ` ladi .
qobiqni
Simpeks uchlariga nisbati esa 16
Demak yoki xollarda  mavjud  bo ` ladigan  ichki
qo ` zg ` almas  nuqtani  qaraymiz .
2006  yildaXamrayev  Atomonidan 
 bo ` lgan  holdagi 
ko ` rinishidagi  ichki  xarakterlari  o ` rganilmagan .
 uchun bo`lsa, 
   
 deyish mumkin.
Dan 17
demak,
Demak 
 va
Ko`rinishidagi ichki qo`zg`almas nuqta bo`lishi mumkin.
2) 
 xolda 
  
  
  xolni ko`rishqulay. 18
Demak,
2) 
 holda 
 simpleks  yon qirralarida uchlardan tashqari bittasi qo`zg`almas nuqta bo`lishi
mumkin.
1) kesma ichida (z=0)
va
va bo`ladi.
2) kesma ichida  (y=0) 19
va
va bo’ladi.
3) kesma ichida (x=0) 
va
bo`ladi.
Endi 64 ta holat harbirini ko`rib chiqish mumkin. Asosiy holler bilan cheklanamiz.
 1)    
- itaruvchi,  larva tortuvchiqo`zg`almas nuqtalardir. 
, , kesmalar invariantdir,
Yani 
 bo`lsa,  
 isbotni 
  uchun ko`rsatamiz.
:     
  yani 20
chiziq tenglamasi   dir.
ekanligini ko`rsatish kerak. 
Kalitli  qavslar  ichidagi  yig’indilar  1  samoga  tengligi,    ayirmasining  nolligini
bildiradi.
  Bu  xolda   Agar   
 bo`lsa
 
2)   Bu birinchi holning aksi.
tortuvchi,  lar va itaruvchidir.
,   , esa  invariatsiya
3 )
tort uvchi,  - itaruvchi. invariant
4)
Uch o`lchovli simpleks I ya volterra tipidagi qubik operatorlar simontikasi . 21
Simpleksida volterra tipidagi kubik operatorlar ko`rinishi quyidagicha bo`ladi.
Bunda ni  xisobga  olib ,  bunda  extimolliklarni  kichik  lotinxarflari  bilan 
belgilasak ,  quyidagichabo ’ ladi :
Bunda
Agar , ,  ,  desak,  (yakobian) quyidagicha 
yozish mumkin. 
  ,  bo’ladi. 22
Simpleks to`rini nisbati esa
ko`rinishida bo’lib, 12ta koeffitsent qatnashyapti,
Demak, holni o`rganib chiqish zarur.
simpleksda n-darajali
     (1)
Operatorni qaraymiz, bunda va
extimollik o`rinlarini  almashtirganda  qiymatini
o`zgartirmaydi. 23
(2)- shartlar bajarilganda  (1)- operator uchun
bajariladi, buxodisa 
 ning stoxastikligi deyiladi,
Haqiqattan 
 ekanligi dan kelib chiqadi.
Tarif 1. 
 ning qo`zg`almas nuqtasi deyiladi. 
Agar 
  bo`lsa .
Barcha qo`zg`almas nuqtalar tuzilishini bilan belgilaymiz
 boshlang`ich nuqta bo`lsin. 
Tarif   2. 
 to`plam 
 nuqta  traektoriyasi
deyiladi.
Traektoriyalar limit nuqtalar to`plamini
 tarzida belgilaymiz
normasini 
  tarzida kiritiladi.
  Lipshish soni deyiladi.
 uchun
Yaqobian  deb  ataladi . 24
Tarif  3.  Agar  
  operatori  yaqobianni 
  qo ` zg ` almas   nuqtada  1  ga
teng  bo ` lmagan  ( birlik  aylanaga  tegishli 
 sonlarga  teng  bo ` lsa , 
qo ` zg ` almas  nuqta  giperboliktipdagi  qo ` zg ` almas  tiplari  deyiladi . 
Tarif 4. - giperbolik tipdagi qo`zg`almas nuqta: 
1) O`zigatortuvchi deyiladi, agar yokobian barcha xossonlari 1 dan kichik,
2) Itaruvchi deyiladi, agar yokobian barcha xos sonlari 1 dan katta
3) Egar  nuqta deyiladi bazilari 1 dan katta, bazilari 1 dan kichik bo`lsa.
Tarif 5. 
  operator volterra tipida deyiladi, agar 
va bo`lsa.
Bizga   To’plamni  biz   2-o’lchovli
simpleks deb ataymiz 
Bizga o’zini-o’ziga akslantiruvchi V- operator berilgan bo’lsin 25
 
,
 
Bundan xulosa kelib chiqadiki V operator o’zini-o’ziga akslantirar ekan, ya’ni 
  
 endi buning qo’zg’almas nuqtalarini
ko’rib chiqamiz 
Qo’zg’almas nuqtaning ta’rifini eslaymiz 
Ta’rif 2: Agar V(x*)=x* bo’lsa   nuqta V ga nisbatan qo’zg’almas nuqta
deyiladi,
V( )=x
V( )=y
V( )=z
shuna ko’ra
  
Tenglashtiramiz. Simpleks qirrasiga qarab chiqamiz!
  x=0 bo’lsin va y , z bunda x+y+z=1 x=0 bo’lganligi uchun y+z=1 
Bunda =f(y)=  =y bo’lgani uchun
=y
 y 0 bo’lganligi uchun ko’paytmada y=1      ko’ra  zy=0 
z=0  26
 unda qo’zg’almas nuqtasi (0,1,0) 
y=0 bo’lsin unda x 0 , z bunda x+y+z=1 y=0 bo’lganligi uchun x+z=1
=z
(z-1)=0 z 0 bo’lganligi uchun z=1    ko’ra zx=0  x=0 
 unda qo’zg’almas nuqtasi (0,0,1)
z=0 bo’lsin unda  x 0 y 0 bunda x+y+z=1 z=0 bo’lganligi uchun x+y=1
Bunda    bundan kelib chiqadiki x 0 x=1    ko’ra
xy=0  y=0 
 unda qo’zg’almas nuqtasi (1,0,0) ekan  endi
endi ko’paytmasi noldan farqli bo’lsin ya’ni xyz 0 
bunda 
Sistemani 2 chisini 1 chisidan ayiramiz bundan kelib chiqadiki 
bunda x=y  bo’lganda o’rinli ya’ni   bundan   x-
y=0 
endi   3  chini  1  chidan  ayiramiz   bunda   kelib  chiqadi   x=z
ekan demak xulosa qilib aytish mumkin ekanki 
x+y+z=1  x=y=z dan 
x+x+x=1
3x=1 27
x=3\1  y=3\1  z=3\1 
C(3\1 , 3\1 , 3\1) bundan ko’rinib turibdiki qo’zg’almas nuqtalari 4-ta ekan ya’ni 
Fix(V)={ } 
Endi  bu  nuqtalar  tortuvchimi  yoki  itaruvchimi  shularga  qarab  chiqamiz  buning
uchun  V  operatorining  yakobian  detirminantining  xaraktristek  tenglamasini
tuzamiz ya’ni quyidagicha 
=0
Bu yerda f ,g, h lar quyidagicha 
Endi xususiy hosilalarini olamiz ya’ni quyidagicha 28
Xususiy  hosilalarini  topdik  endi  qo’zg’almas  nuqtalarining  xaraktristik
tenglamasini tuzib sungra yechamiz ya’ni (0,0,1) (0,1,0) (1,0,0) va (1/3,1/3,1/3) 
Nuqtalarini  xususiy  hosilalarga  qo’yamiz  sugra  determinanti  quyidagicha   hosil
bo’ladi birnchi (0,0,1) ni qaraylik 
   =0   (1- )(1- )(3- )-(3- )=0
=0 =2 =3 ga teng ekan demak giperbolik tipdagi qo’zag’almas nuqta ekan 
Endi (0,1,0) nuqtani tekshiramiz 
=0  (1- )(3- )(1- )-(3- )=0 
=0 =2 =3 ga teng ekan demak giperbolik tipdagi qo’zag’almas nuqta ekan 
Endi (1,0,0) nuqtani tekshiramiz 
=0   (3- )(1- )(1- )-(3- )=0
=0 =2 =3 ga teng ekan demak giperbolik tipdagi qo’zag’almas nuqta ekan 
Ana endi ohirgisini ko’ramiz ya’ni (1/3,1/3,1/3) nuqtani tikshiramiz 29
=0    
=0
Endi o’zgaruvchi keritamiz ya’ni =x belgilash keritamiz 
x - x+ =0 bu kubik tenglamani yechamiz ya’ni  x= keritamiz
ga ko’ra 
  =y   bu kvadrat tenglamani yechamiz
sungra qiymatini quyamiz =8 teng 8 =-   =-8
Demak tenglamani birinchi yechimi 
11-9 =-16  =3   =19/9  demak giperbolik tipdagi qo’zag’almas nuqta ekan
Yani grafigi quyidagicha ko’rinishda bo’ladi
Endi Invariant hollarni o’rganamiz 30
Ta’rif 3:     qism to’plam  V  operator  uchun Invariant  to’plam deyiladi,
Agar  bo’lsa.
Endi qirrasidan ixtiyoriy bir nuqtani olaylik masalan =(0,0.5,0.5) olaylik 
  ga  ko’ra    V  operatorga  nuqtalarni  quyamiz    sungra   ni  topamiz
qayirga qarab borar ekan markazgaqarabmi yoki qirra bo’ylab harakarlanadimi 
=(2/8,3/8,3/8) ekan ya’ni sohaning ichiga qarab borarkan mediana bo’yicha ikki
kordinatasi  bir-  biriga  teng   bo’lganligi  uchun  bu  nuqtalarning  yig’indisi  1-ni
beradi
Endi =  topamiz bunin ham huddi yuqoridagicha davom ettiramiz 
=(158/ ,177/ ,177/ )   bu  nuqtalarning  yig’indisi  1-ni  beradi   bu  jarayonni
davom  etiraversak  masalan  n-hol  uchun  nimaga  teng  bo’ladi  shu  savolga  javob
berish kerak ya’ni quyidagi savolga javob berish kerak!
davom etiraversak  = 0.32538147270679474   = 0.33730926364660263
= 0.33730926364660263
 = 0.33071395205863935   = 0.33464302397068035   =
0.33464302397068035 
Bu jarayonni davom ettiraversak ya’ni masalan n-hol uchun nimaga teng bo’ladi 
shu savolga  javob berish kerak ya’ni quyidagi savolga javob berish kerak! Buni 
kompyuterda programmada ko’rib chiqamiz  shunga javob 
bersak Invariantning barcha hollari haqida ayta olamiz 31
 shunga javob bersak Invariantning barcha hollari haqida ayta
olamiz bunga javob berish uchun yuqoridagi progranmada tekshirib chiqamiz
Python 3.6.3 (v3.6.3:2c5fed8, Oct 3 2017, 18:11:49) [MSC v.1900 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license ()" for more information.
>>>
== RESTART: C:\Users\uzb\AppData\Local\Programs\Python\Python3.6\
hamroyev.py ==
x=0
y=0.5
z=0.5
qadamlari soni28
 = 0.25   = 0.375   = 0.375 32
 = 0.30859375   = 0.345703125   = 0.345703125
 = 0.32538147270679474   = 0.33730926364660263   =
0.33730926364660263
 = 0.33071395205863935   = 0.33464302397068035   =
0.33464302397068035
 = 0.3324636233419077   = 0.3337681883290462   =
0.3337681883290462
 = 0.3330438077072093   = 0.33347809614639556   =
0.33347809614639556
 = 0.33323686668563435   = 0.3333815666571835   =
0.3333815666571835
= 0.33332261688448606   = 0.33333869155776297  h 8 =
0.33333869155776297
 = 0.3333297612411485  = 0.3333351193794438   
=0.3333351193794438
 = 0.3333321426423504   = 0.333333928678879   =
0.333333928678879
 = 0.33333293643714423   = 0.3333335317815905   =
0.3333335317815905
 = 0.3333332010349715   = 0.33333339948300206   =
0.33333339948300206 33
= 0.33333328923475536   = 0.33333335538408576   =
0.33333335538408576
= 0.33333331863641   = 0.33333334068618536   =
0.33333334068618536
= 0.33333332844216407   = 0.33333333579208907   =
0.33333333579208907
 = 0.3333333317263589   = 0.3333333341763339   =
0.3333333341763339
 = 0.333333332867921   = 0.33333333368457935   =
0.33333333368457935
 = 0.33333333338893345   = 0.3333333336611529   =
0.3333333336611529
 = 0.33333333398407944   = 0.33333333407481924   =
0.33333333407481924
 = 0.33333333544688687   = 0.33333333547713345   =
0.33333333547713345
 = 0.3333333397277657   = 0.3333333397378479   =
0.3333333397378479
= 0.3333333525345547   = 0.33333335253791546   =
0.33333335253791546 34
 = 0.3333333909429754   = 0.3333333909440957   =
0.3333333909440957
 = 0.33333350616428103  y = 0.33333350616465446   =
0.33333350616465446
x = 0.3333338518271092  y = 0.33333385182723363  z  =
0.33333385182723363
 x = 0.33333488881730167  y = 0.3333348888173431  z =
0.3333348888173431
 x = 0.3333379998070878   y = 0.33333799980710155  z =
0.33333799980710155
x = 0.3333473329506058  y = 0.3333473329506105  z =
0.3333473329506105
x = 0.3333753339490873  y = 0.33337533394908886  z =
0.33337533394908886
………………………………………………………………………………………
Bu nuqtalarning yig’indisi 1 ni beradi demak biz endi shularga qarab n hol uchun
ham ayta olamiz    shunga javob bersak Invariantning 
barcha hollari haqida ayta olamiz ya’ni bu limit quyidagi teng bo’ladi
       =( ,  , )  ga teng ekan.
Yana bir nuqtani qaraylik bu nuqta endi turli xil bo’lsin ya’ni (0.4, 0.1, 0.5) ni 
ko’raylik bunda qaday bo’ladi buni 15 qadamda ko’raylik 35
 Python 3.6.3 (v3.6.3:2c5fed8, Oct 3 2017, 18:11:49) [MSC v.1900 64 bit 
(AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
== RESTART: C:\Users\uzb\AppData\Local\Programs\Python\Python36\
hamroyev.py ==
x=0.4
y=0.1
z=0.5
qadamlari soni15
x = 0.3340000000000001  y = 0.271  z = 0.39500000000000013
x = 0.3309956740000002  y = 0.3136384810000002  z =
0.35536584500000024
x = 0.33226562324859393  y = 0.32685468819906777  z =
0.3408796885523401
x = 0.3329451631173072  y = 0.3311820802287902   z =
0.3358727566539079
   x = 0.33320034934612736  y = 0.3326171223664836  z =          
0.334182528287405
x = 0.3332886056808001   y = 0.3330946915959592   z =
0.33361670272328864 36
x = 0.33331837969709605  y = 0.3332537966046305  z =
0.33342782369841734
x = 0.33332834385216714  y = 0.33330682225665875   z =
0.33336483389160576
x = 0.3333316696248798   y = 0.3333244964376341  z =
0.33334383393878103
 x = 0.33333277870406053  y = 0.33333038771696744  z =
0.33333683358285693
x = 0.33333314845359124   y = 0.33333235146626256   z =
0.3333345000918009
x = 0.33333327171636  y = 0.333333006054847  z =
0.333333722263757
x = 0.3333333128253378   y = 0.33333322427160345  z =
0.3333334630079509
x = 0.33333332659056303   y = 0.33333329707266307  z =
0.33333337665145046
x = 0.33333333136545473  y = 0.333333321526156  z =
0.333333348052419
 x = 0.3333333335165113  y = 0.33333333023674516  z =
0.3333333390788329
 shunga javob bersak Invariantning barcha hollari haqida ayta
olamiz 37
Ana endi biz aytaolamiz ya’ni uning limiti quyidagiga teng bo’ladi .
       =( ,  , )  gat eng ekan. Buning grafigi quyidagicha
bo’ladi
 
XULOSA
Mazkur  bitiruv  malakaviy  ishimda  volterra  va -volterra  tipidagi  kubik  va
kvadratik stoxastik operatorlari haqida ma’lumot berildi.
Birinchi bobning birinchi paragrafida volterra kvadratik stoxastik operatorlar
haqida ta’rif va teoremalar keltirilgan. 38
Ikkinchi paragrafida esa kvadratik stoxastik operatorlarning turlaridan biri -
volterra  kvadratik  stoxastik  operatorlari  haqida  ta’rif  teorema  va  tushunchalar
bayon qilingan. Unda xossalar va Lyapunov funksiyalari keltirilgan.
Ikkinchi  bobning  birinchi  paragrafidavolterra  tipidagi  kubik  stoxastik
operatorlari  to‘g‘risida  ma’lumot  berilgan.  Unda  ta’rif  teorema  va  misollar
keltirilgan.
Ikkinchi  paragrafida  esa  -volterra  kubik  stoxastik  operatorlari  uning
kanonik  ko‘rinishihaqida  ta’rif  teorema  va  misollar  bayon  qilingan.  U  yerda
K.A.Kurganov  va  R.N.G‘anixo‘jayevlar  da  2-volterra  kubik  stoxastik
operatorida ikkita oilani ko‘rib chiqqanligi haqida ma’lumot berilgan.
Bundan tashqari   da 2-volterra kubik stoxastik operatorida 3-oila sifatida
bo‘lgan  holni  o‘ganib
chiqdik  va  ixtiyoriy   boshlang‘ich  nuqta  uchun
 bo‘ladi degan xulosaga keldik. 39
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. Р.Н.Ганиходжаев  “Квадратичные  стохастические  операторы,  функция
Ляпунова и турниры” Матем.сб, 83.8 (1992), 119-140.
2. У.У.Жомилов,  У.А.Розиков“О  динамике  строго  невольтерровских
квадратичных  стохастических  операторов  на  двумерном  симплексе  ”
Матем. заметки. УДК 517.98 .
3. У.А.Розиков,  У.У.Жомилов“ - квадратичны е  стохастически е
операторы” Докл. АН, 2009, том 424, №2, с. 1-3 .
4. У.А.Розиков.  А.Зада  “Л-вольтерровских  квадратичных  стохастических
операторах” Докл. АН, 2009.
5. R.L.Devaney  “AnIntroductiontoChaoticDynamicalSystem”WestviewPress,
2003.
6. К.А.Курганов.,Ганиходжаев . Р.Н.  Динамика  l  -вольтерра  кубических
стохастических  операторов  в  конечномерных  симплексах.
Международная  научная  конференция.  «Проблемы  современной
топологии и её приложение”20-24-май.2013.Ташкент.
7. R.Ganikhodzhaev.  F.Mukhamedov.  U.Rozikov.  “Quadraticstochastic
operators and processes: results and open problems”. Infinite Dimensional A
Nalysis,  Quantum  Probability  and  Related  Topics.  Vol  14,  № 2  (2011)
279-335